De weg ter ontkoming

Kruis, in de lucht

Een belofte voor zachtmoedigen

Er komen zware stormen over deze wereld. Winden van oordeel gaan waaien over een krom en verdraaid mensengeslacht. Niets zal overeind blijven staan. God wijst echter de getrouwen onder Zijn kinderen een weg ter ontkoming. Daarover lezen wij, onder andere, in Zefanja 2 vers 3. God heeft in Zefanja een Woord, zowel voor de lauwe en halfslachtige gelovigen als voor de getrouwen die, wat er ook gebeurt, de Here toegewijd blijven. Wij komen hier zowel “de wijze als de dwaze maagden” [1] tegen.
Tot de laatstgenoemden (= de dwaze maagden) wordt gezegd in Zefanja 2 vers 1:

 • “Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder (waarachtig) verlangen naar God.” (HSV) [2]
 • “Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust (naar God en gebod) bevangen wordt!” (SV)

Doch de getrouwen (= de wijze maagden) wordt in Zefanja 2 vers 3 voorgehouden:

 • Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land [3], die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.”

De getrouwen worden hier de “zachtmoedigen” genoemd. Zij zijn immers (waarachtige) volgelingen van Jezus, Die eenmaal sprak: “… leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben…” (Mattheüs 11:29).
Zij, die Jezus navolgen, zullen zachtmoedig zijn, net zoals Hij. Jesaja profeteerde van Jezus: “Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.” (Jesaja 42:2). Hetzelfde zal gelden voor Jezus’ navolgers. Zij zijn de “stille gelovigen in het land” die onopgemerkt en trouw de Here dienen.
“Zachtmoedigheid” is ook het tegenovergestelde van driftigheid en ongeduldigheid, en ook van heerszucht. Het betekent in Zefanja 2 echter vooral: volgzaamheid. Gedwee, zoals schapen, volgen zij hun Herder, onder alle omstandigheden. Let wel op: deze “zachtmoedigen” volgen alléén Jezus, hun Herder, en geen huurlingen! Huurlingen – zoals valse arbeiders of predikers die zichzelf hebben aangesteld, of die door mensen zijn geroepen en aangesteld – verderven de kudde des Heren. Dat deze “zachtmoedige” kinderen Gods volgzaam zijn, wil overigens niet zeggen dat zij zich als “kuddedieren” gedragen, want zo gedragen zich alleen die gelovigen die blindelings mènsen volgen en alles doen wat deze zeggen, zonder de dingen te toetsen aan Gods Woord. Déze vorm van zachtmoedigheid lijkt op de “zachtmoedigheid” die God van ons vraagt, maar is het niet. Het is de volgzaamheid die naar het verderf voert. Er staat niet voor niets geschreven:

 • “…beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1)!

Maar wanneer wij Jezus volgen, wordt onze persoonlijkheid veredeld en komen wij tot de ware levensvervulling. Jezus krijgt dan waarlijk gestalte in ons.

.

Ontkomen en zoeken

Voor de “zachtmoedigen” is er in de eindtijd een weg ter ontkoming. Als de oordelen Gods over de wereld gaan (“de dag van de toorn des Heren” [4]), zullen zij veilig zijn. Er staat in Zefanja 2 vers 3:

 • “…misschien zult u dan verborgen worden…”

Dit heeft betrekking op de wegname [5] van de Bruidsgemeente, welke plaats heeft als de meest verschrikkelijke tijd aanbreekt, namelijk de grote verdrukking [6]:

 • “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor (SV: uit) het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die (dan nog) op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10 + uitleg).

Lees ook nog Openbaring 12 (+ uitleg).
Waarom staat er in Zefanja 2 vers 3: “Misschien”? Blijft het onzeker wie tot die bevoorrechten behoren zullen? Is er willekeur in het spel? Beslist niet! Dit “misschien” wil zeggen dat het afhangt van ons, van wat wij doen. Geven wij gevolg aan wat hier tot ons gezegd wordt, dàn zullen wij bij de wegname (= de BEWARING uit de grote verdrukking) zijn.
Tot allen die getrouw willen zijn in de eindtijd en die waarlijk Jezus willen navolgen, wordt hier in Zefanja 2 vers 3 gezegd: Zoek! Tot driemaal toe. Het wordt ons op het hart gedrukt als een zeer belangrijke zaak. Zoeken is de overige dingen van het leven laten voor wat ze zijn en al onze aandacht richten op het vinden van wat we kwijt zijn of wensen te hebben. Zoeken kunnen wij niet combineren met andere bezigheden. En dat is wat hier ook wordt bedoeld. Ons leven moet erdoor worden beheerst! Het is een stap verder in het gebedsleven. Lees Mattheüs 7 vers 7:

 • Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.”

Bidden – zoeken – kloppen. Zoeken is leven in aanhoudend gebed [7] (1 Thessalonicenzen 5:17, Bid zonder ophouden). Het betekent géén andere dingen meer najagen. Het is een zich dagelijks uitstrekken náár… Naar datgene wat Paulus beschrijft in Filippenzen 3:12-15 (SV):

 • “…ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht,… vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het (reine) wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen…”.

Reiken naar “de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus”. De beloofde weg ter ontkoming is alleen voor de “zoekers” van deze “prijs”, die verbonden is aan “de roeping Gods”. Wat die “prijs” is en waarnaar wij ons moeten uitstrekken leert ons het boek Zefanja. Zefanja noemt in hoofdstuk 2 vers 3 drie dingen:
Het is ten eerste de voortdurende gemeenschap met God zoeken, wat wordt uitgedrukt in de woorden: Zoek de HEERE”.
Het wil in de tweede plaats zeggen dat wij ons uitstrekken naar de VOLLE inwoning van de Heilige Geest [8], waardoor wij in gerechtigheid (kunnen) wandelen: Zoek gerechtigheid”. Gerechtigheid wordt alleen in God gevonden. Wie met ernst de gerechtigheid zoekt, vraagt eigenlijk om de inwoning van God door Zijn Geest, de Heilige Geest. Door de Geest van God worden Gods wetten geschreven in de “vlezen tafelen van ons hart”: (zo)dat gij een brief van Christus zijt… die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.” (2 Korinthiërs 3:3, SV)
Het derde en laatste doel waarnaar gestreefd moet worden – en dat behoort tot “het wit”, “tot de prijs der roeping Gods” – vinden wij omschreven in de opdracht: Zoek zachtmoedigheid”. Hiermee kan niets anders bedoeld worden dan dat wij ernaar streven om te zijn gelijk Jezus, zo oprecht, toegewijd en gehoorzaam als Hij.
Als wij ons naar deze dingen uitstrekken met lichaam, ziel en geest – vergetende alle andere doelen die mensen nastreven – zullen wij straks HEILIG [9] en ONBERISPELIJK zijn als Jezus wederkomt. Toebereid als een Bruid voor haar Bruidegom. Wij zullen niet tevergeefs zoeken, want wij hebben ook de belofte uit Mattheüs 7 vers 7: “…en u zult vinden…”. Halleluja!

.

Jezus wakker maken

Bovendien zullen wij dan tot die gebedskracht komen, die omschreven wordt met dat woord “kloppen”. Wij zullen als het ware Jezus wakker kunnen maken, zoals eens de eerste discipelen deden tijdens de storm op zee: “En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!” (Mattheüs 8:25). Jezus’ Kracht wordt dan openbaar. Demonische stormen worden bedwongen. Genade wordt geopenbaard.
Mattheüs 25:1-13 leert ons dat de “dwazen” (de lauwe en oppervlakkige kinderen Gods) kloppen, maar geen gehoor zullen krijgen:

 • Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden [10], welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. [11] En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie (beeld van de vervulling met Gods Geest, de Heilige Geest) met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die (10) maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers (= m.i. God in Zijn 3-voudige Openbaringsvorm van Vader, Zoon en Geest – AK), en koopt (olie) voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en (= de wijze maagden) die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere (= de dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal. (Mattheüs 25:1-13, SV) [12]

De “wijze maagden” worden wel binnengelaten. Straks, in de bruiloftszaal, maar ook daarvóór al zullen zij telkens weer ervaren, dat hun kloppen Jezus wekt. Zo zullen zij – de getrouwen en de zoekers van de prijs der roeping Gods – ook eenmaal Jezus wekken (net zoals Ruth [13] Boaz wekte op de dorsvloer) om hen een dubbel deel van Zijn Geest te geven. Dat zal zijn in de dagen van de Spade regen [14], de tijd waarin de Bruidsgemeente tot volmaaktheid komt. [15]
Ruth wekte Boaz en ontving in die bewuste nacht de verzekering dat hij haar bruidegom zou zijn:
“En het gebeurde midden in de nacht dat de man (= Boaz) schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienares (SV: dienstmaagd). Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen (SV: Gezegend zijt gij, gij hebt uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste!), doordat u geen jongemannen [16] nagelopen bent, geen arme en geen rijke.” (Ruth 3:8-10 [17])
Met de geestelijke ontwaking of opwekking van de Gemeente in het laatste der dagen zal een “wekken” van Jezus gepaard gaan. Voor het uiterlijk zullen de “wijzen” slapen, net zoals Ruth. Voor het oog zal het lijken dat zij weinig of geen werk (in Gods Wijngaard) verrichten. Maar innerlijk zullen zij waken (vergelijk ook Hooglied 5:2a – “Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn Liefste, Die aanklopte…”), waken in de gebeden. Zij zullen zoeken naar die prijs van (geestelijke)  volheid. En de Bruidegom [18] zal Zich door hen wakker laten kloppen. Hij zal de deur van zegen opendoen en Zijn vleugels van genade uitbreiden over Zijn Bruidsgemeente. Onze Heer laat Zich verbidden door wie Hem ernstig zoeken! Blijvend op het veld van onze Boaz, waar wij de ware (geestelijke) spijze vinden, zullen wij Hem vrijmoedig om meerdere genade mogen vragen en deze ook ontvangen. Wanneer wij in een tijd van verflauwing en van veelheid van uiterlijke godsdienstigheid VOLHARDEN om de belofte – “de prijs van onze roeping” – na te jagen, dan zullen wij uit de mond van Jezus eenmaal de woorden horen die Boaz sprak tot Ruth (in 3:10, SV):

 • “Gezegend zijt gij, gij hebt uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste!”

Jezus zal ons dan tot Zijn Bruid aannemen. En als Zijn Bruid – door Zijn Geest (= de HEILIGE Geest) gevormd en toebereid – zullen wij ook die genade smaken waarover de profeet Zefanja spreekt (in Zef. 2:3). Wij zullen dan bewaard worden voor de grote verdrukking. Zijn vleugels zullen ons bedekken en verbergen in de dag van de toorn des Heren. [19] Wij zullen ontkomen en staan voor de Zoon des mensen!

H. Siliakus
Uit: Tempelbode, oktober 1986
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden (en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Wij kunnen hier voor “land” ook aarde lezen, want dat is de eerste betekenis van het Hebreeuwse woord “erets”. (noot HS)
[4] Zie eventueel onze studie De dag van JaHWeH / Dag des Heren (Over de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze “dag”), van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel ons artikel Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring, met UITLEG:
Openbaring 11: De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van de grote verdrukking.
Openbaring 12: De Gemeente voor en tijdens de grote verdrukking.
Openbaring 13ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet, van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Leer bidden van CJH Theys. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar “wijze” mannen net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie eventueel onze studie Het verschil tussen “het Lichaam van Christus” en “de Bruid van Christus (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Het boek Ruth in profetisch licht van H. Siliakus. (noot AK)
[14] Spade Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zoals vermeld in Joël 2:23b en 28-29: “…want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen (in geestelijke zin) op u doen neerdalen, vroege regen en late (SV: spade) regen in de eerste maand.“ 28-29 “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.”
Zie eventueel onze studie De Spade Regen Opwekking (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Jongemannen” (HSV) of “jonge gezellen” (SV) = M.i. hier het beeld van hen die geestelijk nog onvolwassen zijn. Zij zijn nog niet gekomen tot “de (geestelijke) mate van de grootte van de VOLHEID van Christus”. Zie Efeze 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (letterlijk: VOLMAAKTE) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.” (noot AK)
[17] Zie noot 13.
[18] Zie noot 11.
[19] Zie noot 4.
.
Geplaatst in BEWARING voor de grote verdrukking, Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Oordelen Gods, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Jezus’ haastiglijk komen

Wederkomst Jezus

Bruiloftsverwachting

 • “En zie, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk) en Mijn loon is bij (SV: met) Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openbaring 22:12 [1])

Dit is één van de laatste uitspraken van Jezus in Gods Bijbel. Het zijn dreigende woorden. Jezus komt en met Hem het loon (namelijk: vergelding naar onze werken – AK)! Maar voor “bruiloftskinderen” klinkt dit niet als een dreigement. Het is voor hen veeleer een bemoediging. Zij lezen hierin een aanmoediging om nog even vol te houden. Wij horen de Bruid in ditzelfde hoofdstuk 22, in vers 20, dan ook roepen: Ja, kom, Heere Jezus!
Zijn wij bruiloftskinderen? Hebben wij het witte (= reine) bruiloftskleed aan? Zijn onze lampen gevuld met olie (beeld van de vervulling met Gods Geest, de Heilige Geest)? En zijn onze lendenen (die van ons verstand, zie 1 Petrus 1:13a [2]) omgord (= versterkt) met Gods Waarheid?
Dit woord van Jezus is een bemoediging voor de bruiloftsschare. Wij kunnen er echter ook een mededeling in lezen over wat Hij gaat doen als de (genade)tijd vol is. Een opmerkelijk aspect van Gods handelen: als Hij komt, komt Hij met haast! [3]

God haast Zich niet

Als regel haast God Zich niet. Zijn molens malen langzaam, maar zeker! Dit brengt voor ons allen met zich mee, dat wij moeten leren te wachten. De satan haast zich. Hij moet wel, want hij heeft nog maar een korte tijd:

 • “Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” (Openbaring 12:12)

Dat satan zich haast, dat zien wij ook. Het proces van verwording en ontaarding in de wereld van vandaag is in een stroomversnelling terechtgekomen. Alles gaat hard achteruit. De perversiteit en de zedeloosheid wordt steeds groter. En ook in de Gemeente is satan druk bezig, al openbaart hij zich in de Gemeente vooral als een “engel des lichts”!

 • “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.” (2 Korinthe 11:13-15)

Schijn-opwekkingen, schijnbare toewijding aan de Heer, schijn-vroomheid, enz. Ja, satan moet zich haasten. God hoeft dat niet. Het lijkt soms wel zo, doch Gods zaak is nooit een verloren zaak! Ogenschijnlijke mislukkingen markeerden zo vaak de voortgang van Gods werk. Wij dienen dat in gedachten te houden. De kruisdood van onze Here leek een droevig einde van een mooie droom, maar was juist een wonderbaar nieuw begin! Soms vinden wij dat God zich moet haasten, dat Hij te traag is. Wij roepen dan, zoals de eerste discipelen tijdens een storm op zee: “Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?” (Markus 4:38b). Doch onze Heer heeft alles in Zijn hand. Zij die in Hem geloven zullen zich daarom ook niet haasten, dat wil zeggen: zij zullen nimmer in paniek geraken.

De volheid des tijds

Toch haast God Zich soms wel, maar niet omdat Hij de macht dreigt te verliezen. Als Gods klok het vastgestelde uur slaat, dan gaat God met spoed te werk. Toen de volheid des tijds gekomen was, zond God Zijn Zoon naar deze wereld. Honderden jaren daarvoor gebeurde er niets dat Jezus’ komst aankondigde. Tot Gods uurwerk het aangewezen uur aangaf. Zie, hoe snel dan de gebeurtenissen elkaar gaan opvolgen!
Zo zal het straks ook bij de Wederkomst van Jezus gaan. [4] Als eenmaal Gods lankmoedigheid op raakt, als de genadetijd ten einde loopt, dan haast God Zich. Als de tijd “vol” is (vandaar: “volheid des tijds”), gaat God onverwijld en onverbiddelijk over tot handelen. Dat tijdstip, waarop een einde komt aan de genade, nadert voor de wereld nu snel.
Ik kom haastiglijk”. Als het zover is, zullen de gebeurtenissen elkaar opnieuw snel opvolgen. Volgens dezelfde wijze van doen, komt God ook dan in mensenlevens tussenbeide. De Schrift geeft daar voorbeelden van. Denk aan ene Nabal (een verdorven man – lees 1 Samuël 25 [5]). Of aan een Herodes, de vervolger van de Gemeente en moordenaar van Jakobus, die zich in zijn overmoed als een god liet vereren. Doch toen sloeg Gods uur en hij werd in korte tijd door de wormen opgegeten, een gruwelijke dood stervende (lees Handelingen 12 [6]). God laat niet met Zich spotten. Lange tijd lijkt het dat men Hem ongestraft kan tarten, maar als de maat vol is, komt er een haastig verderf!

Eerst zegen, daarna oordeel

Voor de getrouwen zijn de woorden van Jezus in Openbaring 22:12 nochtans als een bemoediging bedoeld, opdat zij VOLHARDEN. Met betrekking hiermee is er voor ons nog iets te leren. Wanneer nu al deze dingen gaan geschieden, die ons zeggen dat God haast gaat maken om af te rekenen met deze zondige wereld – een krom en verdraaid mensengeslacht – moeten wij doen wat in Lukas 21:28b geschreven staat: “…kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” Het is een Woord (van Godswege), dat maar weinigen echt begrijpen. De hoofden opwaarts heffen, dat wil zeggen: bidden. [7] Het is in de eerste plaats een opdracht om te bidden en daarnaast een aanmoediging om (Hem) te verwachten.
Waarvoor moeten wij dan bidden in deze tijd (?) zo vraagt u zich misschien af. Wij moeten bidden dat de Heer ook haast zal maken met ons te bezoeken met Zijn genade! Daar is loon, niet alleen voor de ongehoorzamen en zij die vuil zijn, maar ook voor de reinen en de getrouwen: “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden (m.i. ten oordeel – AK). En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden (m.i. ten eeuwigen leven – AK).” (Openbaring 22:11).
Uit het profetisch Woord leren wij dat, voordat de goddelozen hun loon (de vergelding naar hun werken – AK) ontvangen, de Heer eerst het loon zal uitkeren aan de rechtvaardigen. Er zijn talloze voorbeelden in Gods raadsplan van verlossing aan te wijzen die ons te verstaan geven dat aan een openbaring van oordeel altijd een openbaring van zegen voorafgaat! [8] De wateren van de zondvloed bedekten de aarde niet voordat God gezonden had, Noach, de prediker der gerechtigheid. Bij de eerste komst van onze Heer zien wij iets dergelijks. De opening van de tijd van “het jaar van het welbehagen des Heren” werd gevolgd door “de dag van de wraak van onze God”: want in 70 na Chr. werd Jeruzalem verwoest en werden de Joden verstrooid (zie Jesaja 61:2 en vergelijk Lukas 4:18-20a [9]).
Zo zal het ook straks weer zijn. Vóór de volheid van oordeel wordt geopenbaard – in de grote verdrukking en Armageddon [10] – komt eerst de volheid van redding en genade. Voordat het oordeel komt, zal de Here Jezus eerst een uitstorting van zijn Heilige Geest geven [11], een machtige en wonderbare OPWEKKING! En daarvoor moeten wij onze hoofden opwaarts heffen en bidden! De lange (geestelijke) winter is bijna voorbij, de (geestelijke) zangtijd genaakt en de tijd van de (geestelijke) plasregens is gekomen:

 • “Vraag de HEERE om (SV: Begeert van de Here) regen ten tijde van de late (SV: spade) regen” [12] zegt Zacharia 10:1a. [13]

Haast en Opwekking

Twee voorbeelden haal ik nog aan ter bevestiging van het bovenstaande, namelijk dat Jezus’ haastiglijk komen ook spreekt van een wonderbare OPWEKKING die wij nog mogen verwachten.

 1. Het eerste voorbeeld staat in 2 Kronieken 29. Hier lezen wij over een geestelijke opwekking onder het volk van Juda ten tijde van Hizkia. En wat staat er dan in 2 Kronieken 29:15-16a en 35b-36:
  Zij verzamelden hun broeders en heiligden zich, en kwamen overeenkomstig het gebod van de koning, door de woorden van de HEERE, om het huis van de HEERE te reinigen. De priesters gingen het huis van de HEERE binnen om dat te reinigen, en zij brachten al de onreinheid die zij in de tempel van de HEERE vonden, naar buiten in de voorhof van het huis van de HEERE.”
  Zo werd de dienst van het huis van de HEERE hersteld. Hizkia dan en heel het volk verblijdden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had (SV: hetgeen God het volk voorbereid had), want dit was onverwachts gebeurd (SV: want deze zaak geschiedde haastiglijk).”
 1. Het tweede voorbeeld betreft de zogenaamde Vroege Regen-opwekking. [14] Dezelfde mededeling over de aard van het handelen van God komen wij hier tegen. In Handelingen 2:2 lezen wij:
  “En plotseling kwam er (SV: En er geschiedde haastiglijk) uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag (SV: gedreven wind) en dat vervulde heel het huis waar zij (de 120 discipelen, zie Handelingen 1:15 + 2:1 [15]) zaten.”

Dáárvoor hadden de 120 verzamelde discipelen ernstig gebeden (in de opperzaal [16])! En toen het door God bepaalde ogenblik was aangebroken, kwam de zegen met haast tot hen. Daarom, als Jezus nu zegt: Ik kom haastiglijk – en Hij zegt dat tot driemaal toe (!) in Openbaring 22 vers 7, 12 en 20 [17] – dan mag het getrouwe en volhardende kind van God verstaan: om de Zijnen het loon der gerechtigheid te geven, de Spade Regen [18]:

 • “Zaai voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in goedertierenheid! Ploeg voor uzelf ongeploegd land om! Het is tijd om de HEERE te zoeken, totdat Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen.” (Hosea 10:12)

God heeft Zijn volk ook vandaag nog iets voorbereid, iets dat opnieuw grote blijdschap zal brengen. Bid erom en zie ernaar uit. En haast u om te doen wat de Heer van u vraagt. Haast u om tot het bruiloftsvolk te behoren. Zo zal Zijn haastiglijk komen voor u geen schrik brengen – zoals bij een dief in de nacht – maar vreugd. Net als een (aardse) bruidegom, komend tot zijn verlangende bruid.

H. Siliakus
Uit: Tempelbode, december 1986
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld.
Zie eventueel ook nog onze ‘vers voor vers’ studie van dit Bijbelboek, Openbaring 22, van van den Worm en/of van CJH Theys. (noot AK)
[2] 1 Petrus 1:13a, “Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter…” (noot AK)
[3] Zie eventueel ook nog onze uitgebreide studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm. En/of onze korte samenvatting van het Eindtijdscenario met plaatjes. (noot AK)
[5] 1 Samuel 25:3, 25 en 38: “Nabal… de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Kaleb. 25 Laat mijn heer toch geen aandacht schenken aan deze verdorven man, aan Nabal, want zoals zijn naam is, zo is hij: Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem… 38 En na ongeveer tien dagen gebeurde het dat de HEERE Nabal zo trof dat hij stierf. (noot AK)
[6] Enkele verzen uit Handelingen 12:1-2 + 23-24, “Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen.  En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard.” 23-24 “En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het Woord van God verbreidde zich en nam toe.”
[7] Zie eventueel onze studie Leer bidden van CJH Theys. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden en De 7 donderslagen van Openbaring 10:3 van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Jesaja 61:2, “om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten.”
Lukas 4:18-20a, “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.”
[10] Zie eventueel onze studies: ·    
Openbaring 11: De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van de grote verdrukking     Openbaring 12: De Gemeente voor en tijdens de grote verdrukking 
Openbaring 13ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet   
Openbaring 19: Blijdschap in de hemel en Armageddon, van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[12] Spade Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zoals vermeld in Joël 2:23b en 28-29.
Zie eventueel onze studie De Spade Regen Opwekking (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie De visioenen van Zacharia van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Vroege Regen-opwekking = Het beeld van de OPWEKKING – door de uitstorting van de Heilige Geest – tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd van de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4. (noot AK)
[15] Handelingen 1:15 + 2:1, “En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen…”, 2:1 “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.” (noot AK)
[16] Zie eventueel ons artikel De Opperzaalgemeente (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[17] Openbaring 22:7, 12 en 20 (SV): “Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.” 12 “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.” 20 “Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!”
[18] Zie noot 12.
.
Geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Opwekking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , | 1 reactie

De Bruid en haar geestelijk Fundament

Bruid op maan = beeld Christus

Waarop bouwen wij?

Zij die verlangen om eenmaal tot de Bruid van Christus te mogen behoren, zullen zeker aandacht moeten schenken aan het geestelijk fundament waarop zij bouwen. Geen goed huis zonder een deugdelijk fundament. Zo is het in het natuurlijke leven en zo is het ook in het geestelijke. Verzakking en instorting zijn de gevaren die ons bedreigen wanneer het fundament niet goed is. Bovendien zal er nooit sprake van kunnen zijn dat we tot de volmaaktheid komen – en de Bruidsgemeente zal een volmaakte, onberispelijke Gemeente zijn (!) – als er iets mis is met onze fundering. Voor het oog mag dan alles “af” schijnen, maar de toets komt gewis, die alle verborgen gebreken aan het licht brengt. Het werk van volmaking begint bij de fundering.
In 1 Petrus 5:10 wordt het werk Gods aan ons in vier fasen onderverdeeld en wij zien dat het begint met “funderen” en het eindigt met “volmaken” (hier, in 1 Petrus 5:10, het eerst genoemd, omdat dit het einddoel is).

 • “De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten (SV: volmaken), bevestigen, versterken en funderen.” (1 Petrus 5:10 [1])

Een goed fundament is het halve werk en is daarom van onschatbaar belang voor de Gemeente des Heren en haar leden. Dit wordt ook uitgedrukt in “het grote teken” van de vrouw in Openbaring 12 vers 1: “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” Eén van de drie bijzonderheden die hier, in Openbaring 12:1, genoemd worden, betreft het fundament waarop de vrouw van het Lam staat: “…en de maan was onder haar voeten.”

.

Christus is HET Fundament

De maan is het geschapen symbool van de tweede Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid [2], God de Zoon. Hij, Gods Zoon, is “het Afschijnsel van Gods heerlijkheid”:

 • Hij, Die de afstraling (SV: het Afschijnsel) van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3),

Hij (Gods Zoon, de Here Jezus Christus) heeft ons de Vader “getoond”…:

 • “Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien (SV: toon ons de Vader) en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?” (Johannes 14:8-9), [3]

…gelijk de maan het licht van de zon weerkaatst. Als de Bruid of Bruidsgemeente gezien wordt als staande op de maan [4], wil dit niets anders zeggen dan dat haar fundament is: God de Zoon. En inderdaad zegt Paulus:

 • “Want niemand kan een ander Fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” (1 Korinthe 3:11)

De voorganger of prediker die dit “fundament” legt, is een “wijs bouwmeester”:

 • “Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.” (1 Korinthe 3:10)

Meteen komt hier naar voren hoe belangrijk en nodig de vraag naar “het fundament” is. Ook en met name in onze dagen prediken velen “een ander evangelie” [5] en leggen daarmee een ander fundament. Een hoogst ernstige zaak! Waakzaamheid is geboden. Gefundeerd te zijn in Christus betekent dat ons leven geworteld is in Hem! Wij leven UIT en IN gemeenschap met Jezus. Een ander beeld wat hetzelfde uitdrukt, is dat van de Wijnstok en de ranken (lees Johannes 15 [6]). Christus is de Wijnstok, wij zijn de ranken. Maar in de desbetreffende gelijkenis zegt Jezus ook dat wij in Hem vrucht moeten dragen: “Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” (Johannes 15:2)
Wordt het leven van Jezus in ons openbaar of is het allemaal slechts uiterlijk vertoon (een soort van ‘bladerpronk’)? Geworteld èn opgebouwd moeten wij zijn in Hem, zowel een ieder persoonlijk als samen als Gemeente: “geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.” (Kolossenzen 2:7)
Ons karakter en onze persoonlijkheid moeten de tegenwoordigheid van Jezus in ons openbaren. Ook in onze samenkomsten en in ons Gemeenteleven gaat het erom dat Jezus onder ons woont: “…Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.” (Kolossenzen 1:27b)
Het mag geen dode belijdenis of een nietszeggende verklaring zijn, dat Christus ons “Fundament” is. Er moet sprake zijn van een wandelen met Hem, leven uit en in Hem, rusten in en op Hem. En in dit verband moet gezegd worden, dat de Heer en Zijn leer niet van elkaar te scheiden zijn, zij vormen een levend geheel! Dit alles nu is mogelijk, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Welke die zijn, willen wij nu onderzoeken.

.

Christus en Dien gekruisigd

Wij roerden daarnet aan dat er velen zijn die “een ander evangelie” verkondigen. Ook in de dagen van de eerste apostelen gebeurde dit reeds en Paulus gaat er (onder andere) tegenin in zijn Galatenbrief. Daarin vat hij ook samen wat het ware Evangelie is en het ware fundament voor een christen. Het is kort en kernachtig wat in Galaten 3:1 en 1 Korinthe 2:2 geschreven staat: Christus en Dien gekruisigd”. [7]

 • “O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid (Gods) niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?” (Galaten 3:1)
 • “want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die(n) gekruisigd.” (1 Korinthe 2:2)

Zeer opmerkelijk is in dit verband de voorzegging dat voordat Christus wederkomt om gericht te houden de maan bloedrood zal worden: “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.” (Joël 2:31) [8]
Het zal als een aanklacht zijn tegen de goddelozen, omdat zij de verzoening door het bloed van Jezus geminacht en verworpen hebben. Maar de Bruidsgemeente zal juist staan op de bloedverzoening van Jezus op het kruishout te Golgotha! Zij, de Bruid of Bruidsgemeente, staat in Openbaring 12:1 op de maan die in bloed veranderd zal worden. Zij staat op Christus en Zijn verzoeningswerk… Haar fundament is: Christus en Dien gekruisigd”. Noch in leer, noch in de praktijk, zal zij afbreuk doen aan het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha. Zij zal volledig rusten op dat wonderbare werk en daaruit waarachtig leven. Het is een werk waaraan niets toegedaan of afgedaan mag worden. Geen zweem van een steunen op goede werken, ijver of opofferingen zij er dus bij u en mij! Integendeel, laat ons voortdurend zoeken te staan op de genadegrond en leven vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha, ons dat toe-eigenend in het geloof, telkens weer. Pas ook op voor wettische heiligmaking of heiligmaking in eigen kracht. Vals blijft vals, al lijkt het ook echt!
In Kolossenzen 1:21-22 staat klaar en duidelijk dat de VOLMAKING van de Bruidsgemeente tot stand komt door de uitwerking van het volmaakte offer van Jezus! Een volmaakt volk zal Hij Zich vormen uit het sinds Eden vervreemde mensdom, en dat zal Hij eenmaal als Zijn Bruid voor zich stellen, door Zijn wonderbaar verzoeningswerk op het kruishout te Golgotha.

 • “En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood (= Zijn kruisdood), om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen.” (Kolossenzen 1:21-22)

Daarom wordt er straks op de Bruiloft van het Lam nog Heilig Avondmaal gevierd:

 • “En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. [9] En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:9 [10])!

.

Christus DE Rots

Wanneer wij aan dit Evangelie van “Christus en Dien gekruisigd” vasthouden en trouw blijven, zullen wij bovendien ervaren dat wij op vaste grond staan, niet op “drijfzand”. Daarvoor dient een fundament ook. Het geeft vastigheid. Jezus heeft gezegd dat deze belijdenis de Rots is waarop Hij Zijn Gemeente bouwt:

 • Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” … “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra (= rots [11]) zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” (Mattheüs 16:16+18)

Een rots biedt vastigheid, zekerheid en veiligheid. Wij mogen hierbij zeker ook denken aan de naam die aan God reeds in het Oude Testament gegeven wordt, bijvoorbeeld in Psalm 18:3a (SV): “De HEERE is mijn Steenrots,… mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw.
En wij zingen toch ook (uit ‘Bethel Evangeliekoren’, lied nr. 87):

“O, Rots der eeuwen, mijn toevluchtsoord,
Daar is geen and’re schuilplaats, dan Gij alleen.
In al mijn moeit’ en zorgen, schuil ik dicht, ja dicht bij U.
Want Gij zijt de Rots der Eeuwen, mijn toevluchtsoord.”

Christus als ons Fundament is ook de vaste Rots van ons behoud! Maar als zodanig zullen wij Hem slechts kennen, als wij immer en geheel en al onze toevlucht bij Hem zoeken! Dit vraagt van ons dat wij in ons leven komen tot een houding van werkelijke en volle/volledige afhankelijkheid van Hem. Dit vraagt dat wij, ten aanzien van onze Here Jezus, alle van nature in ons allen aanwezige drang naar zelfstandigheid willen afleggen, willen verliezen!. Laat ons eerlijk zijn, dit is heel moeilijk voor een mens. Daarom helpt de Here ons hiermee door dingen in ons leven te laten gebeuren, waardoor wij wel moeten erkennen hoe onmachtig en afhankelijk wij zijn (van Hem). Verstaan wij dit?
De Hemelbruidegom ziet Zijn Bruid als een “duive”, schuilend “in de kloven der steenrotsen” en Hij roept: “Doe Mij uw stem horen” (!):

 • “Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.” (Hooglied 2:14, SV [12])

De gebeden van Zijn Bruidsvolk zijn Hem aangenaam. Zó wil Hij Zijn Bruid (als aanstaande Vrouw [13]) zien, levend in volle afhankelijkheid van Hem, haar Rots en Verlosser!

.

Christus en Zijn Woord

Wat nauwelijks toelichting behoeft, maar toch wel vermeld dient te worden, is dat deze afhankelijkheid gepaard moet gaan met GEHOORZAAMHEID. Zie Efeze 5:24 [14]. Wij kunnen niet gefundeerd zijn in Christus en tegelijk onverschillig staan tegenover Zijn Woord en Zijn geboden. Reden waarom de Heer gezegd heeft:

 • “Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze DOET, die zal Ik vergelijken met een VERSTANDIG man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.” (Mattheüs 7:24)

Ons fundament IS Christus en Zijn Woord, wannéér wij dat Woord GEHOORZAMEN en ons levenshuis bouwen op dat Woord. Zij, die tot de Bruidsgemeente des Heren willen behoren, zullen het Woord van God als richtsnoer gebruiken voor hun doen en laten op ALLE vlakken van het leven. De Heer spreekt hier in Mattheüs 7:24-27 [15] – net als in de gelijkenis van de maagden in Mattheüs 25:1-13 [16] – over “wijs” en “dwaas”! Wie in willen gaan tot de Bruiloft [17], moeten tot de Bruid of Vrouw [18] behoren die op het vaste fundament staat, die leeft in volstrekte gehoorzaamheid aan het Woord van God. Het Woord is het badwater waardoor de Bruidsgemeente gereinigd wordt: “opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord” (Efeze 5:26).
Als wij ons door Gods Woord en Gods Geest – Zijn Waarheid en Zijn Licht – laten leiden, brengen deze ons op de berg van Gods heiligheid [19] (lees Psalm 43 [20]), tot de verheven staat van vlekkeloosheid en HEILIGHEID. [21] Er staat niet voor niets geschreven: “Uw woord IS een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psalm 119:105)
Op welk een verrassende wijze worden wij aan dit psalmwoord (van Psalm 43) herinnerd als wij dat teken zien van de Vrouw wier voeten staan op ‘het kleine licht’, de maan (!), uit Openbaring 12:1. [22]
En, alsof hij naast ons staat, horen wij Petrus zeggen: “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker (SV: zeer vast) is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp (SV: een licht) die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt (SV: aanlichte) en de Morgenster opgaat in uw hart (beeld van de Here Jezus Christus in Zijn openbaring door de Heilige Geest in de laatste dagen, vlak voor de GROTE MORGEN van het 1000-jarige Vrederijk zal aanbreken – AK).” (2 Petrus 1:19)

.

Christus en Zijn apostelen en profeten

Dit schreef eenmaal de apostel die van Jezus de bijnaam “Rotsman”, ofwel Petrus, kreeg. Luisteren wij naar zijn getuigenis en naar dat van de andere apostelen en profeten uit de Heilige Schrift? Wij doen er goed aan dit veelvoudige getuigenis ter harte te nemen, want ook dit is begrepen in dat geestelijk fundament van de Bruidsgemeente. Wij kunnen dit lezen in Efeze 2 vers 20-22:

 • Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de (uiterste) Hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel [23] in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.”

Wij zijn geneigd om te denken dat hier, met andere woorden, gezegd wordt wat wij zo-even al hoorden, namelijk dat het Woord des Heren ons fundament is. Hier in Efeze 2:20-22 wordt echter nog iets anders bedoeld. Het gaat hier om het getuigenis van “de apostelen en profeten” en natuurlijk bovenal om het getuigenis van de grootste Profeet en Apostel onzer belijdenis, Jezus Christus, Die hier genoemd wordt “de uiterste Hoeksteen” (SV) van dit fundament. Dit getuigenis moet ook in onze levens doorklinken en in onze Gemeenten te horen zijn. Wandel in de voetsporen van deze (Gods)mannen. Onderzoek wat het Woord over hen zegt. Maak u eigen wat zij zelf neergeschreven hebben onder de kennelijke zalving van de Heilige Geest. [24] Bid dat de Heilige Geest, op eenzelfde wonderbare wijze, met getuigenis, aanwezig zij in ùw leven! Zodat wij waarlijk zullen vormen een woning van God, in de Geest, als zijnde de Nieuwtestamentische Tempel of Tabernakel. [25]
Een heenwijzing naar deze apostelen en profeten, op wier getuigenis de Gemeente gebouwd is, vormen de 60 pilaren van de omheining van de Israëlitische tabernakel. Zestig geloofshelden (zie Hooglied 3:7 [26]). Zij stonden allemaal op de verzoeningsgrond en vormden daarvan samen een heilige afbakening. Alle apostelen en profeten hebben gerust op de bloedverzoening van Jezus en geven getuigenis van de – van zonden vrijmakende – kracht van Zijn bloed. [27]
Ook van ons leven moet dit getuigenis van KRACHT en HEILIGHEID uitgaan. Door de volle inwoning van de Heilige Geest zal dit tot stand komen in toebereide en bereidwillige kinderen Gods. En dezulken zullen door de bekwame hand van de Geest (= Gods Geest, de Heilige Geest) samengevoegd worden tot die heilige tempel, die in de laatste dagen de Bruidsgemeente zal zijn:

 • “op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere.” (Efeze 2:21)

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat in Openbaring 21:14 staat dat de muur van het Nieuwe Jeruzalem – een andere uitbeelding van de Bruid des Heren – twaalf fundamenten heeft, die de namen dragen van de twaalf apostelen van het Lam (Gods). [28]
Deze twaalf fundamenten zijn met kostbaar gesteente versierd (zie Openbaring 21:19-20 [29]), wat ons doet denken aan de twaalf edelstenen die de Hogepriester van Israël destijds op zijn borst droeg, voorstellende de twaalf stammen Israëls: “Gij zult ook een borstlap des gerichts maken, van het allerkunstelijkste werk… Vierkant zal hij zijn… En gij zult vervullende stenen daarin vullen (HSV: Dan moet u hem opvullen met een edelsteenvulling), vier rijen stenen, een rij van een Sardis, een Topaas en een Karbonkel; dit is de eerste rij. En de tweede rij van een Smaragd, een Saffier, en een Diamant. En de derde rij, een Hyacint, Agaat en Amethist. En de vierde rij van een Turkoois, en een Sardonix, en een Jaspis; zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen (HSV: ze moeten in hun zettingen in goud gevat zijn). En deze stenen zullen zijn met de twaalf namen der zonen van Israël, met hun namen; zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam; voor de twaalf stammen zullen zij zijn.” (Exodus 28:15-21, SV)
In Exodus 28:15-21 betreft het de vierkante “borstlap”, en in Openbaring 21:19-20 de vierkante “stad”. Onze Hogepriester, de Here Jezus Christus, draagt nu Zijn volk op Zijn hart, een volk dat het getuigenis uitdraagt van de twaalf apostelen van het Lam (Gods), schitterend gelijk edelstenen.

.

Christus en Zijn Koninkrijk

Zo zal die VOLMAAKTE Gemeente zijn die leeft ten tijde van Christus’ wederkomst en die Hij – als Zijn Bruid   – de bruiloftszaal in zal voeren. [30] Zij zal bestaan uit kinderen Gods, die

 • ten 1e: trouw zijn aan het Evangelie van “Christus en Dien gekruisigd en leven uit het volbrachte werk op Golgotha;
 • ten 2e: in volle afhankelijkheid van Christus leven;
 • ten 3e: Gods Woord als richtsnoer hebben voor hun leven en dienen (in ware Gods-dienst) èn Christus in alles gehoorzaam zijn;
 • ten 4e: een getuigenis uitdragen gelijk de apostelen en profeten door de inwoning van de Heilige Geest.

En daar moet nog één ding aan toegevoegd worden, want de eindtijd is een tijd van beproevingen, van lijden, van wachten, van “niet zien” voor de getrouwe kinderen Gods. Daarom wordt ons in Kolossenzen 1:23a voorgehouden: als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie…”.
Leven moeten wij IN de wereld van het geloof, de wereld van het Koninkrijk Gods. Blijven in het geloof, gefundeerd en vast. Beproefd, maar het geloof behouden. Vervolgd en verdrukt, maar gesterkt in het geloof. Wachtend, maar de beloften Gods omhelzend. Geen vruchten, geen oogst, geen resultaten ziende, maar gelovende in Hem Die iets schept uit niets en Die de doden levend maakt. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (Hebreeën 11:1). Ook dit is het fundament van de Bruidsgemeente. Zij leeft op de grond (= de basis of het fundament) van het Koninkrijk Gods, in de wereld van het geloof. Het zijn kinderen Gods die:

 • ten 5e: in de strijd het geloof behouden.

Laten wij hiervoor 1 Petrus 2:4-7 lezen,
“en kom naar Hem toe als naar een LEVENDE steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok.”
Voor degenen die geloven is Jezus dierbaar. Alleen voor hen is Hij de kostbare “Hoeksteen”.
Zij die op de tekenen van de tijd letten zullen vandaag de dag zoeken om te staan op dat ware en blijvende fundament voor Christus’ Gemeente, op die heilige grondslag (= het basisprincipe, de fundering) van het ware Sion. De geestelijke worstelingen die in deze dagen binnen de Gemeente van Jezus Christus worden gevoerd, waarbij zich steeds duidelijker de “wijzen” van de “dwazen” gaan onderscheiden [31], hebben het behoud of het verlies van dit ware fundament tot inzet.
Versta! Wordt wakker! Als Christus niet de dierbare “uiterste Hoeksteen” voor u is, naar Wie u zich geheel en al wilt richten, zal Hij voor u een “Rots der ergernis” zijn of worden.
Wij zullen er rekening mee moeten houden dat het in deze tijd om niets meer of minder gaat dan om Christus te verliezen of Hem te bezitten!
Amen.

H. Siliakus
Uit: Tempelbode, juni en augustus 1988
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone formaat)

******************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn in HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)(HSV).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer dat God uit 3 personen bestaat is dus een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[3] Voor uitleg over deze verzen, zie eventueel onze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het Bijbelboek Johannes (Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God), van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Openbaring 12:1 (link + UITLEG), “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (noot AK)
[5] “Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.” (2 Korinthe 11:3-4)
“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6-8)
[6] Of zie de Bijbelstudie vermeld in noot 3.
[7] Wat volgens mij zoiets betekent als: Christus en die –met Hem– (aan hun aardsgerichte, vleselijke natuur) gekruisigd zijn” (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie van het Bijbelboek Joël (Crises van de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)
[9] Zie eventueel ons artikel Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam… van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 19, van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Petra = Een Grieks woord, wat “rots” betekent. De naam verwijst naar vastheid en betrouwbaarheid. (noot AK)
[12] Zie eventueel onze (gedeeltelijke) ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Hooglied, van H. Siliakus. (noot AK)
[13] Zie eventueel het artikel Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[14] Efeze 5:24, “Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.” (noot HS)
[15] Mattheüs 7:24-27, “Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze DOET, die zal Ik vergelijken met een VERSTANDIG man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze NIET doet, zal met een DWAZE man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.” (noot AK)
[16] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden (en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd), van E van den Worm. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E van den Worm. (noot AK)
[18] Zie noot 13.
[19] Zie eventueel ons artikel Wie zal de berg des Heren (kunnen) beklimmen? van E van den Worm. (noot AK)
[20] Psalm 43:3-4, “Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!” (noot AK)
[21] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E van den Worm. (noot AK)
[22] Zie noot 4.
[23] Zie eventueel onze studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”. (noot AK)
[24] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijdvan E van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[25] Er staan verschillende Tabernakelstudies op onze website www.eindtijdbode.nl. Onder andere:
1.Christus in de Tabernakel (een uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten).
2.De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God, tot in alle volmaaktheid toe).
3.LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (deze studie geeft vooral een praktische ‘vers voor vers’ uitleg over onze groei in Christus, volgens de volgorde van de verschillende Tabernakel-objecten).
Vooral deze laatste studie (nr. 3) is een goede en uitgebreide, maar ook vrij eenvoudige Tabernakel-studie om mee te beginnen.
Voor een korte, duidelijke en tevens ook geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten, zie ons Tabernakel-schema (met mooie plaatjes). Rechtstreekse link: http://www.eindtijdbode.nl/tabernakel.html (noot AK)
[26] Hooglied 3:7, “Zie, de draagstoel voor Salomo. Daaromheen zestig helden, uit de helden van Israël.” (noot HS)
[27] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemachtvan E van den Worm. (noot AK)
[28] Openbaring 21:14, “En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam.” (noot HS)
[29] Openbaring 21:19-20, “En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 1ste fundament was jaspis, het 2de saffier, het 3de chalcedon, het 4de smaragd, het 5de onyx, het 6de sardius, het 7de chrysoliet, het 8ste beril, het 9de topaas, het 10de chrysopraas, het 11de hyacint, het 12de amethist.” (noot HS)
[30] Zie studie bij noot 17.
[31] Zie noot 16.
.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Christen-zijn in een moderne wereld

overspel

Verlost uit de wereld

Feitelijk is toelichting bij de titel overbodig. Het gaat over het leven in de wereld, terwijl tegelijk beweerd wordt dat wij als christenen niet mogen opgaan in deze wereld. Letten wij op Paulus’ vermaning in Romeinen 12:2a – “En word niet aan deze wereld gelijkvormig…” – dan concluderen wij dat christenen een andere levensstijl hebben dan zij die van deze wereld zijn. De Here Jezus heeft dan ook gezegd dat Zijn discipelen NIET van de wereld zijn, omdat Hijzelf dat ook niet is:

 • “…en de wereld heeft hen (= Jezus’ discipelen / volgelingen) gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.” (Johannes 17:14 [1])
 • “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.” (Johannes 17:16)

Toch heeft de Here Jezus niet gebeden dat zij uit de wereld weggenomen zouden worden, maar wèl dat zij daarin BEWAARD zouden worden voor de boze:

 • “Ik bid niet dat U hen (= Jezus’ discipelen / volgelingen) uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.” (Johannes 17:15)

Wij zijn nu eenmaal ‘gesteld’ in de wereld, alhoewel wij niet van de wereld zijn; want wij leven uit genade, in het volbrachte werk van verzoening door Christus. “…ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23b).
Het Woord van God is LEVEND en KRACHTIG; het bevat het Leven en deelt dat uit waar geloof gevonden wordt. Het Woord van God houdt een geheim (een verborgenheid) in. In dit verband staat er geschreven: “Want het is geen Woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven…” (Deuteronomium 32:47a)
Stefanus’ getuigenis in Handelingen 7:38 is een bevestiging dat Mozes de LEVENDE WOORDEN Gods ontving: “Hij (= Mozes) is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg Sinaï, en bij onze vaderen, en hij (Mozes) was het die de LEVENDE WOORDEN ontving om die aan ons door te geven.”
Petrus getuigt in Johannes 6 vers 68b: “…Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van EEUWIG LEVEN.”
Het is het Woord – Godzèlf (die de ‘Inspirator’ van die geïnspireerde Woorden is) – waardoor wij verlost worden uit deze tegenwoordige boze wereld; verlost uit de macht der duisternis. Halleluja! Maar één ding is nodig: wij moeten wedergeboren worden en zijn! Niemand moet denken dat hij of zij wedergeboren is – enkel en alleen – vanwege het feit dat men lid is van de één of andere godsdienstige groepering. PERSOONLIJKE wedergeboorte is noodzakelijk, want zonder wedergeboorte is het ‘niet-van-de-wereld-zijn’ géén realiteit. Juist het ‘niet-van-de-wereld-zijn’ maakt, dat wij deze noodzakelijkheid leren verstaan.

Niet weggenomen uit de wereld

Christenen worden niet weggenomen uit de wereld, want zij zijn daarin gezet om daar hun plaats in te nemen en hun taak te vervullen. Tegelijkertijd leven zij echter uit een ander principe en dientengevolge op een ander niveau. Toegegeven moet worden dat de situatie waarin christenen zich bevinden altijd moeilijk is geweest; extra moeilijk in de huidige moderne wereld.
Wat moet er dan gedaan worden? Het enig juiste antwoord is: met beide benen op de grond blijven staan! Onder geen enkele voorwaarde mogen wij de vruchten van het christelijk geloof afwijzen – ook al zijn daar de meest hevige teleurstellingen te incasseren. Dit laatste zal niet uitblijven in een moderne wereld, waar alles ‘verpolitiekt’ wordt en is!!
Dit maakt en heeft als gevolg dat wij bereid moeten zijn om te lijden. Smaad, minachting, laster, intriges en verwerping zullen ons deel zijn. Niemand behoeft het lijden op te zoeken – het kruis is altijd dáár. Jezus heeft Zich in dit opzicht duidelijk uitgesproken: “Wie Mij wil (NA)volgen, neme dagelijks zijn kruis op”. [2]
Dat zal zeker niet meevallen, maar in dergelijke omstandigheden moeten christenen toch ‘appelleren’. [3]  Daar wordt van christenen verwacht dat zij sterk genoeg zullen zijn om (in geestelijke zin) tegen de stroom op te roeien. Dikwijls genoeg zal de vraag beantwoord moeten worden: hoe ver mag en kan ik meegaan (met de massa of een met ander)?
Het komt erop neer dat wij moeten weten waar of wanneer ‘neen’ gezegd moet worden! Het enige, allesvoldoende antwoord hierop is: daar waar het ‘niet-van-de-wereld-zijn’ NIET MEER BELEEFD KAN WORDEN, is de grens bereikt!! Het zal dikwijls genoeg voorkomen dat wij ons moeten terugtrekken uit verantwoordelijkheidsbesef. En dit is géén kwestie van eigengerechtigheid, maar zuiver van het veroordelen van de boze werken. Bij alles is ‘toerusting’ nodig. Het ‘hoe’ is Gods geheim en niet onze zaak. Ons werken heeft namelijk dan pas zin, wanneer er een vast geloof is in Jezus’ opstanding. Prijst God! Want: “Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.” (1 Korinthe 15:48)

Waardoor wordt de christelijke levenswandel verder gekenmerkt?

Daar is nog een ander belangrijk punt van overweging. Niet-van-deze-wereld-zijn betekent, op de graad genomen, dat christenen een andere wereld verwachten; omdat deze oude, moe geworden en toch ‘moderne’ wereld (modern althans in de ogen van de mens) ten einde loopt. Maar christenen hebben een ‘toekomst’. Wij moeten dus ‘vooruitgrijpen’ – jagen naar wat voor ons ligt. Hier beleven christenen de spanningen van het geloof! Maar hier klinkt ook het vermaan van de apostel tot ons door: “Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in HEILIGE levenswandel en in godsvrucht.” (2 Petrus 3:11)
Voorts moet de christen weten dat hij als mens is geroepen om te ‘leven in relatie’, omdat mensen nu eenmaal mensen nodig hebben. Wie hiervan nog niet overtuigd is die moet het scheppingsverhaal in Genesis 2 (nog) maar eens bestuderen. Het zal dan duidelijk zijn dat – gezien vanuit Bijbels standpunt – het niet voorstelbaar is om te leven zonder relatie tot God in de eerste plaats, Die de Schepper is van alles, en de naaste. Het is Gods uitgesproken wil dat wij (geschapen als wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis) in relatie tot Hem zullen leven – en tot de medemens – in waarachtige liefde. Een liefde die geeft, die echt uitgaat naar de ander. Hier is géén sprake van de liefde die de ander tot een object maakt, die de ander gebruikt om omhoog te komen. Geenszins! Het is die liefde, die nederdaalt, die de ander wil zien als uitnemender.
Bijgevolg: als wij in onze omgang met de medemens ongehoorzaam en liefdeloos zijn, dan betekent dat ook dat onze verhouding tot God verkeerd is en er eerder ‘verstoring’ heeft plaatsgehad. Genesis 2 openbaart ons ‘het op elkaar aangewezen zijn’ van man en vrouw, alhoewel het onderscheid niet als scheiding bedoeld wordt. Begrijp: man en vrouw zijn ‘op elkaar toe’ geschapen en als zodanig dienen zij zich op te houden in de wereld, met onthouding van datgene wat de wereld te bieden heeft en wat in Gods ogen niet deugt. Wij komen nu vanzelf op een ander punt, een andere mogelijkheid, om die door God gewilde ‘eenheid’ te beleven.

Het huwelijk en het wereldse leven

Genesis 2:18-24 is in dit opzicht duidelijk genoeg:
“Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam één van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.”
Huwelijks-eenheid is uit God en dient – vooral in de tegenwoordige moderne wereld met haar verkeerde toleranties op zovele gebieden! – te allen tijde te worden gehandhaafd. Wat de wereld laat zien, is in absolute strijd met wat in de Bijbel geschreven staat. Wij kunnen hierop nog verder ingaan, maar de details zijn niet goed mogelijk op te nemen in de begrenzing van dit artikel.
Trouwens in het boek ‘HIJ & ZIJ na hun “Ja”(woord)’ [4] van de hand van schrijver dezes is diep genoeg ingegaan op de verhoudingen tussen de seksen in de tegenwoordige wereld.
Het is de ‘verbondenheid’, door God gewild, voor héél het leven. Wij willen alleen dit nog zeggen: ‘discipline’ is te allen tijde nodig; vooral als wij letten op de wetteloosheid in de wereld, worden wij daarvan overtuigd.
Wie zichzelf liefheeft en daarnaast zijn vrouw (als zijnde “been van zijn beenderen, en vlees van zijn vlees”), en God in de allereerste plaats, kan onmogelijk de wereld liefhebben. De kerngedachte van de Oudtestamentische Wet is de liefde. De wetsvervulling door Christus, Zijn absolute gehoorzaamheid door de Geest, is het volmaakte voorbeeld. Zó en niet anders heeft God het gewild “vanaf het begin”. Het zijn geen loze woorden met betrekking tot het leven als christen in onze moderne wereld, want de apostel Johannes  zegt:

 • Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven (SV: de grootsheid des levens), is NIET uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” (1 Johannes 2:15-17)

“De God nu van alle (SV: aller) genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten (SV: volmaken), bevestigen, versterken en funderen.” (1 Petrus 5:10)
AMEN.

CJH Theys
Uit: Tempelbode, augustus 1986
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

**********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn in HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] “…Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen (Lukas 9:23). (noot AK)
[3] Appelleren = Appèl aantekenen = In hoger beroep gaan of zich verzetten tegen een uitspraak in ’t algemeen. (noot AK)
[4] Het boek “HIJ & ZIJ na hun ‘Ja’” van CJH Theys is in mijn bezit, maar niet gedigitaliseerd. Het is op aanvraag – via een mail naar info@eindtijdbode.nl – in een gescande versie te verkrijgen. (noot AK)

.

Geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van CJH Theys | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (24): Christus in de Tabernakel

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

De historische en de geestelijke achtergrond

Wij willen allereerst opmerken, dat deze beschouwing van: “Christus in de Tabernakel”, als Bijbelstudie gelijk opgaat met die van de onderscheiden “Tijdsbedelingen in het Raadsplan Gods”. Deze laatste wordt, voor de overzichtelijkheid en i.v.m. de zeer uitgebreide stof, apart verzorgd en uitgegeven. Wij mogen dan ook ten aanzien van beide studies gerust spreken van een “gelijk-opgaan-der-dingen”; dat wil zeggen, dat “de geestelijke waarden” welke wij kunnen vinden in de verschillende objekta van de “Aardse of Israëlitische Tabernakel” met betrekking tot “de historische en geestelijke achtergrond”, ook kunnen worden toegepast op de respektievelijke Tijdsbedelingen eerder genoemd. Van deze laatste wordt op pagina 9 een schets bijgevoegd ter oriëntatie.
Wij zullen in deze studie “geestelijke waarden”, “geestelijke begrippen” leren onderscheiden en verstaan, die ons tezamen een “richtsnoer” zijn, om ons te leiden tot “de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; welker zijn de vaders, en uit welke CHRISTUS IS, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is GOD boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen” (Rom. 9:4-5).
VOOR EEN JUIST BEGRIP van deze geestelijke waarden, is het noodzakelijk kennis te hebben van:

 • ten 1ste: de verlossing, en
 • ten 2de: de gang van het volk Israël in de geschiedenis.

Want de Tabernakel is, beschouwd in het “Raam der Goddelijke Profetieën”, “een profetisch bouwwerk van de hoogste orde”!
Daarom is het geboden om, voor een degelijke studie van de Tabernakel, ALLE boeken te raadplegen die Mozes heeft geschreven. Als de door God geroepen en gezonden dienstknecht, heeft hij een aantal boeken geschreven die tezamen genoemd worden: “De Pentateuch”.
Het woordje: “Penta” hierin vervat, betekent: “Vijf”. Inderdaad heeft hij 5 Bijbelboeken geschreven onder de gezegende Zalving van Gods Geest. Deze zijn achtereenvolgens:

 1. Genesis,
 2. Exodus,
 3. Leviticus,
 4. Numeri, en
 5. Deuteronomium.

Het getal 5 in de Bijbel is het “symbolisch getal” van “De Verzoening”. In dit verband dienen wij ons het volgende te herinneren:

 1. De vijf (5) kudden van de aartsvader Jakob, die hij zijn broeder Ezau zond en waarvan wij kunnen lezen: “En hij vernachtte aldaar diezelfde nacht; en hij nam van hetgeen, dat hem in zijne hand kwam, een geschenk voor Ezau zijn broeder; (1) tweehonderd geiten en twintig bokken, (2) tweehonderd ooien en twintig rammen; (3) dertig zogende kemelinnen met hare veulens, (4) veertig koeien en tien varren, (5) twintig ezelinnen en tien jonge ezels. En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde in het bijzonder; en hij zeide tot zijn knechten: gaat gijlieden door, voor mijn aangezicht, en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde” (Gen. 32:13-16).
 2. De vijf (5) ellen van het altaar: “Gij zult ook een altaar maken van sittimhout; vijf ellen zal de lengte zijn, en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn hoogte” (Exod. 27:1).
 3. De vijf (5) stenen van David: “En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit de beek, en leide ze in de herderstas, die hij had,…” (I Sam. 17:40).
 4. De vijf (5) broden: “…Wij hebben hier niet, dan vijf broden… Hij zei: Brengt Mij dezelve hier… En Hij nam de vijf broden en de twee vissen,…” (Matth. 14:17 +19).
 5. De vijf (5) zalen van het badwater van Bethesda: “Er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws genaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen” (Joh. 5:2).
 6. De vijf (5) malen geslagen apostel Paulus: “…veertig slagen min één, vijf malen ontvangen” (II Kor. 11:24).
 7. De vijf (5) wonden van Christus, waarvan de Evangeliën ons getuigen… Onderzoek de overeenkomstige plaatsen a.u.b.
 8. Het vijfde (5de) zegel in het boek Openbaring (Openb. 6:9-11).

Daarom doen wij er goed aan, wanneer wij in het bijzonder acht slaan op de eerder genoemde “geestelijke waarden”, welke God, De BouwHeer, De Ontwerper, IN Zijn Tabernakel heeft gelegd. De Goddelijke Architect heeft in Zijn Profetisch Bouwwerk, Zijn Structuur, de grondslag gelegd van ALLE dingen.

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.

.

**********************

Inhoudsopgave:

Tekening van de verschillende objecten van de Tabernakel.
Inleidend woord:
Hoofdstuk I
De historische en de geestelijke achtergrond.
Schema: Tijdsbedelingen in het Verlossingsplan.
Schets van de legering van Israëls stammen rondom het Tabernakelcomplex: HET LEGERKAMP VAN DE ISRAËLIETEN.
Hoofdstuk II
De Tabernakel in het leger.
Hoofdstuk III
De heilige plaats.
Hoofdstuk IV
De bouwstoffen en hun groeperingen.
Hoofdstuk V
De berderen en de richelen.
Hoofdstuk VI
De structuur
Hoofdstuk VII
Het dak.
De Tabernakel en de dekkleden.
Het Tabernakelkleed.
Het geitenharenkleed.
Het ramsvellenkleed.
Het dassenvellenkleed.
Hoofdstuk VIII
De opgang (de negen étappes).
Hoofdstuk IX
De Poort en de Voorhof.
De Poort.
De Voorhof.
Voorhof – grondoppervlak.
De omheining.
Hoofdstuk X
Het Brandofferaltaar.
Hoofdstuk XI
De levitische offeranden.
Algemene beschouwing:
Het brandoffer (Lev. 1) .
Het spijsoffer (Lev. 2).
Het dankoffer (Lev. 3:7, 11-21, 29-34).
Het zondoffer (Lev. 4 en 5:1-13).
Het schuldoffer (Lev. 5).
Hoofdstuk XII
Het koperen Wasvat.
Hoofdstuk XIII
De Deur.
Hoofdstuk XIV
De gouden Kandelaar.
Hoofdstuk XV
De Tafel der Toonbroden.
Hoofdstuk XVI
Het Reukofferaltaar.
Hoofdstuk XVII
Het Voorhangsel.
Hoofdstuk XVIII
De Heilige Klederen.
Hoofdstuk XIX
De priesterwijding.
De var òf jonge stier.
De eerste ram.
De tweede ram.
Hoofdstuk XX
De gouden Verbondskist.
Hoofdstuk XXI
SLOT-NOTITIES met betrekking tot de Arke des Verbonds.
Punt 1:
De Arke Gods, gedragen door priesters, baant een weg door het midden van de Jordaan (Joz. 3 en 4).
Punt 2:
De Arke Gods, zeven dagen lang op priesterschouders gedragen, rondom de vesting Jericho (Joz. 6:1-20).
Punt 3:
De Arke Gods op haar weg van vernedering en restauratie.
Punt 4:
De Arke Gods in Salomo’s Tempel.
Naschrift.

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Gehoorzaamheid aan God, Israël/huis van Israël, Studie van CJH Theys, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 22 vers 1 t/m 21 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 18 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 19 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 20 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 21 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 22 (PDF) Laatste hoofdstuk !

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 22

1. De EEUWIGE Gods-heerschappij

22-TREE-OF-LIFE

De rivier van LEVEND WATER

Openbaring 22 vers 1, “En hij (de Engel, uit Openbaring 21:9) liet mij (= Johannes) een zuivere rivier zien, van het Water des Levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam (Gods voort-)kwam.” [3]
Dezelfde Engel, één uit de 7, die de fiolen (of: schalen) over de aarde hebben moeten gieten, toont nu de KRACHT en het INNERLIJKE, Goddelijke LEVEN van de bewoners van dit Koninkrijk der hemelen, waarvan hij het AANZIEN – de UITERLIJKE heerlijkheid – in het vorige (21ste) hoofdstuk heeft getoond.
Het is deze Goddelijke “Rivier”, “die uit de Troon van God en van het Lam” voortkomt, die nu ONGEHINDERD de gehele, verheerlijkte opstandings-mensheid vervult en door haar heen stroomt. Het is de KRACHT van de Heilige Geest; het is de Geest van God Zelf, Die deze nieuwe mensheid tot in ALLE EEUWIGHEID is gegeven (zie Johannes 14:16 [4]) en die deze mensheid dragen, inspireren en leiden zal in ALLE DINGEN en DIENSTBAARHEID als priester-koningen “IN ALLE EEUWIGHEID”:

 • “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,” (1 Petrus 2:9)
 • “en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” (Openbaring 1:6)
 • “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de (nieuwe) aarde.” (Openbaring 5:10)

En net zoals haar Hogepriester-Koning “in alle eeuwigheid” is “naar de ordening van Melchizedek” [5] (zie Hebreeën 5:6+7:17+9:11), alzo zal dit priesterdom (van Zijn “heilig volk”) ook zijn naar dezelfde ordening in alle eeuwigheid!

 • “Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.” … “Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.” (Hebr. 5:6 + 7:17)
 • “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen (namelijk: de geestelijke zaken die wij in het Nieuwe Verbond kennen). Hij is door de meerdere en meer volmaakte (= hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel van Israël).” (Hebr. 9:11)

De Heilige Geest – in Zijn ontwikkeling tot volmaaktheid in Gods kinderen, zoals die nù geschiedt in deze tijd – wordt eveneens als een “RIVIER” getoond in Ezechiël 47 vers 1-12:

 • “Daarna bracht Hij (= Gods Geest, de Heilige Geest) mij (Ezechiël) terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water (beeld van “het water des Levens”) uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in Zijn hand. Hij mat 1000 el [6] en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer 1000 en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. Nog eens mat Hij 1000 el (in totaal dus 4000 el, waarmee profetische jaren bedoeld worden): het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoogwater waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar één van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.”

Openbaring 22 vers 2, “In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier (van het Water des Levens, zie vers 1) bevond zich de Boom des Levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken (in de Engelse vertaling staat: “volkeren”, men moet dit dus lezen als: “heiligmaking, volmaking van de volkeren”).”
In diepe eenheid met deze Gods-RIVIER zien wij hier de Boom des Levens (enkelvoud !).
In de NBG-vertaling wordt gesproken van “het Geboomte des Levens.” Deze vertaling suggereert een VEELVOUD van “Bomen des levens”, wat mijns inziens ONJUIST is, omdat alleen Christus het Woord Gods, “DE Boom des Levens” kan zijn. Gods kinderen zullen “IN ALLE EEUWIGHEID” uit Hem leven, wat ook wordt benadrukt in het typerende beeld van HOOFD en LICHAAM (van Christus). Het lichaam is in zijn bewuste functies te allen tijde afhankelijk van de levensimpulsen van het hoofd, waarin het zenuwcentrum is. NOOIT zal de Gemeente een van Christus ONAFHANKELIJKE status innemen, waardoor ze een van Hem onafhankelijke boom des levens wordt. NOOIT wordt ze ten opzichte van Hem de Koning, maar hoogstens zal ze Zijn Koningin zijn. Ten opzichte van datgene waarover zij regeren zal (op de Nieuwe aarde), zullen zij wel “koningen en priesters” zijn. ALTIJD zal de Gemeente de takken vormen, ingeplant in de “Boom des Levens”, in de hemelse Wijnstok.
Nogmaals, wij zien hier de eenheid die er is tussen de Heilige Geest en Christus, de “Boom des Levens”:

 • De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.” (2 Korinthe 3:17)
 • “Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat (SV: dat) de Geest de WAARHEID is. Want Drie zijn er Die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één.” (1 Johannes 5:6-8)

Waar de Godsrivier is, daar is ook de “Boom des Levens”, het Woord van God.
Deze “Boom des Levens” draagt vruchten. De bladeren en de vruchten van deze “Boom des Levens” zijn tot leven van de verheerlijkte mensheid. Net zoals de Geest in haar leeft en werkt, leeft en werkt het Woord van God in haar.
Dit (2de) vers vertelt ons van “12 vruchten”. Het getal 12 spreekt ook van Goddelijke VOLHEID of VOLMAAKTHEID werkend in de mens. Denk aan de “12 poorten” in de muur van het Nieuwe Jeruzalem en aan de “12 sterren” in de kroon van de Bruidsgemeente:
“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [7], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openbaring 12:1)
Er gaan 12 maanden in een jaar. En elke maand draagt de Boom des Levens “12 vruchten”. Dit geeft 12×12=144. Dit getal spreekt van de volmaakte heiligheid van de 144.000, die het gevolg is van de volmakende werking van deze Goddelijke vruchten en bladeren van de “Boom des Levens”.
Kennen wij deze volmakende werking reeds hier op aarde in deze (ONZE) tijdsbedeling van GENADE, wij zien deze werking in de EEUWIGHEID van de toekomst zich VOORTZETTEN, want er staat (in dit 2de vers, van Openbaring 22) geschreven: “En de bladeren van de Boom zijn tot GENEZING van de heidenVOLKEN” (HSV). In die eeuwigheid is ZIEKTE echter uitgebannen onder Gods kinderen, daarom hebben wij deze tekst als volgt te lezen: “En de bladeren van de Boom zijn tot VOLMAKING (= HEELmaking) van de (ZALIG geworden) VOLKEREN.”

.

Openbaring 22 vers 3, “En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,…”
In die toekomende zalige wereld zal er NOOIT plaats zijn voor enig OORDEEL Gods of voor VEROORDELING van elkaar, want de GEHELE BERG Gods zal HEILIG zijn:

 • “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” (Jesaja 11:9)
 • “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:22-24)

De Troon van God en van het Lam zal temidden van de verheerlijkte MENSEN zijn en deze zullen Hem dienen en Zijn wijsheid uitdragen in GEHEEL de NIEUWE schepping:
opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.” (Efeze 3:10)

.

Openbaring 22 vers 4, “en (Zijn dienstknechten) zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.”
Gods “aangezicht zien” wil zeggen: “Zijn heerlijkheid delen”, “zich verlustigen in Zijn Schekina-glorie” [8], want Gods Naam “zal op hun voorhoofd zijn”. Dat wil zeggen: zij zullen – samen met Christus – BEELDDRAGERS zijn van God:

 • “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)
 • “Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3)
 • “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15)

.

Openbaring 22 vers 5, “En daar (in de EEUWIGE Gods-heerschappij) zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren (SV: heersen) in alle eeuwigheid.”
Nooit meer zal daar droefenis of pijn zijn, of zullen er problemen zijn. “Daar zal GEEN NACHT zijn: letterlijk en figuurlijk!
“Geen zonlicht” is er “nodig”. God Zelf omstraalt met Zijn Wezen Zijn gehele heilige Berg, de Berg Sion, Zijn Nieuw Jeruzalem [9], en vormt zo haar TEMPEL, haar stralende OMKAPSELING, het GODDELIJKE ELEMENT, waarin Gods kinderen “in alle eeuwigheid” zullen leven en werken als priester-koningen voor God!

2. Besluitende woorden

Laatste waarschuwingen en beloften

Openbaring 22 vers 6, “En hij (de Engel, uit Openbaring 21:9) zei tegen mij (= Johannes): Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn Engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren (SV: om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden).”
De woorden en beloften van deze profetie van het einde, die spoedig vervuld zal zijn, zijn “BETROUWBAAR en WAARACHTIG”!
Zoals wij weten werd Johannes, “in de geest”, op “de DAG des HEREN” in de EINDTIJD geplaatst:
“Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem… (Openbaring 1:10)
Tot de geloofsgenoten van deze (eind)tijd zegt het Woord: Het zijn “dingen, DIE HAAST GESCHIEDEN MOETEN”:
“Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden (SV: te tonen de dingen, die haast geschieden moeten [10]), en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.” (Openbaring 1:1)

Openbaring 22 vers 7, “En zie, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk). Zalig is hij die de woorden van de profetie van DIT BOEK in acht neemt.”
Allen, die de woorden van “dit Boek” (zijnde: de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) ter harte nemen en in hun gedachten bewaren, is ZALIGHEID beschoren, omdat de woorden van “dit Boek” in hen BEREIDHEID werkt voor deze zaligheid:
“Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Openbaring 1:3)

Openbaring 22 vers 8-9, “En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van DIT BOEK in acht nemen. Aanbid God.”
Opnieuw (vergelijk Openbaring 19:10 [11]) valt Johannes neer en aanbidt voor de voeten van de engel die hem het Jeruzalem Gods heeft getoond – de engel die behoort tot één van de 7 engelen die in zijn visioen hun fiolen (of: schalen) over de aarde hebben uitgegoten – een handeling die terecht door die engel wordt gecorrigeerd.
Wij zien in vers 9 dat deze “engel” (en zo dus ook alle 7 engelen) een MENS is, want hij getuigt dat hij “een mededienstknecht” is, “van u en van uw broeders, de profeten” is, en dat hij eveneens de woorden van “dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) bewaart.”
Laten wij NIMMER deze fout maken om een MENS of ENGEL, hoe wonderbaar hun bediening ook mag zijn, de EER te geven die God ALLEEN toekomt:

 • “Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.” (Jesaja 42:8)
 • “Omwille van Mij, omwille van Mij doe Ik het, want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.” (Jesaja 48:11)

Laten wij God en het Lam (Gods) alleen die EER waardig achten:

 • “En toen Het (Lam Gods) de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren (letterlijk: de 4 levende wezens) en de 24 ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen (SV: fiolen – dat zijn flessen met een ronde buik en lange hals) vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Het Lam) bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (SV: uit alle geslacht), taal, volk en natie.” (Openbaring 5:8-9)

Wanneer wij, mensen, ons die Goddelijke EER welgevallig laten aanleunen, komen wij onder Gods OORDEEL (!):

 • “En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit (tot Herodus): Een stem van God en niet van een mens! En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest.” (Handelingen 12:21-23)

.

Openbaring 22 vers 10, “En hij (de Engel, uit vers 8) zei tegen mij (= Johannes): Verzegel de woorden van de profetie van DIT BOEK niet, want de tijd is nabij.”

Openbaring 22 vers 12, “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.”
Tot de geloofsgenoten van dit tijdsbestek van het einde zegt de Here: Verzegel de woorden… van dit Boek NIET! Aan hen geeft Hij Licht en inzicht en geeft Hij de opdracht: “Bespreek ze en neem ze in beschouwing, want… “de tijd” van vervulling van deze Profetie, de tijd van ‘s Heren wederkomst, “is nabij”!
Bij Jezus’ Wederkomst, als Koning, met de laatste bazuin zal Hij Zijn dienstknechten en -maagden vergelden, gelijk hun werk zal zijn geweest.

Openbaring 22 vers 11, “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil (= onrein, zondig) is, laat hij nog vuiler (= onreiner, zondiger) worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.”

 • “Wie onrecht doet, laat hem onrecht bedrijven, wie onrein is, laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechte moet steeds gerechtiger, de heilige moet nog heiliger worden. (NLD1939 vertaling)

Te midden van deze profetie van Jezus’ Wederkomst wordt het kenmerkende van deze eindtijd weergegeven: Degene die “ONRECHT doet” en “VUIL / ONREIN is”, zal hierin steeds TOENEMEN; dit zal in hem/haar ESCALEREN, tot hij/zij zich openbaart in UITERSTE ONGERECHTIGHEID (!):

 • “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid,” (Ezechiël 21:25)

Degene die “RECHTVAARDIG” en “HEILIG” is, die zal ook hierin TOENEMEN, tot er sprake is van VLEKKELOOS-HEID, RIMPELLOOSHEID en van ONBERISPELIJKHEID:

 • “Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou HEILIG zijn en ONBERISPELIJK.” (Efeze 5:27, SV)
 • “omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) voor Hem zouden zijn in de liefde.” (Efeze 1:4)
 • “En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.” (Openbaring 14:5)

.

Openbaring 22 vers 13, Ik ben de Alfa, en de Omega [12], het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.”
Hij, Jezus Christus, de Here, is de Alfa, het Begin, onze Verlosser, maar ook de Omega, het Einde, onze VOLMAKER en hemelse BRUIDEGOM; het Fundament, maar ook de Sluitsteen:

 • “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” (1 Korinthe 3:11)
 • “Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een Hoeksteen Die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” (1 Petrus 2:6)

.

Openbaring 22 vers 14, “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.”
“ZALIG zijn zij”, die Hij zo – door VERLOSSING en VOLMAKING – heeft kunnen veranderen, want dezulken hebben GEMEENSCHAP met de Boom des Levens”; zij verzadigen zich zodoende met de hemelse spijs en drank; zij gaan zodoende voorwaarts op de geestelijke Weg; en, zo al gaande door de poorten…

 1. door het zijn “IN Christus”
 2. door “Christus IN ONS” [13]
 3. door “Christus VOLMAAKT IN ONS” [14]

… zullen zij binnenkomen in Gods heilige Stad, het NIEUWE (en  HEILIGE en HEMELSE) Jeruzalem [15], waar zij eeuwig in zullen wonen in EEUWIGE TOEWIJDING aan hun Heer en God!

 • En ik, Johannes, zag de HEILIGE stad, het NIEUWE Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt (SV: versierd) (Openbaring 21:2 – noot AK)
 • Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien (SV: tonen). En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het HEILIGE Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. (Openbaring 21:9b-10 – noot AK)
 • Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het HEMELSE Jeruzalem…” (Hebreeën 12:22 – noot AK)

.

Openbaring 22 vers 15, “Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.”
BUITEN”, in EEUWIGE AFSCHEIDING van het Nieuwe Jeruzalem, is het oord van de verdoemden (!):
“En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.” (Lukas 16:26)

Openbaring 22 vers 16, “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.”
Jezus heeft Zijn Heilige Geest tot ons gezonden om de woorden van deze profetie te betuigen aan de 7 Gemeenten; aan alle kinderen Gods van deze eindtijd.
Hij is “de Wortel” (= het Begin), en “het Nageslacht” (ofwel: het Uitspruitsel [16] = het Eindresultaat, het Einde) van David, en van elk kind van God. Hij is “de Blinkende Morgenster”, de Ster die er zal zijn vóór de Dageraad; de komende Bruidegom van de Gemeente.

Openbaring 22 vers 17, En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.”
“Dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) besluit met de wens, dat èn Geest èn Bruid deze WEDERKOMST als Bruidegom [17] door hun bede mogen verhaasten: Kom!
Tot deze bede mogen ALLEN zich voegen, die voor Zijn Koninkrijk zijn gewonnen:
“Kom”! Kom, lieve Bruidegom en Heer! Kom spoedig!
Want door deze Wederkomst en de daarop volgende Bruiloft van het Lam, zal de Bruidsgemeente zijn aangegord met dan ongeziene en ongehoorde Goddelijke krachten (zie Johannes 14:12), zodat de grote Opwekking van de eindtijd, de Spade Regen Opwekking, allen doet komen “die dorst hebben, opdat zij het Water des levens zullen drinken om niet” (n.a.v. SV).
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere [18] doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” (Joh. 14:12)

Openbaring 22 vers 18-19, “Want ik (= Johannes) getuig (SV: betuig = geef te kennen) aan ieder die de woorden van de profetie van DIT BOEK hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in DIT BOEK geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in DIT BOEK geschreven zijn.”
Een laatste WAARSCHUWING om NIETS toe of af te doen aan de profetie in “dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes), want de zulken zullen komen onder het OORDEEL van God!

Openbaring 22 vers 20, “Hij (= Jezus Christus) Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!”
Christus, de wederkomende Bruidegom-Koning betuigt dan: Ik KOM SPOEDIG”!
De Bruid antwoordt: “Amen. Ja, kom, Here Jezus!”

Openbaring 22 vers 21, “De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.”
Gods zegenbede: voor allen die de woorden van “dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) ter harte nemen en in hun gedachten bewaren.

Naschrift

Deze profetie, “dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes), is voor de EINDTIJD geschreven tot TOEBEREIDING van de 7 Gemeenten [19] van de eindtijd, opdat zij – mede door de, in hen, levend gemaakte woorden van “dit Boek” – tot de 7 groepen van OVERWINNAARS [20] mogen behoren die in deze eindtijd de Bruidsgemeente [21] zullen vormen.
“Dit Boek” begint met de oproep aan de 7 Gemeenten tot de OVERWINNING in Christus, en eindigt met de bede van de Bruid van Christus om de spoedige WEDERKOMST van Christus als BRUIDEGOM.
Daarom ook dat de woorden van “dit Boek” pas in de eindtijd ontsloten zullen zijn, opdat zij de beloofde zegen (zie Openbaring 1:3) die tot de ware BRUIDSVORMING zal leiden – door de krachtige werkingen van de Heilige Geest – in die 7 Gemeenten zullen bewerkstelligen:
Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” ( 1:3)

Een kort overzicht van alle 22 hoofdstukken van het Boek Openbaring

Zie hiervoor de PDF

*************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 22 van Openbaring
En tevens het EINDE van deze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie

 

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 22 (om de studie eventueel uit te printen).

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [22]
(1915 – 2013)
Uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)

[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)

[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)

[4] Johannes 14:16, “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.”

[5] Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:
Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de naam van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem) die Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de aartsvader (= voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Genesis 14:18). Melchizedek was een priester van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op in Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen wordt een belangrijke, Messiaanse, typologische lering (= geestelijke verklaring van historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oudtestamentische, priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie  Hebreeën 7). De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het Levietische (= Israëlitische tempeldienst van lagere rang). Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebreeën 7:3 in dienst gesteld van de typologie. Omdat wij in Genesis 14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier als een geheimzinnig Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst…”). Men spreekt aldus van “een priesterschap naar de ordening van Melchizedek”. (noot AK)

[6] Een “el” = Een oude lengtemaat, gebaseerd op de lengte van de menselijke onderarm. (noot AK)

[7] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)

[8] Schekina-glorie = De glorie van de openbaring (= het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid.
Glorie kan verwijzen naar: Een algemeen begrip, met de betekenis roem, lof en trots, vaak gebruikt in verband met een overwinning op een tegenstander. (noot AK)

[9] Zie eventueel onze studie Het NIEUWE Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)

[10] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten”. Een systematische verklaring (= in de te verwachten volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van H. Siliakus. (noot AK)

[11] Openbaring 19:10, “En ik (= Johannes) viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.”

[12] De Alfa = De eerste en de Omega = de laatste letter uit het Griekse alfabeth. (noot AK)

[13] 2 Korinthe 4:10b, “…opdat ook het leven van Jezus IN ONS lichaam openbaar wordt. (noot AK)

[14] 1 Johannes 4:12b, “Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde IN ONS volmaakt geworden. (noot AK)

[15] Zie noot 9.

[16] Jeremia 23:5, “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.”

Jeremia 33:15, “In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.” (noot AK)

[17] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)

[18] Zie eventueel onze studie De UITEINDELIJKE, Goddelijke heerlijkheid van de WARE Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente van E. van den Worm. (noot AK)

[19] Zie eventueel hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van deze studie van Openbaring Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING van E. van den Worm. (noot AK)

[20] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)

[21] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd) van E. van den Worm en A. Klein. (noot AK)

[22] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Nieuwe hemel en aarde, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (23): Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]


Jezus’ Wederkomst IN en DOOR Zijn Geest is op handen

Het doel van deze Wederkomst is Zijn vereniging met het gereinigde deel van Zijn Gemeente:

Er komt spoedig een BRUILOFT (de éénwording) van het Lam met het GEREINIGDE deel van Zijn Gemeente HIER OP AARDE!!! Het is GEEN bruiloft in de hemel in deze laatste dagen en ook GEEN opname in de hemel vóór (aanvang van) de Grote Verdrukking. Wij zullen zien, dat dit ONSCHRIFTUURLIJK is, al wordt dit door het merendeel van de gelovige christenen verwacht. Wel komt er een WEGNAME van de Bruid / Bruidsgemeente, nadat ze door de Geest des Heren is gebruikt als een instrument:
1. tot herstel van de Gemeente
2. tot de algemene, laatste wereldwijde opwekking.
Wij gaan dit Schriftuurlijk bewijzen.

De uitgieting van de Heilige Geest op de 1ste Pinksterdag

“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde plotseling uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.(Hand. 2:1-4)
Wij staan in deze laatste dagen dus vlak voor, ja in een fenomenale (= een verbazingwekkende en waarneembare), Goddelijke ingreep, een Goddelijk SCHUDDEN tot HERSTEL van de GEMEENTE. Het is een LAATSTE (op)roep, eerst gericht tot de Gemeente en wat later tot deze WERELD, om te komen tot WAARACHTIGE BEKERING, tot (volledige) overgave aan God, weg van satan en alle zonden, waaraan men zich heden ten dage massaal overgeeft, een zondestaat, waarin men met sneltreinvaart voortholt naar de UITERSTE ONGERECHTIGHEID toe (zie Ezechiël 21:25), naar een DIEP MOREEL VERVAL.
“Want zo zegt de HERE der heirscharen: Nog eens, een korte tijd zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der heirscharen. Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HERE der heirscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HERE der heirscharen.” (Hag. 2:7-10)
Met “hemelen” wordt hier bedoeld het koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk de Gemeente/Kerk en met “aarde, zee en droge” de wereld.
God gaat met Zijn oordelen, die over Gemeente/Kerk en wereld komen de mensheid wakker SCHUDDEN. Dan zal men door het LICHT van Woord en Heilige Geest de Goddelijke tuchtiging aannemen en zich bekeren.

“Wanneer Uw gerichten (of oordelen) op aarde zijn, zo leren de inwoners van de wereld gerechtigheid.” (Jes. 26:9b)
Wie hieraan geen gehoor geeft, werpt Hij in deze EINDTIJD in de VERNIETIGING en zoals het Boek Openbaring ons leert worden deze OORDELEN van God hoe langer hoe strenger, heviger, en volgen ze sneller na elkaar op, zoals de BARENSWEEËN van een zwangere vrouw.
“En net zoals het geschied is in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen (van de wederkomst) van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Op dezelfde wijze ook, zoals het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op de dag, op welke Lot van Sódom uitging, regende het vuur en zwavel van de hemel, en verdierf ze allen. Net zo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Luk. 17:26-30)
De Bijbelse beschrijving van de wereld van de EINDTIJD is een algemene vernietiging van de mensheid, net zoals dat geschiedde in de dagen van Noach en van Lot.
“En de HERE zag, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en dat al de overleggingen (d.i. de gedachten) van hun hart te allen dage slechts boos was. Toen berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de HERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HERE.” (Gen. 6:5-8)
Maar voordat God de aarde werkelijk slaat met Zijn oordelen, verzegelt Hij eerst Zijn 144.000 heiligen van de eindtijd aan hun voorhoofden. Deze zijn de “voortreffelijksten” onder Zijn dienstknechten van de eindtijd (zie Openbaring 14:4), die Hij zal gebruiken om Zijn volk wakker te schudden door middel van hun scherpe predikingen in de kracht van de almachtige God.

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

.


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

*******************************

Inhoudsopgave

Het profetisch Woord:

Hoofdstuk 1
Zijn Wederkomst in en door Zijn Geest is op handen .
Het doel van deze Wederkomst is Zijn vereniging met het gereinigde deel van Zijn Gemeente.
De uitgieting van de Heilige Geest op de 1ste Pinksterdag.

Hoofdstuk 2
Er zijn 2 bruiloftsfeesten van het Lam in de Kerkgeschiedenis.
De 1ste Bruiloft van het Lam, de Zoon van de grote Koning,  was in de MIDDAG der tijden.
Het 2de Bruiloftsfeest op aarde in het eind der tijden.

Hoofdstuk 3
De toestand van de Gemeente en de wereld vóór de Bruiloft van het Lam aan het eind van de tijd.

Hoofdstuk 4
De roep van de Geest tot deelname aan het Bruiloftsmaal van het Lam; de geestelijke TOEBEREIDING tot de BRUILOFT.
De zevenvoudige wijsheid van de wijzen:

Hoofdstuk 5
De plotselinge komst van de Bruidegom temidden van  Zijn Bruid/Bruidsgemeente op aarde.
Habakuk 3, de verzen 2-6 en 13-15 (vrije vertaling uit het Hebreeuws):

Hoofdstuk 6
Het heerlijke Bruiloftsfeest en de heerlijkheid van de Bruid  reeds hier op aarde  11

Hoofdstuk 7
De arbeid van de Bruid NA het Bruiloftsfeest (de 1ste taak van de teruggekomen Heer).
Het herstel van de Gemeente.
De 144.000

Hoofdstuk 8
De grote en LAATSTE WERELDWIJDE OPWEKKING (de 2de taak van de teruggekomen Heer).

Hoofdstuk 9
Deze grote WERELDWIJDE opwekking begint in NEDERLAND.

Hoofdstuk 10
Het EINDE van de Grote Opwekking, en dus het einde van de tijd van GENADE voor de wereld, en het BEGIN van de Grote Verdrukking (= de tijd van 3½ jaar heerschappij van de anti-christ).

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestesgaven, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Opwekking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Openbaring 21 vers 1 t/m 27 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 18 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 19 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 20 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 21 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 21

  De NIEUWE hemel en de NIEUWE aarde

41

Het visioen van de komende EEUWIGHEID

Openbaring 21 vers 1-8, “En ik (= Johannes) zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste (= huidige) hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de HEILIGE stad, het NIEUWE Jeruzalem [3], neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt (SV: versierd) is. En ik hoorde een luide Stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: de tabernakel [4], als woning of woonplaats) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij (= Johannes): Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar (SV: getrouw). En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de Bron van het Water des Levens. Wie overwint, zal ALLES beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon [5] zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.” [6]
“Een NIEUWE hemel en een NIEUWE aarde”, want de vorige zijn voorbijgegaan / weggegaan:

 • “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de (= huidige) aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:10-13)

Gedurende het 1000-jarige Rijk [7] (van de Here Jezus Christus) zal AL Gods volk – dat de zaligheid geërfd heeft, en dat van ALLE eeuwen – op de herstelde aarde zijn om er samen met Christus, als de KONING der koningen, 1000 lange jaren een RECHTVAARDIG VREDERIJK op te richten, als een VOLMAAKTE TRIOMF op satan en zonde.
Maar NA die 1000 jaar vinden wij dit rechtvaardige en zalige volk als HEERSERS, als BEZITTERS en KONINGEN van de NIEUWE aarde (zie Psalm 37:11, Jesaja 60:21 + 57:13b, Mattheüs 5:5, 1 Petrus 2:9, Openbaring 1:6 + 5:10 en 22:5 [8]); als bewoners van het KONINKRIJK der HEMELEN, levend in een diepe gemeenschap met God ALMACHTIG als hun Vader; en zij (= AL Gods volk dat de zaligheid geërfd heeft) als Zijn “ZONEN en DOCHTERS”: “Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.” (2 Korinthe 6:18)
Op deze volmaakte, alles-omvattende OPSTANDING wacht de GEHELE SCHEPPING als met uitgestoken hoofde (!):

 • “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping (SV: het schepsel) het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping (het schepsel) is aan de zinloosheid (SV: aan de ijdelheid) onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping (het schepsel) zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping (het ganse schepsel) gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.” (Romeinen 8:18-22)

Dan is de (volkeren)zee er niet meer, de natuurlijke mensheid, de nazaten van Adam, zoals wij die nù kennen. De ZALIGEN zijn dan ingegaan in een TIJDLOZE, EEUWIGE ZALIGHEID, met hun VERHEERLIJKTE LICHAMEN:

 • “Het (lichaam) wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.” (1 Korinthe 15:43-49)
 • “maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn.(Lukas 20:35-36)
 • “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)

Maar… de VERDOEMDEN zijn dan ingegaan in hun TIJDLOZE, EEUWIGE VERDOEMENIS, in hun opstandigs-lichamen NAAR (het beeld van) SATAN!
God zal op de NIEUWE aarde iets nieuws scheppen:

 • “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep (het NIEUWE, HEILIGE en HEMELSE – zie vers 2+9b-10 en Hebreeën 12:22 [9]) Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over (dit NIEUWE) Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man (SV: jongeling) zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht (SV: het zaad) van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.” (Jesaja 65:17-25)

Is het een nieuw soort mensheid; een mensheid die tot haar 100ste jaar oud wordt met een INDIVIDUEEL oordeel over haar leven (?):

 • “Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man (SV: jongeling) zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden.” (Jesaja 65:20)

Immers, de verleider (satan) is dan niet meer onder hen.
Dan mogen Gods kinderen, die uit deze (= onze huidige) mensheid gewonnen zijn, HEERSERS en KONINGEN over hen zijn, aangezien zij dan reeds (volledig) vervuld zijn van “de ZIN van Christus”: “Want wie heeft de gedachten (SV: de zin) van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten (de zin) van Christus.” (1 Korinthe 2:16)
Zij zullen zich dan, samen met God, over Zijn NIEUWE schepping mogen verblijden (zie vers 18, van Openbaring 21).
Gods volk, dat thans wordt gewonnen, bewoont dan het KONINKRIJK der HEMELEN; het is Gods HEILIGE Berg, de Berg Sion, het Nieuwe Jeruzalem:

 • “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het HEMELSE Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:22-24)

En deze HEILIGE “Berg Gods” (beeld van Gods volk dat behouden is), die pas in het 1000-jarige Rijk de gehele (huidige) aarde vervullen zal (zie Daniël 2:35 [10]) en daarna de NIEUWE hemel mag vervullen, terwijl VUUR op de OUDE aarde zal vallen om die te doen voorbijgaan (zie Openbaring 20:9 en 2 Petrus 3:10-13 [11]), zal, zoals al eerder is opgemerkt, in de toekomende TIJDLOZE EEUWIGHEID over die NIEUWE aarde als KONINGEN en PRIESTERS van God heersen in de Liefde Gods! Zij zullen dan een wonderbaarlijke schakel vormen tussen Gods troon en de NIEUWE aarde, als “nederdalende uit de hemel van God” (zie vers 2 en 10, van Openbaring 21).
God is dan voor eeuwig IN en ONDER de verheerlijkte mensen en Hij werkt dan en voortaan, bij Zijn heerschappij over Zijn VERNIEUWDE schepping, door Zijn OPSTANDINGSMENSEN – Zijn ZONEN en DOCHTERS – heen (zie Efeze 3:10-11 [12]), waarbij Zijn heilige ENGELENSCHAAR Hem en de Zijnen EEUWIG van dienst blijft!

.

Het NIEUWE Jeruzalem

Openbaring 21 vers 9-11, “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien (SV: tonen). En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het HEILIGE Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling (SV: licht) was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.”
Dan richt het Woord van God zijn scope (= telescoop, gezichtsveld, blik) op de schitterende TOP van Gods Heilige Berg, van dat NIEUWE Jeruzalem, op de “EERSTELINGEN”, op “de Gemeente der EERSTGEBORENEN”:
“Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn MAAGDEN. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.” (Openbaring 14:4)
“tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen,” (Hebreeën 12:23)
Deze TOP is de BRUID van het Lam in MEEST ENGERE ZIN [13] (zie Psalm 45:10-16 [14]); de 144.000 (uit de Bruidsgemeente) gewonnen “mannelijke zonen” in deze laatste dagen behoren hiertoe (zie Psalm 45:17 en Openbaring 14:1-5 [15]), terwijl de gehele heilige Berg Gods de Bruid van Christus in ALGEMENE ZIN is.

20191114_113439(1)

In TABERNAKEL-LICHT (en -inzicht) wordt ze het ALLERHEILIGDOMSDEEL genoemd. [16] Dàt deel, dat Gods heerlijkheid, Gods Schekina [17] in VOLMAAKTHEID ervaart èn openbaart (zie vers 11, van Openbaring 21).
Deze HEERLIJKHEID heeft enerzijds de JASPIS-kleur (= rood), de kleur van de LIEFDE Gods, anderzijds is ze BLINKEND ALS KRISTAL, wat spreekt van VOLMAAKTE ZUIVERHEID!

Openbaring 21 vers 12-14, “Zij (= het NIEUWE, HEILIGE en HEMELSE Jeruzalem [18] – zie vers 2+9b-10 en Hebreeën 12:22) had een grote en hoge muur met 12 poorten, en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam.”

Openbaring 21 vers 19-20, “En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 1ste fundament was jaspis, het 2de saffier, het 3de chalcedon, het 4de smaragd, het 5de onyx, het 6de sardius, het 7de chrysoliet, het 8ste beril, het 9de topaas, het 10de chrysopraas, het 11de hyacint, het 12de amethist.”
De stad is gebouwd op een “hoge muur” (van heiligheid – zie Hooglied 8:8-10 [19]) met 12 poorten, ingangen voor de 12 geslachten / stammen ISRAËLS, die deze HOOGSTE HEILIGHEID beërven zullen:
En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” (Openbaring 7:4-8)
“Op die dag zal de SPRUIT (= de uitgesproten afstammeling[en]) van de HEERE (die, geestelijk gezien, uit Hem voortkomt) tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.” (Jesaja 4:2)
De “muur” (van het NIEUWE, HEILIGE en HEMELSE Jeruzalem) heeft “12 fundamenten” (zie vers 14, van Openbaring 21), waarin de namen staan van de 12 (fundaments-)apostelen, want door toedoen van deze laatsten zullen zij (de 144.000 – 12.000 uit elk van de 12 stammen Israëls) in deze zaligheid kunnen komen: gebouwd op het (Goddelijk geïnspireerde) fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is.” (Efeze 2:20)
Iedere fundatie heeft zijn eigen KLEUR, zijn eigen EDELSTEEN, als sier / versiering (zie vers 19-20, van Openbaring 21). Iedere apostel is geestelijk anders “gekleurd” als de andere(n).

Openbaring 21 vers 15-17, “En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad (= het NIEUWE, HEILIGE en HEMELSE Jeruzalem) op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: 12.000 stadiën [20]. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: 144 el [21], een mensenmaat, die ook de maat van een engel is.”
Deze Stad is VIERKANT en haar hoogte is gelijk aan haar lengte en breedte. De 2 enige bouwwerken die hieraan voldoen is de KUBUSVORMIGE en de PIRAMIDALE, waarbij wij ons meer neigen tot het laatste als tot het eerste, omdat een PIRAMIDAAL gebouw (= een gebouw in de vorm van een piramide) het ENIGE is met een UITERSTE HOEKSTEEN:
“Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” (1 Petrus 2:6)
Deze Stad is “12.000 stadiën” lang, breed en hoog!
Een “stadie” is als Griekse lengtemaat 185 meter, maar als Romeinse maat 625 voet. Wij weten dat Johannes in een ROMEINSE wereld leefde, waarin de Romeinse gedachten – ook met betrekking tot maten en gewichten – leefden. Wij nemen dus aan dat hier 12.000×625 voet wordt bedoeld en dat is 7500 voet (x 0,3048 meter per voet = 2286 kilometer).
Nemen wij nochtans aan dat een “stadie” van 185 meter wordt bedoeld, dan hebben wij 12.000×185 meter = 2220 kilometer. [22] En dit is een afstand ongeveer van Rotterdam naar het Midden-Oosten. Wat een ontzaglijk groot PALEIS heeft onze Koning, de Koning van het Hemelrijk! Heel Europa kan qua oppervlakte erin wegvallen.
De hoogte van de muur, waarop deze stad gebouwd is, is “144 el”. MENSELIJK gerekend is dit zo’n 65 meter (uitgaande van 144×45 centimeter [23]). Het Woord van God waarschuwt ons echter dat deze maat ook “de maat van een engel is. Wij hebben deze hoogte dus in GEESTELIJKE zin te zien. En dan denken wij aan de HEILIGHEIDSMAAT van de 144.000, de VOLMAAKTE HEERLIJKHEID en HEILIGHEID van God!

Openbaring 21 vers 18, “En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.”
Openbaring 21 vers 21, “En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.”
De “muur” was ook van “JASPIS”; ze is opgetrokken uit de liefdevolle HEILIGHEID van God; terwijl de Stad, het Nieuwe Jeruzalem, dat op haar gebouwd is, van het ZUIVERSTE GOUD is, blinkend als kristal!
Gods eigen Wezen en Heerlijkheid doorstraalt deze Stad:
Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.” (Openbaring 21:11)
De 12 poorten, waarin 12 engelen zijn, zijn 12 parels. Iedere poort is een OPEN DEUR om de heerlijkheid van God ten volle te openbaren (zie vers 25, van Openbaring 21).

Openbaring 21 vers 22-23, “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam (Gods). En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam (Gods) is haar Lamp.”
God en het Lam vormen haar TEMPEL, haar LIEFDES-OMKAPSELING van glorie en licht.

Openbaring 21 vers 24-26, “En de naties (SV: volken) die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.”
De zaligen zullen daar dan hun almachtige God en Koning EER en HEERLIJKHEID brengen gedurende die zalige HEMELFEESTEN, wanneer de kinderen Gods zich verzamelen voor Zijn troon, om dan terug te keren, een ieder naar zijn eigen plaats in Gods Hemel-Koninkrijk!
Maar Gods ALLERHEILIGDOMS-kinderen zullen daar, bij Gods troon, in dat grote en machtige paleis van God, in die vierkante Stad, hun THUIS hebben!

Openbaring 21 vers 27, “Al wat onrein is, zal er (in deze HEILIGE Stad) niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam (Gods).”
NIEMAND onder de verdoemden zal ooit in deze zaligheid kunnen komen, want een ONOVERBRUGBARE “KLOOF” zal er in ALLE eeuwigheid zijn tussen Gods zaligen en de verdoemden (!):
“En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier (= de eeuwigheid in / van de hel) naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar (= de eeuwigheid in / van de hemel) naar ons zouden willen gaan.” (Lukas 16:26) [24]

Openbaring21 blz.150 - foto van tekening

EINDE van hoofdstuk 21

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 21 (om de studie eventueel uit te printen).

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [25]
(1915 – 2013)
Uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)

[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)

[3] Zie eventueel onze studie Het NIEUWE Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)

[4] A. Hebreeën 8:5, “…een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u (= Mozes – zie Exodus 25:40) alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.”
B. Voor meer uitleg over de (diep-geestelijke) betekenis van de Tabernakel, zie onze uitgebreide studie Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakelvan CJH Theys en/of De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) van E. van den Worm. (noot AK)

[5] Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)

[6] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)

[7] Zie noot 1.

[8] Psalm 37:11, “Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.”
Jesaja 60:21,Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.”
Jesaja 57:13b, “Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn heilige berg in bezit nemen.”
Mattheüs 5:5, “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.”
1 Petrus 2:9, “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een HEILIG volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,”
Openbaring 1:6, “en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”
Openbaring 5:10, “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.”
Openbaring 22:5, “En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.”

[9] Hebreeën 12:22, “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het HEMELSE Jeruzalem…”

[10] Daniël 2:35, “Toen werden het ijzer, het leem, het brons (SV: koper), het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen (de “Steen, die zonder mensenhanden werd afgehouwen”,… de Messias Gods, Die toen nog in de wereld komen zou) die het beeld getroffen (SV: geslagen) had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.”
Voor uitleg van dit vers, zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studieDaniel, hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: HET BEELDvan CJH Theys. (noot AK)

[11] Openbaring 20:9, “En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.”
2 Petrus 3:10-13, “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”

[12] Efeze 3:10-11, “opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.”

[13] Engere zin = Het tegenovergestelde van “ruimere zin”. Dus zo dicht mogelijk bij wat het letterlijk betekent. (noot AK)

[14] Psalm 45:10-16, Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen (SV: staatdochters); de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes (SV: dochters), haar vriendinnen in haar gevolg (SV: haar medegezellinnen, die achter haar zijn), worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.”

[15] Psalm 45:17, “Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.”
Openbaring 14:1-5, “En ik (= Johannes) zag, en zie, het Lam (van God) stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid (SV: een stem) uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.”

[16] Voor meer uitleg over de (diep-geestelijke) betekenis van het ALLERHEILIGDOM (of: Heilige der Heiligen) van de Tabernakel, zie noot 4B. (noot AK)

[17] Schekina = De openbaring = (het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid. (noot AK)

[18] Zie noot 3.

[19] Hooglied 8:8-10, “Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft (die dus nog niet volwassen is, die nog niet tot de GEESTELIJKE VOLWASSENHEID gekomen is). Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? Als zij een muur is, zullen wij een zilveren bolwerk op haar bouwen. Als zij een deur is, zullen wij haar insluiten met een plank van cederhout. Ik (= de Bruid) ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen (= in de ogen van de Bruidegom) als iemand die vrede vindt.”
Hooglied 8:8a is het beeld van hen die – geestelijk gezien – nog NIET volwassen (of NIET volmaakt) zijn. Dezelfde groep als “de overigen van haar zaad “ uit Openbaring 12:17. Ook is het dezelfde groep als de “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13. Tevens zien we dan het verschil met Jesaja 66:11 waar het gaat over de ware geestelijke spijze die de Bruid uitdeelt. Dit komt door de “rijke, volle borsten”, beeld en teken van de geestelijke volwassenheid (of volmaaktheid) van de Bruid. Vergelijk dit met Hooglied 8:10. (noot AK)

[20] Een stadie = 185,25 meter. En 12.000 stadie x (afgerond) 0,185 km. = 2.220 km.
Drie dingen worden “gemeten”: stad, poorten en muur! Niets wordt vergeten, en alles is volmaakt in de Here Jezus Christus.
Het symbolische getal “3”, hier aanwezig, spreekt ons van GODDELIJKE SPECIFICATIES (zoals in Openbaring 11:1-2).
De stad is dus een volmaakte “kubus” (met gelijke lengte, breedte en hoogtezie Openb. 21:16). Doet dit ons niet denken aan dat “Heilige der Heiligen” (ook wel het “Allerheiligdom” genaamd) in Israëls tabernakel, dat eveneens, qua afmetingen, een kubus was – alsóók de (later, door Salomo gebouwde) tempel. Dit Woord (Gods) meet en oordeelt alles! Maar, wij hebben al mogen inzien dat Gods werk VOLMAAKT is, dat niets ontbreekt, en dat alles in de volmaakte orde is geregeld.
Daar waren geen werktuigen nòch ander gereedschap meer nodig. Alle genoemde getallen geven een VOLEINDIGDE VOLKOMENHEID weer (zie Openb. 21:16-17) …12.000×12.000×12.000 stadiën… (want: “lengte, breedte en hoogte waren gelijk”). Wanneer wij nu bedenken dat 1 stadie een afstand is van 185 meter, en 12.000 stadiën dus 2.220 km. is, dan kunnen wij ons wel een voorstelling maken van de uitgestrektheid van deze heilige Gods-stad. Als een kubus telt zij dus 12 ribben, elk van 12.000 stadiën. Vermenigvuldigen wij deze getallen met elkaar, dan is de uitkomst 144.000. Dit merkwaardige, bijzondere, Bijbelse getal – zijnde de 144.000 geestelijk volmaakte zonen uit alle 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:4-8 en 14:1-5) – is onafscheidelijk verbonden aan deze heerlijke Gods-stad, het Nieuwe Jeruzalem,… de Bruid, de Vrouw van het Lam. (Gedeeltelijk overgenomen uit Openbaring 21 van CJH Theys – noot AK)

[21] Een “el” = Een oude lengtemaat, gebaseerd op de lengte van de menselijke onderarm. Volgens de Bijbelse Encyclopedie is 1 el ± 45 cm.; 144 el is dan dus inderdaad zo’n 65 meter. Maar, volgens het “Van Dale” woordenboek is 1 el ± 69 cm., dus dan is 144 el zo’n 100 meter: Dit lijkt mij aannemelijker, daar 10×10=100 x10=1000 (weliswaar in ellen) de maat is van het “Heilige der Heiligen” / het “Allerheiligdom” in de Israëlitische Tabernakel. De som daar (in het “Heilige der Heiligen”) is weliswaar 3 (= het symbolisch getal van de “Godheid Lichamelijk”: Vader, Zoon en Geest). Maar… ook de betekenis van het getal 10 op zich is Bijbels gezien bijzonder, namelijk: Volkomenheid, volheid, volmaaktheid (in oordeel, in gericht, in wet).
Zie eventueel ook nog onze studie De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1)van CJH Theys. (noot AK)

[22] Zie noot 20.

[23] Zie noot 21.

[24] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen.)”, met ‘vers voor vers’ UITLEG, van E. van den Worm. (noot AK)

[25] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Nieuwe hemel en aarde, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (22): Heiligmaking

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

1. Wat is heiligmaking?

Ze is de veranderende Goddelijke bewerking, die van een zondaar een heilige maakt; een mens die er innerlijk en uiterlijk door verlost wordt van zijn zonden en voortaan innerlijk en uiterlijk doet leven in de heiligmaking en rechtvaardigmaking door God.
De Schrift leert ons, dat wij dit niet in eigen, menselijke kracht moeten zoeken te bereiken.
Titus 3:3-5, “Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkaar hatende. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest.”
Romeinen 3:21-26, “Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods (in het vlees) openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.  Want allen hebben gezondigd en derven (= missen) de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaam­heid Gods gepleegd waren, had laten geworden; om Zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.”

2. Deze Goddelijke heiligmaking en rechtvaardigmaking wordt ons ingebouwd door ons geloof in en door onze Heiland, de Here Jezus Christus.

Hij werkt dit in ons uit door Zijn Heilige Geest.

 • Wij hebben Zijn, Goddelijk aanbod van deelgave aan Zijn dood en opstanding, die Hij voor ons heeft volbracht, aan te nemen, er deel aan WILLEN nemen.
 • Wij moeten er één plant mee WILLEN worden gemaakt,
 • Wij moeten Zijn op Golgotha geofferd vlees geestelijk WILLEN eten,
 • Wij moeten Zijn bloed geestelijk WILLEN drinken.
 • Wij hebben dit zolang onze heiligmaking nog niet volkomen is volbracht, gedurig (= altijd) te WILLEN doen.

1 Korinte 1:30, “Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.”
2 Thess. 2:13, “Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.”
Romeinen 6:5, “Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding.” (SV)
Johannes 6:48-58, “Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het Brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. Ik ben het levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit Brood eet (eten is een vrijwillige daad) hij zal in eeuwigheid leven; en het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, voor het leven der wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan Deze ons Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage. Want Mijn vlees is ware spijs en Mijn bloed is ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het Brood (beeld van Jezus, het levendmakende Brood), dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de (voor)vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
2 Korinthe 4:10-11, Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.”
Nu is geloven ook geen zaak, die wij uit onszelf op kunnen brengen, maar het is een gave van God, als wij ons tot Hem hebben bekeerd van onze zonden en deze bij Hem hebben beleden.
Efeze 2:8-9, “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”
1 Johannes 1:9, “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

.


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

***********************

Inhoudsopgave

Heiligmaking

 1. Wat is heiligmaking?
 2. Deze Goddelijke heiligmaking en rechtvaardigmaking wordt ons ingebouwd door ons geloof in en door onze Heiland, de Here Jezus Christus.
 3. Heiligmaking is de wil van God; want Hij wil de in de zonde gevallen mens van hun zonden en uit satans macht volkomen verlossen, opdat Hij hem zalig kan maken, en tot Hem in Zijn hemel kan leiden.
 4. Heiligmaking doet ons uittreden uit de dimensie van duisternis en zonde en intreden in de dimensie van Gods licht,van het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde.
 5. De heiligmakende werking van de Here Jezus Christus in ons hart begint met een verlossende bewerking door onze almachtige Heiland uit de macht van satan en zonde én een wedergeboren worden uit God, een begin van onze geestelijke opstanding van ons leven in God.
 6. Zonder heiligmaking, die reinheid van hart aanbrengt, kunnen wij God dus niet zien.
 7. Deze wedergeboorte uit God wordt uiterlijk eerst nog niet door de medemens gezien.
 8. Deze in het verborgen geschapen godzaligheid moet uitgroeien tot de openbaring van het zoonschap Gods, reeds hier op aarde.
 9. Heiligmaking gebeurt niet automatisch, wij moeten hiervoor met Jezus samenwerken, de verleiding van de wereld in Jezus’ kracht om ons heen ontvlieden en innerlijk de zondemacht in ons wezen doen afsterven tot wij niet meer kunnen zondigen.
 10. Laat ons zo met volharding en lijdzaamheid deze hoogweg van heiligmaking volgen onder leiding van de Hogepriester, onze Here Jezus Christus, Die tot ons komt door Zijn Heilige Geest.
 11. De volmaakte heiligmaking van alle zielen, die deel hebben aan de eeuwige Bruid van Gods Lam, ook die uit het Oude Verbond, gebeurt gedurende het 1000-jarige Rijk van Koning Jezus.
 12. Dan is Gods oorspronkelijk plan met de mens bereikt.

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 20 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 18 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 19 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 20 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 20

  Diverse PROFETISCHE gebeurtenissen

NA de wederkomst van Christus

.

Hieronder het vervolg van Openbaring 20 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6

20-DRAGON-RELEASED

III. De opstanding van de verdoemden – satan losgelaten

Openbaring 20 vers 7-10, “En wanneer die 1000 jaar (van het Rijk van Christus) tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten (SV: ontbonden). En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de 4 hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden IN ALLE EEUWIGHEID.”
NA die 1000 jaar (van het Rijk of Vrederijk van Christus) komt “de opstanding ter verdoemenis”:

 • “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren.” (Openbaring 20:5)
 • “en zij (= allen, die in de graven zijn – zie Joh. 5:28) zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de (1ste) opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de (2de) opstanding ter verdoemenis.” (Johannes 5:29)

Dan ontvangen de verdoemden een geestelijk lichaam NAAR (het beeld van) SATAN!
Zoals de zaligen een lichaam ontvangen zullen NAAR (het beeld van) Christus:

 • “De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.” (1 Korinthe 15:47-49)
 • “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)

Zij (de verdoemden) zullen, opgestaan zijnde uit hun graven, dan opkomen “over de breedte van de aarde”, op alle “4 hoeken van de aarde”. Tegelijkertijd zullen de satan en zijn engelen weer losgelaten worden en ze zullen weer op deze aarde komen. Dan zal satan de verdoemden weer willen leiden en die zullen weer naar hun oude meester luisteren. Hij zal ze (“Gog en Magog”, uit Openbaring 20 [3]) weten te verleiden tot de krijg (= strijd, oorlog) tegen God en Zijn heilige Stad.
Dan zal VUUR van God over hen komen en dat zal ze verslinden:

 • “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:10-13)

De satan en zijn horden (= navolgers, helpers) worden dan DEFINITIEF geworpen in de EEUWIGE “poel van VUUR”, waar de antichrist en de valse profeet 1000 jaar eerder al levend in geworpen zijn (zie Openbaring 19:20 [4]); terwijl de verdoemden voor de Grote WITTE Troon moeten komen, waar de graad van hun verdoeming wordt bepaald.

.

IV. Het laatste oordeel – de Grote WITTE Troon

Openbaring 20 vers 11, “En ik (= Johannes) zag een grote WITTE troon, en Hem (= de Here Jezus Christus) Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.”
Vlak voor dit oordeel vlieden (= verdwijnen) de oude aarde en de oude hemel (zie nogmaals 2 Petrus 3:10-13, hier vlak boven reeds vermeld) om plaats te maken voor de Nieuwe Schepping: de EEUWIGE Nieuwe Aarde en Nieuwe Hemel die, zoals ALLES, uit het oude voort zullen komen.

Openbaring 20 vers 12-15, “En ik (= Johannes) zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander Boek werd geopend, namelijk het Boek des Levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood (SV: de hel) gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood (SV: de hel) werden in de poel van vuur geworpen. Dit is DE TWEEDE DOOD. En als iemand NIET bleek ingeschreven te zijn (SV: NIET gevonden werd) in het boek des levens, werd hij (of: zij) in de poel van vuur geworpen.
De doden worden geoordeeld “NAAR HUN WERKEN”, waarbij echter ook de WERKEN van de (innerlijke) GEEST zijn. Hun aardse leven gaat hun dan –als een film– in een flits voorbij, zodat de mate van hun schuld –zonder enig excuus van hun zijde– voor hen bekend is.
De bewuste verwerping van Gods Reddende Liefde zal het zwaarst worden geoordeeld:

 • “Wee u, Chorazin (letterlijk: “rokende oven”), wee u, Bethsaïda (letterlijk: “huis of plaats van visserij”, “vishuis” – waar vlakbij o.a. de spijziging van de 5000 plaatshad, zie Lukas 9:10-17)! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.” (Mattheüs 11:21-24)

NIEMAND kan zonder Christus in het “BOEK DES LEVENS” staan:

 • “zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.” (Romeinen 3:10-18)
 • “Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.” (Romeinen 2:12)
 • “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.” (Jeremia 17:9-10)
 • “Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht. Uw land is een woestenij, uw steden zijn met vuur verbrand, uw bouwland – voor uw ogen eten vreemden het op; het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd.” (Jesaja 1:6-7)
 • “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2 Korinthe 5:10)

Mattheüs 25:31-46 geeft deze gelegenheid van OORDEEL ook weer, echter met dit verschil dat hier ook RECHTVAARDIGEN voor Gods Troon staan, en wel aan Zijn rechterzijde, terwijl de verdoemden aan de linkerzijde van Gods TROON staan:

 • “Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid (= aan het eind van de grote verdrukking) en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen (beeld van: gelovigen, christenen) aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken (beeld van: ongelovigen, die bokkig waren en bleven) aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” (Mattheüs 25:31-46)

Qua tijd worden de rechtvaardigen echter 1000 jaar eerder geoordeeld; namelijk bij hun OPSTANDING, bij de WEDERKOMST van Christus als Koning (= aan het eind van, of na, de grote verdrukking). Bij hen (de rechtvaardigen) geldt dan niet de mate van DOEM, maar de mate van LOON! Ook zij worden geoordeeld “naar hun WERKEN”:

 • “Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.” (Psalm 62:13)
 • “Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.” (Jeremia 17:10)
 • “groot van raad en machtig van daad (want Uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om eenieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden),” (Jeremia 32:19)
 • “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.” (Mattheüs 16:27)
 • Die ieder vergelden zal naar zijn werken. (Romeinen 2:6)
 • “Want wij moeten ALLEN voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” (2 Korinthe 5:10)
 • “En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.” (Openbaring 2:23)
 • “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:12)

Beide OORDELEN van Christus, als RECHTER, worden in Mattheüs 25:31-46 (hier vlak boven vermeld), van Gods TIJDLOZE EEUWIGHEID uit, GELIJKTIJDIG gezien, maar… ze zijn NIET CONTEMPORAIR (= ze vinden niet gelijktijdig plaats), want ze kennen, zoals wij gezien hebben, een tijdsverschil van 1000 jaar.
De gedoemden worden veroordeeld tot de “POEL van VUUR”, hetzelfde oordeel als de duivel / satan en zijn engelen:
Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.” (Mattheüs 25:41)

.

EINDE van hoofdstuk 20

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 20 (om de studie eventueel uit te printen).

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [5]
(1915 – 2013)
Uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Dit is een andere (m.i. een meer geestelijke) strijd, dan “Gog en Magog” uit Ezechiël 38 en 39. Zie eventueel onze studie over laatstgenoemde: De Russische opmars – De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39) van CJH Theys. (noot AK)
[4] Openbaring 19:20, “En het beest (= de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.”
De antichrist en de valse profeet zijn twee mensen die zich, in de grote verdrukking, VOLLEDIG als een (satanisch geïnspireerd) instrument door satan hebben laten gebruiken. (noot AK)
[5] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen