Boekbespreking 9: Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?

Een artikel van A. Klein,

Openbaring 12:1-6 en 13-17:

“En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de zon, en de maan was onder HAAR voeten, en op HAAR hoofd een kroon van twaalf sterren; En ZIJ was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de VROUW, die baren zou, opdat hij HAAR kind zou verslinden, wanneer ZIJ het zou gebaard hebben. En ZIJ baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en HAAR kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar ZIJ een plaats had, HAAR van God bereid, opdat zij HAAR aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen (d.i. 3½ jaar).” …
“En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de VROUW vervolgd, die het manneke gebaard had. En
(aan) de VROUW zijn gegeven twee vleugels (als) van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (d.i. 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de VROUW water als een rivier, opdat hij HAAR door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de VROUW te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de VROUW, en ging heen om krijg (d.i. oorlog) te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openb. 12:1-6 en 13-17, SV)

Om te beginnen: DEZE VROUW is en kan (in het licht van de Bijbelse profetie en de openbaring van Gods Geest) niemand anders zijn dan “de Bruid van het Lam van God”. Zij is die glorieuze Gemeente, waarvan de Heilige Geest spreekt in Efeze 5 vers 27: “een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar die heilig en onberispelijk is”! Met andere woorden: zij is hier “volmaakt geworden”, zondeloos, doordat zij gekomen is “tot de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13b). 

Kan dit waar zijn? Ja, en ALLEEN omdat “de volheid van de Godheid Lichamelijk” in haar woont (zie Kol. 2:9, Ef. 3:19b, 4:13b). En dit wordt gesymboliseerd door die zon, maan, en die sterren (uit Openb. 12:1)! Respektievelijk het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is

1.       Velen zien in deze “VROUW” het volk ISRAËL en in de “mannelijke zoon” de CHRISTUS.
Ten eerste: Het volk Israël was – als volk in het verleden – nooit, en bij de geboorte van Christus in het geheel niet, in zulk een staat van heiligheid en heerlijkheid gebracht, als hier (in Openb. 12:1) beschreven.
Ten tweede: Johannes moest bij het aanschouwen van de visioenen (of: gezichten – zie noot[1]) op Patmos schrijven over “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN (dit is: NA dit ogenblik – zie Openb. 1:19). De beelden van deze openbaringen van Christus betreffen dus IN HET GEHEEL NIET gebeurtenissen uit het VERLEDEN, zoals de geboorte van de Heiland er één is. Bovendien werd Christus na Zijn geboorte helemaal niet “weggerukt tot God en Zijn troon” (zie Openb. 12:5b). Jezus werd wel ongeveer 2 jaar na Zijn geboorte (zie Matth. 2:16) weggebracht naar EGYPTE om de moordende hand van Heródes te ontlopen (zie Matth. 2:13-18). 

2.       Anderen noemen deze “VROUW” inderdaad de Gemeente (of: de Gemeente-van-alle-tijden), maar haar zoon de CHRISTUS!
Ten eerste: De Gemeente bestond bij de geboorte van Christus nog helemaal niet, maar ontstond pas bij de eerste Pinksterdag.
Ten tweede: Christus is in het geheel niet voortgekomen uit de Gemeente, maar het OMGEKEERDE is waar! De Gemeente is voortgekomen uit Christus!

3.       Weer anderen zien in deze “VROUW” Maria, de moeder van Jezus, en in haar zoon, de CHRISTUS.
Hoewel Maria waarlijk wel een heilig en ingetogen leven had geleid, voldoet zij toch niet aan dit grootse beeld van Openbaring 12 (zie noot). Vooral ontbrak aan haar aardse leven “de 12-sterrige kroon”, beeld van de machtige werken in de kracht van de Heilige Geest, dat reiken zou tot aan de einden der aarde (3 x 4 – zie de voetnoot in de studie zelf)!
Bovendien zijn én Maria én de onvolprezen geboorte van de Christus ZAKEN UIT DE VERLEDEN TIJD en hier dus NIET terzake doende! (Want er staat, zoals al eerder vermeld, duidelijk in Openbaring 1:19 geschreven: “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN).

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] En deze Openbaring (dit “gezicht”) kreeg Johannes ongeveer 90 na Christus. Dus vele jaren NA de geboorte, en zelfs vele jaren NA het sterven en de hemelvaart van Christus. 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Artikel van A Klein, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Wederkomst van Christus. Bookmark de permalink .

Een reactie op Boekbespreking 9: Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?

 1. Een broeder in de Heer (via mail) zegt:

  Goddelijke bevestiging!

  Nu, op dit moment, wil ik u mededelen dat ik meer dan verblijd ben met de door God zelf gegeven bevestiging van wat Hij mij door de Heilige Geest heeft geopenbaard.
  In de afgelopen 35 jaar dat ik de Heer mocht volgen ben ik tot conclusies gekomen die niet of helemaal niet door andere Christenen werden begrepen, of zelfs niet ter overweging werden genomen. Ondanks het feit dat ik Gods Woord letterlijk citeerde.
  Ik heb mogen begrijpen wat Openbaring 12 ons leert als heerlijk toekomstbeeld.
  Wat kan ik mij erin verheugen als ik besef dat ik tot Zijn bruid mag behoren en dat Hij mij koestert en wegneemt uit deze wereld en 1260 dagen zal onderhouden in de woestijn.
  Wat heerlijk dat niemand daar aan hoeft te twijfelen, daar God reeds het bewijs van Zijn kunnen heeft geleverd in het eerste testament, waar Hij Zijn volk veertig jaar onderhouden heeft, ook in de woestijn.

  Ik dank God dat hij u zo gebruikt heeft om LETTERLIJK op papier te zetten wat de Heilige Geest mij heeft laten zien omtrent ‘de wijze en dwaze maagden’ ten opzichte van Openbaring 12.
  De laatste tijd bad ik steeds voor openbaring van de mannelijke zoon, daar ik een verklaring hoorde als zou het manneke Jezus zijn! (Dit wordt nog steeds door velen geloofd).

  Ik dank de Heer dat, door wat ik vanmorgen las, alles bevestigd wordt waarvan ik innerlijk zo overtuigd ben.
  Uren bleef ik gekluisterd aan wat ik las, wat een heerlijke bevestiging!
  Het is nu half twee in de middag en mijn geliefde vrouw nodigt me nu uit voor het ontbijt!
  Ik ben zo vol van vreugde dat ik haar zei dat ik eerst deze brief wilde afmaken.
  Ik wil u dan ook bij deze bedanken en aanmoedigen om met dit werk door te gaan!
  Ik ga ook zeker al het ander lezen wat door u uitgebracht is.
  Wat een verzuchting om eindelijk de zuivere Waarheid op grond van Gods Woord zo helder en duidelijk te lezen.
  Ik ga dit zeker verspreiden, zoals ik de afgelopen veertien jaar, als Gideon, Gods Woord (het N.T. met de Psalmen) 70.000 keer aan jongeren in de scholen van Friesland mocht aanbieden.
  Heerlijk samen op weg te zijn.

  God zegene u er rijkelijk voor.
  Uw onbekende broeder in de Here Jezus Christus.

  Ferdinand Vlak
  Heerenveen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s