Opeenvolgende profetische gebeurtenissen voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 8)

Klik op één van de onderstaande delen als u die (ook) wilt lezen:
deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en/of deel 7

 

De wederkomst van Jezus Christus in verband met Juda en Israël 

Het vraagstuk van de Joden en dat van Israël[1]

Zowel in het Evangelie volgens Mattheüs, alsook volgens Lukas vinden wij de woorden opgetekend, die van een massale bekering van het Joodse volk getuigen:

  • “Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Here!” (Matth. 23:39, HSV)
  • “…Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Here.” (Luk. 13:35, HSV)

En dit zou geschieden na een lange tijd van Gods oordeel over dit volk: “Ziet uw huis wordt u woest gelaten” (Matth. 23:38, SV). Ook Lukas 21:24 spreekt de oordeelsprofetie uit: “En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen (SV: alle volken). En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt (SV: vertreden) worden, TOTDAT de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” Deze profetie is waarachtig: Door de eeuwen heen is het land, waar Israël woonde, door de heidenen vertreden geweest… en nog zijn “de tijden van de heidenen” NIET vervuld…
Echter, door de gebeurtenissen van de laatste decennia – het op wrede, ja gruwelijke wijze vermoorden van méér dan 6.000.000 Joden onder het nazi-regime (tijdens de 2de wereldoorlog van 1940-1945) met, niet lang daarop volgend, de stichting van de “Staat Israël” op 14 mei 1948 – is alles met betrekking tot Juda en Israël beslist weer heel actueel geworden! Door velen wordt sindsdien dan ook, met enige regelmaat, de vraag gesteld of “de rol van Israël in de heilshistorie – dat wil zeggen: haar rol in de geschiedenis van de volkeren – al is uitgespeeld?” Velen beantwoorden deze vraag bevestigend, anderen beweren weer iets anders.
Een feit is dat de vloek, die het Joodse volk over zichzelf heeft uitgesproken met de woorden: “Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen”! (Matth. 27:25, SV) menigmaal grote ellende over dit volk heeft gebracht! Velen vinden hierin de gedachte van “rechtvaardiging” opgesloten van het herhaaldelijk met kracht opdoemend “antisemitisme”!
Maar… alleen de Schrift geeft het waarachtige antwoord op het vraagstuk van de Joden en dat van Israël.[2]
Het betreft hier allerminst een kwestie die aan de oppervlakte ligt; integendeel, maar de Schriftopenbaring doet ons verstaan dat één en ander – gezien langs de profetische lijn – deel vormt van “de lotsbestemming der volkeren”. Wanneer wij de profetische uitspraken in het Oude Testament met betrekking tot Juda en Israël koppelen aan de woorden van de Here Jezus Christus, die Hij tegen Jeruzalem uitsprak, dan ligt het voor de hand dat er nog GROTE DINGEN staan te gebeuren! 

De massale bekering van de Joden aan het eind der tijden

Wanneer wij Paulus laten spreken, merken wij op dat hij in Romeinen 11:5 spreekt van “een overblijfsel” en wel één “overeenkomstig de verkiezing van de genade”. Hoe waarachtig is dan het vervolgwoord: “Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer” (Rom. 11:6, HSV). Wij geloven dan ook dat dit “overblijfsel”, deze “rest”, vanaf de dagen van de apostel Paulus tot op heden toe weliswaar steeds groeiende is geweest, maar ook dat de aanname van de Here Jezus Christus door het Joodse volk, door de geschiedenis heen, slechts door een (relatief) kleine groep van begenadigden zal zijn geweest. Hun komen tot Christus was zeker niet “massaal”. Van het overgrote deel van dit volk waren en zijn de zinnen verhard (zie Rom. 11:25). Bij het lezen van het Oude Testament blijft de verborgenheid van het Messiasschap van de Here Jezus Christus “bedekt”. Vandaar dan ook dat Paulus schreef: “Maar wanneer het (hart van dit volk) zich tot de Here BEKEERT, wordt de bedekking weggenomen” (2 Kor. 3:16, HSV).
Bij de Wederkomst (d.i. bij de 1ste, onzichtbare wederkomst – zie noot[3]) van de Here Jezus Christus echter profeteert de Schrift over een massale bekering van de Joden. Dezen zullen dan niet langer het “Joodse geloof” belijden, maar CHRISTENEN (dat wil zeggen: navolgers van Christus) geworden zijn. De christenheid zal zich niet kunnen verenigen zonder rekening te houden met hen, die naar “het vlees” uit het Jodendom tot bekering zullen komen. Uit Romeinen 11:26, dat heenwijst naar het einde der tijden, blijkt dit duidelijk:
“En zo (d.i. nadat “de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan” – zie Rom. 11:25) zal HEEL Israël (dus alle 12 stammen) zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob (de stamvader van dit Israëlitische volk van 12 stammen).” (HSV)
Het is niet mogelijk om in dit bestek het gehele vraagstuk van het Jodendom te behandelen, maar één ding staat vast: het Lichaam van Christus is slechts volledig na deelname van allen die uit beide “huizen” – dus: uit het “huis van Juda” (het 2-stammenrijk) èn uit het “huis van Israël” (het 10-stammenrijk) – tot bekering zullen komen tot de Here Jezus Christus.

KLIK HIER als u deze studie (deel 8) verder wilt lezen.

C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

 

KLIK HIER als u deel 9 van deze vervolgstudie wilt lezen. 

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (Rom. 11:25).
>>> Zie eventueel het artikel ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein.
[2] Zie noot 1.
[3] Zie eventueel het artikel De Wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein en/of de studie Gij, volk van Israël, ontwaak ! van E. van den Worm.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s