Boekbespreking 42: De UITEINDELIJKE, Goddelijke heerlijkheid van de WARE Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd,…

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

De UITEINDELIJKE, Goddelijke HEERLIJKHEID van de WARE Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente

De arbeid van de Heer als Hogepriester – in en door de Heilige Geest – gedurende de genadetijd vanuit Zijn hemeltroon

Openb. 5:6            “En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijk: levende wezens) en te midden van de oudsten een lam staan, als geslacht, met 7 horens en 7 ogen; dit zijn de 7 Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.”
In en door Zijn Heilige Geest geeft de Here Jezus Christus als de Goddelijke Hogepriester aan allen, die zich in de Goddelijke genadetijd oprecht tot Hem hebben bekeerd en hun zonden hebben beleden, geestelijk mededeel aan Zijn op Golgotha volbrachte werk als Lam van God (Zijn dood en opstanding), nu bijna 2000 jaar geleden. Op deze wijze kan de zondemacht in hun geest, ziel en lichaam tot in alle volkomenheid toe AFSTERVEN, zodat ze tenslotte zelfs in deze zondige wereld als HEILIGEN kunnen leven en werken in de kracht van de Heilige Geest.

  • Hebr. 4:14-16       “Daar wij nu een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar Eén, Die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”
  • Hebr. 10:19-26        “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, (door) Zijn vlees, en wij een grote Priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over,”

Van de gelovige bekeerling wordt gevraagd om van zijn kant bereidwillig en moedwillig – in en door zijn geest – voortdurend deel te NEMEN aan de dood en opstanding van de Here Jezus Christus (om zo volkomen af te sterven aan het oude, zondige leven en zo deel te kunnen hebben aan het nieuwe opstandingsleven), nadat hij zijn hart voor Hem heeft geopend om Zijn werk in dat hart en leven te kunnen volbrengen.

  • 2 Kor. 4:10-11         “Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus: reeds hier op aarde) openbare.”
  • Joh. 6:53-58           “Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen EET en zijn bloed DRINKT, hebt gij geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want Mijn vlees is ware spijs en Mijn bloed is ware drank.  56  Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de (voor)vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
  • Openb. 3:20-22       “Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur (van het hart) opent, Ik zal bij hem BINNENKOMEN en maaltijd (Avondmaal)met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op Zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.” 

Het diepe verval in de eindtijd van de Gemeente/Kerk in de zondemacht en in geestelijke slaap

Lees Joël 1:1-20 (wel vermeld in de studie)        
Matth. 25:5            “Terwijl de Bruidegom uitbleef, werden zij allen (alle 10 maagden)slaperig en sliepen in.”
Dan (na het geestelijk verval en de geestelijke lauwheid, waar bovenstaande teksten van spreken) leeft en heerst de 7-koppige zondedraak te midden van de Gemeente/Kerk, of zoals de Bijbel het zegt: in “het Koninkrijk der hemelen” (zie Matth. 25:1), zoals hij dat ook doet in de wereld. Dan is haar geestelijke toestand die van lege levenloosheid.
Openb. 12:3          “En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen (de 7 koppige zondedraak).” 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s