GRATIS Bijbelstudie (5): Het boek JOB, over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente

Een Bijbelstudie van H. Siliakus,

Job, een beeld van de Gemeente

De rechtvaardige Job, de man uit het land Uz, is een voorbeeld van een trouw en waarachtig kind van God. Zonder zulke kinderen Gods zou er geen sprake kunnen zijn van de ware Gemeente of Kerk van Jezus Christus. Job is ook een typebeeld van deze Gemeente/Kerk. Zijn trouw in het dienen van God en het onderhouden van zekere inzettingen, alsook zijn nauwgezetheid in handel en wandel, weerspiegelen het optreden van de ware Gemeente/Kerk in deze wereld. Het maken van een vergelijking tussen Job en de Gemeente van Christus wordt bovendien gerechtvaardigd door nog een aantal andere feiten. God had veel op met deze Job en had hem lief. Dit proeven wij uit hetgeen Hij zegt tot de satan over Zijn knecht Job (zie Job 1:8). Zo heeft ook Christus Zijn Gemeente lief. Zo lief, dat Hij Zijn leven voor haar gaf (zie Efeze 5:25). God zegende Job en Zijn oog rustte op hem en zijn gezin om hen voor het kwade te bewaren (zie Job. 1:10). Desgelijks doet Christus ook met Zijn Gemeente (zie Efeze 4:16, 5:23). Om de één of andere reden liet God nochtans toe, dat satan Job aanviel en hem schade toebracht (zie Job 1:12). In het Nieuwe Testament lezen wij, dat de satan probeert de volgelingen van Jezus te ziften als de tarwe (zie Lukas 22:31) en dat hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende hen te mogen verslinden (zie 1 Petrus 5:8-9). Dit alles onder de toelating des Heren. Wat het boek Job schrijft over de macht die satan wordt verleend, grijpt in feite terug op de macht waarover God hem laat beschikken vanaf de zondeval van de mens. En deze macht wendt de satan ook in de Nieuwe Bedeling vooral aan tegen de kinderen Gods. Vertroostend en bemoedigend is het echter te weten, dat de duivel ons niet uit Gods handpalmen kan rukken. Ook dit leren wij uit de geschiedenis van Job.

Beproevingen van de laatste dagen

In de laatste dagen van de huidige tijdsbedeling zullen de beproevingen die de getrouwe navolgers van Christus te verduren hebben, als gevolg van het woeden en tekeergaan van de satan, nog groter worden en heviger. Dit vernemen wij op vele plaatsen in het profetisch Woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het zal “een boze tijd” zijn, zegt Amos, wanneer “zij benauwen de rechtvaardige” (zie Amos 5:12-13). En Jezus heeft voorzegd: “Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking” (zie Mattheus 24:9-10). Ook in het boek Job vinden wij een verwijzing naar die zware tijd. Deze toename van de beproevingen komt naar voren in de tweede ontmoeting tussen God en de satan, beschreven in hoofdstuk 2, waarbij aan de laatstgenoemde een nog grotere vrijheid gegeven wordt bij het belagen van Job. Over deze nog zwaardere beproevingen, waaraan vanaf het tweede hoofdstuk het gehele boek Job gewijd is, zal het in deze studie voornamelijk gaan. Job is dan niet langer alleen het type van de ware Gemeente/Kerk, maar meer in het bijzonder een type van de Bruidsgemeente die in de laatste dagen zal worden gevormd door de werkingen van het Woord en van de Heilige Geest. Ons wordt hier, in het boek Job, een blik vergund op het lijden en de strijd die deze Bruidsgemeente van Christus zal hebben te verduren.

Het land Uz

Job – de meest waarschijnlijke en tevens de meest aansprekende betekenis van zijn naam is “de vervolgde” – is vooral bekend vanwege zijn getuigenis: “Ik weet, dat mijn Verlosser leeft!” (Job 19:25a). Dit bevestigt nog eens, dat hij een (wonder)schoon type is van de ware Kerk of Gemeente van Jezus Christus, die immers ook staat op deze belijdenis. Met dit getuigenis staat zij in de wereld, tegenover de dreiging van satan en alle goddeloze en antichristelijke machten en van degenen die zeggen “God-lovers” (Joden) te zijn, maar zijn het niet (zie Openbaring 2:9). Het is alsof wij de Bruidsgemeente deze woorden van Job horen spreken in Openbaring 12, waar wij zien, dat de draak (d.i. satan, en hier tevens het beeld van de antichrist) vlak voor haar staat. Het is een harde en vijandig-gezinde wereld, waarin Christus’ Gemeente leeft en arbeidt. “Ik weet waar gij woont, namelijk daar (waar) de troon van de satan is”, zegt Jezus tot Zijn Gemeente in Openbaring 2 vers 13. Van Job wordt verteld, dat hij in het land Uz woonde (zie Job 1:1). … Dit omliggende gebied kunnen wij zien als het typebeeld van de wereld, waarin de ware Gemeente/Kerk en later de Bruidsgemeente van Jezus geplaatst is. Zij smaakt de vijandschap van deze wereld, maar leeft tegelijkertijd als in een oase, waar zij verkwikt wordt door de wateren des Geestes, vertoevende op de grazige weiden van Gods Woord, en schaduw en bedekking vindende onder de palmbomen van door God gegeven bedieningen.

 • Tot zover de “studiebespreking”.

Als u deze studie in z’n geheel wilt lezen of downloaden, KLIK HIER

A. Klein

**********

Inhoudsopgave:

 1. Job, een beeld van de Gemeente.
  Een vergelijking.
  Beproevingen van de laatste dagen.
  Het land Uz.
  Gemeenteleven.
 1. De heerlijkheid van de Gemeente.
  Heiligheid.
  De verkondiging van het Evangelie.
  Het werk der bediening.
  Volharding.
  Grote bereidwilligheid.
 1. Gemeente-afbraak door de eeuwen heen.
  Afbraak, belofte, doel.
  De volle Pinksterkracht ontnomen.
  Geen heiligheid meer.
  Het Openbaringslicht verdwijnt.
  Innerlijke vernieling van het Gemeenteleven.
  Het getrouwe overblijfsel.
 1. Beproevingen van de Bruidsgemeente in de eindtijd.
  Afval en volmaking.
  Een steeds driester (= brutaler) optreden van de duivel.
  Kwaadaardige woekeringen in de Gemeente.
  Het vlees tegen de Geest.
  De tempelreiniging van de eindtijd.
  De aanvallen op Job c.q. de Bruidsgemeente in Tabernakellicht.
 1. Vervolging door de dwaze maagden-gelovigen.
  De grote controverse.
  Zeven dagen van rouw.
  De twist met Elifaz.
  Jobs 1ste klacht (hoofdstuk 3).
  Elifaz’ 1ste reactie (hoofdstuk 4 en 5).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 6 en 7).
  Elifaz’ 2de rede (hoofdstuk 15).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 16 en 17).
  Elifaz’ 3de rede (hoofdstuk 22).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 23 en 24).
  Nabeschouwing.
  De twist met Bildad.
  Bildads 1ste toespraak (hoofdstuk 8).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 9 en 10).
  Bildads 2de rede (hoofdstuk 18).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 19).
  Bildads 3de toespraak (hoofdstuk 25).
  Nabeschouwing.
  De twist met Zofar.
  Zofars 1ste rede (hoofdstuk 11).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 12, 13 en 14).
  Zofars 2de rede (hoofdstuk 20).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 21).
  Nabeschouwing.
  Jobs slotrede.
 1. De Bazuintijd.
 2. De Grote Verzoendag.
  Het zondoffer van de verzoendag.
  De weggaande bok.
 1. De Spade Regen.

Appendix I:  De tabernakel-ordening van het boek Job.
Appendix II:  De 15 waarheden.
De tabernakel-orde in deze waarheden is als volgt:

 

Advertenties
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 3 (laatste gedeelte): SAMENVATTING van de UITLEG over de 7 Gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

.

Hieronder het vervolg van

.

De overwinnaars van de 7 Gemeenten, die samen Christus’ Bruidsgemeente vormen

Openbaring, foto schema blz. 30-31Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Hieronder een samenvatting van de beloften van God aan de OVERWINNAARS [4] uit de 7 Gemeenten, die samen Christus’ Bruidsgemeente vormen.

 1. EFEZE

De OVERWINNAARS zulleneten van de Boom des levens:
“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)
Deze groep uit Gods Bruidsvolk is verdoold (= afgedwaald of verdwaald) op de berg van de “wettische werken” en als zij zich niet bekeren (= afkeren) van hun weg, en niet terugkeren naar de “rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus alleen” (zie Romeinen 3:21-28 + Galaten 2:16 [5]), zo zullen zij geen deel verkrijgen aan Gods RECHTVAARDIGMAKING door het geloof in Jezus Christus (zie Romeinen 10:3 [6]) en aan het eeuwige leven. Hoe moeilijk laat een “wettisch mens” het al-zijn-best-doen, om een vroom en deugdzaam leven naar Gods Woord te leiden, varen. Zijn/haar arbeid om “heilig te leven naar het Woord (van God)”, hoe tegengesteld dit ook is aan zijn/haar eigen vlees, doet het “christelijk leven” hem/haar zwaar ja, haast ondragelijk vallen. In zo’n leven ontwikkelt zich, in plaats van Gods liefde, een “hardheid” voor zichzelf en voor anderen (zie Openbaring 2:2 [7]“dat gij de kwaden niet kunt [ver]dragen”) en het “christelijk leven” is voor zo iemand een “zware opgave”. Hoe tegengesteld getuigt Johannes (in 1 Joh. 5:3b): “en Zijn geboden zijn geen zware last” en Jezus (in Mattheüs 11:30): “want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.
Het “christelijk leven” valt dezulken zwaar, omdat zij dit willen doen in EIGEN KRACHT, in de kracht van DE ONVERNIEUWDE MENS! Zonder de GENADE van Jezus, verkregen door Zijn kruis! Hun overwinning is er dan vaak één van “het twaalfde uur”; namelijk bij hun sterven, wanneer zij het KRUIS aangrijpen. In Gods eeuwigheid zullen zij moeten constateren dat hun eigen werken, waar zij AL HUN BEST voor hebben gedaan als “hout, hooi of stro” moeten worden verbrand (!):
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro (SV: stoppelen), ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament (= Jezus Christus) gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.” (1 Korinthe 3:11-15)
Door hun aangrijpen van de genade Gods in het stervensuur ontvangen zij door GENADE deel aan de VRUCHT van de BOOM DES LEVENS en worden hierdoor behouden. Hoe ontzaglijk veel van Gods volk sterft zo en hebben zo deze laatste plaats in Gods PARADIJS in te nemen…
Het brandofferaltaar [8] (dat stond in de voorhof van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

 1. SMYRNA

De OVERWINNAARS zullende kroon des levens” ontvangen en ondervindengeen schade door de 2de dood:
“Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.” (Openbaring 2:10-11)
Deze groep wordt gevormd door Christus’ Gemeente/Kerk in vervolging en verdrukking en is door hun leven in gevangenissen en verworpenheden – omwille van hun geloof in Christus’ – dichtbij hun Heiland gaan leven, omdat zij “in eigen kracht” dit nooit zouden kunnen verdragen. Christus geeft daarom dezulken de kracht van Zijn Evangelie en leert hen deel te hebben aan de GENADEWERKINGEN voor hen, die er gelegen zijn in (het deelhebben aan) Zijn DOOD en OPSTANDING en omdat zij – gedreven door de “dwang der omstandigheden” – dit doen zullen zij nooit meer door “de tweede dood” (zie Openbaring 20:14 + 21:8 [9]) beschadigd worden, want zij zullen “de KROON VAN HET EEUWIGE LEVEN” dragen, die zij uit Jezus’ handen zullen ontvangen.
Velen uit hen zijn MARTELAREN en zullen in EEUWIGHEID door de Here des Hemels worden getroost:
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God.” (Openbaring 7:9-11)
Deze “OVERWINNAARS” zingen het NIEUWE LEVENSLIED van Mozes en van het Lam aan de oevers van de “GLAZEN ZEE” (zie Openbaring 15:2-4 [10]), omdat “de wet van de Geest des levens hen heeft VRIJGEMAAKT van de wet van de zonde en van de dood”:
“Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” (Romeinen 8:2)
Zij kennen deze “Wet van de Geest van het (NIEUWE) Leven”, omdat zij hun “oude zondige leven” hebben leren “dekken” (= begraven) onder het dierbare BLOED [11] VAN CHRISTUS!
Het wasvat [12] (dat stond in de voorhof van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

 1. PERGAMUS

De OVERWINNAARS zulleneten van het verborgen mannaen ontvangeneen witte keursteen met daarop een nieuwe naam:
“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte (keur)steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.” (Openbaring 2:17)
De OVERWINNAARS van deze groep, die de overwinning van Christus op het wereldgerichte leven ervaren, krijgen in “tabernakellicht” gezien hun overwinnaars-plaats BINNEN HET HEILIGDOM [13]; dit is – in HEMELS licht gezien – de 2de hemel.
Hun deelhebben aan “het verborgen manna” wijst heen naar een levend contact met Christus, het WOORD GODS, het MANNA des hemels (zie Johannes 6:48-58 [14]); naar een rechtvaardigmaking door het levend geloof in Christus; naar een geschreven hebben van het Woord Gods “op de tafel van hun hart” (zie Hebreeën 10:16, 8:10 + Spreuken 7:2-3 [15]); naar een ontvangen IN ZICH van de heerlijkheid van Christus, het Woord GODS, waardoor zij ook anderen dit WOORD, deze WIL GODS, kunnen meedelen.
Ze zijn ons inziens – in de EEUWIGHEID – GODS LERAREN en WOORDVERKONDIGERS, die Gods volk in alle eeuwigheid zullen leiden in alle volmaaktheden, door hen IN DE NAAM DES HEREN te dienen met de VRUCHT en de BLADEREN van de BOOM DES LEVENS, immers deze brengen “genezing” (“wholemaking” = HEELmaking of VOLmaking) aan de “heidenen” (= volkeren), die in Gods zaligheid leven:
“In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.” (Openbaring 22:2)
Al eerder hebben wij gewezen op de symboliek, die er is in die “witte keurstenen met daarop een geheime naam geschreven”; namelijk op de BESCHERMENDE KRACHT die er is gelegen IN HET BLOED VAN HET LAM, op de bewarende kracht tegen alle aanvallen van de boze (zie Exodus 12:23b [16]) en op de REINIGENDE kracht ervan, wat het weg-  en rein wassen betreft van het oude, zondige, wereldse leven:
“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. … 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:7+9)
De tafel der toonbroden [17] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

 1. THYATIRA

De OVERWINNAARS zullenmacht over de heidenvolken en de Morgenster ontvangen:
“En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem [18] zal Ik macht geven over de heiden-volken (of: natiën). En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. (Openbaring 2:26-28)
Dezen ontvangen uit Jezus’ handen GEDELEGEERDE MACHT (autoriteit), KONINKLIJKE WAARDIGHEID om OORDEEL te vellen over de onbekeerlijke heidenen (ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden) en bij allen die zich bekeren zullen zij autoriteit ontvangen om dit “heidendom” uit hun harten en levens te bannen en zij zullen dit doen in de kracht van de “MORGENSTER”, de heerlijkheid van de HEILIGE GEEST!
De 8-armige kandelaar [19] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS, die in alle eeuwigheid zullen regeren over Gods Bruidsvolk IN DE LIEFDE GODS en IN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST!

 1. SARDIS

De OVERWINNAARS zullenwitte (priester)klederen” ontvangen en hunnaam geschreven in het Boek des Levens:
“Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” (Openbaring 3:5)
Was SARDIS GEBEDLOOS en hierdoor (geestelijk gezien) DOOD, deze OVERWINNAARS zullen de PLAATS VAN HET GEBED [20] hebben ontdekt, waardoor hun christendom is gaan leven en zij door de GENADEWERKINGEN Gods hun witte priesterklederen hebben ontvangen, omdat zij in de plaats van de voorbiddingen zijn getreden en op die plaats de onvolprezen Naam des Heren hebben leren BELIJDEN, èn VERHEERLIJKEN, èn AANBIDDEN.
Het reukaltaar [21] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

 1. FILADELFIA

De OVERWINNAARS zullenworden bewaard uit het uur der verzoeking”, ze zijn kroon-dragendeneen pilaar in de tempel van God”, en deNaam van God, Christus en het Nieuwe Jeruzalem is op hen geschreven:
“Omdat u het Woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil (SV: een pilaar) in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.” (Openbaring 3:10-12)
Deze OVERWINNAARS zijn Gods CHERUBS:
“En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens), vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openbaring 4:6-8)
“En toen Het (Lam) de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” (Openbaring 5:8-9)
“Iedere cherub had 4 gezichten: het eerste gezicht was het gezicht van een cherub, het tweede gezicht het gezicht van een mens, het derde de kop van een leeuw, en het vierde de kop van een arend. Toen verhieven de cherubs zich. Dit was hetzelfde levende wezen dat ik bij de rivier de Kebar [22] gezien had.” (Ezechiël 10:14-15)
Een cherub (ook wel cherubijn genaamd, meervoud: cherubs of cherubim) is een wezen dat óf een openbaring van God Zelf is, of een engelachtig wezen dat in zijn verschijning Gods heerlijkheid openbaart (denk aan satan vóór zijn val – zie Ezechiël 28:14-15 [23]); óf een zodanig geheiligde mens, dat zijn/haar openbaringsvorm als die van God is:
“En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” (Openbaring 19:10)
“En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. (Openbaring 22:8-9)
Ze zijn net als de 24 ouderlingen Gods uitverkorenen uit “elke stam, taal, volk en natie”:
“want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie” (Openbaring 5:9b)
Ze ontvangen door hun overwinning (over satan en de zondemacht) [24] GROTE KRACHT van God en zijn de PILAREN van HET NIEUWE JERUZALEM,[25] Gods EEUWIGE, GEKROONDE LEIDERS van het ALLER-HEILIGDOM [26] GODS (volgens het – door God gegeven – voorbeeld van Israëls tabernakel). En omdat zij Gods gelijkenis uitstralen, dragen zij ook Gods Naam op hun wezen en de NIEUWE NAAM van de Christus Gods; daarom zijn ze ook Gods CHERUBIJNEN.
Aan deze OVERWINNAARS is de belofte gegeven dat zij BEWAARD zullen worden uit de Grote Verdrukking; namelijk in Gods “woestijn”:
“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:6+14)
De 4 pilaren van Gods Allerheiligdom (of: Heilige der heiligen) in Israëls tabernakel staan typerend voor deze OVERWINNAARS.[27]

 1. LAODICEA

De OVERWINNAARS zullenmet Christus zitten in Gods troon:
“Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: in het midden van de troon – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op (SV: in) Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21)
Deze OVERWINNAARS zijn de 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls (zie Openbaring 7:1-8 [28]), de “uitnemendsten” uit de bruidsgemeente van Christus, de Sulammith van de Hemelse Salomo:
“Keer terug, keer terug, o Sulammith! Keer terug, keer terug, zodat wij u kunnen zien! Wat ziet u toch aan Sulammith?Zij is als een reidans van twee legers.” (Hooglied 6:13)
“Al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes (SV: maagden), niet te tellen, zij is de enige, Mijn duif, Mijn volmaakte, zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard. Als de meisjes (SV: de dochters) haar zien, prijzen zij haar gelukkig, de koninginnen en bijvrouwen roemen haar.” (Hooglied 6:8-9)
Dezen zijn degenen, die de Heilige Geest hier op aarde reeds binnen heeft kunnen leiden in de volmaaktheid van Christus [29] (zie Openbaring 14:1-5 [30]), die hier op aarde reeds de mannelijke rijpheid van Christus hebben bereikt (zie Efeziërs 4:13 [31]), waardoor zij in het gezicht (“er werd een groot teken gezien in de hemel”) van Openbaring 12:1-2 + 5 [32] worden uitgebeeld door de “mannelijke zoon” (een zoon, een “mannelijke”).
Deze 144.000 zullen, wanneer hun geestelijke ‘incubatieperiode’ voorbij is en hun VOLMAAKTHEID hier op aarde wordt gezien (zie Obadja 1:21 + Jesaja 60:1-3 [33]), worden “weggerukt [34] tot God en Zijn troon” (zie Openbaring 12:5 [35]), om daar als het “hemelse heirleger” onder Christus –Die ook hen vóórgaat in de hete, felle strijd als de hemelse Michaël– de satan en zijn horden te verjagen uit de hemelse gewesten (zie Openbaring 12:7-9 [36]), waardoor deze laatsten “aarde-gebonden” raken en zo –door bezit te nemen van (vooral goddeloze en/of ‘bewust’ in de zonde blijvende) mensen– de antichrist, de valse profeet en de antichristelijke horden ontstaan.
Ook zullen deze 144.000 uit de hemelen met Christus terugkeren naar de aarde bij Diens Wederkomst als Koning en Rechter:
“En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openbaring 19:14)
“Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen (dit zijn de 144.000 die, volgens Openbaring 12:5, werden “weggerukt naar God en naar Zijn troon”).” (Judas 1:14)
Tenslotte zullen zij in alle eeuwigheid met Christus, als Zijn Koningin, zitten in Gods troon (zie Openbaring 3:21 [37]), en met Hem in de Liefde Gods regeren in alle eeuwigheid:
“Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” (Psalm 45:10-16)

.

EINDE van hoofdstuk 3

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [38]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie noot 1.
[5] Romeinen 3:21-28 “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten.àà Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.”
Galaten 2:16, “(Wij) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.”
[6] Romeinen 10:3, “Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich NIET aan de gerechtigheid van God onderworpen.”
[7] Openbaring 2:2 (SV), “Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid (HSV: volharding), en dat gij de kwaden niet kunt (ver)dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden.”
[8] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het brandofferaltaar’, zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God)van E. van den Worm en/of de studieChristus (ZICHTBAAR) in de Tabernakelvan CJH Theys. (noot AK)
[9] Openbaring 20:14 “En de dood en het rijk van de dood (SV: de hel) werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.”
Openbaring 21:8, “Maar wat betreft de lafhartigen (SV: vreesachtigen), ongelovigen, verfoeilijken (SV: gruwelijken), moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.”
[10] Openbaring 15:2-4, “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”
[11] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het wasvat’, zie noot 8. (noot AK)
[13] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het Heiligdom’, zie noot 8. (noot AK)
[14] Johannes 6:48-58, “Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie (in geestelijke zin) Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
[15] Hebreeën 10:16, “Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven.”
Hebreeën 8:10, “Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”
Spreuken 7:2-3, “Neem mijn geboden in acht en leef,… schrijf ze op de tafel van je hart.”. Lees ook nog 2 Korinthe 3:3b.
[16] Exodus 12:23b, “als Hij het bloed (van het lam) zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.”
[17] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘de tafel der toonbroden’, zie noot 8. (noot AK)
[18] Ook vrouwen ofwel ‘dochters van God’ worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[19] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘de kandelaar’, zie noot 8. (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[21] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het reukaltaar’, zie noot 8. (noot AK)
[22] “In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.” (Ezechiël 1:1)
[23] Ezechiël 28:14-15, “U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.”
[24] Zie noot 1.
[25] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[26] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het Allerheiligdom’, zie noot 8. (noot AK)
[27] Zie noot 1.
[28] Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
[29] Zie eventueel onze studieDe volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[30] Openbaring 14:1-5, “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000  mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
[31] Efeziërs 4:13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een (in geestelijke zin) volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.”
[32] Openbaring 12:1-2+5, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” … “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon, die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind – de 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
[33] Obadja 1:21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.”
Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.”
[34] De enige tekst die m.i. over een “opname”, in de eindtijd, van gelovigen gaat is Openbaring 12:5 (hieronder vermeld). Het zal een “opname” in de hemel zijn – van de mannelijke zoon, de 144.000 uit alle geslachten van Israël – VOOR het begin van de Grote Verdrukking (zie Openbaring 12:4b).
Zie eventueel ook nog de studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[35] Openbaring 12:5, “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon, die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind – de 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.”
[36] Openbaring 12:7-9, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël (= een openbaringsvorm van Jezus Christus) en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan à genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.”
[37] Openbaring 3:21, “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: in het midden van de troon – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op (SV: in) Zijn troon gezet heb.”
[38] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
 
 
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 3 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

.

.

7.
De Gemeentelijke periode van LAODICEA
(1906 – tot de Wederkomst van Christus)

De 20ste (en ook de 21ste) eeuw kent, mede als gevolg van het Rationalisme van de 19de eeuw en haar Deïstisch denken, een LAUWHEID en een AFVALLIGHEID van de Christelijke belijdenis; ja, zelfs een Atheïstisch denken, mede veroorzaakt door politieke beginselen als die van het Communisme en het Socialisme. Zó ontstaat in deze eeuw het zogenoemde “MODERNE HEIDENDOM”!
Ook het MATERIALISME – gevoed door de massafabricage, waardoor ook de gewone man zijn huis en leven kan vullen met de verlokkende artikelen uit de etalages van de diverse winkels – is mede verantwoordelijk voor de VERFLAUWING en AFVALLIGHEID in de godsdienst, omdat het hart van de mensen dan meer MATERIEGERICHT is (zie Openbaring 3:17). Deze tendens komt vooral in de zogenoemde “rijke landen” voor.
Verder is het algemeen voorkomend VERVAL van de MORAAL (de algemene Decadentie in de maatschappij) – als gevolg van de VERMENIGVULDIGING VAN DE ONGERECHTIGHEID (zie Mattheüs 24:12 [4]), vooral optredend na de 2de Wereldoorlog (1939-1945) – mede oorzaak van deze VERKILLING / VERFLAUWING in de godsdienst en van de AFVALLIGHEID ervan.
Tenslotte zijn de vele misleidende VALSE godsdienstige werkers, die in deze eeuw als paddenstoelen uit de grond opkomen, hier mede oorzaak van:
“En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.” (Mattheüs 24:11)
Als gevolg van het algemeen groeiende verlangen naar EENHEID in de Christelijke Kerken is in de 20ste eeuw (te Stockholm, in 1925) de OECUMENISCHE BEWEGING tot stand gekomen. Zij zoekt allereerst de PROTESTANTSE kerken te verenigen; ja, zij zoekt zelfs een vereniging met de ROOMSE KERK.[5] Het is helaas een MENSELIJKE beweging ZONDER de Geest van God, omdat de UITERLIJKE EENHEID, en NIET het VOLLE WOORD VAN GOD centraal staat in deze beweging. In deze beweging mag men als Kerk zijn EIGEN belijdenis (moderne of orthodoxe) behouden, als men zich maar schaart onder het GEMEENSCHAPPELIJKE vaandel:
“Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!” (Jesaja 4:1)
Men wordt in de “Oecumenische Beweging” door deze gedachte geleid.
In 1948, te Amsterdam (uit samenwerking van ‘Life and Work’ en ‘Faith and Order’ – na een voorlopige start in 1938, te Utrecht) kwam men in deze beweging tot het oprichten van de Wereldraad van Kerken. Een soort “fellowship” (= broederschap, gemeenschap) van de aangesloten Kerken, een gesprek om een “ronde tafel”, waaraan de Kerken in hun “eigen, typische gestalten” deelnemen. Deze “Oecumenische Beweging” en “Wereldraad van Kerken” zullen ons inziens in de laatste dagen OP POLITIEK GEBIED zich alliëren met de ROOMSE KERK en uitgroeien tot de ALGEMENE STAATSKERK van de laatste dagen, tot de “GROTE HOER” [6] van Openbaring 17 (lees vers 1-18), die NIETS gemeen heeft met het geestelijke LICHAAM VAN CHRISTUS.[7]
In deze eeuw ontstonden / ontstaan, als protest tegen de algemeen voorkomende LAUWHEID en DECADENTIE, OPWEKKINGSBEWEGINGEN. De interkerkelijke OPWEKKINGSBEWEGING van Dr. Frank Buchman (Engeland vanaf 1920), de zogenoemde “Oxford-beweging”, is helaas van voorbijgaande aard…
Een meer permanente ontwikkeling als OPWEKKINGSBEWEGING geeft ons de na 1906 ontstane PINKSTER-BEWEGINGEN te zien. Deze bewegingen kennen de roep “terug naar het Woord en naar een leven in de Kracht van de Heilige Geest als in de eerste Pinkstertijd” met daarbij een sterke Maranatha-verwachting:
“Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes (SV: MAAGDEN [8]), die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen (= zowel de wijze als dwaze maagden) slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes (SV: MAAGDEN) op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur (om in te gaan tot de bruiloft) werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes (SV: MAAGDEN), die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13)[9]
Na een tijdelijke verflauwing in deze (Pinkster)beweging zien wij CHARISMATSCHE OPWEKKINGEN in de gevestigde Protestantse en Roomse Kerken ontstaan (zie Lukas 14:16-21 [10]), maar ook een in verschillende landen eerder optredend herstel van de OPWEKKENDE KRACHTEN in de PINKSTERBEWEGING; stromingen, die de lauwe Gemeente/Kerk van Laodicea mede zullen brengen tot de BEREIDHEID voor “de BRUILOFT VAN HET LAM” (zie Openbaring 19:6-9 [11]), een geestelijke gebeurtenis van de hoogste orde, die in deze (21ste) eeuw plaats zal vinden, NA DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS als BRUIDEGOM, een Wederkomst die enkel ervaren wordt door hen die zich hiervoor (geestelijk gezien) hebben toebereid, een Wederkomst “als een dief in de nacht” (zie Openbaring 3:3b [12]); waardoor de BRUIDSGEMEENTE van Christus hier op aarde zal ontstaan, die ook de draagster zal zijn van de, NA de bruiloft optredende, SPADE-REGEN-OPWEKKING [13] van de laatste dagen:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Openbaring 12:1)
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.” (Joël 2:28)
“Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven [14] (SV: dienstknechten) die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.” (Lukas 12:35-37)
Het is in feite tot deze Kerkelijke periode dat Christus Zich – in Zijn profetie (het Boek Openbaring) over Zijn Wederkomst, met alle hierbij optredende verwikkelingen – richt; namelijk tot de 7 Kerktypen, die in deze Kerkelijke periode alle voorkomen, omdat in deze periode Zijn Wederkomst geschiedt.

Openbaring 3:14, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het Begin van Gods Schepping:…”
Christus stelt Zich hier voor als de “Amen” (= ‘het is waar’ of ‘het zij zo’), als Degene Die ook in de eindtijd van de genadebedeling (van 2000 jaar) Zijn VOLLE OVERWINNING zal behalen op alle Hem tegenwerkende krachten; DIE in GETROUWHEID Zijn WAARACHTIGE GETUIGENIS tot “tittel en jota” toe (zie Mattheüs 5:18 [15]) zal volbrengen. Hij Die “het Begin is van de schepping (en schepselen) Gods”, zal deze schepping ook brengen tot haar uiteindelijke VERHEERLIJKING IN GOD!

Openbaring 3:15-16, “Ik ken uw werken, en weet dat u (geestelijk gezien) niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.”
LAODICEA is vanwege verschillende redenen, die wij reeds eerder zagen, LAUW. En, LAUWHEID is het ergste wat de Here Jezus kent. Hij heeft liever dat wij KOUD zijn (niets om Hem gevend), dan lauw. De LAUWEN SPUWT HIJ UIT ZIJN MOND (ofwel: die bant Hij uit de gemeenschap met Hem)!

Openbaring 3:17, “Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u (geestelijk gezien) ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.”
Door haar in algemene zin MATERIALISTISCHE WELSTAND kent zij over het algemeen (waar dit MATERIALISME heerst) een GEZAPIGHEID (ZELFVOLDAANHEID), voor wat haar geestelijke toestand betreft; en een BLINDHEID voor haar eigen GEESTELIJK VERVAL, voor haar eigen leven ver van God!

Openbaring 3:18, “Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u (in geestelijk zin) rijk wordt, en witte kleren (SV: klederen), opdat u bekleed bent (= bekleed mag worden) en… de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.”
LAODICEA wordt hier door de BARMHARTIGE GOD aangeraden om het “GOUD” DES HEMELS te kopen (zie Psalm 19:8-11 [16]), voortkomende uit het “vuur der loutering” (= beeld van het KRUISLEVEN, zie Jakobus 1:2-4 [17]); namelijk: het NIEUWE LEVEN [18] uit Hem, een leven dat naar het Woord van God is en IN de KRACHT van de HEILIGE GEEST: [19]
“Daarom, als iemand (geheel en al) IN Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,” (2 Korinthe 5:17-18a).
Dan zal zij (de OVERWINNAARS uit de Laodicea Gemeente) worden bekleed met de HEMELSE “WITTE KLEDEREN” van GODS GERECHTIGHEID:
“En het is haar (= de vrouw van het Lam – zie Openbaring 19:7) gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.” (Openbaring 19:8)

Openbaring 3:19, “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.”
Jezus heeft zelfs deze AFVALLIGE Gemeente LIEF, daarom wordt ze door Hem bestraft en gekastijd (deze Gemeente zal, zoals wij eerder opmerkten, de apocalyptische OORDELEN [20] van God meemaken), en opgeroepen om zich tot Hem TE BEKEREN, opdat zij (opnieuw) VURIG zullen worden in (en door) de Heilige Geest!

Openbaring 3:20, “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen (SV: tot hem inkomen) en de maaltijd met hem gebruiken (SV: met hem AVONDMAAL houden [21]), en hij met Mij.”
CHRISTUS staat BUITEN (het hart en leven van) deze Gemeente. Hij klopt hier om BINNENGELATEN te mogen worden. In HAAR ALGEMEENHEID vinden wij dus IN DE LAATSTE DAGEN een Gemeente/Kerk, die ZUIVER MENSELIJKE activiteiten kent; activiteiten die NIET GODDELIJK GEÏNSPIREERD zijn. Het tegendeel is waar: ze vinden hun inspiratie UIT DE DIEPTEN van de HEL. Haar geestelijk beeld is “ellendig, beklagenswaardig (dwalend), arm, blind en naakt” (zie Openbaring 3:17). Een gemeenschap van Gemeentes/Kerken die, wanneer ze niet komt tot (waarachtige) BEKERING en OVERWINNING [22], uitgroeit naar die van de “GROTE HOER” (uit Openbaring 17:1-18) [23], de verkapte satanskerk, de “anti-bruid”, de staatskerk van de laatste dagen,[24] die dan beweert de enige, waarachtige “bruid” van Christus te zijn!
Allen die zich echter uit de misleiding van deze Laodicea Gemeente zullen bekeren en die hun hart en leven zullen geven aan de Christus Gods, zullen met Hem AVONDMAAL [25] houden en Hij met hen:
“Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: het AVONDMAAL) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed.” (Lukas 14:15-17)
Zij zullen deel hebben aan de verlossingen van CHRISTUS’ KRUISOFFER en ZIJN GENADEWERKINGEN in hun hart en leven.
Deze hier genoemde karakteristieken (zie Openbaring 3, de verzen 15-20 + uitleg) gelden de Kerk van Christus in haar ALGEMEENHEID. Deze laatste Gemeentelijke (Laodicea-) periode onderscheidt zich, zoals wij zagen, in 7 KerkTYPEN die respectievelijk door de 7 KerkPERIODEN en dus ook door de 7 Gemeenten in Klein-Azië worden gekarakteriseerd (zie schema hieronder).

Openbaring, foto schema blz. 26-27Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Openbaring 3:21-22, “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.
Zij die in deze Kerkperiode tot VOLLE OVERWINNING zullen komen zijn de 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls. [26]
De verzegelden uit de 12 stammen:
“Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” (Openbaring 7:1-8)
Het Lam op de berg Sion met de 144.000 :
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.” (Openbaring 14:1-5)
Zij (deze 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls) zullen – door en na de BRUILOFT VAN HET LAM, te midden van de Bruidsgemeente uit alle volkeren, natiën en tongen – door de VOLLE GENADEWERKINGEN GODS, zich ontwikkelen tot de MANNELIJKE RIJPHEID [27] van Christus (zie Efeziërs 4:13 + Habakuk 2:14 [28]); een ontwikkeling, die ons wordt geopenbaard, voor wat haar INCUBATIEPERIODE betreft in (zie Openbaring 12:2 [29]), en wat haar VERSCHIJNINGSVORM in de mannelijke rijpheid van Christus betreft, in de betiteling van “MANNELIJKE ZOON” (letterlijk vertaald: een zoon, een MANNELIJKE) in Openbaring 12 vers 5:
“En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon,[30] die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind) werd weggerukt [31] naar God en naar Zijn troon. (Openbaring 12:5)
Zij vormen in het BRUIDSLICHAAM van Christus de groepering van de VOORTREFFELIJKSTEN IN CHRISTUS, ofschoon ook zij allen eerst moeten zijn gewassen (= gereinigd van satan en zijn invloed in ons hart en leven; zijn losgekocht door het BLOED VAN HET LAM (zie Openbaring 14:3-4; en, in typerende zin, Leviticus 16:4 [32]).
Het zijn deze 144.000 die met CHRISTUS als Zijn Koningin (zie Psalm 45:10 [33]) mogen zitten in Gods EEUWIGE TROON.
Zodra deze VOLMAAKTHEID IN CHRISTUS [34] (zie Mattheüs 5:48 + Lukas 6:40 [35]) HIER OP AARDE is bereikt (immers, IN DE HEMEL zijn wij ALLEN volmaakt, zonde mag daar NIET zijn!), worden zij (de 144.000) “WEGGERUKT” tot God en Zijn troon (zie Openbaring 12:5b [36]) om daar als GODS HEMELS LEGER, onder CHRISTUS (als ons ALLER Aanvoerder in de hete felle strijd – zie Openbaring 12:7 + 19:14 [37]), hun HEMELSE taak verder te vervullen. [38]

.

KLIK HIER voor het vervolg

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [39]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Mattheüs 24:12, “En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde (tot God en gebod) van velen verkillen.”
[5] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17, van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Openbaring 17:1 “En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het OORDEEL over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” Zie ook nog de studie, vermeld bij noot 5. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook mannelijke christenen inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus kunnen behoren). (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze MAAGDEN en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Lukas 14:16-21, “Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: het AVONDMAAL) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen (voor mijn avondmaal) zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen.”
–> Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het AVONDMAAL van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Zie ook nog noot 2. (noot AK)
[12] Openbaring 3:3b, “Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen”
[13] Zie eventueel hoofdstuk 6 van onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten(Een systematische verklaring van het boek Openbaring) van H. Siliakus. (noot AK)
[14] Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het een goede vertaling, omdat Jezus waarlijk onze “Heer en Meester” is want… “Hij heeft ons gekocht en betaaldmet Zijn eigen Bloed! Zie ook nog noot 9. (noot AK)
[15] Mattheüs 5:18, “Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.”
[16] Psalm 19:8-11, De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat.”
[17] Jakobus 1:2-4, “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof VOLHARDING teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u VOLMAAKT bent en GEHEEL OPRECHT, en in niets tekortschiet.”
[18] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden en/of De dag van JaHWeH (De dag des Heren) en/of De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm. (noot AK)
[21] De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The wedding supper of the Lamb”, wat ook het avondmaal van de bruiloft van het Lam” betekent. Zie ook Lukas 14:15-24 (SV): De gelijkenis van het grote avondmaal.
–> Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam, van E. van den Worm. (noot AK)
[22] Zie noot 1.
[23] Zie noot 6.
[24] Zie noot 5.
[25] Zie noot 21.
[26] Zie eventueel onze studie ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein. (noot AK)
[27] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon”. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus (zie Efeze 4:13). Zie ook nog noot 28 en 30. (noot AK)
[28] Efeziërs 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man (in de Geest), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Habakuk 2;14, “Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.”
[29] Openbaring 12:2, “En zij (de Vrouw, NA haar bruiloft, in de Geest, met de Bruidegom) was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[30] Zie eventueel onze (vervolg)studie Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 5, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoonvan H. Siliakus. (noot AK)
[31] Zie eventueel onze (vervolg)studie Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 7, met de titel:De wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[32] Openbaring 14:3-4, “En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.”
Leviticus 16:4 “Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft.”
[33] Psalm 45:10, “Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.”
[34] Zie eventueel onze studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[35] Mattheüs 5:48, Weest u dan VOLMAAKT, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”
Lukas 6:40, “Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere VOLMAAKTE discipel zal net als zijn meester zijn.”
[36] Openbaring 12:5b, “En haar Kind (SV: kind – beeld van de 144.000 mannelijke zonen) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
[37] Openbaring 12:7 + 19:14, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.” … “En de legers in de hemel volgden Hem (Jezus, de Christus) op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.”
[38] En… 144.000 klopt ook veel beter, qua aantal, met de Wederkomst van Christus volgens Judas 1:14b, “Zie, de Heere is (Weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.”
[39] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 3 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

.

.

6.
De Gemeentelijke periode van FILADELFIA
(± 1750 – 1906 na Christus)

In de 18de eeuw werd uit de diepten der hel een beweging op gang gebracht, die wij in de geschiedenis het Rationalisme noemen. Deze levensvisie, waarbij men de MENSELIJKE RATIO op de troon plaatste, werkte in de 19de eeuw flink door. Men noemt deze eeuw ook wel de eeuw van de “VERLICHTING”, van “het verlichte denken’’. In deze eeuw werd de mens gezet tot ZELFAANBIDDING, tot aanbidding van de MENSELIJKE RATIO. Hiernaast had men lieden, die het MENSELIJK GEVOEL boven de REDE stelden. In kunst en literatuur noemt men deze beweging de ROMANTIEK. GEVOEL en VERBEELDING zaten hierbij op de troon. Deze romantici vluchtten naar de ongerepte NATUUR. Men hoorde onder hen de roep: “Terug naar de natuur” (Rousseau). Men had een afkeer van de gevestigde maatschappij. Dit bracht sommigen van hen tot KRITIEK en tot REVOLUTIE tegen de gevestigde cultuur en ze hieven de leus: “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” aan. In Frankrijk heeft dit geleid tot de bloedige “Grote Franse Revolutie” (1789-1815), die zich richtte tegen ADEL en GEESTELIJKHEID, tegen de ten hemel schreiende misstanden in deze standen.
Deze satanische beweging, die de MENS verheerlijkte, riep op tot de beoefening van de DEUGD (= goede werken), waarbij hij, zo zei men, God niet nodig had. Sommigen van hen geloofden wèl in God, maar dan in een “god”, die zich niet verder met die mens bemoeide en hem aan zijn lot overliet (Deïsme). In de Kerk leidde het Rationalisme en de VERLICHTING tot een TOLERANTE houding jegens andersdenkenden en zonde (de “TOLERANTIE”). Ook brachten deze MENS-verheerlijkende bewegingen de Europese mens tot het ATHEÏSME en het “MODERNE HEIDENDOM” (in Frankrijk: Voltaire; in Engeland: Locke; in Duitsland: Semler; Kant), tot de GROTE AFVAL (= afvalligheid) VAN CHRISTUS; iets, dat zich in de 20ste (en 21ste) eeuw verder voltrekt.
Reacties tegen deze duistere stroming vinden wij in de 18de eeuw.
In Duitsland: de reeds eerder genoemd werkzaamheid en wereldzendingsactiviteiten van de BROEDER-GEMEENTE van Zinzendorf (1700-1760; Hernhutters).
Maar ook in Engeland: de OPWEKKINGSBEWEGING van John Wesley (1703-1791). Hij stichtte het Methodisme. Wesley predikte de LEVENDE CHRISTUS, Die de ziel vervullen wil met vreugde, en verlossen wil van alle zonden. John Wesley hield, samen met George Whitefield, openluchtsamenkomsten. Het METHODISME werd een miljoenen-beweging, die zich vooral in Noord-Amerika ontwikkelde (in de 20ste eeuw 40 miljoen in Noord-Amerika en 3½ miljoen in Engeland).
In de 19de eeuw vinden wij, onder andere in Duitsland, het werk van ds. Blumhardt (1805-1880). Hij werkte eerst in het dorp Möttlingen en later in Bad Boll. Hij predikte een LEVENDE JEZUS in gebedsgenezing, duiveluitdrijving, in verlossing en zaligmaking. Hij stichtte een geestelijk centrum, dat tot ver in het buitenland doorwerkte.
In Zwitserland (Genève) ontstond de OPWEKKINGSBEWEGING, die men “HET RÉVEIL” noemde (César Malan; 1787-1864). Ook deze beweging werkte door tot in het buitenland; ook tot in Nederland (Bilderdijk; da Costa; Hogendorp; Groen van Prinsterer).
In Engeland vinden wij in de 18de eeuw de start van het Leger des Heils, (Stichter: William Booth; 1829-1912). Hij organiseerde deze gemeenschap als een LEGER, met zichzelf als generaal. Hij kwam voort uit het Methodisme, vandaar zijn methodistische wijze van werken. Na 1880 ging het “LEGER” zending bedrijven en werd tenslotte WERELDOMVATTEND. Na 1890 bewoog het “LEGER” zich veel op SOCIAAL TERREIN. Het droeg / draagt het Evangelie van Christus vaak in de sloppen van de grote steden uit. Hun vlag draagt de woorden: “BLOED” en “VUUR” (het “BLOED” van Christus en het “VUUR” van de Heilige Geest).
De Baptisten vonden in Londen (Engeland) een groot leider en prediker in Charles Haddon Spurgeon (1834-1892).
In Amerika (Chicago) werkte de evangelist Dwight L. Moody (1834-1899).

Openbaring 3:7, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:…”
Hier dient de Here Zich aan als de HEILIGE en WAARACHTIGE Heer van de Gemeente. Daarom zullen Zijn waarachtige kinderen in hun NIEUWE LEVEN [4] door Hem ook worden vervuld met Zijn HEILIGHEID en WAARACHTIGHEID, omdat Hij in hen wil WONEN. Hij is de HEMELSE DAVID (de HEMELSE KONING), Die alle MACHT heeft, ook over hel en dood:
“En (Ik, Jezus, ben) de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: de sleutels van de hel) en van de dood zelf.” (Openbaring 1:18)
Een sleutel is altijd een openbaring van MACHT, ook van GEDELEGEERDE MACHT:
“En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn (= Mijn dienaar Eljakim, als beeld van Christus [5] – zie vers 20) schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen.” (Jesaja 22:22)
“En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.” (Mattheüs 16:19)
Men moet hierbij echter beseffen, dat deze GEDELEGEERDE MACHT de WERKING VAN GODS GEEST is, WERKEND DOOR Zijn DIENSTKNECHTEN HEEN; dus niet een MACHT die aan een mens gegeven is om ermee NAAR EIGEN OORDEEL (= naar eigen inzicht of goeddunken) in deze wereld te werken!

Openbaring 3:8a, “Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig (SV: kleine) kracht…”
De “GEOPENDE DEUR” duidt op een levende RELATIE met Jezus Christus, de Heiland en Heer van de Gemeente, die duivel, mens en wereld niet vermogen te sluiten of af te breken. De Heer betuigt hier, dat deze Gemeente is teruggekeerd tot de Bron van de “Wateren des Levens”,[6] tot Jezus Christus Zèlf en Zijn Zaligheid-brengende NAAM. Deze Gemeente heeft “KLEINE KRACHT”; ze is in deze tijdsperiode nog niet gekomen tot de DOOP MET DE HEILIGE GEEST…[7]

Openbaring 3:8b, “…en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen (SV: Gij hebt Mijn Woord bewaard) en Mijn Naam niet verloochend.”
Deze Gemeente is WOORDGETROUW, omdat zij JEZUS LIEFHEEFT (zie Johannes 14:15 [8]) en draagt de Naam van Jezus uit als een licht in deze wereld. In deze periode van de Kerkgeschiedenis ziet men de Kerk van West-Europa beginnen met WERELDZENDING te bedrijven!

Openbaring 3:9, “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.”
Mensen uit de “SYNAGOGE VAN DE SATAN” die zeggen dat zij “JODEN” zijn… maar zijn het niet. Dus: mensen, die zeggen dat zij “kinderen Gods” zijn – die naar het UITERLIJK zich zó zullen gedragen – maar INNERLIJK onbekeerd zijn, en dus “kinderen van de duivel” (2 Timotheus 3:5 [9]). Dezulken zullen door het leven en het getuigenis van deze Gemeente worden gebracht tot BEKERING en AANBIDDING van God. In deze Kerkelijke periode had men Deïsten en “TOLERANTEN”, mensen die God in wezen niet kenden; zij werden echter door de liefde en ijver van deze ware kinderen Gods opgewekt tot waarachtig (geestelijk) leven en tot dienstbaarheid aan de waarachtige God!

Openbaring 3:10, “Omdat u het Woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Deze belofte geldt NIET de gelovigen uit deze KERKPERIODE (van ± 1750 – 1906), maar die uit het FILADELFIA-TYPE van de laatste Kerkperiode (LAODICEA; 1906 – tot komst van Christus), omdat pas in deze laatste periode de “GROTE VERDRUKKING” van 3½ jaar plaats zal vinden:
“In die tijd zal Michaël opstaan (wiens naam betekent: “Wie is gelijk God”. Het is een Oudtestamentische verschijning of openbaringsvorm van onze Here Jezus Christus), de grote Vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek (des Levens).” (Daniël 12:1) [10]
“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël (in 9:27 [11]), zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren [12] zich verzamelen.” (Mattheüs 24:15-28)
“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen. Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal. En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!” (Markus 13:14-23)
Omdat zij (deze Gemeente van Filadelfia) WOORDGETROUW in hun LEVEN en GETUIGENIS zijn gebleven en in een Levende RELATIE zijn blijven staan met Christus (“een geopende DEUR” – zie Openbaring 3:8a) zullen zij deze verdrukking (mogen) ontvlieden en mogen behoren tot hen, die in deze periode door God in “de WOESTIJN” worden bewaard:
“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:6+14)
Openbaring 12:6 + 14 betreft de (zogenoemde AAN- of) WEGNAME: [13]
“Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” (Mattheüs 24:40-42)
“Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: ARENDEN) [14] zich verzamelen.” (Lukas 17:34-37)

Openbaring 3:11, “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.”
Zij moeten VOLHARDEN in dit NIEUWE LEVEN [15] (zij hebben immers de “KROON” DES LEVENS) en in hun getuigenis, TOT JEZUS WEDERKOMT.

Openbaring 3:12-13, “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil (SV: pilaar) in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan (dus op aarde), en Mijn nieuwe Naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.”
De OVERWINNAARS [16] uit deze Gemeente worden door God gevormd tot PILAREN (ze hebben “grote kracht”) IN DE TEMPEL GODS, tot geestelijke LEIDERS van GODS EEUWIGE GEMEENTE, tot BESTENDIG, ja EEUWIG LEIDERSCHAP IN CHRISTUS. Zij zullen VERVULD zijn van CHRISTUS, van de ALMACHTIGE GOD, en hun eeuwige woning hebben in het NIEUWE JERUZALEM,[17] waar zij Gods Zoon, de EEUWIGE KONING zullen dienen in alle eeuwigheid! Het zijn dan, uit de mensen gewonnen, CHERUBS van God (een cherub is een wezen dat óf een openbaring van God Zelf is, of een engelachtig wezen, dat in zijn verschijning Gods heerlijkheid openbaart – AK).

.

KLIK HIER voor het vervolg

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Als men in de hoven der koningen iemand de sleutel geeft, dat betekent dat hem in zijn dienst macht en autoriteit gegeven wordt. In Jesaja 9:5 wordt dergelijke manier van spreken van Christus gebruikt, wiens voorbeeld deze Eljakim geweest is; zie ook Openbaring 3:7, waar deze woorden van de profeet op Christus gepast worden. (noot AK)
[6] Jeremia 2:13, “…Mij, de bron van levend water…”
Johannes 7:38, “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”
[7] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[8] Johannes 14:15, Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
[9] 2 Timotheus 3:5, “Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”
[10] Zie eventueel onze studie met o.a. ‘vers voor vers’ uitleg van Daniël 12:1, Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijdvan CJH Theys. (noot AK)
[11] Daniël 9:27 (SV), “En hij zal velen het verbond versterken één week (= 7 jaar); en in de helft van de week (= na 3½ jaar , waarin wij ook nog een opwekking verwachten) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer (dus het feit dat men deel kan hebben aan de dood en opstanding van het Lam, waardoor het afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt) doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste.”
–> Zie eventueel onze studie met o.a. ‘vers voor vers’ uitleg van Daniël 9:27, Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 (jaar)wekenvan CJH Theys. (noot AK)
[12] Er is hier, heel bewust, gekozen voor het woord GIEREN uit de Herziene Statenvertaling. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Dit slaat dus op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A.Klein. (noot AK)
[14] Er is hier heel bewust gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam –en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus– zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[15] Zie noot 4.
[16] Zie noot 1.
[17] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Uncategorized, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Openbaring 3 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

 

5.
De Gemeentelijke periode van Sardis
(1517 – 1759 na Christus)

In deze Gemeentelijke periode brak de REFORMATIE – door Gods genade – onweerhoudbaar door! De doorstoot gaf aanvankelijk Maarten Luther (1483-1546).
Hoewel Maarten Luther eerst, als priester, in vrome Roomse werkheiligheid zocht te leven en zijn heil zocht bij de GENADE-LEER van deze KERK, vond zijn naar licht en vrede worstelend hart pas in 1513 het ware licht: GODS HEIL, door de vrije genade van Christus: de rechtvaardigmaking DOOR HET GELOOF! Nog 4 jaar zou het duren vóór hij de strijd tegen de misstanden in de Roomse Kerk openlijk ging bevechten. Het was naar aanleiding van de aflaatHANDEL van de monnik Johann Tetzel, dat hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aanbracht op de deur van de slotkapel te Wittenberg (Duitsland).
Maarten Luther kreeg de paus (Leo X) en de keizer (Karel V) tegen zich. Door de paus werd hij in de ban gedaan en keizer Karel V had hem ter dood veroordeeld. Maar God wilde het anders… De keurvorst van Saksen, Frederik de Wijze, beschermde Luther en liet hem op de terugreis van de Rijksdag te Worms (1521), waar Luther zich voor pauselijke legaat en keizer had te verantwoorden, ontvoeren en op één van zijn kastelen – de Wartburg, onder de schuilnaam “Junker Jörg” – onderbrengen. In de 10 maanden, die hij aldaar verbleef vertaalde hij de Bijbel in de Duitse volkstaal.
Later zette Luther zijn reformatorische arbeid in Wittenberg voort. Het zondagse misOFFER werd door Luther vervangen door een eredienst op EVANGELISCHE basis. Veel aandacht had hij ook voor EVANGELISCHE GEZANGEN.
Zo brak de REFORMATIE onder Luther geweldig baan, met Duitsland als hart, ook naar Scandinavië. Spoedig na Luthers dood zou helaas dit Lutheranisme verstarren…
Een andere hervormer was Ulrich Zwingli (1484-1533). Hij werkte in de kantons van Zwitserland.
De derde man van de REFORMATIE uit de begintijd was Johannes Calvijn (Jean Cauvin; 1509-1564), een Fransman, die vooral buiten Frankrijk, in Genève, had gewerkt. Hier, in Genève, had hij gebouwd aan een in Reformatorische zin bestuurde stad met STEDELIJKE, STRENGE, KERKELIJKE WETTEN en openbare KERKELIJKE TUCHT voor alle overtreders van die wetten. Dat dit algemeen afgedwongen WETTISCHISME moest leiden tot strijd met andersdenkenden en tot schijnheiligheid valt licht te begrijpen. Dit wettischisme en ook deze stedelijke Kerkelijke tucht leidde zelfs tot het verbranden van een ketter (wat zeker niet hetzelfde is als een afvallige, ofwel een apostaat), met name Michaël Servet, een Spaanse arts en theoloog.
Het Calvinisme had hier, in Genève, een bolwerk voor God willen bouwen, maar ze deed dat in de kracht van MENSELIJKE DWANG (TUCHT) en ORGANISATIE! Maar Gods Woord leert ons anders:
“…Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE…” (Zacharia 4:6) [4]
Zo strandde de REFORMATIE al spoedig in een MENSELIJK WETTISCH HANDELEN zonder de Geest van God in het enkel VERSTANDELIJK benaderen van de waarheid in het Evangelie! Iets, wat wel tot VERSTARRING moest leiden!
Het Calvinisme, dat ook gelooft in de predestinatieleer (= lering van/geloof in de voorbeschikking of uitverkiezing Gods) heeft zich voornamelijk in Zwitserland, Engeland en Schotland (ook Noord-Ierland) en Nederland verbreid.
In de begintijd van de REFORMATIE en door deze Reformatie ging de Roomse Kerk zich beraden op de Concilie van Trente, die in totaal 7 jaren had geduurd (einde ervan in 1563). Zo stelde zij de CONTRA-REFORMATIE ertegen op: Zij kwam tot de resolutie om de Reformatie met alle middelen te bestrijden en naast herstel van het algemeen gezag van de paus te Rome, de Middeleeuwse Scholastiek (kerkleer) te handhaven.
Een geducht wapen kreeg de Roomse Kerk in de toen gestichte orde van de Jezuïeten (Stichter Ignatius van Loyola: 1491-1556). Het doel van deze orde was het herstel van de macht van Rome onder de “ketters”, waarbij vooral het doel de middelen heiligde: moord en brandstapel zou deze orde in haar kielzog hebben… De leden van deze, de misdaad niet schuwende, orde moesten ABSOLUTE gehoorzaamheid aan hun oversten afleggen. DIT LAATSTE IS HEDEN NOG ZO! De eerste generaal van deze orde was Ignatius zelf. Ze werden de “ketter”-jagers bij uitnemendheid en de leiders van de Roomse Inquisitie. Ze werden, ondanks hun naam “Jezuīeten” (Societas Jesu) het “leger van Maria” genoemd, door hun vurig aanroepen van haar. Dit leger had bloedig het protestantisme bestreden en zocht / zoekt de “enig-ware” godsdienst, de Roomse, te bevorderen. Door hen zegevierde de CONTRA-REFORMATIE in Italië, Spanje, Frankrijk en in de Zuidelijke Nederlanden.
Laat ons thans kort het Reformatorisch verloop verder bezien.
In deze tijd van “TERUG NAAR HET WOORD VAN GOD” vinden wij ook een bonte mengeling van protestanten, die “Dopersen (WEDERDOPERS of Anabaptisten) worden genoemd. Zij hingen een volwassendoop aan – NA belijdenis – en stonden een heiligingsleven [5] voor: onder andere Menno Simons (1496-1559), in ons (Neder)land. Onder hen kwamen ook geloofsfantasten en overgeestelijken voor. Ze werden door Roomsen èn Gereformeerden vervolgd…
In Frankrijk verkreeg het Calvinisme onder de naam “Huguenots” (Hugenoten) ingang. Ze werden door Rome jarenlang vervolgd. Godsdienstoorlogen waren hiervan het gevolg; ook de vreselijke “Bartholomeüsnacht” (of bloedbruiloft, in 1572) op de bruiloft van Hendrik IV van Navarre, koning van Frankrijk, is hier een uiting van. Velen zijn naar het buitenland (Zwitserland, Engeland, NEDERLAND) gevlucht.
ENGELAND had zich door de persoon van koning Hendrik VIII van Rome afgescheiden, niet vanwege godsdienstige motieven, maar om van zijn eerste vrouw te kunnen scheiden en om met Anna Boleyn, de hofdame van zijn vrouw, te kunnen trouwen.[6] De koning van Engeland werd hierbij hoofd van de Engelse Kerk; hij vervolgde en martelde Roomsen en Protestanten, zoals het in zijn kraam te pas kwam.
Het protestantisme kwam (ook) in Engeland onder invloed van het Calvinisme. Het bloeide tijdens de regering van protestantsgezinde vorsten en werd bloedig vervolgd tijdens Roomse heersers.
Hier ontstond in 1564 de groep van de Puriteinen (“zuiveraars”), die de Engelse Kerk wilden zuiveren van al het “Katholicisme” (o.a. Oliver Cromwell en de baptist John Bunyan, die jarenlang in de gevangenis had gezucht en de schrijver is van het bekende boek: “De Christenreis naar de Eeuwigheid”).
Een andere groep, ontstaan in Engeland, is die van de “Quakers (gesticht door George Fox, 1624-1691). Zij zochten heiligmaking [7] en leiding door de Heilige Geest [8] (het “Innerlijke Licht”).
Een Quaker, die als kolonist deze groep in Amerika vestigde was William Penn. Hij stichtte de staat “Pennsylvania” (= het bos van Penn). Het was begonnen als een IDEAALSTAAT van William Penn.
In Duitsland was de Reformatie VERSTARD IN EEN DODE ORTHODOXIE. Een hernieuwing en een “Terug naar Jezus” werd gebracht door de “Piëtisten” (= vromen; met name: Spener en Francke). Door hen kreeg het verdorde protestantisme in West-Europa de nodige, frisse, levende stroom, die het terugvoerde naar de LIEFDE TOT en VAN JEZUS en tot reddend GEBED! [9]
Een groot getuige van God, uit het “Piëtisme” voortgekomen, was Nicolaus Ludwig, Graaf von Zinzendorf & von Pottendorf (1700-1760), een biddende strijder Gods, die grote ZENDINGSACTIVITEITEN ontwikkelde. Hij stichtte met christenen van verschillende protestantse richtingen de OECUMENISCHE BROEDERGEMEENTE van de “Hernhutters” (1727). Deze kern zou tien jaar later van God een opdracht tot WERELDZENDING ontvangen. Thans (geschreven rond 1980 – AK) werkt deze Evangelische Broedergemeente onder 32 volkeren in de wereld (in Europa, Amerika, Afrika en Azië). Ook in ons land (Zeist) werkt deze Broedergemeente nog steeds…
Het SARDIS-kerk type van de laatste dagen wordt gevormd door het gebedloos, verstandelijk, traditiegetrouw protestantisme van de laatste dagen.

Openbaring 3:1, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de 7 Geesten van God  [10] heeft en de 7 sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent (geestelijk gezien) dood.”
“Christus stelt Zich aan deze Gemeente voor als de Doper met De Heilige Geest;[11] als Degene, Die de Gemeentelijke sterren (= hun voorgangers) leiden moet.[12] Hiermee verwijt Hij hun eigenwilligheid, eigenmachtigheid, hun afdolen van Hem. Door de mens worden de werken van Sardis LEVEND genoemd en hoog aangeprezen, omdat ze NAAR DE MENS zijn. Bij God echter zijn hun werken DOOD… Wij hebben reeds gezien, dat zelfs het werk van Calvijn in Genève, MENSELIJK was en daarom FALEN MOEST…

Openbaring 3:2, “Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.”
De Heiland vermaant hen hier om DICHT BIJ HEM te blijven in WAKEND BIDDEN, opdat de DODELIJKE VERSTARRING door ORTHODOXIE en TRADITIE, door alle vrome geestdrijverij (= fanatieke religie-ijveraars), niet Zijn gehele Gemeente/Kerk zal DODEN, omdat zoiets VER VAN GOD is; het zijn werken met “hout, hooi en stoppelen”:
“Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro (SV: stoppelen), ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.” (1 Korinthe 3:12-13)

Openbaring 3:3, “Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.”
De Gemeente te SARDIS werkt NIET volgens OORSPRONKELIJK MODEL, het model van de Apostolische Gemeente, die werkte IN en DOOR de Kracht van de Heilige Geest:
“maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, [13] zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)
Daarom moest de Gemeente te SARDIS zich bekeren tot Jezus, de Gever van alle Genade en tot Hem, Die met de Heilige Geest doopt! [14] Als de Gemeente te Sardis zich niet bekeert en het niet weer zoekt in de Levende Relatie met haar Heiland, zal zij ondanks HAAR WERKEN NIET BEREID (= niet gereed) BEVONDEN WORDEN BIJ JEZUS’ WEDERKOMST!

Openbaring 3:4, “Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren (SV: klederen) niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn”
Weinige namen… Zeker zullen daaronder Maarten Luther zijn, en John Bunyan, Spener en Francke, en Zinzendorf, George Fox en William Penn

Openbaring 3:5-6, “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren (SV: klederen) en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.
Zij zullen de “WITTE KLEDEREN” van de PRIESTER GODS dragen, omdat deze OVERWINNAARS [15] de plaats VAN HET GEBED [16] zullen hebben ontdekt VOOR DE TROON VAN GODS GENADE. Daarom zullen zij eeuwig geschreven staan in het BOEK DES LEVENS, geschreven met het BLOED VAN HET LAM; hun namen zullen door de hemelse Hogepriester worden beleden voor God de Vader en voor al Gods heilige engelen…

KLIK HIER voor het vervolg

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [17]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld.
Voor meer uitleg over o.a. Zacharia 4:6, zie onze studie De visioenen van Zacharia, en de geestelijke betekenis ervan voor de Bruidsgemeente van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[6] De m.i. vrij goddeloze koning Hendrik VIII verstootte zijn eerste vrouw in 1531 en trouwde op 25-1-1533 met Anna Boleyn. Jane Seymour verscheen iets later op het toneel als de nieuwste maîtresse van Hendrik in een lange reeks. In mei 1536 werd Anna gearresteerd… op (vermoedelijk valse) beschuldiging van overspel, hekserij en incest en werden haar 5 zogenaamde minnaars (en zij zelf 2 dagen later) ONTHOOFD met het zwaard. Bij het knielen voor de beul herhaalde ze een aantal keer de volgende woorden: “To Jesus Christ I commend my soul; Lord Jesus receive my soul”. (noot AK)
[7] Zie noot 5.
[8] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie noot 8.
[12] Zie eventueel onze studie Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan) van CJH Theys. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn” van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie noot 8.
[15] Zie noot 1.
[16] Zie noot 9.
[17] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (4): Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

Inleiding:

Onze warenhuizen puilen uit… vele en velerlei producten zijn er te vinden. Ze zijn alle voor geld te koop. Dat is tenminste “tastbaar”, en daar kan men iets mee doen. Logisch toch!? Maar met een gebed?? Voor velen betekent bidden: “alleenspraak”, inbeelding, ja zèlfbedrog. Hebben zij gelijk??? Of hebben zij door zo te denken iets prijsgegeven dat van zeer grote waarde is?!?
Bidden is een “begrip” dat bij de mens past! Het is de natuurlijkste zaak van de wereld dat kinderen met hun ouders “praten”. Zo heeft de mensheid een oorsprong… JEZUS CHRISTUS HEEFT ONS DICHTERBIJ GOD GEBRACHT, om ons te laten zien dat God ònze Vader is. Daarom is ons gebed géén alleenspraak. Wij kunnen met onze vreugden, met onze zorgen, met onze moeilijkheden, ja met heel ons leven (toch heel wat) tot God gaan, zoals kinderen naar hun vader. Maar echt bidden moeten wij leren, aanleren. Zó was en is het ook met het praten.
Wij spreken dagelijks – daarom verleren wij het niet. Bidden is iets dergelijks. Toen de discipelen tot Jezus kwamen en Hem vroegen: Heer, LEER ONS BIDDEN”, ging de Here daarop in. Hoe? Hij LEERDE hen toen ter tijd een (wat wij willen noemen) “gebedspatroon”, namelijk: het ONZE VADER… Eenvoudig opgesteld, gemakkelijk te onthouden, alles omvattend wat in een gebed naar voren moet komen.

Het gebed krijgt en heeft waarde niet door lengte, duur of vorm. Inhoud en instelling van degene die bidt zijn belangrijk. De vorm is niet overbodig, maar ze mag de inhoud nooit overheersen. Jezus verzette Zich tegen alle geleerdheid of vertoon van kunstzinnigheid in het gebed. Het zinloos gebrabbel van velen, in het bijzonder van heidenen is waardeloos.
Vaak ging Jezus naar eenzame plaatsen om daar met Zijn Vader te spreken. Met dezelfde ernst en innigheid moeten òòk wij met God spreken. Maar wanneer moeten wij dan bidden?? De apostel Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17: Bidt zonder ophouden”. Het gaat dus méér om een “levenshouding” dan om een vorm. De profeet Daniël bad drie maal op een dag. Doch elk ogenblik van de dag is geschikt om te bidden.
Om beter in het gebed tot onszelf ingekeerd te kunnen zijn, moeten wij de “voorwaarden” niet vergeten.
Wat kunnen wij tegen God zeggen?? Hem allereerst in het gebed danken (zie Ps. 103). Hem als Schepper eren en aanbidden (zie Hand. 4:24). Hem vertellen, dat wij Hem liefhebben zoals kinderen hun vader (zie Gal. 4:6). …

Overwinning: uiteindelijk doel

Indien er iets is in de Bijbel, dat duidelijk en helder is, dan is dat wel, dat God van ons verlangt, dat wij een overwinningsleven zullen kennen. Overwinning over zonde, ziekte, en straks zelfs de dood.
Wij zullen allereerst (en dat in de loop van de beschouwingen) de eerste overwinning samen bekijken, en vervolgens de andere. Het was de strekking van het Oude Testament, doch vele malen herhaald in het Nieuwe Testament: Wees heilig, want IK BEN heilig (zie o.a. Lev. 11:44-45, 19:2 en 20:7).
Het zou voorzeker slechts “een halve redding” zijn, indien Christus wèl de macht had om onze zonden te vergeven, nadat wij die begaan hebben, maar ons niet zou kunnen beschermen (bewaren) tegen de macht van de zonde, op het ogenblik van de verzoeking zelve!

Zouden wij ooit “méér dan overwinnaars” genoemd zijn, indien de volkomenheid slechts voor ons was weggelegd in de hemel, waar alle verzoeking wegvalt, indien God niet bereid was ons op het ogenblik, dat wij tegenover de verzoeking staan, te bewaren; hier en nù, in deze tegenwoordige wereld, waar wij overwinning in beproeving en verzoeking zo zéér behoeven? Ons wordt verteld, dat het Zijn uitgedrukte wil is, dat wij: “Matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld” (Tit. 2:11-12).
Dit wordt ons niet voorgehouden als een “theoretisch ideaal” (beslist niet!); maar wij mogen in de leerschool van het gebed en onder de eminente (d.i. voortreffelijke) leiding van de Heilige Geest Zelf komen tot overwinning; zelfs zó, dat God ons tot Zijn getuigen kan maken.

Wij zijn niet geroepen om een onbereikbare bergtop te bereiken, waar nog nooit een mensenvoet gestaan heeft; maar om zèlf te kunnen uitroepen: “Gij zijt getuigen EN GOD, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn” (1 Thess. 2:10). En dit geldt heus niet alleen voor de apostel, want er staat geschreven: “Want dit is DE WIL VAN GOD, uw heiligmaking (1 Thess. 4:3). Voorts ook nog: “En de God van vrede Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam, worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Here Jezus Christus” (1 Thess. 5:23). “Die het ook doen zal” (1 Thess. 5:24b). Want “de Here is getrouw” (2 Thess. 3:3a).
Indien dit dan GODS DOEL is, waarom behalen wij dan niet altijd deze overwinning? In de leerschool van het gebed zullen wij ons achtereenvolgens bezig houden met de beschouwing van: de OORZAKEN VAN ONZE HERHAALDELIJKE NEDERLAGEN, en de VEREISTEN VOOR OVERWINNING over zonde en ziekte.

 • Tot zover de “studiebespreking”.

Als u deze studie in z’n geheel wilt lezen of downloaden, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar (zie vooral ook het “In memoriam”).

 

.

*************************

Inhoudsopgave:

Jezus leert:

Deel 1: Moeten wij nog bidden?
Inleiding

 • Onbegrensde mogelijkheden.
 • Overwinning: uiteindelijk doel.
 • Twee kanten.
 • 1. De menselijke kant: de vraag.
 • De onzichtbare houding in de school van het gebed.
 • 2. De goddelijke kant: het antwoord.

Deel 2: De (drie) wijzen van aanval die satan pleegt toe te passen.

Deel 3: Drie oorzaken van nederlaag.

Deel 4: Drie kenmerkende verzoekingen.

Deel 5: De zonde van gebedsloosheid.

 1. Waarom gebedsloosheid een zonde is:
 2. Tegen wie zondigen wij, wanneer wij niet bidden?!
 • Een persoonlijke beslissing.
 • Wat moeten wij doen, om deze zonde van gebedsloosheid blijvend te overwinnen?

Deel 6: Drie onderpanden voor overwinning.

 • De kracht van de Geest.

Deel 7: Drie voorwaarden voor overwinning.
In de binnenkamer.

 1. Een juiste verhouding (levenshouding).
 2. Alle eerbied.
 3. Oprechtheid.
 4. Geheel afgezonderd.
 5. Geen omhaal van (= niet vele) woorden!
 6. Geloof.
 7. De beloning welke wij zullen ontvangen.

Deel 8: De kracht van een biddende Gemeente.

 1. In een biddende Gemeente is men ervan overtuigd, dat gemeenschappelijk gebed van het allergrootste belang is.
 2. In een biddende Gemeente zijn de ogen van de leden vol verwachting en geloof alleen op God gericht.
 3. Een biddende Gemeente bezit een alles-beheersend verlangen om, in gehoorzaamheid aan Gods bevel, aan alle volken het Evangelie te verkondigen.
 4. Een biddende Gemeente durft om wonderen en tekenen te vragen.
 5. In een biddende Gemeente openbaart de Heilige Geest Zijn aanwezigheid en kracht.
 6. In een biddende Gemeente bezit de prediking van het Evangelie grote kracht.
 7. In een biddende Gemeente is er “grote genade” in de levens van de kinderen Gods.

Deel 9: Geestelijke opwekking door gebed.

 1. Wanneer christenen bidden, is het zeker, dat er een geestelijke opwekking komen zal. Dit wordt bewezen door:
 2. De gebeden, waardoor een geestelijke opwekking wordt verwekt.

Deel 10: Het gebed voor onze dagelijkse behoeften.

 1. Wij hebben allemaal onze dagelijkse zorgen en behoeften.
 2. Onze hemelse Vader kent al onze dagelijkse zorgen en behoeften.
 3. De Here is altijd gereed en bereid om in al onze dagelijkse behoeften te voorzien.
 4. God stelt het voorzien in onze behoeften heel vaak afhankelijk van ons vragen (bidden en smeken).
 5. De Here spoort ons aan om voor onze dagelijkse zorgen en noden te bidden.
 6. De manier waarop God in al onze behoeften voorziet, in antwoord op onze gebeden, is verschillend.
 7. De Here God geeft echter altijd meer dan wij nodig hebben!

Deel 11: Indien wij iets bidden naar Zijn wil.

 1. God openbaart Zijn wil door Zijn Woord.
 2. God openbaart Zijn wil door Zijn Geest.

Deel 12: Wat onze gebeden kan verhinderen / belemmeren.

 1. Belemmeringen, die ons ervan weerhouden om te bidden.
 2. Belemmeringen, die ons van een krachtig gebeds-leven weerhouden.

Deel 13: Wanneer bidden en vasten samen gaan.

 • Wat is eigenlijk vasten?

Deel 14: Christus, de Man van gebed.

 1. De Here Jezus was in gebed op het ogenblik, dat Hij de Zalving van de Heilige Geest ontving als toerusting voor Zijn ambtsbediening.
 2. De Here Jezus ging altijd in gebed, nadat hij Zijn werk in het openbaar had verricht.
 3. De Here Jezus ging in gebed vlak voor het nemen van grote beslissingen.
 4. De Here Jezus bad ook om diep geestelijk inzicht voor Zijn discipelen.
 5. Toen de Here Jezus biddende was veranderde Hij van gedaante.
 6. Het bidden van de Here Jezus stimuleert anderen om ook te gaan bidden.
 7. Het was tijdens het gebed, dat Jezus Zijn eigen wil in VOLLE en ONVOORWAARDELIJKE OVERGAVE onderwierp aan de supreme (= Oppermachtige) wil van God, de Vader.

Deel 15: De zeven wonderen van gebed.

 1. Gebed is aanbidding.
 2. Gebed is wachten op God.
 3. Gebed is wandelen met God.
 4. Gebed is werken.
 5. Gebed is strijden.
 6. Gebed is Gods wil doen.
 7. Gebed is de school waar God ons Zijn Woord onderwijst (leert verstaan).

Nawoord van de schrijver en samensteller.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bidden/Gebed, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, de Heilige Geest, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van CJH Theys, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Openbaring 2 vers 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 2

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING

.

4.
De Gemeentelijke periode van THYATIRA
(590 – 1517 na Christus)

Wij zijn thans gekomen tot de Kerkperiode die wij de “donkere Middeleeuwen” plegen te noemen.
In deze periode werd de groeiende macht van de bisschop van Rome bevestigd door Gregorius de Grote (590-604 na Chr.). Hoewel hij zich geen “paus” (de “universele papa = paus” van de Katholieke Kerk) noemde, maar “slaaf der slaven Gods”, gedroeg hij zich toch praktisch als machthebber van Italië en werd zo de grondlegger van de Kerkelijke staat. Op geestelijk gebied sloeg, door zijn diplomatie en optreden als leider van de Kerk van het westen van Europa, de balans voorgoed door van de “Katholieke (= Algemene) Kerk” naar de “Roomse Kerk (de door Rome geleide Katholieke Kerk).
De gedachten van (paus) Gregorius zijn voor de Roomse Kerk van fundamentele betekenis. De GENADELEER van Augustinus werd door hem langzaam maar zeker omgebogen naar de WERKHEILIGHEID van (de monnik) Pelagius. Ook paste hij zijn theologie aan bij het denken van het omringende heidendom, om dat heidendom voor de Kerk te winnen. Nagegeven moet worden dat hij een grote zendingsijver had, maar het was om het gehele westen te brengen onder het herderschap van Rome. Het Heilig Avondmaal werd door hem een herhaling van het offer op Golgotha. Zo ontstond het misOFFER. Aan engelen-, relikwieën-, heiligen- en Mariaverering werd door hem een grote plaats ingeruimd. Ook verdedigde hij de “beeldendienst”. Hij voerde ook de zogenoemde “Gregoriaanse Koorzangen” in.
Deze pauselijke MACHT – het streven naar geestelijke, maar ook naar wereldlijke macht – vond zijn hoogtepunt in het pausschap van Innocentius III (± 1200). Hij werkte met ban(vloek) en interdict (de schorsing van de bediening van een heel land of landstreek) en kwam zo tijdelijk tot macht boven de koningen en keizers van zijn tijd. Ook stelde deze paus de leer der “transsubstantiatie” vast (de Avondmaalsleer van de Roomse Kerk, waarbij de MATERIE van brood en wijn DAADWERKELIJK veranderen zou in LICHAAM en BLOED van Christus). De tegenstelling clerus (geestelijke) en leek werd door hem verscherpt. Ook vestigde hij een kerkelijke (hiërarchische)  DICTATUUR.
Behalve deze zich uitbreidende MACHT van de pausen werd onder hen, in deze Middeleeuwen, grote LIEDERLIJKHEID, MISDAAD, en GODDELOOSHEID gevonden:
Zo was Johannes XXIII (± 1400) een ex-zeerover en berucht door zijn schanddaden.
Innocentius VIII (± 1485) was een onwaardige en onbegaafde paus, bekend om zijn vele onwettige kinderen.
Alexander VI Borgia (± 1500) was een man die in overspel leefde met de vrouw van één van zijn neven. Hij werd een “monster van goddeloosheid” genoemd, die ook Savonarola [4] op de brandstapel bracht. Zijn meest geliefde zoon (hij had een achttal onwettige kinderen), Ceasare Borgia, was een misdadiger…
Leo X (± 1515) noemde het Evangelie een “fabel”…
Ook de GEESTELIJKHEID en de KLOOSTERLINGEN leefden GODDELOOS en ZEDELOOS.
De besten van deze Roomse Kerk uit de Middeleeuwen waren MENSELIJKE denkers en Roomse mystici (zij, die zich door contemplatie [verwant aan meditatie] in gemeenschap met God WANEN), zoals de mysticus Bernard van Clairvaux (± 1130 – hij predikte weliswaar de genadeleer in Jezus Christus, maar was een vurige vereerder van Maria!). En Thomas van Aquino (± 1250), die vergeefs een synthese (= het vormen van iets nieuws uit 2 tegengestelde bewegingen – AK) zocht van de GENADELEER van Augustinus, de Griekse FILOSOFIE van Aristoteles (de leerling van Plato) van goede werken, en de MYSTIEK van Bernard van Clairvaux. Thomas van Aquino was de grootste en geleerdste vertegenwoordiger van de “Scholastiek”, de Roomse Kerkleer die een mengsel bevat van theologie en wijsbegeerte, die men toen in de kloosterscholen onderwees.
Het Roomse Kerkvolk kwam in deze tijd tot afgodische relikwieën-RAZERNIJ en geloof in aflaten, tot toenemende MARIA– en HEILIGENVERERING en tot BEELDENDIENST. Men zegt dan wel niet te knielen voor het beeld, maar voor de persoon die het voorstelt, maar het volk ziet het fijne ervan niet. Maar ook dit is zonde: het knielen voor gestorven “heiligen” en het aanroepen van ze:
“Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit.” (Deuteronomium 18:10-12)
Deze toenemende afgoderij, werkheiligheid en zedeloosheid, zelfs onder de clerus (vooral onder de hoogste clerus = geestelijke), was niet zonder VOORVECHTERS ER TEGEN:
Zo stond Claudius op, een bisschop van Turijn (± 835 na Chr.), de “Augustinus” van de 9de eeuw.
Franciscus van Assisi (± 1200), die zich toewijdde aan Christus en de bedelorde der Franciscanen vestigde.
De Waldenzen (stichter Waldus uit Lyon, ± 1200; de Waldenzen vormen thans een protestantse groepering, die nog bestaat).
John Wiclif van York (± 1350), die in Gods GENADE geloofde, maar helaas ook de predestinatie (de lering van / het geloof in de voorbeschikking of uitverkiezing Gods – AK) predikte.
Johannes Hus uit Praag (Bohemen; ± 1400), die door Rome tot de brandstapel werd veroordeeld.
En tot slot, vlak voor de Reformatie: Savonarola [5] uit Florence (± 1475), die door Rome ook tot de brandstapel werd geleid…
Deze gelovigen vormen evenzoveel VOORLOPERS van de REFORMATIE.

Openbaring 2:18, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper:…”
De voorstelling van Christus voor deze Gemeente is die van Hem Die OORDEELT: Zijn ogen zijn: “als een vuurvlam”, zij zien alles… Zijn voeten zijn: “als blinkend koper”. KOPER staat symboliek voor Gods OORDEEL!

Openbaring 2:19, “Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding (SV: lijdzaamheid) en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.”
Hier is Roomse WERKHEILIGHEID, GELOOF en LIEFDE… De Roomse Kerk heeft haar kinderen geleerd te geloven en lief te hebben en… zich voor God in te spannen, hoe langer hoe meer, maar…:

Openbaring 2:20, “Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te MISLEIDEN, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.”
Haar leer is AFGODISCH…
Izebel, de vrouw van Achab, bracht Israël tot afgodische Baäl-aanbidding en hoererij (zie 1 Koningen 16:30-33 [6]); zo bracht de Roomse Kerk in deze donkere Middeleeuwen Gods kinderen tot “relikwieën-razernij”, tot “beeldendienst”, tot “Maria– en heiligenverering” en tot het geloof in “aflaten”, om zo geestelijk te hoereren…(of “hoererij bedrijven” – Het in geestelijke zin ontrouw zijn aan de ENIGE ware God en/of ontrouw, ofwel ongehoorzaamheid, aan Zijn Woord – AK).

Openbaring 2:21, “En Ik heb haar (de misleidde dienstknechten, die ook  [geestelijke] hoererij bedrijven – zie vers 20) tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich NIET bekeerd.”
De Roomse Kerk krijgt hier van haar Heer de tijd om zich tot het ware Evangelie te bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd (van haar geestelijke “hoererij”) en heeft zich in haar AFGODISCHE leer versterkt (zie hiervoor het volgende hoofdstuk van deze studie, over de “Contra-Reformatie”). Daarom volgt Gods OORDEEL over haar.[7]

Openbaring 2:22-23, “Zie, Ik werp haar (de misleidde dienstknechten, die ook  [geestelijke] hoererij bedrijven – zie vers 20-21) te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen en ALLE GEMEENTEN zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.”
“Ik werp haar te bed…” Deze Kerk heeft een kracht tot MISLEIDING, tot “OVERSPEL MET HAAR” (= het in geestelijke zin ontrouw zijn aan de ENIGE ware God en/of ontrouw, ofwel ongehoorzaamheid, aan Zijn Woord – AK) door haar PRACHT en PRAAL en GROOTSE GEBOUWEN. Maar God zal haar volk werpen in de grote verdrukking, waar ze door de antichrist en zijn “koningen” zal worden gedood:
“En de 10 hoorns (denk o.a. aan de 10 tenen uit Daniel 2:42-44, die spreken van 10 “koningen of heersers” in Europa/de EU, die zich zullen manifesteren op het einde van deze bedeling [8]) die u op het beest (beeld van de antichrist) zag, die zullen de hoer [9] haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.” (Openbaring 17:16-17)

Openbaring 2:24-25, “Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voorzover zij deze (afgodische) leer (van Izebel – zie vers 20-23) niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen dan deze: Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.”
Allen in Thyatira die “de diepten van de satan”, de afgodische diepten van satans misleiding, niet kennen, moeten hun geloof in CHRISTUS bewaren, opdat het hun niet zal worden ontroofd. Hij zal hen “geen andere last opleggen”, wetende in welke duisternis deze (RK-)Kerk leeft…

Openbaring 2:26-29, “En wie overwint [10] en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem [11] zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt.”
Deze (RK-)Kerk is ijverig in haar MissieWERK onder de heidenen. Als zij echter tot God en Zijn waarachtig Evangelie terugkeert en het behoudt, zou Hij de OVERWINNAARS [12] onder haar waarlijk de ZEGENINGEN VAN ZIJN KRACHT bieden voor wat hun werk betreft onder de heidenen. Ook zou Hij hun de MORGENSTER (Gods Geest) geven.
Wij zien thans, in onze dagen, de “CHARISMATISCHE BEWEGING” in deze Kerk optreden, de vervulling van Gods Belofte onder de waarachtige gelovigen in deze Kerk. God geve, dat Gods Geest hen moge uitleiden uit ELKE dwaling en duisternis waarin zij verkeren…

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [13]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

.

EINDE van hoofdstuk 2

 • KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 2 (om de studie eventueel uit te printen).

KLIK HIER voor het vervolg (hoofdstuk 3)

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Savonarola wordt vaak, met de Bohemer Jan Hus en de Engelsman John Wycliffe, tot de voorlopers van de Hervorming en het protestantisme gerekend, maar Savonarola bleef trouw aan de rooms-katholieke geloofsleer. (noot AK)
[5] Zie noot 4.
[6] 1 Koningen 16:30-33, “Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er vóór hem geweest waren. En het gebeurde (was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging?) dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baäl ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baäl een altaar op in het huis van de Baäl, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de HEERE, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er vóór hem geweest waren.”
[7] Zie eventueel onze studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden en/of De dag van JaHWeH (De dag des Heren) en/of De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Daniel, hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: HET BEELD van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie noot 1.
[11] Ook vrouwen ofwel ‘dochters van God’ worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[12] Zie noot 1.
[13] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Uncategorized, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen