Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 4)

Klik hier als u deel 1, deel 2 en/of deel 3 (ook) wilt lezen.

De grote verdrukking

De tijdsperiode van de GROTE VERDRUKKING gaat, in het raadsplan van God, onmiddellijk VÓÓRAF aan de 2de  Komst, óf de (zichtbare) Wederkomst, van onze Here Jezus Christus.[1] Deze periode van de GROTE VERDRUKKING is de laatste 3½ jaar aan het einde van de huidige tijdsbedeling. Zij is de laatste helft van de “70-weken-Profetie” van Daniël (9:24-27); nog duidelijker: de laatste helft van de 70ste week (en elke dag van deze “week” is – profetisch gezien – een jaar, dus de helft daarvan is een periode van 3½ jaar)…
Aan het einde van déze 3½ jarige periode van (zeer grote) VERDRUKKING zal Jezus wederkomen! Waartoe? Om de belofte, vervat in de verschillende profetieën, na te komen; om de profetieën zelf te vervullen. Jezus komt terug om Zijn Koninkrijk (het 1000-jarig Vrederijk) op aarde te vestigen en Hij zal dan (gaan) regeren over de gehele aarde. Laat u door het profetisch Woord overtuigen en bestudeer aandachtig Daniël 9:24-27 en 2 Petrus 1:21:

  • Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het Woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen  (SV: te bouwen, namelijk: Jeruzalem als beeld van de Bruid – zie Openb. 21:2, 9-11) tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken (d.i. in totaal 69 weken). Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, namelijk: de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest[2]) zal voor velen het verbond versterken (namelijk: door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid[3]), één week lang (de 70ste week). Halverwege de week (dus na 3½ jaar) zal Hij slachtoffer (beeld van aanvaarding van en deelname aan[4] het offer van Gods Lam op Golgotha[5]) en graanoffer (beeld van de geestelijke spijze, namelijk: de gezalfde woordbediening waardoor velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christenen tot diepere inzichten van Gods woord zullen komen) doen ophouden (waardoor niemand meer de genadevolle wassing in Zijn Bloed kan ontvangen [zie noot 5], waarna de Bruid wordt weggenomen en de GROTE VERDRUKKING, die ook 3½ jaar zal duren, in volle hevigheid begint). Over de gruwelijke vleugel (d.i. de valse, antichristelijke kerk en ook de zgn. naamchristenen – zie Openb. 17 – de zgn. “grote hoer”[6]) zal een verwoester zijn (d.i. de antichrist), zelfs tot aan de voleinding (van deze wereld), die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”  (Daniël 9:24-27, HSV)
  •  “Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” (2 Petrus 1:21, HSV)

Déze periode van GROTE VERDRUKKING is de grootste (dat wil zeggen: de vreselijkste, de meest smartelijke) in de geschiedenis van deze wereld. Zij zal in wreedheden, en alles wat daarmee samenhangt, alle verdrukkingen welke daarvóór zijn geschied OVERTREFFEN! Déze periode in de wereldgeschiedenis zal worden gekenmerkt door godslasterlijkheden en ten hemel schreiende orgiën, welke het oordeel van God op aarde zullen doen neerdalen. En deze  GROTE VERDRUKKING ligt in de (zeer) nabije toekomst,… vlak voor de deur! De huidige generatie kan nog lang genoeg leven om getuige te zijn van vele verschrikkingen, welke zullen plaatshebben in onze wereld, als de noodzakelijke (historische) inleiding op de hier bedoelde GROTE VERDRUKKING; verschrikkingen die straks openbaar worden in, en vanwege het geweld van de antichristelijke stromingen. Deze laatste zullen met een bovennatuurlijke kracht (satan is de “onruststoker achter het gordijn!”) ALLES en ALLEN die hun tegenstaan, en niet willen komen tot één of ander compromis, op gewelddadige wijze meesleuren (of doden). De weg voor de komende antichrist zal nu eenmaal worden geëffend… Het is van deze verschrikkelijke tijd in de wereldgeschiedenis, dat Jezus heeft gezegd: “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” (Matth. 10:39, HSV)
Ook in het Oude Testament lezen wij over een vóórafschaduwing van déze verdrukkingsperiode. In de eerste profetie, welke wij in de Schriften vinden, verklaarde de Here God – ten tijde dat Hij gemeenschap had met Adam en Eva in de Hof van Eden en naar aanleiding van (en dus in verband met) hun overtreding en zonde – dat “het zaad van de vrouw de kop van de slang (d.i. satan) zou vermorzelen” (zie Gen. 3:15). Het Boek Openbaring geeft ons de feiten en satan WORDT uit de hemel geworpen, waarnà hij de “geïncarneerde antichrist”[7] wordt. In dit verband lezen wij: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde EEN LUIDE STEM IN DE HEMEL ZEGGEN: Nù is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. EN ZIJ HEBBEN HEM (d.i. satan) OVERWONNEN DOOR HET BLOED VAN HET LAM EN DOOR HET WOORD VAN HUN GETUIGENIS, EN ZIJ HEBBEN HUN LEVEN NIET LIEFGEHAD TOT IN DE DOOD.” (Openb. 12:9-11, HSV).

Gedurende deze periode van GROTE VERDRUKKING zal elke christen die is achtergebleven op de aarde (d.i. IN DE WERELD waar satan heerst, omdat zij – in geestelijke zin – NIET GEREED waren toen Hij kwam om de Zijnen te BEWAREN uit deze verzoeking – zie Openb. 3:10), gedood worden. Deze achterblijvers, op aarde, zijn dus die christenen die NIET GEREED gevonden zullen worden wanneer de Bruidegom komt om Zijn Bruid te halen. De gelijkenis van de “10 maagden”[8], door de Here Jezus Zelf aan ons gegeven (zie Matth. 25:1-13), werpt voldoende licht op Zijn komst als Bruidegom, om dit profetisch gebeuren JUIST te kunnen verstaan en, bestudeerd in samenhang met Openbaring 13:7 en 13:16-17, kunnen alle misverstanden worden voorkomen. De “heiligen” uit Openbaring 13:7, die overwonnen worden door de moordende antichrist, zijn “de dwaze maagden”[9] die, ONdanks al het dodelijk geweld tijdens de GROTE VERDRUKKING, “de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (zie Openb. 12:17). Halleluja!

KLIK HIER als u deze studie (deel 4) verder wilt lezen.

C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER als u deel 5 van deze vervolgstudie wilt lezen.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Deze ZICHTBARE Wederkomst, NA de grote verdrukking, is “Zijn komst met de wolken, wanneer elk oog Hem zal zien” (zie Openb. 1:7 en 1 Thess.  4:17).
>>> Zie eventueel het artikel De Wederkomst van Christus nader bekeken, van A. Klein. (noot – AK)
[2] Mal. 3:1 (HSV): “Zie, Ik zend Mijn engel (of bode, uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus), die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal (in en door de Heilige Geest) naar Zijn tempel komen (d.i. tot Zijn geestelijke tempel of “vaten” – die wij behoren te zijn) die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het (Bloed)verbond, in Wie u uw vreugde vindt (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten (d.i. het hemelse leger, bestaande uit engelenmachten en menselijke geestelijke strijders).” (noot + toevoeging – AK)
[3] Joël 2:23 (HSV): “En u, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente/Kerk, en dus ook van de bekeerde Israëlieten), verheug u en wees blij in de Heere, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Die zal (geestelijke) Regen op u doen neerdalen, Vroege Regen en Late Regen in de eerste maand, (beter gezegd: zoals voorheen, in de apostolische tijd).” (noot + toevoeging – AK)
[4] 2 Kor 4:10-11 (HSV): “Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee (d.i. bereid zijn om af te sterven aan het oude, zondige leven), opdat ook het (opstandings)leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees (dus: reeds hier op aarde).” (noot + toevoeging – AK)
[5] Alleen door het geloof in – en het aanvaarden van – het offer van Zijn leven kunnen wij behouden worden, want het is Zijn bloed dat ons reinigt (zie o.a. Matth. 26:28, Joh. 6:47-58, Rom. 3:21-25, 5:9, 1 Joh. 1:7). Zonder bloedstorting – of zonder geloof in het offer van Zijn bloedstorting – is er geen vergeving mogelijk (Hebr. 9:22, maar ook de verzen 11-15).
Conclusie: Deze zgn. genadetijd – de tijd dat we, door geloof in het offer van Christus, behouden kunnen worden – houdt dus op NA de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9 vers 27. (noot + toevoeging – AK)
[6] Zie eventueel de studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17, van E. van den Worm. (noot – AK)
[7] De geïncarneerde antichrist = Satan die volledig bezit neemt van een mens, waardoor deze mens de verpersoonlijking van satan wordt, dat is: de antichrist in mensengedaante. (noot – AK)
[8] Zie eventueel het artikel “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den Worm. (noot – AK).
[9] Zie noot 8.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s