Boekbespreking 49: Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys[1]

Omdat deze studie al eerder in 11 losse delen op ons weblog is verschenen (van juni 2009 t/m april 2010) volstaan wij nu met het plaatsen van de inhoudsopgave.

Hoofdstuk 1:
De arbeider van de Here en zijn verhouding tot God
De arbeider en zijn karakter – Een arbeider moet een leven in afhankelijkheid van Hem leiden – Bouw nooit op eigen kracht – De arbeider moet God en Zijn Woord boven alles liefhebben, meer dan wat hijzelf is of heeft – Een arbeider moet God gehoorzamen – Gods arbeider moet een evenwichtige groei kennen in Geest èn Woord – Een arbeider van God moet gebedsworstelingen willen kennen ter verkrijging van de openbaring van Gods Wil en interveniërende Kracht

Hoofdstuk 2:
Gods arbeider en de Gemeente
De arbeider van God moet Hem dienen zonder aanzien des persoons – Een arbeider van God moet zijn eigen huis goed kunnen regeren – Een arbeider moet getrouwheid kennen in zijn bediening, ondanks strijd – Een arbeider moet in alles waken en bidden – Een arbeider moet in de Gemeente voorzichtig handelen en spreken – Standhouden ondanks rebellie – Getrouwheid, ondanks martelaarschap

Hoofdstuk 3:
De Gemeente, Gods woning in de Geest
Slechts wedergeboren gelovigen hebben deel aan de Gemeente van Christus – Gods Gemeente vormt een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterdom, een heilig volk – Gods Woning in de Geest vormt, met haar samenstellende delen (d.i. de tot één geheel gevormde christenheid), een levend organisme – Distantieer u! – De Gemeente in onze dagen staat in het teken van de afval (van het ware geloof) – Onze tijd ontwikkelt zich (geestelijk gezien) richting de antichristelijke tijd – Wij zijn verantwoordelijk om het vaandel van het recht-gesneden Evangelie hoog te houden – De wet van wederkerigheid in het Raadsplan van God – De heerlijkheid van de Bruidsgemeente – In Gods Gemeente moet ‘de geest van orde’ heersen – De Gemeente heeft de inwoning van Gods Heilige Geest hiertoe nodig – Kentekenen verbonden aan de (met Gods Geest) vervulde staat – Vervuld zijn (met Gods Geest), maar ook BLIJVEN

Hoofdstuk 4:
De bediening van het geven: Financiële offers om de materiële uitgaven, ten behoeve van de Gemeente, te helpen dragen
Tienden behoren God toe – Aan wie hebben wij onze tienden te geven? – Tien punten om te onthouden en om waar te maken in ons christenleven

Hoofdstuk 5:
Door God geroepen tot leiderschap in de Gemeente
Het is God, Die u roept – Wat de geroepene kenmerkt: Een wonderbare gemeenschap met de Heilige Geest – De geroepene wordt verder gekenmerkt door een bediening overeenkomstig zijn roeping, waarin hij de werken, die Jezus deed, ook doet – Laten vleselijke motieven uw roeping niet bezoedelen – Laat de zorg voor het levensonderhoud uw hart niet vullen – God willen dienen naar Zijn roeping – Geen werk zoeken voort te zetten – Nooit een andere arbeider van God imiteren – Tevreden zijn met de roeping, waartoe Hij u roept – Hem dienen in liefde en trouw – Met bekwaamheid onderrichten – De prijs willen en durven betalen in volhardende trouw – Vijf eigenschappen, die kenmerkend zijn voor (ware) geestelijke leiders

Hoofdstuk 6:
De algemene zendingsopdracht
De algemene zendingsopdracht volgens Markus 16:15 – “Ga heen”! – Heen gaan “in heel de wereld” – “Predik het Evangelie aan ALLE schepselen” – Predik de gezonde leer     – De Here werkt mee – Gods Woord, de hoogste autoriteit in Gods schepping – Gezonden in het midden van de wolven – De algemene zendingsopdracht volgens Jesaja 61:1-3 – Eiken(bomen) van de gerechtigheid – Gods arbeider moet Hem dienen in waarheid – Hem dienen in waarheid èn in genade – Dienen tot verheerlijking van Zijn Naam – Er wacht de arbeider geen eer, maar een kruisproces

Hoofdstuk 7:
Ouderlingen en diakenen
Wat wordt in Gods Woord onder opziener of ouderling verstaan? – De Schriftuurlijke voorwaarden, waaraan opzieners of ouderlingen hebben te voldoen – 1. Een opziener moet “de man van één vrouw” zijn – 2. Een opziener moet (in geestelijke zin) “wakker” zijn – 3. Een opziener moet “matig” zijn – 4. Een opziener moet “eerbaar” zijn – 5. Een opziener moet “gastvrij” zijn – 6. Een opziener moet “bekwaam zijn om (Gods Woord) te onderwijzen” – 7. Een opziener mag “niet genegen zijn tot wijn” – 8. Een opziener mag geen “smijter” zijn – 9. Andere eisen die aan een opziener worden gesteld – 10. Een opziener moet iemand zijn, die “zijn eigen huis goed bestuurt” – 11. Een opziener mag geen “pasbekeerde” zijn – 12. Een opziener moet ook buiten de Gemeente een goed getuigenis hebben – De Schriftuurlijke voorwaarden waaraan een diaken of diakones heeft te voldoen

Hoofdstuk 8:
Ouderlingen en diakenen in de praktijk van de Gemeente
Ouderlingen en diakenen moeten werken met inzicht en eensgezind zijn – Kandidaten voor ouderling of diaken moeten eerst worden beproefd – Gods dienaars moeten, ondanks alles, de tucht in de Gemeente handhaven – Gods dienaars moeten hun plaats in de Gemeente weten – De bedieningen van ouderlingen en diakenen – De bediening van het opvangen van (nieuwe) zielen en van de nazorg van zielen – Het doen van huisbezoeken – Met wie men NIET op huisbezoek moet gaan – Gods dienaars moeten een waarachtige toewijding aan God kennen – Doe uw huisbezoeken zonder aanzien des persoons – Gods dienaars mogen geen huisbezoeken doen uit berekening – U moet in uw gesprekken niet achteromzien, maar uw blik op Jezus gericht houden! – Spreek met de zielen over Christus – God werkt mee, als Hij ziet dat wij zielen geestelijk kunnen opvangen – Het bezoeken van armen – Het bezoeken van zieken – De voordienst – De dienst van het getuigen

Hoofdstuk 9:
De bedienaars van het Woord
Uitdelers van Gods verborgenheden – Getrouwheid bij het uitdelen – Wees werkelijk een uitdeler van Gods verborgenheden – De arbeider moet zèlf eerst Gods verborgenheden kennen – Verborgenheden van God, die wij niet kunnen uitdelen – Hoe wij tot die kennis van Gods verborgenheden moeten komen – Gaven, ambten en bedieningen en de verzoekingen in deze – De gave(n) van hen, die op het podium staan – 1. Evangelisten – 2. Herders – 3. Leraars

Hoofdstuk 10:
De verborgenheid van de ONgerechtigheid – de valse arbeiders
Valse Christussen – Valse Pinksterstromingen – Valse zalvingen – Verleidende geesten – Enkele verleidende geesten, genoemd in de Bijbel – Verleidende geesten in onze dagen – Engelenbediening – Valse apostelen – De Zalvingen en Gaven van de Here – Belevenis vanuit de hemel op basis van hartgrondige bekering – Wat gebeurt er op het Pinkstertoneel in onze dagen? – Bijbelse voorbeelden van misbruik van de zegen des Heren – Blijf het kruispad getrouw – Gods Woord moet in ons heersen – Wees waakzaam en voorzichtig – Dat wij DE Waarachtige kennen

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar. Zie vooral ook het “In memoriam”.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s