Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 2)

KLIK HIER als u deel 1 (ook) wilt lezen.

De middernachtsroep 

Voor de beschouwing van dit profetisch onderwerp in het licht van Gods Woord, moeten wij teruggaan naar het boek Exodus, want daar lezen wij in Exodus 11:4-6 (HSV):

“En Mozes zei: Zo zegt de Here: OMSTREEKS MIDDERNACHT ZAL Ik UITTREKKEN door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin (SV: dienstmaagd) die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Er zal een luid GESCHREEUW zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal.”

Zó sprak de Here toen, en iedere tittel en jota is vervuld geworden in en door de “tiende plaag” welke de Here God deed komen over Egypte. De Bijbel vervolgt met:

“EN HET GEBEURDE TE MIDDERNACHT dat de HERE alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, vanaf de eerstgeborene van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene, die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. Toen stond de farao ’s nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid GESCHREEUW in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was.” (Exod. 12:29-30, HSV)

Dit “middernacht-gebeuren” is een profetisch gebeuren, dat wil zeggen dat er straks in de afwikkeling van het Goddelijk Raadsplan “iets” gebeuren zal, wat neerkomt op het volgende: aan de éne zijde zullen de oordelen Gods[1] komen over deze goddeloze wereld (waarvan Egypte het typebeeld is) met al de verschrikkingen van dien; en aan de andere kant zal God de Zijnen wonderbaarlijk bezoeken om hen dan “uit deze wereld te doen gaan in een groot feest en op arendsvleugelen”[2]. Halleluja!
Dat profetisch ogenblik van “de middernachtsroep” in de laatste dagen van deze ‘tijdsbedeling van de Heilige Geest’[3] IN de Gemeente, wordt ons nader verklaard in de “gelijkenis van de tien maagden”[4], welke Jezus vertelde aan Zijn discipelen in Mattheüs 25; en in het bijzonder in vers 6, waar wij lezen:

“En TE MIDDERNACHT klonk er een GEROEP: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten (SV: gaat uit), Hem tegemoet!”

Uit deze gelijkenis treedt duidelijk de waarheid naar voren, dat dit MIDDERNACHTELIJK UUR er één zal zijn van: zowel grote blijdschap als van grote zorg en intens leed! De evangelist Markus, in zijn “waarschuwing tot waakzaamheid”, zegt: “Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat óf te middernacht óf met het hanengekraai óf ’s morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft” (Mark. 13:35-36, HSV).

Deze komst van Jezus, ALS DE BRUIDEGOM, DUS niet ALS DE RECHTER VAN DEZE AARDE, speelt zich af rondom dat middernachtelijk uur en zal plaats hebben (dat is duidelijk uit de samenhang van de profetische aankondigingen!) VÓÓR Zijn komst in heerlijkheid op de wolken des hemels, wanneer “alle oog Hem zal aanschouwen”.
Dit middernachtelijk uur is wel het meest mysterieuze deel van de nacht, letterlijk en geestelijk, en het kanniet worden geloochend, dat wij waarlijk nù al leven in dat profetische uur van een razendsnel aflopende tijd… De Schriften vertellen ons op welk een wonderbaarlijke wijze God de machtige verlossing van Zijn volk Israël uit Egypte, nù duizenden jaren geleden, PROFETISCH verbonden heeft aan die grote èn wonderlijke verlossing van Zijn (Bruids)Gemeente, welke Hij zal doen plaats hebben in een zeer nabije toekomst. Israël ging uit ter middernacht, op arendsvleugels…”U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u OP ARENDSVLEUGELS[5] GEDRAGEN en u BIJ MIJ GEBRACHT HEB” (Exod.19:4, HSV).
Israëls uittocht had plaats en was een historisch feit, door de kracht van Gods Heilige Geest. Op eenzelfde wijze en door diezelfde Goddelijke Kracht heeft God beloofd Zijn Gemeente (Zijn Bruidsgemeente, Zijn Bruidslichaam) WEG TE NEMEN uit deze huidige boze wereld, aan het einde van de tegenwoordige bedeling (d.i. de tijdsbedeling of periode van GENADE, van in totaal 2000 jaar – zie noot 4), waarvan de laatste dagen welhaast ten einde lopen. De oude Job sprak in zijn dag reeds van: “In een ogenblik sterven zij, zelfs MIDDEN IN DE NACHT; een volk wordt heen en weer geschud en komt om;…” (Job 34:20, HSV).
Zó en net zoals wij het geschreven vinden in een vergelijkend beeld in Richteren 16:3 – “Maar Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, TE MIDDERNACHT, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt” (HSV) – zullen “de poorten van de hel” op het einde van de huidige tijdsbedeling door de Kracht van onze Almachtige God worden verbroken in het profetisch middernachtelijk uur… De gehele wereld zal erbij betrokken zijn! Weest daarom GEREED en toebereid, want de Bruidegom komt! Heeft ù deze Middernachtsroep al gehoord? Weet ù, dat deze Bruidegom niemand anders is dan Jezus Christus?

KLIK HIER als u deze studie (deel 2) verder wilt lezen.

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER als u deel 3 van deze vervolgstudie wilt lezen.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Zie eventueel de studies God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld  schudden, en/of De 7 donderslagen van Openbaring 10:3” en/of “De Dag van JaHWeH (de dag des Heren)van E. van den Worm.
[2] Zie eventueel de studie Arendsvleugelen, van CJH Theys.
[3] Tijdsbedeling van de Heilige Geest = De periode van het begin (of het ontstaan) van de Gemeente, die plaatsvond/doorbrak NA de UITSTORTING van Gods Geest op het 1ste Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4). Een periode van in totaal 2000 jaar.
[4] Zie eventueel de studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”, van E. van den Worm.
[5] Zie noot 2.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Opwekking, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s