Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 6)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en/of deel 5 (ook) wilt lezen.

Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde

De geschiedenis wordt bepaald door Golgotha

Wij hebben ons, bij de behandeling van de gebeurtenissen van de eindtijd, tot nog toe gehouden aan “de grote lijn”, het plan, waarmee God de geschiedenis der eeuwen voleindigt. In de Bijbel staat echter alles met elkaar in verband. In feite ligt het einde, voor wie reeds bekwaam is om “profetisch” te zien, al besloten in het begin; en daarom moeten wij hier – in de allereerste plaats – alle aandacht aan schenken, willen wij bij de interpretatie van Gods Woord geen flaters begaan. De ernstige Bijbelonderzoeker, die een grondige studie maakt van profetie, zal altijd weer moeten komen en wijzen op “het centrale punt” van het Bijbelse getuigenis: het leven en sterven, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus! Voor de oppervlakkige christen klinkt het vreemd en voor degene, wiens ogen de (geestelijk) “ogenzalf” ontberen, lijkt het onwaarschijnlijk, wanneer wij hier neerschrijven, dat dit leven en sterven, deze opstanding en hemelvaart het aanbreken van “iets geheel nieuws” hier op aarde hebben ingeluid. Het is deze ongehoorde (d.i. niet of nauwelijks gehoorde) boodschap, die de basis vormt van de Bijbelse verkondiging van “het einde, dat gemetamorfoseerd wordt (d.i. van gedaante wordt verwisseld) tot de VERNIEUWING”. Golgotha, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart…, al dat wondere gebeuren, dat getuigt in wezen van niets anders. Velen zien (nog) niet dat HET KRUIS, dat de gang van de geschiedenis bepaalt, belangrijker is dan het moment waarop het einde van die geschiedenis daar is…, zoals ook in ons geloofsleven de ontmoeting met Jezus en het leven in Christus belangrijker is dan ons laatste ogenblik. Daarom willen wij nu – met Gods genade – één en ander in dit hoofdstuk nog nader bekijken in het stralend, profetisch licht van “de wederkomst van de Here Jezus Christus”. Laat niemand denken dat wij hiermee een “ommetje” maken, dat wij weer teruggaan in plaats van vooruitlopen!  

Het kruis als de basis van einde en VERNIEUWING

De mensen hebben God zo zeer gehaat, dat zij Zijn eniggeboren Zoon hebben vermoord. Maar “zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,…” (Joh. 3:16a, HSV); en op de bodem van onze afgrond is God, in Zijn Zoon, onze plaats komen innemen: “God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende,…” (2 Kor. 5:19a, HSV).
Jezus Christus, de ONschuldige, bekleedde zich vrijwillig met onze vloek en ging tot het einde toe de “Via Dolorosa” (d.i. “de weg van smarten”): Hij is “…gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Filip. 2:8b, HSV). Aan het einde van deze verschrikkelijke lijdensweg slaakte Hij de kreet der “verworpenen” en riep luid: “…Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mark. 15:34b, HSV). Is het niet treffend, dat juist het Evangelie naar Markus, het “Evangelie van de Dienstknecht” (gesymboliseerd door een “os of rund”, als “lastdrager”, één van de 4 “dieren (letterlijk: levende wezens)”, die voor Gods troon staan – zie Openb. 4:7), ons hierover spreekt? De diepe duisternis rondom Hem had ONS einde moeten zijn, als God ons niet zó hartstochtelijk had liefgehad, dat Hij Zijn Zoon voor ons overgaf in de kruisdood!
Wij spreken over het algemeen zeer oppervlakkig over het einde van deze (huidige) wereld, als wij het kruis van Christus hier niet bij in herinnering roepen, waar einde en toch ook weer VERNIEUWING – in alle verschrikking en heerlijkheid – heeft plaatsgehad! Hebben wij wel eens stilgestaan bij het feit dat Mattheüs, de evangelist, Christus’ kruisdood omringde met vreemde en kenmerkende verschijnselen, zoals een aardbeving en opening van graven, die alle dit wondere aspect van “einde en toch ook weer VERNIEUWING” onderstrepen? Bestudeer biddend Mattheüs 27:51-53 en wordt overtuigd: “En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.” (HSV)
Biddende meditatie doet ook u verstaan dat alles, met betrekking tot de laatste gebeurtenissen in de (eind)tijd, verbonden is aan het “HET IS VOLBRACHT” van Golgotha. Wij mogen dan verstaan dat, wat er nog aan rampen en misdaden kan gebeuren – en deze zùllen straks worden gevonden! (ja, al werden alle dingen vernietigd in een volslagen ondergang), niets ooit de diepte en de zwaarte van het drama van het kruis kàn overtreffen!
Voorwaar, de dood van Jezus Christus toont ons de diepte van ons eeuwig verderf en verkondigt de absolute veroordeling, die wij hebben verdiend. Maar aan de andere kant leren wij hier ook dat Christus “het LAM VAN GOD” is, Dat DE ZONDEN DER WERELD TRIOMFANTELIJK HEEFT WEGGEDRAGEN”… Jezus Christus is niet alleen de Eerst-opgestane uit de doden van ons allen geworden, maar Hij is ook de Laatst-verworpene, Die schreeuwde in de diepdonkere nacht; de, als het ware, Hopeloze, van Wie God en mensen (op dat moment) hun ogen hadden afgewend.
“Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,… en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.” (Jes. 53:2b-3, HSV)
In die vervloekte en verlaten diepte begon een nieuwe wereld van vergeving, verzoening en genade te lichten. Jezus Christus opende voor die ene moordenaar, die aan Zijn zijde met Hem werd gekruisigd, wijd de poort van het hemelparadijs en vóór Hij Zijn met doornen gekroond hoofd neerboog en de geest gaf, riep Hij als Overwinnaar uit, dat “ALLES VOLBRACHT” was en beval Hij Zijn geest in rotsvast vertrouwen in de handen van de eeuwige Vader. CHRISTUS IS TRIOMFATOR! Halleluja! Amen.
Ons door zovele dingen bezwaarde hart zal nooit deze peilloze afgrond, die ons tot een “hoogtepunt” is geworden, kunnen peilen. De Paasmorgen doet ons echter de overwinning van God zien en nu óók ervaren! HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!” (zie Luk. 24:34) is dan ook de blijvende belijdenis van de Gemeente van de LEVENDE God; zij aanschouwt DE LEVENDE met haar geloofsogen!

KLIK HIER als u deze studie (deel 6) verder wilt lezen.

C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER als u deel 7 van deze vervolgstudie wilt lezen.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s