Openbaring 9 vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 9

Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking (vervolg)

.

Openbaring 9 vers 12, “Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.”
Na dit eerste “wee”, ten tijde van de GROTE VERDRUKKING, volgen er nog 2 “weeën” (namelijk: het 6de en 7de bazuinoordeel).

De 6de engel bazuint

Openbaring 9 vers 13, “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik HOORDE uit de 4 horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.”
Dit “gouden altaar”, dat vóór God staat, komt in het tabernakelpatroon [4] overeen met het WIEROOK-ALTAAR, dat symboliek is voor de GEBEDEN en AANBIDDINGEN van de heiligen. De “4 horens”, die aan de 4 hoeken van dit altaar uitsteken, symboliseren de KRACHT GODS, als antwoord op het gebed. Want de Almachtige hoort en verhoort de gebeden van Zijn kinderen:
“…u zult tot Mij bidden [5] en Ik zal naar u luisteren.” (Jeremia 29:12b)
“en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.” … “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 3:22 + 5:14-15)
Die gebeden zijn, onder andere, wat geschreven staat in Openbaring 6 vers 10: “En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?”
Nu gaat de GODDELIJKE RECHTER over tot OORDELEN en WREKEN…
Daarom spreekt Gods stem uit de “4 horens” van dit “gouden altaar”.

Openbaring 9 vers 14, “Die (stem) zei tegen de zesde engel die de bazuin had: MAAK DE 4 ENGELEN LOS die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.”
Hier is de Goddelijke opdracht om de “4 engelen” (de “4 winden” of geesten des hemels of der aarde – vergelijk Openbaring 6:1-8, 7:1 en Zacharia 6:5 [6]), “die gebonden zijn bij de grote (WERELD)rivier, de Eufraat”, LOS TE LATEN! De dag van Gods wrake is dan aangebroken!
Wij weten dat deze 4 “engelen” “geesten” of “machten” zijn:
Het OORDELENDE / WREKENDE WOORD GODS, nu gespeend van (= zonder) alle GENADE,
De OORLOGSGEEST,
Het SPOOK van de HONGER,
De GEWELDDADIGE DOOD.
Nu slaan deze “4 engelen” niet meer met mate toe. Voorheen waren zij “GEBONDEN”, werden zij door de GROTE BARMHARTIGHEDEN GODS in zekere mate weerhouden. Hun tuchtigingen dienden dan tot BEKERING van de mensenkinderen. Hier slaan zij echter toe in de GROTE VERDRUKKING. Dan is het woord “GENADE” reeds geschrapt uit Gods “hemel-woordenboek”! Dan is de GENADEDEUR, zoals wij reeds weten, door God Zelf GESLOTEN (vergelijk Genesis 7:16 [7]).
Hier worden zij “LOSGELATEN” enkel en alleen TOT VERNIETIGING van de ONBEKEERLIJKE, ANTI-CHRISTELIJKE, SATANISCHE mensheid ten tijde van de Grote Verdrukking!
Wij weten (vermoedelijk) al dat de rivier Eufraat symboliek staat voor de mensheid, omdat haar wieg in haar stromenland lag: “Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 4 hoofdstromen. …de eerste rivier is Pison … de tweede rivier is Gihon; … de derde rivier is Tigris…. En de vierde rivier is de Eufraat.” (Genesis 2:10-14).

Openbaring 9 vers 15, “En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.”
Deze geestelijke machten zijn bereid “tegen het uur, de dag, de maand en het jaar”. Letterlijk staat er in het Grieks dat zij bereid zijn VOOR dat ogenblik, om op deze wereld, ten tijde van de Grote Verdrukking, te worden losgelaten, opdat de mensheid dan voor een DERDE DEEL zal worden VERNIETIGD!
De wereldbevolking van deze laatste dagen kunnen wij stellen op bijna 8 miljard. Een derde deel ervan is dus ruim 2,5 miljard (2.500.000.000 !), dat hier wordt gedood door een dàn heersende WERELDOORLOG!

Openbaring 9 vers 16, “En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (= 200.000.000), en ik hoorde hun aantal.”
Dit tweede “wee”, na de aanvang van de Grote Verdrukking, is dus een WERELDOORLOG! Deze mag men wellicht zien als een INSTALLATIE-OORLOG van de ANTICHRIST als WERELDDICTATOR. Volgens Openbaring13:4b moet de gehele wereld proefondervindelijk erkennen: “Wie is aan dit beest gelijk? En WIE KAN ER OORLOG TEGEN VOEREN?”

Openbaring 9 vers 17-19, “En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige (letterlijk: zwartblauwe)  en zwavelkleurige (NBV: zwavelgele) borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het VUUR, de ROOK en de ZWAVEL die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen (SV: hoofden [8]) eraan, en daarmee brengen zij schade toe.”
In deze verzen (en het vorige, zie vers 16) wordt het leger van de antichrist, dat zijn heerschappij op de gehele aarde moet vestigen, beschreven. Alleen zijn RUITERIJ (een bereden legereenheid) ofwel zijn CAVALERIE (strijdmacht te paard) zou al “tweemaal tienduizend maal tienduizend” (2 x 10.000 x 10.000 = 200.000.000) man sterk zijn!
Deze ruiterij is aangegord met pantsers (“borstharnassen”) in de – 3 dreigende – kleuren:
VUURROOD,
ROOKKLEURIG,
ZWAVEL
Ze worden aangevuurd door SATANS HELSE KRACHTEN (vergelijk het 5de bazuinoordeel in vers 1-12 van dit hoofdstuk). Daarom zijn de hoofden van de paarden “als LEEUWENKOPPEN” en zijn hun staarten “als SLANGEN, met KOPPEN”! Zij vernietigen zo ⅓ deel van de mensheid met hun (levensbedreigende plagen van) “VUUR, ROOK en ZWAVEL !”

Openbaring 9 vers 20-21, “En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, BEKEERDEN ZICH NIET van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook BEKEERDEN zij ZICH NIET van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht (SV: hoererij) en het plegen van diefstal.”
De wereld ten tijde van de Grote Verdrukking is een ONBEKEERLIJKE WERELD van UITERSTE ONGERECHTIGHEID (zie Ezechiël 21:25 [9]); een wereld, die zich NIMMERMEER zal afwenden van haar:
“AFGODEN” (demonen aanbidden en afgoderij) – vers 20,
“MOORDEN” – vers 21,
“TOVENARIJ” (hekserij, occulte praktijken) – vers 21,
“ONTUCHT” (hoererij, zedenverwildering) – vers 21,
“DIEFSTAL” (zich onwettig verrijken) – vers 21.

 

EINDE van hoofdstuk 9

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [10]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God)van E. van den Worm en/of Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakelvan CJH Theys. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[6] Openbaring 6:1-8, “En ik zag hoe het Lam (van God) het eerste van de zegels opende en ik hoorde één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een WIT paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (= levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (misschien ook wel: door “wilde beesten” = door beestachtige mensen) van de aarde.”
Openbaring 7:1, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.”
Zacharia 6:5, “Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.”
[7] Genesis 7:16, “En die (alle vlees waar een levensgeest in was, twee aan twee) kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.”
[8] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[9] Ezechiël 21:25, “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid,”
[10] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Advertenties
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 9 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 9

Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking

 • Zie nogmaals het SCHEMA aan het eind van hoofdstuk 8

.

De 5de engel bazuint

Openbaring 9 vers 1-4, “En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag (alle taferelen werden door de apostel scherp onderscheiden, zo waren – door de Geest – de functies van het gezicht van Johannes in kracht toegenomen) EEN STER, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de SLEUTEL van de PUT van de AFGROND gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen SPRINKHANEN op de aarde, en hun werd MACHT GEGEVEN, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.” [4]
Hier wordt weer (net als in Openbaring 8:10a [5]) een “uit de hemel gevallen ster” gezien. Deze “ster” valt op de aarde en aan deze “ster” wordt de “sleutel van de put van de afgrond” gegeven.
Duidelijk geeft de Schrift hier aan dat de uitleg wederom in GEESTELIJKE ZIN moet worden gezocht. Deze “ster” symboliseert dus vóór haar val een HEMELBURGER, een lid van Gods Koninkrijk (vergelijk Openbaring 8:10b [6]). Deze persoon is uit zijn hemelpositie gevallen door in te gaan op satans verleidingen. Hier ontvangt hij de “sleutel van de put van de afgrond”.
Met een SLEUTEL opent men een deur. Een “sleutel” symboliseert dan ook MACHT, zowel in GOEDE als ook in SLECHTE zin.
In Mattheüs 16:19 vormen “sleutels” de macht van de Heilige Geest en Zijn Gaven [7] / Openbaringen: “En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.”
In Openbaring 3:7b is de “sleutel van David” wederom de macht van de HEILIGE GEEST: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent.”
In Openbaring 1:18b zijn de “sleutels van de hel en de dood” de SATANISCHE MACHTEN: En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: van de hel) en van de dood zelf.”
Hier zegt de Here, dat Hij ALLE SATANISCHE MACHTEN onder Zijn controle heeft, dat Hij ze heeft OVERWONNEN!
In dit 1ste vers van hoofdstuk 9 is deze “sleutel” niemand anders dan de SATAN ZELF, die eerst uit de hemel wordt geworpen (zie Openbaring 12:7-12 [8]) en die dan deze gevallen “christen” aandoet met zijn eigen macht: “En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht” (Openbaring 13:2b).
Wij zien hier daarom ook niets anders dan het begin van de manifestatie van de ANTICHRIST:

 • “Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand (= de Heilige Geest, inwonend en werkzaam in de Geestvervulde christenen) die hem (= de antichrist) nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is (= bij de wegname / bewaring van deze christenen vlak na het begin van de Grote verdrukking [9]). En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst (= bij de zichtbare Wederkomst van Christus, aan het eind van de Grote Verdrukking [10]); hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (2 Thessalonicenzen 2:7-10).

Met zijn manifestatie vangt de periode aan van de GROTE VERDRUKKING, die 3½ jaar – “42 maanden” ofwel “1260 dagen” ofwel “een tijd en tijden en een halve tijd” – zal duren:

 • “Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden (Openbaring 11:2)
 • “En de vrouw [11] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” (Openbaring 12:6)
 • “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:14)
 • “En het (beest uit de zee = de antichrist, zie vers 1) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen.” (Openbaring 13:5)
 • “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniel 7:25)

In “de put van de afgrond” wonen machten der duisternis, DEMONISCHE en HELLEMACHTEN. Ze worden hier mee opgeroepen om ALLE mensen te overweldigen, die het “zegel van God aan hun voorhoofd” niet hebben.
WIE hebben wel “het zegel van God aan hun voorhoofd”? (vergelijk Openbaring 7:2-3 [12]). Het zijn minstens zij, die WEDEROM GEBOREN zijn, die door de HERSCHEPPENDE KRACHT van de HEILIGE GEEST de GEDACHTEN VERNIEUWD hebben:

 • “En word niet aan deze wereld (die in het boze gelegen is) gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (NBV: vernieuwing van uw denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God (Romeinen 12:2)
 • “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.” (Kolossenzen 3:2)

Het zijn dus minstens diegenen die zich hiertoe tot God BEKEERD HEBBEN. Wij zien hier duidelijk Gods opperheerschappij over alle machten van de vijand, want van AL DEZULKEN (die “het zegel van de levende God” hebben) zullen deze hellemachten AF MOETEN BLIJVEN!
De Gemeente/Kerk van Christus zal in deze tijd nog in de wereld zijn, behalve de “mannelijke zoon”, Gods 144.000, die omtrent deze tijd zal zijn “weggerukt tot God en Zijn troon”:

 • “En zij baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 verzegelden uit Openbaring 7:4-8 en 14:1-5), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5, SV).

De BRUIDSGEMEENTE zal niet lang hierna worden weggevoerd naar “de woestijn”:

 • “En de vrouw [13] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking).” (Openbaring 12:6)
 • “En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind (SV: het manneke) gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist). En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.” (Openbaring 12:13-16)

Wij leren, uit deze teksten van Openbaring 12, dat de BRUIDSGEMEENTE de manifestatie van de ANTICHRIST, in de BEGINPERIODE ervan, nog meemaakt!
Uit deze teksten (van Openbaring 9:1-4) zien wij ook dat het “leger” der demonen en hellemachten ZÉÉR aanzienlijk is. Dit “leger” wordt door Johannes eerst gezien als “rook, die de zon en de lucht verduistert”. Maar als hij nauwkeuriger ziet, ziet hij, dat die rook HELLE-“SPRINKHANEN” zijn, giftig als “schorpioenen”…

Openbaring 9 vers 5-6, “En hun (de sprinkhanen, zie vers 3) werd macht gegeven, NIET om hen te DODEN, maar om hen te pijnigen, VIJF MAANDEN lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.
Deze hellemachten hebben niet de opdracht om de mensheid te doden, maar opdat de mensheid BEZETEN van hen zal zijn. De GEHELE mensheid, behalve zij die “het zegel van God aan hun voorhoofd hebben”, kent dan een ACHTERVOLGINGSWAANZIN gedurende 5 maanden.
Als zo’n hellemacht een mens aanvalt, spuit hij zijn giftig wezen in hem uit. En de pijn ervan is als een steek van een schorpioen… In hun achtervolgingsangsten zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden… Pas na 5 maanden zal er ‘rust’ zijn, als alle mensen (in de ogen van satan) ‘goed’ BEZETEN zijn door de hellemachten. ALLE mensen, behalve weer degenen die het “zegel van God aan hun voorhoofd hebben”.

Openbaring 9 vers 7-10, “En de sprinkhanen zagen eruit ALS PAARDEN DIE VOOR DE OORLOG GEREEDGEMAAKT ZIJN. En op hun koppen droegen zij KRANSEN (SV: KRONEN) als van goud, en hun GEZICHTEN leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang.”
Deze HELLE-MACHTEN BESPRINGEN als “SPRINKHANEN” de mensen, zijn DRIEST (= wild en woest) als OORLOGSPAARDEN, hebben op goudlijkendeKRANSEN” of “KRONEN” op hun hoofd en hebben aangezichten als “GEZICHTEN VAN MENSEN”.
Zij lijken dus op KINDEREN GODS, op ENGELEN DES LICHTS (zie 2 Korinthe 11:13-15, Mattheüs 24:5 + 23-24 [14]), maar zijn in feite HELLE-VERLEIDERS, VERLEIDENDE als VROUWEN MET LOSHANGEND HAAR! Zij VERSCHEUREN en VERSLINDEN hun prooien als LEEUWEN. Zij zijn STERK als IJZER en hun komst is ANGSTWEKKEND als een SNELOPRUKKEND LEGER!
Zij hebben “staarten als SCHORPIOENEN”, die hun dodelijke aard, de geestelijke dood, als een gif spuiten in de mensen: “de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart” (Jesaja 9:14b).
Wij hebben hier dus te maken met een SATANISCH LEGER, dat eerst enkel en alleen uit DEMONEN en HELLE-MACHTEN (de “rook” uit Openbaring 9:2-3) bestaat, maar spoedig ook vele BEZETEN MENSEN in hun gelederen telt… En dit leger rukt zó op in SATANISCHE MACHT, opdat de antichrist, die nu de WERELDTROON gaat bezetten, WERELDHEERSER zal worden.

Openbaring 9 vers 11, “En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.”
Dit HELLE-LEGER heeft als koning en leider “een engel uit de afgrond”, wiens naam “ABADDON” is (letterlijk: VERNIETIGING, ONDERGANG). In het Grieks heet hij “APOLLYON” (letterlijk: VERNIELER).
Het is satans bedoeling om in het laatste der dagen de GEHELE Gemeente/Kerk van Christus op aarde te VERNIELEN. In de GROTE VERDRUKKING zal hij hiertoe in staat worden gesteld:

 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)

Christus profeteerde reeds over dit satanisch drijven (= mensen op-/wegjagen) van de laatste dagen. Hij (satan) zou “geen ene steen op de andere laten”: “Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.” (Mattheüs 24:2)
Dat Jezus NIET doelde op de (stenen) tempel van Herodes, die in het jaar 70 na Christus zou worden verwoest, maar op de GEESTELIJKE TEMPEL van de HEILIGE GEEST [15] in het laatste der dagen [16], bewijzen Zijn verdere woorden (lees Mattheüs 24:4-51).
Ten tijde van de GROTE VERDRUKKING zal de Gemeente/Kerk van Christus – namelijk dàt gedeelte dat in de wereld achter zal moeten blijven (onder andere: de “dwaze maagden” die niet gereed zullen zijn als de Bruidegom komt om Zijn Bruid/Bruidsgemeente te halen [17]) – haar “holocaust” (= vernietiging) vinden. GEESTELIJK gezien zal deze “holocaust” haar echter tot OVERWINNING leiden:

 • “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden), bekleed met WITTE gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam (van God)! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met WITTE gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam (van God). Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openbaring 7:9-17 [18])
 • “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam (van God), met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4)

Wij hebben reeds gezien (bij de behandeling van Openbaring, hoofdstuk 7) dat “de 144.000” verzegelden –het ALLERHEILIGDOMSGEDEELTE van de Gemeente/Kerk– een “VERTICALE”, dat is HEMELSE vlucht zal hebben bij hun “wegrukking” (zie Openbaring 12:5 [19] – een “HENOCH-ERVARING” [20]), en dat de BRUIDSGEMEENTE –het HEILIGDOMSGEDEELTE van de Gemeente/Kerk– een “HORIZONTALE” vlucht zal kennen naar de “woestijn”, “buiten het gezicht van de slang” (zie Openbaring 12:14 [21]; een “NOACHBEWARING” [22]). De rest van Gods Gemeente/Kerk –het VOORHOFSGEDEELTE– zal echter door de ANTICHRISTELIJKEN, de “HEIDENEN”, WORDEN VERTREDEN, dat is GEDOOD, ALS MARTELAREN: “Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten (SV: en laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel [= het Heiligdom] is) en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang.” (Openbaring 11:2)
ALLES wat CHRISTEN is (en ten tijde van de Grote Verdrukking nog op aarde is omdat men niet gereed was voor de BEWARING door God – zie Openbaring 3:10 [23]), wordt dan gedood:

 • “En de draak werd boos op de vrouw [24], en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:17)
 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen (deze “dwaze-MAAGDEN”-gelovigen zullen, helaas, de marteldood moeten sterven – zie Openbaring 20:4 [25]), en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)

Zelfs AL WAT OP CHRISTENEN LIJKT (denk aan de “grote hoer” uit Openbaring 17, het beeld van de valse staatskerk [26]) wordt te NIET GEDAAN: “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” (Openbaring 17:16)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [27]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Openbaring 8:10a, “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel,…”
[6] Openbaring 8:10b, “…een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen (beeld van het GEESTELIJK/ christelijk DENKEN en de GEESTELIJKE/christelijke BEGINSELEN van de volkeren).”
[7] Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[8] Openbaring 12:7-12, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam (van God) en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
[9] Zie eventueel ons artikel De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[10] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[11] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[12] Openbaring 7:2-3, “En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”
[13] Zie noot 11.
[14] 2 Korinthe 11:13-15, “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.”
Mattheüs 24:5 + 23-24, “Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” … Vers 23-24: “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.”
[15] 1 Korinthe 6:19, Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?”
1 Petrus 2:4-5, “kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.”
[16] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie Openbaring 7 vers 9-17 (+ gratis UITLEG)van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Openbaring 12:5 (SV), “En zij baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 verzegelden uit Openbaring 7:4-8 en 14:1-5), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
[20] Genesis 5:24, “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.”
Hebreeën 11:5, “Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.”
[21] Openbaring 12:14, “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).”
[22] Genesis 7:23, “Zo verdelgde Hij (= God) alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was.”
Lukas 17:26, “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.”
[23] Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
[24] Zie noot 11.
[25] Openbaring 20:4, “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand (dit is dus: tijdens de Grote Verdrukking). En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.”
[26] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[27] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (9): Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?

Een artikel van A. Klein

Openbaring 12 vers 1-6 en 13-17:

“En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de zon, en de maan was onder HAAR voeten, en op HAAR hoofd een kroon van twaalf sterren; En ZIJ was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de VROUW, die baren zou, opdat hij HAAR kind zou verslinden, wanneer ZIJ het zou gebaard hebben. En ZIJ baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en HAAR kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar ZIJ een plaats had, HAAR van God bereid, opdat zij HAAR aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen (= 3½ jaar).” …
“En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de VROUW vervolgd, die het manneke gebaard had. En
(aan) de VROUW zijn gegeven twee vleugels (als) van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (= 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de VROUW water als een rivier, opdat hij HAAR door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de VROUW te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de VROUW, en ging heen om krijg (= oorlog) te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openb. 12:1-6 en 13-17, SV)

Om te beginnen:

 • DEZE VROUW is en kan (in het licht van de Bijbelse profetie en de openbaring van Gods Geest) niemand anders zijn dan “de Bruid van het Lam van God”. Zij is die glorieuze Gemeente, waarvan de Heilige Geest spreekt in Efeze 5 vers 27: “een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar die heilig en onberispelijk is”! Met andere woorden: zij is hier “volmaakt geworden”, zondeloos, doordat zij gekomen is “tot de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13b).
 • Kan dit waar zijn? Ja, en ALLEEN omdat “de volheid van de Godheid Lichamelijk” in haar woont (zie Kol. 2:9, Ef. 3:19b, 4:13b). En dit wordt gesymboliseerd door die zon, maan, en die sterren (uit Openb. 12:1)! Respektievelijk het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

.

Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is

1.
Velen zien in deze “VROUW” het volk ISRAËL en in de “mannelijke zoon” de CHRISTUS.
Ten eerste: Het volk Israël was – als volk in het verleden – nooit, en bij de geboorte van Christus in het geheel niet, in zulk een staat van heiligheid en heerlijkheid gebracht, als hier (in Openb. 12:1) beschreven.
Ten tweede: Johannes moest bij het aanschouwen van de visioenen (of: gezichten – zie noot [1]) op Patmos schrijven over “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN (dit is: NA dit ogenblik – zie Openb. 1:19). De beelden van deze openbaringen van Christus betreffen dus IN HET GEHEEL NIET gebeurtenissen uit het VERLEDEN, zoals de geboorte van de Heiland er één is. Bovendien werd Christus na Zijn geboorte helemaal niet “weggerukt tot God en Zijn troon” (zie Openb. 12:5b). Jezus werd wel ongeveer 2 jaar na Zijn geboorte (zie Matth. 2:16) weggebracht naar EGYPTE om de moordende hand van Heródes te ontlopen (zie Matth. 2:13-18). 

2.
Anderen noemen deze “VROUW” inderdaad de Gemeente (of: de Gemeente-van-alle-tijden), maar haar zoon de CHRISTUS!
Ten eerste: De Gemeente bestond bij de geboorte van Christus nog helemaal niet, maar ontstond pas bij de eerste Pinksterdag.
Ten tweede: Christus is in het geheel niet voortgekomen uit de Gemeente, maar het OMGEKEERDE is waar! De Gemeente is voortgekomen uit Christus!

3.
Weer anderen zien in deze “VROUW” Maria, de moeder van Jezus, en in haar zoon, de CHRISTUS.
*) Hoewel Maria waarlijk wel een heilig en ingetogen leven had geleid, voldoet zij toch niet aan dit grootse beeld van Openbaring 12 (zie noot [2]). Vooral ontbrak aan haar aardse leven “de 12-sterrige kroon”, beeld van de machtige werken in de kracht van de Heilige Geest, dat reiken zou tot aan de einden der aarde (3 x 4 – zie noot [3])!
*) Bovendien zijn én Maria én de onvolprezen geboorte van de Christus ZAKEN UIT DE VERLEDEN TIJD en hier dus NIET terzake doende! (Want er staat, zoals al eerder vermeld, duidelijk in Openbaring 1:19 geschreven: “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN).

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

********************************************

[1] En deze Openbaring (dit “gezicht”) kreeg Johannes ongeveer 90 na Christus. Dus vele jaren NA de geboorte, en zelfs vele jaren NA het sterven en de hemelvaart van Christus.
[2] In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 12 vers 1:
Johannes bevindt zich kennelijk nog steeds op aarde en ziet ‘in/aan de hemel’ (zie woordstudie 3255 het Griekse woord “ouranos”) een ‘groot teken’ verschijnen (vergelijk vers 3 en 15:1 – zie 3995 het Griekse woord “sēmeion”), dat als het ware wordt geprojecteerd op het hemeldoek. Het beeld doet enigszins denken aan de droom van Jozef (zie Gen. 37:9). De vrouw in het visioen wordt getekend als een hemelse figuur (vergelijk Openb. 1:16, 10:1 en19:7), die bekleed is met de zon (vergelijk Ps. 104:2) en de maan als voetbank heeft, dat wil zeggen: als iemand die zich in een bijzonder verheven positie, een ereplaats, bevindt. Gekroond met 12 sterren, een teken van koninklijke waardigheid… Het is ONwaarschijnlijk dat we hier concreet hebben te denken aan Maria, de moeder van Jezus; zij wordt in het Nieuwe Testament NOOIT als een hemelse figuur of als moeder van de gelovigen voorgesteld. In de openingsscène van het visioen wordt zij getekend in haar hemelse, verheerlijkte gestalte…
[3] Het getal 3 = Heel kort samengevat: Het symbolische getal voor de Heilige Geest (1 = het symbolische getal voor de Vader en 2 het symbolische getal voor de Zoon). Het getal 4 = Ook heel kort samengevat: Het symbolische getal voor de 4 kompas-richtingen van deze aarde (noord, oost, zuid, west).

********************************************

Inhoudsopgave:

Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?
Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is.
Wie de VROUW uit Openbaring 12 dan WEL is.
Vergelijking van teksten uit het Hooglied –het Boek, dat gaat over “Bruid en Bruidegom”– met Openbaring 12.
Ook nog een vergelijking van teksten uit Openbaring 21 met Openbaring 12.

.

De beschrijving van deze heerlijkheid in Openbaring 21 komt overeen met de beschrijving van Openbaring 12:1. Zie de vergelijking in onderstaand schema:

Openbaring
12 vers 1
Openb. 21 vers … Tekst (van Openb. 21 vers …) Opmerkingen
“bekleed met de zon”; Vers 11 “had de heerlijkheid Gods”
“haar licht was als de steen Jaspis (= diamant) (zie Openb. 4:3);
“zon”:
het symbool van de vrouw voor God, de Vader;
Vers 23 “de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht”;
“de maan onder haar voeten”; Vers 14 “12 fundamenten” = de 12 apostelen van het Lam (zie Ef. 2:20) (de 12 “Vroege Regen” apostelen); “maan”:
het symbool van de vrouw voor God, de Zoon;
Vers 19-20 Deze fundamenten waren “met kostelijk gesteente versierd”;
Vers 23 “het Lam is haar Lamp” (voor haar voet – zie Psalm 119:105);
“een kroon van 12 sterren”. Vers 12: “12 engelen (= wachters, voorgangers) in 12 poorten, met de namen van de 12 stammen van Israël” (de 12 engelen zijn de 12 “Spade Regen”-apostelen; “sterren”:
het symbool van de vrouw voor God, de Heilige Geest.
Vers 21 “de 12 poorten waren 12 paarlen”.

 

Geplaatst in Artikel van A Klein, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 8 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 8

De opening van het 7de zegel (vervolg)

.

Openbaring 8 vers 3-5, “En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.”
Deze VOORBIDDENDE ENGEL kan de Geest van God zijn (Romeinen 8:26) of de Zoon van God Zelf (Johannes 14:16), onze HEMELHOGEPRIESTER:

 • Romeinen 8:26, “En evenzo komt ook de Geest (van God) onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”
 • Johannes 14:16, “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.”
 • “Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek… Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond… Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is” (Hebreeën 7:17-28)

Het eerstgenoemde “altaar” in vers 3 (van Openbaring 8) is het “brandofferaltaar in Gods hemel”, die symbolisch staat voor het “kruisoffer van het Lam van God.”
Dit “vuur van het altaar” (uit Openbaring 8:5) is de “Liefde Gods”, die ons de Zoon doet geven voor het leven der wereld, maar dat óók het Vuur is van Gods gerechtigheid!
Het “gouden altaar” (uit Openbaring 8:3b) staat symbolisch voor de aanbidding, lof en prijs van Gods volk tot God. De gebeden van de heiligen – hun aanbidding, lof en prijs – worden hier, samen met het pleiten van deze Engel op de LIEFDE GODS (“het vuur”), tot God gebracht.
Het laat zich raden wat die gebeden van de heiligen in deze laatste tijd zijn; namelijk, de bede OM WAARDIG TE WORDEN GEMAAKT door Gods Geest OM DEEL TE HEBBEN AAN de Bruiloft van het Lam. [4]
God verhoort hier deze Goddelijke voorbede, want de voorbiddende Engel mag hier Gods antwoord werpen op de aarde: “Stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving” geschieden dan: GODS VOLK WORDT DAADWERKELIJK TOEBEREID OM DEEL TE HEBBEN AAN DEZE (Goddelijke) BRUILOFT! [5]

De eerste 4 bazuinoordelen

Het 1ste bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 6-7, “En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.”
“HAGEL en VUUR, vermengd MET BLOED” wordt op de aarde geworpen”.
Sterk VERANDERDE WEERSOMSTANDIGHEDEN, STRAFFE (= pittige) HAGELBUIEN, gevolgd door VERZENGENDE HITTE komen vanaf dat moment intensief op aarde voor, waardoor de VEGETATIE wordt getroffen: ⅓ deel van de bomen en AL het groene gras (waaronder de granen). Deze KLIMATOLOGISCHE RAMP resulteert in grote HONGERSNODEN en de HONGERDOOD onder de mensen en dieren. Daarvandaan dat hier ook sprake is van “BLOED”.

Het 2de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 8-9, “En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.”
Een BRANDENDE BERG (of ROTS) VAN VUUR wordt in de zee geworpen.
Wij hebben hier zeer waarschijnlijk te maken met een in zee neerstortende GROTE METEOOR / METEORIET, die, wanneer hij in de atmosfeer terecht komt, door de grote wrijving, aanvlamt. (Of een deel van een lava uitspuwende vulkaan, die afbreekt en in zee beland, zoals een vermoedelijk scenario is bij –bijvoorbeeld– de Canarische Eilanden, die zijn ontstaan door onderzeese vulkanische activiteiten en/of de Kīlauea, een actieve vulkaan op het eiland Hawaï – noot AK). Het gevolg hiervan is dat ⅓ deel van de schepen op zee en ⅓ deel van de zeedieren hierdoor getroffen worden. Daarvandaan dat ⅓ deel van de zee “in bloed verandert” (= zal sterven).
Ons houdende aan het beginsel van Gods Woord, om dit Woord LETTERLIJK te nemen waar dit mogelijk is en FIGUURLIJK waar een LETTERLIJKE betekenis niet mogelijk is, moeten wij tot bovengenoemde uitleg komen.
Dit moet een KOLOSSAAL GROTE METEORIET (of VULKAAN) zijn, die door God in de zee geworpen wordt, opdat de wereldsgezinde mensheid zich zal bekeren van haar ongerechtigheid!
Wat een spectaculaire gebeurtenis zal dat zijn! Wat een wereldomvattende schrik! Wat een immense WATERVLOED zal dat op aarde geven!

Het 3de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 10-11, “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.”
Hier wordt “een GROTE STER”, genaamd Alsem”, BRANDENDE ALS EEN FAKKEL, UIT DE HEMEL GEWORPEN, die dan “het derde deel van de RIVIEREN en op de WATERBRONNEN” met haar DODELIJKE BITTERHEID vervult, waardoor velen zullen sterven.
Deze toekomende gebeurtenis kan nooit LETTERLIJK worden genomen: een BRANDENDE METEORIET die het alleen heeft gemunt op (een derde deel van) RIVIEREN en hun BRONNEN. Dit Schriftgedeelte moet dus FIGUURLIJK worden opgevat.
Een “ster” staat in Gods Woord vaak symbolisch voor een KONING of een LEIDER:

 • “Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.” (Numeri 24:17)
 • “toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?” (Job 38:7)
 • “…Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” (Mattheüs 2:2)
 • “De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere” (1 Korinthe 15:41)
 • “Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de 7 sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt:” (Openbaring 2:1)

Deze “ster” (uit Openbaring 8:10) “BRANDDE als een fakkel”, wat wil zeggen dat zij onder GODS OORDELEND VUUR staat. Bovendien is zij “uit de hemel gevallen”. Onwillekeurig denken wij dan aan satan die uit de hemel viel in het visioen van Jezus, zoals wij kunnen lezen in Lukas 10 vers 18: “Hij (= de Heere Jezus) zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.”
Hier (in Openbaring 8:10) betreft het dus een in zonde gevallen “kind van God” van GROOT FORMAAT en met GROTE INVLOED op de CHRISTENHEID, dat uit zijn (hemelse) GENADEPOSITIE neervalt op AARDE, waardoor hij weer VLESELIJK en MATERIALISTISCH denkt, VELEN met zich meetrekkende. Vormt dit een profetie over de komst van de “VALSE PROFEET”?:

 • “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam (van God), maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest (uit de [volkeren]zee, beeld van de antichrist – lees Openbaring 13:1+2-8) voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.” (Openbaring 13:11-18)

De RIVIEREN en WATERBRONNEN symboliseren het GEESTELIJK (= christelijk) DENKEN en de GEESTELIJKE (= christelijke) BEGINSELEN van de volkeren. Deze gevallen geestelijke (voorheen: christelijke) leider maakt dat VELEN van de kinderen Gods geestelijk worden gedood als gevolg van zijn “Alsem-leer”. Hebben wij hier misschien te maken met de GROTE AFVAL (van God, en gebod) die door Paulus werd geprofeteerd; een afval die komen zou vóór het inluiden van de GROTE VERDRUKKING, en vóór het OPTREDEN van de ANTICHRIST? :
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (van Christus Wederkomst – zie vers 1-2) komt niet, tenzij eerst de afval (van God, en gebod) gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.” (2 Thessalonicenzen 2:3)
Ook wordt ons geprofeteerd dat “de STAART van de GROTE DRAAK” – beeld van de laatste openbaringsvormen van satan in de eindtijd – ⅓ deel van de sterren des hemels (= kinderen Gods) neer zou werpen op de aarde: “…En zie: een grote vuurrode draak… En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde.” (Openbaring 12:3-4a)
Ook hier is er dus sprake van een GROTE AFVAL (van God, en gebod)!

Het 4de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 12, “De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.”
Hier wordt ⅓ deel van de LICHTEN DES HEMELS (“ZON, MAAN en STERREN”) GETROFFEN.
Dit zal een grote KOSMISCHE RAMP zijn, waardoor ook op aarde ONZEGLIJKE (= onuitsprekelijke) RAMPEN, als gevolg van deze mogelijk MAGNETISCHE STORMEN, de mensheid zullen overkomen. Denk onder andere aan: grote vloedgolven, tsunami’s, aard- en zeebevingen, duisternis en andere rampen:
“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Lukas 21:25-26)

Openbaring 8 vers 13, “En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 3 engelen die nog op de bazuin zullen blazen.”
De volgende 3 bazuinoordelen of weeën zullen nog verschrikkelijker zijn, omdat ze IN DE GROTE VERDRUKKING zullen plaatsvinden, en daarom ENKEL en ALLEEN VERNIETIGEND zullen zijn!

.

Schema:

Gods afrekening met de goddeloze, antichristelijke wereld

De 7 bazuinoordelen Gods

Openbaring 8:6-13, 9:1-21, 11:1-19

1 Over de wereld, te land:
EXTREME NATUURVERSCHILLEN (HAGEL en VUUR=HITTE), 1/3 van de bomen en AL het groene gras verbrand. HONGERSNOOD-HONGERDOOD (“BLOED… op de aarde”). (Zie Openbaring 8:7)
2 Over de wereld, ter zee:
1/3 van de vissen  etc. in de zee gedood en 1/3 van de schepen vergaan door in zee gevallen REUZEN-METEORIET (?). (Zie Openbaring 8:8-9)
3 Over de diepten van het menselijke hart / zijn gedachten:
Een grote “ALSEM-ster” (valse profeet ?) brengt door zijn “ALSEM-leer” 1/3 van de christenen, door zijn bittere “waterbronnen” in de GEESTELIJKE DOOD. (Zie Openbaring 8:10-11)
4 Over de hoogten in de ruimte (kosmos):
1/3 van de lichten des hemels (zon, maan en sterren) worden getroffen (met magnetische stormen ?).
Gevolg: VERDUISTERING, TSUNAMI’S, AARD- en ZEEBEVINGEN op aarde. (Zie Openbaring 8:12)
5 Over de satanische troon van de antichristelijke wereld:
“Een STER, uit de hemel op aarde gevallen” (beeld van de ANTICHRIST). Satanische WERELDTROON door ANTICHRIST beklommen. “De PUT van de AFGROND geopend.” De antichristelijke mensheid VERDUISTERD door vervolgingswaanzin vanwege losgelaten demonen, “5 maanden lang”. Pas ‘rust’ als de antichristelijke mensheid ‘goed’ bezeten is. (Lees Openbaring 9:1-12)
6 Over de antichristelijke wereld:
De 4 engelen bij de EUFRAAT (wereldrivier) LOSGELATEN. Gevolg: 1/3 van de mensheid gedood door grote wereldoorlog (n.a.v. de installatie van de antichrist als WERELDHEERSER ?). (Lees Openbaring 9:13-21)
7 AANZEGGING van de komst van de Goddelijke Rechter:
(Lees Openbaring 11:15-19).
De 7 FINALE FIOOL- of SCHAALoordelen GODS worden over de aarde uitgegoten. (Lees Openbaring hoofdstuk 15)

 • Deze 7de bazuin gaat over in: De 7 fiool- of schaaloordelen (zie het schema hieronder). –> –>

 

 

–> De laatste 7 fiool- of schaaloordelen Gods

Openbaring 16:1-21

1 Over de wereld, te land:
“Kwaadaardige en schadelijke zweren” (KANKER-TUMORS ?) bij ALLE antichristelijke mensen.
(Lees Openbaring 16:2)
2 Over de wereld, ter zee:
Elk levend wezen GEDOOD in de ZEE. (Lees Openbaring 16:3)
3 Over de diepten van het menselijke hart / zijn gedachten:
ALLE gedachten en overwegingen zijn te allen tijde ALLEEN nog maar BOOSAARDIG (zie Genesis 6:5 [6]); en dus SATANISCH (= duivels geïnspireerd). (Lees Openbaring 16:4-7)
4 Over de hoogten in de ruimte (kosmos):
Geweldig GROTE HITTEGOLF. (Lees Openbaring 16:8-9)
5 Over de satanische troon van de antichristelijke wereld:
De “troon” van de antichrist word VERDUISTERD door een overstelpende dosis SATANISME (= demonisch).
(Lees Openbaring 16:10-11)
6 Over de antichristelijke wereld:
De WERELD-rivier de EUFRAAT is gedoemd tot UITDROGING (= VERNIETIGING van ALLE antichristelijke mensen). HIERTOE zijn koningen van de GEHELE wereld, en hun LEGERS, vergaderd in ARMAGEDDON (in het dal van Megiddo). (Lees Openbaring 16:12-16)
7 De DEFINITIEVE komst van de Goddelijke Rechter:
Begeleidende NATUURRAMPEN. (Lees Openbaring 16:17-21)
ARMAGEDDONISCHE VERNIETIGING van de GEHELE ANTICHRISTELIJKE MENSHEID.
(Zie Openbaring 19:11-21 en Maleachi 4:1+3 [7])

.

EINDE van hoofdstuk 8

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [8]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie noot 2.
[6] Genesis 6:5, “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”
[7] Openbaring 19:11-21, En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: Koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden (“Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen” – Judas 1:14b), gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
Maleachi 4:1+3, “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. 3. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.”
[8] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Openbaring 8 vers 1, 2 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 8

De opening van het 7de zegel

8-7TH-SEAL

De Bruiloft van het Lam

Openbaring 8 vers 1, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte (SV: stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een half uur.” [4]
De laatste hindernis tot het kunnen lezen van de Boekrol, die wij reeds onderkend (= herkend) hebben als het Boek Openbaring, is hier weggenomen door het Lam (van God). De Boekrol is nu GEOPEND. Voortaan lezen wij van deze GESLOTEN (boek)ROL niets meer in het Boek Openbaring, maar wel van een GEOPEND BOEK:
“En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat.” (Openbaring 10:8)
Begrijpen wij wat dit zeggen wil? GODS WIL VOOR DE LAATSTE DAGEN, die ook wel Gods VERBORGENHEID (GEHEIMENIS) voor de laatste dagen wordt genoemd, kan nu worden vervuld (zie Openbaring 10:7 [5]), omdat dit Boek nu door Gods volk (in geestelijke zin) kan worden “GEGETEN”:
“En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.” (Openbaring 10:9-10)
De beloften van God, vervat in het Boek Openbaring, kunnen nu door GELOOF, OPENHEID en ERNSTIGE BEDE worden “toegeëigend”, waardoor het WOORD van GOD en de HEILIGE GEEST nu in Gods volk kunnen werken met MACHT! De BRUIDSVORMING (de toebereiding tot de Bruiloft van het Lam [6]) wordt dan door de Heilige Geest met kracht ondernomen, waardoor “de RECHTVAARDIGMAKINGEN der heiligen” (= zij die, door Gods Geest en naar Zijn wil, rechtvaardig gemaakt [willen] worden – AK) met Geesteskracht doorbreken:
“Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem (= Jezus Christus) de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam (van God = Jezus) is gekomen en Zijn vrouw [7] heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de heiligen.” (Openbaring 19:7-8)
Van haar kant gezien bereidt de BRUID VAN CHRISTUS zich hierop toe. Van Gods kant uit wordt de Heilige Geest met zo’n kracht uitgestort zoals NIMMER TEVOREN gezien en gekend (door de Spade-Regen [8]), waardoor zowel de GEESTESVRUCHT (zie Galaten 5:22 [9]) als de GEESTESGAVEN [10] (zie 1 Korinthe 12:4-11 [11]) tot de arbeid in Hem in haar gaan rijpen met Goddelijke kracht en heerlijkheid, waardoor CHRISTUS meer en meer GESTALTE in haar verkrijgt:

 • “mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.” (Galaten 4:19)
 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [12], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” [13] (Openbaring12:1)

Het eerste gevolg van het openen van het 7de zegel is dan ook: “een STILTE (SV: stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een half uur”. De hemel houdt als het ware de adem in bij het aanzien van de gebeurtenissen die zich op de aarde gaan ontwikkelen als gevolg van de opruiming van deze laatste hindernis: de Bruidsvorming en de daarop volgende BRUILOFT van het LAM VAN GOD [14]:

 • “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal [15] van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:6-9)
 • “Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes (SV: MAAGDEN [16]), die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen (= zowel de wijze als dwaze maagden) slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes (= MAAGDEN) op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie (beeld van de Heilige Geest [17]) voor uzelf. Toen zij (de dwaze maagden) weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed (en dus ook VERVULD met = VOL van de Heilige Geest) waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur (om in te gaan tot de bruiloft) werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes (= MAAGDEN), die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13) [18]

Voor dit laatstgenoemd hemelfestijn komt de BRUIDEGOM, het LAM VAN GOD, naar de aarde terug! Dit is de heimelijke Wederkomst, die “als een dief in de nacht” (zie 1 Thessalonicenzen 5:2 + 4 en Openbaring 3:3 [19]); een Wederkomst enkel en alleen voor Zijn TOEBEREIDE volgelingen, als de BRUIDEGOM van de (BRUIDS)GEMEENTE met wie Hij BRUILOFT gaat vieren. [20] Deze HEIMELIJKE Wederkomst staat in tegenstelling tot de OPENBARE wederkomst [21], waarbij “ALLER OGEN Hem zullen zien, ook degenen die Hem doorstoken (= verworpen) hebben”:

 • “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” (Openbaring 1:7)
 • “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: Koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, WIT en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.” (Openbaring 19:11-16) [22]
 • “En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.” (Mattheüs 24:10)
 • “die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:11)
 • (vers 5a: Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel…) aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting (SV: verkwikking) te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.” (2 Thessalonicenzen 1:7-8)
 • “Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,” (Judas 1:14)
 • “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken (= verworpen) hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10)

Zoals bij een CHRISTELIJKE bruiloft de bruidegom, na de bruiloftsdag, niet meer van zijn bruid weggaat, maar een huwelijkse staat kent tot “de dood hen scheidt”, evenzo zal de HEMELBRUIDEGOM na die dag zijn, van de aarde gekochte, BRUID ook niet meer verlaten, maar Hij zal bij haar blijven en haar uiteindelijk bij Zich in Zijn hemelkoninkrijk brengen.
De wereld zal deze HEMELBRUIDEGOM NIET ZIEN, maar des te meer Zijn heerlijkheid, die dan en voortaan in en om haar (= de Bruid / Bruidsgemeente) af zal stralen:

 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [23], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. [24] En zij was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om (ook in geestelijke zin: mannelijke zonen met DNA van de Bruidegom [25] – AK) te baren.” (Openbaring 12:1-2)
 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)

Er zijn er onder ons die deze BRUILOFT zich IN DE HEMELEN indenken – na een algemene ‘OPNAME’ [26] van de gehele GEMEENTE / BRUIDSGEMEENTE. Ook al, omdat in Openbaring 12:1 dit visioen “in de hemel” werd gezien door Johannes. Maar… wij moeten niet vergeten dat het LICHAAM VAN CHRISTUS altijd in de geest “in de hemel” heeft te wandelen (zie Filippenzen 3:20 [27]), ook al zijn wij nog in dit lichaam en op aarde. Maar deze gedachte van deze BRUILOFT “IN DE HEMEL” wordt mijns inziens wedersproken door, onder andere, Lukas 12:35-40 [28], waar wordt gesproken over “de Heer, Die WEDERKOMEN ZAL VAN DE BRUILOFT om Zijn (nog op aarde) wakende dienstknechten te dienen, om dezulken deel te doen hebben aan een HEMELFESTIJN; namelijk het festijn van de GROTE SPADE-REGEN-OPWEKKINGEN [29]:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” (Joël 2:28-29)
Natuurlijk zullen de in de hemel reeds verblijvende geesten van de rechtvaardigen en heiligen deel hebben aan dit GROTE FEEST, want zij vormen met de BRUIDSGEMEENTE op aarde één geestelijk LICHAAM.
Bovendien zegt de Bijbel dat de ‘OPNAME’ van de GEMEENTE [30] pas bij de LAATSTE (= de 7de) BAZUIN geschieden zal en dat is: bij de WEDERKOMST van JEZUS (naar deze aarde) als KONING en RECHTER (zie Thessalonicenzen 4:15-17, 1 Korinthe 15:51-52 en Mattheüs 24:30-31 [31]), waaraan zal voorafgaan de OPSTANDING van de RECHTVAARDIGEN, welke gebeurtenissen dus pas NA de GROTE VERDRUKKING zullen plaatsvinden:
“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (= het 1000 jarig Rijk of Vrederijk van Jezus Christus [32]). Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4-6)
Wij leven mijns inziens ten tijde van de opening van dit 7de zegel, ten tijde van de BRUIDSVORMING en vlak vóór de grote BRUILOFT van HET LAM (van God) [33], dus vlak vóór de (onzichtbare) WEDERKOMST van Jezus als HEMEL-BRUIDEGOM! [34]

Openbaring 8 vers 2, “En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven.”
Behalve deze zalige toekomende gebeurtenis van de Bruiloft van het Lam (van God), brengt de opening van het 7de zegel – voor hen die NIET toebereid zijn voor deze Bruiloft (namelijk: de “dwaze maagden” van Mattheüs 25:1-13, [35] de (in geestelijke zin) “overigen van haar zaad” uit Openbaring 12:17 [36], en de overige ONBEKEERDE, GODDELOZE en ANTICHRISTELIJKE mensen) – de 7 BAZUINOORDELEN GODS, waarvan er 4 nog vóór de inluiding van de Grote Verdrukking zullen worden “gebazuind”.

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [37]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Openbaring 10:7, “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
[6] Zie noot 2.
[7] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[9] Galaten 5:22, De vrucht van de Geest is echter: (goddelijke) liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
[10] Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[11] 1 Korinthe 12:4-11, “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.  Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.”
[12] Zie noot 7.
[13] Wij willen hier – voor alle duidelijkheid – eerst de zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen:
De “zon” is het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste “Persoon” (beter gezegd: de 1ste Openbarings-vorm) van de Godheid.
De “maan” is het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de “Persoon” (beter gezegd: de 2de Openbaringsvorm) van de Godheid – de Centrale Figuur.
De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3de “Persoon” (beter gezegd: de 3de Openbaringsvorm) van de Godheid. (noot AK)
[14] Zie noot 2.
[15] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook mannelijke christenen inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus kunnen behoren). (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys en of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze MAAGDEN en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[19] 1 Thessalonicenzen 5:2+4, “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.” … “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.”
Openbaring 3:3, “Bedenk dan hoe u het (Evangelie) hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.”
[20] Zie noot 2.
[21] Zie eventueel het artikel De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[22] Zie eventueel onze (vervolg)studie Openbaring 19 vers 1-21 (met ‘vers voor vers’ UITLEG), van CJH Theys. (noot AK)
[23] Zie noot 7.
[24] Zie noot 13.
[25] Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie à Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (= manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[26] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[27] Filippenzen 3:20, Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,”
[28] Lukas 12:35-40, “Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven (SV: dienstknechten) die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”
[29] Zie noot 8.
[30] Beter gezegd: het Jezus “tegemoet gaan in de lucht” (om Hem, als een zeer belangrijk Persoon, alvast tegemoet te treden en op te halen), om met Hem terug te keren naar de aarde (voor het 1000-jarig Vrederijk van Christus OP AARDE). Lees 1 Thessalonicenzen 4:15-17 + Openbaring 5:10 (van de Statenvertaling). (noot AK)
Zie nogmaals noot 26.
[31] Thessalonicenzen 4:15-17, “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de (ZICHTBARE weder-)komst van de Heere, de ontslapenen (= de gestorven christenen) beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een (de 7de) bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (ontslapen) zijn, zullen eerst opstaan (NA de grote verdrukking). Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (tot aan het EIND van de grote verdrukking), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn (eerst tijdens het 1000-jarig Vrederijk van Christus OP AARDE en daarna op de nieuwe aarde en nieuwe hemel).”
1 Korinthe 15:51-52, “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen (= sterven), maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste (7de) bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.”
Mattheus 24:30-31, “En dan (= aan het EIND van de grote verdrukking) zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij (= allen, ook de ongelovigen) zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel (weder)komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”
[32] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[33] Zie noot 2.
[34] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
Zie nogmaals noot 21.
[35] Lees Mattheus 25:1-13. Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’ (uitleg over het verschil tussen de 5 wijze en de 5 dwaze maagden) van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)
[36] Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”
[37] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (8): De visioenen van Zacharia, en de -geestelijke- betekenis ervan voor de Bruidsgemeente

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Inleidend woord:

De profeet Zacharia, optredend ongeveer 560 vóór Christus, dacht abusievelijk dat hij al in de eindtijd leefde en dat de openbaring van het Koninkrijk van God op aarde aanstaande was. Zijn geest leefde – door Gods genadewerking – in deze pre-millennium tijd (de tijd vóór het 1000-jarige Rijk), omdat de Heer hem wilde gebruiken als profeet van Zijn geheimenissen, die in de volheid der tijden (d.i. de eindtijd) door Hem zal worden verwezenlijkt.
Zacharia had deze verborgenheden van God, die betrekking hebben op de door de Heilige Geest te vormen Bruid van Gods Lam – d.i. de volmaakte Gemeente van de eindtijd, die in Openbaring 12 vers 1 door middel van een visioen aan de apostel Johannes was gegeven – via een reeks visioenen van God ontvangen en bekend gemaakt, zowel aan zijn tijdgenoten, als ook neergeschreven, zodat wij ze nu ook kunnen lezen en bestuderen. Zelf heeft Zacharia de diepgeestelijke inhoud van zijn visioenen waarschijnlijk niet begrepen.
Aan ons nu, die in de eindtijd leven, heeft de Geest van God deze visioenen willen openbaren, opdat ze ons tot een leidraad strekken en tot een instructie en bemoediging bij de dingen, die de Almachtige in de eindtijd bewerkt. Daartoe strekkende, dat de Bruid van Gods Lam tot stand komt.

De desolate (ontredderde) staat van de Gemeente/Kerk in de eindtijd

Het volk Israël heeft aan den lijve moeten ondervinden, wat door Mozes werd geprofeteerd, als zij niet wilden gehoorzamen aan het Woord van de LEVENDE God. Zij hadden – bij monde van Mozes – van Gods zegen en Zijn vloek gehoord; zegen, wanneer zij God zouden gehoorzamen, en vloek, wanneer zij van God afvallig zouden zijn.
De Joden hadden de straf op hun afdwaling (van God) letterlijk moeten ondervinden; ze waren net terug uit de 70-jarige Babylonische ballingschap! “En nu”, profeteerde Zacharia, “is het Godsrijk aanstaande” (zo dacht hij). Hij riep het volk van teruggekeerde Joden daarom op tot waarachtige bekering, opdat zij deel mochten hebben aan dit Koninkrijk van God!
Laten wij dit vergelijken met Matthéüs 4 vers 17b: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Dezelfde Geest, Die de mensen toen (in de dagen van Zacharia) opriep tot waarachtige bekering, spreekt ook hier. En NU is het waarlijk zo ver! Het Koninkrijk van God, het 1000-jarige Vrederijk, staat werkelijk voor de deur! Als wij de tekenen van onze tijd eerlijk in beschouwing nemen, dan kondigen die dit Koninkrijk aan!
Één van de duidelijkste tekenen van Zijn naderende wederkomst en de vestiging van het Koninkrijk van God op aarde is wel de terugkeer van het volk Israël in Palestina, hetgeen ons in een gelijkenis is medegedeeld door onze Here Jezus Christus (zie Matth. 24:32-34). De Here openbaart ons hier, dat het geslacht, dat dit teken zal zien gebeuren, geenszins voorbij zal gaan, of Zijn wederkomst zal een feit zijn. Hij komt dus terug gedurende het leven van onze HUIDIGE generatie, die de vervulling van deze profetie ziet gebeuren!
Wij gaan nu over tot het beschouwen van de wonderlijke visioenen, die Hij Zacharia heeft willen tonen en die ons stuk voor stuk vertellen van Gods verborgenheden, die in de eindtijd (d.i. het einde van deze huidige wereld) geopenbaard en GEREALISEERD moeten worden. Ze vertellen ons van de wonderbaarlijke (Bruids)Gemeente van God in de eindtijd, van een wereldwijde opwekking en de vestiging van dat heerlijke Godsrijk (het 1000-jarig Vrederijk)! Want de verborgenheid van God zal vervuld worden!

 • “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openb. 10:7)
 • “Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen; en zij zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de (Bruids)Gemeente.” (Ef. 5:31-32)

Ten dage, dat de 7de oordeelsbazuin van God op deze wereld zal worden gehoord (zie Openb. 11:15-19) zal Gods verborgenheid (Openb. 12:1) vervuld worden, een – in eerste instantie – nog verborgen genadewerking van God, die in de vorming van de Bruid van Christus zal resulteren, waarna de Bruiloft van het Lam van God op deze aarde zal plaats vinden (zie Openb. 19:7-9): een EEUWIGE verbintenis van de (nog steeds op aarde) LEVENDE Bruid van het Lam en de LEVENDE Bruidegom, onze Here Jezus Christus! De LEVENDE Goddelijke Bruidegom zal door de wereld niet worden gezien, maar des te meer Zijn krachtdadige invloed en werkingen door Zijn vervolmaakte Bruid heen, die resulteren zullen in de machtige Spade-regen-opwekking van de eindtijd en in al die heerlijke geprofeteerde dingen Gods, die ten tijde van het blazen van de zevende bazuin een feit zullen zijn.
Welnu, Zacharia zag in visioenen HOE de verborgenheid van God zou worden vervuld. De visioenen tonen in étappes de vervulling van deze verborgenheden aan.

 • Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

.


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

**************************************************************

Inhoudsopgave

Inleidend woord.
De desolate (ontredderde) staat van de Gemeente/Kerk in de eindtijd.
Het 1ste visioen: Poortopening beloofd tot opwekking en grote geestelijke bloei.
Het 2de visioen: Wereldoorlogen zullen er woeden.
Het 3de visioen: De Bruidsgemeente wordt – door de Heilige Geest – opgebouwd in opstandingskracht.

 • De Bruid moet voldoen aan de maat van Christus.
 • Andere kenmerken van het Bruidslichaam.
 • “Gaat uit van haar, Mijn volk!” (Openbaring 18 vers 4).

Het 4de visioen: Volmaakte genade en bedieningskracht (zalving) voor Gods arbeiders.

 • Genade en staatsie-klederen voor Josua.
 • Bekleed met de Openbaringen van Gods MACHT tot opbouw van de Gemeente.
 • Deze Bruid van Christus zal met haar Bruidegom worden verenigd en haar vrede zal groot zijn.

Het 5de visioen: Gods Geest is de drijvende kracht en Bouwheer van de Bruidsgemeente.
Het 6de visioen: De wereldwijde boodschap van de Bruidsgemeente: Bekeert u; valt niet onder Gods vloek (Zijn oordelen)!
Het 7de visioen: De reiniging (loutering) van Gods Heiligdom.
Het 8ste visioen: Gods Armageddon.

 • Gods laatste, wereldwijde oordelen maken een einde aan alle ongoddelijke, antichristelijke machten en gaan door tot Armageddon toe.
 • De oprichting van het 1000-jarig Godsrijk op aarde.

 

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Zacharia, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 7 vers 4-8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 7

Gods overwinning (vervolg)

.

Openbaring 7 vers 4-8, “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”

 • Hieronder het VERVOLG, qua uitleg, van Openbaring 7 vers 4-8.

Israël bestond uit 12 stammen. [4] 2 stammen hiervan vormden hetHUIS van JUDA (de stammen Juda en Benjamin); en zijn als JODEN de geschiedenis ingegaan TOT OP DE HUIDIGE DAG TOE. Het is een gedeelte van deze 2 stammen die de (huidige) staat “ISRAËL” hebben gesticht.
De andere 10 stammen vormden hetHUIS van ISRAËL”. Zij werden in het jaar 721 vóór Christus door de Assyrische koningen Salmanasser V en Sargon II GEDEPORTEERD naar Assyrië en zijn daarna NOOIT meer teruggekeerd naar hun eigen land. Men spreekt daarom van “de 10 verloren stammen”. Sommige etnologen beweren, dat deze 10 stammen later uit Assyrië zijn weggetrokken en onder wisselende namen in de geschiedenis in NOORDWESTELIJKE richting naar de KUSTLANDEN toe zich hebben verspreid. Zij zouden zijn vermeld met namen als: Scyten, Kimberen, Kelten, Galliërs, Gothen, Saksen en Angelen. Zij zouden zich THANS bevinden in NOORD-WEST-EUROPA, in AMERIKA, in ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË en NIEUW-ZEELAND, ZONDER ZICH MEER BEWUST TE ZIJN, dat ZIJ AFSTAMMELINGEN ZIJN VAN DEZE “10 VERLOREN STAMMEN”. [5]
Velen van hen zijn nu CHRISTENEN, en als christenen zijn velen van hen PREDIKERS en ZENDELINGEN, en vormen door hun ZENDINGSIJVER, die zich richt naar vele landen in de wereld, een ware OPSTANDING UIT DE DODEN (vergelijk Romeinen 11:15 [6]). Vervullen dezen zo – in het verleden en heden – gedeeltelijk al Gods profetie met betrekking tot Israël, zij zullen dit volledig doen aan het eind der tijden, gedurende de grote SPADE-REGEN-OPWEKKING [7] (zie Jesaja 60:1-3 [8]), al hebben zij als christenen zelf veelal geen besef zelf nakomelingen te zijn van één van de 12 stammen van JAKOB, behalve dan de nakomelingen van JUDA en BENJAMIN, die hun identiteit als JODEN hebben vastgehouden.
Men zegt, onder andere, dat NEDERLAND veel nakomelingschap in zich draagt van de STAM ZEBULON. Als dat zo is, zijn de profetieën van JAKOB (in Genesis 49:13) en van MOZES (in Deuteronomium 33:18-19) met betrekking tot ZEBULON aardig vervuld:
Genesis 49:13, “Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht
Deuteronomium 33:18-19, “Over Zebulon zei hij: Verblijd u, Zebulon, over uw uittocht, en u, Issaschar, over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg roepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn.”
Deze profetieën zeggen dus dat Zebulon “AAN DE HAVEN DER ZEEËN” zal wonen en “AAN DE HAVEN DER SCHEPEN” zal wezen (SV). Ook dat hij “DE OVERVLOED VAN DE ZEEËN ZAL OPZUIGEN, en DE DINGEN DIE ONDER HET ZAND BEDEKT EN VERBORGEN ZIJN” (denk aan OLIE !), want… het erfdeel van Zebulon IN Palestina (Kanaän) lag NIET AAN ZEE!
God zal dus aan het eind der tijden 144.000 Israëlieten verkiezen uit elke stam (= 12 stammen x 12.000 – met uitzondering van de stam van Dan, waarvoor Manasse, de zoon van Jozef,  in de plaats komt). Of dit nu LETTERLIJK 144.000 mensen zijn, of meer of minder (waarbij 144.000 dan SYMBOLISCH genomen wordt), laten wij in het midden. [9]
Deze 144.000 zullen, samen met alle andere (gereed-zijnde) leden van de Bruidsgemeente van Christus, ingaan in de “Bruiloftszaal” als de Hemelbruidegom HIER OP AARDE zal gekomen zijn, om Bruiloft te vieren met Zijn aardse Bruid:

 • “Toen zij (de dwaze maagden [10]) weggingen om olie (beeld van de Heilige Geest [11]) te kopen, kwam de Bruidegom; en zij die gereed (en dus ook VERVULD met = VOL van de Heilige Geest) waren, gingen met Hem naar binnen naar de Bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheus 25:10)
 • “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: … Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op … Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden,… en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.” (Mattheus 22:2-10)
 • “Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot avondmaal) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. … En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden (<– in geestelijk zin) hier binnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die (eerder, en nog wel tot het Avondmaal van de bruiloft van het Lam [12]) genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.” (Lukas 14:16b-24)

Alle andere leden van de Bruidsgemeente zijn getrokken uit “alle taal en volk en natie”, maar de 144.000 zijn getrokken uit de 12 stammen Israëls.
Door deze LEVENDE gemeenschap met de Bruidegom tijdens de Bruiloft en erna, zullen deze 144.000 zich zodanig hebben laten heiligen door de heiligende Kracht van de Geest, dat zij in het Lichaam van de Bruidsgemeente zullen komen tot de “mannelijke rijpheid van Christus (= tot geestelijke volwassenheid)”, tot “de mate van de grootte van DE VOLHEID van Christus” (zie Efeze 4:13 [13]); totdat hier op aarde de volle heerlijkheid van Christus over hen wordt gezien:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
Het is hierom, dat deze groepering van “voortreffelijksten” uit de Bruidsgemeente van Christus in Openbaring 12:5 de “mannelijke zoon” (letterlijk: “een zoon, een mannelijke”) wordt genoemd, die door de Bruidsgemeente (zie Openbaring 12:1) “gebaard wordt” (zie noot [14]):
Openbaring 12:5 (SV), “En zij (de VROUW – zie o.a. vers 1+4+6) baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een VROUW [15], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” [16]
Dit “baren” geeft in symboliek het moment weer wanneer deze groepering tot volle (geestelijke) rijpheid en kracht is gekomen. En gekomen in die staat zal onmiddellijk de “opname” volgen van deze 144.000 (Openbaring 12:5 spreekt over weggerukt tot God en Zijn troon”), terwijl de “opname” [17] van de gehele Gemeente – namelijk die van de gestorvenen na hun opstanding uit de doden (zie 1 Thessalonicenzen 4:16 [18]), en die van de “bewaarden” van de gehele Bruidsgemeente, die in de “woestijn zullen zijn bewaard gedurende de Grote Verdrukking” (zie Openbaring 12:6 + 14 [19]) en die “in een punt des tijds zullen worden veranderd” (zie 1 Korinthe 15:51-52a [20]) – met de laatste bazuin (zie 1 Korinthe 15:52b en 1 Thessalonicenzen 4:16 [21]) zal plaatshebben, dit is nadat de “afwerking” van de 7 “fiool- of schaaloordelen” (uit Openbaring 16) plaatsgevonden zal hebben, bij de (zichtbare) WEDERKOMST van Jezus als Koning en Rechter uit de Hemel, aan het eind van de Grote Verdrukking (zie 1 Thessalonicenzen 4:17 [22]). Zie hiervoor het volgende schema (in de PDF, op blz. 8):
Deze 144.000 – Gods voortreffelijksten uit Jezus’ gehele Bruidsgemeente – zien wij terug in Openbaring 14:1-5 in hun hemelse roeping:
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
Dit is NA de “wegrukking” of “opname” van deze 144.000 (“tot God en Zijn troon”):
“En zij (de VROUW uit vers 1) baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (zie Openbaring 12:5, SV)
Wij weten al dat zij (de 144.000) zich zó door de Heilige Geest hebben laten HEILIGEN dat zelfs de VOLKOMENHEID (= geestelijke volmaaktheid) HIER OP AARDE hun deel wordt, want in de hemel zijn wij ALLEN “VOLKOMEN” (= volmaakt), “ONBERISPELIJK”.
Zij vormen (straks) de “HEILANDEN (of: “VERLOSSERS) van Obadja 1:21, die “het bergland van Ezau” (beeld van de vleselijke christen) zal “richten”, die brengende tot bekering (tot het volkomen afsterven aan de hun nog aanklevende zondemachten – AK), waarna hun het Koninkrijk des Heren zal toevallen:
Obadja 1:21, “Verlossers (SV: heilanden) zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen (SV: te richten), en het koningschap zal van de HEERE zijn.”
Zij vormen Gods INSTRUMENTEN BIJ UITNEMENDHEID om de GROTE OOGST (van zielen) van de SPADE-REGEN-OPWEKKING binnen te halen. Een blik op die grote oogst vormen de verzen 9-17 uit Openbaring 7.

*****************************************************************************

NOOT A. Klein

 • Het plan van God met Israël is wel heel bijzonder:
  *) Eerst zijn er de 12 zonen van Jakob (Jakob die later, door God, Israël wordt genoemd).
  *) Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jakob=Israël). Deze 12 stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda” en “huis van Israël”).
  *) Het “huis van Israël” verspreid zich – na hun ballingschap – over de aarde, voornamelijk in de landen van Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, Australië etc. (veel landen met “rood, wit en blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel). Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieuwe thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de “Gemeente van Christus”). Na een aantal generaties verdwijnt bij de meeste van hen het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn.
  *) De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Joden (uit het “huis van Juda”, veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen. De “Bruid van Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”.
  *) Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (het is de VROUW uit Openbaring 12:1-6, 13-17), net zoals bij ons, in het gewone leven, het geval is. Deze VROUW baart (d.i. brengt – in geestelijke zin – voort) de “mannelijke zoon” (zie Openbaring 12:5).
  *) Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam – zie Openbaring 14:4). Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstammelingen uit de 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:3-8). En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten (het zijn de heilanden of verlossers uit Obadja 1:21, SV/HSV), totdat de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (zie Openbaring 12:4-5).
  Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen!

Deze 144.000 zijn ook degenen die, na de Grote Verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openbaring 19:14-15) om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openbaring 12:5 en 19:15), tijdens het slagveld van Armageddon (zie Openbaring 16:16, 19:14-15  en Judas 1:14-15, waar wij lezen: Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen).

Kort samengevat:
We kunnen dus stellen dat de geboorte van de “mannelijke zoon” een geestelijke aangelegenheid is. God zal uit de Gemeente (de Bruidsgemeente van “wijze maagden” wel te verstaan) een soort keurkorps van zonen doen voortkomen, als vrucht van het werk van de Heilige Geest in haar. Misschien dat er voor sommigen van u nog (veel) onduidelijkheden zijn, maar we mogen toch aannemen dat het werk van Gods Geest in Zijn Gemeente in staat zal zijn om deze vrucht voort te brengen. Daar komt nog bij dat de Gemeente toch niet voor niets Zijn Bruid wordt genoemd en deze Bruid kan, na haar huwelijk en “gemeenschap” (met Jezus als Bruidegom), nu eenmaal vrucht dragen en voortbrengen. Want… zoals de Gemeente in geestelijke zin Bruid is (en met Bruid worden meerdere personen – zowel mannelijk alsook vrouwelijk – bedoeld, vandaar het woord Bruidsgemeente), zo is er ook in geestelijke zin vrucht (en in dit geval: meerdere “vruchten”, namelijk: de 144.000 mannelijke zonen).

*****************************************************************************

Openbaring 7 vers 9-17, “Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10) En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! 11) En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12) en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13) En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14) En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15) Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). 16) Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17) Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Het betreft hier een blik op die grote oogst, namelijk dat gedeelte van de oogst, die van de ontelbaren, die uit de “grote verdrukking” zullen komen. In de GROTE VERDRUKKING zullen zij HONGER en DORST lijden (zie vers 16), omdat zij daar niets kunnen kopen, daar zij het merkteken van de antichrist (bewust) niet zullen willen ontvangen:
“En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat (duivelse, door de antichrist verplichte) merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16-17)
Ook ondervonden zij HITTEGOLVEN (zie Openbaring 7:16) als een OORDEEL VAN GOD over de antichristelijke wereld, waarin zij (helaas nog) moesten leven (omdat zij niet gereed waren bij Jezus’ komst als Bruidegom, tevens ter BEWARING voor de grote verdrukking), waarbij zij uiteindelijk als MARTELAREN zullen sterven onder de moordende hand van de antichrist.
Maar hier, in Openbaring 7:16-17,  worden zij vertroost, en STAAN ZIJ VOOR GODS TROON en DIENEN HEM DAG EN NACHT IN ZIJN TEMPEL in hun LANGE WITTE KLEDEREN, wit gewassen in het bloed van het Lam. Wij zien hier dat deze groep van MARTELAREN een BIJZONDERE PLAATS heeft in Gods hart (zie Openbaring 7:14-17).

.

EINDE van hoofdstuk 7

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25).
Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Kanaän/Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Genesis 15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. (noot AK)
[5] Zie eventueel ons artikel ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen van A. Klein. (noot AK)
[6] Romeinen 11:15, “Want als hun verwerping (die van de Israëlieten) verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?”
[7] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[8] Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.”
[9] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5) – “De geboorte van de mannelijke zoon (beeld van de 144.000) van H. Silakus. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys en of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Efeze 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,”
[14] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[16] Wij willen hier eerst zon, maan, en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen: De zon is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste Openbaringsvorm van de Godheid. De maan is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de Openbaringsvorm van de Godheid – de Centrale Figuur. De sterren in hun menigvuldigheid zijn de symbolen van 12 met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods, die hier dienen te worden onderscheiden als diegenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht: “de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten…”. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[18] 1 Thessalonicenzen 4:16, “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.”
[19] Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking).” “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).”
[20] 1 Korinthe 15:51-52a, “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin…”
[21] 1 Korinthe 15:52b, “…bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de (in Hem gerechtvaardigde) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (de levenden die overgebleven zijn, vanwege hun BEWARING tijdens de Grote Verdrukking) zullen veranderd worden.”
Voor 1 Thessalonicenzen 4:16, zie noot 18.
[22] 1 Thessalonicenzen 4:17, “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (vanwege de BEWARING tijdens de Grote Verdrukking), samen met hen (de opgestane rechtvaardigen in Christus) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen