Boekbespreking 86: Pinksteren, let op uw zaak !

Zie, Ik kom spoedig.
Houd vast wat u hebt,
opdat
niemand uw kroon zal wegnemen.(Openb. 3:11, HSV)

Pinksteren let op uw zaak kleur

Pinksteren, let op uw zaak !

Een teken van Jezus’ Wederkomst

Jezus Christus, onze Here, komt spoedig terug! Hij komt in Gods vuurgloed van heerlijkheid uit de hemel:

 • “Want zie, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.” (Mal.4:1)

Hoe weinigen realiseren zich dit, hoe weinigen bereiden zich BEWUST voor op deze WEDERKOMST van deze almachtige Koning, in waarachtige bekering en levenstoewijding! Satan is slim en listig! Hij doet alles om de Christen, om het Pinksterkind [1], dit geweldige gebeuren te doen vergeten; om deze gebeurtenis te laten verschuiven naar een verre toekomst! Toch is deze toekomstige gebeurtenis ZÉÉR NABIJ! Nabijer dan velen onder ons misschien wel denken! U denkt misschien: “O, het zal mijn tijd wel uitzitten!” Vergist u zich niet, Hij komt zéér spoedig!
Satan weet deze wereld van de laatste dagen in zijn ban te houden. Dit is namelijk één van de tekenen, door Jezus vermeld, in verband met Zijn wederkomst. Hij vermeldde dit met een grote droefheid in het hart!

 • En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze ALLEN! Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op de dag, op welke Lot van Sódom uitging, regende het vuur en sulfer (HSV: zwavel) van de hemel, en verdierf ze ALLEN! Net zo zal het zijn in de dag, op welke (= waarop) de Zoon des mensen geopenbaard zal worden!” (Luk. 17:26-30) [2]

O vrienden, de satan is slim! Wij weten dat de wereld die naar hem leeft (zie Ef.2:2-3), hiervoor LEEFT en hierdoor BEZETEN is: hun leven IS eten, drinken, seksbeleving, geldzucht, planten, huizenbouw; ze doen dit alles in afgodische zin en mate! En in de laatste dagen zal satan dit alles méér in de AFGODISCHE SFEER brengen! Van de wereld vinden wij dit héél normaal en is dit het vermelden, als teken van Jezus’ wederkomst, niet waard. Maar het wordt héél anders als óók de Christen, het Pinksterkind, door deze activiteiten wordt bevangen; als hij vlak voor de Wederkomst van Zijn Heer een afgodische wellusteling, materialist en geldwolf wordt, als hij dit alles zó voornaam vindt, dat hij zijn Christelijk leven erdoor laat uithollen en verderven! Voor alles heeft men dan tijd, behalve voor het waarachtige CONTACT met Jezus in Woordonderzoek en GEBED!
Eén van de tekenen van de laatste dagen is dat de Christenen, en óók Pinksterkinderen, ogen hebben die vol zitten van GELD! Hun hart is vol van lusten! En omdat hun “levensvat” in HORIZONTALE stand is, omdat het gericht is naar de AARDE en de WERELD, kan het de zegen van de Alzegenaar niet ontvangen! Men bidt om zegen en ONTVANGT DIE NIET, omdat men niet waarlijk BEKEERD is tot Hem! Men bidt om Spade Regen [3] en ontvangt de Geestesdoop [4] niet, omdat hun levensrichtsnoer HORIZONTAAL is, al hult men ook zijn / haar leven in een CHRISTELIJK GEWAAD!
Zo is onze ether vol van muziek van onder andere “Gospel Star Radio”, maar u ontvangt die niet en hoort er NIETS van, tenzij u uw radio stelt op de juiste, precieze frequentie van “Gospel Star Radio”. Dàn ontvangt u die muziek, klaar en duidelijk! Zo is het ook gesteld met Jezus en Zijn zegen. Als u niet juist gericht bent, niet bekeerd bent tot Jezus, ontvangt u NIETS! Zijn zegen gaat aan u voorbij! Satan zorgt ervoor dat uw hart zich niet richt op Jezus: hij houdt uw hart en denken in zijn ban door de WELLUSTEN om u heen, en in u, HOOG OP TE LAAIEN. Satan heeft voor de mens in zijn welvaart heel wat pijlen op zijn boog: hij jut de VAKANTIELUSTEN hóóg op; SEXLUSTEN maakt hij bandeloos, de MATERIEHONGER schroeft hij flink op door middel van kopen op krediet en gemakkelijke betalingsvoorwaarden. In de zogenaamde “welvaartslanden” maakt hij de mens GELDGEK. De mens, ja óók de Christenmens, kijkt naar dit alles met verbaasde en gretige ogen. Men wordt erdoor bevangen en danst; men danst deze “dodendans” mee om het gouden kalf en om de godin der lusten! En… men heeft geen tijd en geen wezenlijke interesse meer voor Jezus! En satan lacht… Lacht hij óók om u, geliefde lezer(es)?
Begrijp me goed, men moet als Christenen, als Pinksterkinderen, met beide benen op de grond staan. We hebben nog in ons lichaam hier op aarde te leven. Wij moeten hiertoe geld verdienen, hiertoe studeren. Maar laten wij dit alles in de beperkingen van Gods wijsheid brengen. Ook mogen wij heus wel op zijn tijd met vakantie gaan of gepast vertier zoeken, maar laat ons door dit alles NIET BEVANGEN worden. Laat ons hart liever vol zijn van Jezus, van Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en ons toebereiden voor Zijn spoedige wederkomst! Laat ons tijd maken voor Jezus, voor de samenkomsten, voor de bidstonden en Bijbelstudies, voor persoonlijk Woordonderzoek en binnenkamergebed en niet in het minste voor GETUIGENIS [5] naar buiten!
Wij gaan nu een gelijkenis van Jezus onder de loep nemen. Jezus vertelt hier, met een diepe droefheid in het hart, omtrent bevangenheid van Christenen van de laatste dagen door aardse lusten en goederen, waardoor zij de bijzondere zegen, die God voor die tijd heeft weggelegd, missen: de zegen van “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”! Want Hij komt eerst als Bruidegom [6], alvorens Hij (weder)komt als Koning en Rechter [7]. Laat ons eerst de Bijbel raadplegen omtrent deze zegen van de Bruiloft van het Lam! [8]
Maar laat ons hier weer vooraf de ALGEMENE levensregel voor elke Christen in Gods Woord lezen:

.

Een Christen leeft in toewijding aan Koning Jezus

 • “En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.(2 Kor.5:15b)

Wij moeten niet meer voor ONSZELF leven; wij moeten leven voor onze opgestane en verheerlijkte Heiland, voor onze Koning Jezus! Laat ons geen zorgen maken voor ons levensonderhoud, maar alle dingen van Hem verwachten, want “Hij zorgt voor ons” (zie 1 Petr.5:7)

 • Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden!(Matth.6:33)

Nu moet u uw levensschaal niet naar één kant laten doorslaan en OVERGEESTELIJK worden. Nogmaals, u moet met beide benen op de grond blijven; u moet blijven doen wat u te doen staat en nuchter blijven; maar uw hart moet BRANDEN voor Jezus! Wij allen moeten Hem VURIG dienen! Maar als u, met betrekking tot het leven in Jezus, DUBBELHARTIG bent, kunt u nóóit vurig zijn! U gaat dan wel naar de Gemeente / Kerk, maar uw hart loopt nooit WARM voor Hem; u blijft LAUW! U bent een “zo-zo-Christen”. Maar een WAARACHTIG Christen zal en moet Jezus LIEFHEBBEN BOVEN ALLES. Een waarachtig Christen leeft een leven waarin de toewijding aan Christus CENTRAAL staat! En heeft een hart dat klopt voor de Heiland van de WERELD en dat Hem als een gereed instrument zoekt te dienen, overal waar Hij hem of haar nodig heeft.

De Bruiloft van het Lam

Weet u waarom het NU juist zo belangrijk is om in een VOLKOMEN TOEWIJDING voor Jezus te leven? Er is thans, in de eindtijd van Gods genadebedeling, nu vlak voor ons in de toekomst liggend, een belangrijke gebeurtenis op til! Een geestelijk voorval van DE HOOGSTE KLASSE! Namelijk de Bruiloft van het Lam staat te gebeuren! Er komt een tijd dat de Bruidegom NIET MEER van haar (Zijn Bruid) gescheiden zal worden. De wereld zal Hem niet zien, maar háár heerlijkheid des te meer, een heerlijkheid van LIEFDE en GEESTELIJKE KRACHT! Het is Zijn liefde, het is Zijn KRACHT (werkend in en door haar heen – zie Openb.12:1 [9]). Daarmee zal zij de grootste opwekking ALLER TIJDEN kunnen leiden, een evenement dat zijn voorafschaduwing kent in het LOOFHUTTENFEEST, het grote OOGSTFEEST, van Israël. Zij heeft die kracht en liefde nodig, omdat deze opwekking in het middernachtelijk uur van de wereld moet plaatsvinden; middernachtelijk ook, omdat de wereldstaatskerk van de eindtijd [10] (zie Openbaring 17 [11]) haar onmeedogend zal vervolgen!

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen
  (GRATIS en in smartphone-formaat).

E. van den Worm
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

********************************************************************************

[1] Pinksterkinderen = Gelovigen die (meestal) in een Gemeente komen waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)
[2] De Bijbelteksten zijn vermeld gebleven in de Statenvertaling, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De ‘Spade Regen opwekkingen/of De Spade-Regen-Opwekking KOMT. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De Gever en Zijn GAVEN”. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Onze aardse roeping: ‘En u zult Mijn getuigen zijn’. (noot AK)
[6] Onzichtbaar voor lauwe christenen en ongelovigen, en vóór de GROTE verdrukking. (noot AK)
[7] Zichtbaar voor een ieder, gelovig en ongelovig, en aan het eind ofwel ná de GROTE verdrukking. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde. (noot AK)
[9] Voor meer uitleg over dit vers, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring 12. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze GRATIS studie De valse staatskerk van de laatste dagen (een overkoepelende instelling van ‘Christelijke’ kerken in de eindtijd) – De grote hoer van Openbaring 17”. (noot AK)
[11] Voor meer uitleg over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring 17. (noot AK)

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Getuige-zijn, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Opwekking, Studie van E van den Worm, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De antichrist – Hoe herkennen wij hem? (8: De mens der zonde)

Een nieuwe koning - de antichrist

Hoofdstuk 5

De mens der zonde

 • “En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met (SV: toevergadering tot) Hem, (2 Thess. 2:1)

De gemeente van Thessalonika was door Paulus gesticht op zijn 2de zendingsreis. Zijn prediking bracht zulk een opschudding teweeg en had zo’n controverse tot gevolg, dat de opponerende (= tegenwerpingen makende) Joden in de synagogen hem voor het gerecht daagden, en hem beschuldigden opstand tegen de keizer aan te moedigen. Paulus’ vrienden werden zelfs in staat van beschuldiging gesteld en, om zichzelf veilig te stellen, zonden zij Paulus weg.
Paulus leerde de Thessalonicenzen aangaande de 2de Komst van Christus en de komst van de antichrist, welke daaraan zou voorafgaan. In zijn brieven aan de Thessalonicenzen heeft Paulus deze leringen niet herhaald, maar heeft hen eenvoudig herinnerd aan wat hij hen tevoren leerde. Uit deze brief blijkt nu, dat de Thessalonicenzen Paulus’ leringen toepasten op de gebeurtenissen die plaats hadden in hun dag.
Sommigen van hen dachten dat de ‘Opname’ (= het opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht) al dichtbij was (op handen zijnde), vanwege datgene wat gebeurde. Paulus vertelde hen dat dàt niet het geval was…, en dat andere dingen eerst moesten gebeuren.
De “toevergadering” waarvan Paulus sprak in 2 Thessalonicenzen 2:1 is de ‘Opname’ met de (zichtbare) Wederkomst van Christus (op de wolken, aan het eind van de grote verdrukking – AK). Paulus vertelde hen uitdrukkelijk dat die dag niet zou komen “tenzij dat eerst de mens der zonde geopenbaard zou worden, de zoon des verderfs”. Namelijk déze mens der zonde”, die wij de antichrist noemen, en dat eerst de grote afval moest komen van de kant van de belijdende gelovigen:

 • dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.” (2 Thess. 2:2)

De “dag van Christus” is de dag des Heren, en is de “2de Komst of Wederkomst van Christus”.

 • “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (dag van Christus) komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs.” (2 Thess. 2:3)

Onder de geprofeteerde “afval” (van het geloof) moet de afvalligheid VAN DE LAATSTE DAGEN worden verstaan. Er staat in dit verband geschreven:

 • “Dit moet u allereerst weten, dat er IN HET LAATSTE DER DAGEN spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Wáár is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.” (2 Petrus 3:3-4)

Wat alzo heeft plaatsgehad in de laatste 50 jaren (geschreven rond 1977), wordt door velen aangemerkt als afvalligheid. Vele ‘kerken’ zijn dan ook afgeweken, afgeslagen van het pad van geloof, en hebben willens en wetens de weg van het zogeheten ‘modernisme’ gekozen. Aan het zoenoffer van Christus voor de zonden van de wereld, wordt niet meer de plaats gegeven welke het toekomt. In feite komt alles hierop neer: men gelooft en verkondigt dan ook ‘de God-is-dood-theorie’!
Jonge afgestudeerde studenten in de theologie volgen deze leraars, en het droevige resultaat is dat tegenwoordig vele gemeenten ‘de zoendood van Christus’ niet meer prediken, en zelfs niet meer geloven in hun eigen leerstellingen. Zo schijnt dit alles te lijken op een vervulling van de profetie, echter mankeert er één ding: de leerstelling van de 2de Komst van Jezus Christus. Déze leerstelling geeft blijkbaar geen moeilijkheden en geen punt van controverse. Zó concludeer ik dat de leer van de Wederkomst van Christus wel wordt genegeerd, geringgeschat en in de wind geslagen, maar niet ‘bespot’!! Al hun liederen en gezangen hebben deze als onderwerp en verwijzen ernaar.
Maar wat ik geloof is, dat er een grote wereldwijde opwekking komt van de Heilige Geest. Zij is de vervulling van Joëls profetie en van andere profeten. Ik geloof dat er alsdan zulke wonderbaarlijke vervullingen zullen zijn van Gods profetieën, dat over het algemeen de mensen zullen uitzien naar de Komst van Christus. Maar, dat is dan ook een tijd waarin gelovigen goed moeten opletten, omdat er heel veel nabootsing, imitatie zal zijn.
Eén ding is zeer zeker waar: Christus zal niet wederkomen als er nog één ziel mankeert;… zal niet wederkomen als Zijn Gemeente –dat is Zijn mystiek Lichaam op aarde– ‘het hoogtepunt’ nog niet heeft bereikt. Hieraan vóóraf gebeurt er eerst nog iets anders. De tijd van ‘beproeving’ voor een deel van de Gemeente is dan nog niet afgelopen. Behalve de 5 WIJZE maagden [1], zijn er ook nog 5 DWAZE maagden (zie Mattheüs 25:1-13 [2]). Neen, dan zal de Here nog niet (zichtbaar) wederkomen, nog niet geopenbaard (= in het openbaar gezien worden – AK)!
Wonderen èn tekenen zullen ophouden en… velen zullen zich veilig voelen, en zullen zeggen: ‘De predikers waren verkeerd. De Here komt helemaal niet’. Juist als zij zoiets denken, zal Hij komen. Ik geloof, dat al van “afval” zal kunnen worden gesproken nog vóórdat de antichrist zal worden geopenbaard. Met andere woorden, nog vóórdat hij zich zal manifesteren. Paulus heeft het namelijk over twee dingen:

 1. de komst van de antichrist, en
 2. de openbaring van de antichrist.

Vóór de “Wegname” [3] zal hij al werkzaam zijn, maar hij wordt nog niet geopenbaard als satan – dat zal pas de “Wegname” zijn. Alsdan, dat is vanaf dat ogenblik, zal de wereld hem kennen als de antichrist – dat is zijn manifestatie. Wanneer wij goed lezen staat er geschreven:

 • “wiens TOEKOMST is naar de werking van satan, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen.” (2 Thess. 2:9)

Hij zal dus zeker EERST moeten KOMEN, vóórdat hij wordt GEOPENBAARD:

 • De tegenstander (van God), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. (2 Thess. 2:4)

Hier geeft Paulus ons één van de voornaamste kenmerken van de antichrist. Hij zal zich boven God verheffen, totdat hij uiteindelijk zichzelf verheft en in de tempel van God zal zitten om “als God” te worden aanbeden. In dit opzicht geeft de apostel het begin en het einde van de antichrist weer. Van één ding kan men zeker zijn: de antichrist is een persoonlijkheid die aanbeden zal worden. Wat Paulus schrijft wordt in Openbaring bevestigd (vergelijk 2 Thessalonicenzen 2 met Openbaring 13 [4]).

 • “En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid van de ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt (SV: Die hem nu weerhoudt, Die zal hem weerhouden), totdat hij uit het midden verdwenen is (SV: zal weggedaan worden). En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst.” (2 Thess. 2:6-8)

In dit hoofdstuk wordt de complete leer aangaande de antichrist door Paulus niet gebracht. In zijn brief heeft de apostel eenvoudig en toch genoeg naar voren gebracht, om de Thessalonicenzen eraan te herinneren wat hij hen heeft geleerd. De antichrist zal worden “weerhouden”! Twee krachten zijn er werkzaam. Namelijk, de kracht van satan IN de antichrist, en de kracht van de Heilige Geest, werkende IN en DOOR de Gemeente van Christus.
Sommige dingen kan de antichrist niet doen! Hij kan de voortgang van het Evangelie over de hele wereld niet tegenhouden, vóórdat de “Aanname” een feit is (zie Lukas 17:26-37). Pas nà deze “Aanname” zal de antichrist ongehinderd worden geopenbaard als ‘satan in het vlees’. Het is God, de Heilige Geest, Die hem weerhoudt, en dat ook zal blijven doen, totdat Hij uit de wereld zal worden weggenomen. Wanneer dat gebeurt? Tegelijk met de “Aanname” of de “Wegname” van de Gemeente van Jezus Christus! Voor nauwkeurig onderzoek en vergelijking worden aanbevolen:

 • die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheüs 25:10b, SV)
 • Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten (HSV: achtergelaten) worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden [5] vergaderd worden. (Lukas 17:34-37, SV)
 • “En er werd een groot teken gezien in de hemel; namelijk een vrouw [6], bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openbaring 12:1)
 • “En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen (= 3½ jaar).”“En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd (= 1 jaar), en tijden (= 2 jaar), en een halve tijd (= ½ jaar = in totaal dezelfde 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist, tijdens zijn 3½-jarige wereldheerschappij).” (Openbaring 12:6+14, SV) [7]

De door Paulus gebruikte woorden “weet gij” en “nù” (zie 2 Thess. 2:6 en 7) zijn op zichzelf ‘enigma’s’ (= geheimen of raadsels). Dat wil zeggen, dat zij in hun samenhang alleen maar begrepen konden worden door de getrouwen en niet door hun vijanden. In Paulus’ dagen waren er al genoeg vijanden te Thessalonika. Paulus moest zich dus in die tijd zo voorzichtig mogelijk uitlaten over zo’n geweldige en tevens gevaarlijke (?) waarheid, dat die alleen begrepen zou worden door de desbetreffende Gemeente. Een waarheid die door   spionnen niet verstaan kon worden.
Wanneer de antichrist geopenbaard wordt en zijn luguber werk begint, wordt ook de verborgenheid van de ongerechtigheid ten volle openbaar. Eerst nog wederhouden”, krijgt hij dan vrij spel… Als “de vrouw” van Openbaring 12 niet gegrepen kan worden, gooit satan het roer om en achtervolgt hij “de overige (gelovige)n van haar (geestelijk) zaad (= waaronder de “dwaze maagden”), die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben” (Openbaring 12:17). Tegen déze heiligen zal hij strijden, en hij zal ze overwinnen:

 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen (= waaronder de “dwaze maagden”) en om hen te overwinnen…” (Openbaring 13:7a)

Déze achtervolging, vervolging, begint nà de Wegname (= de AANNAME) van de 5 wijze maagdenniet eerder. Vanzelfsprekend zijn er altijd vervolgingen geweest in de geschiedenis van de Gemeente des Heren, maar een wereldwijde vervolging zal pas plaatsvinden kort vóór of kort nà eerder bedoelde “Wegname”. Wij schrijven één en ander op deze wijze, omdat wij geloven dat deze historische gebeurtenis gezien moet worden als uiteenvallend in twee gedeelten (gelet op het profetisch Woord) die elkander toch ‘overlappen’! Zoiets gebeurt merendeels met profetische gebeurtenissen.
Alleen zij die grondige kennis hebben bekomen van het profetische Woord en bij voortduring licht ontvangen van de Heilige Geest van God, zullen in staat zijn om hem (de antichrist) bij zijn komen te herkennen. Wee degenen die de onderscheiding van de Geest missen. Zij zullen worden verrast en overweldigd, en velen zullen worden misleid. Hetgeen opgetekend staat in Openbaring 13 moet met tittel en jota vervuld worden. Zodra wordt de antichrist geopenbaard, of hij maakt een begin met “de GROTE verdrukking”, welke 3½ jaar zal duren. De Bijbel spreekt van de “GROTE VERDRUKKING”, omdat de wereld tevoren nimmer zo één gekend heeft, en ook niet meer zal kennen.
In de tijd van 3½ jaar (= 42 maanden”, “1260 dagen”, “een tijd en tijden en een halve tijd), barsten Gods oordelen los over een goddeloze wereld. Deze oordelen vinden hun climax in de Slag van Armageddon [8], aan het einde van die GROTE VERDRUKKING en met de 2de Komst van Jezus Christus (zie Openbaring 19:11-21) doch vóór de vestiging van het 1000-jarig Vrederijk van Christus [9] van God op aarde.
In Openbaring wordt hij “het beest” genoemd:

 • “En ik zag één engel dicht BIJ DE ZON staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven (SV: dienstknechten), kleinen en groten. En ik zag HET BEEST en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En HET BEEST werd gegrepen, en met hem DE VALSE PROFEET, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 2 werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:17-20)

Wij moeten wel degelijk onderscheid maken tussen de werking van de mens der zonde vóór de Wegname / Aanname (als de Heilige Geest, werkende IN en DOOR de Gemeente, ‘een verhinderende / wederhoudende kracht’ is) en de vrijelijke / ongehinderde operaties van het “beest”, wanneer de Gemeente is Aangenomen / Weggenomen! Dit dienen wij goed te verstaan. De apostel Paulus zegt dat de antichrist geopenbaard zal worden op zijn eigen tijd. En daar is een bestemde tijd voor alles.
Wanneer wij de één of andere profetie uit het verband halen waarin die thuis hoort, om haar te plaatsen in een ander verband, zullen wij de onderhavige profetie verkeerd verstaan. Daar zijn verschillende tijden en gelegenheden vóór en nà eerdergenoemde “Aanname / Wegname”. Wanneer Paulus spreekt van het ‘komen’ van de antichrist en van zijn ‘openbaring’, hebben wij feitelijk te maken met 2 gebeurtenissen.

 • “hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” (2 Thess. 2:9-12)

Het komen van de wetteloze”, door de activiteit van satan, zal dus geschieden met “alle kracht, met alle tekenen, en met wonderen der leugen…”
Aan dit alles, zo heeft de apostel Paulus duidelijk willen maken, zal hij door Gods heiligen herkend worden! Wanneer de naties (volken) van de wereld de beschikking zullen hebben over alle beschikbare macht en kracht om de wereld te kunnen vernietigen, is de tijd van de antichrist aanstaande!! En de volken der aarde hebben nù al de beschikking over die ‘energie’, welke wij kennen als ‘atoomkracht’. Zegt dit ons iets? Zien wij het verband? De antichrist heeft alle satanische kracht. Tòch zal de kracht van Christus hem vernietigen. Amen.
De tekenen en wonderen van de antichrist zijn leugenachtig. In dit laatste schuilt niettemin de “misleiding”. Mensen zullen worden misleid, omdat zij de liefde van DE Waarheid (Gods) niet hebben. Het is dus mogelijk om DE Waarheid te kennen zonder haar lief te hebben! Velen zullen voor eeuwig verloren zijn vanwege dit feit! Een Bijbels voorbeeld is Pontius Pilatus, die zijn handen waste “in onschuld”, kennende DE Waarheid.
De antichrist zal een ‘mens’ zijn – satan gepersonifieerd. Zit hij eenmaal ‘in het zadel’, zo zullen meer-bedoelde tekenen en wonderen der leugen niet meer nodig zijn. Hij is dan universeel heerser – werelddictator; ja, de god die aangebeden wordt… De demonstratie van zijn macht en kracht –door en door satanisch– zal zó spectaculair zijn, zó  sensationeel, zó onverwacht, dat velen die DE Waarheid liefhebben, nauwelijks zullen beseffen dat de vervulling van deze profetie een feit geworden is.
Wanneer gelovigen het over deze kwestie hebben, is daar meestal de volgende vraag die gesteld wordt: Zal dit alles gebeuren in de tijd van zijn openbaring of vóór de tijd van de “Wegname / Aanname”? Het antwoord is beide. Ontwikkelingen van al deze zullen plaatsvinden gedurende de tijd van de antichrist. Vandaar dan ook dat in de Schrift herhaaldelijk wordt gewaarschuwd. Dat wij dan die waarschuwingen niet in de wind slaan, maar gedrag en leven, waar nodig, ook zullen herzien, door deze in overeenstemming te brengen met de eisen van Gods Woord.
Geen wonder dat de apostel dit hoofdstuk van zijn brief aan de Thessalonicenzen besluit met een ‘opwekking tot standvastigheid’. En deze vindt haar grond in het onuitwisbare feit dat zij door de Here bemind zijn en vanaf het begin zijn geroepen tot zaligheid in de heiligmaking van de Geest, en geloof in DE Waarheid. Hij houdt hen voor, dat zij geroepen zijn door Zijn Evangelie, om de heerlijkheid van de Here Jezus Christus te verkrijgen. Halleluja! Hij vermaant allen met de woorden:

 • “Staat vast, en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn.” (2 Thess. 2:15)

Een vermaning, welke ook heden ten dage nog van toepassing is. Want juist in deze dagen zien wij zo velen afwijken van wat hen geleerd is en plaats geven aan menselijke inzettingen en concepties. Voor vele Christenen heeft het Woord van God niet meer het hóógste gezag, waardoor velen komen tot een ‘eigenwillige godsdienst’!! De oorzaak ligt dieper… verborgen zonde(n), welke zij niet willen loslaten – niet willen overgeven.
En daar waar géén zondenvergeving is heerst de duivel en is en blijft de betrokken ziel gebonden en onder demonische macht.

 • ”Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.” (Jesaja 55:6-7)

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] Maagden: Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “meisjes”, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel ons GRATIS artikel De wegname en opname van de Gemeente van H. Siliakus en/of Een ANDER geluid – Is visie ‘OPNAME Gemeente’ wel juist ? van A. Klein (beiden in smartphone-formaat). (noot AK)
[4] Voor meer UITLEG over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 13 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 13 van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Arenden: Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood”, zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken / vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt”, zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheüs 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[6] Zie eventueel ons GRATIS artikel Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[7] Voor meer uitleg over deze 2 verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring, hoofdstuk 12 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 12 van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring, hoofdstuk 19 Blijdschap in de hemel en Armageddon” van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)

**********************************************************************************

.

De antichrist – Hoe herkennen wij hem?

Deel 1: Waar zijn wij nu volgens Bijbelse profetieën in het raadsplan van God
Deel 2: Wereldcondities
Deel 3: Wereldcondities – Moraalverandering
Deel 4: Wereldcondities – “ik ben de Christus”
Deel 5: Wereldcondities – Het internationaal communisme
Deel 6: Karakter en namen van de antichrist
Deel 7: Gods Ordeningen in Zijn Schepping – De climax van satans loopbaan

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', BEWARING voor de grote verdrukking, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hemelvaart – Is de visie aangaande de OPNAME van de Gemeente (naar de hemel) wel juist ?

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig
tot LERING, tot WEDERLEGGING,
tot VERBETERING,
tot ONDERWIJZING…
(2 Tim. 3:16, SV)

Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd, en kan gebruikt worden
om onderricht te geven,
om DWALINGEN en FOUTEN te WEERLEGGEN…
(2 Tim. 3:16, NBV)

49_adg_opname_visie_wel_juist

Voorwoord:

Het valt mij best wat zwaar om aan onderstaand artikel te beginnen, vanwege de wetenschap dat de inhoud voor velen misschien wel een brug te ver zal zijn. Als christenen eenmaal een visie op een bepaald onderwerp hebben, is het heel moeilijk om ze ervan te overtuigen dat het – op grond van de Bijbel – niet klopt. (Hoewel het op zich natuurlijk goed is om standvastig te zijn, om niet – zoals staat in Efeze 4 vers 14 – bij elke “wind van leer” heen en weer geslingerd te worden, ofwel van mening of visie te veranderen.)
Als je er, zoals ik, van overtuigd bent dat een bepaalde visie – op grond van de Bijbel – niet klopt, moet je er dan “voor de lieve vrede” over zwijgen, of moet je proberen het (zo duidelijk mogelijk) uit te leggen in de hoop dat mensen er biddend over na zullen gaan denken?
Ik ga voor de 2de optie en hoop zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik – en met mij vele anderen – één en ander zien, al is het moeilijk om te bepalen wat voor een ander duidelijk is. En, al wordt het nog zo duidelijk mogelijk uiteengezet, voor iemand die willens en wetens weigert het biddend te lezen en/of te bestuderen zal het nooit duidelijk worden. Toch wil ik een poging wagen, in de hoop dat de Here, zowel u, alsook mij, wijsheid zal geven door inzicht en leiding van Zijn Heilige Geest.

A. Klein

HET Bijbelvers dat de ‘OPNAME’ zou bewijzen:

Voor velen is 1 Thessalonicenzen 4 vers 15-17 het vers, het bewijs zo u wilt, voor een OPNAME. En met OPNAME wordt dan bedoeld:

 1. Een opname in de hemel
 2. voordat de GROTE verdrukking op aarde plaats zal vinden.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij hieronder het Bijbelvers (in de Statenvertaling):

 • “Want dat zeggen wij u door het Woord van de Here, dat WIJ, die levend overblijven zullen tot de toekomst van de Here, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel (= een aartsengel), en met DE BAZUIN GODS nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna WIJ, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, de Here TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” (1 Thess. 4:15-17)

1.
Als 1ste punt van discussie wil ik opmerken dat het m.i. onmogelijk is om, aan de hand van bovenstaand Bijbelvers, te zeggen dat het hier om een gebeuren VÓÓR de GROTE verdrukking gaat.
Er zijn meer Bijbelteksten die over hetzelfde gebeuren lijken te gaan en die m.i. pleiten voor een gebeuren NÁ de GROTE verdrukking. Om te beginnen vermelden wij Matthéüs 24 vers 29-31:

 • “En terstond NÁ de verdrukking (de GROTE verdrukking [1]) van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten van de aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien (dus: de zichtbare Wederkomst), komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met EEN BAZUIN VAN GROOT GELUID, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit de dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 Thess. 4:15-17) uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve”.

Er zitten diverse overeenkomsten in de tekst van 1 Thessalonicenzen 4:15-17 en Matthéüs 24:29-31, maar ook een groot verschil: in Matthéüs 24:29 staat duidelijk vermeld dat het gebeuren plaats zal vinden de (GROTE) verdrukking.
Ook 1 Korinthe 15 vers 51-52 is een Bijbeltekst die over hetzelfde gebeuren lijkt te gaan en die m.i. pleit voor een gebeuren NÁ de GROTE verdrukking.

 • “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: WIJ zullen wel niet allen ontslapen, maar WIJ zullen allen veranderd worden; in een punt des tijds, in een ogenblik, met DE LAATSTE BAZUIN; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en WIJ (degenen die levend overgebleven zijn uit, en dus NÁ afloop van, de GROTE verdrukking – zie 1 Thess. 4:15-17 en Matth. 24:29-31) zullen veranderd worden”. (1 Kor. 15:51-52)

Ook zou ik nog in willen gaan op de bazuin uit 1 Korinthe 15 vers 51-52. Er staat duidelijk: de LAATSTE bazuin”!
Met de bazuin, die in de diverse teksten hierboven vermeld wordt, wordt m.i. één en dezelfde gebeurtenis bedoeld, namelijk de 7de en dus laatste bazuin van Openbaring 11:15.

 • “En de zevende engel (met de 7de en dus laatste bazuin) heeft GEBAZUIND, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken van de wereld zijn geworden van onze Here (God) en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid”. (Openb. 11:15)

Hier in Openbaring 11 vers 15 lees je duidelijk, dat NÁ deze bazuin (en de grote stemmen in de hemel – zie de overeenkomst met 1 Thess. 4:16) het Koninkrijk van Christus (= het 1000-jarig Vrederijk) aanvangt.

Laten wij nu ook maar eens kijken wat de Studiebijbel [2] te zeggen heeft over het woord bazuin:
“Het Griekse zelfstandig naamwoord (vrl.) “salpigx” betekent ‘trompet, bazuin’. … Op enkele (in de Studiebijbel genoemde) teksten na zijn alle andere gevallen waarin over bazuin gesproken wordt verbonden met de wederkomst van Jezus Christus. In Openbaring 8 en verder horen we over zeven engelen met zeven bazuinen, die gerichten over de aarde aankondigen, voorafgaand aan Zijn komst. In 1 Thessalonicenzen 4:16 leert Paulus ons dat die komst zelf en de daaropvolgende opstanding van doden en verandering van levenden aangekondigd zal worden door de ‘bazuin van God’ (vergelijk 1 Kor. 15:52, waar Paulus de woorden ‘de laatste bazuin’ gebruikt). Tenslotte zegt Jezus Zelf in Matthéüs 24:31 dat Hij onmiddellijk, na Zijn Komst, Zijn engelen met groot bazuingeluid zal uitzenden om de uitverkorenen van de hele aarde te verzamelen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat, evenals in onze taal, het woord ‘bazuin’ gebruikt kan worden in de zin van ‘bazuingeluid’ (zie Matth. 24:31, 1 Kor. 15:52 en 1 Thess. 4:16).”

Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.

Ook uit hetgeen in de Studiebijbel over het woord bazuin wordt vermeld, kunnen we opmaken dat de teksten uit Matthéüs 24:31, 1 Korinthe 15:52 en 1 Thessalonicenzen 4:16 bij elkaar horen, en dat dus niet de ene tekst betrekking heeft op de periode VÓÓR en de andere tekst betrekking heeft op de periode NÁ de GROTE verdrukking!
En, als we Matthéüs 24 vers 29-31 nog eens (verkort) vermelden, zien we dat er duidelijk staat:

 • “En terstond NÁ de verdrukking (de GROTE verdrukking, zie noot 1) van die dagen, … dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten van de aarde … de Zoon des mensen zien (dus is dit: de zichtbare Wederkomst), komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met EEN BAZUIN VAN GROOT GELUID, en zij zullen Zijn uitverkorenen (nl. degenen die in Christus gestorven zijn en degenen, die levend overgebleven zijn – zie 1 Thess. 4:16-17) bijeenvergaderen”.

Wanneer zullen de doden (de “uit de dood opgestane rechtvaardigen“ uit 1 Thess. 4:15-17) onverderfelijk opgewekt worden? Het meest logische is: NÁ de GROTE verdrukking. Waarom? Omdat het logisch is dat de mensen die tijdens de GROTE verdrukking hun leven echt aan Christus geven, en daardoor gedood zullen worden door de antichrist (zie het hieronder vermelde Bijbelvers), ook nog – en wel op hetzelfde moment – bij de groep van opgestane rechtvaardigen zullen horen.

 • “En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het Woord van God (de martelaren om Christus‘ wil van alle eeuwen), en die het beest, en zijn beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand (de martelaren om Christus’ wil tijdens de GROTE verdrukking); en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de EERSTE opstanding. Zalig en heilig is hij (of zij), die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen 1000 jaren (op de aarde – zie Openb. 5:10)”. (Openb. 20:4-6)

Dus, zoals wij duidelijk in Openbaring 20 vers 4-6 kunnen lezen, vindt de opstanding – er staat zelfs “de EERSTE opstanding” – plaats NÁ de GROTE verdrukking, want er staat “de zielen van degenen… die het beest en zijn beeld niet aanbeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en hand”. Dit kunnen alleen echte gelovigen zijn die in de GROTE verdrukking de marteldood moeten ondergaan, want vóór de Grote Verdrukking was dit beest (= de antichrist) dat aanbeden moest worden èn het merkteken van dit beest niet aan de orde.
En, als er ook nog staat “deze is de EERSTE opstanding” dan kan er niet ook nog eens een EERDERE opstanding geweest zijn, namelijk een opstanding VÓÓR de GROTE verdrukking. En als er – volgens het vermelde in Openbaring 20 vers 4-6 – geen opstanding van de “rechtvaardige doden” kan hebben plaatsgehad VÓÓR de GROTE verdrukking, dan kan er ook niet een “verandering in een punt des tijds” geweest zijn (volgens 1 Kor. 15:51-52) van “degenen die levend overgebleven zijn tot de komst van de Here” (volgens 1 Thess. 4:15).

.

Samenvatting:

Naar aanleiding van bovenstaande Bijbelteksten en uitleg kan ikzelf niet anders dan tot de conclusie komen dat 1 Thessalonicenzen 4:15-17 slaat op de ZICHTBARE Wederkomst van onze Here Jezus Christus. En, uit het verband van bovenstaande Bijbelteksten kunnen wij verstaan dat de zichtbare Wederkomst de GROTE verdrukking zal plaatsvinden en VÓÓR de aanvang van het 1000-jarig Vrederijk van Christus.
De opstanding van alle oprechte gelovigen die – in de loop der eeuwen, tot aan het einde van de GROTE verdrukking toe (zie Openb. 20:4-6) – in Christus (of God, in het Oude Verbond) ontslapen / gestorven zijn, vindt ook NÁ de GROTE verdrukking, maar VÓÓR het 1000-jarig Vrederijk van Christus plaats. Nergens in de Bijbel lezen we dat er zowel een opstanding van de rechtvaardigen VÓÓR als NÁ de GROTE verdrukking is.

2.
Als 2de punt van discussie wil ik het hebben over de tekst van 1 Thessalonicenzen 4:15-17 die gaat over:
a. De Here Zelf zal … nederdalen van de hemel, en
b. Wij… zullen… opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet.

Laten wij nu eens kijken wat de Studiebijbel (deel 8) over 1 Thessalonicenzen 4:15-17 te zeggen heeft, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):
Vanaf dit (15de) vers staat er ‘Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat. [3]

a.
Nederdalen’ (namelijk uit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 + 10) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11). …

b.
Het Griekse woord “harpazomai” (= ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met “opgenomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11) …

Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk:

 • of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
 • of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde.

Het “eis apantēsin” pleit voor het laatste.

Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.

Het lijkt alsof de uitleggers van de Studiebijbel zelf schijnen te twijfelen over de juistheid van hun bevinding dat het Griekse woord “eis apantēsin” pleit voor het feit dat – na de ontmoeting in de lucht – de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde.

Niet alleen geloof ikzelf oprecht, zoals hierboven reeds door mij uitgewerkt is onder punt 1:

 • dat het gebeuren in 1 Thessalonicenzen 4:15-17 slaat op de periode NÁ de GROTE verdrukking (zie Matth. 24:29a), en
 • dat het de zichtbare Wederkomst van Christus is, Zijn komst op de wolken, waarbij alle oog Hem zal zien (zie Matth. 24:29-31 en Openb. 1:7).

maar ook:

 • dat – na de ontmoeting in de lucht – de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde!!!

Voor mij is dit geen vraag meer, maar – op grond van de Bijbel – een zeker weten! Daarom ben ik zo blij dat ik dit (om precies te zijn op 24 november 2006) ook in de Studiebijbel terug vond, vele jaren nadat ik – in het artikel De Wederkomst van Christus nader bekeken – het volgende geschreven heb:

“De opgang, (de Here tegemoet in de lucht)”

Hopelijk is het nu, na bovenstaande uitleg, duidelijk dat met 1 Thessalonicenzen 4:15-17 de zichtbare Wederkomst van Christus bedoelt wordt. Christus 1ste Komst – als baby – was van de hemel naar de aarde, ook Zijn 2de Komst – de Wederkomst – zal van de hemel naar de aarde zijn. Er staat duidelijk in 1 Thessalonicenzen 4:16 dat de Here zal nederdalen van de hemel en dat wij, die levend overgebleven zijn (door God “bewaard” op deze aarde – zie Openb. 3:10 en 12:6+14), tezamen met de opgestane rechtvaardigen Hem tegemoet zullen gaan. En als iemand uit bijv. Australië naar mij toekomt en ik hem of haar tegemoet ga, dan betekent dit dat hij of zij naar mij – in dit geval Nederland – toe komt. Als de Here dus nederdaalt van de hemel en wij Hem tegemoet gaan betekent dit dat Hij met ons mee gaat naar de aarde. Dit kunnen wij ook bevestigt zien in de volgende Bijbelteksten:

Openbaring 5 vers 10:
“… en wij zullen als koningen heersen OP DE AARDE!

Wanneer? Antwoord uit Openbaring 20 vers 4:
“… en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren (= het 1000-jarig Vrederijk, op aarde)”.

Zie ook nog Openbaring 11 vers 15:
“En de zevende engel (met de 7de en dus laatste bazuin) heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: DE KONINKRIJKEN VAN DE WERELD zijn geworden van onze Here (God) en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen (over deze koninkrijken van de wereld; dus OP DE AARDE) in alle eeuwigheid. [4]

Voor zover het gedeelte uit:De Wederkomst van Christus nader bekeken

.

Als er geen ‘OPNAME’ is, moeten we dan door de GROTE verdrukking?

Betekent bovenstaande nu dat er geen “opname” vóór de GROTE verdrukking te verwachten is voor de Gemeente of, beter gezegd, voor hen die werkelijk (= volgens Gods maatstaf) behoren tot het Lichaam van Christus? Nu, als u vast wilt houden aan bovenstaande OPNAME, en dan vooral “een opname in de hemel” vóór de GROTE verdrukking, dan zou ik moeten zeggen: NEEN. (Hoewel er in Openbaring 12:5 wel een tekst is over de mannelijke zoon die wordt “weggerukt tot God en Zijn troon”. Je kan met zekerheid zeggen dat het hier letterlijk gaat om een opname in de hemel, en ook dat deze plaatsvindt vóór de GROTE verdrukking. Maar, omdat dat weer een studie op zich is, hoop ik hier t.z.t. een aparte studie aan te wijden met de titel: “Een ANDER geluid! – Wie is de mannelijke zoon uit Openbaring 12?”)
Maar gelukkig staat er in de Bijbel wel iets over een “WEGNAME”.
Een belangrijke, voor de wereld onzichtbare, gebeurtenis is de zgn. “wegname”, waarmee de bewaring in de woestijn volgens Openbaring 12 vers 6 en 14 bedoeld wordt.

Openbaring 12 vers 6:
“En de VROUW (zie NOOT hieronder) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar daar zouden voeden 1260 dagen (= 3½ jaar)”.

Openbaring 12 vers 14:
“En de VROUW (zie NOOT hieronder) zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats (van God bereid – zie vers 6 hierboven) alwaar zij gevoed wordt een tijd (= 1 jaar), en tijden (= 2 jaar) en een halve tijd (= ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang (= de satan, dan ten volle werkend in de antichrist).

NOOT:

 1. Het is wel belangrijk dat u echt WEET wie deze VROUW uit Openbaring 12 is. Dit is uiteengezet in de studie Een ANDER geluid! – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? Ik raad u aan om eerst deze (korte) studie te bestuderen, omdat u anders misschien de draad kwijtraakt vanwege begrippen en uitleg die u (waarschijnlijk) niet gewend bent!
 2. Na het bestuderen van bovengenoemde studie kunt u het wellicht met het volgende eens zijn: Hier in Openbaring 12 wordt er met de VROUW “de Bruid van het Lam, d.i. de VROUW van Jezus Christus” bedoeld (zie ook Openb. 19:7-9), omdat de Bruiloft reeds heeft plaatsgevonden!
 3. In Openbaring 19 vers 7 staat: “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de Bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn VROUW heeft zichzelf bereid”. [5]
 4. In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 12 vers 1, die ook over deze VROUW gaat:

“Johannes bevindt zich kennelijk nog steeds op aarde en ziet ‘in/aan de hemel’ (zie woordstudie 3255 het Griekse woord “ouranos”) een ‘groot teken’ verschijnen (vergelijk vers 3 en 15:1 – zie 3995 het Griekse woord “sēmeion”), dat als het ware wordt geprojecteerd op het hemeldoek. Het beeld doet enigszins denken aan de droom van Jozef (zie Gen. 37:9). De vrouw in het visioen wordt getekend als een hemelse figuur (vergelijk Openb. 1:16, 10:1 en19:7), die bekleed is met de zon (vergelijk Ps. 104:2) en de maan als voetbank heeft, dat wil zeggen: als iemand die zich in een bijzonder verheven positie, een ereplaats, bevindt. Gekroond met 12 sterren, een teken van koninklijke waardigheid… Het is onwaarschijnlijk dat we hier concreet hebben te denken aan Maria, de moeder van Jezus; zij wordt in het Nieuwe Testament NOOIT als een hemelse figuur of als moeder van de gelovigen voorgesteld. In de openingsscène van het visioen wordt zij getekend in haar hemelse, verheerlijkte gestalte…

Deze “bewaring” of “wegname” (volgens Openbaring 12:6 en 14) zal vlak NÁ het begin van de GROTE verdrukking plaatsvinden. Een korte periode van de Verdrukking, namelijk de eerste fase (vermoedelijk een periode van 30 dagen – zie het schema hieronder), zal deze Vrouw (die de Bruid van Christus, het Lam, was VÓÓR de Bruiloft, maar de Vrouw van het Lam is NÁ de Bruiloft) ook moeten meemaken, zie Openbaring 12:3-4, 13-16.

.

De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de GROTE verdrukking

Periodes grote verdrukking

Uit: Dingen die haast geschieden moeten”.
Een systematische verklaring van het boek Openbaring, H. Siliakus

.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen
(GRATIS en in smartphone-formaat).

Artikel van A. Klein

***********************************************************************************

[1]Want dan zal GROTE verdrukking wezen, hoedanige (verdrukking) niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal” (Matth. 24:21).
[2] De Studiebijbel is uitgegeven door uitgeverij “In de Ruimte” (IdR) te Soest en “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CvB) te Veenendaal. De Studiebijbel bestaat in totaal uit 17 delen, die tussen 1986 en 2001 zijn verschenen.
[3] Dus moet het m.i. over de periode NÁ de GROTE verdrukking gaan, want als het gaat over de verheerlijkte Zoon van God, kan het toch niet zo zijn dat de antichrist nog tijd en gelegenheid krijgt om zijn gruwelplannen uit te voeren?
[4] Eerst in het 1000-jarig Vrederijk (op aarde) en daarna in de NIEUWE hemel en de NIEUWE aarde.
[5] In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 19 vers 7: In het Oude Testament wordt de verhouding van de Here God met Zijn volk beschreven als een huwelijksverhouding: God is de Bruidegom of Echtgenoot van Israël, Israël de bruid of de vrouw van God (zie Jes. 54:5-8, Ezech. 16:6-14 en Hos. 2:18-19). Daarmee wordt de intieme gemeenschap tot uitdrukking gebracht die er is tussen God en Zijn volk. In het Nieuwe Testament wordt deze beeldspraak betrokken op Christus en Zijn Gemeente (zie Mark. 2:19, Joh. 3:29, 2 Kor. 11:2, Ef. 5:25 en 32; vergelijk ook Matth. 22:1-14 en 25:1-13). Verder wordt Christus elders in het boek Openbaring (“arnion” in 5:6, 8, 12, 13 enz.) en in Johannes (“amnos” in 1:29 en 36) aangeduid als het Lam. Deze beelden komen samen in de op het eerste gezicht merkwaardige beeldspraak van “de bruiloft van het Lam”. Vooruitlopend op wat komen gaat (zie commentaar bij vers 6), wordt gezegd dat deze bruiloft nu ‘gekomen is’: het moment waarnaar de gelovigen al zo lang hebben uitgezien is daar! … De aanduiding ‘vrouw’ (het Griekse woord ‘gunē’) wordt hier, net als in Openbaring 21:9 (vergelijk Matth. 1:20), gebruikt in de zin van ‘aanstaande echtgenote’. Ter voorbereiding op de bruiloft heeft de bruid (de Gemeente van Christus) zichzelf gereedgemaakt, zodat zij op gepaste wijze voor haar Bruidegom (Christus) kan verschijnen.
Het Griekse woord ‘gunē’ (of ‘gunaikos, gunaika of gunaiki’) wordt ook gebruikt in Openbaring 12:1, 5-6, 13-17, waar het m.i. de betekenis heeft van gehuwde vrouw. Voorheen was het: de bruid van het Lam, en nu – na het huwelijk – de VROUW van het Lam, d.i. Christus. En dit gebeuren vind m.i. plaats vlak voor aanvang van de Grote Verdrukking! Reden waarom de draak (zie Openb. 12:3-4, 7-17), d.i. de antichrist, deze vrouw wil vernietigen! (noot AK)

.

Geplaatst in Artikel van A Klein, BEWARING voor de grote verdrukking, de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

De antichrist – Hoe herkennen wij hem? (7: Gods Ordeningen in Zijn Schepping – De climax van satans loopbaan)

Een nieuwe koning - de antichrist

Hoofdstuk 4

Gods Ordeningen in Zijn Schepping
De climax van satans loopbaan

In de Bijbel is evenzogoed sprake van ‘hemelse ordeningen’ als van ‘hemelse wezens’. De eerste worden verstaan door de ‘aardse manifestaties’. Zo hebben wij achtereenvolgens:

 1. allereerst God, de Vader, Bron van alles;
 2. dan God, de Zoon, Die uit de Vader is;
 3. en vervolgens God, de Heilige Geest.

Deze worden gevolgd door de 12 Aartsengelen met Myriaden Engelen [1]. De overdekkende cherub in de profetie van Ezechiël (hoofdstuk 28), die vanwege zijn rebellie tegen God zijn plaats (woning) in de hemelen heeft verloren en satan werd, is een wezen uit voornoemde hemelse creatie. Wat de ‘aardse ordeningen’ betreft, hebben wij respectievelijk:

 1. eerst Abraham, typebeeld van de Vader-God;
 2. dan de beloofde en eniggeboren zoon: Izaäk, typebeeld van de Zoon in de Godheid,
 3. en vervolgens: Jakob, het typebeeld van de Heilige Geest in de Godheid.

Deze zijn in de Bijbel de AARTSVADERS. Zij worden gevolgd door de 12 PATRIARCHEN mèt de menigten van Israël.

 • Noot: Het is nuttig om op het volgende te wijzen: Ruben ‘viel’, door zijn zondige daad (zie Genesis 35:22), en verloor daardoor zijn “eerstgeboorterecht”. Zijn plaats werd naderhand ingenomen, en Jozef zonen: Efraïm en Manasse treden alsdan op de voorgrond. Onderzoek 1 Kronieken 5:1.

In het raam van de ordeningen Gods wil ik meteen wijzen op die van de “Nieuwe Schepping”. Deze werd(en) gemanifesteerd met Jezus’ doop (de onderdompeling door Johannes de Doper). Wij ‘horen’ dan allereerst de STEM van de Vader, vanuit de hemel –wij ‘zien’ Jezus, de Zoon staande in de wateren van de Jordaan– en wij ‘aanschouwen’ de neerdaling van de duif, de manifestatie van de Geest. In déze ‘drie’ zijn alle dingen.
Dan volgen de 12 fundament-apostelen en vervolgens de ontelbare schare van verlosten (als de sterren des hemels).
Van deze ‘viel’ de discipel Judas Iskariot, en hierdoor verloor hij zijn ‘eerstgeboorterecht’. In zijn plaats zien wij dan Matthias en later Paulus. De laatste neemt een aparte plaats in, hem toebedeeld door de Alwijze en Soevereine God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Satans incarnatie – geschiedkundige noodzaak vanwege de menigvuldige ‘geestelijke stromingen’ in de wereld – heeft plaats in Openbaring 13. [2] Het zijn onbetwistbaar déze stromingen die alle strijd, beroeringen (revoluties en dergelijke) en chaos veroorzaken in de wereld die op een hellend vlak staat. Zij worden veroorzaakt door diabolische invloeden van “de vorst van de machten in de lucht, satan. De profeet Jesaja geeft een treffend en profetisch beeld in hoofdstuk 5:20-21,

 • “Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!”

Deze incarnatie is dan de antichrist, gesymboliseerd als het geschetste beest. Dit symboliseert beide: Imperialisme en het hoofd.
Beide, verenigd in dezelfde persoonlijkheid, worden door de hele wereld aanbeden:

 • En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.” (Openbaring 13:14-15)

Wanneer satan uit de hemelen op de aarde is geworpen wordt hij, in de persoon van de antichrist (= satan gepersonifieerd in het vlees als ‘nabootsing’ van het vleesgeworden Woord – de Christus !), een instrument in Gods hand, om als een ‘gesel’, een ‘oordeel’ te worden gebruikt. In de persoon van deze antichrist zal de goddeloze wereld alsdan haar ‘universele heerser’ hebben. Zijn optreden resulteert in de GROTE Verdrukking, waarvan Jezus heeft gezegd dat tevoren nooit zo’n verdrukking is geweest (Mattheüs 24:21).
Het feit op zichzelf dat Jezus vele malen gezegd heeft: “Wie oren heeft om te horen, laat hij horen (= luisteren en gehoorzamen)”, moet iedere waarachtige gelovige ervan overtuigen, hoe belangrijk het is om een grondige studie te maken van deze antichrist en zijn satanisch werk, om zodoende te (kunnen) verstaan wat de wereld straks wacht! Want de tijd is nog maar kort, en dit profetisch ogenblik in de wereldgeschiedenis is niet zo ver meer verwijderd.
Na ons bezig gehouden te hebben met de aangekondigde ‘climax van satans loopbaan’, zullen wij het profetisch onderwerp van “DE GROTE VERDRUKKING” nader beschouwen.
Als het gaat om satans ‘carrière’, gaat het om een bepaalde ‘fase’ in het raadsplan Gods, die geenszins verwaarloosd mag worden, want op de achtergrond loert de meest sinistere persoon. Hij is ongetwijfeld de hoofdrolspeler op het wereldtoneel van de laatste dagen en in alle zaken van de mensheid op aarde. Een kort overzicht van zijn loopbaan is dan ook, in dit verband, wel belangrijk. Eerder werd al gewezen op zijn uitzonderlijke positie in de hemelen. “Hij was volmaakt in al zijn wegen, totdat ONGERECHTIGHEID in hem werd gevonden” (zie Ezechiël 28:12-15). Die ongerechtigheid was HOOGMOED (!):

 • “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!” (Jesaja 14:12-15)

Zijn rebellie keerde zich tegen hem. Dat wil zeggen dat hij daardoor in de diepste diepten viel en satan werd. Alles wat eertijds licht was werd duisternis; alles wat eertijds rein was werd toen onrein. Hij werd toentertijd de volmaaktheid van Gods originele schepping gewaar (zie Genesis 1:1) en was vastbesloten om alles te vernietigen. Tussen Genesis 1 vers 1 en 2 ligt dan ook de, voor velen, onbegrepen tegenstelling. Voor degene die geestelijk weet te onderscheiden, ligt hier het droevige resultaat van Lucifers zonde en val!
Zijn wegen zijn sindsdien subtiel, en waar het nodig is treedt hij op als een briesende leeuw en dan weer als een engel van het licht. Gebruikmakend van één van Gods schoonste schepselen in de tijden van weleer en beslag leggend op dat schepsel, de slang, begon hij tot de vrouw, Eva, te spreken. Door zijn arglistigheid bedroog hij haar:

 • “Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.” (2 Korinthe 11:3)

Hij deed twijfel rijzen in Eva’s hart… Vanaf het begin is dit één van zijn geliefkoosde methoden. Hoe effectief de werking ervan was, lezen wij in de Bijbel. Vandaag de dag is het niet anders. Als de duivel (= satan) twijfel kan zaaien in het hart, is het begin van het einde daar. De apostel Jakobus zegt in zijn algemene brief (1:6b-7):

 • “Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.”

Twijfelen aan het Woord van God betekent verwerpen van Zijn Woord. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. God heeft geen moment geaarzeld om op te treden met de zondeval; en behalve dat Hij in Zijn grote liefde het eerste mensenpaar tegemoet trad in de Hof van Eden, daar heeft Hij ook die voorziening getroffen welke uiteindelijk de vernietiging van de satan en de gevallen engelen met zich zou brengen:

 • “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (= hun kinderen in geestelijke zin); Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” (Genesis 3:15)

Op Golgotha had er al iets verreikends plaats in de loopbaan van satan:

 • “Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.” (Johannes 12:31)

Wat dit inhoudt wordt duidelijk door wat geschreven staat in Hebreeën 2:14:

 • “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen.”

Satans macht over waarachtige Christenen werd gebroken op Golgotha. Halleluja! Amen.

 • “Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over ALLE KRACHT van de VIJAND; en niets zal u schade toebrengen.” (Lukas 10:19)

Wat wij hebben te doen is:

 • “Bied weerstand aan (SV: weersta) de duivel en hij zal van u wegvluchten.” (Jakobus 4:7)

Wij kunnen God niet genoeg danken voor alles wat Christus voor Gods kinderen heeft gedaan op Golgotha. Glorie voor Hem!!
Wáár is de duivel nù? Toch zeker niet alleen in de hel, want er staat geschreven:

 • “Wees nuchter en WAAKZAAM; want uw tegenpartij, DE DUIVEL, GAAT ROND als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” (1 Petrus 5:8)

En dit is nu ook precies wat hij doende was, toen de Here God tot hem sprak in Job 1:6-7 [3]:

 • “Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de HEERE en zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.”

Het was en is dikwijls onbegrijpelijk, maar desalniettemin toch waar. Toen God Zijn aandacht op Job vestigde, begonnen voor hem de moeilijkheden. Maar Job kon die doorstaan en triomfeerde op het einde! Bij die gelegenheid was het satan zelf die de opmerking maakte:

 • “Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, EEN BESCHUTTING gemaakt?” (Job 1:10a)

Uit dit alles mogen wij opmaken dat de duivel / satan Gods kinderen niet kan aanraken TENZIJ God hem dat toestaat. Dit wordt verder bevestigd in Psalm 91.
Maar, hij is “aanvoerder (SV: de overste = de vorst) van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,” (Efeze 2:2b). Hij is de god van deze wereld” die “de geesten verblind heeft van hen, die niet geloven” (zie 2 Korinthe 4:4). Hij is er ook altijd op uit om onze gebeden te verhinderen (zie Efeze 6:12 en Daniël 10:2-3 + 11-13 [4]).
Een andere fase van de activiteit van de duivel wordt ons geopenbaard in Openbaring 12:10, “Hij is de aanklager van onze broeders en beschuldigt ons dag en nacht voor onze God”. Maar wij hebben een Advocaat, Die ons ook dag en nacht verdedigt; en als wij onze zonden belijden en oprecht wandelen voor God, verliest de duivel en moet hij opgeven en Jezus overwint dan voor ons.
In Openbaring 12:7-12 [5] staat de grote crisis opgetekend in satans loopbaan. Als de Here het laat aankomen op de strijd waarin deze aarde ontrukt wordt aan de macht van de duivel (= satan), zendt Hij Michaël en Zijn engelen om de strijd aan te binden met de duivel en zijn engelen. Het resultaat is beslist en onvermijdelijk. De duivel moet deze strijd verliezen en wordt alsdan uit de hemelen geworpen op de aarde, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont”! En al Gods heiligen kunnen zelfs nù al juichen, omdat zij het einde nù al weten!
Deze nederlaag inspireert de duivel om iets nieuws te doen op aarde: een boosaardig plan te ontwikkelen. Hij gaat nu op zoek en vindt een mens die bezwijken zal voor dezelfde misleiding waarmee hij Jezus wilde doen vallen (zie Mattheüs 4:8-9). Hij vindt die mens, die hem te voet zal vallen en hem zal aanbidden, en aan wie hij dan alle koninkrijken van deze wereld zal geven en hun heerlijkheid. De antichrist (het “beest”, “de mens der zonde) wordt alsdan de grote wereldleider: universeel heerser over een goddeloze wereld!! “Niet door eigen kracht” (zie Daniël 8:24, want “de draak zal zijn kracht aan het beest geven”, zie Openbaring 13:4). Zó is de antichrist dus de geïncarneerde duivel / satan, net zoals Jezus “God in het vlees” was:

 • “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God” … “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:1+14)

Maar dat is satan nog niet genoeg. Hij gaat onmiddellijk over tot verdere imitatie, en gebruikt “de valse profeet” als anti­pode (= tegenpool) van Gods Heilige Geest. Zódoende is dan ‘de 3-eenheid van de hel’ compleet en ook actief op aarde. Satan, de antichrist en de valse profeet. Van deze 3 lezen wij in Openbaring 13:11-18,

 • “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het 1ste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het 1ste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.”

Hij houdt nog niet op, maar gaat nog verder, om dan te komen tot iets ‘unieks’ en terzelfder tijd. Metterdaad neemt hij ‘een bruid’, en zal ook met deze daad God imiteren. In Openbaring 17:5-6 wordt ons een beeld gegeven van deze buitengewone slechte ‘vrouw’: “de grote hoer,moeder van de hoererijen (= vooral het in geestelijke zin ‘vreemd gaan’) en van de gruwelen der aarde” … “Deze vrouw was dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus.” Zij is de representatie van alle valse godsdiensten van alle eeuwen – inclusief het afvallige en gedegenereerde, verdraaide Christendom in al haar vormen en gedaanten! Deze vrouw zit op “een scharlakenrood beest” (zie Openbaring 17:3 en 12:13 +3). Duidelijker kan het niet: zij is gezeten op de duivel zelf. Welke is de geestelijke betekenis hier?? Dit beeld spreekt ons van het huwelijk van de duivel met de satanskerk! Maar, de ‘wittebroodsweken’ (hun ‘honeymoon’) duren maar kort (is dus van korte duur), want hij keert zich tegen haar en zal zijn ondergeschikten toestaan haar te “haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden” (zie Openbaring 17:16). Dit is het werk van de valse profeet, door middel van de 10 koningen”, die alle godsdiensten van de wereld zullen vernietigen (opruimen) omwille van de nieuwe godsdienst : de AANBIDDING van het BEELD van het BEEST, op straffe van de dood, wanneer dat niet gedaan wordt:

 • “En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.” (Openbaring 13:15)

Dat zal dan het einde zijn van de bruid van satan. Echter niet van satans toorn, want hij besluit dan om uit te gaan en om oorlog te voeren tegen het Lam:

 • “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.” … “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.” (Openbaring 17:14 en 19:19)

Dit wordt hem noodlottig, en is het teken van zijn op-handen-zijnde onttroning als de god van deze wereld en zijn (satanische) heerschappij:

 • “En het beest (= de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 2 werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20)

Al de legerscharen van de wereld die hen gevolgd zijn, zullen verslagen worden door het Woord dat uit de mond van Christus komt:

 • “En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor 1000 jaar.” (Openbaring 20:1-2)

Satan komt straks ook terecht in die bodemloze put… de plaats die in het bijzonder voor de gevallen engelen is, die “heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.” (Judas 6b). Duizend lange jaren zal satan zijn straf delen met zijn metgezellen. Satans einde is nu nabij… Hij mag dan verrast zijn wanneer hij voor een korte tijd uit die bodemloze put wordt losgelaten, maar die 1000 jaren hebben zijn dispositie (= zijn persoonlijkheidstrekken) niet veranderd. Onmiddellijk gaat hij uit om nogmaals de volken te misleiden. En wederom leidt hij degenen die hij al eens heeft misleid in de strijd tegen God en Zijn Heiligen en tegen de geliefde stad. Een lange geschiedenis kan kort worden verteld:

 • “Er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.” (Openbaring 20:9b)
 • “En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.” (Openbaring 20:10)

Hij zal nooit het nieuwe Paradijs binnengaan! Hij zal voortleven met de honden, de tovenaars, de moordenaars, de afgodendienaars, de hoereerders en al de leugenaars, in de poel die brandt met vuur en zwavel. En dit is dan de tweede dood tot in alle eeuwigheid! (zie Openbaring 20:14-15)

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

***********************************************************************************

[1] Myriaden Engelen = Een myriade is een aanduiding voor ontelbaar, of als aanduiding voor 10.000. Myriade komt bijvoorbeeld in Openbaring voor, als er gesproken wordt over “myriaden en myriaden engelen”, onder andere in Openbaring 5:11. Ook in Lukas, Handelingen, Hebreeën, Judas komt het woord voor. Hier wordt het woord “myriaden” gebruikt om aan te geven dat het gaat om een ontelbaar grote groep. (noot AK)
[2] Voor meer UITLEG over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 13 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 13 van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Het boek JOB, over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente van H. Siliakus. (noot AK)
[4] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Daniël, hoofdstuk 10, Christus kwam tot Daniël om te openbarenvan CJH Theys. (noot AK)
[5] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 12 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 12 van E. van den Worm. (noot AK)

**********************************************************************************

.

De antichrist – Hoe herkennen wij hem?

Deel 1: Waar zijn wij nu volgens Bijbelse profetieën in het raadsplan van God
Deel 2: Wereldcondities
Deel 3: Wereldcondities – Moraalverandering
Deel 4: Wereldcondities – “ik ben de Christus”
Deel 5: Wereldcondities – Het internationaal communisme
Deel 6: Karakter en namen van de antichrist

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', BEWARING voor de grote verdrukking, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wat moeten wij NU doen ?

Waak en bid

Aan de tekenen van de tijd weten wij nu zeker dat wij leven in “de laatste dagen”. En deze gaan vooraf aan de wederkomst van de Here Jezus Christus. Daar is in verband hiermee een dringende vraag te beantwoorden: “Hoe stellen wij ons op”? Een vraag die des te dringender is, omdat wij met onze beide benen in een wereld van ellende en boosheid staan.
Het veiligste is om ons te houden aan wat Jezus gezegd heeft in bijvoorbeeld Lukas 21… richtlijnen zonder weerga!

 1. Pas op dat u niet misleid wordt.

“En Hij (= Jezus) zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna.” (Lukas 21:8) [1]
Wanneer wij zo om ons heen kijken, is daar alle aanleiding toe om hiervoor beducht te zijn. Zonder kennis van hetgeen de Bijbel in dit opzicht zegt, is het gevaar van misleid te worden zeer groot. Lees uw Bijbel en geef u over aan een nooit aflatende en nimmer falende leiding van de Heilige Geest. Hij alleen kàn en zàl u bewaren in tijden van verzoeking.

 1. Wordt niet verschrikt.

“En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.” (Lukas 21:9)
Wanneer wij elke dag alles brengen aan de voet van het kruis en alles daar ook laten, zo zullen wij nooit angst noch vrees kennen of ervaren bij alle komende gebeurtenissen. Te méér, omdat wij uit de Schrift weten dat deze moeten geschieden.

 1. Wees op uw hoede.

“Wees op uw hoede (SV: En wacht uzelf) dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.” (Lukas 21:34)
Met andere woorden: “Geef acht op uzelf”, “ziet toe op uzelf”. Wanneer wij bezorgd rondkijken, richten wij onze aandacht en energie te veel op het verkeerde. Het is verreweg het beste om op onszelf te letten. Of wij wel gereed zijn. Of Gods werk in ons zó kortstondig leven zijn voltooiing nadert. Of Jezus al gestalte begint te krijgen in ons. Zo zal de beslissende dag niet plotseling over ons komen als een strik. Geef derhalve niet alle aandacht aan de toch al zovele zorgen van het leven, want die verstikken het Woord:
“En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld… verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.” (Mattheüs 13:22)

 1. Waak dan en bid.

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen (be)staan voor de Zoon des mensen.” (Lukas 21:36)
Wie het in alles toenemend kwaad in de wereld bekijkt, zou weleens kunnen denken dat het niet lang meer zal duren, of Jezus’ Komst is daar. Oppassen! Christus’ Wederkomst moet niet daaraan afgemeten worden! Zie 1 Thessalonicenzen 5. Waar het op aankomt is dit: Gods plan met Zijn volk moet eerst klaarkomen. Want Hij moet straks met hen allen Wederkomen. Hij komt niet alleen. In Openbaring 22:17 roept de Bruidsgemeente, samen met de Geest, uit: Kom! Dat kan zij alleen roepen als zij gereed is. Halleluja!!

Daar zijn nog andere richtlijnen die de Heer ons geeft in Zijn Woord, met name voor deze laatste dagen:

 1. Doe aan de gehele wapenrusting.

“Bekleed u met (SV: Doet aan) de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.” (Efeze 6:11)
In 1 Thessalonicenzen 5:8 wordt ook over deze wapenrusting gesproken en is er in het bijzonder sprake van “geloof, liefde en hoop”: “Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas (SV: borstwapen) van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.”
Deze drie dingen horen bij de “toerusting” (of wapenrusting) van de kinderen Gods. Waar in de wereld van vandaag nog maar schaars gesproken kan worden van ware liefde, daar neemt deze toe in de levens van de kinderen Gods, samen met geloof en hoop.

 1. Beijver u om uzelf beproefd voor God te stellen.

“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” (2 Timotheüs 2:15)
Wijk niet af ter linker- of ter rechterzijde. Houdt vast wat u heeft ontvangen. En snijdt het Woord van de Waarheid recht.

 1. Jaag de vrede na en de heiligmaking.

“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.” (Hebreeën 12:14)
In de laatste dagen waarin wij nu leven, moeten wij de vrede najagen met allen – die Jezus waarlijk liefhebben in onverderfelijkheid – en de heiligmaking, zonder welke niemand de Here Jezus Christus zien zal. Amen.
Want hiertoe bent u geroepen,… opdat u Zijn voetsporen zou navolgen. (1 Petrus 2:21)
Glorie voor God!

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (geschikt om te lezen via mobiel of tablet)

**********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

.

Geplaatst in Bidden/Gebed, Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De antichrist – Hoe herkennen wij hem? (6: Karakter en namen van de antichrist)

Een nieuwe koning - de antichrist

Hoofdstuk 3

Karakter en namen van de antichrist

Zoals wij al hebben mogen zien, is de persoon van de antichrist een buitengewoon belangrijk onderwerp in de profetie van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In profetisch licht staat hij in nauwe betrekking met alle drie: namelijk, met Joden, de volken en de Gemeente. Ik teken hierbij direct aan dat niet veel profetieën vervuld zullen worden vóór zijn komst. Waar het profetisch Boek Daniël [1] in het bijzonder te maken heeft met de opkomst en de vervallen staat (de ondergang) van wereldrijken, met die éne welke staat te komen incluis, daar is het zonder meer duidelijk dat in voornoemd Boek de antichrist gekoppeld wordt aan het lot der naties!
Daniël zag de toekomst van de wereldrijken in 4 visioenen. En hij begint met de beschrijving van zijn eigen tijd –het Babylonische Rijk– en gaat dan verder tot de werelddictatuur van de antichrist. Wanneer Daniël in zijn visioenen komt tot de tijd (de slotfase) van de wereldgeschiedenis, houdt hij zich exclusief bezig met een mens, die wij de antichrist noemen. Als een voorbeeld van de belangrijkheid van de antichrist in Daniëls visioenen, verwijzen wij naar zijn 2de visioen in het 7de hoofdstuk [2]. Dit hoofdstuk telt 28 verzen. De eerste 7 verzen doelen principieel op de rijken die voorbij zijn gegaan, en het overige van dit hoofdstuk heeft betrekking op de antichrist.
Naar mijn bescheiden mening zal de antichrist een grote rol spelen in de terugkeer van de Joden (het Jodendom). De dictators die de wereld al gekend heeft –zoals Hitler, Mussolini en dergelijke– zijn voorlopers van de antichrist. ‘Prototypen’, meer niet. Alle ‘antisemitische acties’ worden of werden veroorzaakt door antichristelijke stromingen, werkzaam in de gehele wereld. Het sterkste in de (voormalige) Sovjet Unie.
Onder Hitler had één van de grootste crises plaats. De antichrist zal de ‘instigator’ (= de aanstichter) zijn van de 2de grote crisis in een eeuw tijd en, naar het Woord van God wil, óók nog van de 3de, de allergrootste, welke Armageddon [3] tot gevolg zal hebben. Alles waarover hij de beschikking zal hebben (en dat zal de hele wereld zijn en alle dan levende volken !) wordt gemobiliseerd, om op te trekken tegen Jeruzalem.
De antichrist zal zich het hevigst keren tegen de Gemeente van Jezus Christus. In dit verband zegt het profetisch woord:

 • “En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een GROTE RODE DRAAK, hebbende 7 hoofden en 10 hoorns, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 3de deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En DE DRAAK STOND VOOR DE VROUW [4], die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het gebaard zou hebben” … “En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo HEEFT HIJ DE VROUW VERVOLGD” … “En de draak vergrimde (HSV: werd boos) op de vrouw, en ging heen OM STRIJD TE VOEREN TEGEN DE OVERIGEN VAN HAAR ZAAD (in geestelijk zin), die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:3-4,13+17, SV) [5]

De antichrist wordt ons hier getekend als de grote leider van de gecombineerde machten van de hel, en tegelijkertijd van de door hem gecreëerde en bezeten federatie van de rijken waarover hij straks zal heersen gedurende de 3½ jaar van de tijdsperiode van de GROTE verdrukking!
In persoon verschijnt de antichrist pas in hoofdstuk 13 van het Boek Openbaring [6] op het wereldtoneel. Maar vóór die tijd zijn gecombineerde aardse machten, door de hel ontstoken, al in volle actie tegen de Gemeente (“de Vrouw” uit Openbaring 12 + uitleg) en openbaren ten volle de antichristelijke geest, opererend als de geschetste “rode draak”. Het behoeft geen nader betoog dat satan de ‘inspirator’ is.
Hoorns in de Bijbel spreken ons van machten. Op het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling zal dan deze historische federatie een feit zijn. Deze generatie (gelet op de tekenen van de tijd en de afwikkeling van de betreffende profetie) zal er getuige van zijn. Helse machten zullen straks op aarde worden losgelaten; en allen die dan nog op aarde leven zullen (indien zij niet het eigendom des Heren zijn) overweldigd worden. Gelijk voorheen, zo zullen ook straks alle drijfveren en beweegredenen uit de satan zèlf zijn; reden waarom wij geschreven vinden, wat opgetekend staat in Openbaring 12:4a,

 • “En zijn staart (van de grote [vuur]rode draak) veegde het 3de deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde…” [7]

Daar zijn nog andere profetieën, al zijn deze niet zo talrijk, die vervuld zullen worden met betrekking tot het Jodendom, en de Gemeente, nog vóór de komst van de mens der zonde”. Ziende op zijn persoonlijkheid is er in de geschiedenis niemand te vinden die in zijn schaduw kan staan. Vele van zijn handelingen (activiteiten) zullen zijn in de sfeer van het bovennatuurlijke. Zelfs zijn komst zal niet op de gewone manier plaatsvinden; dat wil zeggen, dat hij van tevoren niet direct herkenbaar zal zijn. Een profetische parallel hebben wij in de geschiedenis van Judas. Alleen ogen die gezalfd zijn door de Heilige Geest (die dus geestelijk kunnen onderscheiden) zullen hem herkennen. Allen die het profetisch Woord van God niet kennen zullen worden misleid. De namen welke hem in de Bijbel gegeven zijn zullen heus niet de namen zijn die hij straks gebruiken zal; en alleen zij die geestelijk weten te onderscheiden zullen de associatie verstaan. De Bijbelse namen geven dan ook de werkelijke aard en werk aan van de antichrist!
Zoals al eerder gezegd zal de antichrist een satanisch mens zijn en een groot ver- en misleider. Daarvandaan dat de apostel Paulus zegt dat zijn optreden zal zijn: “overeenkomstig de werking van de satan, met allerlei kracht, tekenen en wonderen der leugen”. Bedrog, list, misleiding, is zijn kracht. Toen de discipelen Jezus de vraag stelden: wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?heeft Hij als eerste genoemd: “MISLEIDING” (zie Mattheüs 24:4). En déze misleiding zal op grote schaal plaatsvinden. Vooral in de laatste dagen. Toen de apostel Paulus aan de Gemeente te Thessalonica schreef over de 2de Komst van Christus, zei hij allereerst:

 • “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden.” (2 Thess. 2:3a)

Wanneer wij in Openbaring (12:9a) over de geopenbaarde antichrist lezen, staat er geschreven:

 • “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld MISLEIDT…”

Met de komst van de antichrist zal misleiding dan ook de belangrijkste factor zijn. De hele wereld zal misleid worden! En het enige wapen hiertegen is de kennis van het profetisch Woord van God! Zonder déze kennis is men bij voorbaat overgeleverd. Wanneer in de Bijbel Jezus en Paulus spreken over ‘misleiding’, zo bedoelen zij misleiding welke gebeuren zal onder hen die zichzelf zo graag Christenen noemen: òf die iets te maken hebben met de Gemeente, als het Lichaam van Christus! Een afvallige Gemeente zal direct worden misleid. Welk een verantwoordelijkheid dragen die ambtsdragers in de Gemeente van Jezus Christus, die het volk des Heren de kennis aangaande Gods profetieën onthouden en het alsmaar hun geliefkoosde geestelijke gerechten voorschotelen!
Van waarachtige Christenen mag verwacht worden dat de feiten gekend worden en dat zij de ontwikkeling(en) gade slaan met de grootste belangstelling en niet met vrees. Hedendaagse wereldcondities zijn niet goed te spreken, maar deze worden nòg slechter! De ‘wijze’ mensen van onze tijd mogen dan hun eigen meningen er op na houden en hun zienswijzen ten beste geven en hun voorzeggingen rondbazuinen, maar alleen Bijbelse profetie geeft ons het juiste antwoord!!
Ziende op de komende ‘wereldcrisis’ heeft Jezus gewaarschuwd: “Pas op, wordt niet verschrikt!” (Mattheüs 24:6b). De komende wereldcrisis zal dus gewis en zeker een VERSCHRIKKING zijn. En hoe groot zal zulk een verschrikking wel zijn, als wij in aanmerking nemen dat nu al zo vele naties in het bezit zijn van kernwapens. Hedendaagse commentators waarschuwen al dat Rusland in een dusdanige positie verkeert waarin haar weermacht elk ander land kan vernietigen. Elke oorlog, hoe klein ook, en wáár ter wereld ook, kan de oorzaak (de politieke vonk…) zijn die een wereldbrand kan veroorzaken.
Niet dat ik geloof in een direct komende (op handen zijnde) atoomoorlog (geschreven rond 1977), maar de dreiging alleen is al hoogst verontrustend. Ik heb dit al mogen aantonen in het 2de hoofdstuk. De tegenwoordige wereldcondities en de nog-in-het-verschiet-liggende zijn de gelegenheden waarop satan heeft gewacht en waarnaar hij uitkijkt. In déze tijd heeft alleen God het antwoord! Amen.
De komst van de antichrist betekent niet de oplossing van wereldproblemen; al moge het dan zo lijken. Hiermee en hierdoor begint juist de “misleiding”! De oplossing, het antwoord van de problemen en op de vele en velerlei vraagstukken van deze zonden-zieke wereld is niet de antichrist, maar Christus!! Alles is dan ook zó gecompliceerd, dat alleen God het antwoord heeft en niemand anders.
De antichrist is de mens van satan, maar Christus is de God–Mens. Halleluja! Amen. Satan produceert niets anders dan verwoesting. Christus brengt VERLOSSING! Alle wereldproblemen zullen straks worden opgelost…, doch alleen na de (zichtbare) wederkomst van Christus, Hij alleen is de Redder en de Verlosser!
Het proces van verlossing behelst véél méér dan alleen de redding van een vergelijkenderwijs kleine menigte, die Christenen genoemd worden. In Gods verlossingsplan is alles begrepen wat Hij heeft geschapen en wat Hij goed noemt. Wij zullen “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebben waarin gerechtigheid woont.” Glorie voor God! Heeft de apostel Paulus niet gesproken van: (al) het oude is voorbijgegaan; zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthe 5:17b). Desondanks is één ding zeker: deze schuldige, God-loochenende wereld zal haar vertrouwen stellen op de mens der zonde”, satans man; maar de enige hoop is alléén te vinden in Christus en in Zijn Wederkomst in heerlijkheid en met grote kracht, zoals de profetie in de Bijbel zegt.
De profeet Jesaja profeteerde in zijn tijd al:

 • Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst (HSV). Aan de grootheid van deze heerschappij en deze vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in Zijn Koninkrijk, om dat te bevestigen (HSV: te grondvesten), en dat te sterken met gericht (HSV: recht) en met gerechtigheid; van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der heirscharen zal zulks doen (SV).” (Jesaja 9:5-6, HSV en SV)

Een groot deel van de Bijbel is profetie. In de Bijbel vinden wij meer dan 200 profetische onderwerpen. Deze profetieën worden niet allemaal op dezelfde tijd vervuld. Bestudering doet ons een opeenvolging van gebeurtenissen [8], condities, ontwikkelingen en dergelijke onderscheiden. Opgemerkt moet worden, dat hier en daar ogenschijnlijk tegenstellingen zijn. Dit komt, omdat zij te maken hebben met verschillende tijden en gelegenheden. De fout die velen maken is hierin gelegen: een profetie, in verband gebracht met een verkeerde tijdsperiode, is dikwijls de oorzaak van het verkeerd verstaan van die profetie!
De Heilige Geest moet ons leiden in alle onderzoek van de profetieën. De tijd welke nodig is voor de vervulling van de grootste profetieën met betrekking tot de eindtijd, vergt een hele generatie. Het is dan ook zonder meer duidelijk dat in die tijd wereldcondities aan grote veranderingen onderhevig zijn. De eerste en noodzakelijke stap welke er moet worden gedaan om de antichrist te herkennen is, alle op zijn persoon en werken betrekking hebbende profetieën chronologisch in volgorde te rangschikken. Daarnaast is het van het allergrootst belang om de velerlei wereldcondities te onderscheiden (zie hoofdstuk 2 van deze brochure).

.

Namen van de antichrist

Omdat de antichrist een persoon is, zal hij ook een persoonsnaam dragen. Deze wordt in de Bijbel niet geopenbaard. Daarvandaan dat ook geen van de profeten de hem gegeven naam wist. Tòch zijn hem vele verschillende namen gegeven om hem te (kunnen) identificeren. Wij zullen deze nu nagaan…
De naam “antichrist” vinden wij in de 1ste en 2de Brief van Johannes. Deze naam zullen wij het eerste onder de loep nemen.

.

Antichrist

Het voorvoegsel ‘anti‘ heeft twee verschillende betekenissen. Het houdt in: ‘gelijk aan’ of ‘gelijkend op’. Daarvandaan dat velen veronderstellen dat hij als Christus zal zijn. En de wereld zal hem aanbidden, omdat zij denkt dat hij werkelijk de Christus is. Maar, in de voornoemde Johannes Brieven is de antichrist niet als Christus, maar als één die Hem weerstaat!

 • “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” (1 Johannes 2:22)

Voorts in ditzelfde hoofdstuk (2:18):

 • “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het (in geestelijke zin) het laatste uur is.”

In deze verzen (teksten) onderkent de apostel Johannes het feit dat er een antichrist zal zijn. Een bijzonder individu, dat Christus zal ‘tegenstaan’! Ik vraag alle aandacht voor het volgende: het feit dat Johannes schrijft dat er “veel antichristen (= valse christussen) zullen zijn in de wereld, maakt duidelijk dat wij leven in de tijdsbedeling waarin deze antichrist kan worden verwacht! In de Johannes’ Brief heeft het voorvoegsel ‘anti‘ dan ook de betekenis van: ‘tegen‘. Deze is de gebruikelijke betekenis. De profeet Daniël zegt (in 8:25c):

 • “TEGEN de Vorst der vorsten zal hij opstaan.”

De antichrist zal zich stellen TEGEN Christus en TEGEN ALLES wat van Christus is!

.

De kleine hoorn

De profeet Daniël heeft een aantal namen voor de antichrist. Eén van de eerste is: de kleine hoorn”. Een hoorn is de door Daniël gebruikte symboliek voor een ‘macht’, een koning of heerser. De Joden hebben hun koningen nooit gekroond; zij werden gezalfd. De zalfolie bevond zich in die dagen in een hoorn en werd daaruit gestort over het hoofd van de koning. Daniël maakt geen verschil tussen de koning en het koninkrijk. Hij gebruikt hetzelfde symbool. De profetie zegt dat, ofschoon deze “kleine hoorn” zal opstaan tegen de Vorst der vorsten (= Christus), “hij zonder mensenhand verbroken zal worden”. Wat moeten wij hieronder verstaan? De antichrist vindt straks zijn einde door een daad (handeling) van God Almachtig! Amen.

.

Geldeiser

Daniël, de profeet, verwijst naar de antichrist als zijnde “een geldeiser”. Dit is wel geen naam, maar toch belangrijk genoeg als ‘identificatie’. Er staat geschreven:

 • “In zijn plaats (SV: in zijn staat) zal er iemand opstaan die een belastinginner (SV: EEN GELDEISER = een afperser via accijns, belastingen etc.) het land laat doorkruisen, in koninklijke heerlijkheid. Na enige dagen echter zal hij gebroken worden, maar niet door toorn en niet door oorlog.” (Daniël 11:20)

Wanneer een mens zó tekeer kan gaan, heeft hij meer macht dan wordt aangenomen. Tenminste zó denk ik erover. Ten tijde van de geboorte van Jezus vaardigde de keizer, Augustus, ook een decreet uit waarbij de hele wereld moest worden beschreven. Waarvoor? Voor het binnenhalen van de gebruikelijke accijns (of belastingen) natuurlijk. Dàt gebeurde ten tijde van dat grote wereldwijde Romeinse rijk. Wanneer zoiets weer gaat gebeuren zal de antichrist komen. Satan zelf legt beslag op lichaam, ziel en geest van de zodanige mens. Satan huist in het lichaam van die mens, en de antichrist is daar. Satan in het vlees! Daniël verwijst naar hem als ‘een laag, gemeen en afschuwelijk persoon’.

.

De Assyriër

In het Boek Jesaja (in 10:5) wordt de antichrist “de Assyriër” genoemd. Profetisch mag van zijn rijk gesproken worden als van Assyrië”. Ziende op wat ik in dit verband al eerder heb geschreven, is dit nu wel begrijpelijk. Er staat ten aanzien van één en ander geschreven:

 • De HEERE zal Zijn majestueuze Stem doen horen, Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur, slagregens, een vloed, hagelstenen. Want door de Stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden, hij die met de roede sloeg.” (Jesaja 30:30-31)

Ik ben van mening dat hier sprake is van alle elementen welke kunnen dienen tot de algehele vernietiging van het wereldrijk van HET BEEST, zoals ook geschetst in Openbaring. De oude profeet Jesaja schildert in hoofdstuk 10 het portret van de antichrist, als de vijand van het Jodendom; en bijna iedere tekst heeft een profetische parallel in een ander deel van de Bijbel. Hier het verhaal (de profetie !) van die tijd waarin “de Assyriër” Gods roede wordt, Zijn instrument (zie Jesaja 10:24). Voorts staat er dan nog het volgende geschreven:

 • “Wee Assyrië (SV: de Assyriër), de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok in hun hand. Op een huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het volk waarop Ik verbolgen ben, zal Ik hem bevel geven om roof te plegen, om buit te roven, en om het te vertrappen als slijk op straat. Maar zelf meent hij het zó niet, en diep in zijn hart denkt hij zo niet. Want het leeft in zijn hart om weg te vagen en de volken uit te roeien – niet weinige!” (Jesaja 10:5-7)

De antichrist kent geen ander doel dan vernietigen wat God toebehoort en Zijn Christus belijdt. Zijn optreden is niet dat van een (valse) ‘messias’ –oneerlijk, of iets anders– maar veel meer dat van een verklaarde vijand!

.

De Chaldeeër

Bij de beschouwing van de profetieën van Habakuk heb ik al hierop gewezen en één en ander, naar mijn bescheiden mening, duidelijk toegelicht. Ten overvloede verwijs ik naar deel 4 (bij de titel: De Chaldeeën – Het Babylonisme).

.

De mens der zonde

Jezus heeft de komende antichrist geen bepaalde naam gegeven, maar heeft bij herhaling naar hem verwezen. De apostel Paulus noemt hem de mens der zonde, en zegt verder dat zijn loopbaan zal zijn naar “de inzichten van satan”.

.

Het beest uit de zee

In Openbaring wordt de antichrist “het BEEST uit de zee” genoemd (Openbaring 13:1). Symbolisch vanzelfsprekend. Het zinnebeeld is hier een “beest” dat opkomt uit de zee”. Hieronder moeten wij ‘de volkerenzee’ verstaan. Deze ‘namen’ geven duidelijk aan dat de antichrist een dictator is, wiens ambitie is ‘universeel heerser‘ te zijn!
Hij wordt in het 13de hoofdstuk van Openbaring als een panter beschreven en zijn voeten als van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw (vers 2a). Hij brult grote godslasterlijke dingen. Satanische kwaliteiten treden hier in dit beest tevoorschijn. Zij spreken van de volheid van de satanische (antichristelijke) geest!!
God ziet vanuit de hemel de antichrist dus als een beest! Die naam beeldt de in hem wonende diabolische geest van vernietiging uit. Satan heeft altijd zijn kracht gezocht in het nabootsen van elk plan en van iedere leerstelling van God. De geschiedenissen van respectievelijk Kaïn en Abel en van Jannes en Jambres zeggen ons al genoeg.
Vinden wij in de Bijbel enerzijds: Jeruzalem, wij vinden anderzijds: Babylon. Enerzijds ‘de stad van vrede’, anderzijds ‘de zetel van de eerste georganiseerde opstand tegen God’!
Christus kwam als “de geïncarneerde Godheid” en in de Naam van Zijn Vader – de antichrist komt om zichzelf te verheerlijken. Hij is dan ook de ‘verpersoonlijking’ (de manifestatie) van alles wat van satan is. Uit dit alles blijkt wel hoe machtig satan is; maar God is Almachtig! Halleluja! Amen. De eerste kan slechts opereren onder Gods toelating. Zijn doen en laten zijn, om het zó te schrijven, gelimiteerd; en zijn enige hoop in de grote strijd is om (door alles zo goed mogelijk te imiteren, na te bootsen) Christenen te doen afvallen van het geloof, om hem toe te vallen.
Behalve de al eerder genoemde ‘namen’, vinden wij in de Bijbel ook nog andere, zoals:

In elk geval is de antichrist de profetische, Bijbelse persoonlijkheid, ‘positief gesymboliseerd’, zoals Christus en/of Gemeente.
Sommigen denken dat de paus de komende antichrist zal zijn. Anderen beweren dat de antichrist zal komen uit het Jodendom. Daar is geen Schriftuurlijke grond voor al deze veronderstellingen. Eén ding is zeker: om antichrist te worden moet iemand vooreerst zeker weten wat of het is om ‘christen’ te zijn! Zijn leven (levenssloop), zijn gedragingen, deze alle zullen duidelijker tot ons spreken wanneer wij ons een goed begrip hebben gevormd van ‘Gods Ordeningen’ in Zijn Schepping.

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken, met ‘vers voor vers’ UITLEGvan CJH Theys. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Daniël, hoofdstuk 7, Daniëls droom – Het visioen van de 4 dierenvan CJH Theys. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring, hoofdstuk 19 Blijdschap in de hemel en Armageddon” van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel ons GRATIS artikel Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 12 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 12 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 13 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 13 van E. van den Worm. (noot AK)
[7] De Bijbelteksten zijn ditmaal door mij – voor het juiste behoud van de oorspronkelijke tekst – gecombineerd vermeld, dus zowel in de oorspronkelijke Statenvertaling, alsook in de Herziene Statenvertaling. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissenvan CJH Theys. (noot AK)

**********************************************************************************

.

De antichrist – Hoe herkennen wij hem?

Deel 1: Waar zijn wij nu volgens Bijbelse profetieën in het raadsplan van God
Deel 2: Wereldcondities
Deel 3: Wereldcondities – Moraalverandering
Deel 4: Wereldcondities – “ik ben de Christus”
Deel 5: Wereldcondities – Het internationaal communisme

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', BEWARING voor de grote verdrukking, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Jesaja’s visioen

Jesaja-6

Jesaja’s visioen

Een hernieuwde blik

Het 6de hoofdstuk van het boek Jesaja geeft verslag van een opmerkelijk visioen dat de profeet Jesaja mocht ontvangen. Het werd gegeven in een tijd van geestelijke nood. Koning Uzzia had een grote zonde begaan door zijn poging om zelf reukwerk te offeren op het gouden altaar in de tempel te Jeruzalem (zie 2 Kronieken 26:16-23).
De hogepriester Azaria, samen met 80 priesters, had het hem willen beletten. Toen hij het desondanks toch probeerde, werd hij geslagen met melaatsheid. Hij was tegen het Woord van God opgestaan, want alleen priesters mochten het reukwerk offeren voor de Here. Het was een tijd waarin zonde hand over hand toenam, zo toont ons het 1ste hoofdstuk van Jesaja.
De gelijkenis met de tijd waarin wij leven is opvallend. Zonde en ongerechtigheid worden op velerlei gebied bedreven – in de economie, de politiek, in geldzaken, in de handel en ook in de godsdienst. In deze tijd van grote nood verscheen de Here aan Jesaja in dit visioen en ontving hij een nieuwe visie van de Heer. Wij, in onze dagen, moeten eveneens onze blik richten op de Here Jezus, die onze Overste Leidsman en de Voleinder van ons geloof is. Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigt, is van vele Christenen de liefde voor de Here aan het verkoelen. Zoals de Grieken, die eenmaal tot Filippus kwamen, zouden wij ook moeten zeggen: “Heer, wij willen Jezus zien”! Moge de Geest des Heren ons een hernieuwde blik en waardering van de Here Jezus Christus geven!

De serafim

Jesaja aanschouwde de Here, zittende op een troon, hoog en verheven. Ook vandaag is de Here nog op Zijn troon en wij vertrouwen ten volle op Hem. Hij is de grote Priesterkoning en heerst over alles. Daarna zag Jesaja de serafim (engelen). Het woord “seraf” betekent “een brandende”. De Here heeft een behagen in degene die het vuur van God in hun harten en levens hebben. Deze hemelse wezens stonden in vuur, stralend in glorie, gloeiend van liefde en vol van kracht. Dat wij bevonden mogen worden te zijn als zij! Elk van hen had 6 vleugels, wat betekenisvol is voor hun houding en het dienen van de Heer. Met 2 vleugels bedekten zij hun aangezicht. Dit was een daad van aanbidding en toewijding aan de Here. Dit kwam het eerst en was hoogst belangrijk. De Here wenst dat wij Hem aanbidden, dat wij Hem liefhebben en onze toewijding aan Hem tonen:

 • “God is Geest en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” (Johannes 4:24) [1]

Vervolgens bedekten de serafs met 2 vleugels hun voeten. Dit was om een houding van nederigheid te tonen. Elkeen die komt in de tegenwoordigheid van de Koning moet gehuld zijn in de vereiste kledij. God wil dat wij tot Hem komen met een gebroken en verslagen geest. God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade:

 • “Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.” (1 Petrus 5:5-6)

Met de overige 2 vleugels “vlogen” de serafim. Hetgeen ons spreekt van dienst en van gehoorzaamheid aan de Here. Wij zijn gered om God te dienen en om de wil van onze Heer te doen.
Sla acht op de volgorde: eerst komen de 2 vleugels van AANBIDDING, daarna de 2 vleugels van NEDERIGHEID en het laatst van al, de 2 vleugels van DIENST aan de Here. Dit is de (volg)orde die bij God geldt.
Eerst moeten wij Hem aanbidden met geheel ons hart in ware liefde en toewijding. Daarna tot Hem komen in oprechte nederigheid, met een nederig en verslagen hart. En daarna pas kunnen wij Hem waarachtig dienen en Zijn stem gehoorzaam zijn.

.

Heilig is de Here

Die serafs riepen tot elkander en zeiden:

 • “Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” (Jesaja 6:3b)

Dat ook wij vervuld zullen zijn met psalmen en gezangen van lofprijs voor onze Here Jezus Christus! Waarlijk, God woont op de lofzangen van Zijn volk (zie Psalm 22:4 [2]). De menigten in de hemel maken onafgebroken de Here groot. Laat ons hetzelfde doen.
Het visioen dat Jesaja ontving, maakte dat hij uitriep:

 • “…Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. (Jesaja 6:5)

Hoe meer wij de Here in Zijn heiligheid en glorie aanschouwen, des te onwaardiger zullen wij ons gevoelen! Hoe dichter wij tot Hem getrokken worden, hoe nederiger wij zullen worden.
Destijds werd de profeet aangeraakt met een gloeiende kool van het reukofferaltaar in de hemelse tempel. Zijn mond werd ermee aangeroerd en hij hoorde de woorden:

 • “Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend”. (Jesaja 6:7b)

Desgelijks zal Hij, Die ons gedoopt heeft met de Heilige Geest en met Vuur, de heiligmaking [3] in ons voleindigen, tot prijs en verheerlijking van onze God. Na dezen had Jesaja het voorrecht om grotere openbaringen te ontvangen betreffende onze Here, Zijn geboorte, Zijn bediening en Zijn dood en opstanding. Moge hetzelfde door ons ervaren worden! Dat wij voortdurend meer van Zijn heerlijkheid, van Zijn Persoon en macht zullen mogen aanschouwen en Hem meer en meer zullen liefhebben, tot de dag dat wij zullen staan in Zijn tegenwoordigheid en wij ons voor eeuwig zullen verlustigen in Hem!

Rev. WW Patterson
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (ook geschikt voor tablet of mobiel)

***********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Psalm 22:4, “Maar U bent heilig, U troont op (SV: wonende onder) de lofzangen van Israël.”
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmaking(in smartphone-formaat). (noot AK)

.

Geplaatst in Bijbelstudie, de Heilige Geest, Gods Geest, Heiligmaking, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De antichrist – Hoe herkennen wij hem? (5: Wereldcondities – Het internationaal communisme)

Een nieuwe koning - de antichrist

Hoofdstuk 2

Wereldcondities

(vervolg)

Het internationaal communisme

Laat ons nu terugkeren naar het 1ste hoofdstuk van het boek Habakuk:

 • “De last die de profeet Habakuk gezien heeft. HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet? Waarom doet U mij onrecht (SV: ongerechtigheid) zien en aanschouwt U de moeite (SV: de kwelling)? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.” (Habakuk 1:1-4) [1]

Habakuk beschrijft hier wat hij zag en wat hem zo sterk heeft bewogen (wat hij zich zo erg aantrok). In het begin was het geen mens, zelfs geen land, maar een conditie, een situatie, een systeem, dat zich over de gehele wereld deed gelden en overal de grootste misère teweeg bracht. Let maar op de door de profeet gebruikte termen om deze nieuwe overwinning te kenmerken. Geweld – ongerechtigheid – kwelling – verwoesting – verdraaiing en zo meer; termen die in feite in het leven onlosmakelijk zijn van ‘ondermijning en rebellie’ van en tegen het wettig gezag. Wij kennen in onze tijd hetzelfde, want dit alles is de wezenlijke inhoud van, wat heden ten dage genoemd wordt, ‘de koude oorlog’! Het is de eerste fase; de volgende fase is (let op de geschiedenis !) de confiscatie van bezit, van eigendommen.
Mensen worden beroofd, gedaagd voor rechters en voor overheden, en… uiteindelijk worden zij naar concentratiekampen gezonden, of verdwijnen zij op onverklaarbare en onnaspeurlijke wijze. Hun beschuldigers zijn meestal ook hun rechters, zodat er nooit gesproken kan worden van een eerlijke rechtspraak. De praktijk, en dat is dan de geschiedenis (wat dus al heeft plaatsgehad), leert wat er gebeurt, wanneer het internationale communisme (of de communistische gangsters) een land bezetten en de macht overnemen. Sluiten wij hiervoor de ogen? De wet wordt gewoon verwaarloosd, vertrapt, met voeten getreden, en dus wordt er nooit meer recht gesproken, de kwaden overtreffen verre de rechtvaardigen, en onrechtvaardigheid wordt overal gevonden. Daar is nog zo ontzaglijk veel verborgen achter dat (voormalige) ‘ijzeren gordijn’. Habakuk zag deze internationale situatie, als een kankergezwel voortvreten, en het kwam hem voor dat Gods wonderbaar verlossingsplan abrupt tot een einde kwam. Voor Habakuks oog werd de wereld almaar donkerder, en er scheen geen mogelijkheid meer over voor het doorbreken van Gods licht van genade. Toch zien wij hetzelfde gebeuren in de laatste dagen van deze tijdsbedeling.
Wat de zogenaamde ‘vrije wereld’ heden ten dage doet is dit internationale communisme (ver)hinderen, maar niet vernietigen. Habakuk zag een wereldwijde situatie. Het zal niet lang meer duren of wij zullen (mogelijk) nog getuigen kunnen zijn van internationale verwikkelingen (noem het beroeringen = revoluties en dergelijke) op nóg groter schaal dan ooit voorheen. Oók het afwisselende zag Habakuk komen.
Wanneer deze crisis komt, zal het een tijd zijn van de eindbeslissing. Dingen zullen plots veranderen zoals nimmer te voren. En dit laatste zal in het bijzonder in de Gemeente van Jezus Christus plaatshebben. Daarom zijn er in deze dagen ook speciale boodschappers nodig. Boodschappers geladen met de kracht en het vuur van de Heilige Geest. Boodschappers die vanwege hun kennis van het profetisch Woord weten van Gods plan! Daar is maar één volk dat in deze tijd in waarheid getuigen kan, en dat is het volk dat weet wat God van plan is te doen. Een volk dat begrip en kennis heeft van de profetische Schriften. Het is niet makkelijk om dit met andere woorden te zeggen, omdat er moeilijk, zo dikwijls wij dat proberen, andere woorden te vinden zijn die een ervaring tot uitdrukking kunnen brengen, welke tevoren noch door de wereld noch door de Gemeente werd gekend.

 • Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijster u, sta verbijsterd (SV: verwondert u), want Ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt.” (Habakuk 1:5)

Dikwijls trekken mensen de conclusie, en komen ook christenen tot het idee, dat God niets doet. Velen hebben deze indruk in onze tijd. Maar dat is heus niet zo. Een onomstotelijke Bijbelse waarheid is deze: God handelt wanneer Zijn tijd gekomen is, en niet eerder! Als God spreekt, dan doet Hij dat voor het welzijn van hen die in Hem geloven. In de dagen van Habakuks profetie was Gods volk onder de volken (deze worden in het Oude Testament ‘heidenen’ genoemd) verstrooid. Het is fout te denken dat alle Oudtestamentische profetieën uitsluitend bestemd zijn voor de Joden en alleen maar op de Joden betrekking hebben. Wie Gods Bijbel naarstig onderzoekt, zal al gauw ontdekken dat de profeten bemoeienis hadden met de héle wereld; de Nieuwtestamentische heiligen incluis. De Here God heeft geen 2 gescheiden programma’s. Niet 1 plan voor de Joden en een ander voor de rest van de wereld. God heeft, in Zijn Alwijsheid en Alwetendheid, altijd maar één plan gehad, bestemd voor zowel Joden als de heiligen van het Nieuwe Testament, en de wereldlingen.
In uw dagen wil dan ook zeggen: het zal komen in de tijd van het volk dat dàn leeft en ooggetuige zal zijn. Jezus heeft het op een andere manier gezegd:

 • “Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht (= deze generatie) zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.” (Mattheüs 24:34, Markus 13:30 en Lukas 21:32)

Hoe of het ook zij,… alles zal zó onverwacht geschieden, dat allen stomverbaasd en overrompeld zullen staan kijken. Dit geslacht zal niet eerder geloven, of het moet eerst zien!
En, wat ik door genade mag verstaan is het volgende: de komst van de antichrist wordt door zo velen niet geloofd, omdat “zijn komst overeenkomstig de werking van de satan is” (2 Thess. 2:9a). Satan zèlf zal hem (de antichrist) zijn troon, zijn macht geven en verregaande autoriteit. Alle wapentuig in handen van de hedendaagse naties zal daartegen niet opgewassen zijn.
Samen hebben wij nu de ‘achtergronden’ bekeken. Nu zijn wij toe aan wat gebeuren moet… De profeet Daniël zag (in hoofdstuk 7 en 8 [2]) de komst van de kleine hoorn”:

 • “Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” (Daniël 7:8)

En in Habakuk 1:6-7 lezen wij:

 • “Want zie, Ik doe de Chaldeeën opstaan (SV: Ik verwek de Chaldeeën), dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend (SV: vreselijk) is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit.”

Hier hebben wij uiteindelijk te maken met:
(1) een natie, en
(2) een mens.
Aangaande de natie vertelt Daniël van een algemene locatie, en Habakuk heeft het over het karakter van het volk. Een belangrijke factor is dat zowel Daniël, als Ezechiël en Habakuk beginnen met de beschrijving van het land en eindigen met die van een mens. Al eerder heb ik dit laten zien in het boek Daniël. In Ezechiël 38 vinden wij hetzelfde beeld.
Ook de antichrist moet een plaats hebben vanwaar hij kan beginnen. En aangezien óók zijn wegen subtiel zijn, zo begint hij niet direct aan de weg te timmeren. Ook in dit licht mogen wij de benaming “KLEINE hoorn” verstaan. De andere hoorns zijn allemaal volkeren (naties). Maar, het duurt niet lang of hij verstout zich en wordt krachtiger dan zijn makkers.
Habakuk noemt het volk “Chaldeeën”. Het is gebruikelijk dat Gods profeten historische namen gebruiken, zoals ook in het onderhavige geval. Dit oude volk (natie) is het typebeeld geworden van dat waarmee wij te maken hebben aan het einde van de tijdsbedeling. Hier dus geen sprake van dat oude land (volk) van weleer, maar van degenen met wie Habakuk van doen heeft en die hij beschrijft.
Een grimmig en onstuimige volk”… De profeet bedoelt dat het een vurig, onstuimig volk is, snel in haar bewegingen. Ik denk zo aan een volk in de wereldgeschiedenis dat beroemd en tegelijkertijd berucht is vanwege de zogenaamde ‘Blitzkrieg!’ Geen wonder dat Habakuk zag dat dit volk de hele aarde doortrok. En wat zegt nu de profeet Daniël (in 8:9, SV)?

 • “En uit één van die kwam voort EEN KLEINE HOORN, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land.”

Het is duidelijk dat de antichrist alle richtingen zal inslaan, en zich in het bijzonder zal keren naar Israël (“het sierlijke land”). Dienovereenkomstig zegt Habakuk (in 1:8):

 • “Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden.”

Nog altijd hebben wij te maken met een natie en een mens. De laatste wordt hoe langer hoe belangrijker, en tenslotte verdwijnt de natie (het volk) en wordt die mens een ‘wereldfiguur’, een centrale persoonlijkheid!
“Zijn ruiters komen… aangevlogen”. Want, zó staat er geschreven: Zij “komen van ver”. De vraag is gerechtvaardigd: ‘Hoe vèr – hoe groot is de afstand?’ Wat betekenen tegenwoordig afstanden. Zij zijn maar erg klein, erg kort geworden, sinds wij leven in het atoomtijdperk en dat van computers en raketten. De mens is al op de maan geweest, woont lange tijd in een ‘skylab’ en kijkt ver uit in het onmetelijke heelal. Nu is de maan niet zo heel ver meer.
Satan wordt in de Bijbel “de vorst van de machten in de lucht” genoemd. Hij beschikt over overheden en ook machten en geweldhebbers. Hij voert dus heerschappij over een georganiseerde onzienlijke, dat is een bovennatuurlijke legermacht. Dit ‘bovennatuurlijk’ element in het optreden van de antichrist is alleszeggend. De antichrist zal in elk opzicht ‘superieur’, ja wonderlijk zijn, en zelfs zó, dat alle verdediging uitgesloten is. Dit is de diepe profetische betekenis: als een arend die toeschiet om te verslinden (SV: zich spoedende om te eten)”! Het is een arend eigen om onverwachts op zijn prooi te vallen.
Vervolgens profeteert Habakuk (in 1:9-10):

 • “Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht, en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting, hij hoopt er aarde tegen op (SV: want hij zal stof vergaderen) en neemt hem in.”

Als hij iets wil brengen naar het oosten, is het zeer wel mogelijk dat hij zulks zal doen vanuit het westen. Volkeren (naties), die zelfs de beschikking hebben over ‘atoomwapens’ (kernenergie over het algemeen) zullen hem niets kunnen maken. Voor hem is dat geen probleem. Hij heeft een nóg beter wapen. Welk aards wapentuig is opgewassen tegen allerlei kracht, tekenen èn wonderen van de leugen” van satan? (2 Thess. 2:9). Alle weerstand zal worden gebroken, alle tegenstand tevergeefs. Van verdediging zal dan ook geen sprake zijn. Antichristelijke horden zijn dan in opmars en hij verovert het ene land na het andere, en “hij zal de gevangenen verzamelen als het zand”. Zoals al eerder gezegd zal zijn heerschappij universeel zijn. De antichrist is een alleenheerser; een dictator in optima forma. Niets kan vergeleken worden bij zijn heerschappij en niemand bij zijn persoonlijkheid.
Stof vergaderen”. Om er achter schuil te gaan? Is er iets te verbergen?? Zal dit evenzogoed een wapen zijn in zijn hand?! Moeten wij hier denken aan ‘radioactief stof’?!? De oorlogsleiders van onze tijd huldigen het standpunt dat in een totale oorlog alles geoorloofd is. Hoeveel temeer de antichrist!!
“Dan zal hij als de wind veranderen (SV: Dan zal hij de geest veranderen) en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn god maakt.” (Habakuk 1:11). De antichrist zal dit alles kunnen doen, doch niet in zijn eigen kracht; hij ontvangt kracht en macht van satan. In het Boek Openbaring (13:4) staat geschreven:

 • “En zij aanbaden de draak, omdat hij aan HET BEEST macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”

Tot hier aan toe openbaarde God aan Habakuk hoe Hij de vloek, die de wereld over zichzelf gebracht heeft gebracht, zal wegnemen. Nu zegt de profeet tot Hem:

 • “Bent U niet van oudsher de HEERE, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. HEERE, U hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, U hebt hem GEGRONDVEST om te straffen (de Engelse Amplified O.T. spreekt van “correctie”). U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, moeite kunt U niet aanschouwen. Waarom aanschouwt U wie trouweloos handelen, zwijgt U, wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren, die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet, en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden?” (Habakuk 1:12-17)

Wij zullen niet sterven”. Habakuk vereenzelvigt zich met Gods volk en spreekt daarom alsof hij leeft in de tijd van vervulling (van de profetie). Hij zegt daarom: ‘onze hoop ligt verankerd in het feit dat God van eeuwigheid tot in eeuwigheid is, en ofschoon alles om ons heen hopeloos schijnt, tòch zal Hij zijn doel niet missen en kan Hij niet falen.’ U hebt hem GEGRONDVEST om te straffen”. Inderdaad voor correctie! De antichrist, zelfs hij, is een roede in Gods hand om alle ongerechtigheden welke Habakuk zag recht te zetten (te corrigeren). Naderhand zal God Zichzelf met die antichrist bemoeien. In profetisch licht noemt Jesaja de antichrist “de Assyriër” en profeteert alsdan:

 • “Wee de Assyriër, die DE ROEDE van Mijn TOORN IS, Mijn grimmigheid is een stok in hun hand.” (Jesaja 10:5, SV)

God zal ook Israël met dezelfde “roede” straffen. Jesaja is dan daarover het meest bezorgd. Het principe is dezelfde: God gebruikt een kwade macht om een andere te corrigeren (te straffen)! In dit licht past de antichrist in Gods plan, al is de antichrist er niet van doordrongen dat hij, als instrument, Gods programma uitdraagt en dat God hem gebruikt om Zijn uiteindelijk doel te bereiken. Het niet verstaan van dit alles maakt dat mensen zich afvragen: Waarom laat God deze dingen toe?
Zoals Habakuk het antwoord kreeg, alzó wordt ook hen hetzelfde antwoord gegeven:

 • “Want de aarde zal vol (SV: vervuld) worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” (Habakuk 2:14)

Verder volgt dan een beknopt overzicht van de activiteiten van de antichrist ten tijde van het einde, wanneer hij alle volken vergaderen zal en die zal opzetten tegen de Here God. Die volkeren zijn als ‘vissen’. De antichrist zal zijn net ledigen en gaat daarna uit voor nieuwe vangsten:

 • net als de dood is, die niet verzadigd wordt, hij die alle heidenvolken bij zich verzameld heeft, en alle volken bij zich bijeengebracht heeft.” (Habakuk 2:5b)

Deze is de oogst. God laat toe dat óók het kwaad zijn loop heeft en óók komt tot een natuurlijke oogst! Daarna concludeert Habakuk (in 2:20):

 • “Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil (SV: zwijg) voor Zijn aangezicht, heel de aarde!”

.

Conclusie

Om de antichrist te (kunnen) identificeren is het essentieel dat wij moeten uitkijken naar een bijzonder soort mens. En dan moeten wij de wereldcondities niet vergeten, maar deze nauwgezet beschouwen en overwegen, want deze staan in nauw verband met het optreden van de antichrist. De profeet Habakuk heeft op bijzondere wijze hiertoe bijgedragen, omdat hij niet eerst begonnen is met die mens te beschrijven, maar eerst de condities. Daarom heeft hij het over een ‘chaos’.
Heden ten dage kunnen wij onze oren te luisteren leggen, om dan staatslieden van formaat te horen zeggen dat deze wereld gevaar loopt terug te keren tot ‘barbarisme’! Voorwaar geen kleinigheid.
En eerlijk moeten wij bekennen dat inderdaad de condities van onze hedendaagse wereld voortdurend slechter worden. Ten slotte zal straks een mens opstaan, en met grote macht en kracht zal hij zichzelf presenteren. Met bovennatuurlijke kracht zal hij deze wereld weer ‘in het gareel’ brengen. Vanzelfsprekend slechts voor het oog – ‘schijnbaar’. En deze mens (man) zal niet tevreden zijn met één enkele natie. O, neen, hij zal ‘alle volken’ tot zich trekken (tot zich vergaderen).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn ditmaal door mij – voor het juiste behoud van de oorspronkelijke tekst – gecombineerd vermeld, dus zowel in de oorspronkelijke Statenvertaling, alsook in de Herziene Statenvertaling. (noot AK)
[2] Voor de Bijbelverzen en UITLEG van deze hoofdstukken, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie Daniël, hoofdstuk 7 enDaniël, hoofdstuk 8 van CJH Theys. (noot AK)

**********************************************************************************

.

De antichrist – Hoe herkennen wij hem?

Deel 1: Waar zijn wij nu volgens Bijbelse profetieën in het raadsplan van God
Deel 2: Wereldcondities
Deel 3: Wereldcondities – Moraalverandering
Deel 4: Wereldcondities – “ik ben de Christus”

.

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', BEWARING voor de grote verdrukking, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kracht tot volharding

Volharing wedloop

Kracht tot volharding

Met lijdzaamheid lopen

“Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende,

 1. laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt (HSV: die ons zo gemakkelijk verstrikt),
 2. en laat ons met lijdzaamheid (HSV: met volharding) lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is.” (Hebreeën 12:1, SV)

Het eerste waartoe wij opgeroepen worden, als wij Hebreeën 12:1 lezen, is: “laat ons afleggen alle last en de zonde” en het tweede waartoe wij opgeroepen worden is: met lijdzaamheid te lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is”. Deze oproep wordt in een zeer bijzonder licht geplaatst door wat er in Hebreeën 12:4 op volgt:

 • “U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.” [1]

Met andere woorden, wat u tot nog toe hebt meegemaakt, is nog maar het begin! Dit spreekt de Heilige Geest in het bijzonder tot de gelovigen van ònze tijd. Want ook al heeft de Gemeente van Jezus Christus in de bijna 20 eeuwen van haar geschiedenis al heel wat moeten ondervinden, de zwaarste van alle tijden is zij pas nu ingegaan. En daarvan is het einde nog niet in zicht! Wij staan nog slechts aan het begin van die donkere tijd, waarover de Bijbel spreekt als van het dalen van de nacht over de wereld. De tijd waarin wij nu leven, is voor de kinderen Gods reeds geen gemakkelijke. Een steeds goddelozer wordende wereld. En satan die nog maar een korte tijd heeft en daarom als een briesende leeuw tekeer gaat. Vele en velerlei beproevingen. Gebrek aan eensgezindheid onder Gods kinderen. Al deze dingen en nog andere daarbij maken dat velen moedeloos worden, klagen en murmureren en liever de strijd maar opgeven. Toch geldt nog altijd: “U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden…” (Hebreeën 12:4a). Het is nog maar het begin. Gods Woord leert ons, dat wij in de laatste dagen nog veel ergere dingen hebben te verwachten. U leest daarover, onder meer, in Mattheüs 24 vers 9-12:

 • “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid (SV: ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.”

Opmerkelijk is het dat onze Heer, in verband met hetgeen Hij hier aankondigt, dan zegt:

 • Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” (Mattheüs 24:13)

Wederom worden wij erop gewezen hoe noodzakelijk het bezitten van lijdzaamheid / volharding is in de laatste dagen.

.

Er komen grotere moeilijkheden

Dit overwegende, is de hoogst belangrijke vraag die wij onszelf moeten voorleggen deze: als wij nu al moeite hebben te volharden, hoe moet het dan met ons gaan wanneer die nog veel zwaardere dagen aanbreken? Als wij nu al beven en als wij nu al de strijd in het persoonlijk en gemeentelijk leven proberen te ontlopen, wáár zullen wij blijven als straks die veel ergere dingen gaan gebeuren? Het onwankelbare Woord leert ons, dat wij verschrikkelijke tijden tegemoet gaan. Het laatste geslacht van kinderen Gods zal, meer nog dan de voorgaande generaties, ondervinden “dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods” (Handelingen 14:22b, SV). En het begin van deze verschrikkingen is er reeds. Mogen wij dan nalaten onszelf af te vragen of wij zullen kunnen volharden? Zovelen zien wij nu al afvallen en frauderen. Is het dan niet hoog tijd om ons af te vragen hoe het staat met onze lijdzaamheid? God zegt tot ons vandaag hetzelfde als Hij eens tot de profeet Jeremia zei:

 • “Als gij loopt met de voetgangers (letterlijk: met voeten), zo maken zij u moe; hoe zult gij u dan mengen met de paarden (HSV: hoe moet u dan wedijveren met paarden[kracht])?” (Jeremia 12:5a, SV)

Merk op, hier komt u dat “lopen” weer tegen uit Hebreeën 12 vers 1.
Jeremia had in zijn bediening al heel wat onaangenaamheden moeten verwerken en, zoals uit hetzelfde 12de hoofdstuk en daarvan het 2de vers blijkt, leed hij het meest onder de hatelijke bejegeningen van de schijnheiligen: “U hebt hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten, zij gaan hun gang, ook dragen zij vrucht. U bent nabij in hun mond, maar ver van hun nieren” (Jeremia 12:2). Maar toen Jeremia daarover klaagde bij God, kreeg hij het hierboven geciteerde ten antwoord. God zegt ook tot ons: Wat klaagt u over dat kleine beetje strijd van nu? Het is niets vergeleken bij wat nog komen moet! Als u al niet “met de voetgangers kunt lopen”, zult u het dan straks kunnen opnemen tegen de “paarden”?! Of wij het nu prettig vinden of niet, er staan nog veel moeilijker tijden voor de deur. Jeremia kreeg toentertijd te horen van God, dat zelfs zijn broeders en zijn vaders huis zich tegen hem zouden keren en trouweloos tegen hem zouden handelen: “Want ook uw broeders en het huis van uw vader – ook zij handelen trouweloos tegen u, ook zij roepen u luid na. Vertrouw hen niet als ze vriendelijk tot u spreken” (Jeremia 12:6). Hij kreeg een “voorsmaak” van de vreselijke dingen die in het laatste der dagen zullen plaatsvinden (vergelijk Lukas 21:16-17):

 • “En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.”

De Geest van God beduidt ons vandaag dat het niet lang meer zal duren dat deze dingen zullen gaan geschieden. Ja, het begin is er zelfs al. De Waarheid wil men niet meer horen. Om de Waarheid en het Licht zal een immer toenemend aantal oprechte kinderen Gods in grote moeilijkheden komen, vervolgd worden en, naar de woorden van apostel Paulus, letterlijk aller afschraapsel worden. Maar vergeet niet, strijdend kind van God, de Waarheid zal u vrijmaken! Volhard dan in die ure en geef niet op! Niemand vermag iets tegen Gods beminden!

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen
  (GRATIS en in smartphone-formaat).

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

.

Geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van H Siliakus, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

De antichrist – Hoe herkennen wij hem? (4: Wereldcondities – “ik ben de Christus”)

Een nieuwe koning - de antichrist

Hoofdstuk 2

Wereldcondities

(vervolg)

“ik ben de Christus”

Elk tijdperk heeft haar eigen valse christussen gehad, en hun boodschap is dan ook afgestemd op hun tijd. Met dit eerste teken, hetwelk een teken is vóórafgaand aan de opstanding, heeft Jezus willen benadrukken dat dergelijke valse leraars zullen zeggen: ik ben de Christus“. Op zichzelf beschouwd is het een vreemd geval, dat er zo velen tegelijk zullen komen en zeggen: ik ben de Christus“. Het schijnt dat de claim van de ene die van de ander terzijde stelt. In elk geval komt het erop aan, dat zij allemaal claimen Hem te vertegenwoordigen. Dat is dan wel het minste!
Hoe of het ook zij, er schijnt gesproken te kunnen worden van een nieuwe situatie, welke zich ontwikkelt en waarvan tevóren nimmer werd gedroomd. Satan is altijd geïnteresseerd geweest in godsdienst, want zijn vurigste verlangen / begeerte is, om aanbeden te worden. In elk opzicht is het zijn bedoeling om als de god van deze wereld te worden beschouwd. Hij beschikt over “overheden en machten in de lucht”:

 • “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12) [1]

De tijden waarvan Jezus heeft gesproken zijn geen normale tijden. Het zijn geen gewone zaken waarmee men van doen heeft. De krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En het is niet denkbeeldig, als er uitgekeken wordt naar een letterlijke vervulling van deze profetie…
Het enigste doeltreffende wapen dat aangewend kan worden ter verdediging, is DE Waarheid (Gods). Maar waarheid mag dan wel verhinderend werken, een geneesmiddel is het niet direct. Mijn persoonlijke ervaring met hedendaagse valse leringen leidt tot de conclusie dat valse leerstellingen werken als een ‘ziektekiem’. Het is waarschijnlijk duidelijker wanneer ik spreek van een ‘virus’. Zo’n valse leer blokkeert als het ware ons verstand om DE Waarheid (Gods) te grijpen – zij werkt verhinderend en maakt op den duur de ziel geestelijk ongevoelig voor DE Waarheid. Als een persoon eenmaal geïnfecteerd is, is hij/zij moeilijk meer te benaderen. In de omgang wordt alsdan ervaren dat een doorbraak heel dikwijls moet worden geforceerd. Als al enige vordering gemaakt wordt, merkt men gauw genoeg dat een zekere mate van angst en vrees de geïnfecteerde bezielt!
Waarheid is dan ook het enigste antwoord in dergelijke gevallen. Béter is, als DE Waarheid (Gods) het eerste wordt gehoord. Hélaas is men hiermee gewoonlijk te laat! Valse godsdiensten zijn er altijd als de kippen bij. Jezus waarschuwde: “geloof het niet” (Mattheüs 24:26b); “Ga er niet heen en ga er niet achteraan” (Lukas 17:23b). En deze waarschuwing maakt dat wij verstaan dat er velen zullen zijn die hen wél zullen navolgen. Het volgen van valse leraars en het belijden van valse godsdiensten is dan ook een niet-te-loochenen neiging in deze tijd.
Ik wil hierbij nog het volgende toevoegen. De weg welke leidt naar een valse godsdienst is gewoonlijk een makkelijk begaanbare, en die van een valse leer in vele opzichten een weg met een ‘één-richting-verkeer’. In de meeste gevallen is terugkeer niet goed mogelijk. Ik heb maar weinigen zien terugkomen van deze dwaalwegen. Waardoor zij worden weerhouden? Het is meestentijds door de angst en vrees dat zij zullen worden uitgescholden als ‘verraders’, als verwerpelijk zullen worden beschouwd. Arme zielen!

.

Oorlogen en geruchten van oorlogen (volgens Mattheüs 24)

 • “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” (Mattheüs 24:4:6)

Wij hebben al twee wereldoorlogen achter de rug, en toch (als wij eerlijk zijn) moeten wij zeggen dat de gehele wereld er (nog) niet bij betrokken was, alhoewel zij verreikende gevolgen hadden. In elk geval was de vernietiging (nog) niet wereldwijd. Jezus heeft in Zijn profetische Rede niet gesproken over normale wereldcondities, noch gerept van normale oorlogen.
In werkelijkheid kennen wij in de wereldgeschiedenis slechts korte tijden, waarin geen oorlogen plaatsvonden. Willen oorlogen of geruchten van oorlogen gekend worden als gewisse tekenen, dan zullen zij in wezen moeten verschillen van alles wat tevoren al heeft plaatsgehad. Zij zullen dus bijvoorbeeld metterdaad ‘wereldomvattend‘ moeten zijn. Dat wil in het profetisch aspect zeggen dat de gehele aarde erbij betrokken zal zijn.
Het is voor de mens moeilijk zich condities voor te stellen die zúlke situaties met zich mee zullen brengen. Voor zover ik het mag verstaan, mag zien, is er in onze huidige wereld maar één groot land, maar één grote natie, van wie de ambitie onloochenbaar is: ‘wereldheerschappij door verovering van de wereld’. En, wij moeten eerlijk bekennen, dat deze natie behoort tot één van de twee sterkste, machtigste, mogendheden van de wereld. Zij kent en handhaaft een politieke doctrine, welke het ‘communisme’ genoemd wordt. En hiermee wil deze natie overal ter wereld domineren en volken van andere landen aan zich onderwerpen. De wereldgeschiedenis en haar praktijken geven het beste bewijs!
Nog meer: eerder bedoelde natie voorziet grote hoeveelheden van allerlei wapentuig aan andere landen, van waar geruchten van oorlogen komen. Op zichzelf is dit alles nog geen vervulling van de profetie,… maar, het is een belangrijke factor in het brengen van schrik, van angst, van verschrikking (die tijd kent men als de zogenaamde ‘koude oorlog’ !) welke de wereld zal overspoelen (overweldigen) als straks (op het psychologisch moment) de ‘big show’ komt. Vooruitlopend hierop, omdat Hij deze dingen voorzag en wereldsituaties overzag, heeft Jezus gezegd: “Word niet verschrikt!
En Zijn voorzegging geeft duidelijk aan, dat de komende ‘wereldcrisis’ zal plaatshebben op een zo grote schaal en over de gehele wereld, als nimmer tevoren gekend. Elke natie die in staat is om de wereld te veroveren en die verovering met alle verwoestende gevolgen ook over de gehele aarde onmiddellijk kan doen gelden, zal Jezus’ profetie vervullen. De “oorlogen en geruchten van oorlogen” zullen (naar mijn bescheiden mening) moeten culmineren in zúlk een wereldomvattende oorlog!!
Want wat er ook moge gebeuren, het is nog niet het einde”, de profetie moet vervuld worden, of de wereld zal vernietigd worden. En, het is dan ook mijn overtuiging dat (wanneer wij dat punt zullen hebben bereikt in de wereldgeschiedenis) eerst dat zal gebeuren wat de vernietiging van de wereld zal voorkomen, en stabiliteit zal bewerkstelligen; ten 2de,… dat een groot deel van de profetie vervuld zal zijn. Zoals ik het nú zie (de tijd zal het leren en de Geest van God kan dieper leiden door nog meer licht te geven ten aanzien van dit onderwerp !) zal nog méér in vervulling gaan gedurende de tijd, welke bedoeld en aangeduid wordt met en in de uitdrukking: maar, het is nog niet het einde.”
Ik voor mij persoonlijk geloof dat de profetieën, welke alsdan vervuld zullen worden niet alleen het aanzien van de wereld zullen veranderen, de HELE wereld wel te verstaan, maar even zo goed de Gemeente van Jezus Christus. Het communisme van heden ten dage en óók het socialisme mogen wij slechts zien als hedendaagse, geëigende kanalen. Deze zullen in die geprofeteerde tijd vervangen zijn door andere, nog meedogenlozer organen met heel andere namen. In de eerder geciteerde verzen van Zijn profetische Rede heeft Jezus véél méér willen zeggen dan wij ons kunnen voorstellen… en dat alléén die omstandigheden de ware bedoeling zullen openbaren en niets anders.
In onze dagen hebben er al gebeurtenissen plaats (de Zionistische Beweging, welke de doorbraak deed plaatsvinden voor de terugkeer van de ‘Joden in de verstrooiing’ naar toenmalig Palestina (het huidige Israël),… het historisch feit van het uitroepen van de Staat Israël, de niet-te-loochenen opbouw van heel het land Israël, met als resultaat “het bloeien van de woestijn”, het opstaan van alle bomen des velds”, de benauwdheid der tijden waarin het Jodendom verkeert, en nog veel meer, maken de vervulling van (nog) andere profetieën noodzakelijk, die gepaard moeten gaan met komende gebeurtenissen.
Gelet op het voorgaande, zie ik het internationale communisme en wereldsocialisme als –door God toegelaten– kanalen voor de vervulling van de profetieën aangaande oorlogen en geruchten van oorlogen”.

.

Beroeringen, opschuddingen, bewegingen en tumult

Lukas, de evangelist, gebruikt nog een ander woord, en spreekt van:

 • “En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei OPROER, wees dan niet verschrikt.” (21:9a)

Oproer of beroeringen (revoluties en dergelijke) zijn geen “oorlogen of geruchten van oorlogen”. Zij zijn aan te merken als die opschuddingen of bewegingen, zoals die veroorzaakt worden door het zo-even genoemde internationale communisme in elk ander land, waarvan het volk rijp is voor een ‘tumult’, en als het enigszins kan voor ‘rebellie van binnen uit’, waardoor dat communisme kan domineren. De wereldgeschiedenis geeft de voorbeelden in Tsjechoslowakije, Roemenië, Joegoslavië en in alle landen achter het (voormalige) ‘ijzeren gordijn’!
Oproer of beroeringen brengen altijd ‘onstabiliteit’ met zich. Deze laatste veroorzaakt meestal onmiddellijk ‘verwarring’. Wanneer de profeet Habakuk deze zelfde situatie beschrijft, gebruikt hij de woorden: “kwelling” – “verwoesting” – “ongerechtigheid” – ook “twist” – “gekijf” en dergelijke. Kenmerkende condities die op Gods bestemde tijd de hele wereld aangaan.
Gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren, en dan bedoel ik de zo hoog opgevoerde eisen met betrekking tot de levering van de ruwe olie en de prijzen op de wereldmarkt, doen mij tot de conclusie komen dat het heel wel mogelijk zal kunnen zijn, dat de betrokken olielanden bezig zijn om ‘de kip die de gouden eieren legt’ te doden; ruw gezegd: ‘om zeep te brengen. Hoezó? Al dat ‘gemanipuleer’ maakt alleen maar dat de Arabieren hard bezig zijn om hun landen aantrekkelijk te maken voor andere volkeren en naties. De huidige conflicten in het Midden-Oosten zullen alsdan maar kinderspel zijn, vergeleken bij datgene wat dan zal ontbranden in dat deel van de wereld; en wat tegen die tijd (wie zal het zeggen) de aangestoken, brandende lont kan zijn in het kruitvat van onze wereld!
Het behoeft mijns inziens geen nader betoog dat zo’n rijkdom en zulk een weelde, zoals daar ginder genoten wordt door al die machtige sjeiks en regerende sultans, doorns zijn in veler begerige ogen; en dat door de die door de tegenwoordige topfiguren van het internationale communisme (vertegenwoordigd door Rusland vanuit Leningrad en Moskou) niet worden vergeten. Besprekingen hierover kunnen al beroeringen (revoluties en dergelijke) verwekken!
Alle drie de evangelisten –Mattheüs, Markus en Lukas– stemmen overeen wanneer zij het hebben over wat Jezus heeft voorzegt. Er staat in alle drie evangeliën geschreven: u zult HOREN van oorlogen en geruchten van oorlogen (Mattheüs 24:6a,  Markus 13:7a en Lukas 21:9). Wanneer wij dit in gedachten houden, kan de vraag op komen: Wie bedoelde Jezus met u? Zullen er zijn, die tegen het einde slechts zullen horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen”, zonder er zélf bij betrokken te zijn?! Er mag herinnerd worden aan het feit, dat Jezus in Zijn Berg-Rede [2] heeft gesproken van de vervolging van Christenen, het vlieden van Joden uit Jeruzalem…, het uitkijken door een volk naar de wederkomst van Christus, of van een volk, dat in het bijzonder zal worden bewaard…
Daar zijn (nog) andere profetieën, welke op dezelfde tijd betrekking hebben. De Gemeente van de Here Jezus Christus zal in die tijd in het bijzonder actief zijn, want het Evangelie van het Koninkrijk moet in de gehele wereld gepredikt worden “tot een getuigenis voor alle volken.” (Mattheüs 24:14a)
Tòch zullen die valse christussen, door Jezus genoemd, hun plaats hebben om werkzaam te (kunnen) zijn. God zij geloofd en gedankt daarin, dat vele christenlanden zich tezamen inspannen voor “wereldzending en wereldevangelisatie“. Wanneer Gods bestemde (geprofeteerde) tijd daar is, “dan zal het einde komen.” (Mattheüs 24:14b)
Die werkzame tijd van de Gemeente van Jezus Christus is tegelijkertijd een tijd van strijd, van moeiten, van golvenhoge zorgen des levens. Deze gaan vóóraf aan de tijd van de antichrist. Hij zal op zijn eigen manier uitkomst brengen voor een wereld in nood, in economische verwarring; een wereld die uitkijkt naar iemand die orde op zaken zal kunnen stellen, en wel in de kortst mogelijke tijd.
Het is bijna onmogelijk om ons in te denken wat dit inhoudt dan wel zal betekenen voor de dan geldende en gehanteerde standaard van de wereld. Naar mijn bescheiden mening zal dit hele proces zó sensationeel zijn, dat het niet moeilijk zal zijn om de antichrist te herkennen wanneer hij metterdaad de zogenaamde redder van de wereld, de verwachte “uitkomstbrenger” wordt.
Daar is hier nog iets anders waarop gelet moet worden. De Bijbel maakt gewag van gebeurtenissen vóór en ná de “Wegname” [3]. Een scherp onderscheid wordt hier zelfs gemaakt, want ervoor is er nóg vrede en voorspoed, maar erna is alles afgelopen. Dàn breken de oordelen Gods los over deze wereld. De apostel Paulus heeft onder de zalving van de Heilige Geest zelfs geschreven:

 • “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid (SV: Het is vrede en zonder gevaar), dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet (kunnen) ontvluchten.” (1 Thess. 5:3)

In het Boek Openbaring staat geschreven dat God de vrede zal wegnemen van de aarde. Hij kan de vrede niet wegnemen van de aarde, als er geen vrede is op de aarde! Het resultaat van “oorlogen en geruchten van oorlogen”, zoals door Jezus bedoeld, is in geen geval ‘De Grote Oordeelsdag’ (“de dag des Heeren” (?) volgens 2 Petrus 3:10 – AK), maar naar mijn bescheiden mening wèl het “tijdperk van DE GROTE VERDRUKKING” van 3½ jaar aan het einde van deze tijdsbedeling.
De door Jezus bedoelde oorlogen en geruchten van oorlogen vormen slechts de ‘inleiding’, de ‘prelude’ waarnà de antichrist zich zal manifesteren. Daarvandaan Jezus’ waarschuwende woorden: maar, het is NOG NIET het einde.” (Mattheüs 24:6c)

.

De Chaldeeën – Het Babylonisme

Alle profetieën in de Bijbel met betrekking tot de antichrist geven een beschrijving van een persoonlijkheid met zo’n sensationeel karakter, zoals nimmer tevoren in de wereld werd gezien. Het is dan ook zonder meer begrijpelijk dat de antichrist zal voortkomen als een ‘product’ van zijn tijd. Dat wil zeggen dat hij uit omstandigheden naar voren zal treden die niet eerder werden gekend.
In het Oude Testament is er alleen één profeet die de condities, ten tijde van de manifestatie van de antichrist, in details heeft gezien. Daniël spreekt dan van een kleine hoorn”. De één of andere mens kan niet zomaar opstaan, één of ander land veroveren, om alsdan zich op te stellen tot de verovering van de hele wereld, tenzij hoogst bijzondere omstandigheden hem de weg daartoe openen.
Wat de profeet Habakuk zag was zó ongelooflijk, dat ik mij haast om één en ander hier te laten volgen. Hij beklaagde zich bij God over wat hij zag en wilde dat wat hij zag niet optekenen. Habakuk wilde zo graag dat de Here God het profetisch programma zou veranderen. Maar de Here antwoordde hem, en Zijn antwoord was niet wat Habakuk had verwacht. Daarvandaan dat het 2de hoofdstuk opent met:

 • “Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de (sterke) vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht.” (Habakuk 2:1)

Zoals al gezegd, kreeg Habakuk het antwoord (in 2:2-3):

 • “Toen antwoordde de HEERE mij en zei: Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het (ook) in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan (de tijd van) het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.”

Met andere woorden: “Schrijf de boodschap duidelijk op.” Daar zijn in de Bijbel niet veel profetieën die zó sterk benadrukt worden. Habakuk neemt een bijzondere plaats in als het gaat om de tijd van het einde”. In dit profetisch boek vinden wij essentiële informatie. In plaats van de profetie te beginnen met de tijd van de verschijning van de antichrist, zoals anderen doen, begint Habakuk met de tijd vóór het optreden van de antichrist.
En in het raadsplan van God heeft de profetie een speciale plaats. Het is Gods wapen in de dag wanneer satan zijn kracht zal ontplooien. Vervulde profetie is wel het meest sensationele wonder waarvan wij in de Bijbel (kunnen) lezen. Hoe ik dit persoonlijk versta? Alle satanische macht en tekenen en wonderen der leugen zullen alsdan dienstbaar zijn gemaakt aan Gods claims en rechten, wanneer deze het geprofeteerde in vervulling doen gaan.
God neemt geen andere weg! Hij doet alles aanlopen op Zijn geopenbaard Woord. Maar, om Zijn ‘Meesterplan’ uit te werken moet Hij boodschappers hebben. En deze moeten eerst geïnstrueerd worden, willen zij anderen instructies kunnen geven. Er staat in Habakuk 2:2 geschreven: “zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is” (= opdat een ieder die voorbijgaat in staat zal zijn om de boodschap gemakkelijk en vlug te lezen als hij zich haast). In Habakuks dagen waren er geen andere middelen van communicatie dan door het geschreven woord of een mondelinge boodschap. Koningen en andere regerende vorsten zonden in die dagen hun boodschappers uit; lopers om het volk bekend te maken met hun wensen: “En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere Engel trad Hem tegemoet. En Hij zei tegen hem: Loop snel…” (Zacharia 2:3-4a).
De profeet Daniël zag déze situatie,… de tijd waarin de profetie niet meer verzegeld zou zijn, omdat de tijd daarvoor gekomen was. In de eindtijd ontzegelt God Zijn verborgenheden en openbaart Hij Zijn wetenschap. In Daniël 12:4 lezen wij:

 • “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit Boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken (SV: naspeuren) en de kennis (erover) zal toenemen.”

In de profetie wordt gesproken over de EINDTIJD en de kenmerkende feiten worden genoemd. In “de tijd van het einde” zal dus het Boek Daniël [4], ja, de gehele Bijbel, een ‘open Boek’ zijn! “Velen zullen het onderzoeken (SV: naspeuren)” – namelijk “dat (voorheen nog) verzegelde boek”.
Paulus, in zijn tijd, betuigde: Waar is de onderzoeker van deze eeuw”? (1 Korinthe 1:20b). Onze God stelt er prijs op dat allen die in de laatste dagen leven, niet zullen ophouden met het onderzoeken van het Woord van God en het naspeuren ervan. In de Hebreeuwse grondtekst is er ook sprake van “omlopen”, van “omtrekken”. Het bedoelt een naspeuren in de zin van ‘heen-en-weer-lopen’ om toch maar DE Waarheid (Gods) te ontdekken… die waarachtig is. Ter illustratie verwijs ik naar Job 1:7b [5], waar sprake is van “het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover”. Velen zullen in de laatste dagen er niet tegen opzien, om grote afstanden af te leggen, enkel en alleen om DE Waarheid te vinden. Zo’n intense honger zal er in de laatste dagen gevonden worden naar het Woord van God! Eén en ander is dan ook in harmonie met wat geschreven staat in Lukas 11:5 aangaande de “drie broden te middernacht”.
De ‘Lamsa-vertaling’ uit ‘The Peshitta‘ (5de eeuw na Chr.) is duidelijk verstaanbaar in dit opzicht: “many shall want to know the end, and knowledge shall be increased”. Geleid te worden in “al de waarheid Gods”, vereist het hebben van de Geest der waarheid; de Heilige Geest, Wiens bediening het is. Het is niet genoeg DE Waarheid (Gods) te ‘horen’; men moet DE Waarheid ‘bezitten’! Hoe? Door in Christus te blijven.
De wedergeboorte is de ‘ingang’, het geestelijk ‘voorportaal’ tot een leven waarin Christus voor altijd in de christen wil wonen. Het is Gods wil voor allen! En het is mogelijk, wanneer de christen wandelt in het licht.
Hoeveel haast ook en hoeveel geloop ook om lange afstanden te overbruggen… het helpt niet en werkt in het geheel niets uit als de kennis niet wordt verkregen en niet toeneemt. Hij die loopt en zich haast om die kennis (wetenschap) te verkrijgen, moet ook zorgen dat hij een ‘boodschap’ heeft. Hij moet bekwaam zijn om te leren. Zijn kennis zal toenemen omdat (zoals eerder werd gezegd) de Bijbel een geopend Boek zal zijn. Alle Goddelijke informatie, welke God nu nóg achterhoudt, zal straks, dat is op Zijn tijd, de wereld versteld doen staan; zelfs de antichrist! Maar het neemt niet automatisch toe! Wetenschap wordt niet zomaar verkregen!! Leraars moeten in hun bediening staan. Daar zullen ‘levende instrumenten’ moeten zijn, die DE Waarheid (Gods) zullen proclameren in de kracht van de Heilige Geest. En de profeet Habakuk heeft een profetische boodschap die de boodschappers zal aanzetten. Een boodschap die zal maken dat zij zich zullen haasten. En hiermee moet het eerste deel van de profetie vervuld worden. Als het ‘begin’ er is, volgt de ‘rest’ vanzelf.

 • Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd.” (Habakuk 2:3)

Maar in de eindtijd zal het spreken! Deze profetie is geschreven met betrekking tot een zekere (= bepaalde) tijd. Pas als die tijd Gods gekomen is, gaat zij in vervulling. Maar, kijk dan uit, want wat dán gebeurt zal zowel de Gemeente als de wereld verbazen. Wat is dit dan voor een visioen?? De 1ste 2 hoofdstukken van Habakuk hebben één onderwerp: de antichrist:

 • “Zie, zijn ziel is hoogmoedig (SV: verheft zich), niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn, en een trots man is, maar hij zal niet slagen (SV: een trots man is, en in zijn woning niet blijft); hij die zijn keel (SV: ziel) wijd openspert als het graf, en net als de dood is, die niet verzadigd wordt, hij die alle heidenvolken bij zich verzameld heeft, en alle volken bij zich bijeengebracht heeft.” (Habakuk 2:4-5)

Hij is dus een buitengewoon hoogmoedig, trots, mens! De profeet Habakuk gebruikt hier geen symbolen. Soms is er wel sprake van symboliek, zoals in Habakuk 3:8. Hier vinden wij ook geen herhaling van woorden. Dezelfde dingen zeggend met zijn eigen woorden, voegt hij er soms details aan toe, welke elders niet gevonden worden.
Hij (= Habakuk) begint met wereldcondities en gaat vandaar naar een bepaalde natie, en eindigt dan met de beschrijving van een mens. En déze mens wordt dan de centrale figuur. Wat dit betreft doet hij als de andere profeten.
Hij blijft niet in zijn woning”. Dit wil niet zeggen dat hij dag en nacht uit is. Het betekent in profetisch licht dat hij niet tevreden is om heerser (dictator) te zijn over één land. Hij heeft ambities… Hij begeert, hij wil heersen over alle landen! Hij vormt een legermacht en trekt er op uit! In het begin kan nauwelijks gesproken worden van een leger. De satanische machten waarover hij zal beschikken zijn nu nog niet zichtbaar.
De wereldgeschiedenis kent heersers die elk op hun beurt getracht hebben de wereld te veroveren. Maar de één na de ander is ten onder gegaan; geen van allen is het gelukt. De antichrist zal komen en heerschappij hebbend, en beschikkend over duistere machten, zal hij slagen in zijn manoeuvre om universeel heerser te worden, en om (door velen) verwelkomd te worden als ‘redder van de wereld’. Hoe groot zal de ontgoocheling zijn! Waarlijk de zekerheid ligt in het Woord:

 • “dat u niet snel (verstandelijk) aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief (alsof) die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn (SV: aanstaande ware). (2 Thess. 2:2)
 • “Wij hebben het profetische Woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster (beeld van –het geloof in– de Here Jezus Christus) opgaat in uw hart.” (2 Petrus 1:19)

Amen.

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn ditmaal door mij – voor het juiste behoud van de oorspronkelijke tekst – gecombineerd vermeld, dus zowel in de oorspronkelijke Statenvertaling, alsook in de Herziene Statenvertaling. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS (deel)studies over De Bergrede van CJH Theys: De Bergrede van Jezus, deel 1 – n.a.v. Mattheüs 5”, deel 2 – n.a.v. Mattheüs 6 en deel 3 – n.a.v. Mattheüs 7”. (noot AK)
[3] Zie eventueel ons GRATIS artikel De wegname en opname van de Gemeente van H. Siliakus en/of Een ANDER geluid – Is visie ‘OPNAME Gemeente’ wel juist ? van A. Klein (beiden in smartphone-formaat). (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken, met ‘vers voor vers’ UITLEGvan CJH Theys. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Het boek JOB, over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente van H. Siliakus. (noot AK)

**********************************************************************************

.

De antichrist – Hoe herkennen wij hem?

Deel 1: Waar zijn wij nu volgens Bijbelse profetieën in het raadsplan van God
Deel 2: Wereldcondities
Deel 3: Wereldcondities – Moraalverandering

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', BEWARING voor de grote verdrukking, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen