Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 6)

Klik hier voor deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en/of deel 5.

De tussentijd van de eerste 4 bazuinen

Na de (aan het einde van het voorgaande hoofdstuk beschreven) gebedsopwekking begint – met het schallen van de 1ste van de 7 bazuinen – het “beschadigen van de aarde”. De eerste 4 bazuinen bepalen ons bij de tijdsperiode tussen deze gebedsopwekking en het begin van de grote verdrukking. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een uiterst korte “tussentijd” zijn. Dit kunnen wij opmaken uit het feit dat in Openbaring 12:5 in één adem over de gebeurtenissen van de geboorte en de wegrukking van de mannelijke zoon gesproken wordt. De wegrukking van de mannelijke zoon is de gebeurtenis die de grote verdrukking eenmaal zal inluiden.

Wij kunnen aannemen dat in deze tussentijd de Bruidsgemeente, en in het bijzonder dat deel dat de mannelijke zoon uitmaakt (die immers uit haar voortkomt – zie noot[1]), onder constante grote dreiging van satan – de grote rode draak van Openbaring 12:3 – zal verkeren. Wat de Bruidsgemeente dàn zal ervaren, wordt beschreven in Openbaring 10:8-11, een profetisch intermezzo:
“En de stem die ik (d.i. Johannes) uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. (Openb. 10:8-11, HSV)
Hier is de apostel Johannes type van de Bruidsgemeente, met name van het “mannelijk” deel ervan (de zgn. mannelijke zoon-groep). Openbaring 10:11 spreekt ons van een wonderbare getuigende bediening, waarin de Bruidsgemeente dan zal staan. Een bediening die ons, zoals zij hier (in Openbaring 10:11) weergegeven wordt, herinnert aan de woorden van Jezus in Mattheüs 5:13-14 (HSV), waar staat:
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
“Zout” zal de Bruidsgemeente in deze geestelijk smakeloze tijd inderdaad zijn. “Bijtend zout” waarschijnlijk, ergernis verwekkend. Geheel de wereld zal haar getuigenis horen en de goddelozen zullen er zich meer dan ooit aan ergeren. Want het zal dan geen boodschap van genade en redding meer zijn, maar een oordeelsaankondiging (een zgn. “Jona-bediening”; vergelijk Jona 3:4). Een aanwijzing voor de datering van dit gedeelte uit Openbaring 10 hebben wij in “het geopende boek” van de verzen 2 en 8. Het moet de tijd betreffen NA de volle openbaarwording van het Woord, en dus de tijd NA de opening van het 7de zegel (zoals al eerder vermeld in hoofdstuk 8 – zie noot[2]). Door de VOLLE INWONING van het Woord – waarvoor het “eten” van het Boek nodig is – zal de Bruidsgemeente tot VOLMAAKTHEID gekomen zijn. En, zoals reeds eerder opgemerkt in hoofdstuk 9 (zie noot[3]), zal het Woord van God in de meest letterlijke zin “vleesgeworden” zijn in diegenen, uit de Bruidsgemeente, die tot de mannelijke zoon-groep (gaan) behoren. Maar die VOLLE INWONING van het Woord zal niet alleen “zoet zijn als honing” – hetgeen doelt op een wonderheerlijke (geestes)ervaring – maar ook “bitter” (zie Openb. 10:9-10). Dat “bittere” kan natuurlijk wijzen op de oordeelsaankondigingen die Johannes hierna nog moest uitspreken, waarbij hij de Bruidsgemeente in haar slotbediening typeert. Maar… in de eerste plaats spreekt het van de bitterheid die al diegenen in wie het Woord van God rijkelijk woont, in deze zondige wereld, moeten doormaken: een “kruisiging van het vlees” (de “buik” is de zetel van het lichamelijk-vleselijk leven) die niet zelden ook de vormen van vervolging en verdrukking zal aannemen (zie Joh. 16:33). De Bruidsgemeente zal in deze tussentijd – tussen de geboorte van de mannelijke zoon en diens hemelvaart – de “bitterheid van het Woord” als geen enkele eerdere Gemeente smaken, maar des te vrijmoediger en vuriger zal alsdan haar getuigenis (de oordeelsaankondiging) zijn!

In deze korte tussentijd zullen 4 grote plagen de mensheid treffen: de eerste 4 “bazuin-oordelen”[4]. De aarde zal “beschadigd” worden, maar God zal ook dan Zijn kinderen weten te bewaren (Openbaring 6:6c en 7:3 duiden hierop). Elk van de “bazuin-plagen” zullen wij moeten beschouwen als één van de 7 stappen op de weg naar de openbaring van “de verborgenheid Gods” (zie Openb. 10:7, SV).

KLIK HIER als u deze studie (deel 6) verder wilt lezen.

H. Siliakus 
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER voor deel 7 van deze vervolgstudie.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13).
[2] Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie, over de opening van het 7de zegel:
Het bereiken van de staat van volkomen heiligheid (of: heilige volmaaktheid) zal, zoals al eerder gezegd, het directe gevolg zijn van de volle openbaarwording van het Woord (vergelijk Ef. 5:26). Deze uiteindelijke opening van het Woord wordt in het boek Openbaring beschreven als het openbreken van een 7-voudig verzegeld Boek. … Het spreekt vanzelf dat pas van VOLLEDIGE OPENBARING kan worden gesproken, wanneer het 7de zegel is verbroken. … Wij verwachten dan, dat de opening van het 7de zegel de vervolmaking van de Bruidsgemeente brengt. Waaraan onlosmakelijk is verbonden en waarop moet volgen: de Bruiloft van het Lam. Over de opening van dit 7de zegel lezen wij in Openbaring 8 vers 1:
“En toen het Lam het 7de zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.” (HSV)
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aangebroken. Het kan niet anders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon met Zijn Bruid van mensenkinderen zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en van de vleeswording van Jezus Christus. Dit halve uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking op de Bruiloft van het Lam.
De opening van het 7de zegel brengt ook het optreden van 7 engelen met bazuinen (zie Openb. 8:2). Het openen van het 7de zegel – het uiteindelijk opengaan van de Bijbel – brengt dus een veelvoud aan oordelen (waardoor het zowel aansluit bij als zich onderscheidt van de andere 6 zegels).
[3] Overgenomen uit hoofdstuk 9 van deze studie:
Dan volgt de geboorte van de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5). Deze “zoon” moeten wij ons niet voorstellen als één persoon. “Zoon” is hier, volgens ons, een verzamelnaam. Net zoals die ene “vrouw” (d.i. beeld van de Bruid, en wel: NA haar huwelijk) in Openbaring 12 staat voor de gehele Bruidsgemeente (meervoud), zo staat de “mannelijke zoon” voor een uitgelezen groep, een “keurkorps” (meervoud), dat uit de Bruidsgemeente zal voortkomen. Het zal een groep kinderen Gods zijn in wie het Woord van God opnieuw is “vleesgeworden”. … Alsdan zal de Bruidsgemeente letterlijk gekomen zijn “tot een (geestelijk) volwassen man” (d.i. gekomen tot “de maat van de grootte van de volheid van Christus – zie Ef. 4:13). … Dit “Christus IN/onder u” spreekt in de eerste plaats van de INWONING van Jezus door (de vervulling met) Zijn Heilige Geest in de gelovigen, maar – zoals wij straks ook zullen opmerken als “de verzegeling” ter sprake komt – deze INWONING zal bij de “mannelijke zoon” een zeer bijzondere zijn. Treffend is het dan ook, dat de volledige openbaarwording van het Woord onder de opening van het 7de zegel niet alleen de Gemeente tot de volmaaktheid leidt en de meest innige gemeenschap met het Woord (d.i. Jezus) – namelijk de huwelijksgemeenschap – brengt, maar ook de verzelfstandiging van het “Christus IN/onder u” in het naar buiten treden (het “geboren worden”) van de “mannelijke zoon-groep”.
[4] Zie eventueel hoofdstuk 8 van de ‘vers voor vers’ studie van het Boek Openbaring, met de titel: De bazuinen gaan klinken”, van Bijbelleraar CJH Theys.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Opwekking, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s