Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 2)

KLIK HIER voor deel 1

Het begin van de smarten

Wij gaan nu over tot de behandeling van datgene wat het boek Openbaring ons over de eindtijd meedeelt. De tijd van het einde begint met de periode die wij “het begin van de smarten (of: weeën)” noemen, naar het woord van Jezus in Mattheüs 24:8. In deze periode hebben achtereenvolgens de volgende belangrijke gebeurtenissen plaats:

  1. De oorlog van Gog[1] tegen Juda, culminerend (d.i. dat zijn toppunt zal bereiken) in een wereldoorlog;
  2. De Spade Regen-opwekking;[2]
  3. De wederkomst van Jezus Christus in het verborgen;
  4. De Bruiloft van het Lam;[3]
  5. De overschaduwing van de Bruid en de geboorte van de mannelijke zoon;
  6. De opname van de mannelijke zoon en de val (d.i. het neerwerpen of uitwerpen) van satan;
  7. De wegname van de Bruid/Bruidsgemeente.[4]

De laatstgenoemde gebeurtenis (nr. 7) vindt eigenlijk aan het begin van de grote verdrukking plaats, maar moet tevens beschouwd worden als afsluiting van de tijd van het ‘begin van de smarten’.
In Openbaring wordt over het ‘begin van de smarten’ allereerst in hoofdstuk 6 gesproken. De ontwikkeling van deze tijd wordt hier voorgesteld door het opengaan van een Boek in de handen van het Lam van God (d.i. Jezus Christus). De verschillende gebeurtenissen zijn het gevolg van het één voor één openbreken van de 7 zegels van dit Boek. Dit Boek kan GEEN ander zijn dan HET Boek van God, de Bijbel (het Boek des Levens wordt pas in Openbaring 20:12 geopend). DIT Boek, de Bijbel, is eeuwenlang een “verborgen en gesloten Boek” gebleven, met name voor de massa, maar ook voor gelovige enkelingen. Maar in onze tijd maken wij het mee dat steeds meer van de verborgenheden van de Bijbel geopenbaard worden (vergelijk Daniël 12:4). Dit steeds meer “opengaan” van de Bijbel moeten wij beschouwen als een verhoring van de gebeden van de heiligen van de laatste dagen (zie Openbaring 5:8-9) en is het teken dat Jezus begonnen is dit Boek te ontsluiten, door de zegels ervan te verbreken. Hoe bijzonder, hoe Goddelijk dit Boek is blijkt wel uit het feit dat de ontsluiting ervan gepaard gaat met wereldschokkende gebeurtenissen.

Het eerste zegel

Wanneer wij bedenken dat HET alles overkoepelende gebeuren van de eindtijd de OPENBARING van het Woord van God is, verwondert het ons niet dat de verbreking van het eerste zegel betekent dat krachten van geestelijke opwekking worden losgelaten.

  • Openbaring 6:1-2 (HSV): “En ik zag hoe het Lam (van God, Jezus Christus) het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.”

“Paarden” zijn in de Bijbel het symbool voor “macht door kracht” (uitoefening van macht). Vergelijk Psalm 20:8. “Wit” geeft aan, dat het hier om een REINE macht gaat. “Wit” spreekt van zuiverheid, reinheid en gerechtigheid. Vergelijk Openbaring 7:14. De “Boog” is een verwijzing naar het Woord van God (zie Habakuk 3:8-9). De Ruiter, die dus deze “boog” hanteert, kan niemand anders zijn dan de Heilige Geest. Zie wat over deze Geest geschreven staat in Johannes 16:13-15. De Ruiter-op-het-witte-paard[5] kan niet de antichrist zijn, zoals zo vaak geleerd wordt. Want al doet de satan zich soms voor als een “engel des lichts”, daarom zal Gods Woord hem nog niet als “wit” beschrijven! Bovendien is de antichrist (de incarnatie van de satan) niet ONoverwinnelijk, zoals van deze Ruiter gezegd wordt (zie Openbaring 6:2). Nadat in Openbaring 4 God de Vader werd geopenbaard (zie de verzen 2-3) en in Openbaring 5 God de Zoon (zie vers 6), MOEST in Openbaring 6 ook wel allereerst God de Heilige Geest op de voorgrond treden. De “kroon” bevestigt dat het hier om een Persoon gaat in een zeer verheven positie. Dit zegel toont ons het overwinnend optrekken van God de Heilige Geest in de laatste dagen, waarbij de prediking van het (alsdan “opengaande”) Woord van God centraal zal staan (zie Mattheüs 24:14). God wil ons als het ware laten zien dat van tevoren al vaststaat, dat in de grote eindstrijd de Heilige Geest, hanterende het Woord van God, de superieure macht is. Jezus Christus en de Zijnen zullen over alle duistere machten triomferen door de kracht van de Heilige Geest! De ‘Heilige Geest-opwekkingen’ begonnen omstreeks 1900 en zullen uitlopen op de grote ‘Spade Regen-opwekking’.[6] Wij kunnen dus stellen dat het ‘begin van de smarten’ zo ongeveer in het jaar 1900 aanving.

Als het eerste teken van het aanbreken van het ‘begin van de smarten’ heeft Jezus in Zijn “profetische rede” genoemd: de komst van vele verleiders, valse predikers (profeten, herders, leraars, etc.). Zie Mattheüs 24:3-5. Dit is niet in tegenspraak met Openbaring 6, maar in overeenstemming ermee. Want de verleidende geesten vormen de tegenkrachten – “de andere partij” – in de tijd van de opwekkingen door de Heilige Geest. Het gelijktijdig optreden van beide, Heilige Geest en verleidende geesten, leert ons dat de Heilige Geest-opwekking bovenal is ‘een naar voren brengen van de VOLLE WAARHEID van Gods Woord’ en dat heilige levenswandel en dergelijke (heiligmaking) daar “slechts” het gevolg van is. Immers, tegenover de Heilige Geest staat hier niet de onheilige geest in de zin van de ZEDELOZE geest, maar in de zin van de VERLEIDENDE (misleidende, onwaarheid verkondigende) geest. Deze verleiding is het voorspel van de komst van de antichrist! Velen zullen er ten prooi aan vallen; dit is een (geloofs)afval die erger is dan het terugkeren naar “de wereld”!!

KLIK HIER als u deze studie (deel 2) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER voor deel 3 van deze vervolgstudie.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Zie eventueel de studie De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39) – De Russische opmarsvan CJH Theys. 
[2] Zie eventueel de studie De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus.
[3] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm.
[4] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?van A. Klein.
[5] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6van A. Klein.
[6] Zie noot 2.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s