Boekbespreking 32: De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm,[1]

Inleiding

Hebr. 6:1-3              “Daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat.”

De Schrift onderwijst ons niet alleen omtrent de GENADELEER in Christus, van verzoening met God door onze persoonlijke bekering tot Hem en door ons geloof in Zijn Woord en in Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser,en door de wassing in Zijn dierbaar, gestort Bloed, maar ook omtrent de VOLMAAKTHEIDSLEER in Christus.

  • Matth. 5:48        “Weest dan gij volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”
  • 2 Kor. 3:17-18    “De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here is, aldaar is vrijheid (van zonde). En wij allen, met ongedekte aangezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel (beeld van het Woord) aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Geest van de Heer.”
  • Ef. 4:11-16          “En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus; Totdat wij ALLEN zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Uit Welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom (volwassenheid) van het lichaam bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.”
  • Kol. 1:27-29       “Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder (beter gezegd: IN) u, de Hoop der heerlijkheid; Denwelke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;  Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.”
  • Hebr. 10:14       “Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”

De Here Jezus heeft ons reeds door het volbrengen van Zijn offer op het kruishout van Golgotha een eeuwige volmaaktheid toebereid, wat Hij ons NU nog hier op aarde al in wil bouwen, als wij ons hiertoe getrouw en in het geloof aan Hem blijven overgeven.

Wanneer zal deze volmaaktheid in Christus op aarde worden geopenbaard?

1 Petr. 1:3-5            “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in de laatste tijd.”

De Goddelijke erfenis, die door de dood van het Lam van God aan de in zonde verloren mensheid door God wordt geboden, wordt in de laatste tijd op aarde geopenbaard. 

De Schrift vertelt ons, dat in de eindtijd, als Jezus in Zijn Gemeente/Kerk Koning zal zijn, verlossers (heilanden) op zullen staan.

Obadja 21               “En er zullen heilanden (NBG: verlossers) op de berg van Sion opkomen, om Ezau’s gebergte (beeld van de wereldsgezinde christen) te richten; en het koninkrijk zal van de HERE (d.i. JaHWeH) zijn.”

In de laatste tijd wordt namelijk de Bruid van het Lam van God op aarde geopenbaard, als de Heer haar VOLMAAKT heeft verlost van de zondemacht. Dan zal de hemelse Bruidegom onzichtbaar in en door de Heilige Geest op aarde komen en zal de Geest van de Heer haar INNERLIJK en UITERLIJK met Goddelijke heerlijkheid hebben getooid en haar zo voor de bruiloft met het Lam van God hebben toebereid. 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s