GRATIS Bijbelstudie (11): LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen.)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

.

LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus

Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen

.

Inleidende woorden:

In het Evangelie naar de evangelist Lukas zien wij de Here Jezus uitgebeeld als de Zoon van de mens (uit het zaad van David, naar het vlees – zie Rom. 1:3), als de NIEUWE MENS in God, als het Nieuwe Creatuur (of Schepsel). En uiteraard is elke Nieuwe Creatuur een priester van God, omdat hij in gemeenschap treedt èn is met God. Juist deze gemeenschap geeft de Nieuwe Creatie (of Schepping). En door en in die gemeenschap met God is het Nieuwe Schepsel een priester, die tussen God en de in zonde vervallen mens staat. Daarom is het Evangelie naar Lukas in de eerste plaats een openbaring van Jezus Christus als de wonderbare Hogepriester van God, omdat Hij hier wordt geopenbaard als de Zoon van de mens, de eerste onder de Nieuwe Scheppingen Gods. Wat nu, ook geestelijk gesproken, voor het Hoofd (d.i. Jezus) geldt, geldt ook voor het Lichaam (d.i. voor de ware christenen). Het is dus ook een Boek van de christen als een koninklijke priester, die priester kan zijn, omdat Hij, Jezus Christus, de Hogepriester is. Het is het Boek van de NIEUWE MENS, omdat hij in gemeenschap leeft met die wonderbare Hogepriester en Heiland, waardoor die NIEUWE MENS ook een kanaal KAN zijn van Gods genadestromen ten behoeve van het volk van God.
Dit eerste hoofdstuk toont ons in het bijzonder de poortopening van bekering tot het NIEUWE LEVEN.
Wij willen dit Bijbelboek bezien in het licht van de Israëlitische Tabernakel. Zouden wij kunnen naderen tot dat toenmalige heiligdom, dan zouden wij eerst een poort binnengaan, om dan te komen op heilige grond. Dit is eveneens het geval als wij dit Evangelie met gepaste eerbied en biddend beginnen te lezen.
De kleuren van Jezus’ Wezen worden door die poort ten toon gespreid; namelijk: scharlaken, hemelsblauw, purper en wit. Juist dit witte beeldt de reinheid uit, die kenmerkend is voor die NIEUWE MENS. Het purper doelt op het Koningschap van de Here Jezus Christus, dat in het Evangelie naar Matthéüs tot uitdrukking komt. Dat scharlaken toont het Knechtschap van Gods Zoon, Zijn willen sterven voor de in zonde vervallen mensheid, gelijk de Vader het Hem vroeg, al vóór de grondlegging der wereld. Dit wordt ons in het Markus-Evangelie verteld. Het hemelsblauw vertelt ons van Jezus als Zoon van God, hetgeen door het Johannes-Evangelie wordt weergegeven.
De kleur van Jezus, door Lukas in zijn Evangelie weergegeven, is dus WIT. Hij is die REINE NIEUWE MENS en HOGEPRIESTER.

Lukas 1 vers 1-4, “Aangezien velen getracht hebben, om in (goede) orde een verhaal op te stellen van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; gelijk ons overgeleverd hebben (degenen), die van het begin af aan zelf aanschouwers (d.i. ooggetuigen) en dienaars van het Woord geweest zijn; zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theófilus! Opdat gij mocht kennen de zekerheid van de dingen, waarvan gij onderwezen zijt”.
Hier heeft Lukas, de geneesheer en later evangelist, geschreven aan een zekere Theófilus. Deze laatste is een verzonnen naam, want “Theófilus” wil in het Grieks niets anders zeggen dan “zoon van God”. Hij heeft dit Evangelie dus gericht tot elke zoon van God, aan elk voortreffelijk (lees: oprecht) kind van God. En het doel van de evangelist is om ermee geloofszekerheid te brengen in het hart van elk kind van God.

De geboorte-aankondiging van Johannes de Doper

Nu zullen wij het verhaal onder de loep nemen van de geboorte-aankondiging van Johannes de Doper. Johannes de Doper is een bekeringsprediker. Hij riep het volk van Israël, het Jodendom wel te verstaan (namelijk van de stam Juda, waarin ook de stam Benjamin opgenomen was), tot bekering. Hij was gekomen in de geest van Elia, de profeet die Israël tot bekering riep, nadat het (geestelijk) was afgedwaald en Baäl had gediend door toedoen van koningin Izebel, de vrouw van koning Achab van Israël.
De Baäl-godsdienst is in feite een natuurgodsdienst. Nader beschouwd wil de Baäl-godsdienst zich uitleven in wereldse lusten, de wereldse zin wordt erin botgevierd. De Baäl-cultus (d.i. de verering van Baäl, een afgod) droeg een losbandig karakter, waarbij de vruchtbaarheid werd vergoddelijkt.
Elia riep Israël van Baäl weg – van de wereldse, losbandige levensstijl waar het Israël van zijn tijd in vervallen was – terug naar JaHWeH-God. Hij riep hen tot de LEVENDE God en Here, de God van reinheid, ingetogenheid en gerechtigheid. Aldus was Elia en aldus was deze Johannes de Doper.
Wij lezen nu, dat God de geboorte van deze Johannes de Doper aankondigde. Al wat recht en goed is komt uit God. God is het, Die ons tot bekering roept. Wij komen niet tot God zonder deze roep tot bekering; en Hij gebruikt hiertoe de mond van de bekeringsprediker.
De bekeringsprediker is een geschenk van een liefhebbende God aan mensen die in de zonde verdwaald zijn. God in Zijn ontfermingen vult hem met de Geest, Die tot bekering roept. Hij is een spreekbuis van de roepstem, die uit Gods hart komt. 

 • Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

**************************************************************

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1
De poort van bekering tot het NIEUWE LEVEN in Christus.
Inleidende woorden:
De geboorte-aankondiging van Johannes de Doper
Gods Geest kondigde de geboorte van het NIEUWE LEVEN aan.
Het bezoek van Maria aan Elizabet
De lofzang van Maria.
De geboorte van “de roeper tot bekering”
De lofzang van Zacharías.

Hoofdstuk 2
De geboorte van het NIEUWE LEVEN.
De geboorte van Jezus Christus.
De getuigen van Zijn geboorte.
De eerste groep van getuigen: de herders.
De tweede groep van getuigen: Simeon en Anna.
De derde groep van getuigen: de drie wijzen.
Christus wil in ons groeien en door ons heen arbeiden, naar de kracht, die in ons werkt met macht.

Hoofdstuk 3
Voortaan willen leven in blijvende bekeringsgezindheid.
De actieve werking van het Woord der bekering.
Brengt dan vruchten voort die de bekering waardig zijn!
Wat zijn de vruchten, die de bekering waardig zijn?
De wereld haat het Woord der bekering.
Gods antwoord op elke hartgrondige bekering, uitgedrukt in de waterdoop.
Het geslachtsregister van Jezus.

Hoofdstuk 4
Jezus – Gods Hogepriester – beproefd en door velen veracht, maar… door anderen aanvaard.
Gods Hogepriester beproefd.
De Hogepriester door velen veracht en verworpen.
De bediening van het Evangelie.
Nogmaals: de verharding in Názareth.
Jezus, Gods Hogepriester, geloofd en aanvaard.

Hoofdstuk 5
De Gemeente, een Koninklijk Priesterdom, een uit de zonde gewonnen volk.
Zondaren worden door het Kruiswoord gereinigd en geheiligd tot leden van het Lichaam van Christus, opdat ze vruchtdragen (1 Kor. 1:18).
De rechtvaardigmaking van de ziel.
De rechtvaardigmaking van het lichaam.
De rechtvaardigmaking van de geest.
Het oprechte verlangen – van de vrijgemaakte mens – naar God leidt tot vasten.
De (sabbats)rust van de NIEUWE MENS in God.

Hoofdstuk 6
De basisprincipes van Gods Priesterkoninkrijk.
Inleiding:
I. De houding van de priester tegenover God.
II. De houding van de priester tegenover de wereld, tegenover de zondaar die ons bewust naar behandeld.
1. Onze houding tegenover hen, die ons haten.
2. Onze houding tegenover hen, die ons geen goed aandoen.
3.Onze houding tegenover hen, die wat van ons lenen of hebben wil.
III. De houding van de priester tegenover zijn (of haar) Goddelijke dienst.
IV. De houding van de priester tegenover zijn (of haar) eigen kruisleven en heiligmaking.

Hoofdstuk 7
De Here Jezus Christus, onze Opstandingskracht in alle opzichten.
In geval van ziekte.
In geval van ellendige omstandigheden.
Hij redt Zijn dienstknechten uit alle twijfels, die de boze inblaast.
Hij is slechts een Heer van de Opstanding voor alle oprechte gelovigen.
Hij is de grootste Schat en het voorwerp van aanbidding van elke verloste zondaar; Hij doopt hem (of haar) met de Heilige Geest.

Hoofdstuk 8
Als een zevenvoudige kandelaar voor God.
1. Wij moeten onszelf dingen ontzeggen en bereid zijn om offers te brengen ter ere van Jezus.
2. Wij moeten ons leven toewijden aan Jezus, en arbeiden ter ere van Hem alleen.
3. Wij moeten onszelf verloochenen en “opbranden” ter ere van Jezus.
4. Wij moeten God volkomen gehoorzaam zijn in woord en daad; opdat de Zalving van God Zich vrij – in en door ons heen – kan openbaren.
5. Wij moeten onszelf verloochenen, opdat de Here ons kan gebruiken tot redding van de naaste.
6. Wij moeten Goddelijke bewogenheid hebben voor verloren zielen.
7. De reiniging van alle “vlees” en de volmaking van de Gemeente, enkel onder de machtige leiding van de Heilige Geest.
Tot besluit.

Hoofdstuk 9
Als een Goddelijk Toonbrood in deze wereld (deel I).
Het gebedsleven, de ware meter van onze geestelijke honger.
Wij moeten tot wondertekenen in deze wereld worden door gemeenschap met Jezus Christus, het Brood des Levens.
Het Brood des Levens en Heródes.
Gods Gemeente moet een Toonbrood zijn, en dit kan alleen maar door de gemeenschap met het Brood des Levens.
Gemeenschap met het Brood des Levens geeft een heldere en juiste blik op Jezus en Gods Woord.
Gemeenschap met het Brood des Levens geeft kruisproces en heiliging van het leven.
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt ware aanbidding van het Lam van God.
Wij ontvangen Zalving en Geesteskracht door gemeenschap met het Brood des Levens.
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt, na kruisproces, broederschap en gemeenschap in Christus.
Gemeenschap met het Brood des Levens maakt ons bekwaam om Jezus te volgen en voor Hem te arbeiden.
Gemeenschap met het Brood des Levens maakt of brengt voort:

Hoofdstuk 10
Als een Goddelijk Toonbrood in deze wereld (deel II).
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt zending in Goddelijke Heiligheid.
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt openbaring van Gods macht en verborgenheden.
Gemeenschap met het Brood des Levens geeft ons bewogenheid voor verloren zielen.
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt oprecht verlangen naar de diepten van Gods Woord en liefdevolle overgave.

Hoofdstuk 11
Ons leven moet een lieflijke reuk – namelijk als wierook – voor Gods aangezicht zijn.
Deel I: Hoe wij tot God hebben te komen in het gebed.
Deel II: De obstakels in ons gebedsleven.
Gebed en aanbidding worden door zonde verstoord.
Gebedloosheid doet ons geloofsleven schipbreuk lijden.
Geen Roomse afgoderij!
Het oordeel van God komt over hen, die het teken van het Kruis niet kennen.
De (dagelijkse) zorgen van het leven vormen obstakels in ons gebeds- en getuigenisleven.
Deel III: De valse aanbidding en dienst.

Hoofdstuk 12
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel I).
Zeven “christelijke” demonen of “heilige” duivels.
De eerste demon: het “Oog-van-de-mensen”.
De tweede demon: “Mensenvrees”.
De derde demon: “Jacht-naar-‘t-goud”. De jacht naar meer geld en materie; de dans om het gouden kalf en dus de aanbidding van de Mammon.
De vierde demon: “Rust-in-’t-goud”.
De vijfde demon: “Bezorgdheid-voor-het-levensonderhoud”.
De zesde demon: “Slaap-zacht”.
De zevende demon: “Werk-in-’t-vlees”.
Het Vuur van de Heilige Geest zal ons van alle machten van de hel verlossen.
Het Vuur van de Heilige Geest maakt scheiding tussen schijnheilig en oprecht geloof.
Laten wij, nu wij dit weten, jagen naar de Goddelijke brand van dit reinigend Vuur; vooral als wij zien, dat Zijn Wederkomst nadert.

Hoofdstuk 13
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel II).
Het onbekeerlijke Jodendom – tot de tijd van het einde – verworpen.
De meerderheid van de Joden en hun leiders in Jezus’ tijd leidden een onbekeerlijk leven.
Een leven zonder oprechte bekering is onvruchtbaar voor Gods Koninkrijk.
Door het onbekeerlijke leven van de Joden destijds ontstond de Farizeeër, de onwaarachtige arbeider.
Onbekeerlijkheid brengt ons tot eigenwillige inzichten aangaande Gods Woord en dus tot (het brengen van) een valse leer; het maakt ons tot werkers der ongerechtigheid.
Onbekeerlijke arbeiders groeien uit tot vervolgers van de ware kinderen van God.

Hoofdstuk 14
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel III).
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van de verderfelijke aardsgerichte en wereldsgezinde levensvisie(s).
De geestelijke dood brengt ziekte in het lichaam.
De geestelijke dood brengt hoogmoed en het verlangen naar eer en/of roem in onze geest.
Door de geestelijke dood zal onze ziel sterk verlangen naar aards bezit.
Gods oproep tot geestelijke HERbewapening.

Hoofdstuk 15
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel IV).
Een 3-delig beeld van Gods reddende liefde.
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van elke geestelijke dwaling en eigenzinnigheid in de dienst van de Here.
Het 1ste beeld: Het verloren schaap.
Het 2de beeld: De verloren penning.
Het 3de beeld: De verloren zoon.

Hoofdstuk 16
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel V).
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van al het onheilig verlangen naar aardse zaken (zoals: geld, onheilige seks, roem).
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van alle Mammonistische afgoderij.
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van alle onheilige en ongeremde seksbeleving.
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van alle verlangen naar eer, roem en het applaus van de mensen.

Hoofdstuk 17
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel VI).
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van alle zondige woorden en handelingen die er van mens tot mens kunnen geschieden. Wij moeten leven in die overvloeiende liefde van God, waardoor ook wij barmhartig en genadig worden voor onze medemens.
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van alle haatdragendheid.
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van alle inbeelding, dat wij reeds ZELF héél wat zijn.
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van de zonde van ondankbaarheid.
Laten wij bidden om bescherming tegen en verlossing van al de verleidingen (nl. satanische machten, krachten en zonden) van de laatste dagen.
1: De verleiding die er zal zijn vanwege de (vele) valse profeten; hun valse zalving zal uitlopen op (de aanbidding van) de antichrist.
2: De verleiding van de steeds maar toenemende (zich vermenigvuldigende) ongerechtigheid.
3: De geestelijke druk van de toenemende vervolgingen en verdrukkingen.
De ontkoming van de volmaakten.

Hoofdstuk 18
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel VII).
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van de zonde van gebedloosheid.
Wij hebben volhardend te bidden, net zo lang tot het antwoord komt.
Wij hebben te bidden met een berouwvol hart.
Wij hebben te bidden als een kind.
Wij moeten ervoor waken, dat ons bezit en alle andere zaken, die betrekking hebben op dit aardse leven, geen verhindering vormen in ons gebedsleven.
Slechts door een innig en oprecht gebedsleven, belijdenis van zonden en totale overgave kunnen wij werkelijk deel    hebben aan de Dood en Opstanding van de Here Jezus Christus.
Slechts door een oprecht en volhardend gebedsleven kunnen wij inzicht verkrijgen aangaande het EEUWIG  Verlossingsplan en Woord van God.

Hoofdstuk 19
Gods (Koninklijke) priesters kennen een absolute toewijding aan hun Koning.
Aardsgerichtheid moet voor een arbeider van God een overwonnen zaak zijn.
Een ware arbeider van God ontvangt van Hem het geestelijke vermogen (zoals gaven, krachten enz.) om hier – in en door Hem – mee te werken.
Typebeeld van de volmaakte dienstbaarheid aan Jezus Christus.
Laten wij, in volledige afhankelijkheid aan en eenheid met Jezus, werken aan de reiniging van Zijn (geestelijke) tempel, namelijk ons hart en leven.

Hoofdstuk 20
Het leven van de Bruid van Christus zal in diepe en volmaakte gemeenschap met God zijn.
Christus, de Hogepriester, leeft in diepe en volmaakte EENHEID met de Vader en handelt uitsluitend naar de wil van Zijn Vader.
Gods arbeiders moeten Hem dienen in diepe gemeenschap met en toewijding aan Hem èn in Zijn (volmaakte) liefde.
De tweestrijd (TWEESLACHTIGHEID) in de ziel van het volk van God.
Óók ons lichaam moet zich aan Gods (reinigend) Vuur onderwerpen.
Door de gemeenschap met Christus worden wij volmaakt.
Wij moeten in waarheid gemeenschap met Hem hebben.

Hoofdstuk 21
Gods gerechtigheid is als een tweesnijdend zwaard; het brengt de (oprechte) gelovige volkomen genade, maar alle anderen oordeel.

Hoofdstuk 22
De 7 inleidende bloedschreden, die leidden tot het verzoenend offer van Jezus aan het kruis van Golgotha.
1ste inleidende bloedschrede: Het verraad van Judas.
2de inleidende bloedschrede: Het Pascha – Gods enige weg tot behoud, die, in het hart van de Vader, reeds werd ingesteld bij de grondlegging van deze wereld.
3de inleidende bloedschrede: De redding van de mens – naar lichaam, ziel en geest – dreef Jezus naar Golgotha.
4de inleidende bloedschrede: Jezus’ innerlijke aanvaarding van Zijn taak als Lam van God.
5de inleidende bloedschrede: De gevangenneming van Jezus.
6de inleidende bloedschrede: De verloochening van Petrus.
7de inleidende bloedschrede: Jezus bespot, geslagen en vals beschuldigd door de Hoge Raad.

Hoofdstuk 23
De 7 bloedschreden van Jezus Christus, die leidden naar de volbrenging van Zijn offer aan het kruis van Golgotha.
1ste bloedschrede: Jezus voor Pilatus, als Zijn (aardse) rechter.
2de bloedschrede: Jezus overgeleverd aan de nieuwsgierigheid en de bespottingen van Heródes.
3de bloedschrede: Bar-Abbas verkozen boven Jezus.
4de bloedschrede: Jezus droeg (met grote moeite) Zijn kruis op weg naar Golgotha.
5de bloedschrede: De kruisiging van Jezus Christus.
6de bloedschrede: Jezus ging het dodenrijk (de plaats waar de gestorven zondaren verblijven) in.
7de bloedschrede: Drie dagen en drie nachten in het dodenrijk.

Hoofdstuk 24
De heerlijkheid van de opgestane Christus (werkzaam) in de NIEUWE MENS.
Gods schekina-glorie werkend in ons lichaam.
Gods schekina-glorie werkend in onze ziel.
Gods schekina-glorie werkend in en door onze geest.
Hoe de hoofdstukken van het Lukas-Evangelie werden gezien.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bekering, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bidden/Gebed, Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 10 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 10

Nogmaals: Gods overwinning [4]
(vervolg)

.

.

Openbaring 10 vers 5-7, “En de Engel Die ik (= Johannes) op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn (rechter)hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er (dan) geen tijd meer zou (SV: zal) zijn. Maar in de dagen van de stem van de 7de engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
Hier zwoer de Zoon van God, bij de waarachtigheid van Zijn Vader, “dat er geen tijd meer zal zijn”, dat het EINDE dan (= nu) MET RASSE SCHREDEN NADERT. En met het luiden van de laatste, de 7de bazuin zal ALLES – wat God heeft willen scheppen in de NIEUWE TWEEDE MENS (alles, wat onder de noemer “de VERBORGENHEID Gods” kan worden gevat) – dàn geschapen en vervuld zijn, te weten:

 • De BRUIDSVORMING:
  Openbaring 19:7, “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.”
  .
 • De SPADE REGEN TIJD: [5]
  Joël 2:23-27, “En u, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God, christenen en Messias-belijdende Joden), verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest)). Die zal (geestelijke) regen op u doen neerdalen, vroege regen en late (SV: spade) regen (beeld van de Heilige Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk leven ten tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), in de eerste maand (SV: zoals voorheen = zoals IN HET BEGIN, in de tijd van de eerste Gemeente). De dorsvloeren zullen vol koren (= geestelijke spijze) zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie (beeld van de Heilige Geest). Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze), en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!”[6]
  .
 • De (onzichtbare [7]) WEDERKOMST van de HEMEL-BRUIDEGOM:
  Mattheüs 25:10, “Toen zij (= de DWAZE MAAGDEN [8]) weggingen om olie (beeld van [de vervulling met] de Heilige Geest) te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar (SV: gingen met hem in tot) de bruiloft, en de deur werd gesloten.”
  .
 • De BRUILOFT van HET LAM:
  Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL [9] van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
  .
 • De GROTE OPWEKKING gedurende deze Spade Regen tijd:
  Joël 2:28-29, “Daarna (na het geestelijk herstel van de Gemeente) zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” [10]
  .
 • De VORMING van de 144.000:
  Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, TOTDAT wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben. “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
  Openbaring 12:2, “En zij (de VROUW [11], zie vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
  Openbaring 12:5a (SV), “En zij (de VROUW) baarde een mannelijke zoon [12] (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede… [13]
  .
 • De WEGRUKKING van de 144.000:
  …en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5b, SV); [14]
  .
 • De WEGVOERING naar de WOESTIJN van de BRUIDSGEMEENTE:
  Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen” (= 42 maanden of 3,5 jaar) … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist als werelddictator tijdens de grote verdrukking).”
  .
 • De ARBEID van GODS 2 GETUIGEN in Palestina (= de oudere staatsnaam van Israël AK):
  Openbaring 11:3-12, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 1260 dagen lang (= 42 maanden of 3,5 jaar) Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de valse profeet – zie Openbaring 13:11), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.”
  .
 • De OPSTANDING van de RECHTVAARDIGEN:
  Openbaring 20:4-6, “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest (= de antichrist) en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar lang.” [15]
  Lukas 14:14, “En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”
  Johannes 5:29, “en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.”
  .
 • De VERANDERING IN EEN PUNT DES TIJDS van hen die in de woestijn (door God bewaard) zijn:
  1 Korinthe 15:51-54, “Zie, ik vertel u een geheimenis (SV: een verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.”
  1 Thessalonicenzen 4:15-17, “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij, die levend zullen overblijven (op deze aarde, door Gods bewaring, in de ‘woestijn’) tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”
  .
 • De (zichtbare [16]) WEDERKOMST van JEZUS ALS KONING met Zijn 144.000, waarbij de Bruidsgemeente, evenals de opgestane rechtvaardigen, Hem en de 144.000 tegemoet gaan in de lucht (een tijdelijke ‘opname’), om daarna samen naar de aarde terug te keren tot het vormen van het 1000-jarige Vrederijk: [17]
  Openbaring 19:11-21, “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers (de 144.000 – zie Judas 1:14) in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
  Judas 1:14, “Ook over hen (de 144.000) heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.

 

Openbaring 10 vers 8-10, “En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.”
Het “Boekje” – volgens ons het Boek Openbaring – met de gehele Bijbel samen Gods wil voor de eindtijd vormend, moet door Zijn dienstknechten GEGETEN worden.
Alles wat gegeten wordt, wordt opgenomen in het lichaam van de mens en sterkt en vormt hem zo. Dit is ook waar in geestelijke zin. Als wij Gods WOORD en BELOFTEN in GELOOF eten, worden ze in ons een GODDELIJKE KRACHT (zie Romeinen 1:16 [18]), “om voorspoedig te zijn in datgene waartoe het gezonden is”: “zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” (Jesaja 55:11).
Bij het ontvangen van Gods Woord en wil zijn Zijn woorden “zoet” (aangenaam), maar in de buik, bij de ervaring ervan in hun kruiswerkingen, zijn ze “bitter”.
Hier wordt de Bruidsvorming en de vorming van de 144.000 (Openbaring 12:2 [19] spreekt van “barensnood” en “pijn om te baren”) getypeerd; de toebereiding tot het huwelijk met het Woord van God, het Goddelijk Lam.

 

Openbaring 10 vers 11, “En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”
NA de Bruiloft van het Lam Gods komt de GROTE OPWEKKING, die de einden der aarde zal bereiken:

 • “Laten uw lendenen (in geestelijke zin) omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven [20] die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.” (Lukas 12:35-37)
 • “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis [21] voor alle volken; en dan zal HET EINDE komen.” (Mattheüs 24:14)
 • “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN [22] op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” (Joël 2:28-29)

 

EINDE van hoofdstuk 10

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 10 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel ook nog Openbaring hoofdstuk 7, met de titel “Gods overwinning”. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[6] Voor meer uitleg over deze verzen, zie onze studie Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek – en de profeet – Joël)van H. Siliakus. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie De wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie noot 6.
[11] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[12] Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die in geestelijke zin natuurlijk “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
 • Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen/maagden zwanger zullen (moeten) worden door de overschaduwing van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan ook echt 144.000 zonen/heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.
  Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat van de klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers maagden zijn), en die dan denken zo Gods plan te volbrengen.
  Maar… dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !! (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)– met de titelDe geboorte van de mannelijke zoon (beeld van de 144.000) van H. Silakus. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7) – met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Zie noot 7.
[17] Zie noot 15.
[18] Romeinen 1:16, “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”
[19] Openbaring 12:2, “En zij (de VROUW, zie vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[20] Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het toch ook een goede vertaling, omdat Hij waarlijk onze “Heer en Meester” is, want… “Hij heeft ons gekocht en betaald” met Zijn eigen Bloed! (noot AK)
[21] Zie eventueel onze studie ‘Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn van E. van den Worm. (noot AK)
[22] Zie noot 5.
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 10 vers 1, 2, 3, 4 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 10

Nogmaals: Gods overwinning [4]

 

De vervulling van Gods VERBORGENHEID

God heeft een Koninkrijk van HERSCHAPEN MENSEN in de zin; mensen, in wie en met wie Hij wonen, leven en werken wil in AL DE EEUWIGHEID HIERNA! Het zijn dingen die Hij reeds van zins was vóór Hij de mens schiep, vóór Hij de wereld grondvestte:

 • “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij HEILIG en SMETTELOOS voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed [5], namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis (SV: de verborgenheid) van Zijn wil bekendmaakte, om in de (tijds)bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest [6] van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeze 1:3-12) [7]
 • “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij (in geestelijke zin) dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:4-10)
 • “opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,” (Efeze 3:10)
 • “en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de NIEUWE mens [8], die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware RECHTVAARDIGHEID en HEILIGHEID.” (Efeze 4:23-24)
 • “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou HEILIGEN, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij HEILIG en SMETTELOOS zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.(Efeze 5:25-32)

Dit volk zou HEILIG en VOLMAAKT zijn IN Zijn LIEFDE-NATUUR en “KINDEREN Gods” genaamd worden. Ja, ze zouden samen, levende in de HEERLIJKHEID Gods, de BRUID VAN HET GODDELIJK Lam vormen, er in die EEUWIGE VERBINTENIS zijn “tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade”. Ze zouden met en door het Lam van God als hun Koning en Hoofd en in de kracht van de Heilige Geest in alle eeuwigheid “de veelvuldige wijsheid van God” aan Gods schepping openbaren en mededelen.
Dit nu is de VERBORGENHEID / het GEHEIMENIS van God die/dat Hij tevoren reeds door Zijn profeten had aangekondigd, maar die/dat NU, juist in DE LAATSTE DAGEN OP AARDE en in al de eeuwigheid hierna (eerst in het 1000-jarige Rijk [9] en daarna in de NIEUWE HEMEL en op de NIEUWE AARDE) zal worden geopenbaard, vervuld:

 • “Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament (SV: een pilaar en vastigheid) van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht (SV: de verborgenheid der godzaligheid is groot): God is geopenbaard in het vlees [10], is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” (1 Timotheus 3:14-16)
 • “Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. [11] Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.” (Titus 3:4-7)
 • “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt (SV: in de kracht Gods bewaard) door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.” (1 Petrus 1:3-12)
 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)

God zal Zich zo in de laatste dagen, óók op aarde, ten volle openbaren DOOR MENSEN HEEN. Dit door mensen heen stralende Goddelijk Licht vormt een fenomeen dat in de natuur als het ware wordt voorzegt door de BLINKENDE MORGENSTER, die de STALENDE NIEUWE MORGEN inluidt:

 • “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.” (Openbaring 22:16)
 • (Lees Openbaring 21:1-27, dat gaat over de nieuwe hemel en nieuwe aarde)
 • “En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken (SV: waren tot genezing der heidenen). En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.(Openbaring 22:1-5)

Deze teksten geven de NIEUWE MORGEN in Gods eeuwigheid weer.

.

Openbaring 10 vers 1, “En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn (aan)gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen (SV: pilaren) van vuur.”
Deze “sterke Engel” is – als wij Zijn verschijning vergelijken met Openbaring 1:12-16, Ezechiël 1:22-28 en Mattheüs 17:2 – niemand anders dan de verheerlijkte Zoon van God, onze Here Jezus Christus:

 • “En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En Hij had 7 sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.” (Openb. 1:12-16)
 • “En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen. Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen vanvoren bedekten, en ieder had er twee die hun lichamen vanachteren bedekten. Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.” (Ezech. 1:22-28)
 • “En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.” (Matth. 17:2)

 .

Openbaring 10 vers 2, “En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde.”
Het “geopende Boekje” is het Boek Openbaring, dat nu van zijn 7 zegels ontdaan is. Dat Hij Zijn voeten zet “op zee en op aarde” wil zeggen, dat Hij Zich nu richt tot de GEHELE AARDE.

Openbaring 10 vers 3, “En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen [12] hun stemmen horen.”
De “Leeuw van Juda” heeft gebruld (!):
“…Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken.” (Openbaring 5:5)
Een leeuw brult, als hij reeds zeker is van zijn prooi. Brullend stort hij er zich dan op.
Zo is het ook gesteld met onze Here Jezus Christus, Die nu Zijn beoogde doel – DE VORMING VAN ZIJN BRUIDSGEMEENTE over de gehele aarde (zie Openbaring 12:1 [13]) en in die Gemeente: de vorming van Zijn 144.000 (de “mannelijke zoon” van Openbaring 12:5, 7:1-8 en 14:1-5 [14]) – als BEREIKT weet, nadat de zegeloordelen hun reinigende, louterende werkingen op de mensheid, en op Zijn Gemeente/Kerk in het bijzonder, hebben gehad.
De “7 donderslagen” reflecteren/vertalen als het ware die overwinningsbrul van Juda’s Leeuw voor Zijn Gemeente/Kerk. Zij heten “DONDERSLAGEN”, omdat zij Gods (oordelende) stem weergeven aan de 7 Gemeenten:

 • “De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.” (Psalm 29:3)
 • “En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels (SV: lampen) te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.” [15] (Openbaring 4:5)

Zij vormen Gods proclamerende trompet, om aan te geven dat de tijd van vervulling van Gods verborgenheid zéér nabij, ja NU, is.
Het waren “ZEVEN donderslagen”, die hun stemmen verhieven. Zeven is het getal van PERFECTIE, hier van GODDELIJKE PERFECTIE. Deze vormen de “7000 profeten Gods” van het laatste uur die hun knie voor de BaäI van de eindtijd NIET gebogen hebben (zie 1 Koningen 19:18 [16]), maar die trouw de wacht voor Gods aangezicht hebben waargenomen, en die in de RAAD Gods zijn BLIJVEN staan:

 • Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden.” (Jeremia 23:21-22).

Mijns inziens zijn het deze “donderslagen” wier opwekkende, profetische stemmen die “middernachtelijke roep” vormen, waarvan wij kunnen lezen in Mattheüs 25:6 (SV): “Zie, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!”, waardoor de gehele Bruidsgemeente opstaat en zich WAARLIJK toebereidt voor de spoedig te houden BRUILOFT van het Lam [17]:

 • “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam (Gods) is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL [18] van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:6-9)
 • “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden [19], welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. [20] Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13, SV)
 • “Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL [21]) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. … En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden (<– in geestelijk zin) hier binnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat NIEMAND van die mannen die (eerder, en nog wel tot het AVONDMAAL [22] van de bruiloft van het Lam) genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.” (Lukas 14:15-24)

.

Openbaring 10 vers 4, “En toen de 7 donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik (= Johannes) op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op.”
Voor de tijd van Johannes moesten die stemmen van die “7 donderslagen” VERZEGELD worden; die zijn namelijk bestemd voor de EINDTIJD (vergelijk Daniël 8:26 [23]). Dan zal de Heilige Geest dit gebeuren realiseren en de Gemeente/Kerk van Christus zodanig vitaliseren (= het [opnieuw] actief of levendig maken van iets) dat waarachtige Bruidsvorming dan OVER DE GEHELE WERELD zal kunnen geschieden in de kracht van de Heilige Geest [24], Die als nimmer tevoren over Zijn Gemeente zal worden uitgestort (tijdens de zgn. “Spade Regen” Opwekking [25]). De “Bruid van Christus” zal in die laatste dagen dan “tot voortreffelijkheid” zijn:

 • “Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn (letterlijk: tot sieraad en tot heerlijkheid), en de vrucht van de aarde tot glorie en luister (SV: tot voortreffelijkheid en tot versiering) voor hen in Israël die ontkomen zijn.” (Jesaja 4:2)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [26]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel ook nog Openbaring hoofdstuk 7, met de titel “Gods overwinning”. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[7] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[10] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
1) = de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
2) = de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3)= 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[11] Zie noot 6.
[12] Zie eventueel onze studie De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”
[14] Openbaring 12:5 (SV), “En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
Openbaring 7:1-8 “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
Openbaring 14:1-5, “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
[15] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[16] 1 Koningen 19:18, “Maar Ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.”
[17] Zie noot 2.
[18] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord “MAAGDEN” uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[21] De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The marriage supper of the Lamb”, wat ook “het avondmaal van de bruiloft van het Lam” betekent. Zie ook nog noot 18. (noot AK)
[22] Zie noot 18.
[23] Daniel 8:26, “Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.”
[24] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[25] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[26] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
 
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (10): De mannelijke zoon in het boek ESTHER

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar H. Siliakus

Een vergelijking

In het boek Esther is Mordechai de figuur die direct naast de sleutelfiguur Esther staat. Esther is enigszins passief, Mordechai actief. De betekenis van de naam Mordechai is “kleine man” of “manneke”. Het blijkt bij het lezen van dit boek, dat Mordechai’s optreden inderdaad doet denken aan de “mannelijke zoon” van Openbaring 12, die ook wel het “manneke” genoemd wordt.
In het verleden werden er reeds vergelijkingen gemaakt tussen deze mannelijke zoon en achtereenvolgens Jezus en Mozes (zie: rev. W.H. Offiler, “God en Zijn Bijbel”, blz. 460-463; rev. C.J.H. Theys, “Die is en Die was en Die komen zal”, blz. 246-249 en “Heidenvolken in profetisch licht”, blz. 42-45, alsmede het artikel in de serie “Profetische horizon” in het blad “Het Volle Evangelie” van dec. 1959). [1]
Overeenkomsten tussen deze drie betreffen onder andere:

 • de Goddelijke bewaring,
 • het verlosserschap, en
 • het heerser en strijder zijn.

Bij een vergelijking van Mordechai met de mannelijke zoon komen wij deze kenmerken eveneens tegen. Openbaring 12 vers 5 leert ons:

 1. dat de mannelijke zoon wordt bewaard of “weggerukt tot God”, en
 2. dat hij de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede,
 3. terwijl Openbaring 14 vers 1 hem toont – in de gedaante van de 144.000 verzegelden – als overwinnaar en heerser met Christus.

Laat ons nu zien hoe deze drie kenmerken in het leven van Mordechai naar voren komen.

1. Mordechai werd bewaard

Hij werd door God behoed en bewaard tegen de moordzucht van Haman, die hem haatte. God leidde het zo, dat Mordechai aangenaam werd bij de Perzische koning (zie Esth. 2:21-23 en 6:1-10) en dat Haman bij de koning in ongenade viel (zie 7:5-8), waardoor deze Haman zelf aan de door hem voor Mordechai opgerichte galg kwam te hangen (zie 7:9-10).

2. Mordechai werd middel tot verlossing

Hij werd de verlosser voor de Joden in die tijd (inclusief Esther – zie 4:13). Hij was evenzeer een verlosser en bevrijder, zoals Mozes dat eerder was voor het gehele volk Israël. Zijn verlosserschap blijkt uit het volgende: God bestelde het zo, dat zijn nicht Esther, die hij opgevoed had, koningin-gemalin van Ahasveros werd (zie 2:15-18); voorts is het Mordechai, die Esther over het duivelse plan van Haman inlicht, haar dwingt in actie te komen en haar daarbij steunt (zie 4:7-8, 13-14 en 15-17); tenslotte zien wij hoe Mordechai

 • na de ontdekking van het complot tegen de Joden (door Esther aan Ahasveros bekend gemaakt) “premier” wordt in de plaats van Haman (zie 8:2),
 • de verlossende tegen-wet voor de Joden opstelt en
 • de leider van de verdedigings-aktie wordt (zie 8:9, 9:3-4).

3. Mordechai werd (mede-)heerser en strijder

Hij werd medeheerser naast Ahasveros. Hij kreeg de rang van eerste vorst (d.i. een “premier”), zoals wij al opmerkten (zie Esth. 8:2) en behield die (zie 10:2-3). Hij had de leiding in de strijd van zijn volk voor hun behoud (zie 9:3-4). Dat de Joden hem als hun leider beschouwden, blijkt ten overvloede uit het feit, dat hij het bevel kon geven voor de instelling van het Purimfeest (zie 9:20-23). 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] Alleen de studie van C.J.H. Theys, Die is en Die was en Die komen zal (een uitgebreide studie van het boek Openbaring) is in mijn bezit en staat inmiddels uitgewerkt op onze website.
Zie: Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (alle 22 hoofdstukken, met vers voor vers uitleg)

***************

.

Inhoudsopgave:

Een vergelijking.

 1. Mordechai werd bewaard.
 2. Mordechai werd middel tot verlossing.
 3. Mordechai werd (mede-)heerser en strijder.

Andere typebeeldige overeenkomsten.
Overzicht van de loop der gebeurtenissen.

 1. Esther wordt de bruid van de koning.
 2. Het huwelijk.
 3. Mordechai’s verborgen aanwezigheid.
 4. Verheffing van Mordechai en val van Haman.
 5. Afrekening met de vijanden van de Joden.

Kenmerken van de mannelijke zoon.
De mannelijke zoon voor zijn geboorte.
Tot besluit.
Schema: ”Het boek Esther in profetisch licht”.

Geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Israël/huis van Israël, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 9 vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 9

Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking (vervolg)

.

Openbaring 9 vers 12, “Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.”
Na dit eerste “wee”, ten tijde van de GROTE VERDRUKKING, volgen er nog 2 “weeën” (namelijk: het 6de en 7de bazuinoordeel).

De 6de engel bazuint

Openbaring 9 vers 13, “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik HOORDE uit de 4 horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.”
Dit “gouden altaar”, dat vóór God staat, komt in het tabernakelpatroon [4] overeen met het WIEROOK-ALTAAR, dat symboliek is voor de GEBEDEN en AANBIDDINGEN van de heiligen. De “4 horens”, die aan de 4 hoeken van dit altaar uitsteken, symboliseren de KRACHT GODS, als antwoord op het gebed. Want de Almachtige hoort en verhoort de gebeden van Zijn kinderen:
“…u zult tot Mij bidden [5] en Ik zal naar u luisteren.” (Jeremia 29:12b)
“en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.” … “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 3:22 + 5:14-15)
Die gebeden zijn, onder andere, wat geschreven staat in Openbaring 6 vers 10: “En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?”
Nu gaat de GODDELIJKE RECHTER over tot OORDELEN en WREKEN…
Daarom spreekt Gods stem uit de “4 horens” van dit “gouden altaar”.

Openbaring 9 vers 14, “Die (stem) zei tegen de zesde engel die de bazuin had: MAAK DE 4 ENGELEN LOS die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.”
Hier is de Goddelijke opdracht om de “4 engelen” (de “4 winden” of geesten des hemels of der aarde – vergelijk Openbaring 6:1-8, 7:1 en Zacharia 6:5 [6]), “die gebonden zijn bij de grote (WERELD)rivier, de Eufraat”, LOS TE LATEN! De dag van Gods wrake is dan aangebroken!
Wij weten dat deze 4 “engelen” “geesten” of “machten” zijn:
Het OORDELENDE / WREKENDE WOORD GODS, nu gespeend van (= zonder) alle GENADE,
De OORLOGSGEEST,
Het SPOOK van de HONGER,
De GEWELDDADIGE DOOD.
Nu slaan deze “4 engelen” niet meer met mate toe. Voorheen waren zij “GEBONDEN”, werden zij door de GROTE BARMHARTIGHEDEN GODS in zekere mate weerhouden. Hun tuchtigingen dienden dan tot BEKERING van de mensenkinderen. Hier slaan zij echter toe in de GROTE VERDRUKKING. Dan is het woord “GENADE” reeds geschrapt uit Gods “hemel-woordenboek”! Dan is de GENADEDEUR, zoals wij reeds weten, door God Zelf GESLOTEN (vergelijk Genesis 7:16 [7]).
Hier worden zij “LOSGELATEN” enkel en alleen TOT VERNIETIGING van de ONBEKEERLIJKE, ANTI-CHRISTELIJKE, SATANISCHE mensheid ten tijde van de Grote Verdrukking!
Wij weten (vermoedelijk) al dat de rivier Eufraat symboliek staat voor de mensheid, omdat haar wieg in haar stromenland lag: “Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 4 hoofdstromen. …de eerste rivier is Pison … de tweede rivier is Gihon; … de derde rivier is Tigris…. En de vierde rivier is de Eufraat.” (Genesis 2:10-14).

Openbaring 9 vers 15, “En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.”
Deze geestelijke machten zijn bereid “tegen het uur, de dag, de maand en het jaar”. Letterlijk staat er in het Grieks dat zij bereid zijn VOOR dat ogenblik, om op deze wereld, ten tijde van de Grote Verdrukking, te worden losgelaten, opdat de mensheid dan voor een DERDE DEEL zal worden VERNIETIGD!
De wereldbevolking van deze laatste dagen kunnen wij stellen op bijna 8 miljard. Een derde deel ervan is dus ruim 2,5 miljard (2.500.000.000 !), dat hier wordt gedood door een dàn heersende WERELDOORLOG!

Openbaring 9 vers 16, “En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (= 200.000.000), en ik hoorde hun aantal.”
Dit tweede “wee”, na de aanvang van de Grote Verdrukking, is dus een WERELDOORLOG! Deze mag men wellicht zien als een INSTALLATIE-OORLOG van de ANTICHRIST als WERELDDICTATOR. Volgens Openbaring13:4b moet de gehele wereld proefondervindelijk erkennen: “Wie is aan dit beest gelijk? En WIE KAN ER OORLOG TEGEN VOEREN?”

Openbaring 9 vers 17-19, “En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige (letterlijk: zwartblauwe)  en zwavelkleurige (NBV: zwavelgele) borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het VUUR, de ROOK en de ZWAVEL die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen (SV: hoofden [8]) eraan, en daarmee brengen zij schade toe.”
In deze verzen (en het vorige, zie vers 16) wordt het leger van de antichrist, dat zijn heerschappij op de gehele aarde moet vestigen, beschreven. Alleen zijn RUITERIJ (een bereden legereenheid) ofwel zijn CAVALERIE (strijdmacht te paard) zou al “tweemaal tienduizend maal tienduizend” (2 x 10.000 x 10.000 = 200.000.000) man sterk zijn!
Deze ruiterij is aangegord met pantsers (“borstharnassen”) in de – 3 dreigende – kleuren:
VUURROOD,
ROOKKLEURIG,
ZWAVEL
Ze worden aangevuurd door SATANS HELSE KRACHTEN (vergelijk het 5de bazuinoordeel in vers 1-12 van dit hoofdstuk). Daarom zijn de hoofden van de paarden “als LEEUWENKOPPEN” en zijn hun staarten “als SLANGEN, met KOPPEN”! Zij vernietigen zo ⅓ deel van de mensheid met hun (levensbedreigende plagen van) “VUUR, ROOK en ZWAVEL !”

Openbaring 9 vers 20-21, “En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, BEKEERDEN ZICH NIET van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook BEKEERDEN zij ZICH NIET van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht (SV: hoererij) en het plegen van diefstal.”
De wereld ten tijde van de Grote Verdrukking is een ONBEKEERLIJKE WERELD van UITERSTE ONGERECHTIGHEID (zie Ezechiël 21:25 [9]); een wereld, die zich NIMMERMEER zal afwenden van haar:
“AFGODEN” (demonen aanbidden en afgoderij) – vers 20,
“MOORDEN” – vers 21,
“TOVENARIJ” (hekserij, occulte praktijken) – vers 21,
“ONTUCHT” (hoererij, zedenverwildering) – vers 21,
“DIEFSTAL” (zich onwettig verrijken) – vers 21.

 

EINDE van hoofdstuk 9

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [10]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God)van E. van den Worm en/of Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakelvan CJH Theys. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[6] Openbaring 6:1-8, “En ik zag hoe het Lam (van God) het eerste van de zegels opende en ik hoorde één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een WIT paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (= levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (misschien ook wel: door “wilde beesten” = door beestachtige mensen) van de aarde.”
Openbaring 7:1, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.”
Zacharia 6:5, “Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.”
[7] Genesis 7:16, “En die (alle vlees waar een levensgeest in was, twee aan twee) kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.”
[8] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[9] Ezechiël 21:25, “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid,”
[10] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 9 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 9

Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking

 • Zie nogmaals het SCHEMA aan het eind van hoofdstuk 8

.

De 5de engel bazuint

Openbaring 9 vers 1-4, “En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag (alle taferelen werden door de apostel scherp onderscheiden, zo waren – door de Geest – de functies van het gezicht van Johannes in kracht toegenomen) EEN STER, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de SLEUTEL van de PUT van de AFGROND gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen SPRINKHANEN op de aarde, en hun werd MACHT GEGEVEN, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.” [4]
Hier wordt weer (net als in Openbaring 8:10a [5]) een “uit de hemel gevallen ster” gezien. Deze “ster” valt op de aarde en aan deze “ster” wordt de “sleutel van de put van de afgrond” gegeven.
Duidelijk geeft de Schrift hier aan dat de uitleg wederom in GEESTELIJKE ZIN moet worden gezocht. Deze “ster” symboliseert dus vóór haar val een HEMELBURGER, een lid van Gods Koninkrijk (vergelijk Openbaring 8:10b [6]). Deze persoon is uit zijn hemelpositie gevallen door in te gaan op satans verleidingen. Hier ontvangt hij de “sleutel van de put van de afgrond”.
Met een SLEUTEL opent men een deur. Een “sleutel” symboliseert dan ook MACHT, zowel in GOEDE als ook in SLECHTE zin.
In Mattheüs 16:19 vormen “sleutels” de macht van de Heilige Geest en Zijn Gaven [7] / Openbaringen: “En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.”
In Openbaring 3:7b is de “sleutel van David” wederom de macht van de HEILIGE GEEST: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent.”
In Openbaring 1:18b zijn de “sleutels van de hel en de dood” de SATANISCHE MACHTEN: En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: van de hel) en van de dood zelf.”
Hier zegt de Here, dat Hij ALLE SATANISCHE MACHTEN onder Zijn controle heeft, dat Hij ze heeft OVERWONNEN!
In dit 1ste vers van hoofdstuk 9 is deze “sleutel” niemand anders dan de SATAN ZELF, die eerst uit de hemel wordt geworpen (zie Openbaring 12:7-12 [8]) en die dan deze gevallen “christen” aandoet met zijn eigen macht: “En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht” (Openbaring 13:2b).
Wij zien hier daarom ook niets anders dan het begin van de manifestatie van de ANTICHRIST:

 • “Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand (= de Heilige Geest, inwonend en werkzaam in de Geestvervulde christenen) die hem (= de antichrist) nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is (= bij de wegname / bewaring van deze christenen vlak na het begin van de Grote verdrukking [9]). En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst (= bij de zichtbare Wederkomst van Christus, aan het eind van de Grote Verdrukking [10]); hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (2 Thessalonicenzen 2:7-10).

Met zijn manifestatie vangt de periode aan van de GROTE VERDRUKKING, die 3½ jaar – “42 maanden” ofwel “1260 dagen” ofwel “een tijd en tijden en een halve tijd” – zal duren:

 • “Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden (Openbaring 11:2)
 • “En de vrouw [11] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” (Openbaring 12:6)
 • “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:14)
 • “En het (beest uit de zee = de antichrist, zie vers 1) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen.” (Openbaring 13:5)
 • “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniel 7:25)

In “de put van de afgrond” wonen machten der duisternis, DEMONISCHE en HELLEMACHTEN. Ze worden hier mee opgeroepen om ALLE mensen te overweldigen, die het “zegel van God aan hun voorhoofd” niet hebben.
WIE hebben wel “het zegel van God aan hun voorhoofd”? (vergelijk Openbaring 7:2-3 [12]). Het zijn minstens zij, die WEDEROM GEBOREN zijn, die door de HERSCHEPPENDE KRACHT van de HEILIGE GEEST de GEDACHTEN VERNIEUWD hebben:

 • “En word niet aan deze wereld (die in het boze gelegen is) gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (NBV: vernieuwing van uw denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God (Romeinen 12:2)
 • “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.” (Kolossenzen 3:2)

Het zijn dus minstens diegenen die zich hiertoe tot God BEKEERD HEBBEN. Wij zien hier duidelijk Gods opperheerschappij over alle machten van de vijand, want van AL DEZULKEN (die “het zegel van de levende God” hebben) zullen deze hellemachten AF MOETEN BLIJVEN!
De Gemeente/Kerk van Christus zal in deze tijd nog in de wereld zijn, behalve de “mannelijke zoon”, Gods 144.000, die omtrent deze tijd zal zijn “weggerukt tot God en Zijn troon”:

 • “En zij baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 verzegelden uit Openbaring 7:4-8 en 14:1-5), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5, SV).

De BRUIDSGEMEENTE zal niet lang hierna worden weggevoerd naar “de woestijn”:

 • “En de vrouw [13] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking).” (Openbaring 12:6)
 • “En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind (SV: het manneke) gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist). En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.” (Openbaring 12:13-16)

Wij leren, uit deze teksten van Openbaring 12, dat de BRUIDSGEMEENTE de manifestatie van de ANTICHRIST, in de BEGINPERIODE ervan, nog meemaakt!
Uit deze teksten (van Openbaring 9:1-4) zien wij ook dat het “leger” der demonen en hellemachten ZÉÉR aanzienlijk is. Dit “leger” wordt door Johannes eerst gezien als “rook, die de zon en de lucht verduistert”. Maar als hij nauwkeuriger ziet, ziet hij, dat die rook HELLE-“SPRINKHANEN” zijn, giftig als “schorpioenen”…

Openbaring 9 vers 5-6, “En hun (de sprinkhanen, zie vers 3) werd macht gegeven, NIET om hen te DODEN, maar om hen te pijnigen, VIJF MAANDEN lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.
Deze hellemachten hebben niet de opdracht om de mensheid te doden, maar opdat de mensheid BEZETEN van hen zal zijn. De GEHELE mensheid, behalve zij die “het zegel van God aan hun voorhoofd hebben”, kent dan een ACHTERVOLGINGSWAANZIN gedurende 5 maanden.
Als zo’n hellemacht een mens aanvalt, spuit hij zijn giftig wezen in hem uit. En de pijn ervan is als een steek van een schorpioen… In hun achtervolgingsangsten zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden… Pas na 5 maanden zal er ‘rust’ zijn, als alle mensen (in de ogen van satan) ‘goed’ BEZETEN zijn door de hellemachten. ALLE mensen, behalve weer degenen die het “zegel van God aan hun voorhoofd hebben”.

Openbaring 9 vers 7-10, “En de sprinkhanen zagen eruit ALS PAARDEN DIE VOOR DE OORLOG GEREEDGEMAAKT ZIJN. En op hun koppen droegen zij KRANSEN (SV: KRONEN) als van goud, en hun GEZICHTEN leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang.”
Deze HELLE-MACHTEN BESPRINGEN als “SPRINKHANEN” de mensen, zijn DRIEST (= wild en woest) als OORLOGSPAARDEN, hebben op goudlijkendeKRANSEN” of “KRONEN” op hun hoofd en hebben aangezichten als “GEZICHTEN VAN MENSEN”.
Zij lijken dus op KINDEREN GODS, op ENGELEN DES LICHTS (zie 2 Korinthe 11:13-15, Mattheüs 24:5 + 23-24 [14]), maar zijn in feite HELLE-VERLEIDERS, VERLEIDENDE als VROUWEN MET LOSHANGEND HAAR! Zij VERSCHEUREN en VERSLINDEN hun prooien als LEEUWEN. Zij zijn STERK als IJZER en hun komst is ANGSTWEKKEND als een SNELOPRUKKEND LEGER!
Zij hebben “staarten als SCHORPIOENEN”, die hun dodelijke aard, de geestelijke dood, als een gif spuiten in de mensen: “de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart” (Jesaja 9:14b).
Wij hebben hier dus te maken met een SATANISCH LEGER, dat eerst enkel en alleen uit DEMONEN en HELLE-MACHTEN (de “rook” uit Openbaring 9:2-3) bestaat, maar spoedig ook vele BEZETEN MENSEN in hun gelederen telt… En dit leger rukt zó op in SATANISCHE MACHT, opdat de antichrist, die nu de WERELDTROON gaat bezetten, WERELDHEERSER zal worden.

Openbaring 9 vers 11, “En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.”
Dit HELLE-LEGER heeft als koning en leider “een engel uit de afgrond”, wiens naam “ABADDON” is (letterlijk: VERNIETIGING, ONDERGANG). In het Grieks heet hij “APOLLYON” (letterlijk: VERNIELER).
Het is satans bedoeling om in het laatste der dagen de GEHELE Gemeente/Kerk van Christus op aarde te VERNIELEN. In de GROTE VERDRUKKING zal hij hiertoe in staat worden gesteld:

 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)

Christus profeteerde reeds over dit satanisch drijven (= mensen op-/wegjagen) van de laatste dagen. Hij (satan) zou “geen ene steen op de andere laten”: “Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.” (Mattheüs 24:2)
Dat Jezus NIET doelde op de (stenen) tempel van Herodes, die in het jaar 70 na Christus zou worden verwoest, maar op de GEESTELIJKE TEMPEL van de HEILIGE GEEST [15] in het laatste der dagen [16], bewijzen Zijn verdere woorden (lees Mattheüs 24:4-51).
Ten tijde van de GROTE VERDRUKKING zal de Gemeente/Kerk van Christus – namelijk dàt gedeelte dat in de wereld achter zal moeten blijven (onder andere: de “dwaze maagden” die niet gereed zullen zijn als de Bruidegom komt om Zijn Bruid/Bruidsgemeente te halen [17]) – haar “holocaust” (= vernietiging) vinden. GEESTELIJK gezien zal deze “holocaust” haar echter tot OVERWINNING leiden:

 • “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden), bekleed met WITTE gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam (van God)! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met WITTE gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam (van God). Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openbaring 7:9-17 [18])
 • “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam (van God), met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4)

Wij hebben reeds gezien (bij de behandeling van Openbaring, hoofdstuk 7) dat “de 144.000” verzegelden –het ALLERHEILIGDOMSGEDEELTE van de Gemeente/Kerk– een “VERTICALE”, dat is HEMELSE vlucht zal hebben bij hun “wegrukking” (zie Openbaring 12:5 [19] – een “HENOCH-ERVARING” [20]), en dat de BRUIDSGEMEENTE –het HEILIGDOMSGEDEELTE van de Gemeente/Kerk– een “HORIZONTALE” vlucht zal kennen naar de “woestijn”, “buiten het gezicht van de slang” (zie Openbaring 12:14 [21]; een “NOACHBEWARING” [22]). De rest van Gods Gemeente/Kerk –het VOORHOFSGEDEELTE– zal echter door de ANTICHRISTELIJKEN, de “HEIDENEN”, WORDEN VERTREDEN, dat is GEDOOD, ALS MARTELAREN: “Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten (SV: en laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel [= het Heiligdom] is) en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang.” (Openbaring 11:2)
ALLES wat CHRISTEN is (en ten tijde van de Grote Verdrukking nog op aarde is omdat men niet gereed was voor de BEWARING door God – zie Openbaring 3:10 [23]), wordt dan gedood:

 • “En de draak werd boos op de vrouw [24], en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:17)
 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen (deze “dwaze-MAAGDEN”-gelovigen zullen, helaas, de marteldood moeten sterven – zie Openbaring 20:4 [25]), en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)

Zelfs AL WAT OP CHRISTENEN LIJKT (denk aan de “grote hoer” uit Openbaring 17, het beeld van de valse staatskerk [26]) wordt te NIET GEDAAN: “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” (Openbaring 17:16)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [27]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Openbaring 8:10a, “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel,…”
[6] Openbaring 8:10b, “…een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen (beeld van het GEESTELIJK/ christelijk DENKEN en de GEESTELIJKE/christelijke BEGINSELEN van de volkeren).”
[7] Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[8] Openbaring 12:7-12, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam (van God) en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
[9] Zie eventueel ons artikel De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[10] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[11] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[12] Openbaring 7:2-3, “En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”
[13] Zie noot 11.
[14] 2 Korinthe 11:13-15, “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.”
Mattheüs 24:5 + 23-24, “Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” … Vers 23-24: “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.”
[15] 1 Korinthe 6:19, Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?”
1 Petrus 2:4-5, “kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.”
[16] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie Openbaring 7 vers 9-17 (+ gratis UITLEG)van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Openbaring 12:5 (SV), “En zij baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 verzegelden uit Openbaring 7:4-8 en 14:1-5), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
[20] Genesis 5:24, “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.”
Hebreeën 11:5, “Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.”
[21] Openbaring 12:14, “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).”
[22] Genesis 7:23, “Zo verdelgde Hij (= God) alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was.”
Lukas 17:26, “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.”
[23] Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
[24] Zie noot 11.
[25] Openbaring 20:4, “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand (dit is dus: tijdens de Grote Verdrukking). En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.”
[26] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[27] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (9): Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?

Een artikel van A. Klein

Openbaring 12 vers 1-6 en 13-17:

“En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de zon, en de maan was onder HAAR voeten, en op HAAR hoofd een kroon van twaalf sterren; En ZIJ was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de VROUW, die baren zou, opdat hij HAAR kind zou verslinden, wanneer ZIJ het zou gebaard hebben. En ZIJ baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en HAAR kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar ZIJ een plaats had, HAAR van God bereid, opdat zij HAAR aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen (= 3½ jaar).” …
“En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de VROUW vervolgd, die het manneke gebaard had. En
(aan) de VROUW zijn gegeven twee vleugels (als) van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (= 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de VROUW water als een rivier, opdat hij HAAR door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de VROUW te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de VROUW, en ging heen om krijg (= oorlog) te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openb. 12:1-6 en 13-17, SV)

Om te beginnen:

 • DEZE VROUW is en kan (in het licht van de Bijbelse profetie en de openbaring van Gods Geest) niemand anders zijn dan “de Bruid van het Lam van God”. Zij is die glorieuze Gemeente, waarvan de Heilige Geest spreekt in Efeze 5 vers 27: “een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar die heilig en onberispelijk is”! Met andere woorden: zij is hier “volmaakt geworden”, zondeloos, doordat zij gekomen is “tot de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13b).
 • Kan dit waar zijn? Ja, en ALLEEN omdat “de volheid van de Godheid Lichamelijk” in haar woont (zie Kol. 2:9, Ef. 3:19b, 4:13b). En dit wordt gesymboliseerd door die zon, maan, en die sterren (uit Openb. 12:1)! Respektievelijk het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

.

Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is

1.
Velen zien in deze “VROUW” het volk ISRAËL en in de “mannelijke zoon” de CHRISTUS.
Ten eerste: Het volk Israël was – als volk in het verleden – nooit, en bij de geboorte van Christus in het geheel niet, in zulk een staat van heiligheid en heerlijkheid gebracht, als hier (in Openb. 12:1) beschreven.
Ten tweede: Johannes moest bij het aanschouwen van de visioenen (of: gezichten – zie noot [1]) op Patmos schrijven over “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN (dit is: NA dit ogenblik – zie Openb. 1:19). De beelden van deze openbaringen van Christus betreffen dus IN HET GEHEEL NIET gebeurtenissen uit het VERLEDEN, zoals de geboorte van de Heiland er één is. Bovendien werd Christus na Zijn geboorte helemaal niet “weggerukt tot God en Zijn troon” (zie Openb. 12:5b). Jezus werd wel ongeveer 2 jaar na Zijn geboorte (zie Matth. 2:16) weggebracht naar EGYPTE om de moordende hand van Heródes te ontlopen (zie Matth. 2:13-18). 

2.
Anderen noemen deze “VROUW” inderdaad de Gemeente (of: de Gemeente-van-alle-tijden), maar haar zoon de CHRISTUS!
Ten eerste: De Gemeente bestond bij de geboorte van Christus nog helemaal niet, maar ontstond pas bij de eerste Pinksterdag.
Ten tweede: Christus is in het geheel niet voortgekomen uit de Gemeente, maar het OMGEKEERDE is waar! De Gemeente is voortgekomen uit Christus!

3.
Weer anderen zien in deze “VROUW” Maria, de moeder van Jezus, en in haar zoon, de CHRISTUS.
*) Hoewel Maria waarlijk wel een heilig en ingetogen leven had geleid, voldoet zij toch niet aan dit grootse beeld van Openbaring 12 (zie noot [2]). Vooral ontbrak aan haar aardse leven “de 12-sterrige kroon”, beeld van de machtige werken in de kracht van de Heilige Geest, dat reiken zou tot aan de einden der aarde (3 x 4 – zie noot [3])!
*) Bovendien zijn én Maria én de onvolprezen geboorte van de Christus ZAKEN UIT DE VERLEDEN TIJD en hier dus NIET terzake doende! (Want er staat, zoals al eerder vermeld, duidelijk in Openbaring 1:19 geschreven: “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN).

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

********************************************

[1] En deze Openbaring (dit “gezicht”) kreeg Johannes ongeveer 90 na Christus. Dus vele jaren NA de geboorte, en zelfs vele jaren NA het sterven en de hemelvaart van Christus.
[2] In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 12 vers 1:
Johannes bevindt zich kennelijk nog steeds op aarde en ziet ‘in/aan de hemel’ (zie woordstudie 3255 het Griekse woord “ouranos”) een ‘groot teken’ verschijnen (vergelijk vers 3 en 15:1 – zie 3995 het Griekse woord “sēmeion”), dat als het ware wordt geprojecteerd op het hemeldoek. Het beeld doet enigszins denken aan de droom van Jozef (zie Gen. 37:9). De vrouw in het visioen wordt getekend als een hemelse figuur (vergelijk Openb. 1:16, 10:1 en19:7), die bekleed is met de zon (vergelijk Ps. 104:2) en de maan als voetbank heeft, dat wil zeggen: als iemand die zich in een bijzonder verheven positie, een ereplaats, bevindt. Gekroond met 12 sterren, een teken van koninklijke waardigheid… Het is ONwaarschijnlijk dat we hier concreet hebben te denken aan Maria, de moeder van Jezus; zij wordt in het Nieuwe Testament NOOIT als een hemelse figuur of als moeder van de gelovigen voorgesteld. In de openingsscène van het visioen wordt zij getekend in haar hemelse, verheerlijkte gestalte…
[3] Het getal 3 = Heel kort samengevat: Het symbolische getal voor de Heilige Geest (1 = het symbolische getal voor de Vader en 2 het symbolische getal voor de Zoon). Het getal 4 = Ook heel kort samengevat: Het symbolische getal voor de 4 kompas-richtingen van deze aarde (noord, oost, zuid, west).

********************************************

Inhoudsopgave:

Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?
Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is.
Wie de VROUW uit Openbaring 12 dan WEL is.
Vergelijking van teksten uit het Hooglied –het Boek, dat gaat over “Bruid en Bruidegom”– met Openbaring 12.
Ook nog een vergelijking van teksten uit Openbaring 21 met Openbaring 12.

.

De beschrijving van deze heerlijkheid in Openbaring 21 komt overeen met de beschrijving van Openbaring 12:1. Zie de vergelijking in onderstaand schema:

Openbaring
12 vers 1
Openb. 21 vers … Tekst (van Openb. 21 vers …) Opmerkingen
“bekleed met de zon”; Vers 11 “had de heerlijkheid Gods”
“haar licht was als de steen Jaspis (= diamant) (zie Openb. 4:3);
“zon”:
het symbool van de vrouw voor God, de Vader;
Vers 23 “de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht”;
“de maan onder haar voeten”; Vers 14 “12 fundamenten” = de 12 apostelen van het Lam (zie Ef. 2:20) (de 12 “Vroege Regen” apostelen); “maan”:
het symbool van de vrouw voor God, de Zoon;
Vers 19-20 Deze fundamenten waren “met kostelijk gesteente versierd”;
Vers 23 “het Lam is haar Lamp” (voor haar voet – zie Psalm 119:105);
“een kroon van 12 sterren”. Vers 12: “12 engelen (= wachters, voorgangers) in 12 poorten, met de namen van de 12 stammen van Israël” (de 12 engelen zijn de 12 “Spade Regen”-apostelen; “sterren”:
het symbool van de vrouw voor God, de Heilige Geest.
Vers 21 “de 12 poorten waren 12 paarlen”.

 

Geplaatst in Artikel van A Klein, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen