Boekbespreking 62: Gemeentelijke tucht

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

berispen17

Het handhaven of bewaren van de tucht is het meest ondankbare werk dat er in de Gemeente kan worden gedaan. Het vlees (dat is de oude, zondige natuur van de mens) moet niets van tucht hebben. Zodra u dit werk inziet als een persoonlijke opdracht van Christus aan u, en u begint er met de voorganger en de ouderlingen aan, dan zult u merken dat er van alle kanten kritiek losbarst. Echter, de christelijke discipline in het Koninkrijk van God (= in Gods Gemeente op aarde) moet gehandhaafd worden. Dit geschiedt echter niet doordat men zich gaat houden aan regels en inzettingen van mensen, maar aan het Woord van God. ALLES in Gods Koninkrijk moet geschoeid zijn op dit Woord. De handhaving ervan moet geschieden ONDER LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST ZELF; van Hem, onder Wiens inspiratie het Woord ook geschreven is.

 • “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken”. (2 Petrus 1:20-21)
 • “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren…” (2 Timotheüs 3:16a)

De Geest van God Zelf, hanteert en houdt Zich aan dit Woord. God werkt niet buiten Zijn Schriftopenbaring om, omdat die het stempel van Zijn Wezen draagt. Maar God staat ook boven Zijn wetten; Hij is supreme (= oppermachtig). In dit verband wil ik uw aandacht vestigen op Gods handelwijze ten aanzien van de gelovigen die samengekomen waren in het huis van Cornelius (zie Handelingen 10:45-48), namelijk: dat Hij hen doopte met de Heilige Geest, vóórdat zij de waterdoop ontvangen hadden. Hoewel de gebruikelijke volgorde in Zijn Koninkrijk is: bekering, wedergeboorte (waterdoop), en dan pas de Geestesdoop. Maar omdat alles in Gods Woord in harmonie is, omdat al Gods ordinantiën (= voorschriften) moeten worden vervuld, zien wij in vers 48 (van Handelingen 10) de Heilige Geest – door de mond van de apostel Petrus – bevelen, dat deze gelovigen in de Naam van de Heer moesten worden gedoopt.
God doet geen dingen die wij niet in Zijn Woord kunnen terugvinden; want, dit Woord is ons gegeven als een leidraad van wat Hij doet (en/of wil doen). Nogmaals: Gemeentelijke tucht moet onder de leiding van de Heilige Geest (= Gods Geest) geschieden, WIJ KUNNEN DEZE NIET IN EIGEN KRACHT HANDHAVEN!

 • KLIK HIER als u deze studie wilt lezen of downloaden (= GRATIS).

A. Klein

*********************************************************************************

[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.

 

Advertenties
Geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 6 vers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 6

De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking (vervolg)

.

Het 5de zegel

Openbaring 6 vers 9-11, En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die (af)geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad (SV: witte klederen) gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”
Dit is het zegel van de CHRISTENVERVOLGINGEN; iets waarvan wij in de 19de eeuw dachten dat die een overwonnen zaak was, en in de VERLICHTE (20ste) EEUW niet meer zou kunnen voorkomen. Maar dit is, (onder andere) sinds de intrede van het COMMUNISME als staatsbestel, weer een rauwe REALITEIT geworden. (En, in onze huidige 21ste eeuw, het wereldwijde – vooral Islamitisch – terrorisme. Denk alleen al aan al de terreurdaden in naam van Allah, door IS [= Islamitische Staat] of ISIS [= Islamitische Staat in Irak en Syrië] – AK)
Oók dit zegel is dus al GEOPEND! Alleen zal het zich verder ontwikkelen tot zijn eigen culminatiepunt (= dieptepunt) in de Grote Verdrukking, waar hij een ware “HOLOCAUST” (= vernietiging) van de gehele – dan nog op aarde overgebleven zijnde ! – “ontelbare” CHRISTENHEID [4] (zie Openbaring 7:9, hieronder vermeld) zal vormen door toedoen van de ANTICHRIST:

 • “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
 • “En het beest (uit de zee = de antichrist) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen,” (Openbaring 13:7a)

Daarom moeten de martelaren “onder het altaar” nog “een korte tijd” wachten tot deze “holocaust” (de vernietiging / het afslachten, ofwel ONTHOOFDEN van alle dan nog op aarde overgebleven zijnde CHRISTENEN [5]) een feit zal zijn. Dan zal de RECHTVAARDIGE RECHTER in de hemel deze moorden oordelen en wreken:

 • “En ik (Johannes) zag het beest (= de antichrist) en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest (de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee (de antichrist en de valse profeet) werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (= de aan het eind van de grote verdrukking nog levende antichristelijke mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:19-21)

Wèl zullen deze CHRISTENVERVOLGINGEN, met hun “JEZUS-HAAT-CLUBS”, een reiniging aanbrengen in de christengelederen (zie Mattheüs 13:49-50 [6]), zodat de Heilige Geest Zijn Gemeente zal kunnen voeren in de OPPERSTE REINHEID en HEILIGHEID [7] van de BRUIDSGEMEENTE der laatste dagen:

 • “opdat Hij haar (= de Gemeente) zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij (= Zijn uiteindelijke Bruidsgemeente) heilig en smetteloos zou zijn.” (Efeziers 5:26-27)
 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (= het beeld van de Bruidsgemeente).” (Openbaring 12:1)
 • “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen (=000 mensen uit alle 12 stammen van Israël [8] – zie Openbaring 7:4b-8 [9]) met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam (van God = Jezus) volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.” (Openbaring 14:1-5)
 • “En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” (Openbaring 22:11b)

.

Het 6de zegel

Openbaring 6 vers 12-17, “En ik zag toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven (SV: dienstknechten) en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam (van God = Jezus). Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”
Dit is het zegel van de NATUURRAMPEN, van de CATACLYSMEN; van de AARDBEVINGEN en ZEEBEVINGEN, van de VLOEDGOLVEN (zie Lukas 21:25b, hieronder vermeld) en OVERSTROMINGEN en van de KOSMISCHE RAMPEN:

 • “…er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde…” (Openbaring 6:12b-13a)
 • “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” (2 Petrus 3:10)
 • “En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Lukas 21:25-26)

Aardbevingen hebben de aarde altijd al geteisterd vanwege de werkzame magma kern van de aarde, waardoor ook vulkanen tot uitbarsting plegen te komen, maar de FREQUENTIE waarin zij in de 20ste en huidige 21ste eeuw zijn voorgekomen, zegt ons dat ook dit zegel GEOPEND IS!

****************************************************************

Info KNMI:
“In bepaalde delen van de wereld waar continenten elkaar raken, komen de zwaarste aardbevingen voor.
De meeste aardbevingen ontstaan door bewegingen van de aardkost, oftewel door platentektoniek. Ze kunnen ook ontstaan door vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen, (kern)explosies en mijnbouw- of gaswinningactiviteiten. Aardbevingen in de zeebodem kunnen een tsunami (vloedgolf) veroorzaken.

 1. Ring van vuur: De belangrijkste aardbevingszone ligt rondom de Grote Oceaan. Deze zone heet de Circum-Pacifische gordel, of wat poëtischer ‘ring van vuur’. Hier liggen onder andere de Filipijnen, Japan, Alaska, Californië, Mexico, Peru en Chili aan. Deze landen worden regelmatig door catastrofale aardbevingen getroffen.
 2. Mediterrane-Transaziatische gordel: Een tweede zone, de Mediterrane-Transaziatische gordel, loopt van het gebied rond de Middellandse Zee (Marokko, Algerije, Italië, Griekenland en Turkije) oostwaarts door Iran, het Himalayagebergte en China. Deze zone sluit via Indonesië weer aan op de Circum-Pacifische gordel.
 3. Mid-Atlantische rug: Ook in de oceanen komen smalle zones met aardbevingen voor. Hier drijven de platen uit elkaar en wordt nieuwe aardkorst gevormd. Een voorbeeld hiervan is de Mid-Atlantische rug midden in de Atlantische Oceaan.”

Hier volgt ter info ook nog een link – https://www.VolcanoDiscovery.com/nl/earthquakes/today.html – met een opsomming van de meest recente aardbevingen.

****************************************************************

Wanneer de zon “een haren zak” wordt en de maan “als bloed” zal zijn (zie Openbaring 6:12, hierboven vermeld, en ook nog Jesaja 13:9-10, Joël 2:31, Mattheüs 24:29 en Handelingen 2:20 [10]) zal de zon ongetwijfeld haar grootste stormen en uitbarstingen van magnetisme kennen, waardoor ze als het ware één zonnevlek vormt; en welke gevolgen zal zo’n kosmische ramp wel niet hebben op de aarde?
Dit 6de zegeloordeel zal zich culmineren (= zijn toppunt bereiken) aan het eind van de GROTE VERDRUKKING, bij de WEDERKOMST van de Here Jezus, als Koning en Rechter (zie Openbaring 6:14-17, hierboven vermeld):

 • “En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden.” (Openbaring 16:18-20)
 • “Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.” (Jesaja 24:19-23)

.

Het 7de zegel

Als de vorige 6 zegels geopend zijn en hun OORDELENDE WERKING hebben gehad onder het volk van God, is dit volk van God eindelijk bereid om de boodschap van God – van TOTALE OVERGAVE en TOTALE HEILIGMAKING, [11] door de Heilige Geest [12] – volkomen te aanvaarden.
Deze beide zijn nodig om de VERBORGENHEID GODS (zie Openbaring 10:7 [13]), Zijn plan voor de eindtijd, de totale vorming van Zijn BRUIDSGEMEENTE, te vervullen door de genadewerkingen van de Geest van God.
Nog even en ook het ZEVENDE ZEGEL wordt geopend (zie Openbaring 8), dat aan de ene kant voor Gods toebereiden (zijnde de “wijze-maagden” gelovigen uit Mattheus 25:1-13 [14]), de deuren van de BRUILOFTSZAAL opent, maar aan de andere kant over de onbekeerlijken en de goddelozen de 7 BAZUINoordelen brengt!

.

EINDE van hoofdstuk 6

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [15]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studieDe 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie noot 4.
[6] Mattheus 13:49-50, “Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
[7] Zie eventueel onze studieHeiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studieANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen van A. Klein. (noot AK)
[9] Openbaring 7:4b-8, “…144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
[10] Jesaja 13:9-10, “Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.”
Joël 2:31, De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.”
Mattheus 24:29, “En meteen na de (grote – zie vers 21) verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.”
Handelingen 2:20, De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.”
[11] Zie noot 7.
[12] Zie eventueel onze studieDe werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[13] Openbaring 10:7, “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
[14] Zie noot 4.
[15] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 6 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 6

De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking (vervolg)

.

Het 2de zegel

Openbaring 6 vers 3-4, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven.”
Het RODE paard en zijn ruiter vormen het symbool voor de OORLOG, want het werd “macht gegeven de VREDE van de aarde WEG TE NEMEN”, zodat zij elkaar zouden DODEN.
Mijns inziens werd dit zegel al in 1914 geopend, toen de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) uitbrak, waarbij ruim 9 miljoen mensen sneuvelden (voornamelijk soldaten). Nooit eerder in de geschiedenis was er een oorlog, die zoveel mensenlevens eiste.
De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) eiste in totaal tussen de 50 en 70 miljoen doden! Steeds groter worden de aantallen slachtoffers. Kijken wij naar het aantal slachtoffers dat de oorlog NA het bazuinen door de ZESDE ENGEL (ten tijde van de Grote Verdrukking) zal eisen, dan lezen wij in Openbaring 9:15 [4] dat ⅓ deel van de mensheid daarbij het leven zal laten. Dat is voor de huidige wereldbevolking, ⅓ deel van een kleine 8 miljard (volgens http://www.worldometers.info/nl), zo’n 2½ miljard = 2.500.000.000 mensen, dus zo’n 40 tot 50 maal zoveel als de Tweede Wereldoorlog aan mensenlevens eiste.
Aan de ruiter van het RODE paard werd een “GROOT ZWAARD” [5] gegeven, een MACHTIG WAPEN dus. Wij denken dan onwillekeurig aan het ATOMISCH wapen dat in de vorige eeuw uitgevonden is en toegepast wordt bij de bewapeningswedloop van de machtigste staten van deze huidige wereld.
Wij staan nu (geschreven rond 1981) voor een nieuwe WERELDOORLOG (de DERDE WERELDOORLOG); dat zal zeer waarschijnlijk dan een treffen vormen tussen het Oostblok, de landen van het WARSCHAUPACT (Rusland en zijn satellietstaten) en de NAVO-staten (Amerika, Canada en de landen van West-Europa). Dit wordt een treffen, dat ontzaglijk grotere offers zal eisen dan de Tweede Wereldoorlog, omdat het ATOMISCHE WAPEN heden ten dage dreigend GEREED staat tot gebruik!
Behalve de tol aan mensenlevens brengen deze oorlogen steeds grotere verwoestingen aan in het menselijk bezit: aan huizen, geld en goed. Het is een kracht die voortkomt uit de diepten van de hel, maar de Here zal, zoals altijd, ALLE DINGEN doen meewerken TEN GOEDE voor hen, die Hem LIEFHEBBEN: [6]
“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8:28)
Hij zal Zijn waarachtige kinderen in Zijn ALMACHTIGE SCHUILPLAATS weten te bewaren (zie ook nog noot [7]):
“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1.000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.” (Psalm 91)

Het 3de zegel

Openbaring 6 vers 5-6, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning (letterlijk: “denarie”, het dagloon van een arbeider)  en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe (= de mensen die het zegel van God op hun voorhoofd hebben – volgens Openbaring 9:4b).”
Het ZWARTE paard en zijn ruiter vormen het symbool van de HONGER. HONGERSNODEN teisteren de wereld en zullen haar blijven teisteren. Deze HONGERSNODEN kunnen er zijn vanwege OORLOG, zoals wij deze vaak zien onder vluchtelingen, of vanwege GROTE DROOGTEN, of vanwege grote AANHOUDENDE REGENS waardoor de granen en gewassen in de grond rotten. HONGERSNODEN kunnen er ook zijn vanwege ZIEKTEN (virussen) die het graan aantasten en hele graanoogsten NIHILISEREN. Ook kunnen GROTE HAGELBUIEN de oogst vernietigen (zie Exodus 9:25 en Openbaring 16:21 [8]), terwijl ook GROTE SPINKHANENPLAGEN (zie Exodus 10:4-5 [9]), zoals die in Afrika kunnen voorkomen, de oogst teniet kunnen doen!
Ook RIJKE GEBIEDEN, zoals in West-Europa, zijn zeer kwetsbaar hiervoor, afhankelijk als ze zijn van (onder andere) Amerikaanse IMPORT vanwege hun INDUSTRIALISATIE. Als de IMPORT STAGNEERT vanwege OORLOG of andere catastrofale toestanden in de voedseldistributie, als gevolg van grote droogten of ziekten, kunnen ook in deze gebieden HONGERSNODEN voorkomen!
Er was een stem te midden van de “4 dieren” ofwel de “4 levende wezens”, die zei: “Eén maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning.” De voedselschaarste en duurte (= de prijs) zal zo oplopen, dat één maat tarwe of drie maten gerst elk een PENNING zal kosten. En… een PENNING was ten tijde van Johannes een DAGLOON:
“En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur (pas) ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden; maar ook zij ontvingen ieder een penning.” (Mattheüs 20:9-10)
Met andere woorden: AL het LOON van de mensen van deze laatste (eind)tijd zal in tijden van HONGERSNOOD opgaan aan een beetje voedsel!
Voedselduurte kan echter ook het gevolg zijn van GROTE ECONOMISCHE RECESSIES, waarbij GELD-ONTWAARDING optreedt.
Breng de olie en de wijn geen schade toe!”, zei dezelfde stem. “OLIE” en “WIJN” symboliseren de WARE (Geestvervulde) KINDEREN GODS. Hij zal ze VOEDEN en bewaren in Zijn SCHUILPLAATS (zie Psalm 91 [10]), zoals Hij ook Elia heeft gevoed en bewaard aan de beek Krith en bij de weduwe van Zarfath, toen Israël HONGERDE vanwege de aanhoudende droogte:

 • “En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem: Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de HEERE. Hij ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem ’s morgens brood en vlees en ’s avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had. … Toen zei die vrouw tegen Elia: Nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de HEERE in uw mond waarheid is.” (1 Koningen 17)

Evenzo zal Hij Zijn kinderen weten te voeden en te bewaren, die te midden van de komende HONGERSNODEN zullen moeten leven.
Gezien de grote HONGERSNODEN, die wij in onze tijd zelf mee hebben gemaakt en meemaken, moet dit zegel REEDS verbroken zijn. Wij zullen dit oordeel in de komende tijd dan ook in frequentie en grotere mate zien toenemen…

Het 4de zegel

Openbaring 6 vers 7-8, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw (SV: vaal) paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (SV: wilde beesten) van de aarde.”
Het VALE paard en zijn ruiter vormen het symbool van de GEWELDDADIGE DOOD.
Die kan er zijn vanwege “het ZWAARD” (oorlog, oproer, terreur), de “HONGER” (hongersnoden), “de DOOD” (pest of zwarte dood en andere pestilentiën) of door de “WILDE BEESTEN”.
Dit paard en zijn ruiter moeten DODEN tot het VIERDE DEEL van de aardbewoners toe. Dat is voor de huidige wereldbevolking 1/4 deel van een kleine 8 miljard (volgens http://www.worldometers.info/nl). Als wij bedenken dat dit in onze dagen dus bijna 2 miljard personen betekent (2.000.000.000), dan wil dit toch wel héél wat zeggen! Wij zien om ons heen dan ook het fenomeen dat de ene mens de andere “om een wissewasje” VERMOORDT of ZICHZELF VERMOORDT.
Ook “WILDE DIEREN”, anders wel schuw voor mensen, worden in de gebieden waarin zij voorkomen gedreven om MENSEN aan te vallen en te DODEN! Maar… ook mensen kunnen zich BEESTACHTIG, dat is “als wilde beesten”, (gaan) gedragen. Vooral in oorlogssituaties, maar ook zeker straks in de grote verdrukking.

.

Wordt vervolgd

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [11]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Openbaring 9:15, “En de 4 engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.”
[5] Denk aan Openbaring 20:4 “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren (dit gebeurd heden ten dage alweer steeds vaker met het zwaard, door voornamelijk jihadisten) om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand...” (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studieWat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar, de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (noot AK)
[8] Exodus 9:25, “De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld.”
Openbaring 16:21, En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.
[9] Exodus 10:4-5, “Want als u weigert Mijn volk te laten gaan, zie, dan zal Ik morgen sprinkhanen op uw grondgebied brengen. Zij zullen het oppervlak van het land bedekken, zodat men geen land meer kan zien. Zij zullen het overschot van wat aan de hagel ontkomen is, wat er voor u overgebleven is, opvreten, ja, zij zullen al de bomen die voor u op het veld opkomen, kaalvreten.”
[10] Psalm 91 staat al onderaan de uitleg van het 2de zegel vermeld. (noot AK)
[11] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 6 vers 1, 2 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 6

De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking

99_ruiter_witte_paard_openbaring_6

Het 1ste zegel

Openbaring 6 vers 1-2, “En ik (Johannes) zag hoe het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het eerste van de zegels opende en ik hoorde één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een WIT paard, [4] en Hij Die erop zat, [5] had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.” [6]
De “4 dieren” ofwel de “4 levende wezens” kondigen in dit 6de hoofdstuk (zie ook vers 3+5+7) de eerste 4 zegeloordelen in de Naam des Heren aan. Hun spraak is als een DONDERSLAG, omdat zij in feite GOD ZELF vertolken:

 • “Daarna brult Hij met Zijn stem; Hij dondert met de stem van Zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet terug, als Zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met Zijn stem; Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet.” “Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen?” (Job 37:4-5 + 40:4)
 • “De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert;” (Psalm 29:3)
 • “En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God [7].” (Openbaring 4:5)

Ofschoon dit – “met een stem als van een donderslag” – niet meer van de 3 andere “dieren” ofwel “levende wezens” gezegd wordt, mag men aannemen dat hun stem in deze (Gods-)dienst gelijkluidend klonk; namelijk als een DONDERSLAG. En DONDERSLAGEN en BLIKSEMEN vertellen ons van een over de zonde TOORNENDE God.
De eerste 4 zegeloordelen vertellen ons daarom bij uitstek over Gods Weg, Gods Plan om tot REINIGING (ofwel: tot HEILIGING [8]) en OVERWINNING [9] te komen van Zijn 7 Gemeenten; om Zijn 7 Gemeenten te reinigen van ALLE zonde en duisternis, van AL het INNERLIJK en UITERLIJK LEVEN NAAR DE OUDE MENS.[10]
Het (de eerste 4 zegeloordelen) zijn de “4 WINDEN der AARDE”, die ook in Openbaring 7:1 genoemd worden:

 • “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.”

Straks, in de GROTE VERDRUKKING zullen ze dienen tot VERNIETIGING van de GODDELOZE en ONBEKEERLIJKE wereld (= de wereldsgezinde mensheid). Wij zien hen alzo werkzaam in Openbaring 9:14-21 [11] als de “4 ENGELEN”, die eerst nog “GEBONDEN” zijn “BIJ DE GROTE RIVIER, DE EUFRAAT” en in Zacharia 6:1-5 [12] als de “4 WINDEN des HEMELS, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan”.
NU, hier in Openbaring 6, worden zij “ten tonele gevoerd”, nog niet tot vernietiging, maar tot BEKERING en LOUTERING van Gods Gemeente. In het licht van deze BEPERKING van hun werkingen moet men hun “GEBONDENHEID” verstaan. Het zijn achtereenvolgens:

 1. Het OORDELENDE WOORD VAN GOD,
 2. De OORLOGSGEEST,
 3. Het spook van de HONGER,
 4. De GEWELDDADIGE DOOD.

Wij gaan thans over tot de nadere beschouwing van deze zegeloordelen.
Het eerste zegeloordeel is het uit doen gaan van een WIT PAARD met daarop een ZEGEVIERENDE RUITER, Die OVERWINNENDE uitgaat, opdat Hij OVERWONNE (tot OVERWINNING). Dit wil zeggen dat Zijn strijd in feite GESTREDEN IS. Hij rijdt hier als een ZEGEVIERENDE TRIOMFATOR voort, omdat de strijd voor de welwillende mens in feite VOLBRACHT IS op (het kruishout te) Golgotha, gepaard aan Zijn GLORIEUZE OPSTANDING.
Wij zien Hem in onze verbeelding Zijn Boog, het Woord van God (zie Habakuk 3:9 [13]) in triomf opheffen; dat is: de verkondiging van deze overwinning door het EEUWIGE EVANGELIE. Zo zal de strijd voor een ieder voorbij zijn die ingegaan is in de RUST van het GELOOF:

 • “Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft:…” (Hebreeën 4:3a)

Ook is Hem de overwinnaarskroon BIJ VOORBAAT geschonken vanwege de ZEKERHEID van de OVERWINNING:

 • “Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” (Hebreeën 9:12)
 • “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.” (Hebreeën 10:14)

WIE is DEZE RUITER? [14]
Hij is NIET Jezus Zelf, Die in Openbaring 19 TRIOMFEREND wederkeert als Koning en Rechter. Hij draagt “VELE koninklijke hoeden” (SV), want Hij is de “Koning der koningen” (zie Openbaring 19:12+16). Neen, deze Ruiter is de HEILIGE GEEST, Die het Woord Gods (de Boog) in OPWEKKINGSKRACHT uitdraagt, werkend door Zijn GEMEENTE heen.
Velen vragen zich af waarom deze Ruiter geen PIJL in Zijn boog heeft. Dit komt omdat Zijn strijd tegen de zonde VOLSTREDEN (= ten VOLLE gestreden) is op GOLGOTHA. Hij draagt nu Zijn OVERWINNING uit!
Ook het WITTE paard (dus geen VAALWITTE a.u.b.) accentueert de HEMELSE KRACHT in GODDELIJKE GERECHTIGHEID, een Goddelijke kracht die ook gezien wordt in Openbaring 19:11 en 14:

 • “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.” … “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openbaring 19:11+14)

Sommigen zien in deze Ruiter de antichrist: [15] God vergeve hun deze profanatie (= heiligschennis)! De antichrist bezit niet de UITNEMENDE, WITTE KRACHT VAN GODS GERECHTIGHEID, maar wordt gedreven door de satanische kracht van de rode draak:

 • Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er Iemand Die hem nu weerhoudt (= de Heilige Geest, werkend door de waarlijk Geestvervulde gelovigen heen – AK), totdat hij (deze Goddelijke macht, werkend door de Geestvervulde gelovigen heen) uit het midden (van deze wereld) verdwenen is (vanwege de wegvoering of “bewaring” van deze Geestvervulde gelovigen, zijnde de Bruidsgemeente – zie Openbaring 3:10 en 12:6 en 14 [16]). En dan zal de wetteloze (= de antichrist) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (zichtbare weder-)komst [17] (aan het eind van de grote verdrukking); hem (= de antichrist), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.” (2 Thessalonicenzen 2:7-9)
 • “En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten (SV: voeten [18]) waren als die van een beer, en zijn muil (SV: mond) was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem (= de antichrist) zijn kracht, zijn troon en grote macht.” (Openbaring 13:2)

Ook is hem (de antichrist) niet de overwinning bij voorbaat gegeven, maar zijn macht is bestemd tot VERDOEMING bij Jezus’ wederkomst:

 • “En het beest (= de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20)

Zijn kroon is hem (de antichrist) niet door God gegeven, maar zal door God TENIET worden gedaan bij Zijn wederkomst:

 • “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid, zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven! (Ezechiël 21:25-27)

Hoe komen dezulken toch tot de gedachte dat ze hier (in Openbaring 6:2) te maken hebben met de antichrist?
Ten eerste, omdat dit visioen getoond wordt als een ZEGELOORDEEL over de zonde. God laat dan toe, aldus dezulken, dat deze onbekeerlijken verdolen in de misleiding, die de antichristelijke geest brengt. Maar… het Woord van God is voor de ONBEKEERLIJKEN tot OORDEEL omdat het hun ZONDIGE STAAT ontdekt; en zeker als dit gedaan wordt in de kracht van de Heilige Geest:

 • “En als Die (= Gods Geest, de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.” (Johannes 16:8-11)

Ten tweede, beweren zij, is hun zienswijze in overeenstemming met wat Jezus profeteerde in Mattheüs 24. Dezulken zien echter over het hoofd dat Jezus in Mattheüs 24 profeteerde over het VERWOESTENDE WERK van satan en zijn horden in de laatste dagen: hij zal bij deze verwoestingen “geen één steen op de andere laten”, wat de tempel Gods (Zijn Gemeente) betreft:

 • “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.” (Mattheüs 24:2)

En dat Jezus niet de stenen tempel van Herodes bedoelde, die in het jaar 70 zou worden verwoest, verklaren Zijn verdere woorden, waar Hij het heeft over HET EINDE DER TIJDEN.
In Mattheüs 24 is het eerste waar Hij voor waarschuwde inderdaad de komst van de VALSE CHRISTUSSEN (de ANTI-CHRISTELIJKEN).
Maar hier, in Openbaring 6, gaat het NIET over de verwoestende krachten van satan tot afval (= afvalligheid van God “en gebod”) in het laatste der dagen, maar over de OORDELEN van God TOT BEKERING, REINIGING en OVERWINNING VAN ZIJN (7) GEMEENTEN, wat uiteraard een heel ander UITGANGSPUNT is! Hier (nogmaals: in Openbaring 6) begint God met Zijn ZONDE-OPENBAREND EVANGELIE in de uitgestorte almacht van de Heilige Geest tot bekering en genezing van geest, ziel en lichaam. Hierna gebruikt Hij de – weliswaar satanische – krachten van oorlog, hongersnoden (en andere verwoestende krachten) om Zijn kinderen te brengen tot DWANGPOSITIES, tot het alsnog VERKIEZEN VAN ZIJN GENADEAANBOD en ERBARMINGEN.
Overzichtelijkheidhalve plaatsen wij deze 2 VERSCHILLENDE profetieën van Jezus – uit Mattheüs 24 en Openbaring 6 – naast elkaar.

Mattheüs 24  [19]

De profetie van satans VERWOESTENDE KRACHTEN
tot afvalligheid van Christus,
in de laatste dagen.

Openbaring 6

De profetie van Christus’ REINIGENDE KRACHTEN tot overwinning [20]
van de 7 Gemeenten,
in de laatste dagen.

Vers 4-5:
VALSE CHRISTUSSEN (anti-Christelijken).
Vers 1-2: Het WITTE Paard en zijn Ruiter. [21] De HEILIGE GEEST IN OPWEKKINGSKRACHT, Gods Woord brengend door Zijn Gemeente heen.
Vers 6-7a:
OORLOGEN, geruchten van oorlogen, burgeroorlogen, oproeren.
Vers 3-4: Het rode paard en zijn ruiter. VREDE van de aarde WEGGENOMEN; groot zwaard gegeven (grote OORLOGSKRACHTEN ONTKETEND; atomische krachten ?).
Vers 7b: HONGERSNODEN. Vers 5-6: Het ZWARTE paard van de HONGER en zijn ruiter.
Vers 7c: PESTILENTIËN. Vers 7-8: Het vale of grauwe paard van de GEWELDDADIGE DOOD en zijn ruiter, de gewelddadige dood brengend aan het 4de deel van de aardbewoners door OORLOG, HONGER, de (zwarte) DOOD (= de pest) en door WILDE BEESTEN. [22]
Vers 7d: AARDBEVINGEN in verscheidene plaatsen. Vers 12-17: AARDBEVINGEN en andere CATACLYSMEN (NATUURRAMPEN).
Vers 9-13:
De GROTE AFVALLIGHEID door:

 • Geloofsvervolgingen
 • Valse profeten
 • Vermenigvuldiging van de ongerechtigheid.
Vers 9-11: GELOOFS- ofwel CHRISTENVERVOLGINGEN.

 

U ziet het, er is een TREFFENDE OVEREENKOMST, maar toch een hemelsbreed VERSCHIL IN UITGANGS-PUNT (tussen Mattheüs 24 en Openbaring 6). De vergissing is begrijpelijk, nochtans NIET TE AANVAARDEN!
Dit EERSTE zegel is mijns inziens geopend in 1906. Van toen af werd en wordt de UITSTORTING VAN GODS GEEST weer MASSAAL in Gods Gemeente (nog zijnde in deze wereld) ervaren. Deze GODDELIJKE KRACHT VAN HEILIGE-GEEST-OPWEKKINGEN zal voortgaan tot aan de Grote Verdrukking toe en zal haar culminatiepunt (= hoogtepunt) vinden in de grote SPADE-REGEN-OPWEKKINGEN [23] van de laatste dagen.
NU en VOORTAAN kan het Woord van God wederom gepredikt worden in de ALMACHTIGE KRACHT en ZALVING van GODS HEILIGE GEEST! Halleluja!
Met ingang van de GROTE VERDRUKKING wordt de GENADEDEUR (door God Zelf) GESLOTEN (zie Lukas 13:24-30 [24] en, in symboliek, Genesis 7:16 en Amos 8:11-14, [25] waarbij de “god van Dan” een beeld van de antichrist is en “de weg van Berseba” het beeld van de valse profeet).
Vanaf dat moment is GODS WOORD voor de wereld (= de wereldsgezinde mensheid) alleen OORDELEND en VERNIETIGEND! Dat wordt in Genesis 7 gesymboliseerd door de OORDEELS-wateren van de ZONDVLOED:

 • “1 Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. 15 En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. 16 En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe. 21 En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de aarde kropen, en alle mensen. 23 Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was.”

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [26]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Vergelijk dit met Openbaring 19:11+14, “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.” … “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studieEen ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ? van A. Klein. (noot AK)
[6] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studieDe 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studieHeiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie noot 1.
[10] Zie eventueel onze studieLUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Openbaring 9:14-21, “Die (één stem, uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond – zie vers 13) zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.”
[12] Zacharia 6:1-5, “Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, 4 wagens kwamen tevoorschijn tussen 2 bergen, en die bergen waren bergen van koper. De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden, de derde wagen witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden. Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze wagens, mijn Heere? Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.”
[13] Habakuk 3:9a, U haalde Uw boog tevoorschijn om de eden, aan de stammen gedaan door het woord.”
[14] Zie noot 5.
[15] Zie noot 5.
[16] Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar, de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studieDe wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[18] Een beest heeft meestal poten (en een “muil” of bek, etc.), maar hier – in Openbaring 13:2 – is “het beest” een (door de antichrist in bezit genomen) mens, en die heeft “voeten” (en een “mond” etc.). Dus beide benamingen/vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[19] Mattheüs 24:4-13, “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.”
[20] Zie noot 1.
[21] Zie noot 5.
[22] Ook mensen kunnen zich “als wilde beesten” (gaan) gedragen. Vooral in oorlogssituaties, maar ook ZEKER in de grote verdrukking. Er staat niet voor niets in Openbaring 20:4 “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand…” (noot AK)
[23] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[24] Lukas 13:24-30, “Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en DE DEUR heeft GESLOTEN. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen (= hier: buiten in de duisternis, beeld van de Grote Verdrukking – AK). En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.”
[25] Genesis 7:16, “En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.”
Amos 8:11-14, “Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond, om het woord van de HEERE te zoeken, maar zij zullen het niet vinden. Op die dag zullen zij van dorst versmachten, de mooie meisjes en de jonge mannen, zij die zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waar uw god van Dan (beeld van de antichrist) leeft, en de pelgrimstocht naar (SV: de weg van) Berseba (beeld van de valse profeet) leeft! Zij zullen (geestelijk gezien) vallen en niet meer opstaan.”
[26] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (7): Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar H. Siliakus

Het schoonste lied

Het schoonste lied aller liederen, zoals het Hooglied heet in de letterlijke vertaling, laat zich alleen met een heilige verwondering bevatten. En alleen met heilige schroom kunnen en mogen wij de uitleg ervan ter hand nemen. Zo hoog verheven, maar tegelijk ook teer en heilig, is wat ons hier getoond wordt. Voor heel Gods Woord geldt: “Mens, sta stil en aanschouw Gods wonderen!” (zie Job 37:14), bij het Hooglied worden we naar de hoogste top van Gods ‘Raadsplan der Eeuwen’ gevoerd en past ons alleen nog aanbidding en stille verwondering. Het beschrevene in dit boek heeft dan ook niets van doen met de zinnelijke liefde[1], maar heeft alles te maken met wat God Zich voorgenomen heeft van voor de grondlegging der wereld, namelijk om een Bruid voor Zijn Zoon te werven en om aldus in de volheid der tijden alles tot ÉÉN te vergaderen in Christus (zie Efeze 1:10).
Dat het Hooglied toegeschreven wordt aan koning Salomo, maakt het voor ons zo goed als zeker, dat het verhaalde wortelt in de zo merkwaardige geschiedenis van David en Abisag, de Sunamietische (of Sulammith – zie Hooglied 6:13). Zie hiervoor 1 Koningen 1 vers 1-4 en 2 vers 17-22. Hierover later meer. Maar het is – volgens de lezing van sommigen – ook “VOOR Salomo” en wij mogen daar dan thans onder verstaan: “voor de grote Vredevorst”, onze Here Jezus Christus (Salomo = vredevorst). Hij, Die voor ons aan het kruis vrede gemaakt heeft door Zijn Bloed (zie Kolossenzen 1:20). En Die van Zichzelf eenmaal getuigde: “Meer dan Salomo is hier” (zie Mattheus 12:42). Spoedig komt Hij weer om Zijn volmaakt en heerlijk Vrederijk op aarde te vestigen en over het wonderlijke en heerlijke gebeuren dat daaraan voorafgaat, gaat het hier in het boek Hooglied. Het is nabij, nader als u denkt. Maar wat hier beschreven wordt, is enkel voor diegenen die ook naar Zijn tegenwoordigheid en nabijheid hunkeren. Dat ons leven dan ook moge staan in dit teken van: “voor onze Salomo”!

De wens van de Bruid

Het boek opent met een wens (zie vers 2). Onze wensen zeggen iets, zo niet veel, over wat er leeft in onze ziel, over ons karakter, maar ook over hoe het staat met onze geestelijkheid. Als we lezen wat er geschreven staat: “Wat u ook begeert, het zal u gegeven worden” (zie Johannes 16:23-24), dienen we wel te beseffen, dat dit slecht bestemd is voor ware discipelen en voor hen die boven alles deze wens van de Bruid koesteren! In Hooglied 2 vers 14b zegt de Bruidegom tot de Bruid: “Doe Mij uw stem horen”. Het is het verlangen naar Christus’ levende tegenwoordigheid, wat het zieleleven van de Bruiloftskinderen beheerst. De diepste zielewens van een verlost mensenkind: “Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond” (vers 2a). Er is aan voorafgegaan ‘een opengaan van de ogen’ voor Wie Jezus is en voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Een hart dat openging voor de liefde Gods in Hem (d.i. Jezus) geopenbaard en voor de overvloed van Zijn genade. En nu is Hij, Zijn Persoon, Degene op Wie al ons verlangen en begeren gericht is. Hij is ons “al in alles” (zie o.a. Efeze 1:23 en Kolossenzen 3:11b). In Zijn nabijheid vinden wij alles wat wij behoeven. Die wens doet al de andere wegsmelten als sneeuw voor de zon. En hoe meer dit verlangen naar Hem de drijvende kracht wordt van ons leven, des te minder zal satan vat op ons hebben. Hij zal wel zoveel mogelijk proberen ons in het nauw te brengen, maar wij zullen zijn listige omleidingen[2] onderkennen. Bovendien betekent hunkeren naar de nabijheid van Jezus, dat wij kracht ontvangen. Want de Geest van God zal ons ondersteunen en zal ons te hulp komen. “Die de Here verwachten, zullen de kracht vernieuwen” (Jesaja 40:31a). Verwacht niet alleen Zijn verschijning en tegenwoordigheid straks, maar verwacht ook Zijn levende nabijheid NU! Dit zal het deel zijn van de Bruidsgemeente!

 • Tot zover de “studiebespreking”.

Als u deze studie in z’n geheel wilt lezen of downloaden, KLIK HIER

A. Klein


[1] Zinnelijk = De zinnen (= de gedachten en/of gevoelens) bevredigen. Zinnelijke liefde = De vleselijke, wellustige liefde. (noot AK)
[2] “Zijn listige omleidingen” = Waardoor satan velen langs een andere weg – dus niet langs DE WEG (van dood en opstanding), die Christus ons wijst – worden geleid. (noot AK)

.

*************************

Inhoudsopgave:

Beschouwingen over het boek Hooglied – Hoofdstuk 1

Bij de Bruidegom.

 • Het schoonste lied.
 • De wens van de Bruid.
 • De kus van Zijn mond.

Ware aanbidding.

 • De nabijheid des Heren.
 • Uitgestorte olie.
 • De liefde der maagden.

De trekkracht van de Geest.

 • Een gebed.
 • De binnenkamers.
 • Hebben wij de Zoon?

Zwart doch lieflijk.

 • De hitte van de verdrukking.
 • Tenten van Kedar.
 • Binnen de gordijnen.

De gemeenschap met Jezus begeren.

 • Hebt gij Mij lief?
 • Vurig gebed.
 • Niet bij de metgezellen.
 • Het middagmaal.

De raad van de Heilige Geest.

Leiding van de Geest.
De voetstappen van de schapen.
Honger naar het Woord.

Naar Zijn wens.
Vrees God!
Hoe de Bruidegom Zich Zijn Bruid voorstelt.
Paarden en wagens.
Alle eer voor God.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 5 vers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 5

Het Boek met de 7 zegels (vervolg)

.

Openbaring 5:2-5, “En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik (= Johannes) huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En één van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken.”
Johannes weende zeer toen hij zag dat NIEMAND waardig was dat Boek te ontzegelen. Maar Eén bleek waardig te zijn: het Lam van God! Dit is, als wij de AARD van de zegels verstaan, vanzelfsprekend; dat is namelijk de MENSELIJKE ZONDE, het VERVAL, waar satan de Gemeente/Kerk van Christus in de eindtijd in heeft verlokt. ZONDE, de WIL van het vlees, de menselijke VERDOLING (= afdwaling) VAN GOD AF, zijn REBELLIE TEGEN GOD, kan alleen worden tenietgedaan door het Bloed van Gods Lam,[4] zoals het IN CHRISTUS reeds teniet gedaan IS door (Zijn verzoenend offer op het kruishout te) GOLGOTHA en Zijn OPSTANDING UIT DE DODEN:
Hij (Christus) is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” (Hebreeën 9:12)
Het is dus de ZONDE die ons BLIND en DOOF maakt voor het Woord van Gods reddende liefde:
“Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken (SV: Horende hoort [u], maar verstaat niet, en ziende ziet [u], maar merkt niet). Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren (in geestelijke zin) toe, en sluit hun ogen (in geestelijke zin); anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.” … “Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld. Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen.” (Jesaja 6:9-10 + 29:10-12)
“En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren (in geestelijke zin) slecht gehoord, en hun ogen hebben zij (in geestelijke zin) dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.” (Mattheus 13:10-16)
“Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.” (Romeinen 11:7-8)
“Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.” (Handelingen 28:26-28)
“Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.” (Johannes 12:40)
“Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.” (Lukas 8:10)
“En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden.” (Markus 4:11-12)
Als wij Gods remedies tegen de zevenvoudige afdoling (= van het ware pad afwijken, afdwaling) in beschouwing nemen, leren wij verstaan waardoor Gods Boek voor de eindtijd een VERZEGELD BOEK is geweest.

De zonden van de Gemeente / Kerk:

Zegels

Gods remedie:

GEESTELIJKE SLAAP:
Onbewustheid van de eigen zondige staat; het blijven in zwakheid ten aanzien van de zonde. De zonde nog ervarende als een BEGEERLIJKHEID.
1ste HEILIGE-GEEST-OPWEKKING.
Het WITTE Paard. [5]
Lees Openbaring 6:1-2. [6]
GELD- EN MATERIEHONGER onder Christenen. 2de ALLESVERNIETIGENDE OORLOG en OPROEREN. Het rode paard.
Lees Openbaring 6:3-4.
VRAAT- EN DRANKZUCHT onder Christenen. 3de HONGERSNODEN. Het zwarte paard. Lees Openbaring 6:5-6.
BOTVIEREN VAN LEVENSLUSTEN onder Christenen. 4de PESTILENTIËN.
Besmettelijke ziekten en andere vormen van gewelddadige dood.
Het vale of grauwe paard.
Lees Openbaring 6:7-8.
ONREINHEID / ONWAARACHTIGHEID in de Gemeente. 5de CHRISTENVERVOLGINGEN.
Waardoor de (wereldwijde) Gemeenten worden gereinigd van haar ONWAARACHTIGE leden.
Lees Openbaring 6:9-11.
GEEN (ware) VREZE GODS onder Christenen. 6de NATUURRAMPEN.
Aardbevingen en andere.
Lees Openbaring 6:12-17.
ONVERSCHILLIGHEID VOOR CHRISTUS’ WEDERKOMST onder Christenen (geen toebereiding in HEILIGMAKING [7]). 7de Zijn KOMST ALS EEN DIEF IN DE NACHT als Bruidegom (voor de Zijnen).
Voor de ONBEKEERLIJKEN: de 7 bazuinoordelen (zie Openbaring 8:1-2 [8]).

Openbaring 5:6-7, “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God [9], die uitgezonden zijn over heel de aarde. En Het (Lam) kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.”
Hier hebben wij een uitbeelding van het VERHEERLIJKTE Lam van God, Gods OVERWINNAAR, vol van “de 7 Geesten van God”, Gods Heilige Geest, Die Hij heeft uitgezonden in alle landen. Het “Lam” komt NU, het Woord van God voor de eindtijd, het Boek Openbaring, uit de hand van de Vader ontvangen om het van zijn (7) zegels te ontdoen. Het “Lam”  gaat NU Zijn 7 Gemeenten die behandeling geven, waardoor zij geestelijke ogen gaan krijgen om het Boek Openbaring te kunnen lezen of te horen en te VERSTAAN, waardoor de Gemeente/Kerk na het ETEN van dit Woord die groei tot VOLMAKING [10] kan ondergaan!

Openbaring 5:8-10, “En toen Het (Lam) de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren (letterlijk: de 4 levende wezens) en de 24 ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen (SV: fiolen – dat zijn flessen met een ronde buik en lange hals) vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Het Lam) bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (SV: uit alle geslacht), taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over (SV: heersen op) de aarde.”

Openbaring, foto schema blz. 47
De TROONSHEERLIJKHEID, overeenkomstig Openbaring 4 en 5
Tekening, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Toen het “Lam” bereid bevonden werd om Zijn Gemeente/Kerk van de eindtijd te hulp te schieten met EXTRA GENADEWERKINGEN – die als GODDELIJKE OORDELEN aan de ene kant en als GODDELIJKE REMEDIES aan de andere kant uit zouden werken op Zijn 7 Gemeenten TOT OVERWINNING – vielen de “4 dieren” (= de “4 levende wezens”) en de “24 ouderlingen” (twee ontzagwekkende groeperingen van heiligen “uit ELKE STAM, TAAL, VOLK en NATIE” – zie vers 9) in aanbidding voor Hem neer en zongen daarbij “een NIEUW LIED”.
Zij bezongen Zijn WAARDIGHEID om Zijn 7 Gemeenten ONTVANKELIJK te maken voor Gods ZALIGHEID-uitwerkend Woord voor de laatste dagen, dus om dit Woord van Zijn 7 zegels te ontdoen.
Ook brachten zij tot Hem de GEBEDEN van de HEILIGEN van deze laatste dagen, die God hebben gebeden om hen TOE te BEREIDEN voor Zijn WEDERKOMST [11] als Bruidegom [12] en Heer.
Al deze heiligen, hier vertegenwoordigd door de “4 dieren” (= de “4 levende wezens”) en de “24 ouderlingen”, belijden hier GEKOCHT te zijn met het BLOED van het Lam; dat wil zeggen dat zij EERST ZONDAREN op aarde waren, toebehorend aan satan als hun eerste meester, maar dat zij NU het “Lam” (van God) toebehoren, doordat Hij hen heeft gekocht met Zijn BLOED!

Openbaring 5:11-12, “En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren (letterlijk: de levende wezens) en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.”
Ook de heiren (= grote groepen) van engelen (hier onderscheiden in 2 groepen van “duizenden duizendtallen” en van “tienduizenden tienduizendtallen”, die rondom de troon van God en rondom de “4 dieren” (= de “4 levende wezens”) en de “24 ouderlingen” waren, bezongen de WAARDIGHEID van het Lam van God om alle “eer, heerlijkheid en kracht” etc. te ontvangen. Zij bezongen Hem ook als hun aller KONING en GOD.

Openbaring 5:13-14, “En ELK SCHEPSEL dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren (letterlijk: de 4 levende wezens) zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.”
Zelfs “elk schepsel” (zowel mens, als dier, als engel, alsook de duivel en de geesten der gestorvenen) die in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn, ALLEN, moeten Gods KONINGSCHAP erkennen en “het Lam” van GOD alle heerlijkheid geven tot in alle eeuwigheid

Openbaring, foto schema blz. 48-49
Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

 

EINDE van hoofdstuk 5

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [13]
(1915 – 2013)

Uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studieEen ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ? van A. Klein. (noot AK)
[6] Al de genoemde verzen van Openbaring hoofdstuk 6, vermeld in dit schema, zijn nu niet vermeld, daar deze bij de behandeling van hoofdstuk 6 alsnog worden vermeld en dan gelijk ook nader uitgelegd worden). (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Openbaring 8:1-2, “En toen het Lam het 7de zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven.” (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm en/of De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[12] Zie noot 2.
[13] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 5 vers 1 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 5

Het Boek met de 7 zegels

Vanuit de TIJDLOZE EEUWIGHEID kreeg Johannes een TERUGBLIK in de TIJD; namelijk op de toestand (in geestelijke zin) van de Gemeente voorafgaand aan de “DAG DES HEREN”, [4] in de tijd (of periode) waarin de Boekrol nog verzegeld is.
Daarna zag Johannes de verwikkelingen die het gevolg zijn van de opening van de (7) zegels. De opening van deze zegels zal gepaard gaan met 7 ZEGELOORDELEN [5] van God. En, zoals wij straks zullen zien, het zijn eigenlijk deze oordelen, die door God op de wereld worden losgelaten, die de Boekrol voor de mensheid van de laatste dagen zal openen.
Na de 7 ZEGELOORDELEN komen de 7 BAZUINOORDELEN [6] en daarna de 7 FIOOL- of SCHAALOORDELEN [7]; met dien verstande dat de laatste (= de 7de) van de voorafgaande serie oordelen de 7 volgende soort oordelen in zich sluit, terwijl de reeds begonnen zegeloordelen – ieder apart – zich in TOENEMENDE MATE verder ontwikkelen tot hun CULMINATIEPUNT (hier: het uiterste of zwaarste punt van oordeel)!

Openbaring hoofdstuk 5 - Schema blz 43 foto

Openbaring 5:1, “En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol (SV: een boek), van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels.”
Het is dit Bijbelboek OPENBARING – Gods Woord bestemd voor de allerlaatste tijd (veelal ‘de eindtijd’ genaamd) – dat met deze “7 zegels” is verzegeld. Het betreft dus NIET het Evangelie (ofwel de Bijbelboeken met Gods Evangelieboodschap) dat zaligheid moest en moet brengen aan de gehele mensheid gedurende de tijdsbedeling van GENADE. Hoe zouden anders de ontelbaren van zowel de eerste Gemeente alsook van de Gemeente/Kerk erna Gods zaligheid kunnen beërven als Gods gehele Woord verzegeld zou zijn?
Neen, dit “Boek” (ofwel: deze “Boekrol”), dat verzegeld is, is het Boek OPENBARING, dat verzegeld is geweest gedurende de (voorgaande 20) eeuwen van Gods Kerkgeschiedenis. Maar NU in de eindtijd zelf – waar dit Boek een Goddelijke Boodschap voor vormt – wordt dit Boek ONTZEGELD, dus bevattelijk (= te bevatten) gemaakt voor de mensen in de EINDTIJD; voor een deel een felle aanklacht vormend tegen het diepe ZONDEVERVAL, en voor het andere deel de enorme UITWERKINGEN VAN GODDELIJKE GENADE betonend, die God in Zijn oneindige liefde en wijsheid wil en zal openbaren aan ALLEN die in deze eindtijd – de tijd van Zijn WEDERKOMST [8] – OPRECHT en BEROUWVOL hun leven in Zijn doorboorde handen willen leggen tot VOLKOMEN VERLOSSING en VOLKOMEN ZALIGMAKING!
Dan zal Gods VERBORGENHEID, die Hij juist in deze tijd in Zijn Gemeente tot aanzijn zal brengen door Zijn scheppende kracht, worden VERVULD:

 • “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openbaring 10:7).

Deze “VERBORGENHEID” (dit “GEHEIMENIS”) betreft de BRUILOFT VAN HET LAM [9] (zie Openbaring 19:6-9 [10]), de hierop volgende SPADE-REGENOPWEKKING [11] (zie Openbaring 12:1, Joël 2:19 + 23-24 + 26-29 [12]), en de GEBOORTE van de “MANNELIJKE ZOON” [13], Gods 144.000 (zie Openbaring 7:1-8 + 12:1-2+5 + 14:1-5 [14]), gevolgd door de WEGRUKKING van deze mannelijke zoon (= de OPNAME van de 144.000 – vergelijk Judas 1:14b [15]) en de vlucht van de vrouw naar de WOESTIJN:

 • “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar, de regeerperiode van de antichrist tijdens de grote verdrukking).” (Openbaring 12:6)
 • “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (Openbaring 12:14)

Beide laatste gebeurtenissen gaan dan gepaard met MASSALE VERDWIJNINGEN van kinderen Gods (de WEGNAME [16] of AANNAME genaamd):

 • “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: ARENDEN) [17] zich verzamelen.” (Lukas 17:34-37)
 • “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” (Mattheus 24:40-42)

God zij hiervoor al de glorie!

.

Wordt vervolgd

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De dag van JaHWeH (De dag des Heren) van E. van den Worm. (noot AK)
[5] De hoofdstukken 4 en 5 van Openbaring vormen slechts de ‘inleiding’ die aan de opening van deze 7 zegels (in hoofdstuk 6) voorafgaat. Zie eventueel De zegels worden geopend… van CJH Theys. Een eerder uitgewerkte studie van het Boek Openbaring. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie De bazuinen gaan klinken, en het vervolg hiervan in hoofdstuk 9, van CJH Theys. (noot AK)
[7] Fiool = Een fles met een ronde buik en lange hals
Zie eventueel onze studie De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten ! van CJH Theys. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm en/of de studie De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[9] Zie noot 2.
[10] Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
–> Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten, hoofdstuk 6: De Spade Regen-opwekking van H. Siliakus. (noot AK)
[12] Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”
Joël 2:19+23-24+26-29, “De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren (= de geestelijke spijze), de nieuwe wijn en de olie (= de vreugde van en vervulling of zalving met de Heilige Geest), zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken.” “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Die zal (in geestelijke zin) regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen (SV: spade regen) in de eerste maand (beter gezegd: zoals voorheen, in de apostolische tijd). De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie.” “Dan zult u overvloedig en tot verzadiging (de geestelijke spijze) eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.”
[13] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5) – “De geboorte van de mannelijke zoon van H. Silakus. (noot AK)
[14] Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
Openbaring 12:1-2+5, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind (SV: En zij baarde een mannelijke zoon), dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind (SV: kind) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.”
Openbaring 14:1-5, “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn MAAGDEN (= REIN, HEILIG en ONBERISPELIJK in Gods ogen). Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
[15] Judas 1:14b, “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen”. Hier in Judas lezen we dat er ‘slechts“tienduizenden heiligen” wederkomen met Jezus (dus: aan het einde van de grote verdrukking en voor aanvang van het 1000-jarig Vrederijk). Dat wijst m.i. eerder op de 144.000 die volgens Openbaring 12:5 werkelijk “worden weggerukt tot God en Zijn troon”, dan op al de gelovigen die, volgens vele, ‘opgenomen’ zullen worden. (noot AK)
[16] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[17] Er is hier heel bewust gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen