Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 1)

Voorwoord

Verantwoording:
Onder de titel “Dingen die (met) haast geschieden moeten” (zie Openbaring 1:1)[1] bied ik de lezer hierbij de uitwerking aan van een serie door mij gehouden Bijbellezingen over het boek Openbaring. Het komt mij als wenselijk voor dit te doen met enige inleidende opmerkingen. Om te beginnen met het opschrift (de titel): dat is ontleend aan het allereerste vers van het laatste Bijbelboek – Openbaring 1:1 –  en ik koos hiervoor, omdat het mijn vurige wens en verwachting is dat deze van God ingegeven en daarom krachtvolle woorden velen ertoe zullen brengen zich met de bedoelde “dingen” ernstig bezig te houden. In deze wens is ook de reden gelegen waarom ik tot uitgave van deze studie besloten heb.

Wat nu de inhoud betreft, in de ondertitel komt naar voren welke opzet werd gekozen voor de bestudering van het boek Openbaring. In tegenstelling met de meeste commentaren bij dit Bijbelboek geschiedt de behandeling namelijk niet volgens de “tekst voor tekst” methode[2], maar volgens een methode die de (profetische) samenhang van dit Bijbelboek bedoelt aan te tonen. Het is een “systematische” verklaring, een verklaring opgezet volgens een bepaald “systeem”. Bij de behandeling is uitgegaan van een “kalender van de eindtijd”, in de opstelling waarvan de vruchten zijn verwerkt van jarenlang onderzoek van de Bijbelse profetie, niet alleen verricht door mij, maar ook door anderen (van wie ik noem: br. WH Offiler en br. CJH Theys[3]). Het zal duidelijk zijn dat het hier niet gaat om een door mensen uitgedacht systeem, maar om een schikking of ordening van Godswege, geopenbaard in Zijn Woord, volgens welke de gebeurtenissen van de eindtijd hun beslag zullen krijgen. De lezer dient voor ogen te houden dat de gekozen methode van behandelen – die er, praktisch gezien, op neerkomt dat de hoofdstukken van het boek Openbaring “in elkaar geschoven” worden en die erop gericht is de “grote lijn” te laten zien – beperkingen inhield voor wat betreft het maken van gedetailleerde (en dus meer de opbouw van het boek betreffende) uitweidingen.

Van het hart moet mij nog dat ik het betreur, en het ook als een gemis beschouw, dat in veel verklaringen van het boek Openbaring – door uiteenlopende oorzaken (in het algemeen: verband houdend met verkeerde uitleg) – geheel voorbijgegaan wordt aan het profetisch gebeuren van de VERVOLMAKING van de Gemeente van Jezus Christus. Opmerkelijk en misschien wel kenmerkend is het (bij alles wat er in onze tijd over de eindtijd geschreven wordt), hoe weinig aandacht aan deze VOLMAKING geschonken wordt en hoeveel weerstand de gedachte hieraan ontmoet. Toch leert de Bijbel onweerlegbaar dat er in de laatste dagen een VOLMAAKTE Gemeente zal zijn (waartoe vele gelovigen echter NIET zullen behoren!) en neemt de VOLMAKING van de Gemeente – als gebeuren voorafgaande aan Christus’ wederkomst [4] en aan de Bruiloft van het Lam[5] – een belangrijke plaats in in het boek Openbaring (dat in feite geschreven is om de gelovigen “GEREED” te doen zijn als Jezus wederkomt). Dit niet zien of niet willen zien, betekent, dat men het voluit Nieuwtestamentisch karakter van het boek Openbaring miskent en, wat gevaarlijker is, er misschien een verkeerde (en te gemakkelijke) toekomstverwachting op nahoudt.

Dat voor allen, die de bestudering van deze “dingen” ter hand nemen, mag gelden wat geschreven staat in Openbaring 1 vers 4-6 (HSV):

  • “… genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten[6], Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”

God zij al de heerlijkheid!

1.
Het Bijbelboek Openbaring

Het Bijbelboek “Openbaring” (in het Grieks: “Apocalyps”) heeft als het enige profetische boek van het Nieuwe Testament een aparte plaats in dit deel van de Bijbel. Maar ook in de Bijbel als geheel neemt het een bijzondere plaats in. Niet alleen

  1. omdat het profetisch perspectief van het boek verder reikt dan dat van de meeste andere profetische boeken, en
  2. omdat het de eindtijdgebeurtenissen gedetailleerder weergeeft dan die andere boeken, maar ook
  3. omdat dit het enige boek is dat alleen maar uit beschrijvingen van gezichten of visioenen bestaat.

Om te illustreren hoe belangrijk en afwijkend dit Bijbelboek is en hoezeer het beschouwd moet worden als het absolute hoogtepunt van het “Boek der boeken”, wijs ik erop dat wanneer wij de tabernakelstructuur van de Bijbel als geheel laten oplichten (de opbouw en indeling van de Bijbel vertoont overeenkomst met de structuur van de Israëlitische tabernakel[7]), wij ontdekken dat de Openbaring op de plaats van de Ark van het Verbond staat. De Openbaring is dus het hoogtepunt, de apotheose, het schitterende slot.
In het boek Openbaring worden uiteindelijk zeer concreet en duidelijk Gods bedoelingen met de mensheid geopenbaard. Openbaring betekent ook letterlijk “openbaring”! In geen enkel ander Bijbelboek worden dan ook zoveel “verborgenheden” onthuld.

KLIK HIER als u deze studie (deel 1) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

KLIK HIER voor deel 2 van deze vervolgstudie.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] De vermelde Bijbelteksten (of korte Bijbelgedeelten) zijn in principe uit de Statenvertaling, tenzij anders vermeld.
[2] Voor de zgn. “tekst voor tekst” methode kunnen wij u de volgende (uitgebreide) studies van het boek Openbaring aanbevelen: Die is en Die was en Die komen zal”, van CJH Theys en/ofAantekeningen bij HET BOEK OPENBARING: Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagenvan E. van den Worm.
[3] Als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar: KLIK HIER. Zie vooral ook het “In memoriam”.
[4] Zie eventueel onze studie De Wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein.
[5] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm.
[6] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm.
[7] Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Israëlitische Tabernakel kunnen wij u onze studies Christus in de Tabernakel van CJH Theys en/of De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm aanbevelen.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s