Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 3)

Klik hier voor deel 1 en/of deel 2.

De Spade Regen-opwekking

Nu komen wij dan tot de vraag WAAR in het boek Openbaring over de tijd van de ‘Spade Regen opwekking’[1] gesproken wordt. Wij zullen deze vraag ZO beantwoorden, dat inzicht wordt verkregen in de wijze waarop deze opwekking zich zal ontwikkelen (of, nog preciezer gezegd: hoe deze opwekking zich zal ontwikkelen volgens het boek Openbaring).
Ondanks misleiding/verleiding, vervolging, verdeeldheid en verwereldlijking (of: wereldgelijkvormigheid), zal er in de laatste dagen toch een Gemeente ontstaan, die trouw is aan Christus, die jaagt naar de heiligmaking en de vrede onder elkaar en die groeit in de genade en kennis van Christus: de Gemeente van Filadelfia[2] (hetgeen betekent: “broederliefde”). De Spade Regentijd begint als aan deze Gemeente de belofte van Openbaring 3:8 vervuld wordt: Jezus geeft haar “een geopende deur”. Paulus kende deze ervaring in zijn bediening (zie 1 Kor. 16:9) en HIJ is het ook die deze “deur van Jezus” in Kolossenzen 4:3 noemt: “de deur van het Woord”. Hieruit kunnen wij opmaken, dat de ‘Spade Regen opwekking’ begint als DOOR GOD AANGESTELDE PREDIKERS beginnen te spreken en te openbaren “de verborgenheid van Christus”. Waarlijk, als de “Ruiter op het witte paard” (zie Openb. 6:2)[3] tot zijn machtigste en heerlijkste manifestatie komt, zal opnieuw – en nu als nooit tevoren – de “boog” (d.i. het Woord van God) zijn instrument zijn! De opwekking begint namelijk met WOORD-openbaring (d.i. het openbaar/duidelijk worden van Gods WOORD, waardoor velen het juiste, van God gegeven inzicht aangaande Zijn Woord zullen ontvangen – noot AK). De getrouwe christenen, de “overwinnaars”, zal Hij “van het verborgen Manna te eten geven” (zie Openb. 2:17, HSV).
Zoals wij (in hoofdstuk 4, bij de behandeling van het 6de zegel) al aangetoond hebben, breekt de Spade Regentijd aan NA de opening van het 6de zegel. Zes van de 7 zegels van het – voorheen verzegelde – Boek (met daarin het Woord van God) zullen in die tijd dus al verbroken/geopend zijn. Het is in die dagen dan ook wel te verwachten – wanneer de tijd als het ware “voortsnelt” naar de opening van het 7de en laatste zegel – dat het opengaan van dit Woord (van God) geen gebeuren in het verborgen meer zal zijn (hoewel het voor de ongehoorzame en trage/lauwe christenen verborgen zal BLIJVEN). Bovendien zal er sprake zijn van een “tempoversnelling”. Het gestage, langzaamaan, opengaan van het Woord (d.i. het opengaan van alle 7 zegels, volgens ons begonnen rond ± 1900 met de opening van het 1ste zegel) zal, wanneer het scheuren van het laatste zegel ophanden is, overgaan in en zich versnellen tot een ware “explosie van heilige kennis” (wat voor de Bruidsgemeente uiteindelijk het intreden van de staat van VOLMAAKTHEID tot gevolg zal hebben). De verstandigen (SV: de leraars) zullen blinken… (zie Dan. 12:3)! 

Toch gaat aan deze (Goddelijke) Woordopenbaring nog iets vooraf. Openbaring 3:8 leert ons dat Jezus “een geopende deur” aangaande Zijn Woord geeft, omdat de Filadelfia-Gemeente beseft “kleine kracht” (van zichzelf) te hebben en “Zijn Woord IN ACHT NEEMT (SV: BEWAARD)”. Om met het laatste te beginnen, “Gods Woord in acht nemen/bewaren” is altijd HET kenmerk van getrouwheid. Welk een stimulans ontvangen wij hier om in dit “in acht nemen/bewaren” te volharden! “Kleine kracht” is GELOOFS-kracht (zie mijn artikel: “Geprofeteerde vernieuwing van het geloof[4]). Bestudeer Mattheüs 17:20 in samenhang met Mattheüs 13:32a. Een krachtige vernieuwing van het geloof en een getrouw “in acht nemen/bewaren van Gods Woord” – dit laatste zal al gedurende een lange tijd van tevoren door de getrouwe christenen beoefend zijn; de geloofsvernieuwing zal mede voortkomen uit dit “in acht nemen/bewaren” – vormen het eigenlijke begin van de grote toekomstige opwekking! Kolossenzen 4:3 geeft verder aan – en dit wordt bevestigd door Openbaring 5:8 – dat aan “de geopende deur van het Woord” ook altijd gebedsactie voorafgaat (zie hiervoor ook nog mijn artikel: “Het teruggevonden Boek[5]). De getrouwe christenen zullen al gedurende een lange tijd om de opwekking gebeden hebben.
Als de opwekking eenmaal is begonnen, is de volgende ontwikkeling, dat er een krachtige, jaloersmakende en heiligende invloed uitgaat van deze getrouwe Gemeente op de lauwe en wereldsgezinde gelovigen van de Laodicea-Gemeente[6]. Dan breekt de tijd aan, dat – volgens Openbaring 3:18 – verkrijgbaar zijn:

 • het “goud” (beeld van: de wezenlijke geestelijke rijkdom),
 • de “witte klederen” (beeld van: de staat van reinheid en heiligheid) en
 • de “ogenzalf” (beeld van: het geestelijk inzicht en geestelijk onderscheidingsvermogen; ZONDER “ogenzalf” GEEN Woord-openbaring!).

Een gedeelte van de lauwe christenen zal zich dan alsnog ECHT bekeren (d.i. afkeren van alle zonde en ongerechtigheid) en zodoende toegevoegd worden aan de uiteindelijke Bruidsgemeente (de “overwinnaars” vanLaodicea– volgens Openb. 3:21). De overgrote meerderheid van de “lauwe christenen” zal zich echter pas van haar geestelijk tekort bewust worden, wanneer het te laat is (zie Matth. 25:8-12).
Daarna zal de opwekking zich gaan uitbreiden en zal het de aandacht gaan trekken van heel de wereld. Met een kracht – overtuigingskracht, maar ook ANDERE geestelijke kracht, waardoor vele wonderen en tekenen zullen geschieden – en een autoriteit als nooit eerder gekend, zal het “Evangelie van het Koninkrijk (van God) gepredikt worden onder alle volkeren (zie Matth. 24:14). Op deze tijd heeft Openbaring 22:17 betrekking:

 • “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het Water des Levens nemen, voor niets.” (HSV)

Het is de sluitingstijd van ‘de tijdsbedeling van de genade’[7] (d.i. het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest – van in totaal 2000 jaar). Door de volle INWONING van de Heilige Geest zal van de Bruidsgemeente een grote WERVINGSKRACHT uitgaan. De uitnodiging “Kom” (uit Openb. 22:17) zal door steeds meer mensen overgenomen worden en vele dorstige zielen zullen komen om te drinken van ‘het Levende Water van Gods Geest’ (zie o.a. Joh. 4:10-14, 7:38-39 en Openb. 22:17), die in die dagen overvloedig zullen vloeien, en gebruik maken van de laatste gelegenheid om zich te bekeren (lees Spr. 1:20-23).

KLIK HIER als u deze studie (deel 3) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER voor deel 4 van deze vervolgstudie.

 • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Terwijl de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de (1ste, Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral de verzen 1-4.
Zie eventueel de studie: De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/ Kerk”.
[2] Zie eventueel het artikel Tot welke Gemeente behoren wij?van A. Klein/H. Siliakus
[3] Zie eventueel het artikel: “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?van A. Klein.
[4] Uit het blad ‘de Tempelbode’ van oktober 1981. Klik hier voor deze studie: Geprofeteerde vernieuwing van het geloof”.
[5] Uit het blad ‘de Tempelbode’ van mei 1982. Klik hier voor deze studie: Het teruggevonden Boek”.
[6] Zie noot 2.
[7] De (tijds)bedeling van de GENADE = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft tot aan Zijn wederkomst.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Israël/huis van Israël, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 3)

 1. Een broeder in de Heer (via mail) zegt:

  Goedemorgen,

  Met veel blijdschap volg en lees ik de studie van br. Theys over het boek Openbaring. Ik print ze uit zodat ik niet alleen achter de pc maar ook bijv. buiten als het mooi weer is kan lezen en bestuderen.
  Nu heb ik het Voorwoord en de eerste 2 hoofdstukken gedownload en uitgeprint.
  Vanmorgen kreeg ik weer een mail met de boodschap dat deel 3 klaar is om te kunnen lezen. De titel is “Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring”. Hier wordt het voor mij een beetje verwarrend, want dit sluit niet aan bij de vorige lessen, zijnde hoofdstuk 3 van het Boek Openbaring.
  Is dit een andere uitgave van het boek Openbaring of zie ik het niet goed?

  Hartelijke groet,
  K.W.

  Like

  • Fijn te lezen dat u de studie van Openbaring van br. Theys met zoveel belangstelling volgt en leest. Deze zgn. ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van br. CJH Theys over Openbaring – op dit moment pas gereed t/m hoofdstuk 2 – is inderdaad een andere dan de studie die vrijdag 29 juli geplaatst is.
   Deel 3 van de studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring” is van br. H. Siliakus, en deze behandelt het boek juist NIET ‘vers voor vers’, maar systematisch, dit wil zeggen: in volgorde van de tijd.
   Maar ik kan begrijpen dat dit wat verwarrend is overgekomen.

   De studie van br. Theys vind u echter op de website via de zwarte balk, (onder het vaste plaatje van de bruid, bovenin de site).
   Terwijl de andere studies, zoals die van br. Siliakus, gewoon op datum – op de home-page – vermeld worden.

   Voor alle duidelijkheid:
   Deel 1 van de studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten” vind u bij de datum 20 mei 2011.
   Deel 2 bij de datum 1 juli 2011.
   Deel 3 bij de datum 29 juli 2011.
   Want… ook dit is zeker een interessante studie over het boek Openbaring.

   Like

   • Een broeder in de Heer (via mail) zegt:

    Dank u wel voor uw uitleg. Door het beginnen te lezen van deze studie kwam ik inderdaad al tot de ontdekking dat dit een andere, zij het niet minder waardevolle studie is.

    Gezegend weekend,
    K.W.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s