Openbaring 1 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12 (gratis UITLEG)

VERVOLG van Openbaring 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 11

*******************************************************************************

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

__________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

___________________________________________________________________

Hoofdstuk 1

De verheerlijkte Christus openbaarde Zich aan Johannes

1-coming-clouds

Openbaring 1:7 (Tekst nogmaals vermeld, zie uitleg bij vers 4-8), “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (SV: geslachten) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.”
Deze Openbaring werd gegeven OMDAT “HIJ (Jezus Christus) SPOEDIG KOMT MET DE WOLKEN”. Het Boek Openbaring moet Zijn Gemeente op aarde voorbereiden voor die dag. Vreselijk zal die dag zijn voor de goddelozen (zie de uitleg en Bijbelverzen vermeld bij Openbaring 1:10). Voor de Zijnen zal die Dag echter een dag zijn van grote vreugde:
Kolossenzen 3:4 “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Voor Openbaring 1:8, zie: Openbaring 1 vers 4-8

Openbaring 1:9, “Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding (SV: lijdzaamheid) van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.”
Johannes was verbannen, naar het eiland Patmos, omwille van zijn getuigenis van het Woord Gods. Aan hem werd het voorrecht geschonken om deze Openbaring door te geven aan de gehele Gemeente/Kerk van Christus.

81_jesaja_beknopte_verklaring

Openbaring 1:10, “Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin.”
De geest van Johannes werd gebracht in het tijdsbestel, genaamd “De Dag des Heeren”, [4] dat is in de EINDTIJD:

 • Jesaja 2:12 “Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden.”
 • Jesaja 13:6-10 “Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.”
 • Jeremia 46:10 “Deze dag is van de Heere, de HEERE van de legermachten, een dag van wraak om Zich te wreken op Zijn tegenstanders. Het zwaard zal verslinden en verzadigd worden, en dronken worden van hun bloed. Want het is een slachting voor de Heere, de HEERE van de legermachten, in het land in het noorden, aan de rivier de Eufraat.”
 • Ezechiël 13:5 “U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israël wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.”
 • JoëI 1:15 “Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige.”
 • JoëI 2:1+11+31 “Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!” Vers 11 “En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?” Vers 31 “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.”
 • JoëI 3:14-15 “Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.”
 • Amos 5:18-20 Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht! Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw, en een beer tegenkomt, of die, als hij thuiskomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de HEERE niet duisternis zijn, en geen licht; donkerte – zonder lichtglans erover?”
 • Obadja 1:15 “Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren!”
 • Zefanja 1:7 “Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de HEERE, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd.”
 • Maleachi 4:1-6 “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.”

Dit is de Dag van Gods OORDELEN, maar ook de Dag van de openbaring van Gods HEERLIJKE VERBORGENHEID (Zijn volkomen genade voor de Zijnen).

Openbaring 1:11 (Tekst nogmaals vermeld, zie uitleg bij vers 4-8+11), “Die (luide stem, als van een bazuin – zie vers 10) zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.”
Johannes hoorde eerst de Stem van de verheerlijkte Jezus, Die hem opdroeg deze Openbaring door te geven aan de 7 Gemeenten.

openb blz 4

Openbaring 1:12, “En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren.”
De 7 Gouden Kandelaren staan typerend voor de 7 Gemeenten: “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten (Openbaring 1:20). (Vergelijk dit vers met Zacharia 4).
De kandelaar typeert Gods GETUIGENDE Gemeente, betuigend:

 • de Liefde Gods,
 • het Nieuwe Leven in Christus, [5]
 • het Woord Gods.

1-among-lampstands

Wordt vervolgd

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van bijbelleraar E. van den Worm [6]
(1915 – 2013)

Uitgewerkt door A. Klein

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De dag van JaHWeH (De dag des Heren) van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[6] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

************************************************************************************

PS:
Wij hebben in de loop der jaren reeds 2 studies over het Boek Openbaring uitgewerkt.

 1. Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Dit is een rechtstreekse link naar alle 22 aparte hoofdstukken van Openbaring – met hun titels en ‘vers voor vers’ UITLEG – van Bijbelleraar CJH Theys.
 2. Dingen die [met} haast geschieden moeten. Een systematische verklaring (= in de te verwachten volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van Bijbelleraar H. Siliakus.

.

Advertenties
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 11 (gratis UITLEG)

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 1

De verheerlijkte Christus openbaarde Zich aan Johannes

1-coming-clouds

Waarom Christus Zich aan Johannes openbaarde

Openbaring 1:1-2, Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat (SV: te tonen de dingen, die) spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.” [4]
Het is niet de openbaring van Johannes, maar de “Openbaring van JEZUS CHRISTUS”, Die deze Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven ter doorgave aan de GEHELE Gemeente/Kerk van Christus.
Deze Openbaring gaat voornamelijk over dingen die “spoedig geschieden moeten”, dus niet over voorbije zaken en gebeurtenissen. Het Boek Openbaring handelt voornamelijk over gebeurtenissen van de EINDTIJD. Gebeurtenissen rond Christus’ Wederkomst in heerlijkheid worden ons hier geopenbaard. [5]

Openbaring 1:3, “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de (SV: deze) profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.”
Hoe dringt de Geest aan op het onderzoeken van deze Openbaring bij de gelovige, omdat “de tijd nabij is”.
Het spreekt vanzelf, dat dit onderzoeken moet geschieden in het openbarende licht van de Heilige Geest. Immers Hij (“de Geest der Waarheid”) “leidt ons in alle Waarheid”: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:13). De GEHELE Openbaring is, zoals hier te kennen wordt gegeven, één profetie. Er is een zaligheid (de zegen van God) verbonden aan het bestuderen van dit Bijbelboek.

28_gemeente_tot_welke_behoren_wij

Openbaring 1:4-8 + 11, “Johannes aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst (SV: Overste) van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (SV: geslachten) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.” Vers 11: “Die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.”
Deze Openbaring is gegeven aan de zeven Gemeenten” van Klein-Azië: “Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea”.
Zoals wij zullen zien vertegenwoordigen deze Gemeenten DE GEHELE GEMEENTE / KERK VAN 20 EEUWEN, tot aan de voleinding der tijden toe. Óók staan deze “zeven Gemeenten” typerend voor ALLE Gemeenten van Christus in de eindtijd.
De “zeven Geesten” zijn de 7 Geesten Gods:[6] “Op Hem zal (1) de Geest des HEEREN rusten, (2) de Geest der wijsheid (3) en des verstands, (4) de Geest des raads (5) en der sterkte, (6) de Geest der kennis (7) en der vreze des HEEREN” (Jesaja 11:2, SV), de VOLHEID van de Geest des Heren.
Het Boek Openbaring is in het bijzonder het Boek van het getal 7:

 • De 7 Geesten Gods:

Openbaring 1:4 “Johannes aan de 7 Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de 7 Geesten, Die voor Zijn troon zijn.”
Openbaring 4:5 “En uit de troon kwamen (SV: En van de troon gingen uit) bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels (SV: lampen) te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.”
Openbaring 5:6 “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.”

 • De 7 Gemeenten:

Openbaring 1:4 “Johannes aan de 7 Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de 7 Geesten, Die voor Zijn troon zijn.”
Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.”

 • De 7 Gouden Kandelaren:

Openbaring 1:13 “En te midden van de 7 kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel.”
Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.”

 • De 7 sterren:

Openbaring 1:16 “En Hij had 7 sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en Zijn gezicht (SV: aangezicht) was zoals de zon schijnt in haar kracht.”
Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.” (Vergelijk deze verzen met de “7 toevoerbuisjes aan de lampen” van Zacharia 4:2 [7]).

 • De 7 zegels (verwijzend naar de zegeloordelen [8]):

Openbaring 5:1 “En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels.”

 • De 7 bazuinen (verwijzend naar de bazuinoordelen [9]):

Openbaring 8:2 “En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven.”

 • De 7 fiolen (verwijzend naar de fiooloordelen [10]):

Openbaring 15:1 “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.”
Openbaring 16:1 “En ik hoorde EEN LUIDE STEM UIT DE TEMPEL (in de hemel – zie Openbaring 15:5) zeggen tegen de 7 engelen: Ga en giet de schalen (SV: de 7 fiolen) van de toorn van God uit over de aarde.

 • De 7 hoofden [11] van het beest uit de zee:

Openbaring 13:1 “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen (SV: 7 hoofden) en 10 horens had, en op zijn horens waren 10 diademen [12] (SV: koninklijke hoeden), en op zijn koppen (SV: 7 hoofden) een godslasterlijke naam.
Zeven (7) is het getal van PERFECTIE (volkomenheid), zowel in het hemels-Goddelijke, als in de dingen van de ongerechtigheid:
Markus 16:9 “En toen Jezus opgestaan was, ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij 7 demonen uitgedreven had.”
Mattheüs 12:45 “Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.”
Oók wijst het getal 7 naar de dingen van de EINDTIJD, naar de 7de DAG van het Duizendjarige Rijk,[13] de 7de duizend jaar van Gods bemoeienis met het Adamitische geslacht.
Genade wordt hierbij geschonken door:

 1. God de VADER: “Die is en Die was en Die komen zal”,
 2. God de Heilige Geest: “de 7 Geesten Gods”, [14]
 3. God de Zoon:
 • “de Getrouwe Getuige”,
 • “de Eerstgeborene uit de doden”,
 • “de Overste van de koningen der aarde”;

            Een drievoudige titel van Jezus slaande op:

 1. Zijn aardse wandel,
 2. Zijn kruisofferande,
 3. Zijn eeuwige staat onder ons.

Wat Jezus, de Zoon, ons door GENADE doet:

 • Hij HEEFT ons (in Zich) “gewassen in Zijn Bloed”;
 • Hij HEEFT ons (in Zich) gemaakt “tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader” (VOLTOOIDE TIJD IN CHRISTUS!).

Jezus’ wederkomst:

 • Hij komt met de wolken in heerlijkheid en EEN IEDER zal Hem zien, óók die Hem doorstoken (verworpen, gekruisigd) hebben.

Zijn eeuwige viervoudige titels in de Vader:

 1. “de Alfa en Omega”,
 2. “het Begin en het Einde”,
 3. “Die was en Die is en Die komen zal”,

Hij is het Beeld van de onzienlijke God, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte Beeld van Gods Zelfstandigheid:
Kolossenzen 1:15 “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.”
Hebreeën 1:3 “Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”

 1. “de Almachtige”.

Wordt vervolgd

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van bijbelleraar E. van den Worm [15]
(1915 – 2013)

Uitgewerkt door A. Klein

**************************************************************************************
PS:
Wij hebben in de loop der jaren reeds 2 studies over het Boek Openbaring uitgewerkt.

 1. Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Dit is een rechtstreekse link naar alle 22 aparte hoofdstukken van Openbaring – met hun titels en ‘vers voor vers’ UITLEG – van Bijbelleraar CJH Theys.
 2. Dingen die [met} haast geschieden moeten. Een systematische verklaring (= in de te verwachten volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van Bijbelleraar H. Siliakus.

**************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak/duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zacharia 4:2 “Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten.”
[8] Zie eventueel onze studie De zegels worden geopend…enDe zegels worden geopend… (vervolg)”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De bazuinen gaan klinken”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)
[11] Een beest heeft meestal een “kop”, maar hier – in Openbaring 13:1 (en ook in vers 11) – zijn beide “beesten” een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een hoofd. Dus beide benamingen/vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[12] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus PRECIES verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie noot.
[15] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Lees verder

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Zie Hij, Jezus, komt !

Val en opstanding

Eén van de grootste thema’s en meest besproken onderwerpen in Gods Bijbel is de komst des Heren. Een vertrouwd onderwerp voor velen. Echter ook een onderwerp waarover veel onwetendheid en onbekendheid heerst. Wat vele christenen erover weten, is vaak niet veel meer dan de gemiddelde wereldling ervan weet. Laat het voor ons toch niet alleen maar het vertederend schouwspel zijn van “een Kind dat geboren wordt”. Geboren om te sterven! Laat ons nadenken en mediteren over de noodzaak en het doel van Zijn komst als Zaligmaker der wereld. En tegelijk beseffen, dat als God komt, hoe of wanneer of waar dan ook, daaraan altijd minstens twee aspecten zijn verbonden. Het is een openbaring van Zijn GENADE, maar ook van het OORDEEL! “Deze zal worden gesteld tot een val EN opstanding voor velen…” (zie Luk. 2:34), sprak de oude Simeon over Jezus in de tempel. Niet alleen tot een “opstanding”, maar ook tot “een val” voor hen die de (Bijbelse) boodschap verwerpen en/of hieraan ongehoorzaam zijn. Zo was het bij Zijn eerste komst, zo zal het ook zijn bij Zijn wederkomst. Zo was het bij zovele eerdere komsten en bezoeken van God, waarover wij lezen in het Oude Testament. “Ik zal u bezoeken!”, “Ik zal bezoeking over u doen”, zo heeft de Here menigmaal gesproken. En zo is het ook gesteld met de komst des Heren die beschreven wordt in Hosea 8:1-2. Wij lezen daar:

 • “De bazuin aan uw mond! Hij komt als een arend tegen het huis des Heren; omdat zij Mijn verbond hebben overtreden, en zijn tegen Mijn wet afvallig geworden. Dan zullen zij tot Mij ROEPEN: Mijn God! wij, Israël, kennen U.” (Hos. 8:1-2, SV)

Het gaat hier over een komst, die wij in onze dagen te verwachten hebben.

Reiniging

Hoe weinigen leven in de verwachting en met het besef, dat Hij wederkomt! En dat Hij allereerst komt tot Zijn eigen Huis, de Gemeente… Velen weten niet eens wat zij zich daarbij voor moeten stellen. Maar het is hoogst belangrijk, dat wij hiervan kennis dragen. Door een andere profeet, Maleachi, heeft God betuigd:
“Zie, Ik zend Mijn engel (letterlijk: bode), die voor Mij (SV: voor Mijn aangezicht) de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Here Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HERE van de legermachten. Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers[1].(Mal. 3:1-2, HSV)
Het is dezelfde boodschap als in Hosea 8. Hij komt om Zijn Huis, de Gemeente, te REINIGEN. Het oordeel van God begint bij het Huis van God (zie 1 Petr. 4:17)! Dit komen van Hem, dat wij eigenlijk nu al beleven (de 2300 jaren van Daniël 8:14 – “Tot tweeduizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom[2] gerechtvaardigd worden” [sv] – zijn reeds verstreken!), zal GENADE betekenen voor hen die Jezus werkelijk volgen en dienen en die zich in deze dagen laten REINIGEN door het badwater van het Woord. Zij groeien in deze dagen in geloof, in de LEVENDMAKENDE kennis en in heiligheid. Zij wassen op (d.i. groeien) in Hem, verkrijgen het Bruiloftskleed en zullen vol van de Heilige Geest zijn. Maar de reiniging van de Gemeente wil ook zeggen, dat het OORDEEL komt over de kwaadwilligen en over die vele onwillige kinderen Gods die zich niet volkomen aan God willen onderwerpen, maar volharden in ongehoorzaamheid en eigenwillige godsdienst.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

Ziet, Hij komt;
Laat ons toezien en waken.
Dan zullen de Zijnen het Bruiloftsfeest smaken.
Maar Zijn tijd weet niet één.

H.Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met zeep. In geestelijke zin wordt bedoeld dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is geheel REIN, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18.
[2] Gods heiligdom, ofwel Gods tempel, dat zijn de ware gelovigen in wie Hij – met Zijn volheid – woont en troont (zie o.a. 1 Kor. 3:16, 1 Kor. 6:19, Ef. 2:20-22).

.

Wij wensen u GEZEGENDE KERSTDAGEN toe !!

.

Zie eventueel ook nog onze eerdere Kerstoverdenkingen:

 

Geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Uncategorized, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , | 1 reactie

Vijanden, die tegenover ons staan

Manipulatie en Intimidatie:
vormen van toverij in de Gemeente!

Manipulatie

Inleiding

Christenen staan voortdurend bloot aan aanvallen en verleidingen van de machten der duisternis. Het doel van de boze is mensen in zijn macht te krijgen en hen tot zonde te verleiden.
Enerzijds worden satans aanvallen driester en brutaler, anderzijds steeds sluwer. Oorlogen, terreur, drugsverslaving en seksueel geweld zijn duidelijke vormen van zijn tactiek. Dit soort bruut geweld is voor gelovigen gemakkelijk te herkennen. Maar satan gebruikt ook subtieler wapens: We noemen de beloften van New Age, alternatieve geneeswijzen en allerlei vormen van occultisme.
Nog gevaarlijker is het als satan als een engel des lichts de gemeente van Christus binnensluipt en daar slachtoffers maakt.
Derek Prince waarschuwt tegen diverse vormen van ‘toverij’ binnen de gemeente, zoals intimidatie, manipulatie, indoctrinatie. Satans uiteindelijke doel blijft hetzelfde: mensen tot zijn onderdanen maken. Gevangen en betoverde christenen zijn geestelijk volkomen lamgelegd, ze zijn hun kracht en vrede kwijt en hebben het juiste zicht op het evangelie verloren.

Les 1: De structuur van satans koninkrijk

Het gaat in deze les over 2 koninkrijken, 2 tegenover elkaar staande koninkrijken, die met elkaar in oorlog zijn. Het zijn onzichtbare geestelijke koninkrijken, het ene is het Koninkrijk van God en het andere is het koninkrijk van satan. Satan heeft dus een koninkrijk, zoals Jezus zelf heeft verklaard in Mattheüs 12:26.[1]
Waar ik u op wil wijzen is dit: Satans koninkrijk is geen warboel, het is een minutieus georganiseerd koninkrijk. Wij moeten met het feit rekening houden dat hij geen onnozele hals is. Hij is een zeer sluw, machtig en boosaardig wezen. In Efeze 6:12 lezen we:
“Onze worsteling is niet tegen personen met lichamen, maar tegen heerschappijen over diverse gebieden en met afdalende rangen in autoriteit, tegen de wereldoverheersers van deze tegenwoordige duisternis, tegen geestelijke machten van slechtheid in de hemelse gewesten”.[2]
Er is een bepaald niveau van geestelijke autoriteit in satans koninkrijk en dat is het niveau van de heerschappijen. En onder deze regeerders staan sub-regeerders met een verscheidenheid aan gebieden van autoriteit. Onder hen staan sub-sub-regeerders met kleinere gezagsterreinen. Eén heerser heeft dus een groot gezagsgebied. Onder hem staan geringere heersers, waarvan ieder een kleiner gebied onder zich heeft. Onder hen staan weer regeerders die over een steeds kleiner gebied gezag uitoefenen. Dan staat er verder (in Efeze 6:12): “…tegen de wereldoverheersers van deze tegenwoordige duisternis”. Ik heb heel doelbewust het woord ‘overheersers’ (dominerenden) gebruikt, omdat het een satanisch woord is. God overheerst of domineert nooit. Wanneer u overheersing tegenkomt, dan steekt daar op de één of andere manier satan achter. De derde uitdrukking (in Efeze 6:12) is: “…tegen geestelijke machten van slechtheid in de hemelse gewesten”. Hele legers van boosaardige, machtige, rebelse geestelijke wezens in een gebied dat “hemelse gewesten” wordt genoemd.
Nu wil ik ingaan op een vraag die bij velen opkomt. Zij zeggen: “Maar als satan uit de hemel werd geworpen, hoe kan hij dan nog steeds in de hemelse gewesten zijn?” Het antwoord is heel eenvoudig. Er is meer dan één hemel. De hemel of hemelse gewesten is meervoudig. In 2 Korinthe 12:2 zegt Paulus: “Ik weet van een mens in Christus… dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel”. Als er een derde hemel is, dan moeten er ook een eerste en een tweede zijn. Je kunt van iets niet een derde hebben zonder de eerste twee. Als er dus een derde hemel is, zoals Paulus verklaart, dan zijn er op z’n minst drie hemelen. Nu wil ik u een mening geven. Het is alleen maar iets wat mij waarschijnlijk lijkt. Ik geloof dat de derde hemel, de hemel is van Gods Tegenwoordigheid, Gods woonplaats. Nu ben ik geneigd om te geloven dat de eerste hemel de zichtbare hemel is die wij zien. De tweede moet zich dus tussen de eerste en de derde bevinden. Tussen ons en God bevindt zich dus een satanisch koninkrijk (lees Daniël hoofdstuk 10).
Satan, de gevallen engel Lucifer die tegen God rebelleerde, heerst in de hemelse gewesten over een legermacht van opstandige engelen. Het sleutelwoord om satan en degenen die met hem zijn te beschrijven is het woord rebel. Rebellie tegen God. Nu heeft satan ook een lager gelegen niveau van zijn koninkrijk, namelijk op aarde. En opnieuw is HET sleutelwoord voor degenen over wie hij op aarde heerst, het woord rebel. Talrijke kerkgangers zijn nog steeds rebellen en als rebellen staan zij in feite onder het bestuur van satan.
Overal waar hoogmoed het menselijk hart binnenkomt – want dat is de invloed die satan aanzette tot rebellie tegen God – daar brengt die hoogmoed ons onder de heerschappij van satan. Het doet er niet toe of wij pinkstermensen zijn, baptisten, katholieken of wat dan ook. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de gesteldheid van ons hart tegenover God (JaHWeH). Tenzij wij een hart hebben dat, door Jezus Christus, waarachtig aan God overgegeven en onderworpen is, kunnen wij alle soorten vrome taal gebruiken en onszelf nog zulke mooie titels geven, maar dan blijft het feit bestaan dat wij tot het koninkrijk van leviathan (d.i satan, zie Job hoofdstuk 41) behoren. Omdat hij de koning is over al de kinderen van de hoogmoed.

Les 2: Het wezen van de toverij

Ik heb er op gewezen dat het sleutelwoord dat iedereen in satans koninkrijk beschrijft, het woord rebel is. Zij zijn allen in rebellie tegen God (JaHWeH), of het nu engelen zijn of mensen. Er is een regelrecht verband tussen rebellie en toverij. In 1 Samuel 15:23 (NBG) kunnen we de definitie van toverij zien: “Voorwaar, weerspannigheid (d.i. rebellie) is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim (SV: beeldendienst)”. Samuël maakt hier twee vergelijkingen. Weerspannigheid (rebellie) is een tweeling van toverij. Ongezeggelijkheid is een tweeling van afgoderij. Iemand die ongezeggelijk is, maakt afgoden van zijn eigen meningen en dat is een vorm van afgoderij. Hoeveel ongezeggelijke mensen hebben wij in de kerk? In Gods ogen zijn dat afgodendienaars. Wij zouden het niet toestaan als iemand onze kerk binnenkwam met een houten afgodsbeeld, daarvoor zou neervallen en het voorin de kerk zou gaan aanbidden. Wij zouden zeggen: Dat tolereren wij hier niet. Maar helaas, ik ben bang dat wij wel veel ongezeggelijke mensen zouden tolereren en hen hun gang zouden laten gaan.
Rebellie is als de zonde van de toverij. De wortel van toverij is rebellie en waar u rebellie vindt, kunt u toverij verwachten. Ik zal proberen op een eenvoudige manier uit te leggen hoe dit tot stand komt. Weet u, rebellie verwerpt Gods rechtmatige gezag, precies zoals Saul het gezag van het Woord van God verwierp (zie 1 Samuel 15). Maar zonder gezag kunt u in het leven niet lang bestaan. Als u dus geen rechtmatig gezag kent, zal dat worden vervangen door onrechtmatig gezag. En als u onrechtmatig gezag bezit, dan moet dat ondersteund worden door onrechtmatige macht. En de onrechtmatige macht die de rebellie ondersteunt, is de macht van de toverij. Waar u dus ziet dat illegale autoriteit wordt uitgeoefend, kunt u er op rekenen dat u met toverij te maken krijgt. Toverij is in wezen de poging om mensen te overheersen en ze te laten doen wat jij wilt.
Wij verlangen dat mensen doen wat wij willen en heel vaak gebruiken wij illegale middelen om dat te bewerkstelligen. Nu, deze manier van te werk gaan heeft drie sleutelwoorden en ik zou graag willen dat u heel goed oplet, want overal waar u deze werkingen tegenkomt, heeft u met toverij te maken. Misschien heeft u zich dat tot op heden nooit zo gerealiseerd.
De drie sleutelwoorden zijn: manipuleren, intimideren en domineren. Het einddoel is domineren, over mensen heersen, maken dat ze doen wat u wilt. Overal waar u dit aantreft, is de macht daarachter toverij.
Zo is er ook de toverij of magie binnen de gemeente. Het betreft hier een gebied waar sommige christenen geen idee hebben van wat in werkelijkheid plaatsvindt. In Galaten 3:1a (NBG) lezen we: “O, onverstandige (SV: uitzinnige) Galaten, wie heeft u betoverd…?” Heeft u dat feit wel eens tot u laten doordringen? Dat waren charismatische christenen, pinksterchristenen. Zij kenden de Heer, ze waren behouden, ze hadden de Heilige Geest ontvangen, ze maakten wonderen mee, maar ze waren betoverd. Het is interessant om te weten dat het hier gebruikte woord voor “betoverd” nog steeds in het moderne Grieks wordt gebezigd. Het woord ‘baskanía’ is het moderne Griekse woord voor het ‘boze oog’. Hoe wist Paulus dat hier toverij aan het werk was? Wat waren de verschijnselen? Heel belangrijk! Toverij had de openbaring verduisterd die zij hadden ontvangen van Jezus Christus als gekruisigd. Dat is het allerbelangrijkste doel van toverij in de Gemeente: het verduisteren van de realiteit van Jezus Christus en Die gekruisigd.
Het basisprobleem was dus dat de werkelijkheid van de gekruisigde Jezus was verduisterd door een boze duivelse macht die was binnengedrongen. En de twee problemen als gevolg daarvan waren vleselijkheid en wetticisme. Zij waren teruggekeerd naar vleselijke pogingen om de wil van God te doen, om God te behagen, door zich aan alle mogelijke voorschriften te onderwerpen om door God als rechtvaardigen beschouwd te worden. Daarmee hadden zij het doel van Christus dood uit het oog verloren. Weet u, in wezen zouden wij allemaal iets willen hebben om ons op te beroemen. Op de één of andere manier zouden we graag een beetje meer rechtvaardig zijn dan onze buurman. En als we een aantal regels hebben waar wij ons aan houden, dan kunnen wij onszelf wijsmaken dat we daardoor rechtvaardig zijn. Ik heb vaak gezegd, en soms bracht dat een schok teweeg: Christendom is niet een aantal voorschriften. Zodra we dat ervan maken, hebben wij de blik op het kruis verloren. Dan hebben wij de kracht van God verloren. In de plaats van de kracht die van het kruis komt, brengt toverij vleselijke inspanningen en wettische middelen. Het terugkeren tot voorschriften is de uitwerking van toverij in ons leven. Ik geloof dat dit in bijna alle kerken en groepen is gebeurd. U mag het gerust met mij oneens zijn. Ik denk dat iedere belangrijke beweging van God in de Gemeente iets voortgebracht heeft dat belangrijk was, levend, krachtig. Maar binnen een generatie of twee ging het zicht op het kruis verloren en keerde men terug naar vleselijke inspanningen en voorschriften, naar organisatie, structuren en dat soort dingen.
Ik wil besluiten met het citeren van Jeremia 17:5 (NBG): “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt”. Ziet u, dat is de vloek die toverij over de Gemeente brengt. Dan vertrouwen wij niet langer op de bovennatuurlijke genade en kracht van God, maar vertrouwen wij op het beste wat wij met onze eigen inspanning kunnen doen.

Les 3: De geest van de anti-christ [3]

Wij gaan nu naar de volgende belangrijke werkzaamheid van satans koninkrijk, van satans oppositie tegen God (JaHWeH) en tegen de Gemeente van Jezus Christus. Ik wil eerst proberen om in het kort de werkelijke betekenis uit te leggen van die vreemde aanduiding anti-christ. Allereerst moet u bedenken, dat het woord Christus komt van een Grieks woord, Christos, dat precies overeenkomt met het Hebreeuwse woord Mashiach, waar wij het woord Messias vandaan hebben. Het is verbazingwekkend hoeveel Joden en christenen zich niet realiseren dat Messias en Christus twee verschillende woorden zijn voor dezelfde Persoon. Wanneer wij dus anti-Christ zeggen, dan betekent dat anti-Messias. Anti is een Grieks voorzetsel. Het heeft twee betekenissen en ze zijn beide van toepassing. Allereerst betekent het tegen. De eerste werking is dus tegen de Messias. De tweede betekenis is in de plaats van. Het uiteindelijke doel is om de valse messias op de plaats te brengen van de ware Messias. De gehele operatie vindt dus in twee fasen plaats en als u dat begint te beseffen, dan ziet u dat de geest van de anti-christ geweldig actief is in praktisch de gehele belijdende kerk.
De geest van de anti-christ is bezig om in zijn eerste fase de ware Messias weg te werken. Maar we moeten wel bedenken dat dit nog niet het einddoel van satan is. Zijn doel is het vervangen van de ware Messias door een valse ‘messias’. Het wordt duidelijk als u ziet dat deze speciale operatie van satan alleen van toepassing is waar Jezus werd gepredikt. Je kunt Jezus niet verwerpen als je nooit over Jezus gehoord hebt. De anti-christ kan dus alleen daar openbaar worden waar Christus eerst gepredikt is. In wezen zal de mensheid worden gedwongen om te kiezen tussen de ware Messias en de valse. De geest van de anti-christ is buitengewoon actief, veel meer dan de meesten van u beseffen, en hij is bezig om ons tot de verkeerde beslissing te dwingen.
Er zijn 3 vormen van de anti-christ:

 1. Allereerst zijn er vele anti-christussen. In de loop van de menselijke geschiedenis zijn zeer vele anti-christen verschenen en openbaar geworden.
 2. Ten tweede is er de anti-christ, één specifieke anti-christ. Ik geloof dat dat de uiteindelijke manifestatie en het eindprodukt is van de geest van de anti-christ, die, voor zover ik weet, nog niet in de menselijke geschiedenis openbaar geworden is. Ik geloof dat zijn schaduw al over het toneel gevallen is, maar dat we de werkelijke persoon nog niet gezien hebben. Maar de Schrift maakt het duidelijk dat er aan het einde van dit tijdperk één laatste uiterst slechte en machtige heerser zal overheersen. Dat zal zijn DE anti-christ.
 3. De derde vorm is de geest van de anti-christ. De geest van de anti-christ is de geest die in iedere anti-christ werkzaam is. De anti-christ begint altijd op de één of andere manier in relatie tot het volk van God, maar behoort daar niet werkelijk toe en dat wordt in de loop van de tijd openbaar. Uiteindelijk zullen wij een moreel systeem krijgen, een wettisch systeem, een systeem dat vol is met alle mogelijke vertoningen en religies, maar zonder Jezus. Als je Jezus en het kruis elimineert, kan het christendom met alle soorten religies samengaan en ik denk dat wij al ver op weg zijn. Wij moeten heel waakzaam zijn in onze houding en onze benadering van deze dingen, want ik geloof dat de geest van misleiding aan het werk is.

Als laatste hebben we nog de manifestatie van de geest van de anti-christ, namelijk in DE anti-christ (zie nr. 2). Hij is de mens der wetteloosheid. Hij is de uiterste belichaming van de rebellie van de mens tegen God en de verwerping van Gods wetten. Hij is de zoon des verderfs, degene die op weg is naar het eeuwig verderf. Het is interessant dat er slechts één andere persoon in het Nieuwe Testament voorkomt die zoon des verderfs wordt genoemd, Judas Iskarioth. Hij was een valse apostel. Opnieuw kunnen wij hieruit opmaken dat deze persoon op de één of andere manier bij de christelijke Gemeente zal beginnen. Ik geloof dat hij charismatisch zal zijn. Super-charismatisch. Dat meen ik echt. Er zal dus de één of andere persoon opstaan aan wie satan zijn kracht zal geven. Waarom? Omdat hij die persoon in staat wil stellen om de heerschappij over het gehele menselijke ras te verkrijgen en om het gehele menselijk ras er toe te bewegen of er toe te dwingen om datgene te doen wat satan het meest begeert: aanbeden te worden. Dat is zijn doel. Hij heeft daar volhardend en geduldig vele, vele eeuwen lang aan gewerkt en hij is in deze tijd zijn doel reeds heel, heel dicht genaderd.

Les 4: De overwinning van de Gemeente

Ik heb getracht de belangrijkste vijanden met wie wij geconfronteerd worden te definiëren om nu te laten zien hoe wij God kunnen gehoorzamen en deze vijanden kunnen overwinnen met de middelen waarin Hij heeft voorzien. Het allereerste wat wij moeten begrijpen, is het volgende. Alle beloften waarmee de Bijbel afsluit, de laatste OPENBARING van Jezus aan Zijn Gemeente,[4] alle positieve beloften zijn alleen voor degenen die overwinnen.[5] In laatste instantie moeten wij overwinnen of worden wij overwonnen. In de brief aan de zeven gemeenten is elke laatste belofte voor degene die overwint. Hij verwacht van ons dat wij overwinnen. Dat wordt samengevat in één vers, namelijk Openbaring 21:7, “Die overwint, zal alles beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn”. De overwinnaar krijgt dus alles en degene die niet overwint, krijgt niets. Eén van de grote misleidingen waarmee de duivel de gemeenten infiltreert, is er op gericht om ons er op de één of andere manier van te overtuigen dat er zoiets als een middenweg bestaat.
Wij spreken dus nu over overwinnaars.[6] Af en toe duikt er binnen de kerk een groepering op die beweert de overwinnaars te zijn. Ik zou u dit willen zeggen: Als u ooit een groepering tegenkomt die u vertelt dat u zich bij hèn moet aansluiten om goed te zitten, dan kunt u van één ding zeker zijn: Als u zich bij hen aansluit, dan zit u verkeerd. Niemand heeft het monopolie van de overwinning. Het is geen etiket, het is geen leer, het is een leven.
Toen Jezus stierf, riep Hij: “Het is volbracht!” En het is volbracht. Niets hoeft daaraan te worden toegevoegd en niets kan ooit worden weggenomen van wat Hij heeft gedaan. Jezus heeft door Zijn dood en opstanding satan reeds een volkomen, blijvende, finale en onherroepelijke nederlaag toegebracht. Als u dat niet begrijpt, hebt u geen enkele basis voor overwinning.
Om deze overwinning te behalen, heeft Jezus twee dingen voor ons gedaan. Het eerste heeft betrekking op ons verleden. Wij moeten goed bedenken dat schuld satans grootste wapen tegen ons is. Zolang hij ons schuldig kan houden heeft hij niet de minste moeite met ons. Maar met betrekking tot het verleden heeft Jezus het voor ons mogelijk gemaakt om vergeving te ontvangen van al onze vroegere zonden. Als we zelfs maar één onvergeven zonde hebben, is dat als de kracht van een geweldige hefboom die satan tegen ons kan gebruiken om ons neerslachtig en onmachtig te maken.
Het andere is ingewikkelder, maar laat mij in het kort dit mogen zeggen: Jezus heeft de wet van Mozes opgeheven als het middel om gerechtigheid bij God te verwerven. Zolang de wet daarvoor de maatstaf was, kon satan iedere keer opstaan en op de één of andere inzetting wijzen waaraan wij niet hadden voldaan en dan zeggen: ‘Kijk hier eens! Je hebt geen recht om toe te treden!’ Maar toen Jezus stierf aan het kruis, maakte Hij in dat opzicht een einde aan de wet. Wanneer wij verder gaan dan het kruis, komen wij weer onder de wet. Onze gerechtigheid hangt niet af van het gehoorzamen aan inzettingen, ze hangt af van geloof. Wij zijn gerechtvaardigd, rechtvaardig gemaakt, door het geloof. Nadat Jezus de satan van zijn wapens tegen ons beroofd heeft (en het allerbelangrijkste en machtigste wapen is schuld!) heeft Hij ons voorzien van de wapens waarmee wij satan kunnen verslaan.
“Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus”. (2 Corinthiërs 10:3-5, NBG)
Wat is dat een overwinning! U ziet dat wij wapens hebben die niet vleselijk zijn. Wat zijn ze dan? Geestelijk. Waarvoor kunnen wij ze gebruiken? Voor het slechten van bolwerken. Bolwerken van wie? Van satan.
U ziet dat satan bolwerken opbouwt in de gedachten van mannen en vrouwen om te beletten dat zij de waarheid van het Evangelie kunnen ontvangen. Voor het slechten van die bolwerken heeft God ons geestelijke wapens gegeven: gebed,[7] prediking, lofprijzing, enzovoort om de weg te openen voor het Woord van God, zodat het bij mensen kan binnenkomen, hen kan redden en hen kan veranderen.

Derek Prince
Boekbespreking en aanbeveling van dit boek door A. Klein
Vijanden die tegenover ons staan

***********************************************************************************

[1] “En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?” (Matth.12:26, HSV)
[2] Derek Prince heeft vanaf ongeveer zijn tiende jaar Grieks gestudeerd. Daardoor is dit vers met andere woorden uitgedrukt, die beter passen bij de oorspronkelijke betekenis en het begrijpelijker maken. (noot AK)
[3] Zie eventueel ook nog dit artikel van Derek Prince: De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…. (noot AK)
[4] Zie onze GRATIS studie De OPENBARING van Jezus Christus gegeven aan Johannes. (noot AK)
[5] Zie onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd. (noot AK)
[6] Zie noot 5.
[7] Zie onze GRATIS studie Leer bidden (over de noodzaak van bidden/gebeden naar Gods wil). (noot AK)
Geplaatst in Boek/studiebespreking, De antichrist(elijke tijd), Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (2): Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn”

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm,[1]

U bent het licht van de wereld (volgens Mattheüs 5:14)

Behalve de zoutvorming – wij moeten namelijk “het zout van de aarde” worden (zie Matth. 5:13) door de hand des Heren, waarmee “de NIEUWE MENS in Christus” wordt bedoeld – moeten wij ook “het licht van de wereld” worden (zie Matth. 5:14). Deze beide werkingen geschieden door de zalving van de Heilige Geest, op grond van ons geloof in en onze (volkomen) overgave aan Christus.
Deze zoutvorming is een inleidende werking om ons (geestelijk) gereed te maken, want ons leven moet in overeenstemming zijn/komen met de wil van God. Wij zijn weliswaar als zondaren geboren, maar we moeten – door de werkingen van de Heilige Geest IN ons – verlost worden van ons zondig “ik”-leven en worden omgevormd tot wij het wonderlijke “Jezus-leven”, de zgn. “Christus-natuur”, ontvangen hebben in ons hart en leven.
Daarnaast heeft de zalving van de Heilige Geest ook tot doel om ons te vormen tot een (waarachtig) getuige voor onze medemensen, zodat wij anderen – door de kracht van de Heilige Geest – kunnen brengen in de cirkel van Gods genade. Veel christenen getuigen alleen of voornamelijk in de Gemeente (of Kerk) waartoe zij behoren, maar we moeten niet alleen in de Gemeente getuigen, maar – des te meer – in de wereld daar buiten. Die wereld is dus de voornaamste plaats, ons voornaamste arbeidsveld, onze akker. Want, wij moeten uit die wereld mensen zien te trekken en hun leren om open te (gaan) staan voor het leven van Jezus, voor de genade van Jezus Christus. Dat wordt er dus bedoeld met “licht” verspreiden. En, ook dit is een werking van de zalving van de Heilige Geest. Want zonder de kracht van de Heer – die in en door ons heen werkt met Zijn Geest – is er geen (waarachtig) getuigenis mogelijk. Want de wereld is in de macht van ‘de boze’, in de greep van satan en als wij dus in eigen kracht proberen te getuigen, dan lachen ze ons uit, dan houden ze ons voor een beetje simpel of zoiets, want de wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld.

Conclusie: wanneer we niet IN en DOOR de kracht van de Heilige Geest van Jezus getuigen, heeft het geen enkele (eeuwigheids)waarde.

We gaan nu eerst de verzen 14 t/m 16 uit Mattheüs 5 lezen:

 • U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard (SV: kandelaar), en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Nogmaals: de verspreiding van dit (goddelijk) “licht” in die wereld is dus een onmogelijke taak in de eigen kracht van de mens. Er is in de mens zelf geen mogelijkheid om dit licht te verspreiden. Want Jezus zegt Zelf: “…Ik ben het Licht der wereld” (zie Joh. 8:12a) en het is Jezus Die – door de werking van de Heilige Geest in ons – dit “licht” door ons heen doet schijnen. Zonder de werking van Jezus – door de zalving van/met Zijn Heilige Geest – is er dus geen lichtverspreiding mogelijk. Ook niet door de zgn. “goede werken” die wij doen. Het moeten ook geen (goede) werken zijn die WIJ (vanuit onszelf) doen. … Het werk, de taak, moet door de Geest van God gedreven zijn. Om dit te bewijzen gaan wij naar Handelingen 1 vers 8:

 • “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult (dan, daarna) Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”

Het getuigen van Jezus – dus: een waarachtig getuige van/voor Hem zijn – komt dus pas NA die bekrachtiging door de Heilige Geest. Eerst moet namelijk de kracht van de Heilige Geest over ons komen en pas daarna kunnen wij, als een waarachtig getuige, van Hem getuigen.
Men denkt over het algemeen te lichtvaardig over het wachten “in de opperkamer van onze geest” op deze kracht, op deze zalving. Laten wij daarom – biddende – blijven vragen om die wonderlijke krachten van de Heer, totdat Hij binnenkomt; laat Hem – in en door ons heen – Zijn werk doen en dan kunnen wij (waarlijk) getuigen van de Here Jezus. Want, wij zijn allemaal geroepen om te getuigen van Hem. Geroepen om de wereld te vertellen dat Hij opgestaan is, dat Hij een levende Heiland is en dat Hij een Helper is onder alle omstandigheden van het leven. Al onze problemen lossen als het ware op (omdat Hij die voor ons draagt) als wij die in Zijn handen leggen. Dan zullen de satanische krachten en machten in ons hart en leven teniet gedaan worden door ons geloof in Jezus Christus, en door onze overgave aan Hem.
De inwoning van (en dus de vervulling met) de Heilige Geest is dus hard nodig, want het is de enige manier waardoor wij echt een getuige van Hem kunnen zijn, waardoor wij waarlijk (Zijn) “licht” kunnen verspreiden. Dan zullen wij niet alleen maar praten over de Heer (want het Evangelie bestaat niet alleen maar in woorden), maar vooral handelen IN en DOOR Zijn kracht. Dat kunnen wij hieronder ook lezen (in 1 Kor. 2:4-5). Onze prediking, onze onderwijzing, moeten gedreven zijn door de Geest van God willen ze eeuwigheidswaarde hebben.

Tot zover de “Boekbespreking”.
Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

 

Geplaatst in Boek/studiebespreking, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestesgaven, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking, Studie van E van den Worm, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De middernachtelijke genezingsdienst

72_toegerust_volk

Een Pascha viering te Jeruzalem

Onder de Oudtestamentische hervormer Hizkia werd, in het begin van zijn regering, te Jeruzalem – na jarenlange verwaarlozing van deze Goddelijke instelling – opnieuw het Pascha feest gevierd en wel op zodanige wijze als vanaf de dagen van Salomo niet meer was geschied. Deze alleszins heuglijke gebeurtenis is opgetekend in de annalen van de – door God geschreven – geschiedenis. Echter niet alleen om te gedenken. Wanneer wij met aandacht de verzen 15 t/m 20 lezen van 2 Kronieken 30 [1] en in het bijzonder de woorden (van vers 20) op ons in laten werken: En de HEERE verhoorde Hizkia en GENAS het volk, zo zal ons dit al gauw duidelijk worden.
Wij geloven in de Heilige Geest [2] (dat is: de 3de Openbaringsvorm van God [3])! En deze Geest toont ons dat wat wij lezen, in eerdergenoemde Bijbelverzen, vóór alles een treffende PROFETISCHE strekking heeft. Voordat wij hier verder op in kunnen gaan zullen wij eerst onder de aandacht moeten brengen, dat het Israëlitisch Pascha feest onmiskenbaar verwijst naar de kruisdood van het Lam Gods, Jezus Christus, op Golgotha. Allen die door “het Bloed van Jezus” [4] verlost zijn uit de macht van de dood en vergeving van zonden hebben ontvangen, kunnen het ware Pascha feest vieren:

 • Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam (SV: ons Pascha) is voor ons geslacht: Christus.” (1 Korinthe 5:7, HSV).
 • Want “als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (1 Johannes 1:7, HSV)

Het is het feest van de redding – voor tijd en eeuwigheid – uit de macht van satan en van de dood. Bezien in dit licht moet de beschrijving van een Pascha viering méér dan een gewoon geschiedenisverhaal zijn.

Het einde van de genadetijd

Naar Gods inzetting, gegeven ten tijde van Mozes, moest het Pascha in Israël gehouden worden op de 14de dag van de 1ste maand (zie Leviticus 23:5 [5]), in “de NACHT DES HEEREN” (zie Exodus 12:42 [6].)
In uitzonderingsgevallen echter kon het feest verschoven worden naar de 14de dag van de 2de maand (zie Numeri 9:10-11 [7]). Daarna was er geen uitstel meer mogelijk. In 2 Kronieken 30 hebben wij te maken met zo’n uitgesteld Pascha feest:

 • “Toen slachtten zij het paaslam (SV: het pascha) op de 14de dag van de 2de De priesters en de Levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de HEERE.” … “De koning had immers met zijn leiders (SV: zijn oversten) en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Pascha in de tweede maand zou houden, want zij hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had.” (2 Kronieken 30:15+2-3, HSV)

Het is van belang dit op te merken, want daarom is aan heel dit hier beschreven gebeuren de gedachte verbonden van: de tijd is nabij, er is geen uitstel meer mogelijk. In profetisch licht gaat het hier om het einde van het genadetijdperk. Immers, geen Pascha meer kunnen vieren betekent: geen deel meer kunnen hebben aan de verlossing door ‘het Lichaam en het Bloed van Jezus’! De geestelijke waarde van een instelling of handeling te kennen is de sleutel tot het verstaan van de profetische strekking van een gebeurtenis, waarbij het onderhouden van zo’n instelling of het verrichten van zo’n handeling een rol speelt. De geestelijke waarde van het Pascha feest blijkt mede uit de Oudtestamentische bepaling dat de ziel van degene die dit feest op de daarvoor gezette tijd NIET viert, moet worden uitgeroeid uit haar volken:

 • “Maar de man die rein is en niet onderweg (SV: niet op de weg) is, en die nalaat om het Pascha te houden, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden (SV: uitgeroeid worden). Hij heeft immers de offergave van de HEERE niet op zijn vastgestelde tijd aangeboden (SV: geofferd); die persoon moet zijn zonde dragen.” (Numeri 9:13, HSV)

Het gaat bij de Pascha viering om een zaak van leven of dood. Om het op Nieuwtestamentische wijze uit te drukken: Wie in dit tijdelijke leven (dat is: de ons door God gegeven ‘gezette tijd’) geen deel heeft aan het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, gaat voor eeuwig verloren. Er komt een EINDE aan de genadetijd (Gods). Een afzonderlijk einde voor een ieder die (in ongeloof c.q. God-loos-heid) sterft vóór Jezus’ wederkomst of voor een ieder die gezondigd heeft tegen de Heilige Geest. Maar er komt ook een absoluut einde voor de mensheid als geheel: namelijk, wanneer Jezus in het verborgen wederkomt [8] om met de Bruidsgemeente – dat is de enige volmaakte Gemeente die er ooit op aarde zal zijn geweest vóór het tijdperk van het 1000-jarig Rijk [9] aanvangt – de “Bruiloft van het Lam” [10] in te gaan. Van dit absolute einde van de genadetijd spreekt het “Pascha feest van de tweede maand”.

KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen/downloaden.

H. Siliakus
Uit het blad: De Tempelbode van november 1980
Enigszins bewerkt door A. Klein

**********************************************************************************

[1] “Toen slachtten zij het paaslam (SV: het pascha) op de 14de dag van de 2de maand. De priesters en de Levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de HEERE. 16 Zij stonden op hun plaats overeenkomstig hun handelwijze, overeenkomstig de wet van Mozes, de man Gods. De priesters sprenkelden het bloed nadat zij dat genomen hadden uit de hand van de Levieten, 17 want er waren er velen onder de gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom waren de Levieten belast met het slachten van de paaslammeren voor ieder die niet rein was, om hen voor de HEERE te heiligen. 18 Want een groot deel van het volk, velen uit Efraïm, Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. Toch aten zij het Pascha, maar niet zoals het voorgeschreven was. Hizkia bad echter voor hen en zei: Laat de HEERE, Die goed is, verzoening doen voor hem 19 die heel zijn hart erop gericht heeft om God de HEERE, de God van zijn vaderen, te zoeken, al was dat niet volgens de reinheid die past bij het heiligdom. 20 En de HEERE verhoorde Hizkia en genas het volk.” (2 Kron. 30:15-20, HSV)
[2] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[3] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
* de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
* de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
* de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[5] “In de 1ste maand, op de 14de dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.” (Lev. 23:5, HSV)
[6] “Deze nacht zal men de HEERE op het vlijtigst houden, omdat Hij hen uit Egypteland geleid heeft; deze is de nacht des HEEREN, die op het vlijtigst moet gehouden worden, van al de kinderen Israëls, onder hun geslachten.” (Exod. 12:42, SV)
[7] “Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden. In de 2de maand, op de 14de dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.” (Num. 9:10-11, HSV)
[8] Zie eventueel ons artikel De Wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)
Geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Genadetijd Gods, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

GRATIS Bijbelstudie (1): God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Waarom gaat de Here de naties schudden?

De Here gaat al de naties in de eindtijd, vlak voor Zijn wederkomst, schudden, omdat de ongerechtigheid onder de naties zich heeft vermenigvuldigd en zich verder gaat vermenigvuldigen.

 • “En omdat de wetsverachting (d.i. de ongerechtigheid) toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” (Matth. 24:12)
 • “En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen (van de wederkomst) van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen (men geeft prioriteit aan het aardse) tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en ALLEN verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.” (Luk. 17:26-29)
 • “Toen de Here zag, dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de Here zei: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem UITROEIEN, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Here.” (Gen. 6:5-8)

De Here God brengt dus in de eindtijd Zijn oordelen over de aarde om haar bewoners tot bekering te brengen.

 • “Wanneer uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.” (Jes 26:9b)
 • “Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van Zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.” (Zef. 1:14-18)
 • “Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt (als kaf gaat een dag voorbij) voordat over u komt de brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren.” (Zef. 2:1-3)

Hij wil namelijk vóór Zijn wederkomst nog een grote zielenoogst van ontelbare zielen in Zijn hemels Koninkrijk brengen.

 • “Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.” (Openb. 7:9)

Ook Paulus profeteerde van deze Goddelijke schudding in de eindtijd.

 • “Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een PLOTSELING verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.” (1 Thess. 5:1-3)

Hij spreekt van een PLOTSELING verderf, dat over de wereld komt, dat de wereld zal ervaren als de weeën van een zwangere vrouw. Weeën van een zwangere vrouw, als haar tijd van baren gekomen is, geschieden plotseling, in steeds toenemende mate en met steeds snellere opeenvolging.
Mijns inziens is deze schudding door de Heer van de naties al begonnen.

Tot zover de “Boekbespreking”.
Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

 

Geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Oordelen Gods, Opwekking, Studie van E van den Worm | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen