Boekbespreking 34: De wederkomst van Christus nader bekeken

Een artikel van A. Klein

 

Voorwoord:

Als we het over de Wederkomst van Christus hebben, moeten wij goed beseffen, dat er (achtereenvolgens) een ONzichtbare en een zichtbareWederkomst is.
De ONzichtbare Wederkomst is de (verborgen) komst voor de Bruid (of: Bruidsgemeente); dit is het zgn. “wijze maagden” deel van de oprechte gelovigen.
De ZICHTBARE Wederkomst is de komst op de wolken, wanneer alle oog, ook van degenen die Hem doorstoken (d.i. verworpen) hebben, Hem zullen zien in Zijn volle heerlijkheid als Koning en Heer.

De ZICHTBARE Wederkomst

Onderstaande Bijbelteksten slaan m.i. allemaal op de ZICHTBARE Wederkomst van onze Here Jezus Christus. En, uit het verband van onderstaande Bijbelteksten kunnen wij verstaan dat de zichtbare Wederkomst NA de Grote Verdrukking zal plaatsvinden en VOOR de aanvang van het 1000-jarig Vrederijk van Christus.
De opstanding van alle oprechte gelovigen die – in de loop der eeuwen, tot aan het einde van de Grote Verdrukking toe (zie Openb. 20:4) – in Christus ontslapen (of gestorven) zijn, vindt ook NA de Grote Verdrukking, maar VOOR het 1000-jarig Vrederijk van Christus plaats. Nergens in de Bijbel lezen we dat er zowel een opstanding van de rechtvaardigen VOOR als NA de Grote Verdrukking is.
Ook met de bazuin, die in de diverse teksten hieronder vermeld wordt, wordt één en dezelfde gebeurtenis bedoeld, namelijk de bazuin van Openbaring 11:15. Ook hier lees je weer, dat NA deze bazuin (en de grote stemmen in de hemel – zie ook 1 Thess. 4:16) het Koninkrijk van Christus (d.i. het 1000-jarig Vrederijk) aanvangt.

1 Thessalonicensen 4 vers 15-17:
“Want dat zeggen wij u door het Woord van de Here, dat WIJ, die levend overblijven zullen tot de toekomst (d.i. de – zichtbare – Wederkomst) van de Here, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel (d.i. een [aarts]engel), en met DE BAZUIN GODS nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna WIJ, die levend overgebleven zijn, zullen tesamen met hen (de opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, DE HERE TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Here wezen (namelijk met de teruggekomen Heer, OP AARDE, voor 1000 jaren).”

… (voor de andere Bijbelteksten, zie het volledige artikel).

Voor een juist begrip van zowel de ONzichtbare als de zichtbare Wederkomst van Christus is het ook belangrijk dat wij de verschillen zien (zowel inhoudelijk als wat het tijdstip betreft) van achtereenvolgens “de opname”, “de wegname” en “het Hem tegemoet gaan in de lucht”.
Maar voordat de zgn. “opname” en “wegname” een feit wordt, is daaraan vooraf eerst nog het (ONzichtbare) Avondmaal van de Bruiloft van het Lam (zie “de gelijkenis van het grote avondmaal” van Luk. 14:15-24 en Openb. 19:9). Het Avondmaal is namelijk de (geestelijke) toebereiding tot de Bruiloft. En dit Avondmaal zal ons volkomen dienstbaar maken aan de Vader. En dit zal nodig zijn om te komen tot het herstel van de Gemeente en tot de grote, wereldwijde opwekking.
En pas NA dit Avondmaal zal de (ONzichtbare) Bruiloft van het Lam plaatsvinden (zie “de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden” van Matth. 25:1-13 en Openb. 19:7-8). 

De ONzichtbare Wederkomst

Als eerste is er dus het (ONzichtbare) Avondmaal (van de Bruiloft) van het Lam (zie “de gelijkenis van het grote avondmaal” van Luk. 14:15-24 en Openb. 19:9), en pas hierna zal de (ONzichtbare) Bruiloft van het Lam (zie “de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden” van Matth. 25:1-13 en Openb. 19:7-8) plaatsvinden. Het Avondmaal is namelijk de (geestelijke) toebereiding tot de Bruiloft, omdat wij, als wij aan het Avondmaal DEELNEMEN, bewust kiezen voor de EEUWIGE (en dus VOLMAAKTE) verlossing, van de macht van zonde en satan, op grond van ons geloof in het – door Christus – volbrachte offer op Golgotha (zie Hebr. 9:12). Want, met het Avondmaal wordt verwezen naar de dood (maar ook naar de opstanding) van Jezus Christus. Ook degenen die geroepen zijn tot Zijn Avondmaal moeten, net als Hij, de doods-ervaring (in geestelijke zin) hebben ondergaan; waarmee voor ons een TOTAAL (af)sterven aan ons oude, zondige (“ik”)leven wordt bedoeld. Dus, DEELNAME aan dit Avondmaal zal ons volkomen dienstbaar maken aan de Vader. En dit zal nodig zijn om te komen tot het herstel van de Gemeente en tot de grote, wereldwijde opwekking. Alleen dan kunnen wij ook deel hebben aan Zijn opstanding en behoren tot die (Bruids)Gemeente zonder vlek en rimpel. Alleen dan zullen wij kunnen behoren tot de groep die op- of weggenomen wordt.
En zonder de Bruiloft van het Lam, die ook in het verborgen plaats zal vinden, kan er geen volmaakte gemeenschap (en dus ook geen “vruchtdracht”) zijn tussen Bruid en Bruidegom. Deze Bruiloft en de daarop volgende volmaakte (geestelijke) gemeenschap tussen Bruid en Bruidegom, zullen er voor zorgen dat er een grote oogst van zielen komt tijdens de zgn. Spade-Regen-opwekking (zie o.a. Handelingen 2:17-21, Joël 2:23, 28 en Obadja 21). 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Artikel van A Klein, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Wederkomst van Christus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s