De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)

Onderstaand artikel is hoofdstuk 6 uit het boek: Dingen die haast geschieden moeten (een systematische verklaring van het boek Openbaring), van br. H. Siliakus.
Noot: Deze studie staat nog niet op onze website.

Inleiding:

Wij willen eerst de vraag beantwoorden WAAR in het boek Openbaring over de tijd van de ‘Spade Regen opwekking’[1] gesproken wordt. Wij zullen deze vraag ZO beantwoorden, dat inzicht wordt verkregen in de wijze waarop deze opwekking zich zal ontwikkelen (of, preciezer: hoe deze opwekking zich zal ontwikkelen volgens het boek Openbaring).
Ondanks misleiding/verleiding, vervolging, verdeeldheid en verwereldlijking, zal er in de laatste dagen toch een Gemeente ontstaan, die trouw is aan Christus, die jaagt naar de heiligmaking en de vrede onder elkaar en die groeit in de genade en kennis van Christus: de Gemeente van Filadelfia[2] (hetgeen betekent: “broederliefde”). De Spade Regentijd begint als aan deze Gemeente de belofte van Openbaring 3 vers 8 vervuld wordt: Jezus geeft haar “een geopende deur”. Paulus kende deze ervaring in zijn bediening (zie 1 Kor. 16:9) en HIJ is het ook die deze “deur van Jezus” in Kolossenzen 4 vers 3 noemt: “de deur van het Woord”. Hieruit kunnen wij opmaken, dat de ‘Spade Regen opwekking’ begint als DOOR GOD AANGESTELDE PREDIKERS beginnen te spreken en te openbaren “de verborgenheid van Christus”. Waarlijk, als de “ruiter op het witte paard” (zie Openb. 6:2)[3] tot zijn machtigste en heerlijkste manifestatie komt, zal wederom en nu als nooit tevoren de “boog” (d.i. het Woord van God) zijn instrument zijn! De opwekking begint namelijk met WOORD-openbaring (d.i. het openbaar worden van Gods WOORD, waardoor velen het juiste, van God gegeven inzicht zullen ontvangen – AK). De getrouwe christenen, de “overwinnaars”, zullen “eten van het Manna dat verborgen is/was” (zie Openb. 2:17).
Zoals wij (in een vorig hoofdstuk) al aangetoond hebben, breekt de Spade Regentijd aan NA de opening van het zesde zegel. Zes van de zeven zegels van het – voorheen verzegelde – Boek (met daarin het Woord van God) zullen in die tijd dus reeds verbroken/geopend zijn. Het is in die dagen dan ook wel te verwachten – wanneer de tijd als het ware “voortsnelt” naar de opening van het zevende en laatste zegel – dat het opengaan van dit Woord (van God) geen gebeuren in het verborgen meer zal zijn (hoewel het voor de ongehoorzame en trage/lauwe christenen verborgen zal BLIJVEN). Bovendien zal er sprake zijn van een “tempoversnelling”. Het gestage, langzaamaan, opengaan van het Woord (d.i. het opengaan van alle zeven zegels, volgens ons begonnen rond ± 1900 met de opening van het eerste zegel) zal, wanneer het scheuren van het laatste zegel ophanden is, overgaan in en zich versnellen tot een ware “explosie van heilige kennis” (wat voor de Bruidsgemeente uiteindelijk het intreden van de staat van VOLMAAKTHEID ten gevolge zal hebben). De verstandigen (SV: de leraars) zullen blinken… (zie Dan. 12:3)!
Toch gaat aan deze (Goddelijke) Woordopenbaring nog iets vooraf. Openbaring 3 vers 8 leert ons dat Jezus “een geopende deur” aangaande Zijn Woord geeft, omdat de Filadelfia-Gemeente “kleine kracht” heeft en “Zijn Woord BEWAARD”. Om met het laatste te beginnen, “Gods Woord bewaren” is altijd HET kenmerk van getrouwheid. Welk een stimulans ontvangen wij hier om in dit “bewaren” te volharden! “Kleine kracht” is GELOOFS-kracht (zie mijn artikel: “Geprofeteerde vernieuwing van het geloof”[4]). Bestudeer Mattheüs 17 vers 20 in samenhang met Mattheüs 13 vers 32a. Een krachtige vernieuwing van het geloof en een getrouw “bewaren van Gods Woord” – dit laatste zal reeds gedurende een lange tijd van tevoren door de getrouwe christenen beoefend zijn; de geloofsvernieuwing zal mede voortkomen uit dit “bewaren” – vormen het eigenlijke begin van de grote toekomstige opwekking! Kolossenzen 4 vers 3 geeft verder aan – en dit wordt bevestigd door Openbaring 5 vers 8 – dat aan de geopende deur van het Woord ook altijd gebedsactie voorafgaat (zie hiervoor ook nog mijn artikel: “Het teruggevonden Boek”[5]). De getrouwe christenen zullen reeds gedurende een lange tijd om de opwekking gebeden hebben.
Als de opwekking eenmaal is begonnen, is de volgende ontwikkeling, dat een krachtige, jaloersmakende en heiligende invloed uitgaat van deze getrouwe Gemeente op de lauwe en wereldsgezinde gelovigen van de Laodicea-Gemeente.[6] Dan breekt de tijd aan, dat verkrijgbaar zijn:

  • het “goud” (de wezenlijke geestelijke rijkdom),
  • de “witte klederen” (de staat van reinheid en heiligheid) en
  • de “ogenzalf” (het geestelijk inzicht en geestelijk onderscheidingsvermogen; ZONDER “ogenzalf” GEEN Woordopenbaring!) van Openbaring 3 vers 18.

Een gedeelte van de lauwe christenen zal zich dan alsnog bekeren en zodoende toegevoegd worden aan de uiteindelijke Bruidsgemeente (de “overwinnaars” van Laodicea – volgens Openb. 3:21). De overgrote meerderheid van de “lauwe christenen” zal zich echter pas van haar geestelijk tekort bewust worden, wanneer het te laat is (zie Matth. 25:8-12).
Daarna zal de opwekking zich gaan uitbreiden en zal het de aandacht gaan trekken van heel de wereld. Met een kracht – overtuigingskracht, maar ook ANDERE geestelijke kracht, waardoor vele wonderen en tekenen zullen geschieden – en een autoriteit als nooit eerder gekend, zal het “Evangelie van het Koninkrijk (van God) gepredikt worden onder alle volkeren (zie Matth. 24:14). Op deze tijd heeft Openbaring 22 vers 17 betrekking:

  • “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het Water des levens nemen, voor niets.”

Het is de sluitingstijd van ‘de tijdsbedeling van de genade’[7] (d.i. het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest – van in totaal 2000 jaar). Door de volle INWONING van de Heilige Geest zal van de Bruidsgemeente een grote WERVINGSKRACHT uitgaan. De uitnodiging “Kom”(uit Openb. 22:17) zal door steeds meer mensen overgenomen worden en vele dorstige zielen zullen komen om te drinken van ‘het levende water van Gods Geest’ (zie o.a. Joh. 4:10-14, 7:38-39 en Openb. 22:17), die in die dagen overvloedig zullen vloeien, en gebruik maken van de laatste gelegenheid om zich te bekeren (lees Spr. 1:20-23).

KLIK HIER als u de studie met bovenstaande titel wilt lezen of bekijken.

H. Siliakus


[1] De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Terwijl de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag (zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral de verzen 1-4).
[2] Zie eventueel de studie: “Tot welke Gemeente behoren wij?”.
[3] Zie eventueel de studie: “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?”.
[4] Uit het blad ‘de Tempelbode’ van oktober 1981. Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
[5] Uit het blad ‘de Tempelbode’ van mei 1982. Zie eventueel de studie: “Het teruggevonden Boek”.
[6] Zie noot 2.
[7] De (tijds)bedeling van de genade = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s