Boekbespreking 39: Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk, in de eindtijd

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Gods Woord is in de eindtijd 7-voudig verzegeld

Het is Gods bedoeling om de in de zonde gevallen mensheid door middel van Zijn zaligmakend Woord tot bewustheid van haar zondestaat te brengen, waardoor zij voor eeuwig verdoemd zou zijn, als zij niet door dit Woord van Gods zaligmakende genade daaruit gered zou zijn. Maar satan, als Gods tegenstander, wil vanaf het begin er alles aan doen om dit Goddelijk heilswerk te torpederen. Vandaar, dat dit Woord van God door de listigheid en macht van satan – door toedoen van de zondemacht die hij vooral in de eindtijd, in de Gemeente/Kerk heeft weten te brengen – 7-voudig is verzegeld. Deze door satan aangebrachte verzegeling is de oorzaak, dat de mensheid Gods aanbod van Zijn zaligmakende genade niet verstaat (d.i. niet begrijpt). Deze door satan aan het Woord van God teweeggebrachte verzegeling is 7-voudig en wordt in het Boek Openbaring uitgebeeld door de 7-koppige draak. Hierdoor moet het Lam van God 7 zegeloordelen (zie Openb. 6-8) over de mensheid brengen om deze zondemacht te bestrijden en te overwinnen.
Openb. 12:3, “En er werd een ander teken gezien in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, dit is de Gemeente/Kerk); en ziet, er was een grote rode draak (beeld van de zondemacht in de Gemeente/Kerk), hebbende 7 hoofden, en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden.”
De 10 hoornen vertellen ons van de volheid (het getal 10 drukt dit uit) én de macht van deze zonden, die in het Koninkrijk der hemelen op aarde (dit is de Gemeente/Kerk) vooral in de eindtijd heersen.
Ook het Bijbelboek Joël vertelt ons in hoofdstuk 1 van deze in de Gemeente/Kerk van de eindtijd opererende zondemacht, die haar innerlijk en dus geestelijk kaalvreet. (Zie Joël 1:1-20, vermeld in de studie)   
Het Bijbelboek Mattheüs spreekt van deze zondemacht als de vermenigvuldigde ongerechtigheid:
Matth. 24:12, “En omdat de ongerechtigheid vermenig­vuldigd zal worden, zo zal de liefde (ook en vooral tot God) van velen verkoelen.”
Door deze vermenigvuldigde ongerechtigheid is Gods volk (de Gemeente/Kerk) voor het ware Woord (de wil) van God verblind geraakt. Vele zondige handelingen worden (ook in vele Gemeenten/Kerken) niet meer als zodanig gezien. Zo wordt homofilie niet langer als zondig gezien en is deze zonde o.a. in Nederland zelfs gelegaliseerd!

  • Rom. 1:21-22, 24-27   “Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onver­standig hart is verduisterd geworden; Zich uitge­ven­de voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; … Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, Die te prijzen is in de eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen over­ge­geven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrou­wen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;  En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit ge­worden in hun lust tegen elkaar, mannen met man­nen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde (o.a. de ziekte aids), in zichzelf ont­van­gende.”
  • Lev. 18:22-23, 25       “Bij een manspersoon zult gij (mannen) niet lig­gen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. Ins­gelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gru­we­lij­ke vermenging. …  Zodat het land onrein is, en Ik over het­zelve zijn ongerechtigheid bezoeke, en het land zijn in­wo­ners uitspuwt.”

Ook worden abortus en euthanasie niet langer als zondig ervaren en worden ook deze handelingen o.a. in Neder­land gelegaliseerd!
Door deze, door de zonden aangebrachte, geestelijke verblindingen raakt veel volk van God verloren!
Hos. 4:6a, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aangaande Gods Woord).”
De apostel Johannes, dit beseffende, huilde erg.
Openb. 5:1-5, “…En ik weende zeer, dat niemand waardig ge­vonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch het­zelve in te zien. En één van de ouderlingen zei tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David (d.i. de Here Jezus Christus), heeft (de macht van satan en van de zonde) overwonnen, om het boek te ope­nen, en zijn 7 zegels open te breken.”
Door deze, in de Gemeente/Kerk heersende geestelijke duisternis en zondemachten kan niemand uit de christenheid, geen mens dus, de verzegeling van de Bijbel verbreken dan het Lam van God alleen, want Hij heeft satan en de satansmacht op Golgotha overwonnen en Hij alleen kan daarom Gods Woord voor de mensheid ontzegelen. (Zie Openb. 5:6-14, vermeld in de studie)             
Deze geestelijke, satanische macht heeft in de Gemeen­te/Kerk kunnen sluipen door de in haar heersende zonden én door de geestelijke slaap, die satan over de Gemeente/Kerk, vooral in de eindtijd, heeft weten te brengen. (Zie Matth. 25:5 en Matth. 13:25-30, vermeld in de studie)   

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Wederkomst van Christus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s