Een overdenking bij Pasen: Drie dagen bij Jezus

“In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus Zijn discipelen bij Zich en zei tegen hen: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al drie dagen bij Mij en hebben niets wat zij kunnen eten. En als Ik hen nuchter (d.i. zonder voedsel) naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver” (Mark. 8:1-3, HSV). 

Waarachtige bewogenheid

Wij zien Christus in Markus 8:1-3 inéén van Zijn lieflijkste openbaringen. Zijn bewogenheid voor de mens, en in het bijzonder voor degenen die Hem volgen, is èchte bewogenheid, geen theorie. Hij heeft waarlijk zorg voor ons. Innerlijk met ontferming bewogen was en is Hij voor de gehele mens; naar geest, ziel en lichaam. De geschiedenis van de 2de wonderbare spijziging doet ons verstaan dat Christus’ zorg voor ons niet alleen onze geestelijke kant betreft. Hij is niet zomaar een leraar, wiens enige zorg het is om goed onderwijs te geven, om wijze en verstandige dingen te zeggen of wat diepgaande gedachten door te geven. Hij is niet als een professor, die alleen maar zijn ideeën en theorieën kwijt wil en die verder geen belangstelling heeft voor zijn toehoorders. Neen, onze Heer is geheel anders. Hij beoogt ons algeheel welzijn. Hij wil ALGEHELE ZALIGHEID geven. Hij wil niet alleen in onze geestelijke noden voorzien maar ook in onze stoffelijke behoeften. “Wij moeten deze grote menigte te eten geven”, zei Jezus (in Mark. 8:1-3) tot Zijn discipelen. Bij een andere gelegenheid, toen Jezus sprak over de stoffelijke noden van de mens – zoals voeding, kleding en onderdak – zei Hij, dat de hemelse Vader Zijn kinderen al deze dingen toewerpt (zie Matth. 6:33). Maar, hier is wel EEN VOORWAARDE aan verbonden. De voorwaarde is, dat wij “eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid” zoeken! Laten wij dit niet vergeten. Wat ook wij daarom moeten leren, willen wij van de wonderlijke voorzieningen van God kunnen getuigen, is om het geestelijke BOVEN het stoffelijke te stellen en te bedenken (d.i. bezig te zijn met) de dingen die van boven zijn en niet alsmaar bezig zijn met de dingen van deze wereld (ofwel: niet wereldsgezind zijn). “De mens zal niet van brood (het aardse voedsel) alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt (de zgn. geestelijke spijze) (Matth. 4:4, HSV). 

Het vlees gekruisigd

Van deze “grote menigte”, waarover wij hier (in Markus 8:1-3)  lezen, kunnen wij zeggen dat zij dit in praktijk brachten; het geestelijke voedsel (Gods Woord) hadden zij voornamer geacht dan het stoffelijke. Wonderlijk eigenlijk, en zeker niet gewoon, zoveel mensen die de lichamelijke honger voor lief namen om maar bij Jezus te kunnen zijn. Drie dagen lang niets te eten! En besef wel, het betrof niet twee of drie mensen, neen, “een heel grote menigte”! Een “grote menigte” van mensen die de stoffelijke noden vergaten en als het ware aan de lippen van Jezus hingen om te eten van de “honing”, de zoete spijs, die van Zijn mond vloeide. Drie dagen lang. Wij kunnen ons dit, in de materialistische tijd waarin wij leven, bijna niet voorstellen. Hoeveel moeite kost het vandaag de dag al om maar één ziel “warm” te krijgen voor de dingen van God! Hoe is het mogelijk, hier betrof het “een heel grote menigte”! TOCH verwachten wij dat in de laatste dagen van de huidige tijdsbedeling iets dergelijks zal gebeuren! Wij geloven, op grond van de Schrift, dat dit zich in de eindtijd – en wel in ònze dagen – zal herhalen. Maar dat zal niet het werk van mensen zijn, maar het werk van Gòd. Wat bij de mensen ONmogelijk is, is mogelijk bij God. De 1ste broodvermenigvuldiging wijst heen naar de “Vroege Regen”-opwekking[1], aan het begin van de Gemeentelijke tijdsbedeling (zie Hand. 2). Hier, in Markus 8, gaat het over de 2de wonderbare spijziging en deze wijst heen naar de “Spade Regen”-opwekking[2] van de laatste dagen. Als die tijd aanbreekt, zal Gods Heilige Geest zó werken in een “heel grote menigte”, de grote menigte van “hen die ONTKOMEN zijn” (zie Joël 2:32, HSV), omdat zij werkelijk aan de wereld AFGESTORVEN zullen zijn en het vlees GEKRUISIGD zullen hebben. Want…wie van Christus zijn (d.i. wie Christus waarlijk toebehoren), hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten GEKRUISIGD”, zegt Galaten 5:24. Wie van Christus zijn, dat is de Bruidsgemeente die later, NA ‘de Bruiloft van het Lam’, de Vrouw van Christus zal zijn.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] De Vroege Regen = Het beeld is van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het eerste Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), en was nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot – AK)
[2] De Spade Regen = De late (of spade) Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor PERSOONLIJKE groei en de (wereldwijde) eindtijd-opwekking.
 

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !! 

Zie eventueel ook nog onze andere Paasoverdenkingen: 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van H Siliakus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s