Bijbelstudies die GRATIS via onze site beschikbaar zijn

U kunt de PDF-files van de betreffende Bijbelstudies op deze pagina gratis downloaden. Klik daarvoor op de studie van uw keuze in onderstaande lijst. Om een PDF-file te bekijken of te downloaden, heeft u wel het programma Adobe Reader nodig.

U heeft keuze uit diverse studies, vermeld in de volgende 6 rubrieken:

1. Eindtijd studies

2. Uitleg (diverse) Bijbelboeken

3. Algemene onderwerpen

4. Een ANDER geluid:

5. Gods plan met Israël

6. Tabernakel studies

**********************************************************************************

Voor een overzicht – en tevens de downloadpagina – van onze (meestal korte) WEBLOG artikelen en/of studies, bijgewerkt van de periode 2008 t/m juni 2017, KLIK HIER

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Algemene informatie, Artikelen van A Klein, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Studie van E van den Worm, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Daniël, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (laatste, 6e deel).

bijbel-open

Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk? (vervolg)

Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?

U weet ook (vanwege eerdere uitleg in deze studie) dat er in het 1000-jarig Rijk een groei is naar volwassenheid (= de geestelijke volmaaktheid) toe.
Laten we eens kijken naar Hebreeën 11 vers 39-40. Hier zien we dat ook de mensen uit het Oude Verbond groeien naar de volmaaktheid van Christus toe, totdat de manlijke rijpheid van Christus ook in hen zal zijn (zie Efeze 4:13, waar staat dat “allen” komen tot de status van “een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”).

 • “En deze allen (= de geloofsgetuigen uit het Oude Testament, zie vers 4-38) hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen.” (Hebr. 11:39)

Dus zij hebben geloofd, maar hebben “de vervulling van de belofte niet verkregen”. Zij waren ‘alleen maar’ gelovigen. Zij geloofden God. Abraham geloofde God, en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Verder niks. Ook geen aardse erfenis. God beloofde hem Palestina (zoals diverse Christelijke en Joodse schrijvers, zeker in het verleden, het huidige “Israel” nog steeds noemen – AK), maar hij heeft “de vervulling van de belofte niet verkregen”. Abraham heeft ook uitgezien naar “de stad die fundamenten heeft” (zie Hebreeën 11:10, en ook nog Openbaring 21:14+19), maar de heerlijkheid van de hemel, al deze dingen, heeft hij (nog) “niet verkregen”, maar hij geloofde God. Ook hij moet deze volmaakte (geestelijke en/of hemelse) toestanden nog ontvangen.

 • “Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij (de geloofsgetuigen uit het Oude Testament) zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.” (Hebr. 11:40)

Wij worden dus in het 1000-jarige Rijk allemaal instrumenten van God om al dat volk van het Oude Verbond (geestelijk) volmaakt te maken. Tenminste, als u zelf die volmaaktheid al ontvangen hebt van de Heer, want hoe meer wij (geestelijk) volwassen zijn, des te meer kunnen wij uitdelers worden van Gods heerlijkheid. Als u niets hebt, kunt u ook niets uitdelen. Als u geen brood (beeld van de geestelijke spijze) hebt, kunt u ook geen brood uitdelen, u moet eerst zelf dat brood (ontvangen) hebben. Dat NIEUWE LEVEN[1] moet in u zijn, dat Christusleven; en naarmate dat Christusleven in u gevonden wordt, kunt u dat uitdelen aan de andere kinderen Gods, die dat nog niet hebben, zelfs aan een persoon als (bijvoorbeeld) Jesaja. In wezen is Jesaja niets zonder God. In wezen is Abraham niets als God niet gewerkt had door hem heen. Maar Abraham, David enzovoorts hebben door geloof (in God) gehandeld, maar ze hebben in het geestelijke geen vorderingen gemaakt, geen groei (want alleen in en door Christus kunnen wij “tot de volmaaktheid komen” – zie Hebreeën 11:40 en ook nog Efeze 4:13).
Daarvandaan dat de Heer zegt: “Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar… de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij(Lukas 7:28). Omdat de minste wedergeboren is, maar zij (degenen uit het Oude Verbond) nog niet, ze hebben alleen (God) geloofd. En heel veel mensen van het Nieuwe Verbond sterven ook zoals zij, ‘alleen maar’ in het geloof en verder hebben ze (geestelijk gezien) weinig tot niets (denk aan de Laodicea-gemeente, zie Openbaring 3:15-19). De gelovigen uit het Oude Verbond hebben geloofd in die wonderlijke God en ze hebben zich geopend voor die God, maar hebben op aarde de goddelijke natuur (= het aan Christus gelijkvormig zijn, ofwel “de maat van de grootte van de volheid van Christus” – zie Efeze 4:13) niet gekregen. Ook zijn er vele gelovigen uit het Nieuwe Verbond die zich pas op hun sterfbed bekeren. Zij hebben dan als het ware, net als de gelovigen uit het Oude Verbond, (tijdens hun aardse leven) niets van de goddelijke Christus-natuur ontvangen. Zij moeten alles van deze goddelijke Christus-natuur daar, in het 1000-jarige Rijk, ontvangen. Daar krijgen we de grote actie, een geweldige opvoeding van het Lichaam van Christus tot volmaaktheid. Want als het 1000-jarige Rijk voorbij is zien we die Nieuwe Hemel in scène gezet worden. Johannes werd (in de geest) uit zijn tijd gebracht in de eeuwigheid van Gods Nieuwe Hemel (zie o.a. Openbaring 1:1+9 en 21:1). Hij ziet dan de Bruid van Christus, schoon en heerlijk (zie Openbaring 21:2+9b-11).
Ziet u, heel de Bruid van Christus moet in het 1000-jarige Rijk tot (geestelijke) volwassenheid gebracht worden. In het Koninkrijk van God (op aarde) is er (als het goed is, geestelijke) groei, maar… ook in het 1000-jarige Rijk. Alle gelovigen gaan in die 1000 jaren geestelijk groeien tot de volwassenheid bereikt is, van heerlijkheid tot heerlijkheid. In dit Rijk van Christus wordt alles dan heerlijker en heerlijker, tot iedereen dan gegroeid is tot volwassen zonen Gods.[2] Dan is iedereen, als Zijn Bruid, gereed voor de positie en taak in de Nieuwe Hemel. Dit zag Johannes in Openbaring 21.[3] De gehele Bruid neemt dan haar positie in en… haar plaats is van de troon van God af tot de Nieuwe Aarde toe (zie o.a. Openbaring 21:22-27 en 22:1-5). Dit is een eeuwige positie, afdalend van Gods troon tot de Nieuwe Aarde toe (waarvan de ladder uit de hemel in Jakobs droom een uitbeelding is – zie Genesis 28:12). Zij (de Bruid van Christus) moet voor deze Nieuwe Aarde zorgen, erover heersen in de liefde en gerechtigheid van God.

 • KLIK HIER als u deel 6 van deze studie verder wilt lezen (LET OP: deel 6 begint, in deze nu compleet gemaakte studie, vanaf blz. 24).

E. van den Worm
(1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[4]

***********************

[1]  Zie eventueel de studie LUKASHet Boek van de NIEUWE MENS in Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[2] Ook dochters van God worden – als zij volmaakt in Christus zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). Want, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[3] Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 21, met de titel Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalemvan CJH Theys. (noot AK)
[4] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.
Deze preek is zo’n 25 jaar geleden letterlijk door mij uitgetypt, maar is nu verder (hopelijk ter verduidelijking) taalkundig en inhoudelijk iets aangepast. (noot AK)
Geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 5)

bijbel-open

Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk? (vervolg)

Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk

Er komt bij aanvang van het 1000-jarige Rijk een heel andere toestand op aarde. De huidige mens (zoals die nu nog leeft op deze aarde), die bestaat uit “vlees en bloed”, en de dieren en planten zoals die nu nog op aarde zijn, zijn straks niet meer (in die hoedanigheid) aanwezig in het 1000-jarige Rijk. Misschien is het goed om dit nu (aan de hand van het volgende vers) te gaan bekijken.

 • “Dan (= tijdens het 1000-jarig Rijk) zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen.” (Jes. 30:26a)

Laat ons dit goed beseffen. Laat ons deze woorden goed indenken. Zevenmaal zo sterk zal de “zon” zijn in het 1000-jarige Rijk. Zevenmaal! Stel je voor dat het hier 30 graden is, dan wordt dat daar 210 graden. Kunt u als mens van “vlees en bloed” leven bij 210 graden? Onmogelijk! Geen enkel dier, geen enkele boom; ze worden verbrand in die hitte. Misschien is het door deze hitte, dat de lijken van de antichristelijke mensen verbrand zijn (tot “as” worden, zie Maleachi 4:1+3). Zij (de ongelovige, goddeloze mensen) zullen in ieder geval – alleen al door de Wederkomst van Jezus Christus, op de wolken in glorie – gedood zijn/worden (zie Openbaring 19:11-21).
En de “maan” zal zijn als de zon nu. Dus is er daar een heel andere toestand. Maar, als geestelijke mens kunt u daar rustig wonen. Als geestelijke mens hebt u geen huis van steen nodig, u hebt een geestelijk huis nodig, geestelijke toestanden. Hoe het ook zal zijn, we zullen zien wat een wonderlijke dingen “God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben” [1] (zie 1 Korinthe 2:9). Het zullen wonderlijke dingen zijn.

 • KLIK HIER als u deel 5 van deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm
(1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[2]

 • Wordt vervolgd

*********************

[1] Zie eventueel de studie Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebbenvan E. van den Worm. (noot AK)
[2] 
De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.
Geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Diverse overdenkingen / studies bij Pasen

36_opgewekt_jezus_pasen

Wij wensen u

GEZEGENDE PAASDAGEN !!

Geplaatst in Bekering, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Lijden met Jezus – Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?

De weg van gehoorzaamheid

In de weg van gehoorzaamheid leren wij God waarachtig kennen. God openbaart Zich aan wie Hem gehoorzaam is. Abraham, de aartsvader, was God volkomen gehoorzaam. Daarom kon de Here Zich zo machtig aan hem openbaren en noemde Hij hem Zijn vriend. Zo groot was Abrahams gehoorzaamheid, dat hij het lijden omwille hiervan niet trachtte te ontlopen. Zelfs wat hem het dierbaarste was, namelijk zijn zoon, de erfgenaam, was hij bereid op te offeren, toen God dit van hem vroeg. Bij die gelegenheid ontving hij één van de meest wonderbare openbaringen van de Almachtige. Hij mocht God leren kennen als Jehovah Jireh, de Here Die voorziet (zie Gen. 22:1-18). Daarbij werd zelfs reeds een glimp van Golgotha zichtbaar! Als God Zich openbaart, betekent dit, dat wij “verlichte ogen van het verstand” ontvangen. Wij gaan zien wat wij tevoren niet zagen. Wij kunnen daarom ook zeggen, dat het wandelen in gehoorzaamheid aan God ons brengt tot geestelijk zien en ons maakt tot geestelijke mensen. Gehoorzaamheid aan God is op zichzelf al een daad van wijsheid, van geestelijk inzicht! De vreze des Heren is het begin van alle wijsheid (Spr. 9:10a). Het is met ons zoals het met de blindgeborene was (zie Joh. 9). Nadat hij Jezus gehoorzaamd had en naar het badwater Siloam was gegaan (een beeld van de waterdoop, wat ook een daad van gehoorzaamheid is), werd hij ziende. Hier hebt u de verklaring waarom zovele gelovigen niet geestelijk kunnen denken en handelen en geestelijk niet groeien. Zij wandelen niet in gehoorzaamheid! Wie zijn vlees blijft ontzien en koesteren komt nooit een stap verder in het geloofsleven. Zie Galaten 5:17.[1] En “vlees” kan in dit verband ook betekenen: geliefden en dierbaren! Alle geestelijke groei wordt bewerkt door de Geest van God op DE WEG van GEHOORZAAMHEID. Als het vlees nog oppermachtig is in ons leven, is er geen sprake van geestelijk groeien. God kan Zich dan niet openbaren.

Lotsverbondenheid door lijden

Gehoorzaamheid brengt lijden. In het leven van Abraham vinden wij duidelijke illustraties van deze waarheid. Maar ook zien wij daar hoe dit leidt tot het kennen van God als “de Here Die voorziet”. Daarom leert het Nieuwe Testament ons, dat lijden met en voor Christus genade is! “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden” (Filip. 1:29, HSV). Het is één van de dingen die wij gaan “zien” op de weg van gehoorzaamheid en wat wij anders nooit zouden begrijpen, laat staan accepteren. God wil altijd méér genade geven. “De (heils)fonteinen zijn vol water” (zie Jes. 12:3 en Joh. 7:37-38). Maar deze voortgang van genade, zoals in Filippenzen 1 beschreven, is voor de vleselijke christen een hard gelag. Zulke christenen hebben trouwens ook een heel andere voorstelling van de genade. Genade is iets prettigs, denken zij, evenals een zegening. Maar… een beproeving is ook een zegening! En wat is het kenmerk van de genade? Genade is altijd verlies voor het vlees, maar winst voor de eeuwigheid. Voor vleselijke, ongehoorzame christenen blijft het onaanvaardbaar, dat lijden voor Jezus genade is. U echter, die werkelijk Jezus zoekt en die Zijn gemeenschap stelt boven al het andere in dit leven, bedenk, dat wij door te lijden met en voor Jezus steeds dichter komen tot Hem. Er ontstaat daardoor een ware lotsverbondenheid tussen Hem en ons. Zijn zaak is onze zaak. Zijn droefenis is onze smart. Maar ook zullen wij ons met Hem verblijden. En Hij zal ons maken tot overwinnaars met Hem![2] “Als wij volharden (SV: verdragen), zullen wij ook met Hem regeren” (2 Tim. 2:12a, HSV)! Wij delen in Zijn lijden en sterven, maar ook in Zijn opstanding. Zijn kracht wordt in onze zwakheid geopenbaard. Ja, wij zullen zelfs delen in Zijn erfenis! Lijden met Jezus is de enige weg die tot waarachtige eenwording met Jezus leidt (de geestelijke ‘eenwording’ of ‘gemeenschap’ met Christus, die alleen de Bruid zal ervaren – red.).

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus[3]


[1] Galaten 5 vers 17: “Want het vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u (hier beter gezegd: wat GOD) zou willen” (HSV)
[2] Zie eventueel de studie: De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd”.
[3] Artikel van H. Siliakus, uit het blad “De Tempelbode” van april 1987.
Geplaatst in Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , | 1 reactie

Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 4)

bijbel-open

Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk?

Laten we gaan naar Daniël 2 vers 34-35:[1]
Hier keek u naar (naar het beeld, uit de 1ste droom van Nebukadnezar – zie Dan. 2:1-33), totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons (SV: koper), het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.”
Dus, alle antichristelijke volkeren, hier vergeleken bij “kaf”, worden (door Gods “wind” of adem) “weggevaagd” (zie ook Zefanja 3:15). Hier ziet u dus ook weer ‘een opruiming’ (zoals eerder in deze studie ook al vermeld werd dat de mensen in de tijd van Noach ‘opgeruimd’ werden. Alle leven werd weggevaagd, alleen het gezin van Noach bleef bestaan – zie Genesis 7:22-23). Het is dus ‘een opruiming’ van alle wereldlingen, van alle (ongelovige, goddeloze) mensen.
Zo wordt er plaats gemaakt voor het Koninkrijk van God en dan wordt die steen – (een beeld van) de Here Jezus Christus en de Zijnen – tot een heel “grote berg”, de berg Sion (zie o.a. Psalm 125:1, Obadja 1:21 en Hebreeën 12:22), en die berg vulde de hele aarde”. Het zijn allemaal kinderen Gods, namelijk de opgestane kinderen Gods èn de Bruid van het Lam die “in een punt des tijds” veranderd zijn en zo eeuwigheid (onvergankelijkheid, onsterfelijkheid) hebben aangedaan, tezamen met het overblijfsel van de Joden die mede “in een punt des tijds” veranderd zijn (zie 1 Korinthe 15:51-53).
Dus: wie bewonen de aarde in het 1000-jarige Rijk? Allemaal kinderen Gods, van het ene uiterste van de aarde tot het andere uiterste. Dan zien wij Abraham lopen, dan zien wij David lopen, dan zien wij alle kinderen Gods uit alle tijden – ook John Wesley[2] enz. – verenigd op de aarde. Maar niet als een gewoon mens, want we hebben dan allemaal geestelijke lichamen.

We gaan nu kijken naar de opstanding (de 1ste opstanding wel te verstaan, die van de rechtvaardigen[3] – zie Openbaring 20:4-6). In 1 Korinthe 15 vers 51-55 staat geschreven:
“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik (SV: in een punt des tijds), in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de (rechtvaardige) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (“de levenden die overgebleven zijn” op aarde, door God bewaard voor de Grote Verdrukking – zie 1 Thess. 4:15 en Openb. 12:6+14) zullen veranderd worden.” (1 Kor. 15:51-52)
Het betreft hier “de (rechtvaardige) doden” van ALLE tijden, van het begin (van de Schepping) af aan. Er zijn doden (“heiligen die ontslapen waren”) die al eerder “werden opgewekt” met Jezus (rond Zijn kruisdood en opstanding), en dit waren er “velen”, staat er geschreven (zie Mattheüs 27:52-54), maar dit waren lang niet alle gestorvenen. Maar, alle rechtvaardige doden van alle tijden komen hier op aarde terug. Hun geesten komen hier (bij het klinken van “de laatste bazuin”) bijeen en staan op uit de doden, en zij krijgen een geestelijk lichaam.
“Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.” (1 Kor. 15:53)
Dus een ieder is dan met onvergankelijkheid bekleed. En dan zijn allen onsterfelijk.

 • KLIK HIER als u deel 4 van deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm
(1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[4]

 • Wordt vervolgd

*********************

[1] Voor meer uitleg over dit vers of hoofdstuk, zie eventueel de GRATIS ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van Het Boek Daniël”, hoofdstuk 2, met de titel De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld, van CJH Theys.
[2] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
[3] Met “de rechtvaardigen” of “rechtvaardige doden” worden hier degenen bedoeld die “in Hem” ontslapen zijn. In het OT was dat ontslapen in het geloof “in God” (de God van Abraham, Isaak en Jacob wel te verstaan), en in het NT was – en is dat nog steeds – ontslapen in het geloof “in Jezus Christus”.
[4] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.
Geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 3)

bijbel-open

 

Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich voor 100% laten heiligen – door Woord en Geest – anders komt u in de Grote Verdrukking

U ziet (in datgene wat hiervoor, in deel 2, vermeld staat) hoe urgent het is om NU “in te gaan”, om alles op alles te zetten (om straks te kunnen behoren tot de Bruid die BEWAARD wordt uit de Grote Verdrukking; lees voor meer inzicht hierover vooral de waarschuwing in Mattheüs 22:1-14, wat gaat over deze Koninklijke Bruiloft, waarbij met “werpt hem [of haar] uit in de buitenste duisternis de Grote Verdrukking bedoeld wordt – AK). En, het gaat daarbij (met het ons “gereed maken” – zie Openbaring 19:7-8) voornamelijk om de inwendige ofwel innerlijke mens. Vele christenen zondigen niet met uiterlijke zonden, maar met innerlijke zonden. In hun denkwereld, in de overleggingen van het hart. Kijkt u maar eens wat er van de Gemeente te Laodicéa wordt gezegd: “…u weet niet dat juist u (geestelijk gezien) ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent” (Openbaring 3:17b). Ze beseffen het zelf niet, maar hun hart is allang veroverd door de satan en ze weten dit niet. U moet de satan namelijk – in en door de kracht van Jezus – uitbannen uit uw denkwereld. Doet u dit niet dan gaat uw mond verkeerde dingen spreken. Dit komt omdat de bron, ons hart, nog niet zuiver is. En de Heer zegt in Mattheüs 12 dat we worden geoordeeld naar alles wat we gezegd hebben (lees vers 34-37). En als uw hart nog niet zuiver is, vraag de Heer dan alstublieft om een wachter te stellen voor uw mond, opdat u niet begint te raaskallen, want dan brengt u oordeel en vervloeking over uzelf. Terwijl u over een ander praat veroordeeld u uzelf. Dit kunnen we lezen in Mattheüs 12 vers 36-37:

 • “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos (SV: ijdel) woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”

Naar alle woorden uit onze mond zullen wij geoordeeld worden – elk ijdel woord, elk verkeerd en zondig woord, als we over een ander (negatief) praten of roddelen, over een ander (negatief) spreken en oordelen – over al deze woorden worden wij geoordeeld als we de Heer niet om vergiffenis gesmeekt hebben en alles afgelegd hebben om ons hiervan te laten verlossen, zodat we door God zijn gewassen in/gereinigd door het bloed van het Lam. Zoals Jesaja gezegd heeft: “Heer verlos mij, ik ben een zondig mens, met zondige lippen” (“Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen” – Jesaja 6:5). Toen heeft de Here met een vurige kool zijn lippen aangeraakt, opdat zijn lippen erdoor werden gereinigd: “…Zie, deze (seraf = een engel van de hoogste rang) heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.” (Jesaja 6:7b). Dat stuk vurige kolen is de (reinigende) kracht van de HEILIGE Geest.
Jacobus zegt dat onze tong “een onbedwingbaar kwaad” is; niemand, geen mens, kan de tong temmen (zie Jac. 3:8). God moet het doen, God moet die wachter voor onze mond plaatsen, en onze mond branden (aanraken) met de vurige kolen van de HEILIGE Geest en zo ons hart reinigen. En als ons hart helemaal gereinigd is, komt er alleen maar iets goeds uit de mond. Als het hart nog niet helemaal gereinigd is, komen er ook lelijke en bittere dingen uit, en dan worden we “veroordeeld” (zie Mattheüs 12:37). Weet u dat die tong van ons “dood of leven” brengt? Dit staat in Spreuken 18 vers 21: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.” En vele christenen lijden hieraan. Het is een groot struikelblok voor vele christenen. De vrucht is “dood of leven”. Wilt u daar goed aan denken? U kunt maar beter 2 of 3 keer nadenken voor u wat zeggen gaat. Stop uw tong en vraag de Heer om een wachter, want die tong laat zich niet temmen. En als u razend bent en woedend, dan bent u in de macht van de boze (= de duivel/satan), dan zegt u dingen die vervloeking brengen over de ander, en over uzelf. En hoeveel christenen doen dit, als ze het over een ander hebben, ze zijn kwaad op iemand anders en gaan dan lelijke dingen zeggen. Ze braken dan allerlei slechte dingen uit en denken toch nog dat de Heer hun dan genadig is.
Lieve vrienden, dit is een kracht, een geweld in de Gemeente/Kerk die beteugelt moet worden. HEILIGmaking[1] van ons hart is hard nodig. Hoeveel christenen wandelen nog in de duisternis; hoeveel wedergeboren kinderen Gods zijn er niet die rondwandelen met een roddeltong, ook al menen ze vervuld te zijn met Gods Geest, de HEILIGE Geest! We zijn echter alleen GEHEILIGD als de HEILIGE Geest ons innerlijk helemaal heeft veroverd. Maar… ook iemand die in tongen spreekt is nog niet per se iemand die helemaal door de HEILIGE Geest veroverd is; vaak is dit pas het begin van de onderwerping (aan Gods Geest), tenminste… als dit maar zo is! Sommige mensen spreken in tongen en onderwerpen zich toch niet aan de discipline van de HEILIGE Geest. U moet zich echter volkomen onderwerpen aan de discipline van de HEILIGE Geest en vooral de tong moet onderworpen worden aan de discipline van de Geest! En ook ons innerlijk moeten wij onderwerpen aan de discipline van de HEILIGE Geest. U ziet, er zijn dus heel wat christenen die nog niet voldoen aan “de maat van Christus” (zie Efeze 4:13). Al lijken ze van buiten erg vroom; het gaat om de innerlijke mens. En daarom zegt de Heer ook: Geef Mij je hart “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens” (Spreuken 4:23, SV). En dit is de zwakste plek van de mens en de satan valt ons daar aan. En als hij ook maar enigszins mag/kan binnenkomen en u gaat dat voeden, u gaat de overleggingen (de gedachten) van uw hart door laten werken, dan bent u een verloren mens, want u bent dan onderworpen aan de macht van satan. Dan moet u gauw naar de Heer gaan om vergiffenis te vragen en u te laten dekken onder het bloed van Jezus; maar dan bent u weer terug op af, u moet weer helemaal opnieuw beginnen, want als u uzelf weer moet bekeren (= afkeren van de zonde) dan moet u weer beginnen bij af. Elke keer als u zondigt moet u weer helemaal opnieuw beginnen. Weet dat de meeste mensen die sterven (geestelijk gezien) nog bij het begin zijn, ze zijn behouden maar (als het ware) ‘met de hakken over de sloot’. Ze blijven ‘steken’ bij het begin en daarom kan Jezus Zijn naam in hen niet verheerlijken. En – helaas – leven de meeste christenen zo, daarvandaan dat ONTELBARE christenen de Grote Verdrukking ingaan (denk o.a. aan de “dwaze maagden” voor wie de deur tot de Bruiloft gesloten werd, zie Mattheus 25:10 – AK)[2]. Ze komen zó (tijdens de Grote Verdrukking) echter wel tot volkomen overgave en HEILIGmaking, vanwege de dwang der omstandigheden (en dat zal ze dan ook – letterlijk – hun leven kosten, zie Openbaring 20:4).

 • KLIK HIER als u deel 3 van deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm
(1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[3]

 • Wordt vervolgd

*********************

[1] Zie eventueel de studie Heiligmakingvan E. van den Worm.
[2] Zie eventueel de studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)van A. Klein/E. van den Worm.
[3] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.
Geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties