Boekbespreking 48: De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Openb. 5:6           “En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.” (HSV)
Vanuit Zijn hemeltroon zendt het Lam ons na Zijn opstanding en hemelvaart Zijn almachtige Heilige Geest uit, Die ons na onze berouwvolle bekering en algehele overgave uit satans zondemacht wil redden door ons deel te geven aan Zijn dood en opstanding, ons leidend op de door Hem gebaande kruisweg, waardoor wij naar de hemel en naar onze Vader-God toe mogen groeien. 

I. De formering van de weg van het kruis door het Lam van God tot overwinning over de zondemacht van satan.

1.   De vleeswording van Gods Zoon
De Zoon van God kwam op Gods tijd naar de aarde en verbond Zich in Maria’s schoot met de zondige mensheid om haar als haar Vertegenwoordiger bij God door middel van Zijn sterven op Golgotha, als schuldoffer tot verzoening met God heel haar zondeschuld te betalen, om haar zo van de eeuwige dood te redden. Hiertoe verliet Hij Zijn hemelse heerlijkheid, vernietigde Zichzelf, en verbond Zich als een mannelijke cel met de vrouwelijke eicel van Maria. Zo ontstond de Zoon van de mens, Immanuël, onze Here Jezus Christus, de Zoon van God én Zoon van de mens, de 2de Adam.

  • Joh. 1:14              “En het Woord is vlees (en dus Mens) geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” (HSV)
  • Rom. 1:3              “(Paulus,… afgezonderd tot het Evangelie van God,…) ten aanzien van Zijn Zoon, Die, wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht (of zaad – in het Grieks: spermatos) van David.” (HSV)
  • Filip. 2:5-8            “Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (HSV)

In de oorspronkelijke Griekse tekst van Romeinen 1:3, het vers, waar wij lezen: “geboren uit het geslacht van David” staat voor “geslacht” de term “spermatos”. Dit wil zeggen, dat in het lichaam van het Lam van God ook de zondige natuur (het DNA) van David woonde, waardoor Hij ook ”in alle dingen, zoals wij, was verzocht geweest”, nochtans had Hij NOOIT gezondigd en waren Zijn ziel en geest rein gebleven.

  • Rom. 8:3              “Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het (zondige) vlees (en zondige leven van de mens), dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan (in het Grieks: homoioma) het zondige vlees en dat omwille van de zonde (van de mensheid), en (zo) de zonde veroordeeld in het vlees.” (HSV)
  • Hebr. 2:14-18       “Omdat dan de kinderen mensen van vlees en bloed zijn, heeft Hij EVENEENS (d.i. op gelijke wijze als wij) daaraan deel gekregen, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel (of satan), teniet te doen,  en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavendienst (d.i. als slaven van satan) onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij (door de satan) verzocht werd, kan Hij hen te hulp komen die (door de satan) verzocht worden.” (HSV)
  • Hebr. 4:14-15       “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles is verzocht op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde.” (HSV)
  • Hebr. 10:5-10       “Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gemaakt (SV: toebereid). Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.  Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de (Oudtestamentische) wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste (d.i. het – telkens weer – offeren van dieren, vanwege de zonden van de mens) weg om het tweede (d.i. het – EENS EN VOOR ALLEN – offer van Jezus Christus, het Lam van God) daarvoor in de plaats te stellen. Op grond van die (d.i. Gods) wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd.” (HSV)
  • 1 Kor. 15:45         “Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam (d.i. Jezus Christus) tot een levendmakende Geest.” (HSV) 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Studie van E van den Worm, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s