Opstandingsleven in Christus

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Rom. 8:11, HSV)

De Geest van Christus

Gedurende heel Zijn leven werd Jezus overschaduwd, bekrachtigd en geleid door de Heilige Geest. Het (heilig) kind Jezus werd “God geïncarneerd in mensengedaante” door de overschaduwende tegenwoordigheid van de Heilige Geest (zie Luk. 1:35). De Heilige Geest leidde Jezus in de woestijn, om verzocht te worden door de duivel (zie Luk. 4:1-2). Door de kracht van de Heilige Geest stond Jezus in een bediening van genezing voor een lijdende mensheid (zie Luk. 4:14-19). Hij genas de zieken, reinigde de melaatsen, wierp demonen uit en predikte het Evangelie aan de armen van Geest. Diezelfde wondervolle zalving die op Jezus was, wil God ook vandaag geven aan hen die in Hem geloven[1] (d.i. geloven “zoals de Schrift zegt”). Tegen het einde van Zijn (aardse) bediening, toen Jezus Golgotha naderde, was Zijn gezicht “zo onbewogen als een rots” (zie Jes. 50:6-7). Paulus, de schrijver van de Hebreeënbrief, verklaart dat Jezus “Zichzelf, door de eeuwige Geest, smetteloos (d.i. zonder ooit te zondigen) aan God geofferd heeft” (zie Hebr. 9:14). De Heilige Geest bekrachtigde Jezus dus om de folteringen van Gethsémané en van het kruis te ondergaan en te doorstaan. De Heilige Geest wekte Hem echter ook op uit de dood, waarmee de profetie van David in vervulling ging: “Want U zult Mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet” (Ps. 16:10, HSV).

De Geest in de gelovige

Dezelfde Heilige Geest, Die Christus deed opstaan uit de dood, is Degene Die NIEUW LEVEN geeft aan de gelovige. Dank God, wij hoeven niet langer (geestelijk) dood te zijn door (nog) maar steeds in onze zonden en overtredingen te blijven leven, maar wij kunnen werkelijk (geestelijk) levend zijn of worden in Christus! Wij hoeven niet langer overeenkomstig de wil van onze oude natuur te wandelen, maar kunnen – in en door Hem – wandelen “in nieuwheid des levens” (zie Rom. 6:4). Als onze oude natuur ook echt wordt gekruisigd met Christus, zijn wij niet langer meer dienstknechten van de zonde (zie Rom. 6:6). “Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen” (Rom. 6:12). De Here heeft ons de LEVENDMAKENDE tegenwoordigheid van de Heilige Geest gegeven, in onze sterfelijke lichamen, om ons te helpen alle aanvallen en verleidingen van de duivel (onze vijand) te overwinnen. Wij allen hebben nog niet de staat van zondeloze volmaaktheid bereikt, maar worden (als het goed is) dagelijks veranderd naar het beeld en de gelijkenis van onze Heer. Paulus schrijft in 2 Korinthe 3 vers 18 dat, als wij de heerlijkheid van onze Here Jezus aanschouwen, wij van gedaante worden veranderd, naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Geest van de Here. Al de karakteristieken van de Godheid worden langzaam maar zeker ingeweven in onze levens. De liefde en het erbarmen van Jezus, Zijn vriendelijkheid, zachtmoedigheid, lijdzaamheid, enz., het zijn karaktereigenschappen die Christus aan Zijn discipelen geeft. En niet alleen helpt de Heilige Geest ons om te leven in overwinning over onze vleselijke natuur; Hij staat ons ook bij door ons lichamelijke genezing en gezondheid toe te brengen. Heling (d.i. genezing – naar lichaam, ziel en geest – door onze Heelmeester) is onze erfenis en ons bezit vandaag!

Onze geestelijke leiders/voorgangers uit het begin van de 20ste eeuw – de dagen van het begin van de uitstorting van de Heilige Geest – legden getuigenis af van een sterk geloof in onze Heer als de Heelmeester van zieken. Zij weigerden de gangbare leer te aanvaarden dat de dagen van de wonderen voorbij waren. Zij brachten de Schriftuurlijke onderwijzing van “zalving met olie” (weer) in praktijk en legden de handen op, vrijmoedig en met een rotsvast geloof verwachtende dat God Zijn volk genezing zou schenken. De Pinksterbeweging[2] werd geboren in het vuur van genezing en wonderen, zowel hier[3] als in andere landen.

Op de één of andere manier hebben wij, als tweede of derde generaties van Pinkstermensen, die kracht van God die wij eens bezaten, verloren. Zoals al zo dikwijls gebeurd is in de geschiedenis van de opwekkingen, zo zien wij ook nu weer dat onverschilligheid, lauwheid van hart en (in vele gevallen) volslagen wereldgelijkvormigheid de Gemeente beroven van de kracht van God. Maar dank God, Hij heeft ons nimmer verlaten. Wij zijn vele malen van Hem afgedwaald, maar heden roept Hij ons terug naar die plaats waar kracht en genezing ervaren (kunnen) worden. Gods beloften zijn nog altijd waar! Nog steeds wil Hij van Zijn Geest uitstorten over alle vlees.

Naarmate de Wederkomst van Christus nadert, zal de Gemeente/Kerk – meer en meer – gaan verlangen naar een werkelijke beweging van God de Heilige Geest. Ja, Hij maakt nog altijd verlorenen zalig en geneest de zieken. Dat deze zegeningen OPNIEUW gekend zullen worden – op grotere schaal als ooit tevoren – onder Gods volk!

KLIK HIER als u deze studie wilt lezen of bekijken.

D. Peterson[4]


[1] Zie eventueel de studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd”.
[2] Zo genoemd vanwege de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4, dit is de zgn. Vroege Regen. De Spade (of Late) Regen is echter het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie noot 1). Van beide kunnen wij lezen in Joël 2:23b en 28-29: “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (d.i. de Heilige Geest); en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade (of late) regen als voorheen (d.i. zoals in het begin, namelijk zoals in de dagen van de apostelen).” “En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.”
[3] Bedoeld wordt: in Amerika, omdat het oorspronkelijke artikel daar geschreven is.
[4] Uit ‘de Tempelbode’ van april 1987 – Het artikel is overgenomen (en in het Ned. vertaald door H. Siliakus) uit ‘Pentecostal Power’.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s