Openbaring 13 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 13

ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet (vervolg)

.

20191107_141913(1)

Openbaring 13 vers 8, “En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, althans van wie de namen NIET zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is (= Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden), van de grondlegging van de wereld af.”
Alle mensen, die dan nog leven, zullen de antichrist aanbidden; behalve zij die “het zegel van God” aan hun voorhoofden hebben (zie Openbaring 9:4), voor zover ze nog niet zijn gedood door de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers):
“En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God NIET op hun voorhoofd hadden.” (Openb. 9:4)
Ook vormen, zoals wij zagen, degenen in Israël die onder bescherming staan van Gods “2 getuigen” een uitzondering.
Wij lezen verder, in dit 8ste vers, dat het Lam Gods, onze Here Jezus Christus, reeds vóór “de grondlegging van de wereld” (zie 1 Petrus 1:20) in Gods hart en gedachten GESLACHT IS; met andere woorden, dat reeds vóór de schepping van de mens – waarvan God wist dat hij in zonde vallen zou – door God, in Zijn wondervolle voorziening van GENADE, een PAASOVERWINNING voor die in de zonde te vallen mens is bereid!
Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.” (1 Petr. 1:20)

Openbaring 13 vers 9-10, “Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding (SV: de lijdzaamheid) en het geloof van de heiligen.”
God vraagt hier de aandacht van de christenen die in de grote verdrukking worden gebracht (denk o.a. aan de zgn. “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13 [3]) om LIJDZAAM en IN GELOOF het slachtoffer van hun leven (= het offer van de marteldood) te volbrengen ZONDER TEGENSTAND, net zoals Jezus zulks volbracht:
“Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” (Jesaja 53:7)

Het beest uit de aarde

Openbaring 13 vers 11-12, “En ik zag EEN ANDER BEEST opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het (andere beest – de valse profeet) oefent al de macht van het eerste beest (uit de zee [der volkeren] = de antichrist,  zie Openbaring 13:1-8)  voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.”
Ook deze (door satan in bezit genomen) mens is in Gods ogen een “BEEST”. Dit beest komt op “UIT DE AARDE”. Zijn bezieling komt uit de ONDERWERELD der DEMONEN. Zijn kracht (denk aan de 2 lams-hoorns) zal lijken op die van het Lam Gods in Zijn profetische bediening, doende wonderen en tekenen (zie Openbaring 13:13-14a), maar hij is de VALSE PROFEET, de “staart” van de draak:
“…en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart.” (Jesaja 9:14b)
Hij (deze leugen onderwijzende, en dus VALSE profeet) zal met de ANTICHRIST één span in de handen van satan vormen, daarom “oefent hij al de macht van de antichrist (= de macht van satan) in de tegenwoordigheid van hetzelve uit”. Die macht is zo gezegd bij hem in “betrouwbare handen”. Hij is dan ook een ijverige propagandist van de antichrist. Hij is de mond van satan, die de antichrist aanprijst als zijnde de op aarde teruggekomen CHRISTUS (en dit moet men dan zien als een soort TITEL, een goddelijke FUNCTIE). Immers deze (door satan in bezit genomen persoon) zal staan in het teken van Jezus, de Christus; namelijk in die van DOOD en OPSTANDING:
“En ik zag één van zijn koppen (SV: hoofden) als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Openbaring 13:3)
Daarom zal hij (de valse profeet) er eerst bij de wereld op aandringen om de antichrist, als de (zogenaamd) teruggekomen Christus, te AANBIDDEN; later zal de mensheid hiertoe GEDWONGEN worden!

Openbaring 13 vers 13-14a, “En het (andere beest – de valse profeet) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen (SV: in de tegenwoordigheid) van het beest (= de antichrist).”
“Tekenen en wonderen der LEUGEN” (zie 2 Thessalonicenzen 2:8-10) begeleiden de SATANISCHE bediening van deze ‘lookalike van Johannes de Doper’ ofwel deze ‘heraut van (= bode en afroeper van boodschappen namens) de VALSE christus / messias’ (= de ANTICHRIST):
“En dan zal de wetteloze (SV: de ongerechtige) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (2 Thess. 2:8-10)
Hij (de valse profeet) zal ook VUUR uit de hemel doen afkomen op aarde, net als ELIA (zie 1 Koningen 18:38 [4]), en net als de “2 getuigen” uit Openbaring 11:
“En als iemand hun (de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.” (Openbaring 11:5)

Openbaring 13 vers 14b-15, “En het (andere beest – de valse profeet) zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest (= de antichrist) dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem (= het andere beest – de valse profeet) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest NIET zouden aanbidden, GEDOOD zouden worden.”
Om het beest, “dat de wond van het zwaard zal hebben en weer zal leven” (= de antichrist), méér Goddelijke eer en aanbidding te geven zal de valse profeet een BEELD van de antichrist laten maken. En dit beeld zal hij een geest geven, zodat dit beeld OOK KAN SPREKEN. Dit alles, opdat de gehele wereld dit beeld van de antichrist, op straffe van de dood bij weigering, zal AANBIDDEN (vergelijk Daniël 3 – dat gaat over Nebukadnezars beeld en zijn vurige oven, waar 3 jonge mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – in werden gegooid).
Een IEDER die voor dit beeld zal neerknielen (= aanbidden), is in Gods raadsbesluit een kind der EEUWIGE VERDOEMENIS:
“…Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.” (Openbaring 14:9-10)

Openbaring 13 vers 16-18, “En het (andere beest – de valse profeet) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven (SV: dienstknechten) een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij (of: zij) die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.”
Ook zal de valse profeet – gebruik makend van de intrede van de COMPUTER in de menselijke samenleving – een IEDER die geen deel wil hebben aan de aangeboden ‘VREDE’ van de antichrist, van “kopen of verkopen” uitsluiten door de mensen te verplichten “een MERKTEKEN” te ontvangen “aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd”. Gedacht wordt aan een voor het oog onzichtbaar merkteken, dat slechts door middel van INFRA-RODE stralen gezien wordt. Alle winkelsystemen zullen dan hierop aangepast worden. Hierdoor zullen allen die dit merkteken weigeren “hongeren en dorsten” (vanaf dan tot aan hun marteldood). Want:
“Zij zullen (in Gods eeuwige nabijheid) geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.” (Openbaring 7:16).
ALLE kinderen Gods zullen dit merkteken (als het goed is) WEIGEREN, althans allen die in de vreze Gods zullen blijven, want:
“…Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.” (Openbaring 14:9-10)
Zij zullen – als zij dit merkteken WEIGEREN – ook dienovereenkomstig als MARTELAREN sterven onder de moordende hand van de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers):
“…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4)
Het getal van de antichrist is 666. ZES is het getal van de ZONDIGE MENS. 666 is het getal van de antichrist, “de MENS der ZONDE” (zie 2 Thessalonicenzen 2:3-4); 6 naar LICHAAM, 6 naar ZIEL en 6 naar de GEEST.
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander (van God en gebod), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (zie 2 Thessalonicenzen 2:3-4)
Reeds bij de behandeling van Openbaring 9:10-11 en 12:4 is over deze “voorloper” en (valse) profeet van de antichrist geschreven:
“En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.” (Openbaring 9:10-11)
“En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.” (Openbaring 12:4)

20191107_133728(1)

*************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 13

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 13 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [5]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’ van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)
[4] 1 Koningen 18:38, “Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het (vuur) op.”
[5] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 13 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 13

ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet

Het beest uit de zee

Openbaring 12 vers 18, “En ik (= Johannes) stond op het zand bij de zee.”
Wij hebben het 18de vers van hoofdstuk 12 nogmaals vermeld, daar het in feite bij dit 13de hoofdstuk thuishoort.

het beest uit de zee

Openbaring 13 vers 1-2, “En ik zag uit de zee EEN BEEST opkomen, dat 7 koppen (SV: hoofden [3]) en 10 hoorns had, en op zijn hoorns waren 10 diademen [4] (SV: koninklijke hoeden), en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter (ook wel luipaard of pardel genoemd), en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.” [5]
Dit hoofdstuk vormt als het ware een nieuwe POORTOPENING. Vormt hoofdstuk 1 een poortopening voor de WARE Koning van Israël, van het Koninkrijk van God; hier maakt men kennis met de ONWAARACHTIGE koning – hij die zich Israëls koning, de koning van het Godsrijk, NOEMT (Ezechiël 21:25-27), maar die zich in wezen ANTI-God opstelt – de ANTICHRIST:
“Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid, zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven!” (Ezech. 21:25-27)
De uit de hemel gevallen “ster” uit Openbaring 9:1-2a vertelt ons van zijn val en intrede in deze satanische bediening:
“En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven…” ( 9:1-2a)
De “zee”, waaruit het antichristelijk beest tevoorschijn komt, is de “volkerenzee”. Zie o.a. Openbaring 17 vers 15:
“…De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.”
Dit geesteskind van satan heeft grote overeenkomst met hem. Let op de “7 hoofden en de 10 hoorns”.

Openbaring 13 vers 3 en 4: Deze verzen en de uitleg hiervan staan vermeld onder de verzen 5-7.

Openbaring 13 vers 5-7, “En het (beest) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking) te doen. En het (beest) opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent (SV: tabernakel, en volgens Openbaring 21:3 [6] is deze tent of tabernakel van God: de Here Jezus Christus) en hen die in de hemel wonen. [7] En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, [8] en hem werd macht gegeven over elke stam (SV: alle geslachten), taal en volk.”
De “7 hoofden” hebben volgens Openbaring 13:2 leeuwenbekken (“de muil van een leeuw”) en dragen het stempel (= de naam) van godslastering, bravoure “brullend als een leeuw” [9], want ze dragen satans macht en wezen uit:
“hem (= de antichrist), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.” (2 Thessalonicenzen 2:9)
In het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 7, wordt de antichrist uitgebeeld als een “kleine hoorn”, die te midden van “10 hoorns” opkomt, en die al ras “groter wordt dan zijn metgezellen”, en die “een mond heeft, grote dingen sprekende tegen de Allerhoogste” en die ook in de grote verdrukking tegen de heiligen krijg zal voeren en die zal overwinnen”:

 • Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. … 11. “Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.” … 20-21. “en van de 10 hoorns die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en waarvoor er 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon.” … 25. “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniël 7:8, 11, 20-21, 25) [10]

De “10 hoorns” van het beest zijn mijns inziens (een beeld van de) 10 lidstaten van West-Europa [11], vertegenwoordigd door hun regeerders, die daarom ook “kronen” dragen (ofwel: diademen, koninklijke hoeden – zie nogmaals de uitleg bij Openbaring 13:1):
“En de 10 hoorns, die gij gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.” (Openbaring 17:12, SV)
In dit gebied van de wereld zal de antichrist zich dus openbaren en ontwikkelen. Deze “10 hoorns” vormen de aardse basiskracht van de antichrist, want… zij zullen “hun kracht en macht aan het beest overdragen”:
“Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest (= de antichrist) (Openbaring 17:13)
Drie lidstaten zullen, overeenkomstig Daniël 7:8 en 20 (hierboven vermeld), vernederd worden, omdat zij de antichrist bij zijn opkomst waarschijnlijk hinderen zullen.
De antichrist zal in zijn dictatoriale wereldheerschappij de veroveringskracht van het Medisch-Perzisch wereldrijk betonen (denk aan de “beer” uit Daniël 7:5a [12]) en de snelheid van handelen van de Griekse wereldheerser van weleer (Alexander de Grote; “de gevleugelde luipaard” [= pardel (SV), ook wel panter genoemd (Panthera pardus)] – zie Daniël 7:6 [13]), terwijl zijn mond, zoals wij reeds zagen godslasteringen uit zal brengen (de satanische leeuwenbek).
Openbaring 17, vers 3 en 12, toont ons een ander beest, dat ook grote overeenkomst heeft met de rode draak:
“En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met 7 koppen en 10 hoorns.” (Openb. 17:3)
“En de 10 hoorns, die gij gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.” (Openb. 17:12, SV)
Dit is het wereldomvattende ANTICHRISTELIJKE STAATSBEEST van de laatste dagen, dat door de antichrist wordt verpersoonlijkt door zijn dictatoriaal gezag, en dat in West-Europa het politieke beginsel van zijn macht zal hebben. [14]

Openbaring 13 vers 3, “En ik zag één van zijn koppen (SV: hoofden) als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.”
Hier zien wij een imitatie van Christus’ dood en opstanding, die de wereld in grote verwondering brengt.

Openbaring 13 vers 4, “En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”
Wij zien hier openlijke satanische aanbidding, naast aanbidding van de antichrist, maar ook het onvermogen van de wereld om tegen hem oorlog te voeren, wat zij aan de lijve zullen ondervinden:

 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)
 • “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (= 200.000.000), en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige (letterlijk: zwartblauwe) en zwavelkleurige (NBV: zwavelgele) borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het VUUR, de ROOK en de ZWAVEL die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen (SV: hoofden [15]) eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, BEKEERDEN ZICH NIET van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook BEKEERDEN zij ZICH NIET van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht (SV: hoererij) en het plegen van diefstal.” (Openbaring 9:13-21) [16]

Behalve dan het Joodse Palestina (wat groter is, qua landoppervlak, dan het huidige land Israël – AK), dat onder de “2 getuigen” Gods (dus, ten tijde van de grote verdrukking) weerstand zal bieden tegen de heerschappij van de antichrist (zie Openbaring 11:3-14); iets wat uiteindelijk zal leiden tot het grote Armageddon bij Jezus’ wederkomst:

 • “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 1260 dagen lang Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in (SV: is gevallen). En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.” (Openb. 11:3-14)

Vóórdat de “Israëli’s” hem (= de antichrist) tegenstand zullen bieden, onder leiding van deze “2 GETUIGEN” Gods (zie Openbaring 11:3-14), zal dit volk hem eerst aannemen, naar de profetie van Jezus in Johannes 5 vers 43:
“Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.”
Hij (= de antichrist) zal dan in de HERBOUWDE TEMPEL zitten, “als zijnde God”:
“de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (2 Thessalonicenzen 2:4)

Openbaring 13 vers 5-7, Deze verzen en de uitleg hiervan staan vermeld boven vers 3.

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [17]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[3] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van de antichrist, die bezit genomen heeft van een mens, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[4] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus PRECIES verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[5] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[6] Openbaring 21:3, “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: tabernakel) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.”
[7] Voor “hen die in de hemel wonen” kan m.i. ook gelezen worden: de ware christenen die “hemelburgers“ zijn omdat ze hun “wandel in hemel” hebben. In Filippus 3:20 staat: “Ons burgerschap (SV: onze wandel) is echter in de hemelen…” (noot AK)
[8] Volgens Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: haar zaad  in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” Zie ook de uitleg over dit vers in hoofdstuk 12 van deze vervolgstudie. (noot AK)
[9] 1 Petrus 5:8, “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.”
[10] Zie eventueel onze studie Daniël, hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren (vers voor vers UITLEG) van CJH Theys. (noot AK)
[11] Lees eventueel, ter overdenking over de “10 hoorns” (ofwel 10 koningen c.q. regeringsleiders), ook eens het volgende artikel over De Bilderbergers:
“De Bilderbergers willen de wereld gaan opdelen in 10 regio’s, zodat de wereld gemakkelijk te besturen zal zijn. Als de wereldregio’s eenmaal gecreëerd zijn, moeten de Verenigde Naties als een wereldregering gaan functioneren en de Algemene Vergadering als het wereldparlement. Bilderberg zal daarbij fungeren als de wereld schaduwregering, de échte machthebbers, die de VN zullen dicteren wat te doen. … In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt geleerd dat de hele wereld uiteindelijk ten prooi zal vallen aan een één-wereldregering, dat onder leiding zal staan van één systeem. In Openbaring 17 wordt gesproken over de 10 laatste koningen, die in de laatste fase vlak voor de terugkeer van de Here Jezus op aarde, hun macht aan het ’beest’ zullen geven. Deze profetie vertoont opvallend veel overeenkomsten met de visie van de ‘Club van Rome’. Op 17 september 1973 publiceerde deze Club een rapport, waarin letterlijk werd gesproken van de verdeling van de wereld in 10 regio’s, die net als in de Bijbel frappant genoeg eveneens ‘koninkrijken’ werden genoemd.” (noot AK)
[12] Daniël 7:5a, “En zie, een ander dier (letterlijke vertaling: levend wezen), het tweede, leek op een beer…”
[13] Daniël 7:6, “Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier (= levend wezen), als een luipaard. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en het dier had 4 koppen. En het werd heerschappij gegeven.”
[14] Lees eventueel eens: http://www.franklinterhorst.nl/EuroBabel_en_de_vrouw_op_het_beest.htm  (noot AK)
[15] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[16] Zie eventueel, voor uitleg over deze verzen, Openbaring hoofdstuk 9: “Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking” van E. van den Worm. (noot AK)
[17] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (13): De dag van JaHWeH / De dag des Heren

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Een inleidend woord

Wij vormen “het geslacht van de laatste dagen”, dat leeft temidden van grote geestelijke krachten, die zich in deze laatste fase van de “einden der eeuwen” vormen en ontwikkelen. En het is zo dat wij, door het leven temidden hiervan èn door de genadige werkingen van de Heilige Geest – aangaande de profetische uitspraken, die deze sluitingstijd van Gods genade en bemoeienis met het zondige mensengeslacht betreffen – steeds meer licht (en dus inzicht) ontvangen. Wij gaan alles aangaande de eindtijd dan, door de praktijk van het leven en door de tijd waarin wij leven, als begenadigde kinderen Gods beter zien en begrijpen.
En hoe dichter wij het absolute einde van Gods genadetijd naderen, hoe volmaakter onze visie, door het licht (en dus inzicht) van de Heilige Geest, op dit alles wordt.
Laten wij ons daarom volkomen doen leiden door de geschreven profetieën uit de Schrift, zonder dat wij een bevooroordeeld hart hebben; zonder enig vooroordeel als gevolg van een overtuiging, gevormd door de gevestigde mening van MENSEN, hoe “wijs” deze in onze ogen ook mogen lijken, om zo, onder de voortreffelijke leiding van de Heilige Geest èn met een biddend, open hart, te komen achter de werkelijke waarheden van de, reeds vele eeuwen terug, geprofeteerde ontwikkelingen en krachten, waar wij in de laatste dagen mee te maken krijgen, namelijk met alles wat betrekking heeft op de slottaferelen (d.i. de eind[tijd]-gebeurtenissen) van Gods strijdende Gemeente/Kerk op aarde en haar vijanden van het laatste uur.
Deze korte handleiding over de eschatologische ontwikkelingen (d.i. de ontwikkelingen over het einde van de wereld en het laatste oordeel), in het licht, zoals WIJ die in de oprechte benadering van de Schriften zien, wil hiertoe een bijdrage vormen om te komen tot een volledig inzicht en verklaring van Gods profetisch Woord met betrekking tot deze laatste dagen. De Here zal Zijn Gemeente(leden), hen die een biddend, dankend en wijs hart hebben, hier zeker toe leiden.

Wat verstaat de Schrift onder “de Dag van de Heer”?

Zefanja 1:14-18,
De grote dag van de Here breekt spoedig aan! Hij komt snel dichterbij; dan zullen heldhaftige mannen bittere tranen huilen. Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. Op die dag zullen bazuingeschal en krijgsgeschreeuw weerklinken bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens. Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als blinden ronddwalen, want zij hebben gezondigd tegen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. Op die dag van de toorn van de Here zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren. Hij treft voorbereidingen voor een algehele en verschrikkelijke vernietiging van de hele wereldbevolking.(uit: Het Boek)
De Schrift verstaat hieronder dus de tijd van Gods oordelen, die in de eindtijd over de zondige Gemeente/Kerk en wereld komen. De Schrift kent 3 soorten – in sterkte steeds toenemende – Goddelijke oordelen:

1.  Zegel-oordelen, waardoor 1/4 van de mensheid van (bij het schrijven van de studie) ruim 6 miljard mensen (dus ± 1½ miljard) sterft.
Deze oordelen dienen om voornamelijk de ingeslapen, in zonde vervallen Christenheid tot berouwvolle bekering te brengen.

 • Openbaring 6:8b, “En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel van de aarde (d.i. 1,5 miljard mensen), met zwaard, en met honger, en met de (gewelddadige) dood, en door de wilde beesten van deze aarde.”
 • 1 Petrus 4:17, “Want het is de tijd, dat het oordeel begint bij het huis van God (d.i. de Gemeente/Kerk); en indien het (oordeel) eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van degenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”

2.  Bazuin-oordelen, waardoor 1/3 van de dan nog, na de zegel-oordelen, overgebleven mensheid van ca. 4½ miljard (dus weer ± 1½ miljard) sterft. Deze oordelen dienen om de zondige wereld – de wereldsgezinde mensen, dus ook de wereldsgezinde christenen – aan te dringen tot bekering.

 • Openbaring 9:18, “Door deze drie (plagen) werd het derde deel van de mensen gedood, namelijk door het vuur, en door de rook, en door het sulfer (d.i. zwavel), dat uit hun monden uitging.” 

3.  Fiool- of schaaloordelen, waardoor de hele dan nog bestaande, antichristelijke mensheid wordt gedood.

 • Mattheus 24:38-39, “Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, in welke Noach in de ark ging; en bekenden het (oordeel over de zonde) niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst (d.i. de Wederkomst) van de Zoon des mensen.”
 • Openbaring 19:15, “En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak met de wijn van de toorn en de gramschap van de almachtige God.”

De apostel Johannes werd – door de Heilige Geest – in de geest in deze eindtijd gebracht.
Openbaring 1:10a, “En ik (d.i. Johannes) was in de geest op de dag des Heren.”
In deze studie worden slechts de zegel-oordelen behandeld.

.

 • Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze GRATIS studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

**************************************************************

Inhoudsopgave

De dag des Heren.
Een inleidend woord.
Wat verstaat de Schrift onder “de Dag van de Heer”?
Waartoe dienen deze Goddelijke oordelen?
Gods profetisch Woord:

I. Satans grote aanval in de laatste dagen.

II. Gods “werkplan”: De zegeloordelen.
Het Boek met de 7 zegels:
Het eerste zegel.
Het tweede zegel.
Het derde zegel.
Het vierde zegel.
Het vijfde zegel.
Het zesde zegel.
Het zevende zegel.

III. Het Lichaam van Christus:
De ontwikkelingen van de (Bruids)gemeente in de laatste dagen.
De Pinkster-opwekking rond de jaren 1920-1930.
De grote afval van de laatste dagen.
Het herstel van de Gemeente/Kerk.
De 144.000 verzegelden.
Uitleg van Openbaring 14 vers 1-5.
De Bruiloft van het Lam en iets over de Grote Verdrukking.
Het herstel van de Gemeente/Kerk (vervolg).

IV. De nieuwe en laatste wereldwijde opwekking.
Holland, het begin van deze Opwekking.

V. Het einde van de grote Opwekking èn het einde van Gods GENADE-TIJD.
De bewaring van de BRUID van het Lam.

VI. De Grote Verdrukking en de Wederkomst van de Here Jezus Christus.
Armageddon.
De eerste Opstanding.

VII. Het 1000-jarige Rijk en de EEUWIGHEID daarna.
Het 1000-jarige Rijk.
De 2de Opstanding.
Het EEUWIGE oordeel.
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kerstboodschap: De Christus van alle eeuwen

Zijn Naam

Zijn Naam

Van het Kind Dat ons geboren zou worden en de Zoon Die ons werd gegeven, profeteerde Jesaja: “En men noemt Zijn Naam:
1.
Wonderlijk,
2. Raadsman,
3. Sterke God,
4. Eeuwige Vader,
5. Vredevorst (Jes. 9:5b, HSV).
Hoe bekend deze profetie ook is, menigeen zal toch moeite hebben met aan te duiden “hoe” en “wanneer” zij is vervuld. Nergens lezen wij in de evangeliën, dat onze Here Jezus met één van deze namen werd genoemd. Maar eigenlijk staat dit er ook niet. Er is sprake van “Naam” – enkelvoud. Het is ÉÉN grote Naam. Het zijn 5 namen die tezamen aanduiden hoe groot de Naam van Jezus is en welk een volheid van zegen in deze Naam verborgen is.
De apostel Paulus schrijft: “Daarom heeft God Hem… een Naam geschonken boven alle naam (Filip. 2:9, HSV). En de apostel Petrus betuigde voor het Joodse Sanhedrin: “…er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden (Hand. 4:12, HSV).
Die vijf-namen-in-één, waarvan de profeet Jesaja sprak, getuigen van de zaligheid en redding die er is – enkel en alleen – in deze Naam, de grootste Naam in hemel en op aarde (5 is het symbolisch getal van “verzoening”). Daarbij doet zich dan nog iets bijzonders voor. In deze grote Naam vinden wij niet alleen de genade van God in al zijn rijkdom geopenbaard, maar bovendien vinden wij hier de voortschrijding van de openbaring van deze genade door de eeuwen heen beschreven. Voor ons geestesoog zien wij hier, in al Zijn hemelse luister, verschijnen: De Christus van alle eeuwen!

Wonderlijk

De komst van de Here Jezus Christus naar deze wereld ging gepaard met vele wonderen en tekenen. Wonderlijke gebeurtenissen vonden plaats. Hij werd geboren uit een maagd. Hij werd geboren in de stad van David. Engelen zongen tot Zijn eer. Wijzen uit het “oosten” gingen ons allen voor in de aanbidding van Hem. Doch ongetwijfeld het wonderlijkst van al was, dat Hij was God-in-mensengedaante. God geopenbaard in het vlees, God-met-ons (Immanuel). Hij was God, Die één van ons wilde worden om voor ons allen te boeten! Zijn Naam is dan ook met recht: WONDERLIJK”. Een wonderlijke tijd brak aan: Gods genade en waarheid werden geopenbaard, Zijn heil voor boetvaardigen (d.i. voor mensen die van OPRECHT BEROUW vervuld zijn). Een wonderlijke en wondervolle bemoeienis van God met de mens had plaats en was gaande sinds die tijd. Een bemoeienis ter VERLOSSING. Geboren werd: “Die tot God ons terugbrengen zou”! De Weg, de Middelaar, de Verlosser werd ons gegeven. Het paradijs ging weer open. Opnieuw werd gehoord: “Adam… waar ben je?” (zie Genesis 3:9). De stem van God, Die in Zijn grote liefde de mens zoekt, nu niet om ons het oordeel aan te zeggen, maar om ons te redden. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar EEUWIG LEVEN heeft! (Johannes 3:16, HSV)
Dit vers, Johannes 3:16, is de wonderlijkste openbaring die ooit tot mensen is gekomen. Hoe het met ons gemoed gesteld is, als wij dit werk van God gedenken, kunnen wij slechts weergeven met de woorden van Psalm 118:23 (HSV): “Dit is door de Here geschied, het is WONDERLIJK in onze ogen”.

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.

Wij wensen u
GEZEGENDE KERSTDAGEN !!

.

.

Zie eventueel ook nog onze eerder geplaatste artikelen rond Kerst:

Geplaatst in Bijbelstudie, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 12 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 12

De Gemeente voor en tijdens de grote verdrukking (vervolg)

.

12-WOMAN FLEEING

Openbaring 12 vers 6, “En de vrouw [4] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was (SV: haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).”
Voor de behandeling van dit vers: zie de vermelding en uitleg bij de verzen 13-17.

Openbaring 12 vers 7-12, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël (= Christus, in Zijn functie als Strijdengel van God, als de “Bevelhebber van het leger des Heren”) en zijn Engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht èn het Koninkrijk van onze God èn de macht van Zijn Christus, want… de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij (= Jezus’ volgelingen) hebben hem (= de satan, ondanks grote verdrukking) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (dat realiteit zal worden voor de christenen die door de grote verdrukking moeten gaan – zie Openbaring 20:4 [5]). Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.”
Hier zien wij de “tot God en Zijn troon” gerukte zoon (= de 144.000) terug als de “Engelen van Michaël en later, zoals wij eerder hebben gezien, als het “Hemelse leger van Christus” bij Zijn wederkomst:

 • “En de legers in de hemel volgden Hem (= Jezus Christus, vanuit de hemel, naar de aarde) op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openbaring 19:14)
 • “Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden (SV: met Zijn vele duizenden [6]) heiligen.” (Judas 1:14)

Zij (= Jezus Christus en Zijn 144.000 zonen, in geestelijke zin) hebben hier te strijden tegen “de draak en zijn engelen” om hen te drijven uit hun schuilhoeken en uit hun huidige positie in de “lucht” (het uitspansel), in de “tweede of tussenhemel” (zie Efeze 2:2b + 6:12), om hen die te ontnemen en om hen “aardegebonden” te maken:

 • “…de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.” (Ef. 2:2b)
 • “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Ef. 6:12)

Als aanvoerder hebben zij “Michaël”; namelijk: Christus, in Zijn functie als Strijdengel Gods, als de “Bevelhebber van het leger des Heren” (zie Jozua 5:14), Die ons altijd “voor is gegaan in de hete en felle strijd”:

 • “…Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken?” (Joz. 5:14)

Deze hemelse strijd heeft ook zijn neerslag in de harten van de kinderen Gods op aarde, waar de TOTALE overwinning over satan en zonde [7] wordt gesmaakt (zie Openbaring 12:11, hierboven vermeld) door:

 1. De MACHT van “het BLOED van Jezus Christus”, dat Gods kinderen totaal reinigt van alle zonde en ongerechtigheid:
  “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:7-9)
 2. De inwerkende MACHT van “het WOORD” van God, dat door de werking van de Geest een KRACHT van God is tot ZALIGHEID (zie Romeinen 1:16); ja, tot “VOLKOMEN” ZALIGHEID:
  “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.” (Rom. 1:16)
  “Daarom kan Hij ook VOLKOMEN zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebreeën 7:25)
 3. Door hun (oude, zondige) natuur en leven niet lief te hebben, ja, tot de dood ervan toe!

Er is vreugde bij de kinderen Gods en in de hemel, omdat het Koninkrijk nu WAARLIJK van God geworden is en Christus nu WAARLIJK Koning mag zijn in de harten van Zijn kinderen; maar wee (!) de aarde en haar bewoners, want satan en zijn horden zijn nu “aardegebonden” en satan weet dat hij NU nog maar “weinig tijd” heeft (namelijk 3½ jaar):

 • “En het (beest uit de zee – zie vers 1) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden (= 3½ jaar) lang te doen.” (Openbaring 13:5).

Deze strijd van de “144.000” vindt zijn aardse parallel in de uitdrijving van de Kanaänieten door de Israëlieten onder Jozua, daarvandaan dat “Michaël” hem destijds verscheen [8].
Het bovenstaande betreft de 2de nederwerping van satan. De 1ste nederwerping geschiedde, nadat ongerechtig-heid in zijn hart was opgeklommen en hij met zijn horden rebelleerde tegen de almachtige God:

 • “…Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken.” (Ezechiel 28:12b-18)
 • Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neer-gestort, in het diepst van de kuil! (Jesaja 14:12-15)

Nadien hebben zij (de satan en zijn engelen) zich tot op de huidige dag schuil gehouden in de 2de hemel (= de tussenhemel), ook wel “uitspansel” (= het door God geschapen zichtbare deel van het firmament; de lucht) genoemd (zie Genesis 1:8a, SV [9]), waardoor hij “de aanvoerder van de macht in de lucht” of “de vorst van de wereld” wordt genoemd:

 • “Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.” (Johannes 12:31)
 • “Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.” (Johannes 14:30)
 • “waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.” (Efeze 2:2)
 • “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12)

Uit deze positie “klaagde en klaagt satan de kinderen Gods dag en nacht aan”:

 • “En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.” (Openbaring 12:10)

Bij Christus’ (zichtbare [10]) wederkomst (op de wolken des hemels [11]) geschiedt de 3de nederwerping van satan. Dan worden hij en zijn engelen in de “put” of “afgrond” geworpen (zie Openbaring 20:1-3), waar hij en zijn engelen 1000 jaar gebonden worden, dit is gedurende het 1000-jarige Vrederijk [12] van Christus op aarde:

 • “En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor 1000 jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn…” (Openb. 20:1-3a)

Dan zijn zowel de hemel, ook de “tussenhemel” en de aarde geheel vrijgemaakt van satans verderfelijke bemoeiingen en heerschappijen.
Maar na die 1000 jaar worden hij en zijn engelen weer vrij gelaten voor “een korte tijd”:

 • “en (de engel uit vers 1) wierp hem (de duivel = satan) in de afgrond,… totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.” (Openbaring 20:3b).

Tegelijkertijd met satans vrijlating geschiedt de “OPSTANDING van de VERDOEMDEN”:

 • “Maar de overigen van de (ongelovige, goddeloze) doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren...” (Openbaring 20:5a)
 • “…zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.” (Johannes 5:29b)

Deze opgestane verdoemden stellen zich, als vanzelfsprekend, weer onder satans leiding. Zij worden dan door hem verleid om de heiligen en de geliefde stad” aan te vallen. Maar neerdalend “vuur van God”, “uit de hemel” zal hen verslinden:

 • “En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.” (Openbaring 20:9)

Dan geschiedt satans 4de en tevens laatste nederwerping; namelijk in zijn EEUWIGE PLAATS: de GEHENNA of HEL, de POEL, DIE EEUWIG BRANDT VAN VUUR EN ZWAVEL (!):

 • “En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.” (Openbaring 20:10)

.

Openbaring 12 vers 6 + 13-17, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was (SV: haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).”
“En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind (SV: het manneke) gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: haar zaad), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”
Uit deze teksten zien wij dat “de Vrouw” (vóór het huwelijk, met haar Bruidegom, de Bruid of Bruidsgemeente genaamd) bij satans val op de aarde (en bij zijn éénwording met de mens, waardoorheen hij dan DE ANTICHRIST wordt) nog niet is weggenomen “naar de woestijn”, want Openbaring 12:13 zegt dat de draak na zijn nederwerping “de vrouw zal vervolgen”. Wij zien hem ook, in Openbaring 12:15, “water als een rivier, de vrouw achterna” spuwen. Deze wateren typeren hier de volken, menigten, naties en talen” in hun vervolgingsdrang tegen de christenheid:

 • “…De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.” (Openbaring 17:15)

Maar wij zien hier ook, in Openbaring 12:16, dat God “de aarde de vrouw te hulp deed komen”, door haar “mond” te openen en die “rivier” te verzwelgen. Wat hier typerend gezegd wordt kan een grote aardbeving of grote aardbevingen zijn, waardoor de aandacht en haat voor de christenheid tijdelijk wordt afgeleid. Dan krijgt de vrouw “twee vleugels van een grote arend” en wordt zij door de KRACHT van de Heilige Geest, net als Filippus (zie Handelingen 8:39 [13]), weggevoerd naar “een plaats” haar “door God bereid”: namelijk “de woestijn” (of: wildernis), alwaar zij gedurende de grote verdrukking van 3½ jaar door God wordt bewaard “buiten het gezicht van de slang”; ONZICHTBAAR dus voor zelfs een wezen als satan!
Hier wordt zij, door de aan haar van Godswege gegeven leiders, gevoed gedurende die tijd van “1260 dagen” (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking – zie Openbaring 12:6).
Van deze WEGNAME van de Bruidsgemeente wordt ons ook vermeld in Mattheüs 24:40-42 en in Lukas 17:34-37:

 • “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” (Matth. 24:40-42)
 • “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: ARENDEN) [14] zich verzamelen.” (Luk. 17:34-37)

De Bruid of Bruidsgemeente (dus allen die de Bruiloft zijn ingegaan met Christus, als Bruidegom) en zij alléén, wordt hier door God BEWAARD gedurende de tijd van de grote verdrukking. De uit hen voortgekomen “144.000 verzegelden” (de ‘uitnemendsten’ onder alle Christelijke gelovigen) zijn al eerder “weggerukt tot God en Zijn troon”.
Aan het eind van deze 3½ jarige grote verdrukking wordt deze Bruidsgemeente – vlak voor de komst van Jezus als Koning en Rechter, nadat alle andere gestorven rechtvaardigen zijn opgestaan uit de doden – VERANDERD IN EEN PUNT DES TIJDS en doen hun lichamen EEUWIGHEID aan:

 • “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij (de christenen) zullen wel niet allen ontslapen, maar wij (die door God bewaard worden, op aarde, tijdens de grote verdrukking) zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. (1 Korinthe 15:51-54)
 • “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere (door God bewaard op aarde, in de woestijn of wildernis, tijdens de grote verdrukking), de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (ontslapen) zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die (op aarde) overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. [15] En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:15-17)

Wij concluderen dat leden van de BRUIDSGEMEENTE, juist door hun deelname aan de Bruiloft van het Lam [16], in de dimensie zijn gekomen van ONSTERFELIJKHEID!
Als ook deze prooi (deze “vrouw”, ofwel de Bruid / Bruidsgemeente) aan de draak ontglipt, werpt hij al zijn woede op “de overigen van haar zaad” (zie Openbaring 12:17), allen die geen deel hebben gehad aan de Bruiloft van het Lam en die derhalve de grote verdrukking in zijn gegaan (deze in moeten gaan) en die daar dan hun getuigenis voor Jezus Christus zullen moeten bekopen met hun eigen martelaarsbloed:

 • “Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met WITTE gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de GROTE VERDRUKKING komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)

Het zijn zij, die Gods geboden bewaren en die de getuigenis van Jezus hebben, maar niet mochten behoren tot de Bruidsgemeente van Christus, omdat zij bij Zijn komst als Bruidegom (in geestelijke zin) niet “gereed” waren…

Openbaring 12 vers 18, “En ik (d.i. Johannes) stond op het zand bij de zee.”
Dit 18de vers hoort in feite bij het volgende, 13de hoofdstuk thuis.

*********************************************************************************

Wij willen dit gedeelte van het Boek OPENBARING besluiten met een profetie uit 1619, die betrekking heeft op deze “vrouw” van Openbaring 12.

THE VIRGIN CHURCH:
Een profetie over Openbaring 12:1, 2 en 5

De volgende profetie is van de Here; ze werd gegeven aan een, ons eerst nog onbekende, schrijver uit het jaar 1619 (maar via deze link weten we nu haar naam: Jane Leade). Wij vermelden haar profetie onverkort, opdat zij u tot zegen en voordeel zal mogen strekken. Lees en herlees het, want haar waarheden zijn groot (= diepgaand).

**********************************

“Er zal een totale en volkomen verlossing door Christus zijn. Dit is een verborgen geheimenis [17], die niet zonder de openbaring van de Heilige Geest kan worden verstaan. De Heilige Geest staat klaar om hetzelve aan allen te openbaren die heiligheid zoeken en die om liefde vragen. De vervulling van zo’n soort verlossing staat in verband met en wordt gekoppeld aan de apocalyptische ZEGELS van het Boek Openbaring. Als de Geest van God zegel na zegel zal openen, zal deze verlossing tot openbaring komen, zowel persoonlijk als universeel. De onnaspeurlijke wijsheid van God, die voortdurend nieuwe en verse dingen aan de waardige zoeker moge openen, zal dit geheimenis van verlossing in Christus geleidelijk aan openen. Hierdoor zal de ark der Getuigenis voor het einde van dit tijdperk in de hemel geopenbaard worden; [18] en zal het levende getuigenis erin vervat worden ontzegeld (met ander woorden: het volmaakte leven in Gods gerechtigheid zal OP AARDE in Zijn Bruidsgemeente worden geopenbaard – EvdW).
De tegenwoordigheid van de Goddelijke Ark zal het leven van deze Maagdelijke Gemeente vormen; en waar dit Lichaam ook moge zijn, daar moet de Ark noodwendig zijn (met ander woorden: Dit Bruidslichaam acteert / handelt nooit buiten haar Bruidsgemeenschap met Christus – EvdW). Met de ontzegeling van het Levende Getuigenis in de Ark van God (de Bruidsgemeenschap van Bruid en Bruidegom – EvdW) begint de verkondiging van het EEUWIG EVANGELIE [19] van het KONINKRIJK. De proclamatie van het Getuigenis zal klinken als een trompet om de volkeren die een naam-christendom belijden te alarmeren.
Christus zal autoriteit verlenen om een eind te maken aan alle geschillen met betrekking tot de ware Gemeente, die wordt namelijk voortgebracht door de Nieuw-Jeruzalem-moeder. Zijn beslissing zal in waarheid de verzegeling zijn van het Lichaam van Christus met de Naam (of Autoriteit) van God. Hij geeft hen een opdracht om in dezelve te handelen. Deze Nieuwe Naam of Autoriteit zal hen onderscheiden van de 7000 namen van Babylon (Babel of Babylon is in het Oude Verbond identiek met “verwarring”; de “valse kerk” uit Openbaring 17 [20], wordt “Babylon” genoemd, een conglomeraat [= het samengaan] van vele denominaties, die door hun van elkaar afwijkende kerkleren verwarring brengen aan zoekende zielen – EvdW).
De verkiezing en toebereiding van deze MAAGDELIJKE GEMEENTE moet op een geheime en verborgen wijze geschieden, zoals ook David niet was toegestaan om zijn koningschap gedurende een lange tijd erna openlijk te belijden, hoewel hij voor zijn bediening gekozen en gezalfd werd door de profeet van de Here. Uit de stam van David wordt een Maagdelijke Gemeente geboren, waaraan al het menselijke of alle menselijke organisatie vreemd is. Het zal enige tijd vergen, voordat zij uit haar geringheid voort zal komen en uit zal groeien tot haar volle wasdom. De geboorte van deze MAAGDELIJKE GEMEENTE wordt in de Openbaring aan Johannes getypeerd door het grote wonderteken, dat in de hemel verscheen, het voortbrengen van haar eerstgeborene (de mannelijke zoon – EvdW), die naar de troon van God werd weggerukt (of die wordt vereenzelvigd met de Autoriteit van God). Want gelijkerwijs een maagd Christus naar het vlees voortbracht, evenzo zal een MAAGDELIJKE GEMEENTE de eerstgeborene naar de Geest voortbrengen, die bekleed zal worden met de 7 Geesten van God. Deze zo voortgebrachte Gemeente, die verzegeld is met het teken van Goddelijke Autoriteit (Openbaring 7:1-8 – EvdW) zal geen (aardse) banden of lasten kennen, maar de heilige Zalving zal onder deze wedergeboren geesten alles in alles zijn.
Op de dag van heden (1619) is zo’n Gemeente op aarde niet te zien. Alle belijdenissen worden tot nog toe in de weegschalen te licht bevonden, daarom worden zij door de Allerhoogste Rechter verworpen, ten dien einde, dat uit hen een nieuwe en heerlijke Gemeente voort moge komen.
Dan zal de heerlijkheid van God en van het Lam rusten op deze typische tabernakel, zodat ze de Tabernakel van Wijsheid zal worden genoemd, en hoewel ze nu nog niet in openbaarheid is gekomen, toch zal men deze Gemeente binnen korte tijd [21] uit de wildernis zien voortkomen. Dan zal ze zich gaan vermenigvuldigen en zichzelf universeel voortplanten niet enkel tot het getal van de eerstgeborenen (144.000) is bereikt, maar ook tot het getal van het overblijfsel van het Zaad, waartegen de draak gedurig oorlog zal voeren.
Daarom zal de geest van David in deze Gemeente herleven en zeer in het bijzonder in sommige uitverkoren leden ervan, die zullen zijn als de bloesemende wortelscheut. Dezen zullen macht gegeven worden om de draak en zijn engelen te overwinnen [22], zoals David Goliath en het Filistijnse leger overwon.
Het zal dan zijn dat de grote Prins/Vorst Michaël op zal zijn gestaan, het zal zijn als het verschijnen van Mozes voor het aangezicht van Farao, opdat het uitverkoren Zaad uit de harde dienstbaarheid moge worden uitgeleid. Egypte typeert dit slavenhuis waarin Abrahams Zaad zucht. Maar de Allerhoogste zal een profeet, ja een hele profetische generatie, op doen staan, die Zijn volk door de kracht van geestelijke wapenen zal verlossen.
Hiertoe moeten zekere koplopers verwekt worden om de spits af te bijten. Het zijn personen die bij God in de gunst staan, wier verschrikking zal vallen op alle zichtbare en onzichtbare naties, omdat de machtig werkende kracht van de Heilige Geest op hen zal rusten. Want Christus zal Zich door sommige uitverkoren vaten openbaren tot leiding inwaarts in het Beloofde Land en in het Rijk van de Nieuwe Schepping. Zo mogen Mozes, Jozua en Aäron dienen tot typen van sommigen, op wie dezelfde Geest zal komen, maar dan in grotere mate. Door hen zal voor de verlosten de weg worden bereid om terug te keren naar de Berg Sion. Maar niemand van hen zal onder Gods leiding staan, tenzij zij “beproefde” stenen zijn geworden naar het model en evenbeeld van Christus. Zij zullen door vurige beproevingen heen moeten, waar slechts zeer weinigen aan kunnen voldoen of dezelve kunnen verdragen. Maar de wachters op deze zichtbare doorbraak worden strikt opgedragen om vast te houden en samen te wachten in de verbondenheid van Zuivere Liefde.
Deze beproeving zal voor allen beslist noodzakelijk zijn om alle overblijvende zwakheden van het natuurlijk denken op te ruimen en om alle hout, hooi en stoppels [23] weg te branden. Want NIETS mag overblijven in het vuur. Als een Edelsmid zal Hij de zonen van het Koninkrijk zuiveren.
Er zullen sommigen volmaakt verlost worden; ze zullen worden bekleed met een priesterlijk kleed naar de ordening van Melchizedek. Dit zal hen bekwamen om met Autoriteit te regeren. Daarom wordt er van hun kant geëist, dat zij het lijden ondergaan van de Geest van uitbranding en wanning [24], de Geest van de Vurige Adem, Die alle delen in hen doorzoekt, tot zij zijn gekomen aan de vaste plaats in het Lichaam, van waar de wonderen uit voort zullen vloeien.
Op dit Lichaam, zal de Urim en Thummim (= de Godsspraak – EvdW) worden bevestigd. Dit is het deel van de priesters naar de ordening van Melchizedek, wier afkomst niet wordt meegeteld in de geslachtslijst van de gevallen schepping, maar in een andere; namelijk in die van de Nieuwe Schepping.
Verder zullen deze priesters een diepe innerlijke doorgronding hebben en een Goddelijk inzicht in de geheime dingen van God. Zij zullen in staat zijn om helder en duidelijk te profeteren en niet onduidelijk en raadselachtig, want zij zullen weten wat oorspronkelijk in elk wezen vervat is, in hun eeuwig natuurlijk tegenbeeld. Zij zullen in staat zijn om ze tevoorschijn te brengen naar de raad en ordinantie van God.
De Here heeft in waarheid en gerechtigheid gezworen dat van Abraham en zijn nageslacht, naar de Geest, een Heilig Zaad op zal staan. Zij zullen in de laatste dagen voortkomen en zich openbaren. De machtige Geest van Kores wordt aangewezen om de fundaties van deze DERDE TEMPEL te leggen en zijn opbouw te ondersteunen (hier wordt de Heilige Geest mee bedoeld, Die ook Kores tot de tempelbouw dreef [25]); en die de opperleiding heeft bij die bouw van de geestelijke Tempel.
Deze zijn de karakteristieken en merktekenen, waaraan de reine, Maagdelijke Gemeente zal worden onderkend en onderscheiden van alle andere, en waardoor de zalving en het ware geluid van de Heilige Geest zal worden onderscheiden van alle anderen die laag, vals en vals en onecht zijn.
Er moet een manifestatie zijn van de Geest, waardoor deze Gemeente wordt opgevoed en opgericht, waarbij de hemel op aarde wordt gebracht en het Rijk van het Nieuwe Jeruzalem hier vertegenwoordigd zal worden, opdat de geesten die zo uit God geboren zijn, naar het Nieuwe Jeruzalem, dat boven is, opstijgen, waar hun Hoofd in majesteit regeert. Slechts zij, die zijn opgevaren en Zijn heerlijkheid hebben ontvangen, kunnen nederdalen en dezelve met anderen delen. Hierdoor vertegenwoordigen zij Hem op aarde en zijn nu priesters, die aan Hem ondergeschikt zijn.
Hij Die opgevaren en verheerlijkt is, heeft Zichzelf als het ware een Schuldenaar gemaakt. Hij zal niet in gebreke blijven om zekere hoge en voortreffelijke instrumenten te bekwamen en uit te rusten, die hoogst nederig zullen zijn en klein worden geacht, gelijk David, die Hij met eer en priesterlijke opperheerschappij zal vereren door de verstrooide schapen naar hen toe te trekken, om hen te vergaderen tot één kudde uit alle naties.Daarom zal er onder de scharen van gelovigen een heilig streven zijn en een vurig verlangen worden opgewekt, om tot de eerstelingen te mogen behoren voor Hem, Die uit de doden is opgestaan, en zo met Hem en voor Hem tot voortreffelijke werktuigen te mogen worden gemaakt. Zodat zij, indien mogelijk, tot het getal der Eerstgeborenen van de Nieuw-Jeruzalem-moeder mogen behoren [26].
Alle waarachtige gelovigen/dienaars van Zijn Geestelijk Koninkrijk behoren tot de maagdelijke geesten te worden gerekend, voor wie deze boodschap bestemd is. Wees waakzaam en versnelt uw pas!

*************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 12

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 12 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [27]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[5] Openbaring 20:4, “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (= het 1000-jarig Rijk van Christus, ook wel het 1000-jarig Vrederijk genaamd).”
[6] Hier wordt duidelijk over “duizenden” of “tienduizenden” geprofeteerd. Dus niet over honderdduizenden of zelfs miljoenen, zoals je, bij de versie van de OPNAME van de gehele Gemeente zou denken /verwachten. Alweer een reden te meer om te veronderstellen dat deze visie niet klopt. Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?van A. Klein. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[8] Jozua 3:7+9-10, “Want de HEERE had tegen Jozua gezegd: Deze dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zijn zal zoals Ik met Mozes geweest ben. 9. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: Kom hierheen en luister naar de woorden van de HEERE, uw God. 10. Vervolgens zei Jozua: Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is en dat Hij de Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven.”
Jozua 16:10 De Kanaänieten die in Gezer woonden, verdreven zij echter niet. Daarom hebben die Kanaänieten tot op deze dag in het midden van de Efraïmieten gewoond…” (noot AK)
[9] Genesis 1:8a, “En God noemde het gewelf (SV: het uitspansel) hemel.”
[10] Zie eventueel onze studie De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[11] Openbaring 1:7a, “Zie, Hij komt met de wolken, en ELK OOG zal Hem ZIEN, ook zij die Hem doorstoken hebben.”
[12] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Handelingen 8:39, “En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.”
[14] Er is hier heel bewust gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[15] De tekst van 1 Thessalonicenzen 4:15-17 die gaat over:
1. De Here Zelf zal … nederdalen van de hemel, en
2. Wij… zullen… opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet.
Laten wij nu eens kijken wat de Studiebijbel (deel 8) over 1 Thessalonicenzen 4:15-17 te zeggen heeft, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):
Vanaf dit (15de) vers staat er “Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat.
1. ‘Nederdalen’ (namelijk uit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11). …
2. Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met “opgenomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). …
Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3), of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde.
Het “eis apantēsin” pleit voor het laatste.
Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.
Bovenstaande is een kort gedeelte uit het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[16] Zie noot 2.
[17] Openbaring 10:7, “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (noot EvdW)
[18] Openbaring 11:19, “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.”
De “ark des verbonds” (ook wel “ark der getuigenis” genaamd) staat symbolisch voor de Bruiloft van het Lam; het gouden verzoendeksel met de beide Cherubim erop, staan voor Christus in Zijn verzoening en voor de Vader en de Geest; terwijl de verbondskist – sittimhout overdekt met goud – voor de Bruid van Christus staat. Het geheel stelt de “eeuwige kus” voor, die de Hemelse Bruidegom verbonden houdt met Zijn van de aarde gekochte Bruid. (noot EvdW)
Openbaring 15:5 (SV), “En na dezen zag ik, en ziet, de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend.” (noot EvdW)
[19] Openbaring 14:6, “En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.” (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[21] Dat blijkt dus nu exact na 4 eeuwen te zijn. (noot EvdW – AK)
[22] Zie Openbaring 12:7-8, vermeld op blz. 11. (noot EvdW – AK)
[23] 1 Korinthe 3:12-13, “Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.” (noot EvdW)
[24] Wanning of wannen = De letterlijke betekenis is: Het eetbare graan zuiveren van het oneetbare kaf, door het in de wind op te werpen of te laten vallen. Maar in de tekst hierboven wordt het natuurlijk in geestelijke zin bedoeld. (noot AK)
[25] Ezra 1:1-2, “In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt.” (noot EvdW)
[26] Hebreeën 12:23, “tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen.” (noot EvdW)
[27] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Uncategorized, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Vanaf vandaag hebben we een MOBIELE VERSIE van onze website www.eindtijdbode.nl

Geachte lezers,

De studies via onze website http://www.eindtijdbode.nl en dit weblog zijn nu beide (redelijk) toegankelijk voor de mobiele telefoon. Mocht het op uw mobiel misschien niet duidelijk genoeg te lezen zijn, dan zal het lezen via iPhone/tablet of de PC/laptop vast wel goed gaan.

We hebben alles zo goed als mogelijk nagekeken, maar er zouden best nog wat kleine ‘opstartprobeempjes’ kunnen zijn. Mocht u eventueel iets tegen komen wat echt niet goed oogt of een link die niet correct werkt, dan mag u ons dit melden via “Contact met ons“.

Wij wensen u Gods zegen toe bij het eventuele lezen of biddend bestuderen van onze studies.

Met vriendelijke groet,
A. Klein

Geplaatst in Algemene informatie, Eindtijdstudie | Tags: , | Een reactie plaatsen

Openbaring 12 vers 1, 2, 3, 4, 5 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 12

De Gemeente voor en tijdens de grote verdrukking

het beest - de antichrist - 666

De met Gods heerlijkheid beklede vrouw en haar zoon

Openbaring 12 vers 1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [4], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” [5]
Dit hoofdstuk is als een bekroning te zien van Gods arbeid te midden van Zijn 7 Gemeenten. [6] Het is een arbeid van reiniging en heiliging [7], die Hij te weeg heeft gebracht door Zijn Heilige Geest [8] en Zijn Woord, mede onder invloed van de destructieve krachten der duisternis [9], die Hij hiertoe heeft “geprogrammeerd”, zodat ook deze krachten – die als zegeloordelen [10] destructie en duisternis over de aarde van de eindtijd hebben gebracht – mede hebben gewerkt ten goede:

 • “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede [11], voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8:28)

Dit laatste zal voor sommigen misschien vreemd overkomen, maar… Gods oordelen (die een Goddelijke toelating vormen tot het kwaad om, in zekere zin, zijn destructief werk onder de mensen te verrichten) hebben vaak een heilzame uitwerking op de mensen:

 • “Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.” (Jesaja 26:9)
 • “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (= 4 levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning (letterlijk: “denarie”, in die dagen het dagloon van een arbeider). En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw (SV: vaal) paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (SV: wilde beesten [12]) van de aarde.” (Openbaring 6:3-8)

De mensen worden als het ware hierdoor in een “smeltkroes van ellende” geworpen:

 • “Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende.” (Jesaja 48:10)

Als deze mensen zich hierdoor tot God bekeren, komen zij er daardoor gelouterd uit of zij zullen hun (geestelijke) “wortels” in Hem daardoor verdiept hebben.
Alzo zullen de overwinnaars [13] van de 7 Gemeenten – door hun diepe en dus hartgrondige bekering tot God en Zijn Christus, als gevolg van deze “dwang der tijden” – zijn gekomen tot volkomen verlossing van satans machten en tot een wonderbaarlijk deelhebben aan de Bron des Levens, tot een hecht contact en diepe gemeenschap met God almachtig, door Jezus Christus, onze Heer. Hierdoor zullen zij voldoen aan de geëiste “maat van Christus” (zie Efeze 4:13 + Openbaring 11:1 [14]) om deel te mogen hebben aan de Bruiloft van het Lam [15]:

 • “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam  [16] . En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:7-9)

Immers, deze christenen hebben het “rein en blinkend fijn lijnwaad” (= een WIT linnen gewaad) uit de hemel ontvangen en zijn dus bekleed met Gods eigen rechtvaardigheid, heiligheid en liefde:

 • “bekleedt met de nieuwe mens [17], die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:24)
 • “Want Hem (= Jezus Christus) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid (SV: rechtvaardigheid) van God in Hem.” (2 Korinthe 5:21)
 • “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” (Romeinen 5:5)

Halleluja!
Bovendien vormen deze christenen nu “een gehuwde vrouw”, hoewel deze Gemeente ook wel de ‘maagdelijke Gemeente’ wordt genoemd vanwege haar “maagdelijke reinheid” (in geestelijke zin), haar niet bevlekt zijn met egoïstische denominatie-gedachten. Deze “vrouw” (uit Openbaring 12) kent enkel een verbondenheid aan haar Hemelse Bruidegom, Jezus Christus. De Bruiloft van het Lam HEEFT dan PLAATS GEHAD en de Hemelbruidegom, met Zijn Goddelijke krachten, is nu BLIJVEND met en bij haar, al ziet de wereld Hem (= Jezus Christus) dan nog niet. Wat de wereld wel ziet is Zijn op haar, Zijn “vrouw”, uitgestraalde heerlijkheid (zie Jesaja 60:1-3, vermeld op blz. 4); namelijk de heerlijkheid van de 3-enige God [18], hier gesymboliseerd door:

 1. De “zon” (type van de Vader).
 2. De “maan” (type van de Zoon, want ook de maan [in letterlijke zin] is een afschijnsel / afstraling van de zon):
 • Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid…” (Hebreeën 1:3a)
 1. De “12 sterren” (type van de Heilige Geest in Zijn alom tegenwoordigheid en veelvuldigheid).

De Bruidsgemeente [19]:

 1. Is hier (in geestelijke zin) INWENDIG en UITWENDIG bekleed (zie Psalm 45:10-16 [20]) met de liefde en rechtvaardigheid van God Zelf (de “zon” uit Openbaring 12:1 ofwel de “Zon” uit Maleachi 4:2):
 • “Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn…” (Maleachi 4:2a). Zie ook nog Romeinen 3:21-22. [21]
 1. Wordt door haar geloof gedragen door de totale bloedverzoening van de Zoon (de “maan”).
 2. Is gekroond met de MACHT van de Heilige Geest tot GLORIEUZE ARBEID OVER DE GEHELE AARDE (de “12 sterren”). Het getal 12 (3×4) is [22]: God, wereldwijd werkend.

Dit “grote teken” werd “in DE HEMEL” gezien, omdat de wandel van de Bruidsgemeente, reeds hier op aarde, IN DE HEMEL zal zijn (zie Filippenzen 3:20 [23]); waar Christus is:

 • “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven (= afgestorven aan uw oude, zondige natuur ) en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Kolossenzen 3:1-3)

Door de kroon van 12 sterren” vormt dit beeld van deze “vrouw” tevens het teken van Gods GROTE SPADE-REGEN-OPWEKKING [24], die over de GEHELE AARDE (het Bijbelse getal 4) zal geschieden met ALLE MACHT en KRACHT van de GEEST (= het Bijbelse getal 3 – en 4×3 = 12); en wel: ALS NIMMER TEVOREN:

 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
 • “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE [25] komt, die grote en ontzagwekkende (SV: die grote en vreselijke dag). Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.” (Joël 2:28-32)
 • “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” (Mattheüs 24:14)

.

Openbaring 12 vers 2 + 5, “En zij (de vrouw uit vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” …  Vers 5 (SV): “En zij baarde een mannelijke zoon,[26] die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt [27] tot God en Zijn troon.”
In de schoot van de Bruid (deze Bruidsgemeenschap van volmaakt verloste heiligen Gods) ontwikkelt zich NA de Bruiloft van het Lam, EEN DEEL van deze Bruidsgemeenschap TOT VOORTREFFELIJKHEID; namelijk die hiertoe UITVERKOREN zijn, dus zeker NIET allen (!), maar… “de 144.000 verzegelden” uit de 12 stammen van Israël [28] (uitgezonderd Dan):

 • “Op die dag zal de SPRUIT (= de uitgesproten afstammeling) van de HEERE (die, geestelijk gezien, uit Hem voortkomt) tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.” (Jesaja 4:2)
 • “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, TOTDAT wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben. “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” (Openbaring 7:1-8)

Dit deel ontwikkelt zich, te midden van de andere leden van de Bruidsgemeente, tot DE “MANNELIJKE ZOON” (letterlijk: “een zoon, een mannelijke” – dus met een accent op het man-zijn). Deze 144.000 (afstammelingen uit de 12 stammen Israëls) zijn, door de tegenwoordigheid en invloed van de Bruidegom en de wonderbaarlijke werkingen van de Heilige Geest te midden van de overige leden van de Bruidsgemeente, ontwikkeld tot de “VOLLE MANNELIJKHEID” van Christus:

 • “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man (in geestelijke zin), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.” (Efeze 4:13)

God, de 3-enige [29] kan Zich dus in hun hart en leven VOORTDUREND openbaren en wonen en door hen heen werken in al Zijn VOLHEID:

 • “…de liefde van Christus… die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.” (Efeze 3:19)

Deze “144.000” zijn dan, reeds hier op aarde, VOORGOED gekomen tot openbaring (= tot manifestatie [30]) van Gods volle “heiligheid en onberispelijkheid in de liefde Gods”:

 • “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten (SV: zegening in de hemel) in Christus” … “en (dat u) u bekleedt met de nieuwe mens [31], die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 1:3 + 4:24)

Deze “144.000” zal God hierdoor kunnen bekleden met de majesteit van ALLE 7 Geesten Gods! [32] Zij zullen met Hem zitten in Zijn troon:

 • “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: “in het midden van de troon” – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21)

Zij zullen worden geroepen tot het opperste koningschap, tot Christus’ Koningin (als “vrouw” van de Koning):

 • “Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.” (Psalm 45:10)

Deze “144.000” zijn de UITNEMENDSTEN uit de Bruidsgemeenschap, die in Openbaring 14:1-5 in hun volmaakte wandel beschreven zijn als de “eerstelingen voor God en het Lam” (vers 5), ook zijn zij “onberispelijk voor de troon van God” (vers 5):

 • “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden (denk aan “maagdelijk wit” = rein, heilig). Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.” (Openb. 14:1-5)

Deze “144.000” zijn de “verlossers op de berg Sion” van Obadja 1 vers 21:

 • “Verlossers (= in ieder geval deze “144.000” die anderen – in Jezus Naam – zullen verlossen uit de macht van satan) zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau (beeld van: de vleselijke christenen) te oordelen, en het koningschap (SV: het koninkrijk) zal van de HEERE zijn.”

Al eerder werden deze “144.000” van God genoemd in Openbaring 7:1-8, zie bladzijde 5. Ook hebben wij dit 7de hoofdstuk al eerder besproken; het zijn de 12.000 uit elke stam van Israël, uitgezonderd de stam Dan.
De BARENSWEEËN en -NOOD van de Bruidsgemeente vertellen ons dat deze GROTE OPWEKKING op aarde niet zonder lijden en strijd geschieden zal. [33] In feite zal de ware Gemeente Gods op vele plaatsen een “SCHUILKERK” zijn, belaagd door de valse “bruid” van Openbaring 17 (waar zij de “grote hoer” wordt genoemd [34]). Bij de behandeling hiervan, in dat 17de hoofdstuk, zullen wij hier dieper op ingaan. Deze NOOD en WEEËN doen een deel van de Bruidsgemeente (namelijk: de vrucht [in geestelijke zin] van haar schoot), zoals wij hebben gezien, wassen / groeien (= hier: een toeneming in [geestelijke] krachtsuitstraling en -ontwikkeling) tot “voortreffelijkheid”. De OPENBARING van deze volle (geestelijke) voortreffelijkheid hier op aarde, wordt hier, in dit beeld van Openbaring 12:5, getypeerd door de GEBOORTE (= het OPENBAAR worden) van die “mannelijke zoon”. [35]
Deze “mannelijke zoon” of “144.000” wordt, volgens Openbaring 12:5, al snel na het ingaan van die (geestelijke) voortreffelijkheid op aarde, nog voor het ingaan van de grote verdrukking, “weggerukt tot God en Zijn troon”, net als HENOCH (zie Genesis 5:24 [36]). Reden: omdat wij in Openbaring 12:3-4 zullen lezen dat de “grote vuurrode draak dit kind van de vrouw wil “verslinden”; ofwel dat satan klaar staat om deze “voortreffelijksten van Gods (geestelijke) instrumenten” op aarde te doden. Maar… het behaagt God dit te verhoeden:

 • “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” (Psalm 55:23)

Ook zal deze “mannelijke zoon” de “heidenen”, de antichristelijke volkeren, “hoeden met een ijzeren roede”. Dit duidt op het oordeel van Christus op de dag van Zijn wederkomst als Rechter over de antichristelijke legers en volken. Zij (de 144.000) zullen dan met Christus wederkeren naar de aarde als “de legers uit de hemel”, gezeten op witte paarden, om met Hem de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God” te treden:

 • “En de legers in (dan: uit) de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.” (Openbaring 19:14-15)
 • “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden (SV: vele duizenden) heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen (SV: te straffen) voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.” (Judas 1:14b-15)

Het wordt nu tijd om enige beschouwingen te wijden aan wat andersdenkenden van deze “vrouw” van Openbaring 12 en haar “mannelijke zoon” denken en in dit beeld menen te moeten zien.

 1. Velen zien in deze vrouw het volk ISRAËL en in de mannelijke zoon”, de CHRISTUS.
  Allereerst was het volk Israël – als volk in het verleden – nooit, en bij de geboorte van Christus in het geheel niet, in zulk een staat van heiligheid en heerlijkheid gebracht zoals hier beschreven. Vervolgens, Johannes moest bij het aanschouwen van de gezichten op Patmos schrijven over “wat IS, en wat HIERNA zal geschieden” (zie Openbaring 1:19 [37] – en… dit “gezicht” kreeg Johannes ongeveer 90 NA Christus). De beelden van deze openbaringen van Christus betreffen dus IN HET GEHEEL NIET gebeurtenissen uit het VERLEDEN, zoals de geboorte van de Heiland er één is. Bovendien werd Christus na Zijn geboorte helemaal niet “weggerukt tot God en Zijn troon”. Jezus werd wel ongeveer 2 jaar na Zijn geboorte weggebracht naar EGYPTE om de moordende hand van Herodes te ontlopen (zie Mattheüs 2:13-18 [38]).
 2. Anderen noemen deze vrouw inderdaad de Gemeente, maar haar zoon de CHRISTUS!
  Allereerst bestond de Gemeente bij de geboorte van Christus nog helemaal niet, maar pas vanaf de eerste Pinksterdag (lees Handeling 2, vooral vers 38-41 [39]). Vervolgens is Christus in het geheel niet voortgekomen uit de Gemeente, maar het OMGEKEERDE is waar: De Gemeente is voortgekomen uit Christus!
 3. Weer anderen zien in deze vrouw Maria, de moeder van Jezus, en in haar zoon, de CHRISTUS.
  Hoewel Maria waarlijk wel een heilig en ingetogen leven had geleid, voldoet zij toch niet aan dit grootse beeld van Openbaring 12. Vooral ontbrak aan haar aardse leven de 12 sterrige kroon van machtig werken in de kracht van de Heilige Geest, DAT REIKEN ZOU TOT AAN DE EINDEN DER AARDE (het Bijbelse getal 3×4=12, wat inhoudt: Volheid van Goddelijke ordening, oftewel apostolische volheid [40] – AK)! Bovendien zijn èn Maria èn de onvolprezen geboorte van de Christus ZAKEN UIT DE VERLEDEN TIJD (!) en hier dus NIET ter zake doende!
 4. Wijlen br. W.H. Offiler uit Seattle, Washington (USA) meende door openbaring te mogen verstaan dat deze “mannelijke zoon” 144.000 in VOLMAAKTHEID (naar lichaam, ziel en geest) geboren baby’s zijn uit 144.000 maagden, uitverkorenen uit de stammen Israëls. Uit elke stam 12.000.

Deze gedachte aan 144.000 MAAGDEN (die als evenzovele “Maria’s van het laatste uur” 144.000 baby’s ter wereld zouden brengen ZONDER mannelijke bijligging, maar ENKEL door bevruchting vanwege de Heilige Geest, net als bij Maria) zou zuiver voortspruiten uit ‘openbaring van God’ aan br. W.H. Offiler, en stoelt IN HET GEHEEL NIET op enige Schriftuurlijke aanwijzing. Misschien heeft de vertaling uit het Grieks van Openbaring 14:4 hier mede parten gespeeld: Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn MAAGDEN”.
Letterlijk geeft de Griekse tekst echter weer want zij zijn CELIBATEN”, met andere woorden: dat dezulken door hun optimale HEILIGING, die zij door de (in)werkingen vanwege Geest en Vuur hebben ondergaan, GEEN SEXUELE GEMEENSCHAP (meer) HEBBEN, omdat zelfs hun aardse lichamen dan niet meer aards, maar HEMELS fungeren.
In geestelijke zin zou men deze tekst zo kunnen verklaren: dat zij niet langer gebonden zijn aan denominatie-gedachten (daar vrouwen in de Bijbel soms het beeld van denominaties / Gemeenten vormen).
Bovendien kunnen het nooit 144.000 in volmaaktheid geboren BABY’S zijn, omdat in Openbaring 14:3-4 tot 2x toe staat dat deze “144.000” (van satan) GEKOCHT zijn, dus vóórdien ZONDAREN waren, zoals ieder ander mens:

 • “En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden (denk aan “maagdelijk wit” = rein, heilig). Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.” (Openb. 14:3-4)

Zouden het waarlijk 144.000 in volmaaktheid geboren baby’s zijn, dan zouden zij van meet af aan Christus hebben toebehoord en NIET van satan hoeven te worden (vrij)GEKOCHT MET Zijn BLOED, want iets wat al volmaakt rein is, kan niet méér worden gereinigd!
Bovendien weerspreken de verdere, verklarende verzen van Openbaring 14 deze gedachte.
Wij laten de nadere beschouwing van dit gedeelte van het Boek Openbaring graag in het midden tot wij gekomen zijn aan (de uitleg van) hoofdstuk 14.
Mogelijk heeft wijlen onze br. W.H. Offiler de openbaring van de Heilige Geest verkeerd begrepen en wordt er bedoeld dat deze groepering (de 144.000) voort zal komen uit een MAAGDELIJKE Gemeente; dat wil zeggen: een Gemeente die VOLKOMEN REIN is, vrijgemaakt van ALLE aardse zonden en banden, ook die van een (bepaalde) denominatie, en die hier gesymboliseerd wordt door deze “vrouw” van Openbaring 12 vers 1 (SV): “een Gemeente zonder vlek of rimpel, heilig en onberispelijk:

 • “opdat Hij (Jezus Christus) haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” (Efeze 5:27, HSV)

En DEZE openbaring van de Geest is dan de ZUIVERE WAARHEID, die wij ook volkomen kunnen onderschrijven.

.

Openbaring 12 vers 3, “En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen (SV: hoofden [41]) en 10 hoorns. En op zijn koppen 7 diademen [42] (SV: koninklijke hoeden).”
Hier krijgt Johannes een blik op de vijand, op de satan en zijn horden (= zijn helpers / navolgers); hij zag ze als een grote DRAAK, een op prooi belust monster, met “7 KOPPEN”. In Openbaring 13 zien wij een uitbeelding van satans instrument van de laatste dagen: de antichrist. Wij zien daar dat die koppen “leeuwenbekken” hebben:

 • “En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil (SV: mond [43]) was als de muil van een leeuw. En de draak (= de valse profeet) gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.” (Openbaring 13:2)

Omdat satans karakter in dit instrument van de laatste dagen (= de antichrist) uitgedrukt ligt, kunnen wij aannemen, dat die “7 koppen” hier in Openbaring 12 ook “leeuwenbekken” hebben. Want satan wordt ook uitgebeeld “als een brullende leeuw”:

 • “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel (= satan), gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” (1 Petrus 5:8)

Dan, in die dagen, zijn deze 7 koppen “gekroond”, omdat hij (satan) de “vorst is van deze wereld”:

 • “En de duivel zei tegen Hem (= Jezus Christus): Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;” (Lukas 4:6)
 • “…overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,” (Efeze 2:2)
 • “Want wij hebben de strijd niet tegen (mensen van) vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12)
 • “Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld (= de duivel / satan) komt en heeft geen macht over Mij (= Jezus Christus).” (Johannes 14:30)
 • “Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.” (Openbaring 2:13)

“ZEVEN” is bovendien het getal [44] van PERFECTIE, en hier perfectie in het boze, in de ongerechtigheid en listigheid. Deze draak is (vuur)ROOD en rood is hier de kleur van de ZONDE, van de REBELLIE tegen de bestaande orde van God.
Verder draagt deze draak “10 HOORNS” die, zeer waarschijnlijk, op zijn rug zitten. Hoorns typeren KRACHT. Ze komen ook voor op zijn “uitgedrukt beeld”, de antichrist (zie Openbaring 13:1 en Daniël 7:7 [45]). Hier (in Openbaring 12:3) dragen deze hoorns “koninklijke hoeden” ofwel “diademen” [46], omdat zij hier een uitbeelding vormen van de 10 heersers (koningen) uit het 10-statendom van West-Europa. Dit wordt ons duidelijk als wij het RODE (staten)BEEST van de eindtijd in Openbaring 17 in ogenschouw nemen:

 • “En de 10 hoorns die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.” (Openbaring 17:12)

Vergelijk dit vers met de “10 tenen” van het beeld uit Nebukadnezars droom in Daniël 2:41-43. [47]
Zij zijn hier de laatste openbaringsvorm van het koninkrijk van ijzer, en later van ijzer vermengd met leem: het herstelde [West-]Romeinse Rijk: het 10-statendom van West-Europa). Dit 10-statendom vormt in de laatste dagen satans instrument bij uitnemendheid, zijn (satanische) kracht. Dit Europa van de laatste dagen vormt dan ook een afschuwelijke koploper in zonden, liederlijkheid [48] en bestialiteit (= seksuele handelingen met dieren), van uiterste ongerechtigheid, waarin de antichrist zijn troon zal hebben:

 • “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid, zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven!” (Ezechiel 21:25-27).

TIEN vormt dan ook een getal van Gods OORDEEL! Denk aan de 10 geboden van God. [49]

.

Openbaring 12 vers 4, “En zijn staart veegde (SV: trok mee) het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind (SV: kind) te verslinden, zodra zij Het (SV: het) gebaard zou hebben.”
Zijn staart is zijn laatste openbaringsvorm en wel die als VALSE PROFEET:

 • “De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop, en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart.” (Jesaja 9:14)
 • “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het (= de leugen onderwijzende profeet) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, GEDOOD zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig (666).” (Openbaring 13:11-18)

Dit duivelse (door satan geleide) instrument zal VELE kinderen Gods tot AFVALLIGHEID bewegen. Zeer vermoedelijk is de val van de “Alsem-ster” (zie Openbaring 8:10-11 [50]) een uitbeelding van zijn intrede in deze satanische dienst. Ook hier wordt ⅓ deel van de (christelijke ?) wateren gedrenkt in zijn Alsem-gif, net zoals hier, in Openbaring 12:4, ⅓ deel van de sterren des hemels (beeld van kinderen Gods) door zijn toedoen op de aarde wordt geworpen (= tot afvalligheid van Christus wordt gebracht).
De draak staat hier zeer vijandig tegenover deze “vrouw”, de bloem der christenheid van de laatste dagen, en zeer in het bijzonder tegenover de “mannelijke zoon” (= de “144.000”), die zij hier (in geestelijke zin) staat te baren, dat is: die spoedig tot VOLLE OPENBARING wordt gebracht.
De draak zoekt hem (deze “mannelijke zoon” ofwel de “144.000”) in het bijzonder te verslinden, dit is: te doden. Maar God zal dit verhoeden. Deze “mannelijke zoon” zal dan worden “weggerukt naar God en naar Zijn troon” (Openbaring 12:5).

Openbaring 12 vers 5 = Is reeds behandeld bij vers 2.

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [51]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[5] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[6] Voor meer info / uitleg, zie eventueel onze studie van Openbaring, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, met als titel Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Heiligmakingvan E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijd (het ware Pinksterfeest) van E. van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël)van H. Siliakus. (noot AK)
[10] Voor meer info / uitleg, zie eventueel onze studie van Openbaring, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, met als titel Het Boek met de 7 zegels en De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking” van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebbenvan E. van den Worm. (noot AK)
[12] Ook mensen kunnen zich BEESTACHTIG, dat is als “wilde beesten”, (gaan) gedragen. Vooral in oorlogssituaties, maar ook zeker straks in de grote verdrukking. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[14] Efeze 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.”
Openbaring 11:1, “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.” Voor uitleg van dit vers, zie Openbaring hoofdstuk 11.
[15] Zie noot 2.
[16] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lamvan E. van den Worm. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen.)van E. van den Worm. (noot AK)
[18] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[19] De Bruid of Bruidsgemeente = “De Bruid” VÓÓR en “de Vrouw” NA haar huwelijk met haar Bruidegom, Jezus Christus. (noot AK)
[20] Psalm 45:10-16, Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding (in geestelijke zin) bestaat uit borduurwerk van gouddraad (SV: is van gouden borduursel). In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen (SV: haar [geestelijke] medegezellinnen) in haar gevolg, worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.”
[21] Romeinen 3:21-22, “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.”
[22] Het getal 3 = Het symbolische getal voor de Heilige Geest (en het getal 1 = het symbolische getal voor de Vader en 2 = het symbolische getal voor de Zoon).
Het getal 4 = Het symbolische getal voor de 4 kompas-richtingen van deze aarde (noord, oost, zuid, west).
Voor meer over deze of andere Bijbelse getallen, zie onze studie De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1) van CJH Theys. (noot AK)
[23] Filippenzen 3:20, “Ons burgerschap (SV: onze wandel) is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.”
[24] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (uitleg boek Openbaring)”, hoofdstuk 6: De Spade Regen-opwekking, van H. Siliakus. (noot AK)
[25] Zie eventueel onze studie De dag van JaHWeH (De dag des Heren)van E. van den Worm. (noot AK)
[26] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoon(beeld van de 144.000)van H. Siliakus. (noot AK)
[27] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[28] Zie eventueel onze studie Gij, volk van Israël, ontwaak !van E. van den Worm en/of ons artikel ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein. (noot AK)
Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25). (noot AK)
[29] Zie noot 18.
[30] Manifesteren = Zich (door ons heen) openbaren. Openbaren = Bekend of zichtbaar doen worden. Bovennatuurlijke waarheden bekendmaken. Waarneembaar worden. (noot AK)
[31] Zie noot 17.
[32] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[33] Zie eventueel onze studie Het boek JOB, over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente van H. Siliakus. (noot AK)
[34] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[35] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[36] Genesis 5:24, Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.”
[37] Openbaring 1:19, “Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.” En deze Openbaring (dit “gezicht”) kreeg Johannes ongeveer 90 na Christus. Dus vele jaren NA de geboorte, en zelfs vele jaren NA het sterven en de hemelvaart van Christus. (noot AK)
[38] Mattheüs 2:13-18, “Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn.”
[39] Handelingen 2:38-41, “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer 3.000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.”
[40] Zie noot 22.
[41] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[42] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[43] Een beest heeft (meestal) een “bek”, of zoals hier een “muil, maar hier is het beest een typebeeld van de antichrist en hij als (in bezit genomen) mens heeft een “mond”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[44] Voor meer over Bijbelse getallen, zie onze studie De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1) van CJH Theys. (noot AK)
[45] Openbaring 13:1, “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 hoorns had, en op zijn hoorns waren 10 diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.”
Daniël 7:7, “Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had 10 hoorns.”
[46] Zie noot 42.
[47] Daniël 2:41-43, “Dat u verder de voeten en de (10) tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de (10) tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem..”
[48] Liederlijkheid = O.a.: Godslasterlijk, ontuchtig, bestialiteit, losbandigheid, smeerlapperij, gemeen, lichtzinnig, ongebonden, ongegeneerd. (noot AK)
[49] Zie noot 44.
[50] Openbaring 8:10-11, “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.” Zie eventueel de uitleg van dit vers in Openbaring 8.
[51] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen