Boekbespreking 46: Jezus, onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker

Een korte studie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Jezus heeft ons beloofd, dat Hij ons niet zal begeven, noch verlaten.

  • Hebr. 13:5b       “Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.”
  • Matth. 28:20      “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Wanneer gebeurt dit in ons leven? Als wij ons hart voor Hem hebben geopend en Hem als onze Verlosser en Zaligmaker hebben aanvaard.
Openb. 3:20            “Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur (van het hart) opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd (Avondmaal)met hem houden en hij met Mij.”
Hij zal dan Avondmaal met ons houden en wij met Hem. Dit wil zeggen, dat Hij ons deel geeft aan Zijn voor alle mensen op Golgotha volbracht werk. Hij doet ons dan deel hebben aan Zijn dood en opstanding (d.i. in geestelijke zin deel nemen aan Zijn sterven op Golgotha, waardoor ook wij VOLMAAKT gaan sterven aan ons zondige ik, waarna het NIEUWE LEVEN in Christus, het OPSTANDINGSLEVEN, ook in ons leven realiteit wordt). Dit doet Hij niet ineens, maar geleidelijk aan, Hij leidt ons dan op de weg er naar toe.

  • Joh. 14:6           “Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
  • Joh. 10:11         “Ik ben de goede Herder. De goede Herder zet Zijn leven in voor Zijn schapen (beeld van de christenen).”
  • Ps. 23:1a-6       “De HERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis (d.i. een maaltijd) aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.”
  • Joh. 14:15-20    “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u zal blijven tot in eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal IN u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom terug tot u. Nog een korte tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In die dag zult gij erkennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.” (SV)

In en door de Heilige Geest leidt Hij ons dan, namelijk als wij ons hart voor Hem open HOUDEN, uit onze zondestaat naar de staat van verlossing van de in ons heersende zondemacht; ja, naar de volmaakte verlossing ervan toe, naar Gods hemel, waar absolute HEILIGHEID heerst.
Hij leidt ons dan op die weg van HEILIGMAKING naar onze Vader, Die in de hemel is, toe, naar Zijn hemel, waar wij in eeuwigheid bij en in Hem mogen wonen, en Hij in ons. Dit is een PROCES.
Uit en door Hem GROEIEN wij dan uit de zondemacht in de Christus-natuur, worden wij leden van het geestelijk Lichaam van Christus, waarvan de Here Jezus ons aller Hoofd is.
Als wij Jezus in ons hart hebben toegelaten en Hij Zijn heiligmakings-werk in ons kan beginnen, mogen wij ons “kinderen van God” noemen, al zijn wij dan nog zondaren, die Hem nog steeds om vergiffenis moeten vragen. Dan zijn wij – in het Latijns “de jure” – kinderen van God. Dit wil vertaald zeggen, dat wij dan, door ons geloof en oprechte overgave, van Hem “het recht” gekregen hebben om ons zo te noemen, al zijn wij in waarheid nog vergeven zondaren. In en door Zijn proces van heiligmaking gaat Hij ons dan “de facto” (d.i. vertaald: in alle werkelijkheid en in alle waarheid), zonen van God MAKEN.

  • 2 Kor. 5:17        “Zo is dan wie IN Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”
  • 1 Kor. 1:30        “Maar uit Hem (d.i. God)is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.” 

Als wij gestorven zijn, brengt Hij ons naar het hemelse paradijs, de “voorhemel”, ook wel 1ste hemel genoemd, naar het huis van onze hemelse Vader, met Zijn vele woningen, waar wij toebereid worden voor onze EEUWIGE woonstede in Gods Heiligdom en Allerheiligdom, het Nieuwe Jeruzalem (zie Openb. 21).
Joh. 14:1-4              “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; anders zou Ik het u gezegd hebben; (want) Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn mag, waar Ik ben. En waar Ik heenga, weet gij, en de weg weet gij.” (SV)
Als wij “onderweg” sterven op deze weg, onze “kruisweg” (zie Luk. 9:23), de weg van ons persoonlijk kruisproces, dan wordt ons de nog ontbrekende heiligmaking – in het eeuwige leven, dat wij dan zijn ingegaan – TOEGEREKEND. 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze (korte) studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s