Boekbespreking 47: De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Het oordeel van God over de zonde begint bij het “huis van God”

1 Petrus 4:17              “Want het is de tijd, dat het oordeel begint bij het huis van God (d.i. de Gemeente/Kerk); en indien het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van degenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”
Wij leven thans in een zeer zondige wereld, de wereld van de eindtijd, een wereld, die God met zijn zondige levenshouding tart. Het is een wereld, die zich in de eindtijd, in steeds toenemende mate, laat leiden en inspireren door satan, de macht van het kwaad.
Efeze 2:1-3                “En u was (geestelijk gezien)dood door uw overtredingen en zonden, in welke gij eens gewandeld hebt naar de tijdgeest van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de zonen/dochters der ongehoorzaamheid, onder wie wij eens ook allen hebben verkeerd, in de begeerten van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten en wij waren van nature kinderen van de toorn, zoals ook de overigen.”
De minsten in deze maatschappij tot de hoogste in positie laten zich door deze, zich vermenigvuldigende, ongerechtigheid leiden en tarten zodoende de Allerhoogste (zie Matth. 24:12).
Psalm 2:1-5                “Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid; de koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Here, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen; de Here zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.”
Daarom zal God over deze wereld moeten komen met Zijn oordelen, die wij nu in steeds toenemende mate in deze wereld zien gebeuren. Maar vóór deze oordelen in volle mate zullen losbarsten over deze wereld van de eindtijd, zal Hij eerst Zijn dienstknechten roepen en hen gereedmaken en sterken, om Zijn waarschuwend Woord door hen heen aan deze wereld te doen horen.
Openbaring 7:1-3        “En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met een luide stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.”
Allen, die door God geroepen zijn en bereid zijn gebleken om Hem als Zijn Woordbrengers in deze wereld te dienen, worden verzegeld aan hun voorhoofden, in hun denken, waar Hij Zijn Woord, Zijn eeuwig Evangelie aan hen openbaart, hun verstand ervoor opent. Want juist het Woord van God is in de predikingen, door toedoen van satan, van het vroegste begin af in steeds toenemende mate verminkt, omdat alléén door dit zuivere Woord van God Zijn kracht en zaligheid kan en zal worden bewerkt en geopenbaard.
Daarom begint Hij met Zijn oordelen bij het Huis van God, de Gemeente/Kerk. Zijn dienstknechten moeten eerst zelf het, over de zonde oordelende, Woord van God horen en verstaan en erdoor worden gelouterd, opdat zij, erdoor gelouterd zijnde, dit Woord kunnen doorgeven aan Gemeente en wereld.
In Openbaring 5 lezen wij, dat dit Woord door satan met zeven zegels is gesloten, waardoor niemand dit reddend Woord in de juiste zin kan verstaan. Alleen het Lam van God kan de mensheid uit deze satanische verblinding helpen en redden door het ware Evangelie, dat het Woord in Openbaring 14:6 het Eeuwige Evangelie noemt, vrij te maken, te ontdoen van alle satanische en menselijke misleiding en verloedering. Één voor één wordt, door middel van even zovele oordelen, die het Lam over deze zondige wereld zendt, deze zevenvoudige verzegeling van satan door het Lam verbroken, en dus vernietigd. 

Het eerste zegeloordeel

Het eerste zegeloordeel moet dan ook een doorbraak van de Waarheid van Gods tuchtigend Woord brengen. Dit geschiedt door de Geest der Waarheid te doen wederkeren op aarde, in de bereidwillige mens, in de bereidwillige dienstknecht van God. De doop IN en DOOR de Geest van God keert terug in de Gemeente. Dit geestelijke feest begon omstreeks de wisseling van de vorige eeuw, ongeveer in 1906, toen het Pinkstergebeuren, met het spreken in tongen, zich in verscheidene Gemeenten manifesteerde.
Het zgn. Pinkster-Evangelie, of Volle Evangelie, werd toen verkondigd, waarbij er bij de christenheid op aangedrongen werd om zich gereed te maken voor de naderende wederkomst van de Here Jezus Christus als de Bruidegom en Koning. Al was het, helaas, ook toen nog een Evangelie, dat nog vele onvolkomenheden kende. 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Oordelen Gods, Opwekking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s