GRATIS Bijbelstudie (20): De 10 ZALIGSPREKINGEN – volgens Mattheus 5:1-12 en Openbaring 19:9

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

De 10 zaligsprekingen en 9 treden van de trap van Jezus’ zaligmakende genade

Volgens Mattheus 5:1-12 en Openbaring 19:9

Inleidend woord

Titus 2:11-14, “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.”
Deze studie vertelt ons van de dingen, die God ons, Zijn verbonds-kinderen, door onze Here Jezus Christus geschonken heeft door Zijn deelgave (en wij door onze bewuste deelname) aan de dood en opstanding van Gods Lam op Golgotha, die Hij in het kruispunt der eeuwen heeft volbracht, en van de dingen, die Hij van ons hier op aarde vraagt.

De 10 zaligsprekingen en 9 treden van de trap van Jezus’ zaligmakende genade

 • Zaligspreking en trede 1: De armen van geest. Erkenning van onze verloren staat zonder Zijn genade en gewaarwording van armoede aan rein, Goddelijk leven (zie Matth. 5:3).
 • Zaligspreking en trede 2: De treurenden. Belijdenis van zondeschuld. Geloof in verzoening met God bij blik op het kruis van Golgotha en geloof in Jezus Christus (zie Matth. 5:4).
 • Zaligspreking en trede 3: De zachtmoedigen. Begin van de verlossing van de zondemacht door Zijn deelgave aan het sterven van het Lam van God en de zachtmoedige aanvaarding aan onze kant van het kruisproces, het afsterven van de oude, zondige mens door geestelijk Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken, door zo vrijwillig deel te nemen aan de dood van het Lam van God, een ervaring, die Jezus ons moet laten ondergaan (zie Matth. 5:5).
 • Zaligspreking en trede 4: Zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hoop op deelgave aan Zijn opstanding, hongeren en dorsten ernaar. Wedergeboorte uit God (zie Matth. 5:6).
 • Zaligspreking en trede 5: De barmhartigen. Deze barmhartigheid is gegrond op de liefde van God, die op deze trede begint door te breken. Verdere deelgave aan Zijn opstanding (zie Matth. 5:7).
 • Zaligspreking en trede 6: De reinen van hart. Volkomen deelgave aan Zijn verlossing van de zondemacht; deze reinen van hart wandelen en leven reeds op aarde in Goddelijke reinheid en heiligheid (zie Matth. 5:8).
 • Zaligspreking en trede 7: De vredestichters. Deelgave aan Zijn arbeidszalving (zie Matth. 5:9).
 • Zaligspreking en trede 8: Zij die op aarde reeds wandelen in Goddelijke gerechtigheid en hierdoor gehaat en vervolgd worden op de aarde (zie Matth. 5:10).
 • Zaligspreking en trede 9: Zij, die Godzalig (Gode welgevallig) op aarde leven, die volkomen gedrenkt zijn in de Geest en de heerlijkheid van de Here Jezus Christus en die hierdoor Zijn Naam dragen. Zij worden op aarde belasterd en vervolgd omwille van Zijn Naam (zie Matth. 5:11-12).

Deze zijn de 9 treden van de geestelijke ladder van Jakob, die naar de troon van onze Vader-God en van het Lam leiden. Ze openbaren een geestelijke groei naar de volmaaktheid van de nieuwe mens in Christus.
Op aarde wordt een groeiende, negatieve levenservaring temidden van de medemensen ondervonden door de toenemende macht van satan, de macht der duisternis, vooral in de eindtijd.
Openbaring 22:11, “Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.”
Mattheus 24:12, “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”
Ezechiel 21:25, “En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening.”
Deze uiterste ongerechtigheid geschiedt ten tijde van de antichrist.
In deze eindtijd heeft de Here Jezus in Zijn Woord nog een 10de zaligspreking toegevoegd:

 • Zaligspreking 10, de laatste zaligspreking bestemd voor de eindtijd. Voor de geroepenen tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam. Deelname aan de Bruid van het Lam als lid ervan. Bekleed met heerlijkheid van God en met Zijn koninklijke autoriteit op aarde. De Godzaligheid van de Bruid van het Lam op aarde geopenbaard. De openbaring van de zonen Gods (zie Openb. 19:9, SV)

Dan wordt de Bruid van het Lam op aarde aangedaan met Goddelijke heerlijkheid en macht om haar taak op de duistere, zondige aarde van de eindtijd te kunnen vervullen; te weten: het herstel van de geestelijk in slaap gevallen Gemeente / Kerk en om haar te leiden tot OVERWINNING over satan en zondemacht in en door de kracht van de Heilige Geest; en tot het leiden van de grote wereldwijde opwekking in Jezus’ wijsheid en kracht, die tot de ONTELBARE zielenoogst zal leiden (zie Openb. 7:9-14).

.

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

********

.

Inhoudsopgave:

 1. Inleidend woord.

Gods doel met Zijn verbondskinderen.
De Persoon van de Here Jezus Christus.
Jezus’ Goddelijke erfenis.

 1. De 10 zaligsprekingen en 9 treden van de trap van Jezus’ zaligmakende genade.
 2. De 1ste zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG de armen van Geest.
De erkenning van eigen zondaarschap en armoede aan geestelijk leven.
Jezus Christus, de ENIGE door God aan de ganse mensheid gegeven Verlosser en  Zaligmaker.
Gods gezalfd Woord openbaart ons de armoede van onze innerlijke mens. Zijn Woord, gezalfd door de Geest, is ons tot Ogenzalf die onze geestelijke blindheid wegneemt.
Wat hebben wij te doen als Gods licht over ons komt?

 1. De 2de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn zij, die treuren.

 1. De 3de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG de zachtmoedigen.
De zachtmoedige aanvaarding van Gods deelgave van de dood en opstanding van het Lam van God. Begin van de verlossing van de zondemacht.
Wat wij hebben te doen, want wij moeten met Hem meewerken.

 1. De 4de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn die hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Begin van deelname hieraan. Wedergeboorte uit God.

 1. De 5de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn de barmhartigen.
De goddelijke natuur.

 1. De 6de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn de reinen van hart.
Deze volmaakte reinheid is nodig.

 1. De 7de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn de vredestichters.

 1. De 8ste zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zij, die op aarde reeds wandelen in Goddelijke gerechtigheid. Zij zullen omwille hiervan vervolgd worden.

 1. De 9de zaligspreking en de laatste trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn zij, die Gode welgevallig op aarde leven. De wereld, maar ook wereldsgezinde christenen zullen hen belasteren en vervolgen.

 1. De 10de en laatste zaligspreking voor de eindtijd.

ZALIG zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.

 1. Gods eindschepping: de Bruid van het Lam van God, het Nieuwe Jeruzalem, dat op aarde wordt geschapen.
 2. De toebereiding van de bruid van het Lam van God, het Nieuwe Jeruzalem, dat op aarde moet worden gebouwd.
 3. De bruiloft van het Lam van God. De geestelijke éénwording van de bruid met de Bruidegom, van het lichaam (de Bruidsgemeente) van Christus met zijn/haar Hoofd.
 4. Nu is de tijd aangebroken van arbeid op de aarde, waartoe deze bruiloft (éénwording) op aarde tot stand moest komen.
 5. Israëls aandeel in de grote wereldwijde opwekking.
 6. De bruid zelf zal, als de grote verdrukking begint, in haar nog niet veranderd aards lichaam, net als Filïppus (zie Hand. 8:39-40) worden weggevoerd naar haar plaats in de woestijn, waar ze wordt bewaard tegen het geweld van de antichrist gedurende de tijd van 3½ jaar.
 7. De lichamelijke wederkomst van de Here Jezus Christus op de wolken des hemels.

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking, Studie van E van den Worm, Uncategorized | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 18 vers 1 t/m 24 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 18 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 18

De verwoesting van de ‘gruwelijke bruid

(de “grote hoer” uit hoofdstuk 17)

 18-ILLUM-ANGEL

Openbaring 18 vers 1-2, “Hierna zag ik (= Johannes) een andere Engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En Hij (de “Engel”, uit vers 1) riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon (= de moeder van de hoeren / hoererij en van de gruwelen der aarde – zie Openbaring 17:5 [3]), en een woonplaats van demonen (SV: duivelen) geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.” [4]
In het vorige hoofdstuk (Openbaring 17) maakten wij reeds kennis met de VALSE bruid (= de “grote hoer” [5]). In dit hoofdstuk lezen wij in het bijzonder over Gods OORDEEL over haar. In dat vorige (17de) hoofdstuk lazen wij dat de 10 “koningen”, samen met de antichrist, haar als Gods instrumenten zullen verdoen (= tenietdoen):
En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de Woorden van God volbracht zijn. (Openbaring 17:16-17)
Zij (= de 10 “koningen”) zullen haar “MET VUUR verbranden.”
Dit 18de hoofdstuk vertelt niets over Gods instrumenten, maar vertelt ons wel dat God haar (= Babylon, beeld van de valse bruid, “de grote hoer” uit Openbaring 17) heeft geoordeeld (zie vers 8+20, van dit 18de hoofdstuk).
Ook lezen wij hier over de BOODSCHAPPENDE “Engel”, Die dit oordeel hier aanzegt, en wat een herhaling is van Openbaring 14 vers 8:
“En een andere Engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.”
Wij weten dat ALLE oordeel Gods aan de Zoon is gegeven (Johannes 5:22+27) en dat de Heilige Geest dat oordeel mede uitvoert (Jesaja 4:4):
“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven“en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.” (Joh. 5:22+27)
“Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jes. 4:4)
Wij kunnen dan ook gerust aannemen dat deze boodschappende “Engel”, met “grote macht” en “heerlijkheid”, de Zoon van God Zelf is, of anders één van de grote hemelvorsten, die dit oordeel namens de Zoon uitspreekt.
In hoofdstuk 17 werd dit geestelijke Babylon, dat zich ook POLITIEK roert, voorgesteld als een “VROUW”, namelijk als “de grote hoer”; en in dit hoofdstuk als “de GROTE STAD” (zie vers 19, van dit 18de hoofdstuk).
Dit doet het Woord (van God) met de WARE Bruid van Christus óók, want Openbaring 12:1 toont haar als een “VROUW”; terwijl Openbaring 21:9-27 en Jesaja 60:1-4 haar zien als een “STAD”:

 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [6], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openbaring 12:1)
 • “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij (= Johannes) toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien (SV: tonen). En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling (SV: licht) was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten, en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar En hij mat de stad met de meetlat op: 12.000 stadiën. [7] Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: 144 el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 1ste fundament was jaspis, het 2de saffier, het 3de chalcedon, het 4de smaragd, het 5de onyx, het 6de sardius, het 7de chrysoliet, het 8ste beril, het 9de topaas, het 10de chrysopraas, het 11de hyacint, het 12de amethist. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam (Gods = Jezus Christus, de Zoon van God). En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam (Gods) is haar Lamp. En de naties (SV: volken) die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties (volken) daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” (Openbaring 21:9-27)
 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.” (Jesaja 60:1-4)

Dit “BABYLON” (uit vers 2, van dit 18de hoofdstuk) is dan ook het geestelijk TEGENBEELD van het NIEUWE JERUZALEM. [8]
In het – door de “Engel” – uitgesproken oordeel (zie vers 2, van dit 18de hoofdstuk) ziet men, dat deze afschuwelijke toestand van dit “Babylon” niet van meet af aan zo is geweest. Zij is er naar toe GEGROEID! Deze kerken, verzameld tot de Staatskerk van de laatste dagen [9] (zoals wij het zien: ontwikkeld uit de huidige “Wereldraad van Kerken in een alliantie met de Rooms Katholieke Kerk), hebben van lieverlee hun “eerste Liefde” (tot God en gebod) verlaten en zijn tot dit peil van GEWELD, ZELFVERHEFFING (= mensaanbidding) en SATANISME gezonken, net zoals dit geschiedkundig met de Kerken in hun respectievelijke kerkperioden – in hun NEERDALENDE LIJN – te zien is.
(Zie hier vlak onder het Schema van de historische gang der 7 Gemeenten van Christus).

 • EFEZE (eerste liefde verlatend)
 • PERGAMUS
 • THYATIRA
 • SARDIS
 • LAODICEA – “grote hoer”.

Openbaring, foto schema hoofdstuk 2

Tenslotte wordt zij (de valse bruid, de “grote hoer”) een VERVOLGSTER en MOORDENARES van de ware kinderen Gods (= Gods heiligen – zie Openbaring 17:6 [10]): een woonplaats van demonen (SV: duivelen)”, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels” (volgens vers 2, van dit 18de hoofdstuk).
GEWELD en ZELFVERHEFFING worden in haar (de valse bruid, de “grote hoer”) gevonden net zoals in “BABEL” (daarvandaan ook de naam “BABYLON”):
“En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.” (Genesis 10:8-10)
NIMROD was een heerser, die haar (= Babel) oprichtte, een (mensen)jager en drijver, een dictator die met GEWELD heerste over zijn volk. Ook wilde dit Babel zich een GROTE NAAM maken (= ZELFVERHEFFING) door een toren te bouwen, die tot in de hemel zou moeten reiken:
“En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!” (Genesis 11:4)
GEWELD en HOOGMOED vormen de juiste entourage voor BEWONING van DUIVELSE en ONREINE GEESTEN (zie vers 2, van dit 18de hoofdstuk):
“En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel; en de vogels in de lucht kwamen en aten het op.” … “En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was.” (Markus 4:4, in samenhang met Markus 4:15)
Deze groepering is zo, van lieverlee, door wereldsgezindheid en onwaakzaamheid verzeild geraakt in wat de Bijbel noemt “de verborgenheid der ongerechtigheid” (zie 2 Thessalonicenzen 2:7-12) en wordt tenslotte zo geheel gedreven en geïnspireerd door “de kracht der dwaling”, de satanische kracht van de leugen, dat zij leugen- leringen brengt:
“Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” (2 Thess. 2:7-12)
Nochtans werkt zij wonderen, maar het zijn wonderen der LEUGEN! Zo’n duistere toestand doet haar uitmonden in GEWELD, MOORD en SATANISME!

.

Openbaring 18 vers 5, “Want haar zonden (= die van “de grote hoer, “het grote Babylon”, uit vers 2) hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God Herinnerde Zich haar ongerechtigheden.”
Vanwege al “haar zonden” die “tot aan de hemel” reiken zal God Zijn oordeel over haar vellen. Het Woord (van God) spreekt van een VERBRANDING met VUUR:
En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. (Openbaring 17:16)
“Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben (SV: en weelde gehad hebben), zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen ZIEN.” (Openbaring 18:8-9)

Openbaring 18 vers 3,  “Want van de wijn van de toorn van haar hoererij (= in geestelijke zin: afgoderij) hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben (vooral in geestelijke zin) hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven (SV: uit de kracht van haar weelde).”
Dit vers vertelt ons dat ALLE volken van haar “hoerige, afgodische leer” zullen drinken en er dronken van zullen worden. Dit doet ons iets zien, namelijk hoe zulke leringen de mensen in hun ban weten te houden. Zulke ‘dronkenschappen’ (ofwel: geestelijke bedwelmingen) eindigen dan ook met een geestelijk diepe kater!
Wij zien hier tevens hoe groot haar invloed in deze wereld zal zijn!
De politieke machten van de wereld gaan met haar leiders om als huns gelijken; en de kooplieden der aarde worden rijk van haar, vanwege de handel die zij met hen voert, in materialen, benodigd voor de etalering van haar pracht en praal (ook in geestelijke zin, denk o.a. aan de R.K kerk – noot AK).

Openbaring 18 vers 4, “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg (uit dit Babylon), Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.”
Er worden toch ook nog ware kinderen Gods in haar gevonden, en God gebied hen hier om uit dit Babylon te gaan (zie Jeremia 50:8 + 51:6 [11]), om geen enkele betrekking met haar te hebben, opdat zij niet besmet worden met de zonden en/of de zondige) geest van Babel, met de geest van wereldzin (zie 1 Johannes 2:16 [12]), naast “wonderen der leugen”, occultisme, de geest van de oude mysteriën, van geheimenissen onder de ingewijden; dingen, die in het oude BABYLON hun moeder (= hun oorsprong) hebben, en die in hun diepste wezen – dus diep verborgen – SATAN-AANBIDDING (vergelijk: “de diepten van de satan”) hebben:
“Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze (afgodische) leer (van Izebel – zie Openbaring 2:20-23, hieronder vermeld) niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen” (Openbaring 2:24)
Immers door zo’n (satanische) besmetting zal God evenzo over deze kinderen Gods Zijn oordeel moeten vellen.
Extra toegevoegde Bijbeltekst door AK:
“Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te MISLEIDEN, zodat zij (in geestelijke zin) hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich NIET bekeerd. Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen en ALLE GEMEENTEN zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.” (Openbaring 2:20-23)

Openbaring 18 vers 5, Is reeds vermeld vóór vers 3.

Openbaring 18 vers 6-8, “Vergeld haar (= de grote hoer, “het grote Babylon”, uit vers 2) zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd (SV: en weelde gehad heeft), geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
God vergeldt haar DUBBEL EN DWARS wat zij de kinderen Gods heeft aangedaan: “DOOD, ROUW en HONGER” zullen “op één dag” over haar komen, en met vuur zal zij verbrand worden”.

Openbaring 18 vers 9-19, “En de koningen van de aarde die hoererij (= in geestelijke zin: afgoderij) met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben (SV: en weelde gehad hebben), zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen ZIEN. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en LICHAMEN en ZIELEN VAN MENSEN. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde (SV: De vrucht van de begeerlijkheid van uw ziel), is van u geweken (SV: weggenomen). Al wat glansrijk en sierlijk was (SV: al wat lekker en heerlijk was [voor ons vlees]), is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: Wee, wee de grote stad (Babylon), die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen (SV: ter zee handelen), bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad (Babylon) gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde (of: van haar kostbaarheden). Want in één uur is zij verwoest.”
Deze verzen geven de 3-voudige bewening in de wereld weer.
Zij die haar “uit vrees voor haar pijniging” uit de verte (= stiekem) bewenen:
dekoningen”,
dekooplieden”,
de zeelieden”.
De koningen bewenen haar uit de verte, omdat zij met haar hebben gehoereerd (= in geestelijke zin: afgoderij gepleegd) en hierdoor weelde hebben gehad (vers 9, van dit 18de hoofdstuk).
De kooplieden bewenen haar uit de verte, omdat zij van haar rijk zijn geworden en hun koopwaar nu niet langer kwijt kunnen (zie vers 11 en 15, van dit 18de hoofdstuk).
De zeelieden bewenen haar, omdat ook zij door haar rijk zijn geworden vanwege het zeetransport van haar koophandel.
Bezien wij de koophandel, die door het bestaan van deze Staatskerk van de laatste dagen op gang is gebracht (zie vers 12-13, van dit 18de hoofdstuk), dan onderkennen wij er veel LUXE in, veel “GROOTSHEID DES LEVENS”, veel UITERLIJK VERTOON, veel PRACHT en PRAAL (denk aan kerkbouw, pompeuze missen, processies), maar ook de schande dat er sprake is van LICHAMEN en ZIELEN van MENSEN (!) als koopwaar!
Hier ontdekt men dat de BESTIALITEIT [13] en DECADENTIE [14], de IMMORALITEIT [15] en SEKSZONDEN [16] van deze wereld, zij het bedekt, ook in deze VALSE bruid, deze Staatskerk van de laatste dagen, zijn binnengeslopen en dat de handel daar misbruik van maakt om ook hiermee zijn geld te verdienen!

Openbaring 18 vers 20-24, “Verblijd u over haar (SV: Bedrijft vreugde over haar = over dit Babylon), hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een STERKE Engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht (SV: het licht van de kaars) zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties (SV: volken) misleid. En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht (SV: gedood) zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.”
IN DE HEMEL is er VREUGDE over deze verwoesting van deze “GRUWELIJKE VLEUGEL”:
“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang (= 7 jaar). Halverwege de week (= na 3,5 jaar) zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:27 [17]).
Heeft deze antichristelijke kerk Gods apostelen en profeten gedood, hetzelfde – ja, DUBBEL ZO ERG – zal God haar aandoen in Zijn oordeel over haar.
Het definitieve oordeel over haar wordt hier uitgebeeld door het werpen van “een grote (en dus ZWARE) molensteen in de zee”! Deze molensteen zal diep zinken en NOOIT meer boven komen.
Geen muziek zal er meer in haar gehoord worden.
Geen kunstenaar zal er meer door haar geïnspireerd worden.
Geen fabriek zal meer voor haar fabriceren.
Kaarsen zullen er niet meer gewijd worden en in haar kerken branden.
Geen blijde bruiloften zullen er meer gehouden worden.
De kooplieden zijn door haar groot en rijk geworden, maar zij zullen nu niets meer aan haar verdienen.
Aan dit alles komt een DEFINITIEF einde, omdat Gods OORDEEL dan over haar gevallen is, omdat zij Gods heiligen en profeten heeft vermoord!

*************************************

EINDE van hoofdstuk 18

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 18 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Openbaring 17:5, “En op haar voorhoofd (= van de grote hoer, uit vers 1) stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: verborgenheid), het grote Babylon, de moeder van de hoeren (SV: der hoererijen) en van de gruwelen van de aarde.
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[7] Een stadie = Een oud-Griekse lengtemaat à ± 185 meter, dus 12.000 x 0,185 = ± 2.220 km. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie noot 5.
[10] Openbaring 17:6, “En ik zag dat de vrouw (= de grote hoer, uit vers 1) dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus…”
[11] Jeremia 50:8 + 51:6, Vlucht weg uit het midden van Babel, uit het land van de Chaldeeën. Ga weg, wees als bokken voor de kudde uit!” … “Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient.”
[12] 1 Johannes 2:16, “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.”
[13] Bestialiteit (ook wel: zoö-seksualiteit of dierenseks) = het verrichten van seksuele handelingen met dieren. Bestialiteit wordt, zeker Bijbels gezien, beschouwd als “tegennatuurlijk” en onder sodomie (= tegennatuurlijke seks) geschaard. (noot AK)
[14] Decadentie = Vaak een overdreven ‘duur en luxe’ leven, met als uiteindelijk gevolg de (geestelijke) ondergang. (noot AK)
[15] Immoraliteit = Onzedelijkheid, slechtheid, het ‘zonder normen en waarden zijn’ (met name wat betreft de seksualiteit). (noot AK)
[16] Sekszonden = Elke vorm van ongeoorloofde seksuele gemeenschap. Het omvat overspel, prostitutie, seks tussen ongetrouwde personen, homoseksualiteit en bestialiteit. (noot AK)
[17] Voor meer UITLEG over Daniël 9:27, zie de BIJLAGE, op blz. 9 van de PDF en/of onze ‘vers voor vers’ studie Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken”, van CJH Theys. (noot AK)
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

GRATIS Bijbelstudie (19): Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken, met ‘vers voor vers’ uitleg

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

Historische inleiding:

Het Boek Daniël is een heel belangrijk Boek in de Bijbel. Zonder dit Boek zijn vele dingen uit het Boek Openbaring niet te verstaan. Maar omgekeerd zijn ook vele dingen in het Boek Daniël niet te verstaan zonder de verklaring in het Boek Openbaring. Het Boek Daniël spreekt van de dingen, die behoren tot ‘de tijd van het einde’.
Om de omstandigheden te verstaan, waarin Daniël, zijn vrienden en zijn volk verkeerden, is een korte historische inleiding noodzakelijk. Wij zullen dan verstaan, hoe Daniël in Babylonische ballingschap terecht is gekomen, en wat God zoal jegens zijn volk heeft toegestaan. Slechts een deel van het ganse volk van Israël ging in Babylonische ballingschap, namelijk: Het “huis van Juda”, bestaande uit de stammen Juda en Benjamin.
De 12 stammen van Israël hebben sinds Jozua in Kanaän gewoond. De eerste tijd werden zij door richteren geregeerd, later door koningen. Saul, David en Salomo zijn de enige koningen geweest, die over alle 12 stammen geregeerd hebben. Na de dood van Salomo viel het koninkrijk in twee delen uiteen; het werd verdeeld onder Rehabeam en Jerobeam. Vanaf die tijd werden, in het Goddelijk raadsplan van verlossing, 10 stammen tezamen gekend als “Israël”, de andere 2 (overige) stammen vormen tezamen “Juda”. Vanaf dat ogenblik kennen wij dus niet meer het onverdeelde koninkrijk Israël, maar onderscheiden wij 2 koninkrijken, namelijk:

 • het koninkrijk Israël, met als hoofdstad Samaria, en
 • het koninkrijk Juda, met als hoofdstad Jeruzalem.

Gods Woord spreekt in dit verband ook verder van twee “huizen”:

 • het “huis van Juda” en
 • het “huis van Israël”.

Wie deze twee in de Bijbel, wat hun verdere historie en profetie betreft, niet uit elkaar houdt – tot op de huidige dag zijn zij nog verdeeld – zal nooit komen tot het rechte (d.i. juiste) verstaan van de ontwikkelingen en vervulling van die profetieën in deze laatste dagen van de tijdsbeding, waarin wij leven.
Men ziet mensen thans deze fout maken: Zij houden zich bezig met dat “Israël”, dat zich thans in Palestina gevormd heeft; zij staren zich blind op het “Beloofde Land”. Zij zien DIT “Israël” als “Gods volk”, zoals het in de Bijbel genoemd wordt. DIT IS ECHTER NIET WAAR! Deze mensen houden geen rekening met het feit dat God het koninkrijk, vanwege de zonden van Salomo, in het “huis van Juda” en het “huis van Israël” uiteen heeft doen vallen.

De ballingschap van het “huis van Israël”

Laat mij beginnen met de ballingschap van de 10 stammen, met die van het “huis van Israël”.
Deze 10 stammen gingen in ongeveer 721 voor Christus in ballingschap. Koning Salmaneser van Assyrië belegerde Samaria en nam de stad in. Toen werden ALLE 10 stammen gevankelijk (d.i. als gevangenen) weggevoerd (zie 2 Kon. 17:6-18, deze tekst is in de studie zelf voluit vermeld). Vers 18: De HERE was zeer toornig op Israël, zodat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan alleen de stam van Juda.”
Uit 2 Koningen 17:1-2 blijkt, dat het zondige leven van Hosea, de koning van Israël, “de druppel” was, die bij Israël “de emmer had doen overlopen”: “In het twaalfde jaar van Achaz, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël in Samaria en hij regeerde negen jaar. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de HERE,…”
Door het zondige voorbeeld van hun koning volhardde Israël in hun zondige wandel. Wij zien zoiets ook in deze dagen. Als een voorganger in zonde en ongerechtigheid leeft, krijgt men een terugslag op de Gemeente; ook deze komt tot een leven van afval. Zo’n voorganger sterft een geestelijke dood en als gevolg hiervan ook de Gemeente… Gods Geest kan niet wonen in zo’n Gemeente. De Here Jezus sprak over de Geest als over “Stromen van LEVEND Water”… Dit duidt op volheid van leven en van activiteit. Dit wordt alleen gevonden, waar Gods kinderen willen leven in gehoorzaamheid aan het Woord van God; een gehoorzaamheid, die zich niet alleen uit in woorden, maar ook in daden. Vele van Gods kinderen in deze dagen zeggen, net als Israël destijds tegen Mozes: “Wij zullen dit allemaal doen”, maar de DAAD blijft uit!

DAN 2 STATUE ROCK

Deze uitgebreide ‘vers voor versBijbelstudie van het Boek Daniël is in 12 delen – naar het aantal hoofdstukken – op deze site geplaatst.
Hieronder vermelden we, voor u gemak, een rechtstreekse link naar ieder hoofdstuk afzonderlijk.

 1. Daniël, hoofdstuk 1 (+ inleiding): Daniël en zijn 3 vrienden aan het Babylonische hof
 2. Daniël, hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld (Actueel vanwege het antichristelijke tijdperk van “voeten en tenen”)
 3. Daniël, hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven (Tevens een verwijzing naar de tijd van en vlak voor de grote verdrukking)
 4. Daniël, hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar
 5. Daniël, hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar
 6. Daniël, hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil
 7. Daniël, hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren
 8. Daniël, hoofdstuk 8: Daniëls visioen van de ram en de geitenbok
 9. Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 (jaar)weken
 10. Daniël, hoofdstuk 10: Christus kwam tot Daniël om te openbaren
 11. Daniël, hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd
 12. Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd

.

A. Klein

********

[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël, Uncategorized, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Pinksteren: Het feest van de genadetijd

Neerdalende zegeningen

De meest glorievolle tijd brak aan toen Jezus ten hemel voer. Wij doen er eigenlijk verkeerd aan door over een afscheid te spreken, want dit wordt altijd verbonden met droefheid. In verband met Zijn hemelvaart sprak Jezus: “Uw hart worde niet ontroerd” (zie Joh. 14:1 en 27, SV). Met andere woorden: “Wees niet bedroefd”. Jezus’ hemelvaart betekent, dat Hij Zijn hemels paleis is ingegaan en aldaar is Hij “gekroond met eer en heerlijkheid” (zie Hebr. 2:9). Hij is verheven boven alle overheid en macht als de Koning der koningen en de Here der heren. Vanwege Zijn volbracht verzoenings- en verlossingswerk heeft Hij nu een Naam ontvangen boven alle namen en alle knie, in hemel en op aarde, moet voor Hem buigen (zie Filip. 2:9-11).
En, nu komt het, zij die kinderen Gods geworden zijn, mogen delen in de heerlijkheid van hun Koning! Want NA de hemelvaart van Jezus kwam Pinksteren [1]. En Pinksteren houdt in, dat de Koning gaven [2] heeft uitgedeeld onder Zijn onderdanen!
“U bent opgevaren naar omhoog,… U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: (NBG: weerspannigen, d.i. ongehoorzamen die zich tot God bekeren) om bij U te wonen, HERE God!” (Ps. 68:19, HSV).
De Koning doet Zijn onderdanen delen in Zijn vreugde en Zijn heerlijkheid. De tijd die na Jezus’ hemelvaart aanbrak, is een feestelijke, glorievolle tijd. Lees de verzen 20 en 21 van dezelfde psalm:
“Geloofd zij de Here; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HERE, de Here, zijn uitkomsten tegen de dood” (Ps. 68:20-21, HSV).
Deze tijd duurt nog altijd voort. Het is de genádetijd [3], “het jaar van het welbehagen des Heren”, de tijdsbedeling van verlossing en zegening (zie Jes. 61:1-2 en 2 Kor. 6:2). Genade en waarheid zijn geopenbaard in volheid. Christus is het Hoofd en de Gemeente is Zijn Lichaam. De zegeningen dalen van het Hoofd neer op het Lichaam “zoals de kostelijke olie op het hoofd van Aäron neerdaalt tot op de zoom van zijn priesterkleed” (zie Ps. 133:2).

Gaven en loon

Gaven of geschenken zijn iets anders dan “loon”. Voor het laatste wordt gewerkt. Het wordt verdiend. De zaligheid kunnen wij niet verdienen. Het is Gods genadegift. Toch is er ook loon! Straks komt Jezus, en “met Hem het loon, om een ieder te vergelden naar zijn werken”, lezen wij op de laatste bladzijde van onze Bijbel (zie Openb. 22:12). Daar is loon naar werken.
Wat doen wij met ons leven? Brengen wij werken der gerechtigheid of werken der ongerechtigheid voort? Levert ons leven zoete of wrange vruchten op voor Jezus? Kunnen de oprechten zich met ons verblijden in de Heer en zijn wij, niet moedwillig, een aanstoot voor de geveinsden? Het loon zal zijn dienovereenkomstig! Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen…”, sprak Jezus (zie Matth. 5:11-12a, HSV).
Gaven zijn echter geen loon, maar genadeblijken van een opgeklommen Heer, Die Zijn dienaren wil doen delen in Zijn heerlijkheid. En die gaven ontvangen wij NU, in deze tijdsbedeling, dus niet pas na deze tijdsbedeling of pas bij Jezus’ wederkomst. Deze gaven kunnen echter niet verdiend worden, het is geen loon, en de Gever [4] geeft ze aan wie Hij wil. Niettemin hangt het tot op zekere hoogte ook van onszelf af wat wij, als discipelen van de Here, ontvangen! Want anders zou er niet geschreven staan: “Streef (SV: ijvert) dus naar de beste genadegaven” (1 Kor.12:31a, HSV). En naar de mate van de gave is ook de genade in ons leven (zie Ef. 4:7).

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen (A4 formaat).
 • KLIK HIER voor smartphone formaat.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.


[1] Pinksteren = In eerste instantie de voorzegde “vroege Regen”: Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. God spreekt in de Bijbel over “de vroege en de late regen”. Voor een uitleg over “de late (of spade) Regen”, zie noot 5.
“…Laten wij toch de HERE, onze God, vrezen, Die de regen geeft, zowel vroege regen als late regen, op Zijn tijd,…” (Jer. 5:24).
“Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen,….” (Hosea 6:3).
“En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen (Joël 2:23).
Vraag (SV: BEGEER van) de HERE om regen ten tijde van de late regen.” (Zach. 10:1a).
Als u meer wilt weten over de bedoeling, de invloed en/of de werkingen van Gods Heilige Geest, zie dan de studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest”, van CJH Theys. (noot AK)
[2] Zie eventueel de studie De Gever en Zijn Gaven”. (noot AK)
[3] ‘De genadetijd’ of ‘De tijdsbedeling van genade’ = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van Gods GENADE voor de mensheid wordt bedoeld – de tijdsbedeling waarin wij nu (nog) leven. De telling van deze 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van Jezus’ bediening op aarde, maar kwam pas na Jezus’ Hemelvaart, bij de UITSTORTING van Gods Geest op die 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterdag, tot volle openbaring. (noot AK)
[4] Zie noot 2.
Geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Gods Geest, Studie van H Siliakus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De werken Gods geopenbaard

ik was blind

De geschiedenis van de blindgeborene te Jeruzalem, beschreven in Johannes 9 (zie noot [1]), heeft onmiskenbaar een profetische strekking. Bij geen van de andere wonderen en genezingen, door Jezus verricht, zei Hij dat het geschied was “opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden” (zie Joh. 9:3). Het is dus iets opmerkelijks als dit bij de genezing van de blindgeborene wèl gezegd wordt. Dit is niet “zomaar”, doch heeft een betekenis. Het zal blijken, dat door deze woorden een profetisch vergezicht wordt geopend.

Blind vanaf de geboorte

Laten wij ons allereerst bepalen bij de persoon van de blindgeborene. Hij was “blind vanaf zijn geboorte” (zie Joh. 9:20). In deze blindgeborene herkennen wij onszelf, zoals wij eenmaal waren: natuurlijke mensen, de Geest van God niet hebbende, blind voor de geestelijke dingen, levend in de duisternis van de zonde, zoals die blinde letterlijk in de duisternis vertoefde: hij was lichamelijk blind vanaf zijn geboorte, maar… wij allen waren GEESTELIJK BLIND toen wij geboren werden. Maar ook aan ons is genade geschied, want… Jezus kwam ook aan ons voorbij (vergelijk Joh. 9:1); Hij zocht ons op. Wij zochten Hem niet, maar Hij zocht ons! En, Hij raakte onze geestelijke ogen aan (vergelijk Joh. 9:6). Niet dat wij toen meteen ‘ziende’ waren, maar wij kregen het vermogen om te ‘zien’, maar of wij ook werkelijk geestelijk zouden zien, hing verder af van onze gehoorzaamheid aan Hem (vergelijk Joh. 9:7). Wie voor het eerst gelooft in Jezus, ziet niet meteen de gehele geestelijke realiteit, maar wel gaat er als een flits door zijn of haar ziel heen: “Deze Jezus brengt mij in een leven, waar ik tot nu toe geen vermoeden van had”.
Geheel in overeenstemming hiermee is wat Johannes 1:12 zegt: “Wie geloven, krijgen macht om kinderen Gods te worden”. Of wij ook waarlijk kinderen Gods worden, hangt verder af van onze gehoorzaamheid en onze onderwerping aan Hem. En de allereerste daad van gehoorzaamheid die de Heer van ons vraagt is: “Laat u dopen en uw zonden afwassen!” (zie o.a. Hand. 22:16). Jezus zond de blindgeborene naar het badwater Siloam (zie Joh. 9:7), en Hij zond ons naar het doopwater. En zo kwamen wij – mits wij tot WERKELIJKE GEHOORZAAMHEID gekomen waren (want de waterdoop heeft geen waarde, als men die niet uit gehoorzaamheid ondergaat en als daarna ook niet EEN LEVEN IN GEHOORZAAMHEID volgt) – van de duisternis in de dag (ofwel: in het licht) van het leven met Jezus. “Het Licht der wereld” (zie Joh. 9:5), “de Zon der gerechtigheid” (zie Mal. 4:2), was ons opgegaan. De werken Gods werden in ons leven geopenbaard!

 • KLIK HIER als u deze korte overdenking verder wilt lezen (A4 formaat).
 • KLIK HIER voor smartphone formaat.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.


[1] Voor meer uitleg over Johannes 9, zie de GRATIS ‘vers voor vers’ studie: JOHANNES – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm.

.

Geplaatst in Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

GRATIS Bijbelstudie (18): ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen

Een artikel van A. Klein

“Israël” als WOORD op zich

Voor degenen die dat niet weten of beseffen, het woord Israël heeft meerdere betekenissen:

  1. Israël, de nieuwe naam voor Jakob. Zie o.a. Gen. 32:28 en 35:10.
  2. Israël, het land, de huidige staat (ook wel Kanaän, Palestina of “het beloofde land” genaamd). Zie o.a. Gen. 12:5-7.
  3. Israël, de huidige natie, het huidige volk.
  4. Israël, de verzamelnaam voor alle 12 stammen van Israël, voortkomend uit de 12 zonen van Jakob (Jakob, die later – van God – de naam Israël kreeg – zie punt 1). Zie o.a. 1 Kon. 18:31, Joz. 4:5, 2 Kon. 17:34b.
  5. Israël, het “GANSE huis van Israël” of “(GE)HEEL het huis van Israël, waarmee ook alle 12 stammen worden bedoeld. Zie o.a. Exod. 40:38, Lev. 10:6b, Ezech. 39:25.
  6. Israël, het “huis van Israël”, waarmee – later in de tijd –de 10 ‘verloren gewaande’ stammen worden bedoeld. Zie o.a. Ezech. 39:22-29. Daarom dat er ook regelmatig in het oude Testament gesproken wordt van “de koning van Israël” en/of “de koning van Juda”. Het waren dus 2 koninkrijken.

 

Inleiding

Misschien dat u denkt: “Waarom wordt dit bovenstaande vermeld? Dat weet toch iedereen die de Bijbel leest”. Ja, dat dacht ik zelf ook, daarom zal ik uitleggen waarom ik het toch heb vermeld. Het begon naar aanleiding van een brochure van Norbert Lieth van Zendingswerk Middernachtsroep – met de aansprekende titel: Waarom juist ISRAËL? – die ik ongeveer een jaar geleden onder ogen kreeg. Ik begon enthousiast te lezen, maar ontdekte al snel dat het WOORD “Israël” heel vaak wordt gebruikt – zoals natuurlijk te verwachten in een brochure met die titel, maar… – zonder dat er bij vermeld wordt in welke context ze het WOORD Israël bedoelen. Ook wordt er m.i. – al gelijk op de 1ste bladzijde – gesuggereerd dat alle Joden “Israël” zijn en “Israël” alle Joden. Toen ik de brochure, om die redenen, nader ging bestuderen bleek dat – in mijn ogen – niet alleen erg verwarrend over te komen (al kwam ik er zelf snel achter in welke context het WOORD bedoeld werd), maar daardoor zag ik ook DUIDELIJK een m.i. foute interpretatie … (ingekort).

Iedere Jood is een Israëliet, maar niet iedere Israëliet is een Jood

Veel christenen denken bij Israël en/of Israëlieten aan de Joden en bij de Joden aan Israël en/of Israëlieten. Nu is dat op zich niet verkeerd, maar Israël bestaat – nog steeds – uit 12 stammen, ook al zijn er 10 stammen die men ‘verloren stammen’ noemt. Zelf spreek ik echter liever van de ‘verloren GEWAANDE stammen’, omdat je anders zou kunnen denken dat het verloren GEGANE stammen zijn. God weet echter wie tot deze (oorspronkelijke) stammen behoren en zelfs wie ze persoonlijk zijn, en als we ons er echt in willen verdiepen kunnen we er waarschijnlijk achterkomen of wij ZELF misschien tot (afstammelingen van) deze 10 ‘verloren gewaande’ stammen behoren. Als dit zo blijkt te zijn, dan zijn wij dus in letterlijke zin Israëlieten, nakomelingen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg – zie o.a. Gen. 32:28 en 35:10).

In geestelijke zin waren we ons – als het goed is – al bewust van onze “Israëlische identiteit”, tenminste als we – in en door Christus – besneden zijn naar het hart. Zoals vermeld in Romeinen 2 vers 29b, waar staat: “Maar hij is Jood (of – in deze – een Israëliet), die het in het verborgene is (d.i. in het innerlijk, in het hart), en dat is de (ware) besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter.” (HSV)

Bij (vermoedelijk) velen van ons zal straks echter blijken dat wij niet alleen in geestelijke zin tot “Israël” behoren, maar ook in letterlijke zin. Voor alle duidelijkheid wil ik dit nog wel – hopelijk ten overvoede – vermelden: In ieder geval zal (wat de Nieuwtestamentische gelovigen betreft) niemand behouden worden ZONDER geloof in Jezus en in Zijn offer – als verzoening voor onze zonden – aan het kruis. In die zin is er geen onderscheid tussen Jood en heiden (zoals wij o.a. ook kunnen lezen in Rom. 2:28-29, Gal. 3:26-29 en Ef. 2:11-16). Voor alle duidelijkheid: Dit geldt dus NIET voor de (oprechte) Oudtestamentische gelovigen.

Een conclusie die we in ieder geval nu al kunnen trekken is deze: Iedere Jood is weliswaar een Israëliet, maar niet iedere Israëliet is een Jood. De Joden zijn namelijk (afstammelingen) van de stam Juda (in het Duits komt dit beter naar voren, daar is het: “die Jude”) of van het “huis van Juda” (verzamelnaam voor de stammen: Juda, Benjamin en Levi).

We zullen – in dit vrij korte artikel – niet veel bewijzen voor alle argumenten aandragen, daar het anders een heel lang en, voor velen, misschien wel een te moeilijk verhaal zal worden. Degenen zich hier echter verder in willen verdiepen, kunnen wij aanraden om het boek De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël van W.H. Bennett te lezen. In het Engels (dus: niet in het Nederlands verkrijgbaar) is er ook nog het boek “Symbolen van ons Kelto-Saksische erfgoed” van dezelfde schrijver. Ook kan ik nog de – enigszins moeilijke – Bijbelstudie van H. Siliakus aanbevelen, een Bijbelleraar uit mijn vorige Gemeente, genaamd: “Wederom Mijn Volk” – over de lotgevallen van de beide Israëlvolkeren. (Voor meer over deze boeken, zie de vermeldingen aan het eind van dit artikel, in de PDF)

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

*******

.

LEESTIP:

De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël.
Zie http://vlichthus.nl/de-geschiedenis-van-kelto-saksisch-israel/

 • Deze uitgave (ISBN 978-90-808032-1-9) is niet meer als boek leverbaar. Het is wel te lezen als PDF. Deze is gratis beschikbaar. Een kleine donatie wordt op prijs gesteld.

Of:

Onbekend Israël – van David tot vandaag.
Zie http://vlichthus.nl/onbekend-israel-van-david-tot-vandaag/

Geplaatst in Artikel van A Klein, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 17 vers 1 t/m 18 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF).

Eindelijk met links, in de PDF van deze studies, die ook werken!

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 17

De valse bruid – de ‘grote hoer’ genaamd

grote_hoer_openbaring17

De staatskerk van de laatste dagen, vóór en ná de komst van de antichrist

Openbaring 17 vers 1, “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom (SV: kom herwaarts), ik zal u het OORDEEL over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” [3]
In dit hoofdstuk wordt de VALSE BRUID van Christus – de staatskerk van de laatste dagen – ons getoond, die hier “de GROTE HOER” [4] wordt genoemd. [5] Deze kerk wordt “hoer” genoemd, omdat ze behalve Jezus en God-de Vader ook andere (AF)GODEN aanhangt, onder andere: politieke macht, wereldzin, de Maria-leer en andere (Bijbels gezien) afwijkende leringen. Bezien wij het kerkelijk front in deze dagen (geschreven rond 1975), dan ontdekken wij dat zij zeer waarschijnlijk wordt gevormd door de verzameling van kerken die thans onder de gemeenschappelijke naam van “Wereldraad van Kerken” opereren.
Deze gemeenschap van Kerken zal in de zeer nabije toekomst een alliantie sluiten met de Roomse Kerk. Ze zullen zich onder haar POLITIEKE leiding stellen. Nu al komt het antichristelijke karakter van deze “Wereldraad van Kerken” tot uiting, onder andere door haar financiële steun aan opstandige (communistische) bewegingen en door de opname in haar midden van officiële, door de communistische regeringen gesteunde kerken:
“Op die dag zullen 7 vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!” (Jesaja 4:1)
De 7 “vrouwen” zijn 7 kerken – en 7 is het Bijbelse getal van perfectie (hier: ‘perfectie’ in het verkeerde) – die zich onder één gemeenschappelijke naam stellen, de naam van één man dragen, maar hun eigen brood –is: hun leer– willen blijven eten (in geestelijke zin) en hun eigen klederen –is: hun methoden– willen blijven dragen.
Deze “grote hoer” zit op vele wateren”. Vers 15 (van Openbaring 17) verklaart deze “wateren” als volken, menigten, naties en talen”.
Eén van de 7 OORDEELS-engelen toont Johannes in dit hoofdstuk het OORDEEL van God over deze “hoer” [6]; namelijk haar VERNIETIGING door de ANTICHRIST (zie vers 16, van Openbaring 17), geholpen door de 10 antichristelijke regeringen van West-Europa, als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken.

Openbaring 17 vers 2, “Met haar (= de grote hoer uit vers 1) hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.
Alle aardse regeringen hebben met haar “gehoereerd”. Ze hebben haar aanvankelijk geëerd als politieke leidster; namelijk in de pré-antichristelijke tijd. De aardbewoners zijn dronken geworden; zij hebben zich bezat aan haar leer en leiding.
Men herkent hier de werking van de duivelse krachten en haar LEER (de wijn van haar hoererij”) door de MAGISCHE werking ervan: die leer bekoort de toehoorders tot DRONKENS toe!

Openbaring 17 vers 3, “En in de geest bracht hij (= één van de 7 engelen uit vers 1) mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met 7 koppen (SV: hoofden [7]) en 10 hoorns.

Openbaring 17 vers 8-13,Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen (SV: hoofden) zijn 7 bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen: 5 zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven (koningen – zie vers 10), en gaat naar het verderf. En de 10 hoorns die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur (SV: op ene ure) koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.
Hier wordt ons haar diepe, geestelijke geaardheid getoond. Ze bewoont met haar rode (antichristelijke) staatsbeest van de laatste dagen een WOESTIJN, het WOESTE. AL wat WOEST is, is kenmerkend voor de SATANISCHE geest, die ook haar tot aanzijn heeft gebracht.
Ze ZIT OP het antichristelijke staatsbeest van de laatste dagen. Dit “zitten op dit beest” vertelt ons over haar politieke macht, die zij vóór het werkelijke optreden van de antichrist, heeft.
Dit staatsbeest is ROOD van kleur. Deze kleur is hier de kleur van REBELLIE tegen de ordeningen van God. Dit staatsbestel is God-vijandig, en dus: antichristelijk:
“Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder (God of geestelijke) inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (Psalm 2:1-3)
Dit staatsbeest heeft “7 hoofden” en “10 hoorns”. Het lijkt dus op zijn meester, de draak:
“En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen (SV: hoofden) 7 diademen [8] (SV: koninklijke hoeden).” (Openbaring 12:3)
Dit staatsbeest WAS niet, dat is: bestond vóór Johannes niet. Het IS niet: het bestond ten tijde van Johannes nog niet, maar het ZAL (in de eindtijd) opkomen UIT DE AFGROND. En dit laatste toont ons het antichristelijke, DEMONISCHE karakter van dit beest. Het beest, de antichrist, gaat naar het verderf”; dit beest wordt namelijk door God veroordeeld en verdaan (= tenietgedaan). Maar de antichristelijke mensen van de laatste dagen zullen het  beest GEWELDIG vinden.
De 7 hoofden zijn ook de “7 bergen, waarop de vrouw zit”. Hier wordt ons de POLITIEKE LEIDING van DE ROOMSE KERK getoond. Rome is namelijk gebouwd op 7 heuvelen. Maar ook zijn deze 7 hoofden van het staatsbeest 7 soorten van wereldbestuur, geïnspireerd door de diepten der hel. De geschiedenis toont ons respectievelijk:
1. de Egyptische regeringsvorm,
2. de Assyrïsche regeringsvorm,
3. de Babylonische regeringsvorm,
4. de Medo-Perzische regeringsvorm,
5. de Griekse regeringsvorm,
6. de Romeinse regeringsvorm,
7. de bestuursvorm van het 10-statendom van de laatste dagen.
De eerste 5 regeringsvormen bestonden ten tijde van Johannes al niet meer. De 6de – de Romeinse regeringsvorm – was ten tijde van Johannes de bestaande bestuursvorm. De 7de bestuursvorm was ten tijde van Johannes nog niet gekomen, want die zou in de EINDTIJD opereren. Dan zal ze “een korte tijd” (= niet lang) aanblijven. In de pré-antichristelijke tijd zal de “grote hoer” haar politieke scepter zwaaien. Maar als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken zullen de 10 “koningen” (of: regeringsleiders), samen met de antichrist, de “hoer” verdoen (= tenietdoen) (zie Openbaring 17:16).
Hier kenmerkt zich ook het wezen van satan: zolang hij een mens of groep nodig heeft, gebruikt hij die mens of die groep, en geeft diegene(n) zijn macht. Maar zodra hij diegene(n) niet langer nodig heeft vernietigt hij hem/hen.
Daarna zal deze antichrist, die uit de 7 voorkomt, ook de 8ste koning zijn.
Zijn regeringsvorm zal anders zijn, dan die van de 7de.
Hier worden dit staatsbeest van de laatste dagen, en de antichrist met elkaar vereenzelvigd, omdat ze dezelfde satanische geest hebben (vergelijk dit met de zegswijze van Lodewijk de XIVde, “L’etat, c’est moi” = “De staat ben ik”).
Deze (8ste) koning zal, door de komende Hemelkoning Zelf, worden tenietgedaan bij Zijn wederkomst:
“En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20)
De “10 hoorns” typeren de 10 leiders van de 10 staten van West-Europa, het politiek beginsel van de macht van de antichrist. Zij worden allen geïnspireerd door de satan om de antichrist te steunen in zijn wereld-heerschappij.

Openbaring 17 vers 4-7, “En de vrouw (= de grote hoer uit vers 1) was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. [9] En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: verborgenheid), het grote Babylon, de moeder van de hoeren (SV: der hoererijen) en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de Engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis (SV: de verborgenheid) vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen (SV: hoofden) heeft en de 10 hoorns.”
Haar kleding lijkt op die van het Lam (van God) en van de Bruid van Christus, waarvan de tabernakel [10] een heenwijzing vormt.

Tabernakelkleuren
(Exodus 26:1 [11]):
_____________________________
“Hemelsblauw”.
“Purper”.
“Scharlaken”.
Wit (“fijn getweernd linnen”).
Goud (“cherubim”).
De grote hoer
(Openbaring 17:4):
____________________

“Purper”.
“Scharlaken”.

“Goud”.

De “grote hoer” mist echter de kleuren WIT (= reinheid) en HEMELSBLAUW (= het Goddelijke). Zij lijkt op de BRUID van Christus, maar mist haar REINHEID en GODDELIJKHEID (= haar Goddelijke KRACHTEN):
“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” (2 Timotheüs 3:5)
De “gouden beker in haar hand” is gevuld met:
ONREINHEID van haar hoerige leerstellingen,
het BLOED van de HEILIGEN”, die zij vervolgt.
Op haar voorhoofd draagt zij de naam:
VERBORGENHEID (= hier: het occulte).
Hier zien wij dus door welke bron haar DENKEN wordt geïnspireerd; namelijk door de diepten van de hel. Deze “HOER” heeft dus NIETS GEMEEN MET het Lichaam van Christus, dat door Christus en Zijn Heilige Geest wordt geïnspireerd.
Verder draagt zij de naam:
BABYLON (= verwarring).
Babylon was de zetel van alle occulte godsdiensten, die in feite satan verheerlijkten. Daarom draagt deze stad de naam van:
MOEDER van de HOEREN (SV: HOERERIJEN) en van de GRUWELEN der AARDE”.
Sommigen beweren dat deze stad uit de oudheid ook weer herbouwd zal worden om tot zetel te dienen van deze kerk (het GEESTELIJKE Babylon), en later tot die van de antichrist (het POLITIEKE Babylon):
“En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.” (Openbaring 16:19)
Dit is echter tegenstrijdig met de Goddelijke uitspraken in:
“Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken. Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena’s zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij, en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld.” (Jesaja 13:19-22)
“…HEERE, U hebt Zelf over deze plaats gesproken dat U hem zult uitroeien, zodat er geen inwoner meer in is, van mens tot dier, maar dat hij zal worden tot eeuwige woestenijen.”… “Dan moet u zeggen: Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen. En zij zullen afgemat zijn. Tot zover de woorden van Jeremia.” (Jeremia 51:62 + 64)
NOOIT zal dit geografische Babylon worden opgebouwd.
Deze naam wordt dan ook enkel in TYPERENDE zin bedoeld.
Johannes VERWONDERDE zich bij het zien van deze “grote hoer”. Was het vanwege haar UITERLIJKE HEERLIJKHEID? Of was het vanwege de combinatie van GEESTELIJKHEID èn WREEDHEID?

Openbaring 17 vers 14, “Zij (= de 10 koningen uit vers 12) zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen (beter gezegd: “getrouwen”, vanuit de Engelstalige KJV: “faithful” = getrouw).”
Deze 10 “koningen” zijn bezield met een antichristelijke geest en zullen zich, samen met de “hoer”, vijandig opstellen tegenover het Lam Gods en de (ware) Gemeente (zie Psalm 2:2-3), al heeft deze “hoer” haar mond vol van “Jezus” en de “Liefde van God”:
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (Psalm 2:2-3)
Het Lam Gods zal de 10 “koningen” – als de komende Koning – verdoen (= tenietdoen), in stukken slaan als een pottenbakkersvat:
U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.” (Psalm 2:9)
“En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.” (Openbaring 19:15)
Maar… ook Zijn Gemeente zal over alle antichristelijkheid als OVERWINNAAR [12] te voorschijn komen, al moet dit ook gaan door martelaarschap heen:
En zij (= Jezus’ volgelingen) hebben hem (= de satan / antichrist, ondanks grote verdrukking) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (wat realiteit zal worden voor de christenen die door de grote verdrukking moeten gaan – zie Openbaring 20:4 [13]). (Openbaring 12:11)
“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.” (Openbaring 15:2)

Openbaring 17 vers 15, “En hij (= de Engel uit vers 7) zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
Openbaring 17 vers 18, “En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.”
U ziet hier dat de “grote hoer” een politieke invloedsfeer zal hebben OVER DE GEHELE AARDE.
Het is een politieke macht gekoppeld aan haar geestelijkheid. Heden ten dage zien wij de Pauselijke macht zich hoe langer hoe meer bemoeien met de politiek, als een inleiding tot haar status als die van Openbaring 17.

Openbaring 17 vers 16-17, “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de Woorden van God volbracht zijn.”
Als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken voor de tijd van 3½ jaar van zijn (wereld)regering (zie Openbaring 13:5), is er voor de “grote hoer” geen plaats meer op het antichristelijke beest en wordt ze door de antichrist en de 10 “koningen” vernietigd:
“En het (beest uit de zee, zie vers 1) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking) te doen.” (Openb. 13:5)
“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang (= 7 jaar). Halverwege de week (= na 3,5 jaar) zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:27 [14])
(De antichrist is hier de VERWOESTER”, die de “gruwelijke vleugel van de EINDTIJD – de “grote hoer” – zal verwoesten).

.

EINDE van hoofdstuk 17

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 17 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [15]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Hoer zijn, of hoererij plegen, is een teken van vreemdgaan. Hier is het vooral in geestelijke zin bedoeld, waardoor het afgoderij (= van God af) betreft: dus andere goden en/of de afgod(en) van deze wereld dienen. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie noot 4.
[7] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een hoofd. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[8] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[9] Zie noot 4.
[10] Zie eventueel onze studie Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakel van CJH Theys en/of de studies De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) en/of “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen)van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Exodus 26:1 (SV), “De tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen, van fijn getweernd linnen (= WIT), en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim (die van GOUD waren); van het aller-kunstigste werk zult gij ze maken.”
[12] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Openbaring 20:4, “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (= het 1000-jarig Rijk van Christus, ook wel het 1000-jarig Vrederijk genaamd).” (noot AK)
[14] Voor meer UITLEG over Daniël 9:27 zie de BIJLAGE, op blz. 8 (in de PDF) en/of onze ‘vers voor vers’ studie Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken”, van CJH Theys. (noot AK)
[15] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (17): De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Inleiding:

Tabernakel betekent letterlijk tent tot bewoning.
Mozes ontving (ca. 1250 jaar voor de geboorte van Christus) de Goddelijke opdracht tot de bouw van de Israëlitische tabernakel, opdat Hij in dit bouwwerk, dat het Koninkrijk van God op aarde symboliseerde, te mid­den van Zijn volk Israël kon wonen, omdat de persoonlijke inwoning (van Gods Heilige Geest) in de mens destijds in het Oude Verbond nog niet mogelijk was.
Exodus 25:8-9, “En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel (= tent of woning) en het model van al zijn gerei (of: benodigdheden).”
Nu woont God niet meer in een tent van stof of in een gebouw van mortel en steen, zoals een tempel of Kerkgebouw, maar in de zich tot God bekeerde en overgegeven mens, eerst in zijn lichaam, en als hij geestelijk gegroeid is, ook in zijn ziel en geest.
1 Korinthe 6:19, “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?”
Nochtans vormt deze tabernakel, dit heiligdom, dat God door Mozes liet maken, voor ons in het Nieuwe Verbond een door God gegeven patroon (of: model) van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig christen hier op aarde, waardoor wij een juist inzicht verkrijgen van Gods wil en weg, die wij hebben te gehoorzamen en te bewandelen om te kunnen groeien in Zijn genade tot in al de vol­maakt­heid van Gods wil en zegeningen toe. Daarom is het goed om de geestelijke lessen, die deze tabernakel ons geeft, ter harte te nemen om een juist inzicht te hebben in al de wil van onze almach­ti­ge God. Wij vormen nu dus een geestelijk gebouw, waarin Gods Geest in al Zijn volheid wo­nen en waardoorheen Hij werken wil.
Efeze 2:19-22, “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medebur­gers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tem­pel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”
Nooit zal God meer terugkeren naar een heiligdom van mortel en steen, waarnaar de religieuze Joden wel verlangen.
Jeremia 3:16-17, “Als gij u dan vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land in die da­gen, luidt het woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden.Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de ver­stokt­heid van hun boos hart.”

I.  Schema van de tabernakel-symbolen

Plattegrond van de Tabernakel (zie PDF)

 1. De Poort
  staat voor onze bekering en ons geloof in de Here Jezus Christus, onze Heiland.
 1. Het Brandofferaltaar
  staat voor ons geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruishout van Golgotha en onze berouwvolle belijdenis van zondeschuld.
  .
 2. Het Wasvat
  staat voor onze waterdoop en ons deel willen nemen aan de dood en opstanding van het Lam van God.
  .
 3. De Deur
  staat voor onze ervaring (ons contact) met de Geest van Jezus Christus in:
 • de wedergeboorte uit God;
 • de doop in de Geest van God en in Zijn vuur.
 1. De Tafel met Toonbroden
  staat voor onze deelname aan het nieuwe leven in Christus, de Zoon van God:
 • de inbouw van het Woord Gods in ons;
 • de ontwikkeling van de vrucht van de Geest in ons.
 1. Het Wierookaltaar
  staat voor vrijmaking van onze gebedszalving voor ons gebed tot en onze aanbidding van onze Vader-God.
 1. De Kandelaar
  staat voor onze aangording met kracht van de Geest van God:
 • voor onze arbeidszalving in Christus;
 • voor de gaven van de Geest.
 1. Het Voorhangsel
  staat voor het einde van al ons vleselijk en zondig leven:
 • voor onberispelijkheid en
 • voor vlekkeloze, rimpelloze heiligheid.
 1. De Ark des Verbonds
  staat voor gemeenschap met de almachtige God voor onze deelname aan de bruiloft van het Lam van God.

.

II. De tabernakel “in vogelvlucht”

1. De Poort:
Deze poort is een type (beeld) van Jezus Christus, Die de wereld noodt om tot Hem te komen om gered te worden:
Mattheus 7:13-14, “Gaat in door de enge (= smalle) poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”
Mattheus 11:28-30, “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Na Zijn dood en opstanding voor de zondaren, trekt Hij ze tot Zich:
Joh. 12:32, “en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.”
Als de wereldse mens zich tot Hem bekeert, schenkt Jezus reddend geloof:
2 Kronieken 7:14, “En (als) Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich ver­ootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.”
Efeze 2:8, “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.”

2. Het Brandoffer-altaar:
Dit altaar beeldt het Kruisoffer van Jezus, het Lam van God, uit, waar Hij de macht van de zonde heeft overwonnen om allen te verlossen, die zich tot God hebben bekeerd:
Johannes 1:29, “De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der we­reld wegneemt.
2 Korinthe 5:21, “Hem (Jezus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (de Vader) voor ons tot zonde gemaakt, op­dat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”
Het brandofferaltaar beeldt de plaats uit, waar de zondaar tot God komt en zijn zonden belijdt en verzoening met God vindt door het geloof in het gestorte bloed van het Lam:
Johannes 3:16, “Want alzo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwige leven hebbe.”

3. Het Wasvat:
Dit symboliseert de plaats van deelname aan de kruisdood van het Lam door middel van de deelname aan de waterdoop:
1 Petrus 3:21, “Als tegenbeeld daarvan (van de ark van Noach’s behoud) redt u thans de (water)doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.”
De waterdoop is een bede tot God om behouden te worden door gelovige deelname aan de kruisdood van het Lam van God.
Lukas 9:23-25, “Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die ver­loochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?”
Het wasvat is de plaats waar men God bidt om deel te mogen hebben aan het sterven van Gods Lam, gelovend in het volbrachte werk van Jezus Christus en in Zijn overwinning over de zonde. Het is de plaats waar wij ons kruis op ons nemen om aan dit sterven aan ons zondig “IK” deel te mogen nemen. Wij bewaren daarbij onderstaande Goddelijke belofte, van deel te mogen nemen aan de dood en opstanding van het Lam, voortdurend in ons hart.
2 Korinthe 4:10-11, “te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam (= in ons hart en leven) omdragende, opdat ook het leven van Jezus (= Zijn opstan­dings­leven) zich in ons lichaam openbare (dus als een voort-durend of­fer).  Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood over­ge­le­verd, om Jezus’ wil, opdat ook het (goddelijk) leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus nog hier op aarde) openbare.”     

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

****************

Inhoudsopgave

Inleiding
I Schema van de tabernakelsymbolen

II De tabernakel “in vogelvlucht”
1. De Poort
2. Het Brandofferaltaar
3. Het Wasvat
4. De Deur
5. Tafel met Toonbroden
6. Het Wierook- of Reukaltaar
7. De Kandelaar
8. Het (gescheurde) Voorhangsel
9. De Ark van het Verbond

III Het terrein buiten de tabernakel
IV De Voorhof
V De Poort

VI Het Brandofferaltaar
De constructie van het brandofferaltaar
De geestelijke betekenis van het brandofferaltaar
Nog enige onderwijzingen aangaande dit geloof
Samenvatting
Wat wij moeten doen
Wij hebben onze schuld te erkennen, onze zonden te belijden
Wij hebben de zonde te ontvluchten
Wij hebben Jezus, d.i. Zijn Geest, te gehoorzamen
Wij hebben ons hart en wezen voor Jezus te openen
Wij hebben voor Hem de poorten van lichaam, ziel en geest te openen
Wij moeten in de kracht van de Geest van Christus
Wij moeten ons dagelijks wassen in het bloed van het Lam

VII Het Wasvat
Wat houdt onze overgave aan de Here Jezus bij de waterdoop in?
Wij moeten Zijn vlees (dagelijks) in de geest willen eten
Wij moeten dagelijks om dit Brood vragen (zie Matth. 6:11)
Wij moeten ons oude leven zelf af willen leggen
Wij moeten alle verleiding tot zonde ontvluchten
Wij moeten ons oude leven niet langer liefhebben, maar haten
Wij moeten Jezus in de Geest binnenlaten in ons hart en wezen
Wij moeten blijven waken tegen insluipingen van de vijand
Samenvatting

VIII  Het Israëlitische heiligdom of “tent”
De houten panelen
De vier overdekkende klederen van de tabernakel

IX  De deur van het Israëlitisch heiligdom
Inleidende beschouwing
De beschrijving van de objecten
De verdere geestelijke betekenis van deze deur
Wij hebben om deze doop te bidden
Het werk van de Heilige Geest in ons

X De Tafel met Toonbroden
De zeven geestelijke aspecten van de tafel met toonbroden
Het Lichaam van Christus in de eindtijd
Het Lichaam van Christus in de eeuwigheid

XI Het reukofferaltaar
I. De Gebedszalving
Wanneer werkt de gebedszalving?
II. Zijn zalving voor onze persoonlijke zaligmaking en heiligmaking
III. Zijn zalving tot alle arbeid in Christus
Er zijn diverse soorten bedieningen, waartoe wij kunnen worden geroepen

XII De lichtende gouden kandelaar
De arbeidszalving
Wat houdt de arbeidszalving in?
De volmaakte eindtijdzalving
Nog enige hoedanigheden van Hem, Die ons tot elke (goddelijke) arbeid zalft
Het herstel van de Gemeente in de eindtijd en de daarop volgende grote wereldwijde opwekking

XIII Het gescheurde voorhangsel
XIV De ark van het verbond

.

 

Geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 16 vers 1 t/m 21 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 16

De 7 fiool- of schaal-OORDELEN over de aarde uitgestort

27

Tekening blz 120, Openbaring15 EvdWSchema van de oordelen Gods gedurende de grote verdrukking

.

Openbaring 16 vers 1, “En ik hoorde een luide stem uit de tempel (in de hemel – zie Openbaring 15:5) zeggen tegen de 7 engelen: Ga en giet de schalen (SV: de 7 fiolen) van de toorn van God uit over de aarde.” [3]
“Een luide Stem”, de Stem van God, geeft opdracht tot deze 7-voudige VERNIETIGING van de antichristelijke mensheid.

De 1ste fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 2, “En de 1ste (engel) ging en goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”
ALLE mensen die het merkteken van het beest zullen hebben, en die zijn beeld zullen aanbidden, zullen een kwaadaardige en schadelijke zweer” krijgen. Een ziektemacht die als het ware “in de lucht” zal hangen:
“Toen zei de HEERE tegen Mozes en tegen Aäron: Neem voor uzelf uw handen vol as uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien. Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken. En zij namen as uit de oven, gingen voor de farao staan, en Mozes strooide die hemelwaarts uit. Toen ontstonden er bij de mensen en de dieren zweren, die als puisten openbraken,” (Exodus 9:8-10)
Zullen het dodelijke KANKER-zweren zijn? Of zweren als een gevolg van RADIO-ACTIVITEIT, van in de lucht dwarrelende stofdeeltjes, als gevolg van de (installatie-) oorlog, die het 6de bazuinoordeel (zie Openbaring 9:13-14) zal brengen?
Maar de dan nog levende kinderen Gods zullen ervan gevrijwaard blijven! Vergelijken wij dit 1ste fiool-oordeel met het 1ste bazuin-oordeel (zie Openbaring 8:6-7), dan zien wij, dat zij beide de WERELD, het leven op het LAND betreffen:
“En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.” (Openb. 8:6-7)

De 2de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 3, “En de 2de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf.”
Hier wordt net als bij het 2de bazuinoordeel (zie Openbaring 8:8-9) de ZEE getroffen:
“En de 2de engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.” (Openb. 8:8-9)
Werd daar ⅓ deel ervan gedood, hier wordt ALLES wat in de zee leeft gedood (!) omdat het water “bloed, als van een dode” zal worden!

De 3de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 4-7, “En de 3de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, DIE IS en DIE WAS en DIE ZAL ZIJN, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij (die het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben) verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
Als wij dit oordeel ook weer vergelijken met het 3de bazuinoordeel (zie Openbaring 8:10-11), dan zien wij dat dit ook daar “RIVIEREN en hun WATERBRONNEN” betreft. Wij moesten deze 3de bazuin FIGUURLIJK bezien in verband met de “ALSEM-ster”:
“En toen de 3de engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.” (Openb. 8:10-11)
Omdat er een grote overeenkomst bestaat tussen de BAZUIN-oordelen en de FIOOL-oordelen – wat de OBJECTEN betreft waarover geoordeeld wordt – zo zullen wij dit oordeel hier (in Openbaring 16:4) ook FIGUURLIJK moeten bezien.
Wij constateren dat het menselijk denken en zijn beginselen in de antichristelijke wereld dan te allen tijde alleen maar BOOS ofwel SATANISCH is (vergelijk Genesis 6:5 [4]). Alle gedachten zijn dan alleen maar satanisch / demonisch geleid en begeesterd (= bezield, geïnspireerd). Het menselijk denken zal dan gespeend zijn van (= niet beschikken over) alles wat Goddelijk is, omdat de Deur van de Goddelijke GENADE voor de antichristelijke wereld dan voorgoed DICHT is.
Mogelijk vindt deze GEESTELIJKE toestand ook zijn uitdrukking in de NATUURLIJKE wereld, in de rivieren en hun (water)bronnen, die dan tot “BLOED” zijn geworden, ofwel: de DOOD in zich dragen (vergelijk Exodus 7:17-21 [5]).

De 4de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 8-9, “En de 4de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”
Ook het 4de BAZUIN-oordeel betreft de KOSMOS (= het heelal of universum); dáár (in Openbaring 8:12) betreft het “zon, maan en sterren”:
“De 4de engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.” ( 8:12)
Hier wordt een ontzettende HITTEGOLF ervaren als een grote COSMISCHE RAMP. Dan weten de anti-christelijken dat dit een Gods-OORDEEL over hen is, want… zij zullen de NAAM van God als een gevolg hiervan LASTEREN!

De 5de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 10-11, “En de 5de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.”
Dit 5de oordeel betreft zowel bij de BAZUINEN (zie Openbaring 9:1-4) als bij de FIOLEN (of: schalen) “de troon van het beest:
Betrof het bij het 5de BAZUIN-oordeel het BESTIJGEN van die antichristelijke wereldtroon, hier zien wij een “VERDUISTERING” van die “troon”. Wij denken aan een overladende dosis SATANISME (= DEMONIE ofwel: bezetenheid), die God erover laat komen, waardoor de antichrist en zijn trawanten daar LICHAMELIJK onder zullen lijden.

De 6de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 12-16, “En de 6de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat DE WEG gereedgemaakt werd VOOR DE KONINGEN uit de richting waar de zon opgaat (SV: die van de opgang der zon komen zullen). En ik zag uit de bek (SV: mond) [6] van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. [7] Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft (SV: die waakt en – in geestelijke zin – zijn klederen bewaart), zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws (H)Armageddon wordt genoemd.”
Zowel het 6de BAZUIN-oordeel (zie Openbaring 9:13-14) als het 6de FIOOL-oordeel betreft de rivier de EUFRAAT, die wij hebben leren zien als de rivier, die symbolisch staat voor de WERELDBEVOLKING, omdat haar wieg daar lag:
“Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 4 hoofdstromen. De naam van de 1ste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de 2de rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt. En de naam van de 3de rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de 4de rivier is de Eufraat.” (Genesis 2:8-14)
Werd in de BAZUIN-oordelen – over het algemeen – ⅓ deel van het oordeelsobject getroffen, hier bij de FIOLEN geschiedt alles RADICAAL! Alles (en hier: iedereen) van het oordeels-object wordt getroffen!
Werd bij het 6de BAZUIN-oordeel ⅓ deel van de wereldbevolking gedood, bij het 6de FIOOL-oordeel moet de GEHELE (antichristelijke) mensheid van het wereldtoneel worden weggevaagd om het reine 1000-jarige Rijk [8] van Christus op te kunnen richten. Figuurlijk gezegd: AL het water van Eufraat moet opdrogen! Tot de uitvoering van dit oordeel zien wij de duivel (= satan), de antichrist en de valse  profeet ONBEWUST eraan meewerken. Zij zullen namelijk “geesten van demonen” uitzenden naar alle koningen van de aarde en van de hele wereld” (ook naar “de koningen van de opgang der zon”) om zich te verzamelen in ARMAGEDDON, om oorlog te voeren tegen het laatste bolwerk van God op aarde: Joods Palestina (wat groter is / was, qua landoppervlak, dan het huidige land Israël – AK); om alle bekeerde (ofwel: Messiaanse) Joden van de aarde weg te vagen tegen de tijd dat de twee, voor hen lastige, “getuigen Gods” zullen worden gedood:
“En wanneer zij (= de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.” (Openbaring 11:7-10)
Nu de antichrist en heel de antichristelijke wereld zich op ISRAËL gaan werpen, wordt het tijd dat de RECHTER en KONING van de HEMEL wederkeert (wat wij ook vermeld vinden in Openbaring 16:15).
“Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.” (Zacharia 14:1-7 [9] )

De 7de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 17-21, “En de 7de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: HET IS GESCHIED. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. 1. En er kwam een GROTE AARDBEVING, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen (SV: zijn gevloden), en bergen waren er niet meer te vinden. 2. En GROTE HAGELSTENEN, elk ongeveer een talentpond (= enkele tientallen kilogrammen) zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.”
Zagen wij bij het 7de BAZUIN-oordeel de AANKONDIGING van de Wederkomst van de Goddelijke RECHTER, met het 7de FIOOL-oordeel wordt die (Weder)komst UITGEVOERD!
“En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de ALMACHTIGE God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: KONING der koningen en HEERE der heren. En ik zag één Engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven (SV: dienstknechten), kleinen en groten.” “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 2 werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (= alle dan nog levende antichristelijke / ongelovige mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:11-21)
Wij zien deze Wederkomst hier ingeluid door NATUURRAMPEN:

 1. Een GROTE AARDBEVING, zoals NIMMER TEVOREN gekend, waardoor het POLITIEKE BABYLON van de eindtijd, de antichristelijke wereld, in drieën wordt verscheurd. De aarde wordt door die aardbeving in drie delen gescheurd:

“Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is vertrapt. U zult in het graf niet met hen verenigd worden, want u hebt uw land te gronde gericht en uw volk gedood. Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners. Maak de slachtbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid van hun vaders, zodat zij niet meer opstaan, de aarde in bezit nemen en het wereldoppervlak vullen met steden. Zo zal Ik tegen hen opstaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal van Babel naam en overblijfsel uitroeien, zoon en kleinzoon, spreekt de HEERE. Ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot waterpoelen; Ik zal het wegvagen met de veger van het verderf, spreekt de HEERE van de legermachten.” (Jesaja 14:19-23)

 1. Een GROTE HAGELPLAAG, waarbij hagelstenen van elk een TALENT (= enkele tientallen kilogrammen) zwaar zullen vallen, waardoor veel mensen, God lasterend, zullen worden gedood (vergelijk Exodus 9:18-26 [10]).

.

EINDE van hoofdstuk 16

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 16 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [11]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelteksten zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Genesis 6:5, “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”
[5] Exodus 7:17-21, “Zo zegt de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte.”
[6] In letterlijke zin heeft een beest of draak natuurlijk een bek. Maar hier is de draak beeldspraak voor de satan (zie Openb. 12:1-18) en het beest (uit de [volkeren]zee, zie Openb. 13:1-10) beeldspraak voor de antichrist. En, de satan manifesteert zich ook door goddeloze en/of zondige mensen(monden) heen. Terwijl de antichrist straks een mens geheel en al in bezit zal nemen (= satans vleeswording of incarnatie) en zich door die mens heen zal manifesteren met een mond, weliswaar een zeer goddeloze en antichristelijke mond, waardoor wij ook gerust kunnen spreken van “bek” (denk bijv. aan: “houd je bek”). (noot AK)
[7] Een dief zal zijn nachtelijk bezoek nooit van tevóren aankondigen, reden waarom WAAKZAAMHEID geboden is. Zo weten wij ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal. Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (= Hem die heilig is als het ware ontheiligen). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het ONverwacht komen”; en daarvoor worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: Wee de mens, in wiens leven het “niet-waakzaam-zijn” gevonden wordt! (noot AK)
[8] Zie noot 1.
[9] Zie eventueel onze studie De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Exodus 9:18-26, “Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. Nu dan, stuur uw dienaren en breng uw vee en alles wat u op het veld hebt, in veiligheid. Al de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen zal. Wie van de dienaren van de farao het woord van de HEERE vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen in vluchten, maar wie het woord van de HEERE niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het veld. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel en er zal in heel het land Egypte hagel vallen: op de mensen en de dieren en op al het veldgewas in het land Egypte. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de HEERE gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde, en de HEERE liet hagel neerkomen op het land Egypte. Er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd, sinds het een volk was geworden. De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld. Alleen in de landstreek Gosen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel.
[11] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
 
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Mede opgewekt met Jezus – een eis voor deze tijd

Niet slechts om te herdenken

Wij vieren de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dat wij dit vieren, is eigenlijk niets bijzonders. Zo doet ook ‘de wereld’. “Ja, maar”, zegt iemand, “HOE vieren we het? Daar gaat het om!” In alle bescheidenheid gezegd, daar is een vraag die in dit verband nog veel belangrijker is. Het is deze: “Zijn wij wel mede opgewekt met Jezus??
U kunt de opstanding van Jezus op gepaste wijze vieren, met een bezoek aan de Gemeente of Kerk erbij, zonder mede opgewekt te zijn! En toch is dit laatste het belangrijkst. Zonder mede opgewekt te zijn, blijft het voor u bij het herdenken van een historisch feit. Eigenlijk hebt u dan niets te vieren, want u bent er op geen enkele wijze PERSOONLIJK bij betrokken. Zou dit de wil van de Here Jezus zijn? Zou Hij dáárvoor al dat gruwelijke lijden hebben willen doorstaan? Opdat wij alleen maar Zijn opstanding gedenken zouden als een historisch feit? Neen, zeer beslist niet!
Jezus heeft dit alles gedaan om zielen TE VERLOSSEN uit het domein van zonde en dood, om hen te DOEN DELEN in Zijn opstanding. [1] Eenmaal sprak Jezus: “Wie in Mij gelooft, zal LEVEN…!” (zie Joh. 11:25b). Dat zei Hij, nota bene, toen er iemand gestorven was (lees Joh. 11:1-46 over ‘de opwekking van Lazarus’). Hoe reëel moet dus dit LEVEN (in Hem) zijn! Daarom de vraag: “Bent u mede opgewekt?”
Geldt ook voor ù wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 1: “En u heeft Hij met Hem (SV: mede) levend gemaakt, u die (geestelijk gezien) dood was door de misdaden en de zonden” (lees ook nog vers 5-6). Zonder mede-opwekking is er geen toekomst voor u. Versta de ernst van deze tijd en de EIS van deze tijd! Tot (en over) de inwoners van Jeruzalem zei Jezus wenende: “Och, dat u toch uw tijd verstond en bekende wat tot uw vrede dient!” (zie Luk. 19:42). Deze mensen in Jeruzalem waren in ieder opzicht godsdienstig, de feestgezangen weerklonken altijd weer op de heilige feestdagen in de tempel. Maar… zij sloegen geen acht op de tijd, op de klok van God. Zij bekeerden zich niet (van hun zonden en ongerechtigheden) en daarom gingen zij ‘al zingende’ ten onder in 70 na Christus (de val van Jeruzalem). Zo zal straks een groot deel van de Gemeente ‘al zingende en lofprijzende’ ten onder gaan, omdat ze de EIS van deze tijd niet hebben (willen) verstaan. Ze willen de Here op hun EIGEN WIJZE dienen. Zij zijn niet mede opgewekt met Hem. Nogmaals, zonder mede-opwekking is er géén toekomst (namelijk: het vooruitzicht om, onder andere, bij de Bruiloft van het Lam te geraken – noot AK)!

Staan wij werkelijk in het NIEUWE leven ?

Als wij wat dieper op de vraag – “Ben ik mede opgewekt”? – ingaan, dan kunnen wij concluderen dat het met deze vraag al net zo is als met de vraag of u wedergeboren bent. U WEET het als het zo is. Door het getuigenis van Gods Geest IN u en door wat u ervaart. Mede-opwekking is niet hetzelfde als wedergeboorte, maar heeft er wel mee te maken. De waterdoop is een getuigenis van mede-opwekking. Maar het is geen automatisme, dat wie gedoopt is (door onderdompeling wel te verstaan) ook mede opgewekt is! Mede-opwekking volgt op de wedergeboorte, wanneer de wedergeborene ERNST maakt met het volgen van Jezus. Wie Jezus volgt, zal namelijk eerst komen tot de ervaring van het mede gekruisigd zijn met Jezus en daarna tot het mede opgewekt zijn met Hem. Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Als iemand achter Mij (aan) wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis op nemen en Mij (na)volgen” (Matth. 16:24). Het volgen van Jezus brengt ALTIJD de kruisiging van onze wil en van ons vlees met zich mee. Wij moeten eerst één met Hem (willen) worden in Zijn lijden en sterven. [2] Daarna zullen wij Hem ook leren kennen in de kracht van Zijn opstanding. [3] Wij worden dan MEDE OPGEWEKT met Hem. Een wonderbaar werk van Gods Geest vangt dan aan in ons leven. Wij gehoorzamen dan aan een stem die roept: “Ontwaak en sta op uit de (geestelijke) dood!” en wij gaan dan wandelen als ‘wijzen’ [4] en worden vervuld met de Heilige Geest [5] (zie Ef. 5:14-18). Mede opgewekt te zijn wil zeggen, dat wij waarlijk gaan WANDELEN in het NIEUWE LEVEN [6], dat ons bij de wedergeboorte (in de kiem) werd geschonken. De wereld gaat dan meer en meer zijn aantrekkingskracht op ons verliezen. Er is dan een kracht in ons werkzaam, die sterker is dan ons vlees. De “dingen van Boven” gaan dan werkelijk LEVEN voor ons en wij worden dan niet alleen “mede opgewekt”, maar ook “mede in de hemel gezet” (zie Ef. 2:6). De gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft (zie Matth. 22:1-14) leert ons echter, dat er bij het aanbreken van de Bruiloft van het Lam vele eerstgenodigden zullen zijn, kinderen Gods (vrienden van de Bruidegom), voor wie de dingen van de wereld méér leven dan de dingen van Gods Koninkrijk! Deze gelovigen – die zich straks zullen verontschuldigen voor het Feestmaal [7] (dat vooraf gaat aan de Bruiloft van het Lam) en niet zullen aanzitten en dus geen deel zullen hebben aan dat Feest – zijn zielen die NIET mede opgewekt zijn! Ziet u hoe belangrijk deze mede-opwekking is? Het is NU het moment om uit de geestelijke slaap te ontwaken, om die dingen terzijde te schuiven waarmee “onverlichte zielen” zich ophouden en om “als op de dag” te gaan wandelen, “bekleed met (de gerechtigheid van) de Here Jezus Christus”(zie Rom. 13:11-14)!

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of downloaden op A4 formaat.
 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of downloaden op A6 formaat (voor smartphone of tablet).

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.


[1] Zie eventueel onze studie  “Opstandingsleven in Christus” (in A4 formaat) of “Opstandingsleven in Christus” (in A6 formaat)
[2] Zie eventueel onze studie: “Lijden met Jezus” (in A4 formaat) of “Lijden met Jezus” (in A6 formaat)
[3] Zie noot 1.
[4] Zie eventueel onze studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’” van A. Klein / E. van den Worm.
[5] Zie eventueel onze studie “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys en/of de studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm.
[6] Zie eventueel onze studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm.
[7] In het begin van het ontstaan van de Gemeente was er het MIDDAGmaal (zie Matth. 22:4). Maar het Feestmaal wat hierboven wordt bedoeld – voorafgaand aan de bruiloft van het Lam in de eindtijd – is het AVONDmaal. Zie Lukas 14:16-24 overDe gelijkenis van het grote avondmaal’. De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige KJV staat a great supper, wat ook “een avondmaal” betekent.
Zie eventueel onze studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam…” van E. van den Worm.

.

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Heiligmaking, Opwekking, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie