Boekbespreking 35: De werkingen van de Geest in de eindtijd (het ware Pinksterfeest)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

De almachtige, zaligmakende werkingen van de Heilige Geest in de eindtijd

  • Tit. 3:4-7, “Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.”

De almachtige Geest van onze Here Jezus Christus werkt deze heilswerkingen in de eindtijd in de BEKEERDE zondaar uit op grond van diens GELOOF in Gods dierbaar Evangeliewoord, dat zijn grondslag heeft in het zo’n 2000 jaar geleden volbrachte verlossingswerk van het Lam van God op Golgotha. Hij wil dit volbrachte verlossingswerk NU in ons lichaam, onze ziel en geest WAARMAKEN, inbouwen, nadat wij Hem onze zonden hebben BELEDEN.

.

De werken van de Geest van God in de eindtijd

1. Hij vergeeft èn verlost ons VOLMAAKT van onze zonden

  • Hebr. 9:11-15, “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen (= de geestelijke zaken, die wij in het nieuwe verbond kennen). Hij is door de meerdere en meer volkomen (= hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel van Israël). Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor (voor ons die, van nature, zondaren zijn) een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als de besprenkeling met het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe de onreinen heiligt, zodat hun vlees rein wordt, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God (volmaakt) te dienen. En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, want Hij onderging de dood tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste (of oude) verbond waren, opdat de geroepenen de belofte van de EEUWIGE erfenis ontvangen zouden.” (HSV)

Vers 13 slaat op het Oude Verbond.
Laat ons dit Woord goed onthouden. Een EEUWIGE VERLOSSING van de macht van satan en van onze zonden is door Jezus Christus voor ons VERKREGEN. Laat ons deze Goddelijke belofte goed in ons hart vasthouden, want op grond van ons geloof in die beloften worden Gods beloften, vermeld in Zijn dierbaar Woord, in ons lichaam, onze ziel en geest waargemaakt, ingebouwd. Laat ons GELOVEN in Gods Woord, zoals het er geschreven staat, want God bedoelt, wat Hij zegt, en Hij zegt ook, wat Hij bedoelt. Wij kunnen dus op grond van ons geloof reeds hier op aarde volmaakt verlost worden van de zondemacht en dus ook van satans verleidingskracht. Hierdoor kunnen de hierna volgende Goddelijke beloften worden waargemaakt.

  • Ef. 5:26-27, “om haar (= de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord (van God), en zo zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij HEILIG is en ONBESMET (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente).”
  • Joh. 8:36, “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij (van zonde en zondemachten) zijn.”
  • Openb. 12:11, “En zij (= Zijn ware discipelen, de “wijzen” in de Gemeente) hebben hem (= satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof en reiniging in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (= de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven –naar lichaam, ziel en geest– zie Ef. 5:27).”

Verder zegt Hebreeën 9:15 dat Hij, door Zijn volbrachte zondoffer, de door God gegeven Middelaar van het Nieuwe Testament is. Hij is ook de ENIGE Middelaar tussen God en mensen:

  • 1 Tim. 2:5, “Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus.”

.

2. De Geest van God doet ons wedergeboren worden uit God. Hij doet ons vervolgens tot wasdom (volmaaktheid) toe groeien in de Goddelijke natuur.

  • Tit. 3:5, “heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest.”

In ons leven in de dimensie van de duisternis en zonde komt een vonk van Goddelijk leven door Gods zaligmakende genade èn door onze gelovige aanvaarding van het offer van Jezus als betaling van onze zondeschuld. Dit is naar Gods barmhartigheid een wedergeboorte uit God; een wedergeboorte, die door de kracht van Gods Woord en Zijn almachtige Geest, IN ONS uit moet groeien tot de VOLMAAKTE Goddelijke Natuur toe.

.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s