Vier wagens met paarden (een visioen uit Zacharia 6:1-8)

De Heilige Geest zal rusten

Twee koperen bergen waar tussenuit vier wagens verschenen, getrokken door achtereenvolgens rode, zwarte, witte en gevlekte paarden. Dit was wat de profeet Zacharia eenmaal zag in een profetisch visioen[1], dat wij opgetekend vinden in Zacharia 6 vers 1-8. Deze wagens en paarden gaan rond over de gehele aarde, maar van de zwarte en de witte paarden wordt in het bijzonder vermeld dat zij naar het Noorderland (d.i. het noorden ten opzichte van Israël) gaan. En van de gevlekte paarden, dat zij naar het Zuiderland (d.i. het zuiden ten opzichte van Israël) trekken. Het visioen heeft een opmerkelijk einde. Het slotwoord is hoogst belangrijk. Nadat Zacharia het tafereel heeft aanschouwd, hoort hij plotseling de stem van Hem in Wie wij onze Here Jezus herkennen. Zacharia noemt Hem steeds: “de Engel Die met mij sprak”. Wat een lieflijke openbaring van onze Heer! Wij mogen wandelen en spreken met Hem! Wij mogen leven in Zijn gemeenschap. En Hij zegt dan (tegen Zacharia): “Zie, deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland”[2] (Zach. 6:8, SV). Een belangrijke mededeling, ook voor ons bestemd. In dit 8ste visioen van Zacharia[3] wordt namelijk beschreven wat er – in de eindtijd – in de wereld zal gebeuren.
We worden echter opgeroepen vooral te letten op dit ene: dat de Geest van God in die dagen KRACHTIG en OP EEN BIJZONDERE WIJZE WERKZAAM zal zijn. De Here riep Zacharia speciaal nog eens om hem dit te zeggen: “Deze” – en daarmee bedoelde Hij met name de witte paarden – “die (onder andere) uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben daar Mijn (Heilige) Geest doen rusten”. De Geest van God zal in de laatste dagen op een bijzondere wijze werkzaam zijn, reinigend en vervullend.[4] “Rusten” wil zeggen dat de Heilige Geest, Die niet eeuwig wil twisten met de mens (zie Gen. 6:3 en Jak. 4:5), korte metten zal maken met het kwaad daar waar het niet thuishoort[5]: Namelijk in Gods Huis, in de Gemeente des Heren. Het is “de tempelreiniging[6] van de eindtijd”! Doch “rusten” wil ook zeggen dat Hij, de Heilige Geest, die gereinigde Gemeente zal vervullen (met Zijn Geest – de 3de Openbaringsvorm van God[7]) en zo de ware rust zal binnenleiden. In VOLHEID zal straks gekend worden, wat onder Salomo reeds – letterlijk – werd ervaren in de aardse tempel (tevens een schaduwbeeld van wat er staat te gebeuren in de LEVENDE TEMPELS die wij behoren te zijn – zie o.a. 1 Kor. 3:16, 6:19 2 Kor. 6:16 en Ef. 2:21).
Bij de inwijding van de tempel bad koning Salomo: “Kom, Heer, mijn God, neem hier Uw intrek (SV: maak U op tot Uw rust), U en Uw machtige ark. Mogen Uw priesters bekleed zijn met zegen, Uw getrouwen zich verheugen in geluk (SV: over het goede)” (2 Kron. 6:41, NBV). Waarop het vuur van de hemel neerdaalde en de heerlijkheid van de Here de tempel vervulde (zie 2 Kron. 7:1-3). Zo zal ook de Bruid of Bruidsgemeente straks bidden (namelijk: om de “intrek” of “inwoning” van Gods Geest in hun tempel[8]). En de glorie (d.i. de heerlijkheid) van God ZAL neerdalen.

Schaarste en opwekking

Daarom worden wij opgeroepen om te letten op het werk dat de Heilige Geest doet in deze laatste dagen (van de eindtijd)! Dit is allereerst een werk “in het verborgen” (namelijk: in het hart en denken van de christen). Als dat niet het geval zou zijn, zou het niet nodig zijn daarvoor met zoveel klem de aandacht te vragen. Daar is veel schijn-opwekking in onze dagen. Verkijk u niet op al het grootse vertoon. Voor God heeft het geen enkele waarde. Vele christenen achten zich vandaag-de-dag geestelijk rijk, maar ze zijn arm. Gods Geest begint in het verborgen (d.i. in het hart en denken) met Zijn zegenrijk werk. Voordat de wonderen van de schepping voortkwamen, was daar eerst het “broedende” werk van de Heilige Geest. En in deze laatste dagen begint Hij met het uitdrijven van de handelaars en de geldwisselaars, met hun eigenwillige godsdienst (de zgn. “tempelreiniging van de eindtijd”, want wij, die Zijn tempels behoren te zijn, zodat Hij erin kan “wonen en tronen”, moeten gereinigd worden – vergelijk Joh. 2:14-16 en 21 – noot red.)!
Eén van de waarachtige geestelijke opwekkingen van die dagen (dus: van de tijd waarin wij NU leven) zal plaatsvinden in het Noorderland, zo leert ons dit 8ste visioen van Zacharia[9] (het getal 8 spreekt van “iets nieuws” dat de Here zal maken). Het Noorderland is het land van Gog en Magog[10] (zie Ezechiël, hoofdstuk 38 en 39)! Er zal zich in de laatste dagen veel afspelen rond dat enorme (voormalige) Sovjet-rijk. Groot-Rusland wordt in de Bijbelse profetie meermalen genoemd. Er is vandaag-de-dag heel wat aan de hand in dat deel van de wereld. Maar vergeet nooit dat de mens wikt, maar God beschikt! In het profetische visioen van Zacharia lezen we dat er zwarte en witte paarden naartoe gaan (zie vers 6). Uit vergelijking met Openbaring 6 vers 5-6 weten wij dat zwarte paarden machten voorstellen die honger en schaarste veroorzaken. Het is algemeen bekend dat er in de Sovjet-Unie – tot op de dag van vandaag – een groot tekort is aan levensmiddelen en andere tot de eerste levensbehoeften behorende artikelen.[11] Lange rijen wachtende mensen, voor bijna lege winkels, behoren tot het gewone straatbeeld daar. Maar wij hebben ook gehoord van bloeiende christelijke gemeenten die, tegen de verdrukking in, groeien. En van toenemend kerkbezoek. Er is grote honger naar Gods Woord. Aan de vraag naar Bijbels is bijna niet te voldoen. Steeds meer harten gaan open voor het Evangelie. Ook dit heeft God ons in Zijn Woord voorzegd. De witte paarden, die ook naar het Noorderland zouden trekken, spreken van triomfen voor God, van bekering en verdieping van het geloof, van opwekkingen van de Heilige Geest. De Ruiter op het witte paard[12] van Openbaring 6 vers 2 is de Heilige Geest, Die de Bewerker is van alle waarachtige geestelijke opwekkingen.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus[13]


[1] Zie eventueel de studie: “De eindtijd profetieën van de profeet Zacharia”.
[2] a. In de NBG staat hier:  “Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland brengen Mijn Geest in het Noorderland tot rust”.
b. In de NBV staat hier:  “…Let op, de paarden die uitrijden naar het noorden zullen ervoor zorgen dat Mijn woede (vanwege de zonden van Mijn volk) daar tot bedaren komt”.
[3] Zie eventueel de studie: “De visioenen van Zacharia (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente)”.
[4] Zie eventueel de studie: “De werkingen van de Geest in de eindtijd”.
[5] Zie voor deze uitleg van het woord “rusten” (de overeenkomst met) de vertaling van de NBV bij noot 2b.
[6] Zie eventueel de studie: “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”.
[7] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)(HSV).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling.
Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 
>>>de 1st Openbaringsvorm van God: de Vader
>>>de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
>>>de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
  • Zie eventueel op onze website ook nog de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest”.
[8] Zie eventueel de studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”.
[9] Zie noot 3.
[10] Zie eventueel de studie: “De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39 – De Russische opmars”.
[11] Deze informatie is enigszins gedateerd, daar het artikel in 1990 is geschreven.
[12] Zie eventueel de studie: “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?”.
[13] Studie van H. Siliakus. Uit: “De Tempelbode” van augustus 1990. Enigszins bewerkt door AK.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van H Siliakus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s