Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 4)

Klik hier voor deel 1, deel 2 en/of deel 3.

De 1ste wederkomst van Jezus[1] en de Bruiloft van het Lam[2]

Wij zijn nu gekomen tot de behandeling van wat de Schrift “de grote verborgenheid” noemt in Efeze 5:31-32: het huwelijk van Jezus Christus met Zijn aardse Bruid, de Bruidsgemeente.

  • “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen  tot één vlees zijn. Dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) is GROOT; maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente.” (Ef. 5:31-32, HSV)

Zoals al eerder opgemerkt (in hoofdstuk 1 van deze studie, zie noot[3]), is deze huwelijksverbintenis inderdaad de “grootste” (en daarmee ook de “centraal-staande”) onder de verborgenheden die in het boek Openbaring en in de eindtijd geopenbaard worden.
De vervolmaking van de Bruidsgemeente in de tijd van de ‘Spade Regen opwekking’[4]moet beschouwd worden als de noodzakelijke VOORBEREIDING van een bruid voor haar huwelijk. Als haar bruidegom haar komt halen, wil zij er onberispelijk en alleszins beminnelijk uitzien. Wanneer straks het profetisch moment aanbreekt van het voorstellen van de Bruid/Bruidsgemeente aan Christus” – het gebeuren waarmee de Bruiloft wordt ingeluid – zal deze Bruid/Bruidsgemeente volmaakt heilig zijn:

  • “Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” (Openb. 3:4-5, HSV)
  • “Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.” (Ef. 5:27, SV)
  • “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een Man voor te stellen, namelijk aan Christus.” (2 Kor. 11:2, SV)

Het voorstellen aan Christus veronderstelt, dat Christus tevoren is wedergekomen. Dit is de “verborgen wederkomst van Christus voor de Bruiloft”. Wie de Bijbelse profetie bestudeert, zal ontdekken, dat wij eigenlijk TWEE wederkomsten te verwachten hebben[5], één (de “verborgen” of “onzichtbare” komst) VOOR de grote verdrukking en één (de zichtbare komst) DAARNA (zie hiervoor o.a. mijn verhandeling over “De wegname en de opname van de Gemeente”, blz. 10-11[6]). Alles wat zich rondom deze twee gebeurtenissen afspeelt, heeft te maken met de ENE openbaring van Jezus Christus. De 1ste, de “verborgen” wederkomst van Christus wordt bedoeld in Openbaring 2:5, 16, 25, 3:3, 11, 16:15 – Zijn komst “als een dief in de nacht” – en ook in Mattheüs 25:6 en Johannes 14:3.
Christus’ bemoeienis met en de werkzaamheid van de Gemeente in de eindtijd zal dan ook geheel staan in het teken van voorbereiding VOOR en OP de Bruiloft van het Lam[7]. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Openbaring 3:12. Hier wordt de aanmoediging aan de getrouwe christenen om te volharden gekoppeld aan het vooruitzicht eens de Naam van God te mogen dragen. De vrouw draagt vanaf het huwelijk de naam van de man! Zo is het al sinds Eva (zie Gen. 2:23).
Het blijkt ook uit Openbaring 3 vers 20:

  • “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” (SV)

Christus’ verzoek aan de lauwe christenen om binnengelaten te worden in hun kring en in het bijzonder in ieders hart, om daar Zijn reinigend en volmakend werk te kunnen doen, wordt gedaan met het oog op “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” (zie Openbaring 19:9 en Mattheüs 22:3 in samenhang met Lukas 14:16). En tenslotte komt dit ook naar voren in Openbaring 3:21. De belofte die hier gedaan wordt aan de lauwe christenen die zich bekeren en die dus toegevoegd worden aan de Bruidsgemeente, is: met Jezus zullen zij zitten op één Troon (Zijn Troon). Dit veronderstelt een huwelijksgemeenschap met Jezus!
Over de Bruiloft van het Lam lezen wij in Openbaring 19 vers 6-9:

  • “En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Here, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (SV)

De plaats van deze passage in het boek Openbaring stelt ons voor een moeilijkheid. Wij krijgen hier de indruk, dat die Bruiloft plaatsvindt NA de val van Babylon (beeld van de valse kerk[8] – zie Openb. 19:2-3) – en vlak VOOR de (zichtbare, dus 2de) wederkomst van Christus – zie Openbaring 19:11-14. Maar de val van Babylon heeft plaats ten tijde van de grote verdrukking (zie Openb. 17:5-8 – waar staat dat de vrouw/Babylon, ten tijde van het beest/de antichrist, dronken is van het bloed van de heiligen)!
De Bruiloft van het Lam moet echter VOOR de grote verdrukking plaatshebben, omdat de Bruid/Bruidsgemeente in Openbaring 12:2 – voordat die grote verdrukking aanbreekt – gezien wordt in staat van “zwangerschap”[9]. Dus moet zij dan al eerder getrouwd zijn, anders is er sprake van “voorechtelijke gemeenschap”, hetgeen door God Zelf als zonde wordt beschouwd (zie Exod. 22:16). Een vergelijking met Maria, de moeder van Jezus, gaat niet op, want zij trouwde na haar (onbevlekte) ontvangenis niet met God, maar met een mens (namelijk: met Jozef). De moeilijkheid wordt echter weggenomen, wanneer wij ontdekken, dat in de Griekse grondtekst van Openbaring 19:7 NIET staat geschreven: “…de bruiloft van het Lam is gekomen…” (voltooid tegenwoordige tijd – wat de mogelijkheid openlaat, dat de Bruiloft komt NA de val van Babylon), maar: “…de bruiloft van het Lam kwam en Zijn vrouw bereidde zichzelf” (onvoltooid verleden tijd). Dan verstaan wij, dat het er hier om gaat de tegenstelling naar voren te brengen tussen “de Vrouw van het Lam” en “de vrouw van de antichrist” (de hoer, Babylon). De hoer, de valse kerk[10], deed en gedroeg zich in haar arrogantie wel alsof ZIJ de bruid van Christus was, maar al eerder (nog VOOR haar ontmaskering en val) zal Christus hebben duidelijk gemaakt WIE Zijn werkelijke Bruid is (namelijk: de ware Gemeente/Kerk in haar eindstadium), door met DEZE VROUW te huwen. Zó moeten wij dit Schriftgedeelte lezen. De val van de hoer/Babylon onderstreept als het ware, dat zij, ondanks haar pretenties, NIET de vrouw van het Lam was. De valse kerk verdwijnt, maar de ware Gemeente/Kerk leeft tot in alle eeuwigheid!

KLIK HIER als u deze studie (deel 4) verder wilt lezen.

H. Siliakus 
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER voor deel 5 van deze vervolgstudie.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Zie eventueel het artikel: De Wederkomst van Christus nader bekeken”, door A. Klein. (noot – AK)
[2] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot – AK)
[3] Maar de grootste verborgenheid die vervuld zal worden – en die in eerste instantie bedoeld wordt in Openbaring 10:7 – is de “verborgenheid van de huwelijksverbintenis tussen Christus en Zijn van de aarde gekochte Bruid/Bruidsgemeente”. Openbaring 10:7 wijst heen naar Openbaring 11:19 en deze tekst wijst op zijn beurt heen naar Openbaring 12:1-2 (wat overigens niet wil zeggen, dat het gebeuren van Openbaring 12 volgt op het gebeuren van Openbaring 11:15-19). (Uit hoofdstuk 1 – noot AK)
[4] Zie hoofdstuk 6 van deze studie, wat over deze ‘Spade Regen opwekking’ gaat. (noot – AK)
[5] Zie noot 1.
[6] Voor informatie over genoemde studie kunt u contact opnemen met A. Klein via info@eindtijdbode.nl Of, zie de studie vermeld bij noot 1.
[7] Zie noot 2.
[8] Zie eventueel de studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot – AK)
[9] Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13). (noot – AK)
[10] Zie noot 8.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s