Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor werkers in Gods dienst)

De arbeider van de Here en zijn verhouding tot God

Dit onderwerp “Podium en Gemeente” staat in verband met drie dingen:

  1. De Heilige Geest, de Goddelijke Bewerker van alle arbeid in en voor de Gemeente;
  2. De arbeider, ongeacht zijn ambt, functie of bediening;
  3. De Gemeente.

Wij zullen eerst de arbeider van de Here onder de loep nemen en zijn algemene verhouding tot God, de Heilige Geest (de 3de Openbaringsvorm van God – zie noot[1]), om dan, in het hierna volgende hoofdstuk, deze arbeider nader te beschouwen in zijn algemene verhouding tot de Gemeente, die hij in de Naam de Here moet bedienen.

De arbeider en zijn karakter

Vóór alles hoort een arbeider van God een DEGELIJK KARAKTER te hebben. Dit is meer waard dan de naam van “een geweldige spreker of prediker” te hebben.
Goede gewoonten vormen het karakter ten goede, slechte gewoonten vormen het echter ten kwade. Laat mij het zo zeggen: het natuurlijke karakter wordt mede gevormd door “vaste” gewoonten (die wij vaak graag laten zoals ze zijn). Het komt dus hierop neer: Als u “van huis uit” mededeelzaam (o.a. behulpzaam – zie noot[2]) en gastvrij bent en u leert de Here Jezus Christus kennen, dan leert u, als u Hem (echt) hebt aangenomen, door Hem het leven in de Geest kennen en zult u zich door Hem laten leiden. Het natuurlijke in uw karakter wordt dan door Hem geheiligd en als u dit karakter zo door Hem laat vormen (laat cultiveren als een parel) dan verkrijgt u – in en door Hem – dat degelijke karakter. Maar bent u “van huis uit” niet gastvrij, niet mededeelzaam (behulpzaam etc.), eerder geldgierig dan vrijgevig, dan moet u dit beroerde karakter neerleggen op het (brandoffer)altaar[3] van God, om het, als een brandoffer, “te laten verbranden tot as”, zodat Hij u van dat beroerde karakter kan verlossen. Dit brengen van uw ‘wezenskarakter’[4] voor God moet u ZELF doen. U moet een afkeer van uw eigen karakter krijgen en, net als Jakob, (in het gebed) willen worstelen met God (zie Gen. 32:24-30), om ervan verlost te worden
Vele dingen in het geestelijk leven moeten wij ZELF doen; en dat net zoveel keer als de Bijbel zich tot ons richt met een “Laten wij”. Als er staat geschreven: “Kom naar Mij toe” (Matth. 11:28a), dan is het niet zo, dat de Heilige Geest u tot Jezus moet brengen; neen, dat moet u ZELF doen. U moet komen tot de Heilige Geest, Die de Geest van de Here Jezus Christus is, om door Hem de verlossing en vernieuwing te smaken.

Een arbeider moet een leven in afhankelijkheid van Hem leiden

Een arbeider van God moet altijd woekeren met zijn tijd, met zijn kennis van Gods Woord, met zijn talenten, maar boven alles zal hij hebben te ervaren dat, wil hij een Gemeente dienstbaar kunnen zijn, hij een leven in AFHANKELIJKHEID VAN JEZUS CHRISTUS moet leiden. Hoe meer u beseft dat u in alles op Hem moet leunen, hoe meer u van Gods Heilige Geest zal ontvangen.
Als wij op een gegeven moment echter zouden denken: “Het gaat goed zo, het gaat prachtig. Ik heb betrouwbare ouderlingen, dus het zal wel goed gaan”, dan lopen wij (dikwijls) het gevaar, dat wij GEESTELIJK ONACHTZAAM worden, geestelijk onverschillig! De belangen, aangaande de “schapen” die ons zijn toevertrouwd, zouden dan wel eens niet meer zo nauwgezet behartigd kunnen worden! God zal u dan, hoewel Hij u hierop af en toe attent zal maken, eerst kalm laten voortsukkelen, totdat u op een gegeven ogenblik tot de gewaarwording bent gekomen dat u (geestelijk) volkomen bent “drooggelopen”. Als Gods Geest u zo – als het ware – “op het matje” roept, dank God dan voor deze bezinning en keer terug tot de (volkomen) afhankelijkheid van Hem.
Jezus betoonde Zijn afhankelijkheid van de Vader met de volgende openbaring:

  • “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen; want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.” (Joh. 5:19)
  • “Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” (Joh. 5:30)

Jezus leunde geheel en al op de Vader; en wij moeten dit net zo doen ten opzichte van Jezus. Wij zijn volkomen afhankelijk van Zijn zalvingen. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Men kan van nature getrouw zijn, hulpvaardig, welbespraakt en bereid tot een zekere bediening, maar als de zalving van God aan woord en daad ontbreekt, dan is die bediening krachteloos, ongezouten, zonder die Goddelijke “vitaminen”, die een zondaar brengen tot bekering en een gelovige tot de waarachtige overgave aan God, zoals een kind van God betaamd! Helaas nemen velen genoegen met zulk een surrogaat-bediening… Laten wij dit echter niet doen, vrienden, laten wij geen surrogaat[5] accepteren, niet van de kant van de arbeider van God, maar ook niet van de kant van ‘de Gemeente van God’! Laten wij slechts genoegen nemen met het ware Bijbelse Pinksteren (zoals beschreven in het Bijbelboek Handelingen), met een leven in absolute afhankelijkheid van die machtige zalvingen van de Geest van God.

Bouw nooit op eigen kracht

Bouw nooit op (menselijke) gaven en talenten. De beste (menselijke) gaven zijn geestelijk nutteloos als ze niet gebruikt worden onder de zalving van de Heilige Geest. U mag een briljant spreker zijn, maar toch helemaal geen (geestelijke) stichting brengen, de harten helemaal niet roeren tot bekering, overgave en toewijding! Daarentegen kunt u een eenvoudig mens zijn met een eenvoudige opleiding, maar toch uw toehoorders (geestelijk) verzadigen. Waarom? Omdat u dan spreekt onder de ZALVING VAN DE HEILIGE GEEST. Een Woord gesproken onder de Zalving van de Heilige Geest wordt als het ware omwikkeld met de LIEFDE VAN GOD! Beide mogen de waarheid aangaande Gods wil onder woorden brengen, maar predikers die tot de eerstgenoemde categorie behoren rekenen op educatie (d.i. het geestelijk opvoeden of vormen van hun toehoorders door middel van kennis alleen): zij bouwen op (hun eigen, menselijke) talenten en gaven en daarom blijft hun “woord” MENSELIJK, al kan dit “menselijke” boeiend en mooi zijn, toch werpt het nooit ‘eeuwigheidsvruchten’ af! De laatstgenoemde categorie predikers leven echter in overgave en afhankelijkheid van de Heilige Geest. Deze predikers bidden tot de Heilige Geest (de 3de Openbaringsvorm van God)[6] om Hem te vragen of Hij hun mond wil gebruiken en vullen met Zijn sprake, met Zijn woorden. En wie kan er spreken en werken zoals Hij? Daarom brengen deze predikers EEUWIGHEIDSVRUCHTEN voort! Onze eigen persoonlijkheid, hoe wonderbaar ook, is voor het Koninkrijk van God NIETS WAARD zonder de zalving van de Heilige Geest. Geeft Hem (d.i. Gods Geest, de Heilige Geest) daarom plaats en ruimte in uw hart en leven.
Denk niet dat het u ooit schade zal berokkenen als u Hem datgene geeft, wat Hij van u af moet eisen. In plaats van de prijs die u moet betalen – namelijk het afsterven aan uw oude, zondige leven: het loskomen van ALLE (zondige) BANDEN MET VLEES, WERELD EN DEMONISCHE MACHTEN – zal Hij u talrijke zegeningen geven en U, in en door Zijn eigen Geest, HEILIGEN!

  • “Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” (Matth. 16:26a).

U kunt beter arm zijn in de ogen van de mensen, maar rijk zijn in God! Soms moet u iets prijsgeven om DATZELFDE, maar dan GEHEILIGD, van Hem terug te ontvangen!
In dit licht gezien zult u begrijpen dat u nooit kwesties, die de Gemeente aangaan, op mag lossen in eigen kracht; noch dat u, wat het werk in de Gemeente aangaat, mag bouwen op MENSEN! De Gemeente is een erfdeel van de Here, die Hij u heeft toevertrouwt. Ga daarom, voor problemen die de Gemeente aangaan, niet te rade met mensen “van vlees en bloed”, maar zoek de oplossing bij de Heilige Geest (de 3de Openbaringsvorm van God), Die nooit buiten Zijn Woord zal gaan!

De arbeider moet God en Zijn Woord boven alles liefhebben, meer dan wat hijzelf is of heeft

Hebt u eenmaal een bediening aangenomen, en hebt u uw schouders gezet onder een taak, dan verwacht God, dat u tot het uiterste zal gaan met Hem, want Hij gaat tot het uiterste met u.
U moet God, Zijn Woord en Zijn Koninkrijk liefhebben, ook Hem eren, boven uzelf! U kent vast wel de gelijkenis van de Koninklijke bruiloft (zie Matth. 22:1-14). Allen werden uitgenodigd daartoe; een dienstknecht ging persoonlijk naar de genodigden toe. Maar… zij lieten zich allen, om verschillende redenen, verontschuldigen! De les die wij hieruit leren is:

  • dat de meeste christenen meer liefhebbers zijn van zichzelf dan van God; dat hun eigen wil prevaleert (d.i. de overhand heeft) boven die van God (zij “grepen zijn dienstknechten, mishandelden hen en doodden hen”, zie Matth. 22:6);
  • dat de meeste christenen meer liefhebbers zijn van de wellusten, dan liefhebbers van God (“ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen”, zie Luk. 14:20);
  • dat de meeste christenen meer liefhebbers van het materiële zijn, dan van het Koninkrijk van God (“Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken”, zie Matth. 22:5. “En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik verzoek u: Houd mij voor verontschuldigd”, zie Luk. 14:19).

Laat het met u zo niet zijn.

Een arbeider moet God gehoorzamen

Een arbeider van God moet leren verstaan, wat het is, om zich in dienst te stellen van de Heilige Geest. U bent enkel een bruikbaar instrument van de Geest van God, als u uw eigen wil loslaat; als u Hem toestaat in uw leven die leiding te nemen, die nodig is. Wij kunnen enkel een vruchtbaar instrument van de Geest zijn, wanneer wij Hem tot Zijn recht laten komen in ons woord, onze handel en wandel. Wij kunnen 100% nuttig worden voor Gods Koninkrijk, als wij niet langer willen, wat wij zo graag willen; wanneer wij – net als eertijds Saul van Tarsen – kunnen zeggen: “Here, wat wilt U dat ik doen zal?” (Hand. 9:6b); wanneer wij, met Jesaja, kunnen zeggen: “Here, zie, hier ben ik” (zie Jes. 6:8b).
Als arbeiders van God kunnen wij – door onze omgang met de Heilige Geest – in het algemeen wel tot zegen zijn, maar alléén de Geest van God weet, wat het Lichaam van Christus, Zijn Gemeente, op een bepaald ogenblik nodig heeft. Hij kan ons hiertoe de ogen openen en ons dit openbaren!
Onze bediening komt echter niet tot zijn recht, als wij niet willen, wat Gods Geest wil! Maak daarom korte aantekeningen van datgene, wat Gods Geest u (soms in flitsen) laat zien bij meditatie of overdenking van Gods Woord of tijdens gebedsgemeenschap en denk niet: “O, dat onthoud ik wel”. U kunt dan later alles nog eens rustig doornemen. Zo kan de Geest van God meer gelegenheid krijgen om Zijn wil uit te werken, allereerst in uw eigen hart en leven. En als deze wil van God reeds “een bezit” van u is geworden, kan u deze ook aan andere mededelen. Want… als u niets weet en niets bezit, kunt u niets uitdelen!
Wij hebben de wil van God voor bepaalde situaties te peilen op grond van Zijn Woord! GOD VRAAGT GEHOORZAAMHEID! Daar is niets moeilijkers, dan God te gehoorzamen! Bidden is gemakkelijk, “kloppen” gaat ook wel, maar dan is er een “wachtenstijd” bij God. Om nu in die wachtenstijd gehoorzaam te zijn en te blijven, geliefden, kost het u het verliezen van uzelf aan de voet van ’s Heren kruis. Niet ònze wil, maar Gods wil moet geschieden! Zegeningen zijn voor allen die geloven, maar het zijn de gehoorzamen, die de beloften van God kunnen claimen; en “beloften van God” zijn meer dan “zegeningen”. Als u niet gehoorzaam bent, kunt u bidden zoveel als u maar wilt, maar u mist de kracht om te claimen, om aanspraak te maken op de u gegeven beloften van God. Jezus was altijd Zijn Vader gehoorzaam, waarom Hij ook kon bidden: “Vader, Ik dank U, want Ik weet, dat U Mij altijd hoort” (zie Joh. 11:41b-42a). 

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

[1] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling.
Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
>>>de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
>>>de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
>>>de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – ook nog de studie: De natuurlijke mens en de Heilige Geest”. 
[2] Met “mededeelzaam” wordt hier m.i. “het onderlinge hulpbetoon”, indien nodig ook hulp in de vorm van geld en/of goederen, bedoeld. (Vergelijk Hebr. 13:16 van de Statenvertaling met de Herziene Statenvertaling).
[3] Voor meer over de geestelijke betekenis van de verschillende tabernakelobjecten, zie eventueel op onze website de studies: Christus in de Tabernakel van CJH Theys en/of De Tabernakel van Israël en/of Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm.
[4] Met ‘wezenskarakter’ wordt m.i. bedoeld: Uw karakter, uw aard, uw natuur, uw wezen; en dat is het essentiële, wat iemand maakt tot wie hij of zij (ECHT) is.
[5] Surrogaat = Letterlijk: Vervangingsmiddel van mindere kwaliteit. Het wordt gebruikt om iets, dat niet voorhanden of moeilijk te verkrijgen is, te vervangen.
[6] Zie noot 1.

 

NOOT A. Klein:
Deze studie is, in eerste instantie, in 10 delen geplaatst op ons ‘oude’ weblog.
Voor degenen die het prettig vinden om deze studie in delen te lezen en/of uit te printen, vermelden wij hieronder de lossen delen:

Podium & Gemeente (deel 1) – Gods arbeider en zijn verhouding tot God: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 2) – Gods arbeider in dienst van de Gemeente/Kerk: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 3a) – De Gemeente, Gods woning in de Geest: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 3b) – Wij moeten het Evangelie hoog houden: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 4) – De bediening van het GEVEN voor Gods dienst: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 5) – Door God geroepen tot leiderschap: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 6) – PREDIK het Evangelie en de GEZONDE LEER: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 7) – Een ouderling of diaken volgens de Bijbel: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 8 ) – Ouderling of diaken in de praktijk van de Gemeente: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 9) – Predikers… uitdelers van Gods verborgenheden: KLIK HIER
Podium & Gemeente (deel 10) – De verborgenheid van de ONgerechtigheid: KLIK HIER

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s