Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 1)

Inleiding

Hoewel de “opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling” een veelomvattend onderwerp is, hebben wij toch niet langer willen wachten. Wij hebben daarvoor meer dan één reden:

 1. de tijd snelt met een duizelingwekkende vaart,
 2. de ‘tekenen der tijden’[1] – waartoe de huidige wereldcrises in de allereerste plaats behoren! – tekenen zich hoe langer hoe scherper af op het canvas van de historie,
 3. de Schriftopenbaring, onder de zalving van Gods Geest verdiept zich, en
 4. de Wederkomst van Christus is zoveel dichterbij gekomen

En hiermee noemen wij u dan de voornaamste redenen.

Dit alles, en nog méér daarnaast, dringt ons om – in het geloof – de pen weer op te nemen, om zodoende (langs deze weg) u allen bekend te maken met hoogst belangrijke zaken. Zaken, waarmee ALLEN – zowel gelovigen als ongelovigen! – binnen afzienbare tijd zullen worden geconfronteerd:

 • wereldomvattende gebeurtenissen, die alle hun loop zullen hebben, als vervulling van Goddelijke profetieën (voorspellingen);
 • manifestaties, waaraan géén einde kunnen worden gemaakt, hoe vindingrijk mensen ook kunnen zijn en hoe groot ook de machten die door hen in het geweer kunnen worden geroepen; hoe geweldig ook de krachten, die de steeds aan terrein-verliezende mensheid daartegen zal aanwenden.

Als God spreekt, wie zal Hem de Mond stoppen? Er staat nog altijd geschreven: “Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er” (Ps. 33:9). Wie is machtiger dan de Here God, Schepper van hemel en aarde? Het is daarom raadzaam, méér dan ooit tevoren, acht te hebben op het profetische Woord:

 • “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart” (2 Petr. 1:19, HSV).

Moge de Here Jezus Christus ons allen hierin helpen en ons bovendien Zijn rijke genade schenken, opdat wij zullen volharden in het “geloof naar de Schriften” en zullen “leven zoals wij bidden”. Want ons wordt aangezegd te “verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid (SV: verlossen van alle ongerechtigheid) en voor Zichzelf een eigen volk zou REINIGEN, ijverig in goede werken” (Tit. 2:13-14, HSV).
Amen.
 

Hoofdstuk 1 

De geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de laatste dagen, resulterend in de “Vrouw” van Openb. 12:1[2]

Zoals wij reeds in eerdere studies hebben mogen zien en verstaan, wordt in de Bijbel over de UITSTORTING van de Heilige Geest gesproken als “de Spade-Regen”.[3]
De profeet Joël heeft van deze UITSTORTING geprofeteerd (in Jl. 2:28-29) en de vervulling van deze profetie begon plaats te hebben op de 1ste Pinksterdag (zie Hand. 2:1-4) in de Nieuwe Tijdsbedeling[4] en werd bevestigd door de apostel Petrus in zijn rede op die gedenkwaardige dag te Jeruzalem:

 • “Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal UITSTORTEN van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest UITSTORTEN en zij zullen profeteren.” (Hand. 2:16-18, HSV)

Halleluja!
Wanneer wij de Griekse Lexicon van het Nieuwe Testament opslaan, en de Amerikaanse uitgave van “The Amplified New Testament”, dan lezen wij daar een verklarende tekst betreffende deze Profetie die op het volgende neerkomt: “…telling forth the divine counsels and predicting future events pertaining especially to God’s kingdom” (blz. 426). Deze uitleg staat vermeld tussen de verzen 18 en 19 van het Boek Handelingen en doet ons duidelijker verstaan: Gods VOORNEMEN en BEDOELING, namelijk: “de voorzegging van Goddelijke raadslagen en toekomstige gebeurtenissen, die in het bijzonder betrekking hebben op het Koninkrijk Gods en daarmee dan ook in direct verband staan“. En zo is “de strekking” van ALLE profetie in de gemeentelijke tijdsbedeling (de periode van Zijn Geest en genade, van in totaal 2000 jaar, waarin wij nu nog leven – noot AK); tenminste, zo behoort het te zijn en zo zal het ook geschieden, zo waarachtig als de Here God leeft en de Heilige Geest de gelegenheid wordt geboden om tot Zijn recht te komen in Zijn bediening en manifestatie[5] in de Gemeente, het mystieke Lichaam van de Levende God.

Deze geprofeteerde Spade-Regen,[6] de UITSTORTING van de Kracht van de Heilige Geest in deze tijdsbedeling van genade, zal de grootste opwekking aller tijden tot gevolg hebben. En deze, op haar beurt, zal ons de vervulling brengen van Gods profetie:

 • “En er verscheen een GROOT TEKEN in de hemel: een VROUW, bekleed met de ZON, en de MAAN was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van TWAALF STERREN.” (Openb. 12:1, HSV)

******************************************************************************** 

Noot AK:
Wij willen hier – voor alle duidelijkheid – eerst de zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen:

 • De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste “Persoon” (beter gezegd: de 1ste Openbaringsvorm – zie noot[7]) van de Godheid.
 • De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de “Persoon” (beter gezegd: de 2de Openbaringsvorm) van de Godheid – de Centrale Figuur.
 • De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3de “Persoon” (beter gezegd: de 3de Openbaringsvorm) van de Godheid.

****************************************************************************** 

Het resultaat van deze ‘wereldwijde opwekking door Gods Geest’ zal straks dus zijn: de ‘manifestatie’ (d.i. de openbaring, het openbaar/zichtbaar worden) van een ‘volmaakte Gemeente’, het Bruidslichaam van onze Here Jezus Christus, zoals Hij die Zichzelf heeft voorgesteld en zoals er geschreven staat:

 • “…OPDAT Hij haar (d.i. de Bruidsgemeente) zou HEILIGEN, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, OPDAT Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij HEILIG en smetteloos (SV: ONBERISPELIJK) zou zijn.” (Ef. 5:26-27, HSV)

Een glorieuze Gemeente dus, die daar zal zijn “niet door kracht, noch door geweld”, maar door de werkingen van de Geest van God in Zijn verheven ambten en bedieningen, welke WERELDWIJD gekend zullen worden door Zijn (Geestes)gaven[8] en in Zijn vruchten. Want er staat geschreven: “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt” (1 Kor. 12:4-6, HSV). En zoals de Godheid in Zijn Drie-eenheid (zie noot[9] AK) – als Vader, Zoon en Heilige Geest – betrokken was/is in de constitutie van het Lichaam (dat is: Zijn ware Gemeente), net zo is de Godheid Zelf direct betrokken bij alles wat Zijn Heiligdom, Zijn Tempel[10] (hier: het beeld van de Bruid/Bruidsgemeente, waarin Hij TEN VOLLE ‘woont en troont’ – noot AK), aangaat. Glorie voor God! Hij IS en BLIJFT ACTIEF door alle eeuwen en ofschoon Drie-enig in Wezen, is het beoogde doel hetzelfde: “één Lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is” (Ef. 4:4-6, HSV).

Opererend in Zijn Lichaam, heeft Hij “sommigen GEGEVEN als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars” (Ef. 4:11, HSV). En “God nu heeft sommigen in de Gemeente een plaats gegeven (SV: in de Gemeente gesteld) ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen” (1 Kor. 12:28, HSV). Als “mede-arbeiders Gods” heeft Hij hen allen nodig “om de heiligen toe te rusten (SV: tot de VOLMAKING van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus” (Ef. 4:12, HSV).

Deze ‘Spade-Regen’ (de geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd) zal gaandeweg toenemen in kracht… druppels worden stromen en weldra zal een stortvloed van Goddelijke zegen neervallen op deze aarde. Velen van ons zullen dit bovennatuurlijk evenement meemaken en zullen getuigen zijn van het straks historische feit, dat “het zal gebeuren dat alle levende wezens (SV: ziel) die er wemelen, overal… zullen LEVEN. Daar zal zeer veel vis zijn (beeld van “gewonnen zielen”, denk aan “Ik zal u vissers van mensen maken” – zie Matth. 4:19), omdat dit (LEVEND-makende) water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en LEVEN. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee” (Ezech. 47:9-10, HSV – lees zelf vers 1-10 helemaal).

Allen die GEROEPEN zijn door de Here God en daartoe dus ook door Hem GEZET, GESTELD of GEZONDEN zijn, zullen het VOLLE Evangelie prediken “vanaf Engedi tot EnEglaïm”… dat is: “vanaf het Kruis en het reinigend Bloed van Christus, tot Pinksteren en de Doop met de Heilige Geest” (lees Hebr. 9:11-15 en Hand. 2:4). En alles zal geschieden overeenkomstig het profetisch Woord, totdat wij ALLEN komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (SV: volkomen) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, OPDAT wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus” (Ef. 4:13-15, HSV). Amen.

De werking, de weg en het doel van de Heilige Geest als Jezus’ Plaatsvervanger op aarde (de Parakletos, in Wiens tijdsbedeling wij nù leven en onder Wiens eminente en supreme leiding de Gemeente zàl komen tot de geprofeteerde VOLMAAKTHEID in Christus[11]; niet in de hemelen, maar straks hier op aarde) zijn in het Woord van God duidelijk aangegeven. Niemand behoeft (geestelijk gezien) te dwalen! Wat wij allen van node hebben, ieder uur van de dag, is de Zalving van Gods Geest.
Hem zij de glorie! 

KLIK HIER als u deze studie (deel 1) verder wilt lezen.

CJH Theys[12]

 

KLIK HIER als u deel 2 van deze vervolgstudie wilt lezen.

 • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Zie de studie Moeten wij op ‘de tekenen der tijden’ letten?”, van H. Siliakus.
[2] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW van Openbaring 12?, van A. Klein.
[3] Zie de studie De ‘Spade Regen opwekking’”, van H. Siliakus.
[4] De Nieuwe Tijdsbedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft.
[5] Zie de vervolgstudie De Gever en Zijn Gaven, deel 2: De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest”, van CJH Theys.
[6] Zie noot 3.
[7] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
>>>de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
>>>de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
>>>de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
Zie eventueel ook nog de studie: De natuurlijke mens en de Heilige Geest”.
[8] Zie noot 5.
[9] Zie noot 7.
[10] Zie eventueel de studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens:een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm.
[11] Zie eventueel de studie De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd, van E. van den Worm.
[12] Enigszins bewerkt door AK.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Opwekking, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s