Boekbespreking 80: Ingaan door de poorten van Gods Koninkrijk

Ingaan door de poorten van Gods Koninkrijk kleur

 • Strijdt om in te gaan door de enge (= nauwe, smalle) poort…” (Lukas 13:24a).

Gods Woord nodigt ons hier uit om te “strijden”, om alles op alles te stellen, opdat wij maar binnenkomen achter de poort van ons behoud; opdat wij, gerechtvaardigd en verlost zijnde van onze zonden, door de Poort, onze Here Jezus Christus, mogen binnenkomen en aanbelanden op het terrein van het Koninkrijk Gods!
Wanneer gaan wij door de Poort en zijn wij op “Koninkrijksgrond?
Dit doen wij als wij tot Hem komen (in het gebed) in het GELOOF van het Evangelie van Gods genade, dat Hij een algehele VERZOENING op het kruis van Golgotha voor ons heeft bewerkstelligd (2 Korinthe 5:19), in BELIJDENIS van al onze zondeschuld (1 Johannes 1:9); dit doen wij, als wij Hem uitnodigen in ons hart en leven te komen, om ons zo waarlijk te verlossen van al onze zondebanden en -neigingen, zowel de uiterlijke, zoals liegen en stelen, alsook de innerlijke, zoals jaloezie, hoogmoed en ijdelheid.
Zo leveren wij ons over aan de liefdevolle handen van de Heiland der wereld, uw en mijn Verlosser. ALLE zaken kunnen wij nu zo overdragen, ALLE levensknopen en problemen. VERTROUWT dan op Hem!
Psalm 37:5, “Wentelt uw weg op de Here, en VERTROUWT op Hem, Hij zàl het maken!”
Juist dit hart van deze tekst “Vertrouw op Hem” is zo noodzakelijk; vertrouw erop DAT Hij HET DOET! Dan zàl Hij het maken! Laat ons zo leren RUSTEN in Hem, rusten in de wetenschap, dat Hij het doet; laat ons leren leven in het geloofsvertrouwen, dat Hij LIEFDE is. Laat ons zo heel ons leven, ALLE terreinen van ons leven, aan Hem uitleveren.
Laat ons niet enkel AANSCHOUWERS zijn van de Poort, de Here Jezus Christus, AANSCHOUWERS van Zijn kruis, maar er waarlijk DEEL aan HEBBEN, ons overgeven aan die weldadige RUST in Hem.
Net zoals Noach en de zijnen door de poort IN de ark des behouds waren, alzo moeten wij, ingaande door de Poort, RUSTEN IN GOD, in Jezus Christus, Die ALLES heeft volbracht op Golgotha. Laat ons zo het VOLLE PAND in Zijn handen geven; Hij is er nu verder verantwoordelijk voor. Ja, geliefden, zó’n God hebben wij. Waarom zouden wij dan geen gebruik maken van Gods liefde en genade om zo door de Poort binnen te gaan en te zeggen: “Here, hier ben ik!” Dan zal Hij ALLE werken van de boze in ons en in ons leven VERBREKEN, want hiertoe is Hij gekomen (1 Johannes 3:8).
Laten wij daarom niet dralen om BINNEN te komen, laten wij ons niet langer bezig houden met ZONDIGE DINGEN of RELATIES, maar waarlijk NU leren komen IN Christus. Laat ons deze STRIJD om BINNEN TE KOMEN niet gemakkelijk opnemen, maar leren strijden tegen onze zonde-neigingen (Hebreeën 12:4) en leren vluchten in ‘t GEBED, het openen van ons wezen voor Zijn hulp.
Dan pas zullen wij Zijn RUST, de verkwikking om achter de veilige Poort van Gods Koninkrijk te zijn, smaken; niet alleen door onze rechtvaardiging van de bedreven zonden, maar ook door de innerlijke verlossingen van zondebanden en van de zuigkracht der zonde, want die Hij verlost heeft, zal waarlijk VRIJ zijn (Johannes 8:36)!
Van deze RUST in Christus sprak Jezus in Mattheüs 11:28-30:
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u RUST geven. Neemt Mijn juk (kruis) op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult RUST vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
Het is in deze nieuwe ervaring van Zijn RUST, dat wij de WATERDOOP moeten ondergaan.

De 1ste poort: het zijn IN Christus

Zo zijn wij dan ingetreden door de 1ste Poort: de ervaring van het zijn IN Christus.
Gods Koninkrijk kent DRIE poorten (Openbaring 21:13). Dit wordt ons ook verteld in de tabernakel-symboliek:

Zij symboliseren respectievelijk:

 1. Het zijn IN Christus,
 2. Christus IN ONS,
 3. Christus VOLKOMEN IN ONS.

Laat ons thans de wonderlijke werkingen beschouwen, wanneer wij IN Christus zijn, wanneer wij dus door de 1ste Poort zijn binnengegaan.
Romeinen 8:1-2, “Zo is er dan nu GEEN VERDOEMENIS voor degenen, die IN Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want DE WET DES GEESTES DES LEVENS in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.”
Wat een wonderlijke ervaring is dit IN Christus Jezus zijn, wat een geestelijke verademing en een jubel zich weten te bevinden in de machtige, reddende armen van God! Deze dag van toebedeelde reddende genade van God kent een ervaring, die wij nooit zullen vergeten. Mij althans is die dag, als was het gisteren gebeurd! Geloof is dan gegroeid tot een WETENSCHAP: Er is GEEN VERDOEMENIS voor mij; ik ben gered door Jezus, door het gestorte Bloed van het Lam! Waarom? Omdat ik mij gegeven heb in overgave aan de Redder van alle zondaren, aan uw en mijn Redder, opdat Hij mij ganselijk wasse in Zijn Bloed!
Hebben wij ons zo gegeven aan Hem, zonder enig voorbehoud, dan maakt Hij ons vrij van de oude mens, van de oude situatie, van onderworpenheid aan de aangeboren neiging tot het kwaad en tot de zonde. Ieder mens, (op natuurlijke wijze) van een vrouw geboren, is onderworpen aan deze WET van DE ZONDE en VAN DE DOOD.
Romeinen 8:20-21, “Want het schepsel is der ijdelheid (= aan de zonde) orderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; op hoop, dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods”.
Psalm 51:7, “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.”
Een jong kind, een “van God gegeven babbelaar bij de haard” lijkt even rein als vers gevallen sneeuw, toch kent zo’n mensenkind diep in zich reeds de BESMETTING van de zonde, ONBEWUST leeft in dit kind reeds de aangeboren neiging tot het kwaad! Er is alleen nog maar tijd nodig en ongunstige omstandigheden, om ALLE menselijkheid, liefde en goedheid te verteren tot er slechts haat, wreedheid en hardheid van resulteert (= uit voortkomt).
Wanneer een mensenhart zich niet aan Christus leert overgeven, zal de zonde-desem doorwerken en zijn gehele wezen doorzuren. Ja, de zonde-desem zal na de dood in de menselijke geest BLIJVEN doorwerken; en de eeuwigheid zal ELK ONGERED mensenkind even slecht, gemeen en onrein bevinden als elke demon uit de diepten van de hel!
Maar wanneer wij ons aan Christus hebben overgegeven, door de 1ste Poort zijn binnengegaan, komt er een andere WET in ons leven WERKEN. Het is de wet van de Geest des Levens. Deze wet van de Geest des Levens heerst in alle eeuwigheid in Gods hemelen, in het Koninkrijk van God. Ze komt voort uit het hart van de Vader. In Openbaring 4:5 zien wij Hem zitten op de hemeltroon, en uit Hem gaan bliksemstralen, donderslagen en stemmen, en door deze activiteiten, voortkomende uit het hart van de Vader, worden “7 lampen” brandende gehouden en deze “7 lampen” zijn de “7 Geesten” Gods, Die in ons branden, in de 7 Gemeenten Gods, om Zijn wil uit te dragen in Zijn ganse Koninkrijk en ook hier op aarde, waar Zijn Gemeente / Kerk nog strijdt tegen de zonde!
Deze Geest van Christus maakt ons dan vrij van de oude wet, waaraan wij onderworpen waren, de wet van de zonde en van de dood, de natuurlijke neiging tot zondigen, waarmee wij geboren zijn, de zogenaamde “erfzonde”. En als wij ons dan VRIJWILLIG blijven onderwerpen aan deze Geest van Christus, aan Zijn levensleiding, dan maakt Hij ons waarlijk vrij van alle zondebanden en zondige relaties, en voert Hij ons in de geestelijke verrukkingen van Zijn HEILIG en RECHTVAARDIG Koninkrijk! Deze werking van de Geest des Levens, deze vrijmaking van de wet van zonde en dood, is een PROCES, waaraan wij ons VRIJWILLIG moeten onderwerpen.
Daarom, geliefden, STRIJDT om in te gaan door de enge (= nauwe, smalle) Poort, HAAST U (!) om in die behoudenheid van Jezus’ veilige armen te komen. Wij leven in een tijd van snel opkomende “razende moeilijkheden”, van recessies, van duister wordende politieke, morele en maatschappelijke situaties, van misleidingen op godsdienstig vlak; wij snellen voort naar het mysterieuze “MIDDERNACHTELIJKE UUR”! Het uur, waarin satan zal heersen in zijn uiterste ongerechtigheid, wreedheid en onrecht! Is het een wonder, dat God in zo’n hemeltergende tijd dan ook zal moeten komen met Zijn OORDELEN, met het toelaten van bloedige oorlogen, zeer verderfelijke pandemieën en wereldwijde hongersnoden?
Is het niet een noodzaak voor ons om NU reeds te vluchten tot Jezus en tot Zijn behoud? En omdat Zijn SCHUILPLAATS een zaak is van het GELOOF in Hem, is het dan niet een noodzaak voor ons om NU reeds te treden in dit geloof, opdat dit reddend geloof diep in ons moge uitgroeien tot een VASTE OVERTUIGING en een ROTSVASTE BURCHT?
Zo zullen wij, door Hem, als het ware bekleed worden met de volheid van Zijn geestelijke WAPENRUSTING om ALLES in deze donkere tijd van het einde te kunnen verrichten, en toch STAANDE TE BLIJVEN, omdat Hij dan met ons en in ons zal zijn.
Hoe velen onder ons DRALEN vóór die Poort en gaan ongehoorzaam hun eigen weg.
Hoe vaak moet God door toelating van ziekten en moeilijkheden ons tonen, dat wij niet (genoeg) gedekt staan onder het Bloed van het Lam?
Want staan wij waarlijk gedekt onder Zijn Bloed? Zijn wij waarlijk gescheiden van de zonde en zondige relaties en hebben wij waarlijk gemeenschap met het Lam van God door de Heilige Geest en Zijn Woord? Zo ja, dan zal “geen plaag onze tent naderen”. Dit is een Goddelijke belofte!
Ja, méér nog: Hij zal ons een NIEUW HART, een NIEUWE NATUUR en een NIEUWE GEEST geven; een geest, die Hem van harte wil dienen en Zijn Woord van harte wil gehoorzamen.
2 Korinthe 5:17-18a, “Zo dan, indien iemand IN Christus is, die IS een NIEUW SCHEPSEL; het oude is voorbijgegaan, ziet, het ALLES NIEUW geworden. En AL DEZE DINGEN zijn uit God.”
Wij zijn dan een NIEUWE SCHEPPING geworden. AL DEZE DINGEN zijn uit God, NIETS is uit onszelf; wij kunnen niet door BETRACHTING hiertoe geraken, het is GODS GAVE!
Ziet u, vrienden, ook hier zien wij een PROCES werken als wij IN Christus zijn: Het oude gaat – en tenslotte IS – voorbij! Iets NIEUWS, de Geest des Levens, gaat in ons werken en wordt REËEL in u en mij! Wij ondergaan een PROCES als wij GEWILLIG zijn om te RUSTEN in de WERKZAME HANDEN van de Levende God!
ALLES is dan NIEUW geworden, op ALLE terreinen van ons leven ondergaan wij dit VERNIEUWINGSPROCES: in ons huwelijksleven, ons maatschappelijk en kerkelijk leven; ja, ook in onze gedachten en begeerten-wereld!
Ja, geliefden, wat een dierbare zaak is het WONEN IN Christus!
Wilt u verder? Er is een TWEEDE Poort, waardoor Hij u wil leiden.

.

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

E. van den Worm
Gedigitaliseerd door A. Klein

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het oordeel begint bij het Huis Gods

51_dag_van_jahweh

Zes mannen met een wapen

Geloven wij Gods Woord dat wij – als Gods Tempel [1] – elke dag gereinigd moeten worden?
Ik weet niet wie de laatste dagen zullen meemaken, maar wie dan nog zullen leven die zullen dan zien dat God volkomen tot Zijn recht komt in Zijn Tempel.
Met betrekking tot dat, wat God in die laatste dagen zal doen, zullen wij Ezechiël 9:2-6 lezen:

 • “En zie, 6 mannen kwamen vanuit de richting van de Bovenpoort (SV: Hoge poort), die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen (SV: verpletterend wapen) in zijn hand. Eén Man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan Zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het huis, en Hij riep naar de Man Die in linnen gekleed was… En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen (SV: uitroepen) over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten (SV: tot verdervens toe). Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn heiligdom…” [2]

Dit is een ernstig woord, een waarschuwing, een boodschap voor de Gemeente van Jezus Christus in de laatste dagen. U wordt hier bekend gemaakt met vele dingen, daarom: open uw hart ervoor. Al zou het maar iets zijn dat u, weinig misschien, vasthoudt in uw hart, om dit ter harte te nemen, want de boodschap is te radicaal, te ernstig om te denken: “Nou, ja, we zien het wel…”. Maak ernst, de tijd is korter dan u wel denkt.

.

Het Woord moet leven in ons

Ik wil naar aanleiding van dit Schriftwoord spreken over drie dingen en mag God u genade geven om de boodschap te verstaan. Er zijn drie dingen in ons geestelijk leven en in de ervaring van de mens, te weten:

 • de zonde,
 • de duivel en
 • het Woord van God.

Zonde – vroeger en nu – blijft zonde. De duivel was er vanaf het begin. Het Woord van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als deze drie er dan waren, zijn en nooit zijn veranderd, wat verandert er dan wel? Als God niet verandert, de Bijbel niet, de duivel niet en de zonde niet, wat dan wel?
De mens! Hij verandert, is veranderlijk, is onderhevig aan stemmingen, wordt beïnvloed door omstandigheden. Wij ondervinden dat velen zich beroemen op een geweldige ervaring van vroeger. Maar daar heeft God niets aan. Als Jezus straks komt op de wolken met grote kracht en heerlijkheid, dan vraagt Hij niet naar vroeger, hoe u vroeger was. Hij vraagt naar uw geestelijke conditie van nù! Hoe is het nu met u gesteld? Staat u nog in die eerste liefde? Op dàt moment, op die dag?
Mijn ogen zijn door deze Bijbelpassage opengegaan voor vele dingen en in deze dingen zag ik de waardeloosheid van alles waarop wij heden nog ons hart stellen. Waardoor ons leven krachteloos wordt, waardoor wij niet meer jagen naar de gerechtigheid Gods en ook niet komen tot de gerechtigheid Gods.
Bid toch tot God, want spoedig komt de dag dat de deur wordt gesloten en u buiten blijft staan. In de dagen van Noach sloot God de deur achter hem en niemand kon toen nog de ark in. God doet nooit anders dan Hij vroeger heeft gedaan; Hij houdt rekening met Zijn Woord.
Als Zijn kinderen moeten wij leunen op Zijn Woord als op een staf. U kan zich niet veroorloven onverschillig te zijn ten aanzien van Zijn Woord. U leest het wel, maar u leeft niet in de realiteit ervan. Want Hij is het Woord, waardoor u komt tot de ervaring in uw leven. Het Woord is geest en leven; u moet dat Woord BELEVEN! Gods Woord is voor alle tijden, want God verandert niet: “In het begin was het Woord… en het Woord was God.” (Johannes 1:1). Jezus heeft gezegd: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” (Mattheüs 24:35)
Dit is dus het Woord van God en nu lezen wij in Ezechiël ook Gods Woord. Hoe lang geleden het ook geschreven is, het is ook voor nù! En zoals God vroeger zocht, zo zoekt Hij ook heden. En dat zoeken begint bij Zijn heiligdom. Dat is Zijn Gemeente op aarde. Er is geen ander heiligdom. Vroeger woonde Hij in een tabernakel, een tempel, nu woont Hij in dat heiligdom, dat wij kennen als Zijn woonstede in de geest, Zijn Gemeente.

.

De tijd van het “meten” komt!

In Openbaring 11 vers 1b [3] zegt Hij tot Johannes:

 • “Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.”

Zijn bemoeienis in de laatste dagen geldt allen die wedergeboren zijn. En u wordt gemeten met Zijn meetroede, het Woord van God, het LEVENDE Woord: Jezus. Om te onderzoeken of u bent toegekomen aan Zijn eis: een volwassen man (SV: volkomen, in geestelijke zin VOLMAAKT), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”, zoals Efeze 4 vers 13b zegt. U moet tot die volheid van Christus komen; u kan niet volstaan met wat ù voldoende vindt! Zijn discipelen wandelden met Hem en hoorden Hem. Zij ontvingen persoonlijk onderricht. Maar u leest dat ze daaraan niet genoeg hadden. U leest dat ze na Zijn hemelvaart alle dagen in de tempel bijeen waren. En zou u het dan met minder moeten doen?
Overal is God bezig Zijn kinderen te verzamelen. Daarom zeg ik u: de boodschap is voor allen! Hier in Ezechiël 9:5b (SV) zegt Hij tot de 6 mannen: “gaat door, door de stad achter Hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet (= niemand) en Hij spreekt over het doden van jongeren, ouden, vrouwen en kinderen.
Deze boodschap geldt voor u en voor mij. Als u weet dat u wedergeboren bent, dan weet u dat u behoort tot Zijn Tempel die gemeten, geoordeeld wordt. Deze 6 mannen staan voor de 6000 jaren van Gods Raadsplan met betrekking tot de aarde. Door alle tijdsbedelingen heen heeft God Zich aan Zijn Woord gehouden. Hij heeft steeds Zijn volk eerst geoordeeld, daarna de wereld.
Wij leven nu in de laatste tijdsbedeling van 2000 jaren, waarin Hij dit eveneens doet. Vandaag de dag doet God niet anders dan Hij altijd gedaan heeft. En als Hij u niet vindt in de vereiste conditie, dan treft Gods oordeel u! God is uiterst lankmoedig en stelt Zijn oordeel lang uit, maar eens komt er een einde aan Zijn lankmoedigheid en aan Zijn genade. Hoe zal dan ons leven zijn?

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader
en/of
De bouw van de geestelijke Tempel – de Gemeente, het Lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze studie van Openbaring hoofdstuk 11van CJH Theys en/of hoofdstuk 11van E. van den Worm. (noot AK)

.

Geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Genadetijd Gods, Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Bruid en haar geestelijke kledij

Bruid op maan = beeld Christus

Waarachtige toebereiding

Het grootse onderwerp van de Bruid van Christus verdient heden al onze aandacht. Wij willen voortgaan met ons erin te verdiepen. Onze ogen gaan er meer en meer voor open dat het thema van de toebereiding van een Bruid voor Christus in Gods Bijbel, die zo rijk is aan “Bruidsgedachten”, een zeer voorname plaats inneemt. Tegelijk zien wij echter ook de gevaren. Daar is bijvoorbeeld een vorm van “toebereiding” buiten de Heilige Geest om, een variant van de leer van goede werken. Ook het gevaar van zelfverheffing is zeer reëel. In zekere kringen hoort men vandaag de dag op hautaine (= hooghartige) toon zeggen: “Wij zijn de Bruid van Christus”! De Bijbel leert ons echter dat de Bruidsgemeente nog niet is gevormd; dat gebeurt pas in de Spade Regen-tijd. [1]
Maar wat komt daar nog bij?
Men beschouwt zich als een beter soort christen, een “heiligdoms-christen”. Wie niet tot hun groep behoort, noemt men meewarig “voorhofs-christenen”. Juist zulke kringen en groepen had onze Heer op het oog, toen Hij ons waarschuwde:
“Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar (ofwel: hier moet u zijn), geloof het niet!” (Mattheüs 24:23) [2]
De Heer wil ons ervoor behoeden dat wij in de handen van de misleiders terechtkomen. Maar, van ons wordt waakzaamheid en voorzichtigheid verlangd. Daarom is wel het eerste, dat benadrukt moet worden, dat de Bruid over welke de Schrift spreekt, al haar heerlijkheid ontleent aan haar Bruidegom, Christus. Zij is niet zomaar “de Bruid”, maar “de Bruid van Christus! Zij staat onder Christus’ heerschappij. Hij is de Man en de man is volgens de Bijbel nog altijd het hoofd van de vrouw!
Wat heeft dit ons te zeggen?
Hij moet wassen (= groeien in ons), wij moeten minder worden! Christus moet gestalte in ons krijgen. Geen zelfverheffing, geen voortdurend spreken over zichzelf kenmerkt de Bruid of Bruidsgemeente des Heren, maar het verlangen om voortdurend de Bruidegom te verhogen. Lees het Hooglied. [3] En over dit gestalte krijgen van Christus in de Bruid, dat ook alles te maken heeft met de waarachtige toebereiding van de Bruid, willen wij het thans hebben. Dit is als het ware haar “kledij”.

Een groot teken

In Openbaring 12 vers 1 lezen wij over “een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”. Zij wordt ons, in ditzelfde vers, getoond als een groot teken in de hemel. Dit wil zeggen, dat als de Gemeente van Jezus Christus, want deze wordt met de vrouw bedoeld, deze glorievolle staat heeft bereikt, de afwikkeling van Gods Raadsplan der eeuwen in een beslissend stadium is gekomen. Het is een groot teken des tijds.
Wat dan volgt, als bovendien de Bruiloft van het Lam [4] al heeft plaatsgehad (want de vrouw is hier ook “zwanger”, zie vers 2 [5]), wordt beschreven in dit 12de hoofdstuk. Hier zien wij de Bruid van het Lam en in symbolische taal worden in dit eerste vers drie aspecten belicht van de openbaring van deze Bruid in de wereld van de laatste dagen. Er wordt gesproken over:

 1. haar kleding: dat is haar wandel (“bekleed met de zon”);
 2. haar fundament: haar wortels en haar grondslag (“de maan was onder haar voeten”) en
 3. haar versierselen: dat zijn de haar gegeven gaven [6] en bedieningen (“op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”).

Wij bepalen ons vandaag tot het eerste aspect, het aspect van haar kleding.

 

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom) van H. Siliakus. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Openbaring 12:2, “En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[6] Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking, Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus, Werkers in Gods dienst | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mijn ziel verwacht

111_avondmaal_bruiloft_gods_lamEr is een soort verwachting, waarbij men rustig iets anders kan doen en zelfs af en toe vergeet wat men verwacht. Dat is echter niet het ware verwachten.
De psalmist zegt in Psalm 130 vers 5a:

 • Ik verwacht de HEERE…

En hij voegt er aan toe:

 • “…Mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord.” (Psalm 130:5b)

Zo moeten wij de Here verwachten. Met een verwachting die ons, bij wijze van spreken, uit de slaap houdt, die ons voortdurend bezig houdt. Dit is verwachten-met-de-ziel. Het is waken.
Daarom vervolgt de schrijver van Psalm 130 in vers 6 met:

 • Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen!”

Met deze innige verwachting zag de oude Simeon uit naar de komst van zijn Zaligmaker. Toen hij Hem had aanschouwd, riep hij uit:
“Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord.” (Lukas 2:29)
Rust na het waken!
Hoe verwachten wij onze Here Jezus?
Zijn wederkomst is nabij. Doch niet alleen bij Zijn wederkomst, ook vóór die dag, heden, wil Hij Zich openbaren, keer op keer. Dat heeft Hij beloofd. Voordat de Bruiloft van het Lam [1] komt, zullen de hemelse Bruidegom en Zijn aardse Bruid elkander dikwijls ontmoeten.
Elk kind van God mag die wonderbare, lieflijke omgang met Jezus kennen.
Maar ziet u uit naar deze ontmoetingen?
Verwacht u Hem?
Uw ziel moet Hem verwachten!
En bouw op Zijn Woord. Hij zal ook tot u komen!

H. Siliakus

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht) van E. van den Worm. (noot AK)

.

Geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Jaag de liefde na

1-johannes-4-16

Een gebod

 • “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” (1 Korinthe 13:13) [1]

Zo luidt Paulus’ betoog als slottekst van het 13de hoofdstuk van de eerste Brief aan de Korintiërs. Naar aanleiding van deze tekst willen wij het hierbij hebben over 1 Korinthe 14:1a – Jaag de liefde na – als logische aansporing volgend op het eerder-bedoeld betoog van de apostel. In verband hiermee heeft een andere apostel van Jezus gezegd:

 • “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15:13)

Deze woorden van Jezus Zelf heeft Hij vooraf doen gaan van een gebod:

 • Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12)

Een gebod heeft alleen waarde, indien het wordt opgevolgd. De hieronder volgende verhandeling moge dienen tot een beter verstaan (begrip) van wat Jezus heeft gezegd en willen duidelijk maken.

.

Het voorbeeld van Jezus

Veel mooie verhalen zijn al geschreven geworden over “zelfopoffering” van mensen die zulk een grote liefde hebben tentoongespreid, daarin dat zij hebben willen sterven in de plaats van hun vrienden, of in het dragen van de straf welke bedoeld was voor een ander. Jezus echter heeft een nog gróter liefde getoond. Hij was gewillig om de heerlijkheid van de hemel te verlaten, om naar een van zonde zieke wereld te komen,… tot mensen van wie Hij wist, dat zij Hem niet zouden aannemen. Daarom staat er geschreven:
“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf (SV: dienstknecht) aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.” (Filippenzen 2:5-7)
En verder:

 • En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filippenzen 2:8)

Aan het begin van Zijn aardse loopbaan en bediening ging Hij eens op de sabbat een synagoge binnen. Dit gebeurde toentertijd in Nazareth, alwaar Hij ook opgevoed was. In die synagoge opende Hij het Boek dat Hem gegeven werd en Hij las daaruit:

 • “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen (SV: te prediken), om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating (ook uit de macht van zonde en satan [2]) te prediken en aan (ook geestelijk) blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.” (Lukas 4:18-19)

Toen Hij daar neerzat, waren de ogen der verzamelden op Hem gericht en zij verwonderden zich wat die woorden wel zouden betekenen. Hij zei toen tegen hen: “Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.” (Lukas 4:21b)
Die woorden waren vele honderden jaren tevoren al door de profeet Jesaja geprofeteerd:

 • “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten.” (Jesaja 61:1-2)

Jesaja profeteerde aangaande Jezus, Wiens bediening op aarde zou bestaan in “goed doen”. Maar het kwade geweten van de Nazareners werd geprikkeld en zij stonden op en wierpen Jezus uit, buiten de stad:
“En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.” (Lukas 4:28-29)
Feitelijk was het dus hun plan om Hem van de top van een berg neder te werpen, “maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg” (Lukas 4:30).
“God is liefde” heeft de apostel Johannes neergeschreven in zijn eerste Brief:

 • “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” (1 Johannes 4:8)

In Jezus, de Zoon, zien wij dezelfde karakteristieken als in God, de Vader:

 • Want in Hem (= Jezus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. (Kolossenzen 2:9)

Liefde vraagt nu eenmaal wederliefde en Jezus’ liefde werd bewogen over degenen die Hem de rug toekeerden! Daarom weende Hij ook over Jeruzalem, kort voordat de Farizeeën en Schriftgeleerden Hem kruisigden:
“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! (Mattheüs 23:37)
En wie kon zo met ontfermingen wenen als Jezus, Die kon wenen met de wenenden. Toen Zijn vriend Lazarus stierf en diens beide zusters diep bedroefd waren over hun groot verlies, werd ook Jezus bewogen, en “Jezus weende” (Johannes 11:35).

.

Liefgehad, maar Zelf gehaat

Jezus genas een mens die bezeten was en wierp een legioen duivelen uit hem, en gaf die mens kracht om weer een nieuw leven te leven. Maar de inwoners van die plaats vroegen Jezus te vertrekken. Zijn ontfermende liefde werd niet gewaardeerd, omdat Hij Zich had bemoeid met hun onwettige zaken.
Bij een andere gelegenheid waren de Joden zeer boos op Jezus en stonden klaar om Hem te stenigen. Jezus vroeg hun toen:
“Ik heb u vele goede (SV: treffelijke) werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij?” (Johannes 10:32)
Zij antwoordden toen:
“Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.” (Johannes 10:33)
Maar… Jezus was de vleesgeworden God”:

 • “En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God (in Jezus) is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” (1 Timotheüs 3:16b)

Dit is de verborgenheid der Godzaligheid!
Jezus vertelde aan de Joden dat Hij onder hen werken deed die niemand kon doen:
“Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en (beide) Mij en Mijn Vader gehaat. Maar (dit is geschiedt, opdat) het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat. (Johannes 15:24-25)
Desniettegenstaande heeft Jezus alle mensen lief, zelfs degenen die Hem haten; en was Hij gewillig om Zijn leven te geven als een verzoening voor onze zonden. Want God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)
In Gods Wet (= in het Oude Testament) staat geschreven dat er géén vergeving van zonden is zonder de uitstorting van bloed”.
Daar was geen ander bloed genoegzaam dan het bloed van Jezus, om verzoening te doen voor de zonden van de mensheid. Daarom moest Hij sterven.

 • “Want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mattheüs 26:28)

Het was verordineerd van vóór de grondlegging der wereld. Maar dit was voor de mens geen excuus om Hem te kruisigen.
Jezus wist dat het kruis Hem wachtte – tòch had Hij de mensheid lief. Alle mensen hebben gezondigd en verdienen de eeuwige dood. Maar Hij was gewillig om in Zijn grote barmhartigheid de zonden van de wereld weg te nemen, door die te dragen in Zijn lichaam toen Hij gekruisigd werd (lees Johannes 19). Afgenomen van het kruis heeft men Hem in een graf gelegd, waaruit Hij verrees door de kracht van de Heilige Geest! [3] Daarna is Hij ten hemel gevaren en zit nu aan de rechterhand Gods… een levende Christus, Die een Voorspraak is voor ons allen voor de troon van genade.

.

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

******************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Gehoorzaamheid aan God, Studie van CJH Theys, Volmaaktheid in Christus | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vergankelijkheid en overgave

Overgave

Hoe snel gaat de tijd voorbij en hoe waar is het, wat in Jakobus 4 vers 14 geschreven staat: Kortstondig is het leven, “het is gelijk een damp, die voor een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt”.
Machteloos staat de mens tegenover de vergankelijkheid. Hij heeft er geen antwoord op. Christenen zouden hiervan meer doordrongen moeten zijn dan anderen, doch uit de levenshouding en de levenswijze van velen van hen zou men af kunnen leiden, vreemd genoeg, dat zij denken hier – in deze tegenwoordige wereld – het eeuwige leven te hebben. Zo weinig haast maken zij met de heiliging des levens [1] en zoveel tijd en aandacht besteden zij aan de stoffelijke dingen.
Hoe dankbaar moeten wij er dan eigenlijk ook voor zijn dat God een tijd over ons heeft laten komen, waarin wij niet zo gemakkelijk en snel meer spreken als de mens die in vers 13 van Jakobus 4 wordt geciteerd (!):

 • “En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken.” [2]

Maar er schort iets aan ons geestelijk leven, wanneer wij alleen door omstandigheden van buitenaf – veelal “met harde hand” – tot bezinning zijn te brengen. Dan zijn wij geen haar beter dan die oude Israëlieten, die pas in de ballingschap te Babel tot inkeer en bezinning kwamen – “Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion [3] dachten” (Psalm 137:1) – en zullen wij weleens voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan!

.

Jakobus’ raadgeving

Laat ons daarom in de wel-aangename tijd de raad die Jakobus ons in het 15de vers van het 4de hoofdstuk van zijn brief geeft, opvolgen. Zeg altijd: “…Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen”. Het bedachtzame spreken dat ons hier wordt aangeraden zal echter van alle zin ontbloot zijn, als wij niet bij alles wat wij doen vragen: “Heer, wat IS Uw wil?” En dit veronderstelt op zijn beurt een leven in gemeenschap met de Here Jezus Christus. Want wanneer dit laatste ontbreekt, zullen wij op die vraag nimmer antwoord krijgen. Toch is er nog iets méér nodig. Namelijk: overgave aan God.

.

Een afdoend antwoord

Dit laatste is evenzeer vervat in Jakobus’ raadgeving! In Gethsémané sprak Jezus eenmaal:

 • “Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” (Lukas 22:42)

Jezus had die ervaring in de olijfhof niet nodig om tot deze volkomen overgave te komen. Maar wij doorgaans wel! Geperst, gestoten, gemangeld moeten wij meestal worden (als olijven), vóórdat wij het uiteindelijk uitbrengen. “Uw wil geschiede!” Doch, als wij eenmaal zover gekomen zijn, zullen wij ook kunnen nazeggen wat in Romeinen 14 vers 8 geschreven staat:

 • “Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.” (SV)

Overgave aan God is het enige afdoende antwoord op de vergankelijkheid van het leven! Bedachtzaamheid in woorden en vragen naar Gods wil is goed en betaamt alle mensen, maar op overgave aan God komt het per slot van rekening aan. Ware overgave van onze wil aan God verdrijft alle angst en onzekerheid, neemt de prikkel van de vergankelijkheid weg en geeft wonderbare innerlijke rust!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

**********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Oorspronkelijk was Sion of Zion de burcht van het voor-bijbelse Jeruzalem. Na de verovering van Israëls koning David werd Sion de Davidstad genoemd. Later werd Sion ook de aanduiding voor heel Jeruzalem of voor het Heilig Land. (noot AK)

.

Geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 22

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 22

De openbaring van de vergelding

“Ik kom spoedig (SV: haastelijk = met haast) en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openbaring 22:12) [1]
Dit is de boodschap van het gehele Boek: de OPENBARING van de Here Jezus Christus is nabij, Zijn wederkomst staat voor de deur. Tot driemaal toe zegt de Heer in dit laatste hoofdstuk: “Ik kom haastelijk”, ten teken dat het zeker is. Niemand zou dan tegen moeten werpen dat men dit 100 jaar geleden ook al las, want pas in onze eeuw – in deze laatste dagen – geeft de Heilige Geest ons de verklaring van het Boek Openbaring. Eeuwenlang is de inhoud verborgen gebleven, maar in onze tijd gaat dit Boek werkelijk open, waaraan wij weten dat het gordijn (de Voorhang [2]), van waarachter onze Heer zal verschijnen, al aan het opengaan is! Zijn komst is nabij!
Zijn openbaring is een gebeuren dat alle wereldgebeurtenissen te boven zal gaan en deze in belangrijkheid verre zal overtreffen. Dit komt onder meer hierin tot uiting dat, voorafgaand en als inleiding hierop, alle verborgen dingen in de wereld en in de Gemeente openbaar worden. Alle façades storten ineen, nu al. Alle maskers worden afgetrokken. Het gebeurt al, alle schijn en geveinsdheid komt aan het licht. De ongerechtigheid barst open als een overrijpe, stinkende vrucht. Jezus zei het al: “…er is niets bedekt wat niet geopenbaard (SV: ontdekt) zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.” (Mattheüs 10:26b)
Alle vuiligheid komt vandaag de dag naar boven, aan de oppervlakte. Duistere bedoelingen en gekonkel (= arglistigheid, doortraptheid, intriges) kunnen niet langer verborgen blijven. Het is een teken van de naderende openbaring van Jezus Christus. Er tegenover staat dat ook de verborgenheid van de gerechtigheid geopenbaard zal worden; de Gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar eerst het onkruid, daarna pas het goede koren. Nu is het werk dat Gods Geest doet in de levens van de Bruiloftskinderen nog goeddeels verborgen, maar ook dit zal straks openbaar worden!
Wij leven in de tijd van: “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” (Openbaring 22:11)
Daarom spreekt de Heer hier in Openbaring 22 vers 12 over een vergelding: Hij komt “…om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” Naar zijn of haar werk zal een ieder vergolden worden. Het wezenlijke en de aard van ieders werken zal openbaar worden. Ook de openbaring van de vergelding komt!
En niet alleen kinderen van de boze, misdadigers en zedeloze mensen zullen “buiten”, in de nacht (van de Grote Verdrukking), terechtkomen, maar ook Christenen die naar het vlees leven en het aardse aankleven en ook geveinsden, die een masker dragen zal hetzelfde lot treffen: “Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.” (Openbaring 22:15)
Deze mensen zijn afgodendienaars en liefhebbers van de leugen (veel of alles bij hen is schijn)! Zij zullen allen in “de buitenste duisternis” (= de Grote Verdrukking) terechtkomen, waar “gejammer en tandengeknars” [3] zal zijn. De waarschuwing in dit laatste hoofdstuk (zowel van het Boek Openbaring, alsook van de Bijbel) is dan ook dat wij alle maskers moeten afleggen, nu! Want anders worden ze ons wel afgetrokken. En waar dat gebeurt zal geen bekering maar verharding zijn! “Vuiler worden”! Wij hebben dit in de praktijk al menigmaal gezien.
Wie waarlijk Jezus verwachten zullen zich verre houden van alle leugen en alle afgoderij, maar ook van alle ongerechtigheid. Zij zullen slechts de wil van God verlangen te doen. En er staat:

 • “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op (SV: opdat hun macht zij aan) de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.” (Openbaring 22:14)

Zij zullen tot de Bruid behoren! Die “stad” is het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid des Heren. [4] Deze Bruidsgemeente zal bewaard worden uit de ure der verzoeking die over de hele wereld komt:

 • “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: Mijn lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10)

De Bruidsgemeente zal niet “buiten” (= in de Grote Verdrukking), maar “binnen” zijn. [5]
Dit laatste hoofdstuk van het boek Openbaring begint trouwens eveneens met een beschrijving van de heerlijkheid van deze Bruid:

 • “En hij (1 van de 7 engelen uit Openb. 21:9) liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de Troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht (SV: gevende zijne vrucht ). En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de Troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren (SV: heersen) in alle eeuwigheid.(Openbaring 22:1-5)

De volheid van de Godheid zal in haar geopenbaard worden. Hier niet alleen de Ark van het Verbond [6], maar ook het Verzoendeksel (die het Lam, de Zoon van God, uitbeeldt) op deze Ark. De Troon van God de Vader en van het Lam, God de Zoon, zal in de Bruidsgemeente gevonden worden, en de levende wateren van de Heilige Geest zullen uit haar voortkomen. Zoals ook Jezus heeft gezegd:

 • “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste vloeien (= voortkomen).” (Johannes 7:38 [7])

Zo machtig en volkomen zal het onsterfelijke leven – en de kracht van God – in de Bruidsgemeente geopenbaard worden dat de leden van dit Lichaam tot Bomen des Levens voor alle zaligen zullen zijn (de “heidenen” of “heidenvolken” van Openbaring 22:2 zijn “volken van zaligen).
Met de openbaring van deze ware Bruid van Christus eindigt dit boek. Wij horen haar samen met de Heilige Geest roepen: “Kom, Heere Jezus”, in vers 17 en 20:

 • “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het WATER des LEVENS nemen, voor niets.” (Openbaring 22:17)
 • “Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk = met haast). Amen. Ja, kom, Heere Jezus! (Openbaring 22:20)

En het is alsof in dit bijna laatste vers van de Bijbel de uitnodiging komt tot een ieder die horen wil, om in te stemmen met deze roep. Opdat die Bijbel hierna niet gesloten wordt, maar zal leven in ons en ook in ons dat krachtige verlangen zal werken om de Bruidegom te mogen ontmoeten.
Volgens Kolossenzen 3 vers 4 zal het dan ook zijn, dat als Christus straks geopenbaard wordt, wij met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid:

 • “Wanneer Christus geopenbaard zal worden (SV: zal geopenbaard zijn), Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Amen.

Schematisch overzicht

Het boek Openbaring in Tabernakel licht schema

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

.

Einde van dit 22ste hoofdstuk
EINDE van deze studie van het Boek Openbaring

.

********************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 22ste hoofdstuk van Openbaring, zie:

 1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 22, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
 2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 22, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

.

Graag verwijs ik ook nog naar de studie van Openbaring (een systematische verklaring) van Bijbelleraar H. Siliakus zelf, met de titel: Dingen die (met) haast geschieden moeten’.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligenvan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Mattheüs 8:12, “en de kinderen van het Koninkrijk (= gelovigen die NIET tot volle geestelijke wasdom zijn gekomen) zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
Mattheüs 22:12-13, “En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
Mattheüs 25:30, “En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Denk aan Mattheüs 25:10, “Toen zij (de dwaze maagden) weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.”
Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Voor meer UITLEG van dit 38e vers, zie onze ‘vers voor vers’ studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm. (noot AK)

.

*******************************************

Alle hoofdstukken met rechtstreekse links:

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Een NIEUW Pinksteren

Pinksterfeest_genadetijd

Het teken van Jona

De noodzaak van een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest [1] wordt vandaag de dag algemeen onderkend en de behoefte eraan is groot en wordt door velen gevoeld. De toestand waarin de Gemeente zich bevindt, spreekt dan ook voor zichzelf. Krachteloosheid, geestelijke dorheid en gebrek aan geestelijk inzicht zijn de problemen waar grote delen van de Gemeente mee te kampen hebben. De wijn is op en het feest stagneert. De zaak verloopt, zo wordt gevreesd. Wij doen er daarom goed aan om ons te verenigen in eenparig gebed en ernstig en aanhoudend te bidden om (geestelijke) “regen”.
Echter, wij moeten er rekening mee houden dat God vaak toelaat dat Zijn volk in grote benauwdheid komt, alvorens Hij de uitkomst en de verkwikking zendt! Datzelfde zult u ook in uw eigen, persoonlijk leven hebben opgemerkt. Dat doet God niet zomaar, maar met een bedoeling. Wij moeten wat leren. God liet toe dat Israël aan de Rode Zee in grote benauwdheid kwam te verkeren: voor hen de zee, achter hen hun vervolgers en aan weerszijden de woestijn. Waarom? Opdat zij zouden leren hun vertrouwen ten volle op God te stellen. God doet niets of laat niets toe zonder doel.
En wat het verlangen naar een nieuwe opwekking betreft, moeten (velen van) Gods kinderen zeker nog wat leren! De meesten van hen denken bij “opwekking” aan wonderen en tekenen, aan mensenmassa’s, volle kerken die te klein worden, en aan sensationele gebeurtenissen. “Tekenen en wonderen willen wij zien”! Dat zeiden ze in de dagen van Jezus’ rondwandeling op aarde ook. “Wij willen wel een teken zien”. Weet u wat Jezus antwoordde? Dit: “Sterf maar eerst”. U gelooft het niet? Toch is het zo. Jezus sprak:

 • “Het verdorven (= ongehoorzame) en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen (ander) teken gegeven worden dan het teken van Jona, de (ongehoorzame) profeet...” (zie, onder meer, Mattheüs 16:4) [2]

Met andere woorden: dit geslacht zal eerst, net als Jona, moeten sterven aan zichzelf. Het eigen ik zal eerst gekruisigd moeten worden. Zij zullen tot een totaal faillissement moeten komen.

.

Een wonderbare belofte

Voor allen die déze weg – van volkomen onderwerping en volkomen gehoorzaamheid – willen gaan hebben wij echter een wonderbare boodschap. Die kunt u vinden in Johannes 14:15-17,

 • Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17. namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

Onmiskenbaar gaat het hier over de doop met de Heilige Geest (zie vers 17b – “Hij… zal in u zijn”). De Heilige Geest was ook vóór Pinksteren (zie Handelingen 2) op aarde, maar niet IN mensen, niet “woning makende” IN de mens. Maar dit was het nieuwe van deze DOOP met de Heilige Geest. De 3-Enige God Zelf [3] maakt – door Zijn Geest – inwoning in een mens, die mens brengend tot de meest volmaakte gemeenschap met Hem die er tot dusver mogelijk is. God IN ons. Wat een Gave! Wat een Geschenk!
Nog aandachtiger dienen wij echter het hiervoor aangehaalde Schriftgedeelte te lezen en in het bijzonder de verzen 15-16 (van Johannes 14).
Uw eerste reactie is waarschijnlijk: “Het gaat hier toch over wat er na Jezus’ hemelvaart zou gebeuren?!” Ja, maar dan niet, zoals u vermoedelijk meent, als eenmalig gebeuren. Als wij goed lezen, ontdekken wij namelijk dat wij hier niet slechts te doen hebben met een verwijzing naar het gebeuren van Handelingen 2 als eenmalige vervulling! Niet alleen in de 10 dagen na Zijn hemelvaart, maar ook al die keren daarna – zovele malen als door Gods kinderen aan de voorwaarde van vers 15 (van Johannes 14) voldaan wordt zal gebeuren wat in vers 16 staat (!) – zal Jezus de Vader bidden om Zijn Heilige Geest uit te storten! Ergo (Latijn voor ‘dus’, ‘aldus’, ‘bijgevolg’) – wij kunnen ook NU een NIEUW Pinksteren ervaren! In zeker opzicht hebben wij het allemaal zelf in de hand!

.

Vereist is: gehoorzaamheid

Alles draait om de vraag: bewaren wij Zijn geboden? Dat is niet een wettisch opvolgen van geboden, neen, dat is leven in volkomen gehoorzaamheid aan Jezus. Een leven waarin het vlees werkelijk helemaal niets meer in te brengen heeft. Een leven waarin de eigen wil gekruisigd is. Als wij Jezus waarlijk liefhebben, willen wij Hem ook zonder vragen of tegensputteren gehoorzamen. Niet uit uw (vele) ‘arbeiden voor de Heer’, niet uit uw inspanningen, uw ijver, uw gaven, blijkt uw liefde voor Jezus. Neen, uit gehoorzaamheid alleen! Hij vraagt GEHOORZAAMHEID en geen offers. U kunt veel arbeiden voor de Heer en toch uw Heer niet echt liefhebben (vergelijk hoe het met de Gemeente van Efeze gesteld was – zie Openbaring 2:1-7), maar u kunt niet gehoorzamen zonder lief te hebben!
Waarom deed die zoon die eerst “nee” had gezegd, uiteindelijk tòch wat zijn vader van hem vroeg? Hij had zijn vader lief! Maar die andere, die zo vlug “ja” zei, had zijn vader niet lief. Zo zullen er ook vandaag de dag velen zijn die op Jezus’ vraag “hebt u Mij lief?” haastig en snel zullen antwoorden: “Ja, Here”!
Maar is het ook echt zo?
Niet voor niets stelde Jezus deze vraag tot driemaal toe aan Petrus:

 1. “Toen zij dan de (middag)maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.
 2. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.
 3. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.” (Johannes 21:15-17)

Dit deed Jezus opdat tot Petrus zou doordringen: Jezus liefhebben zonder Hem volkomen te gehoorzamen, is onmogelijk. De prijs die Petrus zou moeten betalen was dan ook: zich voortaan door een ander te laten omgorden en zich te laten brengen op plaatsen waar zijn vlees niet graag wilde zijn

 • “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt.” (Johannes 21:18)

Hoe belangrijk GEHOORZAAMHEID is blijkt wel uit het feit dat vele aanroepers van de Naam des Heren niet zalig zullen worden omdat zij de wil van God niet hebben gedaan:

 • Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” (Mattheüs 7:21)

.

Een NIEUW Pinksteren

Er zal een NIEUW Pinksteren komen! God heeft het beloofd. De Gemeente als geheel is nog altijd niet ingegaan in haar “beloofde land”. Tot nog toe zijn alleen enige “verspieders” ingegaan. Maar de Spade Regen komt. [4] Plasregens van zegen zullen er zijn. Vroege Regen en Spade Regen [5] zullen tegelijkertijd neerdalen (de, zo genaamde, “dubbele portie” – zie Hosea 6 vers 3 en Joël 2 vers 23:

 • Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen (SV: spade regen), die het land natmaakt (zodat er – geestelijke – groei tot volle wasdom komt).”
 • “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar (= Gods Geest, de Heilige Geest) tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen (SV: spade regen) in de eerste maand (= als in het begin).”

De Bruid zal haar sierlijke klederen aantrekken. Maar alleen zij die zich waarachtig onderwerpen aan Jezus zullen aan deze komende heerlijkheid deelhebben! Gehoorzaamheid vraagt de Heer. En geen zogenáámde gehoorzaamheid: gehoorzaamheid die acceptabel is voor ons vlees, gehoorzaamheid die ons vlees “buiten schot” houdt.
De zogenaamde gehoorzaamheid van Saul (zie 1 Samuël 15) leidde tot zijn algehele verwerping!
Hetzelfde zullen de laatste dagen te zien geven – denk aan de dwaze maagden [6] – en zien wij in feite nu al om ons heen gebeuren. Kom daarom tot een wandel van waarachtige gehoorzaamheid.
Wie wilt u dienen?
Voor hen die verkiezen de Here te dienen, is een NIEUW Pinksteren weggelegd!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[4] Nogmaals: Zie hiervoor onze studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)
[5] Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente.
Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).
Zie eventueel onze studie De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gehoorzaamheid aan God, Genadetijd Gods, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 21

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 21

Onder het dak van Gods Verbond

“En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: de tabernakel [1]) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan (SV: weggegaan).” (Openbaring 21:3-4) [2]
Dit zijn zegeningen die verbonden zijn aan het verbond van God. God wil bij ons zijn. Hij sloot met Abraham een verbond. Met het oude Israël sloot Hij het zo genaamde Oude Verbond (ofwel: het Oude Testament). En nu leven wij onder het Nieuwe Verbond (ofwel: het Nieuwe Testament). Een kenmerk van het Nieuwe Verbond is dat God – door de Heilige Geest [3]inwoning in ons wil maken. Wij mogen door genade al, tot op zekere hoogte, weten wat hier beschreven wordt, namelijk dat God bij Zijn volk woont. Daarom is het verkeerd om te denken dat wat wij in de laatste twee hoofdstukken van Openbaring lezen, alleen maar een mooi toekomstvisioen is. Het is iets wat wij nu al mogen kennen, zij het nog niet in volheid – want wij leven nog altijd in een wereld die in het boze ligt – maar een begin van deze zegeningen is al het deel van die kinderen Gods die waarachtig vervuld zijn met de Heilige Geest. Het zijn de zegeningen voor hen die leven “onder het dak van Gods Verbond”!
Het is waar dat hoofdstuk 21 aansluit op het vorige hoofdstuk. Maar wij moeten niet de vergissing maken te denken dat wat hier vermeld wordt – in deze 2 “Ark van het Verbond-hoofdstukken” – alleen maar toekomstmuziek is. Na het eindoordeel komt de vernieuwing van de hemel en de aarde:

 • “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.” (Openbaring 21:1)

Wanneer met alle zonden en zondaren is afgerekend, moet dit wel plaatsvinden. De oude aarde en hemel dragen de littekens van alle zonde en ongerechtigheid die er op en in is bedreven. Na de eindafrekening moet de reiniging door vuur plaatsvinden:

 • “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:10-13)

En God schept dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar deze nieuwe hemel en aarde zullen niet de reden zijn van alle geluk en blijdschap die dan gekend zal worden. Zoals wij ook heden met bewondering en bekoring de wonderen der natuur aanschouwen, maar dit op zichzelf brengt ons nog niet in de gemeenschap met Hem Die alles geschapen heeft!
De ruimte waar de gemeenschap en de tegenwoordigheid van God wordt ervaren, zal niet deze nieuwe hemel en aarde zijn, maar zal zijn het Nieuwe Jeruzalem [4] en dit is de Bruid of Bruidsgemeente des Heren.
In vers 2 van Openbaring 21 ziet Johannes deze “stad”, deze Bruid, neerdalen op de nieuwe aarde, en dan volgt die beschrijving van de verbondsheerlijkheid (in de verzen 3, 4 en volgende):

 • “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt (SV: toebereid) als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.” (Openb. 21:2)
 • “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: de tabernakel) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan (SV: weggegaan). En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon [5] (Openb. 21:3-6)

Niet aan die nieuwe hemel en aarde, maar aan dit Nieuwe Jeruzalem wordt dan ook dit en het volgende en laatste hoofdstuk van het Boek Openbaring gewijd.
Maar deze Bruid zal er niet pas dan, in die tijd, maar al veel eerder zijn. Deze stad, deze Bruid, zal er ook in het 1000-jarig Rijk [6] al zijn: “En zij (satan met zijn volgelingen) kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.” (Openbaring 20:9)
Maar nog eerder is zij er al. Voor Christus’ wederkomst zal zij er al zijn; het is de Bruid van het Lam, de Bruidsgemeente. Nu, in onze tijd, maken wij mee dat de Heilige Geest begint met het vormen van deze Gemeente. Deze Gemeente van de ware aanbidders, waarin die ware eenheid gekend zal worden waarvoor Jezus bad in Zijn Hogepriesterlijk gebed (in Johannes 17 [7]), zal onder de volle zegen van het Nieuwe Verbond leven. Zij die ertoe behoren zullen al iets van die zegeningen, die in Openbaring 21 en 22 worden beschreven, mogen kennen. Zij zullen toeleven naar de Bruiloft van het Lam [8]; het verbond zal voor hen een huwelijksverbond worden!
Die nieuwe hemel en aarde zullen als het ware de Voorhof zijn; de Bruidsgemeente is het Heiligdom – dat alsdan een geheel vormt met het Allerheiligdom – de tabernakel: “Zie de tabernakel Gods is bij de mensen…” (Openbaring 21:3b, SV).
Nog duidelijker wordt deze Bruid uitgebeeld door de Ark van het Verbond [9], het voornaamste object van de tabernakel. Deze Ark is in de diepste betekenis de plaats waar de volle zegen van Gods Verbond gekend en ervaren wordt!
Arke des Verbonds: in de Oude Bedeling [10] was de verbondsrealiteit geheel geconcentreerd op deze kist, de Troon waar God zetelde in het Shekinah-licht. [11] En hier vinden wij de eeuwige roeping en bestemming van de Bruidsgemeente. Zij zal het Huis des Verbonds zijn, waar al de zaligen voortdurend toegang hebben:

 • “En de naties (SV: de volken) die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.” (Openbaring 21:24)

De heerlijkheid van deze Gemeente wordt in bouwkundige termen – die geestelijk verstaan moeten worden (!) – beschreven in Openbaring 21 vers 9-21:

 • “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten, en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: 12.000 stadiën [12]. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: 144.000 el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 1ste fundament was jaspis, het 2de saffier, het 3de chalcedon, het 4de smaragd, het 5de onyx, het 6de sardius, het 7de chrysoliet, het 8ste beril, het 9de topaas, het 10de chrysopraas, het 11de hyacint, het 12de En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.”

De Troon van God en van het Lam zal gevonden worden in deze Bruidsgemeente:

 • “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet (SV: niet in haar) inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” (Openbaring 21:22-27)

Deze Gemeente zal het heerlijk Huis zijn waar alle zaligen onophoudelijk mogen vertoeven en waar zij in de tegenwoordigheid van God zijn. Onder het “dak van het Verbond” zullen zij daar leven. Overschaduwd door Christus – Hij is het Verzoendeksel – en voortdurend gemeenschap hebbend met Hem. Het zal een leven zijn dat nooit zinloos wordt, dat niet meer door de zonde zal worden aangetast, waarin steeds nieuwe werelden voor ons open zullen gaan. Een leven waarin verwondering en aanbidding ons zullen brengen tot hoogten van gelukzaligheid.
Zorg, dat u onder dit “dak” bent, nu reeds! Zeg, als een Ruth, tot onze hemelse Boaz: “Spreid Uw vleugel over (mij) uw dienares uit…” (Ruth 3:9b [13])
Onder ‘het dak van het Verbond’ is ook de enige plaats waar wij in de eindtijd veilig zullen zijn, wanneer de oordelen Gods over de wereld gaan.
Hosea 2 vers 18-19 leert ons dat de Heer van ons vraagt dat wij wandelen in geloof en in gerechtigheid en ons zullen stellen onder het “gericht” van Gods Woord:

 • “Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht (SV: in gericht), in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.” (Hos. 2:18-19)

Dit brengt ons onder dat gezegende dak van het Goddelijk Verbond!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 21ste hoofdstuk – wordt vervolgd

.

*****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 21ste hoofdstuk van Openbaring, zie:

 1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 21, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
 2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“. Link naar hoofdstuk 21, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[7] Voor meer UITLEG over dit 17de hoofdstuk, zie onze ‘vers voor vers’ studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[10] De Oude Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens vóór Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot AK)
[11] Shekinah-licht = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met BOVEN-NATUURLIJK Licht van God. (noot AK)
[12] Een stadie = 185,25 meter. En 12.000 stadie x (afgerond) 0,185 km. = 2.220 km.
Drie dingen worden “gemeten”: stad, poorten en muur! Niets wordt vergeten, en alles is volmaakt in de Here Jezus Christus.
Het symbolische getal “3”, hier aanwezig, spreekt ons van GODDELIJKE SPECIFICATIES (zoals in Openbaring 11:1-2).
De stad is dus een volmaakte “kubus” (met gelijke lengte, breedte en hoogtezie Openb. 21:16). Doet dit ons niet denken aan dat “Heilige der Heiligen” (ook wel het “Allerheiligdom” genaamd) in Israëls tabernakel, dat eveneens, qua afmetingen, een kubus was – alsóók de (later, door Salomo gebouwde) tempel. Dit Woord (Gods) meet en oordeelt alles! Maar, wij hebben al mogen inzien dat Gods werk VOLMAAKT is, dat niets ontbreekt, en dat alles in de volmaakte orde is geregeld.
Daar waren geen werktuigen nòch ander gereedschap meer nodig. Alle genoemde getallen geven een VOLEINDIGDE VOLKOMENHEID weer (zie Openb. 21:16-17) …12.000×12.000×12.000 stadiën… (want: “lengte, breedte en hoogte waren gelijk”). Wanneer wij nu bedenken dat 1 stadie een afstand is van 185 meter, en 12.000 stadiën dus 2.220 km. is, dan kunnen wij ons wel een voorstelling maken van de uitgestrektheid van deze heilige Gods-stad. Als een kubus telt zij dus 12 ribben, elk van 12.000 stadiën. Vermenigvuldigen wij deze getallen met elkaar, dan is de uitkomst 144.000. Dit merkwaardige, bijzondere, Bijbelse getal – zijnde de 144.000 geestelijk volmaakte zonen uit alle 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:4-8 en 14:1-5) – is onafscheidelijk verbonden aan deze heerlijke Gods-stad, het Nieuwe Jeruzalem,… de Bruid, de Vrouw van het Lam. (Gedeeltelijk overgenomen uit Openbaring 21 van CJH Theys – noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Het boek RUTH in profetisch licht van H. Silakus. (noot AK)

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Nieuwe hemel en aarde, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De hemelvaart die onze geest heden behoeft

hemelvaart

Efeze 2 vers 1 t/m 7 [1]

 • Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2. waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld (SV: naar de eeuw dezer wereld), overeenkomstig de wil van de aanvoerder (SV: de overste) van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3. onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 4. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5. ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 6. en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7. opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.”

De apostel Paulus spreekt hier van een hemelvaart, namelijk van onze hemelvaart naar de GEEST; een hemelvaart die nu, gedurende ons aardse leven, moet geschieden. Het is een geestelijke belevenis, die even reëel is als onze dood en opstanding in Christus. Was dit niet zo, dan konden de heilsfeiten, in Gods Woord vermeld, niet in de genoemde rangschikking in ons persoonlijk leven worden ervaren. Want er is eerst DOOD en daarna OPSTANDING, en deze beide moeten eerst zijn geschied, wil er sprake zijn van HEMELVAART! En zo is het ook in het Raadsplan van God!
Als wij geen lichaam hadden, zou er nooit gesproken zijn over OPSTANDING. Opstanding is daar – door God verordineerd en door Jezus Christus als Eersteling ervaren – omdat wij stoffelijke lichamen hebben. Deze lichamen moeten worden gebracht tot onverderfelijkheid; de zonde moet er eerst “uitgetogen” worden, zoals hiervan ook sprake is in onze onderhavige tekst, langs de enige weg die er voor ons is; namelijk die van dood en opstanding in Christus Jezus.
Maar de Here heeft méér dan dat voor ons gedaan; Hij is voor ons ook ten hemelgevaren: Hij heeft ons in Hem mede gezet in de hemel(Efeze 2:6b, SV). Zo dan, als wij waarlijk IN Christus zijn, zo is er geen verdoemenis meer voor ons. Wij zijn dan een Nieuwe Schepping Gods [2] in Hem en geroepen om ook als Hij ten hemel te varen. Straks zullen wij dit óók naar het opstandingslichaam ervaren, ter vervulling van de profetieën en beloften van God, maar ook NU naar de geest, gelijk de Geest in ons onderhavige Schrift-woord zegt: “Hij heeft ons mede levend gemaakt in Christus… en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus” (zie Efeze 2:5b-6).
De dood van Jezus wordt door ons ook niet ervaren in een echte – lichamelijke – dood, maar in de uittijging uit (= het eruit trekken of onttrekken van) ons wezen van de geestelijke dood. Zo ervaren wij Zijn opstanding uit de dood eveneens niet als een echte – lichamelijke – opstanding, die er voor het Lichaam van Christus nu nog niet is, maar als een innerlijk aandoen van het Nieuwe Leven; opdat wij ervaren, wat eens in Paulus was, die schreef: “Opdat ik Hem mag kennen!(Filippensen 3:10a)

 • “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” (Johannes 17:3)

Net zo is het gesteld met onze hemelvaart nu, die wij in dit artikel onder de loep zullen nemen.

.

De hemelvaart hoort tot de nu nog onzichtbare wereld van God

“Hemelvaart” is een geweldig groot begrip en houdt véél meer in dan wij bij oppervlakkige beschouwing ervan zouden denken. Als wij er diep over nadenken en de Geest ons hierin leidt, worden wij door dit begrip overweldigd.
Van Jezus Christus kennen wij Zijn lijden, Zijn dood en opstanding. Het waren reële feiten in het leven van Jezus; ze zijn voor ons, Christenen, begrijpelijk, als wij hierover onze gedachten laten gaan, omdat deze dingen voor het oog, dit is zichtbaar, waren geschied. Zijn lijden werd door velen aanschouwd; ook zijn dood werd door velen gezien. Van zijn opstanding waren er getuigen te over. Maar zodra het gaat over “hemelvaart”, hebben wij te maken met iets dat buiten het aardse vlak ligt, buiten ons gezichtsveld. Weliswaar hebben wij in de Bijbel hiervan getuigenis in Handelingen 1 vers 9-11:

 • “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging (SV: terwijl Hij heenvoer), hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11. die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar (SV: IN) de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Maar dit ten hemelvaren was zichtbaar tot op een bepaald ogenblik: “een wolk onttrok Hem aan hun ogen”. Toen zagen Zijn discipelen niets meer. En toch was er HEMELvaart, want Gods Woord getuigt dat Hij IN de hemel is opgenomen, Hij was dus gekomen op die PLAATS, waar Hij te voren reeds over gesproken had en waar Hij Zijn discipelen van verteld had, zeggende: “Weest niet bedroefd, Ik ga heen om u een plaats te bereiden” (SV):

 • “Laat uw hart niet in beroering raken;… Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14:1-2)

Toen reeds sprak Hij van deze gebeurtenis, waar Handelingen 1 vers 11 van spreekt. Maar de discipelen aanschouwden Zijn hemelvaart alleen maar tot een bepaalde hoogte. Toen kwam die wolk, die nam Hem van hun ogen weg. Ze hadden Hem daarna niet kunnen zien. Niemand van hen kon daarna getuigen hoe hoog Hij wel opvoer en waar Hij heen ging. Later konden zij zich, door de Heilige Geest, herinneren dat Hij hen betuigde dat Hij naar een PLAATS zou gaan, om ook voor hen daar een plaats te bereiden, opdat zij eenmaal met en bij Hem mochten zijn. Glorie voor God! In dit licht is de uitspraak van Jezus ook voor ons begrijpelijk – maar meer dan dit doen wij niet – “In het Huis van Mijn Vader zijn veel woningen” (Johannes 14:2). Dit heeft indirect met “hemelvaart” te maken.

.

“Hemelvaart” is beslist geen “ruimtevaart”

Als wij in Gods Woord de “hemelvaart” in beschouwing nemen – in Handelingen 1 vers 11 hebben wij, zoals wij hebben gezien, een getuigenis, en door genade geloven wij dit – dan zien wij dat “hemelvaart” beslist geen “ruimtevaart” is. Ruimtevaart kent “tijd’ (!), “afstanden”, “beperking”. Al deze dingen zijn vreemd als het gaat om “hemelvaart”. Wat wij ervan weten uit Zijn Hogepriesterlijk gebed, is dat Hij terugging naar Zijn Vaderlijk Huis, naar die wondervolle hemel en die glorie van God. Hij had er niet bij verteld hoe lang die reis zou duren en waar het Vaderlijk Huis precies wel was. Ook is aan Zijn hemelvaart geen “beperking” verbonden. Wij weten uit de Schriften dat Hij niet alleen maar ten hemel gevaren was en de hemelen was ingegaan, maar ook dat Hij daar nog altijd is als onze Hogepriester, die altijd voor de troon van Gods genade voor ons bidt. En dit is al eeuwen zo!
Als het dus gaat om “hemelvaart” hebben wij niet alleen maar GENADE nodig, maar ook de Zalving van God en een OPEN HEMEL, willen wij kunnen zien wat Stefanus zag en wat Johannes op Patmos aanschouwde, anders is dit ZIEN niet mogelijk. Wat Johannes en Stefanus aanschouwden wordt door een “ruimtevaarder” helemaal niet gezien. De ruimtevaart berust louter op MENSELIJK VERNUFT en VERMOGEN, maar als wij het hebben over “hemelvaart” houden al deze MENSELIJKE begrippen op. Maar God heeft Zijn kinderen een hemelvaart beloofd.
Laat ons de Bijbel nagaan, opdat wij een zuiver, Schriftuurlijk beeld zullen krijgen van wat God bedoelt met “hemelvaart” en wat eraan gepaard gaat in het leven van een “hemelvaarder”.

.

Henoch: een wandel met God

“Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” (Genesis 5:24)
Dit is het getuigenis dat wij van Henoch hebben. In deze sobere woorden is tevens de reden verklaard, waarom God hem wegnam: Henoch wandelde met God. Dit is dan het eerste gedrag dat God heeft verbonden aan “hemelvaart”.
Als wij dit nu bekijken in het licht van de passage van Efeze 2, die wij aan het begin van dit artikel hebben geciteerd, dan is er tegenover dit “wandelen met God” een “wandelen overeenkomstig de leefwijze van deze wereld”, dus naar de wil van “de overste van deze wereld” (zie Efeze 2 vers 2).

 • “Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.” (Efeze 2:3)

Dit is een wandel naar het vlees, in de oude mens, in de krachtdadige werking van satan zelf, want hij beïnvloedt de gedachten van de mensen en maakt van het vlees van de mens zijn “speeltuin”. En al naar gelang en mate dat hij ons kon beïnvloeden, wandelden en handelden wij eertijds met hem, wij wandelden in zijn wegen. Dat deed Henoch niet; hij wandelde met God! En hiermee is alles gezegd wat tegenover dit wandelen naar het “vlees” staat. Het gevolg hiervan was dat Henoch in zijn leven een letterlijke hemelvaart had gekend.
Ik zeg u met het Woord van God: Als wij waarlijk WANDELEN met Hem, nu, terwijl wij hier het leven hebben, waar wij nu leven in de bedeling van de Heilige Geest, daar is het mogelijk om nu reeds GEESTELIJK een hemelvaart te beleven. De hemelvaart van ons lichaam komt dan straks, daar hoeven wij dan niet aan te twijfelen; hier moet een “opstanding”, een “onverderfelijk-gemaakt-worden” aan voorafgaan.
Henoch wandelde met de Geest van God. Al staat het niet zo in de Bijbel geschreven, maar “de Here is de Geest”, God is een Geest. En zo geloof ik met geheel mijn hart dat de Geest van God in het leven van Henoch, de rechtvaardige, aanwezig was geweest en dat hij ten hemel was gevaren door die wondervolle kracht van de Heilige Geest! Het geschiedde niet in eigen kracht, want er staat geschreven “God nam hem weg”. En hoe zal God een mensenkind, zijnde hier op aarde, hebben weggenomen, als het niet was door de kracht van de Heilige Geest?

.

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*******************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)

.

Geplaatst in de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen