Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 3)

Klik hier als u deel 1 en/of deel 2 (ook) wilt lezen.

Een herstelde Tempel 

Zal die er zijn?

Met de beschouwing van dit onderwerp (“een herstelde Tempel”) in profetisch licht, als onderdeel van Gods plan in de laatste dagen (van de eindtijd) en ter beantwoording van de hierboven gestelde vraag (“zal die er zijn?”), willen wij beginnen met een profetie, welke te vinden is in het Bijbelboek Daniël. Wij kunnen hierover beter schrijven als: een “profetische OPDRACHT” (ofwel: “bevel”!), door God aan Zijn dienstknecht gegeven.

Daniël 12:4 (HSV): “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim (SV: sluit deze woorden toe) en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.”

Toen Daniël dit bevel werd gegeven door de Engelachtige Boodschapper en Openbaarder Gabriël, bevond hij zich in Babylonische gevangenschap (en dus in ballingschap). Wij hoeven er dan ook niet aan te twijfelen dat de profeet (gehoorzaam als hij was in zijn bediening aan God), onmiddellijk heeft gehoorzaamd en dit boek dan ook “gesloten” (d.i. verzegeld) heeft gehouden!! Dat “boek” was en is HET WOORD VAN GOD, dat tot hem kwam. Wij leren hier meteen verstaan dat de VOLLEDIGE openbaring, de uitleg van het Woord van God, plaats zou hebben wanneer “de tijd van het einde” aangebroken zou zijn; want het zou gesloten moeten blijven “TOT de tijd van het einde”. DUS NIET LANGER!!! Dit betekent niet dat er geen machtige en wondervolle openbaringen zijn geweest van de Goddelijke waarheden in het verleden; maar ons wordt hier wel duidelijk gemaakt dat het grootste gedeelte van die ALGEHELE openbaring bewaard moest blijven voor… DE EINDTIJD.
De Here Jezus Zelf begon enigszins met het in het licht stellen van de waarheid toen Hij “het verstand van Zijn discipelen opende”; want wij lezen daarover het volgende: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen (Luk. 24:45, HSV). En dat wat zij in die tijd begrepen, was dan nog alleen maar dat, wat betrekking had op Jezus Zelf en Zijn Messiaanse bediening, met alles wat daarmee gepaard ging. Vandaar dat er staat geschreven: “…dat ALLES vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen (Luk. 24:44b, HSV).  De Here gaf de Zijnen de kracht en de Wijsheid om al die Schriften te verstaan.
En zó mogen wij in deze huidige tijdsbedeling, en in het profetisch licht van het Woord van God, (leren) verstaan dat het voornaamste en grootste gedeelte van het Goddelijk Plan (voor zover het de verlossing en het herstel van de Gemeente betreft) haar “ontvouwing” zal vinden overeenkomstig Gods bevel als Gods algehele openbaring aan Zijn Gemeente. De bevestiging en vervulling van de profetieën van God door en in de loop van de geschiedenis en de historie van de volkeren is niet te ontkennen. Dit is dan ook de reden dat wij onze hoofden kunnen opheffen en onze monden mogen openen tot lofprijs en dankzegging van Hem, in Wiens eeuwige Handen leven en dood besloten liggen; Hij…

  • Die “deze laatste dagen” heeft doen aanbreken…;
  • Die de geprofeteerde eindtijd met rasse schreden, ja, in een niet-te-stuiten vaart naderbij brengt…;
  • Die het openbarende Licht van Zijn Heerlijkheid bij voortduring doet nederdalen vanuit Zijn hemelen op de gewijde bladzijden van Zijn Eeuwig Woord – méér dan ooit tevoren! – als Zijn antwoord op de gebeden van Zijn heiligen in deze tijdsbedeling en zódoende tegemoet komend aan de steeds toenemende geestelijke honger naar de Waarheid. Halleluja!

Het is de gezegende Geest van God, Die ons ten volle bekwaam maakt om die Waarheid te verstaan, die ONlosmakelijk verbonden is aan de dagen, waarin wij leven. Want NU zijn het DE LAATSTE DAGEN… NU IS de tijd van HET EINDE AANGEBROKEN en mogen en kunnen wij de waarheid ten volle verstaan; en het is deze Waarheid (d.i. Gods Waarheid), die ons voor eeuwig vrij zal maken. Glorie voor onze God en Vader van Jezus Christus! In déze dagen wil de Geest van God ons bekwaam maken om Gods Woord te onderzoeken, om dat Woord NA TE SPEUREN. Het is NU DE TIJD, waarin mannen en vrouwen Gods moeten geloven dat onze almachtige en getrouwe God hun geroep, hun geschrei, hun hartekreet zal beantwoorden vanuit de hemel… net zo zeker als Hij dat deed, toen Hij antwoordde op de zielekreet van de profeet Daniël, ten dage dat deze zich met zijn volk bevond in een nationale ellende en geestelijke nood.
God is altijd Zijn eigen Uitlegger geweest. Is het duidelijk, wat wij bedoelen? Hij alleen kan alles duidelijk maken. Dit geloof moet ons doen juichen, omdat wij ONvoorwaardelijk kunnen vertrouwen dat straks de algehele voltrekking zal plaatsvinden van alles wat in het grijze verleden geprofeteerd werd door heilige mensen Gods. En in dit geloof en in deze geest dienen wij, in alle nederigheid, de uitspraken van Gods Woord te aanvaarden met het vurige verlangen om slechts DE WAARHEID (van God) te kennen; want, voorwaar wij leven in vruchtbare dagen voor zover het de studie van Gods Woord betreft! 

De Israëlitische Tabernakel [1]

Daarom beginnen wij nu, tot goed begrip (van alles wat met bovenstaande titel van “een herstelde tempel” te maken heeft), met de Israëlitische TABERNAKEL. Dat heiligdom van God, met die speciale structuur, dat de naam “Tabernakel” kreeg en dat door Mozes werd opgericht onder het directe toezicht en de feilloze instructie van de Allerhoogste God. JaHWeH was de Ontwerper en de Architect van Zijn eigen PROFETISCH BOUWWERK, dat opgetrokken werd overeenkomstig Zijn uitdrukkelijke aanwijzingen en uitbeelding. “Zie dan erop toe DAT U HET MAAKT NAAR ZIJN ONTWERP, dat u (d.i. Mozes) op de berg getoond is” (Exod. 25:40, HSV) en “…een afbeelding (SV: HET VOORBEELD) en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig EEN AANWIJZING VAN GOD die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is (Hebr. 8:5, HSV).
En dit “voorbeeld”, deze “uitbeelding”, werd aan Mozes gegeven in de eerste reeks van 40 dagen, toen hij met God alleen was op de berg en in dezelfde periode dat hij uit Gods Handen de twee stenen Wetstafelen ontving. Ontworpen door God Zelf en gegeven in zulke wonderbaarlijke omstandigheden en enkel en alleen voor zulke hoogst heilige doeleinden, is het niet moeilijk te verstaan dat wij hier te maken hebben met de grootste symbolische profetie in de Bijbel; en dus met een PROFETISCHE CONSTRUCTIE zonder weerga. Het is ONmogelijk om in dit bestek alle verborgen profetische waarden ten volle weer te geven en alle geestelijke diepten uit de uit de doeken te doen. Dat u dit ook zult (willen) inzien. Wij vertrouwen er echter op dat wat wij hier uit genade zullen neerschrijven, voldoende zal blijken te zijn tot het goed verstaan van het onderwerp dat wij hebben “aangesneden”.
Het oorspronkelijke doel van de Tabernakel wordt als volgt weergegeven: “En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik IN HUN MIDDEN KAN WONEN” (Exod. 25:8, HSV). De Tabernakel was dus bedoeld als WOONPLAATS, als WONING van God Zelf! JaHWeH-God wilde in alle werkelijkheid onder Zijn volk WONEN. Zijn heilige Tegenwoordigheid en Heerlijkheid zou temidden van hen gevonden worden…

KLIK HIER als u deze studie (deel 3) verder wilt lezen.

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER als u deel 4 van deze vervolgstudie ook wilt lezen.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Zie eventueel de studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys en/of De Tabernakel van Israël(Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe), van E. van den Worm.
Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s