Boekbespreking 44: Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

God had een visioen van de eeuwigheid!

God zei bij Zichzelf: “Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest) mensen maken naar Ons Beeld en naar Onze Gelijkenis” (Gen. 1:26a). Ver in de toekomst zag God Zijn doel met het scheppen van de mens: Zijn nieuw Jeruzalem!

 • Openb. 21:1-3         “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de (glazen) zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw (SV: het nieuwe) Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent (of: tabernakel, woning van God) van God is bij de mensen en Hij zal bij (beter gezegd: IN) hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God zelf zal bij  hen zijn.”
 • Openb. 21:9-11        ‘En er kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij (de Bruid) had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.”

Als de oude hemel en de oude aarde, dit is de toestand, die wij nu nog hebben, zijn voorbijgegaan, en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde(n) er zullen zijn, dan is het nieuwe Jeruzalem (de bruid) door God in gereedheid gebracht, geschapen. Dit nieuwe Jeruzalem (de volmaakte bruid) is dan Gods instrument om in de toekomende Goddelijke schepping van een nieuwe mensheid, op de nieuwe aarde(n) Goddelijke heerschappij in Goddelijke gerechtigheid uit te kunnen oefenen en die nieuwe mensheid te kunnen leiden naar Gods eeuwig doel. Deze nieuwe mensheid, die op de nieuwe aarde(n) zal leven en wonen en over wie de Bruid van het Lam van God, het nieuwe Jeruzalem, in Goddelijke wijsheid, liefde en gerechtigheid heersen zal, zag Jesaja reeds in een visioen.
Jes. 65:17-25                “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin (d.i. in gedachten)komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van Mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen Mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn heilige berg, zegt de Here.”
De vorming van het volk Israël en de Gemeente/Kerk uit de heidenwereld zijn Goddelijke voorbereidingen hiertoe. Als de oude hemel en de oude aarde (wereld) zijn voorbijgegaan, zal God Zijn schepping, het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid), die dan reeds haar volmaaktheid heeft bereikt, uit de hemel doen nederdalen op de nieuwe aarde(n), die Hij dan reeds heeft geschapen. Deze nederdaling is niet een tijdelijk, maar een eeuwig, voortdurend gebeuren. Dan zal het nieuwe Jeruzalem, de volmaakte Bruid van het Lam van God, die uit de oude mensheid is gevormd, over de nieuwe mensheid, die dan op de nieuwe aarde(n) zal leven en wonen, als koningen en priesters van God regeren en deze nieuwe mensheid leiden naar hun eeuwige bestemming in God (zie Jes. 65:17-25).

 • 1 Petr. 2:9-10       “Gij (de Bruid) echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht: u, eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen.”
 • Openb. 5:10           “en Gij hebt hen (de Bruid) voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de (nieuwe) aarde.”

Dan zal de Bruid van het Lam van God, het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid), de eeuwige verbinding vormen van Gods troon met de nieuwe aarde(n), de hemeltrap, die Jakob in zijn droom zag (zie Gen. 28:12). 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein 


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Israël/huis van Israël, Opwekking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Boekbespreking 44: Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus

 1. Henk Herbold zegt:

  Veel mensen denken dat alles in deze wereld maar gewoon door zal gaan, maar als we deze studie lezen worden we weer geconfronteerd met de waarheid, zoals het volgens de Bijbel zal gaan.

  De wereldgeschiedenis, zoals wij die nu kennen, eindigt – vast en zeker – door het ingrijpen van Jezus zelf, de Bijbel is er duidelijk over. Dat levert ook direct het ‘begin’ van de eeuwigheid, waarin God zal zijn “alles in allen” (1 Kor. 15:28).
  Deze zekerheid geeft mij rust, bijv. als ik het nieuws zie en de krantenberichten lees. Het loopt dus niet verkeerd af voor kinderen Gods die Jezus van harte liefhebben. Kinderen Gods die leven in een nauwe relatie met Jezus behoeven helemaal niet bevreesd te zijn voor de toekomst, maar kunnen zich eerder verblijden.
  Jezus was er aan het begin van deze wereld en Hij zal er ook aan het einde zijn, want Jezus is het begin en het einde van alles. Met Hem begint alles, en met Hem eindigt alles, zelfs de wereldgeschiedenis.

  In deze en andere studies van Bijbelleraar E. van den Worm, wordt daar uitgebreid en met wijsheid van God bij stilgestaan. Het lezen van deze studies moedigt mij aan, om nog meer te leven in de verwachting van Jezus komst en de nieuwe toekomst die gaat komen. Iedereen die ernstig zoekt naar de Heer en ook leeft in deze verwachting, zou deze studies feitelijk moeten bestuderen. U zult er enorm geestelijk door groeien.

  Speciaal dank aan A. Klein, die met zo’n enorme ijver veel van deze studies digitaliseerde. Dat God het werk maar mag zegenen is mijn gebed.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s