Boekbespreking 36: Drie grote toekomstige scheidingen

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar H. Siliakus

Ongerechtigheid en oordeel

“De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen” (Rom. 1:18a). Er is een verband tussen het oordeel van God en de slechtheid van de mensen (de zgn. “boze daden” – wat “de goddeloosheid en ongerechtigheid” in Gods ogen waarlijk is). Dit schijnt een overbodige opmerking te zijn, maar om tweeërlei reden moet hij toch gemaakt worden.

 • In de 1ste plaats, omdat er zelfs onder de gelovigen lieden zijn die in ONvoldoende mate doordrongen zijn van het absoluut verwerpelijke van ALLE zonde voor God.
 • In de 2de plaats, omdat, als wij de slechtheid (dus: de ongerechtigheid) in een bepaald verband (gaan) zien, dit ons – innerlijk – “dwingt” tot een nauwkeuriger onderzoek van hoe de slechtheid (of ongerechtigheid) zich openbaart.

Alle slechtheid (of ongerechtigheid), van ELKE vorm en ELKE intensiteit, vráágt om het oordeel van God. Klassieke voorbeelden van de werking van deze waarheid zijn het gericht (of: het oordeel) over de steden Sódom en Gomorra en het bijna voltrokken oordeel over de stad Ninevé in de dagen van Jona. Maar het treffendst wordt deze waarheid, die van alle eeuwen is, geïllustreerd in de geschiedenis van de zondvloed. In Genesis 6 vers 5-8 lezen wij over het voornemen van God om de toenmalige wereld te verderven. De overwegingen, die aan het besluit tot verwoesting ten grondslag lagen, waren: “de Here zag dat de mens op de aarde DOOR en DOOR SLECHT was” en “heel de gedachtenvorming van zijn hart was te allen tijde alleen maar SLECHT (SV: boos) (Gen. 6:5). Ongerechtigheid en goddeloosheid vroegen om het oordeel van God en dat bleef dan ook niet uit. Er staat echter ook geschreven: “Maar Noach vond genade in de ogen van de Here (Gen. 6:8), hetgeen ons brengt tot nog een andere waarheid, namelijk deze: dat de grote algemene oordelen van God altijd SCHEIDING brengen. Wanneer Gods toorn ontbrandt vanuit de hemel zal er altijd een SCHEIDING plaatsvinden tussen degenen die door God gespaard en bewaard worden (altijd de minderheid) en al degenen die door Gods Zwaard getroffen worden (altijd de meerderheid).

Ongerechtigheid en scheiding

Slechtheid (of ongerechtigheid) brengt dus oordeel, en oordeel brengt SCHEIDING. Als het oordeel nu te maken heeft met de ongerechtigheid en de SCHEIDING verband houdt met de voltrekking van het oordeel, dan is het duidelijk dat er ook een verband of betrekking moet zijn tussen die SCHEIDING en de slechtheid (of ongerechtigheid) van de mens. Al lijkt ook deze conclusie niets anders dan het laten oplichten van iets dat bekend is, en schijnt het alsof dit verband in een oogwenk is te overzien, om de hierboven reeds vermelde twee redenen is het beslist van belang er aandacht voor te vragen.
De zondvloed typeert het grote oordeel – met de grote SCHEIDING die ermee gepaard gaat – dat over de mensheid in het laatste der dagen (van de eindtijd) zal komen. In het artikel over “Het triomferende Woord” (zie bijlage 1) werd reeds uiteengezet waarom dit zo is, maar wij kunnen net zo goed volstaan met te verwijzen naar wat de Here Jezus Christus Zèlf gezegd heeft over de dagen van Noach in Mattheüs 24 vers 37-39. Gods Woord leert ons hier dat de splitsing, die plaats zal hebben bij dat toekomstige “oordeel van de (weder)komst van de Zoon des mensen”, drieërlei zal zijn. Er zal straks sprake zijn van 3 grote SCHEIDINGEN. Over één van die scheidingen (de laatste) wordt ook in Mattheüs 24 gesproken (zie vers 40-41). Onderzoeken wij deze 3 toekomstige scheidingen, dan ontdekken wij, dat het bij alle 3 om een openbaring van de slechtheid (dus: de zonde, de goddeloosheid of de ongerechtigheid) gaat. Uiteraard zijn het 3 – van elkaar verschillende – manifestaties van het kwaad, waar dan het oordeel van God over komt; anders zouden er geen 3 SCHEIDINGEN behoeven te komen, maar zou één reeds voldoende zijn om het door God beoogde resultaat te bereiken. Het kwaad, de slechtheid (of ongerechtigheid), openbaart zich kennelijk op 3 verschillende manieren in het menselijk hart (met een veelvoud aan variaties). Er is dus alle reden voor om niet te snel te zeggen, dat wij met IEDERE VORM van zonde in ons leven afgerekend hebben. Misschien dachten sommigen van u die dit lezen, dat de slechtheid (of ongerechtigheid) zich maar op één manier – weliswaar met variaties – openbaart. De wetenschap, dat de toorn van God eens over ALLE ongerechtigheid wordt geopenbaard, zou ons ALLEN tot diepgaand ZELFonderzoek moeten brengen.

De mensheid “gevierendeeld”

Drie verschillende SCHEIDINGEN vereisen het aanleggen van 3 verschillende criteria, op grond waarvan scheiding plaats zal hebben. Als er driemaal SCHEIDING wordt gemaakt, op grond van verschillende beoordelingsformules, betekent dat ook dat er 3 verschillende gekarakteriseerde mensengroepen onder het oordeel worden gebracht. Of, anders gezegd, God verdeelt de mensheid kennelijk in vieren en gaat op 3 niveaus de goeden van de kwaden afscheiden.

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus. Bookmark de permalink .

Een reactie op Boekbespreking 36: Drie grote toekomstige scheidingen

 1. Robin zegt:

  A. Klein,

  Bedankt voor het sturen van nieuwe berichten.

  Groet, Robin

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s