De Gever en Zijn Gaven – hoofdstuk 12

Deel 2
De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest

De Gave van de ‘werkingen van krachten’ en die van ‘het geloof’ 

De gave van de “werkingen van krachten” (zie 1 Kor. 12:8-10) is een openbaringsvorm van de Heilige Geest, waarbij daden (handelingen) worden bewerkstelligd, doordat BOVENNATUURLIJKE KRACHTEN worden bewogen op een BOVENNATUURLIJKE wijze en langs BOVENNATUURLIJKE wegen; ter bevestiging van het gepredikte Woord, waardoor het geloof in dat Woord wordt opgebouwd en versterkt. De Heilige Geest manifesteert deze gave wanneer Hij dat op een gegeven ogenblik – in de op dat moment bestaande omstandigheden – nodig acht, omdat men bij het achterwege blijven van dit wonder zou gaan twijfelen aan het gepredikte Woord.
Het bovennatuurlijke is ALTIJD en OVERAL tegengesteld aan het natuurlijke, waardoor men van “wonderen en tekenen” spreekt. Deze bovennatuurlijke krachten werken over het geschapene en geven de christen macht over de dood, over demonen en over de natuur.
Deze krachten worden door de Heilige Geest ook gewerkt om Gods volk op bovennatuurlijke wijze uit gevaar en gevangenschap te verlossen en om Goddelijke oordelen te doen plaats hebben.
Zo kunnen door deze krachten orkanen tot zwijgen worden gebracht, duivelen worden uitgeworpen, gebrokenen van hart worden verbonden, mensen worden verlost uit natuurlijke hardnekkigheid en rebellie, en wel zó, dat deze laatstgenoemden in een conditie worden gebracht waarin zij de Heilige Geest zullen kunnen ontvangen; wat ook het geval was met Saulus van Tarsen, de latere Paulus.

Steeds is het Gods Heilige Geest, Die de christen – door Zijn werkingen van bovennatuurlijke krachten – in zijn/haar leven en getuigenis wil begeleiden, zoals de Here God dat ook met Oudtestamentische gelovigen deed. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat Mozes God vroeg om met hem mee te gaan, want hij geloofde met zijn gehele hart en gehele ziel en zijn gehele verstand dat deze “God van de brandende doornstruik (of braamstruik)” (zie Exod. 3:2-4) Zijn krachten zou doen volgen op de prediking van het Woord dat Zijn dienstknecht zou brengen. Ook was het geen wonder dat Gideon, toen hij door God geroepen werd, aan de Engel van de Here vroeg: “En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze (voor)vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HERE ons niet uit Egypte doen optrekken?” (Richt. 6:13b, HSV). Ook was het geen wonder, geliefde lezer, dat Elisa, overtuigd van de verantwoordelijkheid van zijn bediening, vroeg: “Waar is de HERE, de God van Elia?” (zie 2 Kon. 2:14). Want alleen deze God kon krachten werken (zie Jak. 5:17-18).

Toen Jezus zei: “Mij is gegeven ALLE macht in hemel en op aarde” (Matth. 28:18b, HSV), wilde Hij daarmee zeggen dat de gelovigen dit NOOIT moesten VERGETEN. Jezus deed deze uitspraak aan Zijn grote zendingsopdracht voorafgaan; wat wil zeggen dat christenen, tijdens de getrouwe uitvoering van die opdracht, Hem altijd zullen mogen herinneren aan deze verzekering èn aan Zijn belofte:En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” (Mark. 16:17-18)

Wat niets te maken heeft met ‘werkingen van krachten’

In de hedendaagse wetenschappelijke wereld wordt gesproken van “wonderen der wetenschap”. De ontembare drang van de mens om te zoeken en te weten is op zichzelf al een wonder. Telkens als de (wetenschappelijk) zoekende mens weer eens “iets” heeft ontdekt wat tevoren wel werd verondersteld of zelfs vermoed, maar toch nooit werd gekend, omdat dat “iets” niet te bewijzen was, spreekt men van een “wetenschappelijk wonder”. Er zijn velen, die nog verder gaan en die beweren, dat de wetenschap zelf het grootste wonder is. Maar wetenschap is geen wonder in de strikte zin van het woord. Wetenschap komt tot stand doordat een natuurlijk mens zich gestaag met natuurlijke wetten bezighoudt. De hem ten dienste staande techniek vergunt hem op deze weg van volhardend onderzoek en speuren voort te gaan. Het mag dan te prijzen en te waarderen zijn, en Nobelprijzen mogen door de “primus-inter-pares” (d.i. de eerste onder zijns gelijken, qua bekwaamheid/talent enz.) worden verworven, verslagen en rapporten van wetenschapsmensen mogen dikwijls adembenemend zijn, toch zijn dit soort wonderen niet te vergelijken met Gods “werkingen van krachten”. Wonderen van de techniek komen meestal voort uit het natuurlijk verstand, dat nooit en te nimmer het bovennatuurlijke zal kunnen vatten! Ook hebben “wonderen van de natuur” niets te maken met deze “werkingen van krachten”. Er zijn veel mensen die lange wandelingen of tochten maken langs berg en dal en die zich dan graag uiten in hun bewondering voor Gods schepping …, in plaats van zich in de Gemeentelijke samenkomst, samen met Gods heiligen, te verwonderen in de wonderlijke gaven van de Heilige Geest en om Hem dan gezamenlijk te aanbidden in GEEST en WAARHEID. Dit soort natuurliefhebbers verlagen, met hun voorliefde voor “het wonder van de natuur”, de Bijbelse standaard van het wonder in de Gemeente, die door de kracht van de Heilige Geest tot stand komt.
Voorts hebben “wonderen van de architectuur” niets te maken met deze Geestesgave. Moderne “wolkenkrabbers”, indrukwekkende en machtige waterwerken en andere “cultuur-wonderen” – net als moderne laboratoria, collegezalen, hospitalen, kathedralen (en wat er nog meer te noemen zou zijn) – zijn allemaal GEEN wonderen! Deze komen alle tot stand door menselijke arbeid en vernuft, door mensen, die heus geen ervaring van het bovennatuurlijke behoeven te hebben; ja, zij kunnen voortbrengselen van grote zondaren zijn, die zich tegenover Gods wonderwerkende kracht van de Heilige Geest stellen.
Ook hebben “wonderen van de chirurgie” niets te maken met deze wonderkrachten van God. Onze moderne chirurgen mogen ons menselijk lichaam aan stukjes kunnen snijden om alles weer zo goed mogelijk aan elkaar te naaien. Maar het brengen van “leven” in een dood lichaam kunnen zij niet. Al wat zij doen, nadat zij hun operaties hebben verricht, is het wachten op “de natuur”, zo zeggen zij, die de genezing tot stand moet brengen. Aan heel hun werk is niets bovennatuurlijks!

Bijbelse voorbeelden van ‘werkingen van krachten’

  • In Handelingen 9:36-41 lezen wij over Petrus, die geroepen werd omdat Tabitha, ook wel Dorkas genoemd, gestorven was. En Petrus ging met hen mee. En toen Petrus de bovenzaal (of opperzaal) binnenkwam en daar al de weduwen bij elkaar vond, huilende en gedenkende al het goede werk van de gestorven Tabitha, stuurde hij allereerst die treurende vrouwen weg, daarna knielde hij bij de dode neer en bad; om zich daarna, gedreven door de Geest van God, tot het dode lichaam te keren en te zeggen: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar LEVEND voor hen” (Hand. 9:40b-41, HSV). Het resultaat hiervan was dat velen in de Here geloofden (zie Hand. 9:42).
  • In Handelingen 20:7-12 lezen wij het volgende: “een zekere jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd DOOD opgetild.” Door de manifestatie van de “werkingen van krachten”, wierp Paulus zich, nadat hij naar beneden was gegaan, “op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de jongen LEVEND mee en werden bovenmate vertroost.”  

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen. 

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s