Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 7)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en/of deel 6 (ook) wilt lezen.

 

“De wederkomst van Christus”

Christus komt terug om een einde te maken aan het oordeel over het afkerig Jodendom

Aangaande deze “wederkomst” òf “2de komst” lezen wij zowel in het Evangelie volgens Mattheüs alsook volgens Lukas: “Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, TOTDAT de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Here!(Luk. 13:35, HSV – zie ook nog Matth. 23:38-39).
Eeuwenlang is het “beloofde land” door heidenen vertreden… Jezus’ profetisch Woord is vervuld geworden en de volbrenging ervan is bij lange na niet afgelopen, want: “…Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt (SV: vertreden) worden, TOTDAT de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Luk. 21:24b, HSV). Voorwaar, zowel land als stad vielen (in 70 na Christus) onder het oordeel, dat voorzegd was! Tòch is dit woord van oordeel zeker niet zonder liefde gesproken, als wij het maar zó willen beluisteren: Het is het laatste appèl, dat Jezus richtte tot Jeruzalem; en Hij gaf daarmee meteen een openbaring van Zijn INTENSE LIEFDE voor Zijn volk, in de ONvergetelijke woorden die daaraan direct voorafgingen: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!” (Luk. 13:34, HSV). Het zal Hem vast en zeker bedroefd hebben een oordeel te moeten uitspreken.
“Jeruzalem, Jeruzalem!” In deze herhaling klinkt de ontferming en de bewogenheid van de Heiland door… Jeruzalem, “die de profeten doodt” en daarmee nog steeds bezig was toen de Here die rede uitsprak, wilde Hem niet. Ook Hij zou weldra worden gedood en zou een gewelddadig einde vinden, vanwege de ergernissen en de bittere haat van een volk, van gepeupel, dat tot en met vergiftigd was met “het zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën (de toenmalige ‘Schriftgeleerden’)!” (zie Matth. 16:6 en 11). Profetisch, een aankondiging, niet alleen van Zijn dood, maar ook van het sterven van degenen, die nà Hem zouden komen en in Zijn Naam het volk en de natiën hetzelfde zouden leren en voorhouden!!
Jezus-Messias zond ook werkelijk anderen en in profetisch licht wordt alle aandacht gevraagd voor dit woord uit Mattheüs 23: “Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad” (Matth. 23:34, HSV).
Zó werd en wordt de profetische lijn van de vijandschap doorgetrokken naar… de toekomst. Farizeeën en Schriftgeleerden zetten de praktijk van hun voorvaderen ONgehinderd voort, zoals ook geschreven staat in Mattheus 23:32 (HSV): “Maakt ook u dan de maat van uw (voor)vaderen vol!” Hun voorvaderen hebben in hun dagen profeten gedood, zij deden het in Jezus’ dagen en zullen het nu en straks ook doen. Steeds en telkens weer zal er een geslacht van “Farizeeën” zijn; zowel onder degenen die voor Joden doorgaan als onder de niet-Joden.
In Jezus’ dagen waren die Farizeeën en Schriftgeleerden, met de overpriesters en de leiders van het volk, de felste tegenstanders van Jezus Christus (zie Luk. 19:47) en daarna van hen, die door Hem werden uitgezonden. Het Bijbelboek Handelingen laat ons zo duidelijk zien en verstaan “hoe” de Gemeente werd vervolgd… De apostelen werden voor het Sanhedrin gedaagd; Petrus werd in de gevangenis geworpen; andere Gemeenten hebben te lijden gehad vanwege de Joden, zoals wij kunnen lezen in 1 Thess. 2:14-15 (HSV): “Want u, broeders, bent navolgers geworden van de Gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Here Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind.”
Paulus, Sylvanus en Timotheüs werden tot het uiterste vervolgd; zij moesten Thessalonica hals-over-kop verlaten en in Berea was het heus niet anders. Paulus heeft diverse keren geselingen, zowel met de zweep als de roede, ondergaan (zie 2 Kor. 11:24-25) en werd zelfs éénmaal gestenigd. Met dit al werd het door Jezus gesproken woord HARDE REALITEIT en daarom was het oordeel van God daarover ONvermijdelijk.
Jeruzalem, waarvan in de psalmen werd gezongen als zijnde “de stad van de grote Koning” (zie Ps 48:3), wilde de genadetijd niet aannemen…
De “Palmstad” werd “Bloedstad!” Huichelaars zouden hun oordeel niet ontlopen en het “wee” zou met alle kracht over hen komen, omdat Jezus zei: “Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?” (Matth. 23:33, HSV). Het afscheid van Jezus-Messias was dan ook niet definitief, maar… TOTDAT-Hij-straks-wederkomt. Zó heeft men de algehele verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus wel als dit definitieve oordeel willen beschouwen, maar de profetische rede van Jezus Christus (zie Matth. 24) zegt ons overduidelijk, dat dit toen niet het geval was. Want, bij de verwoesting van de stad des vredes (?) was er geen sprake van een “komen op de wolken des hemels”. Maar éénmaal komt de ommekeer, waarvan zo lang geleden al werd geprofeteerd! Dàn “zullen zij Hem aanschouwen, Die zij doorstoken hebben…” (zie Zach. 12:10). En eens zal ALLE knie zich (zelfs “in het stof”) voor Hem buigen. Halleluja! Amen.

KLIK HIER als u deze studie (deel 7) verder wilt lezen.

C.J.H. Theys 
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER als u deel 8 van deze vervolgstudie wilt lezen.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 7)

  1. A. Boom zegt:

    Wat is toch de waarheid zoals die is beleden eerst door Jezus, dan ook door Zijn discipelen en door alle gelovigen, het kostelijkste wat er is. Altijd blijkt dat zo en word het ook zo ondervonden.
    En dat als de Heere weer komt, dat Israel en ook wij zullen zien Wie we hebben doorstoken.
    Dat komt steeds nader en het is alsof het nu zeer nabij is. Ik ben nu 81 jaar oud en ik heb steeds dat gevoel, met een zekere stelligheid, dat ik dat nog mee zal maken of zal horen of misschien zelfs zal mogen zien. En zo heb ik dan ook zelfs nog verwachting in dit leven.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s