Boekbespreking 49: Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys[1]

Omdat deze studie al eerder in 11 losse delen op ons weblog is verschenen (van juni 2009 t/m april 2010) volstaan wij nu met het plaatsen van de inhoudsopgave.

Hoofdstuk 1:
De arbeider van de Here en zijn verhouding tot God
De arbeider en zijn karakter – Een arbeider moet een leven in afhankelijkheid van Hem leiden – Bouw nooit op eigen kracht – De arbeider moet God en Zijn Woord boven alles liefhebben, meer dan wat hijzelf is of heeft – Een arbeider moet God gehoorzamen – Gods arbeider moet een evenwichtige groei kennen in Geest èn Woord – Een arbeider van God moet gebedsworstelingen willen kennen ter verkrijging van de openbaring van Gods Wil en interveniërende Kracht    

Hoofdstuk 2:
Gods arbeider en de Gemeente
De arbeider van God moet Hem dienen zonder aanzien des persoons – Een arbeider van God moet zijn eigen huis goed kunnen regeren – Een arbeider moet getrouwheid kennen in zijn bediening, ondanks strijd – Een arbeider moet in alles waken en bidden – Een arbeider moet in de Gemeente voorzichtig handelen en spreken – Standhouden ondanks rebellie – Getrouwheid, ondanks martelaarschap

Hoofdstuk 3:
De Gemeente, Gods woning in de Geest
Slechts wedergeboren gelovigen hebben deel aan de Gemeente van Christus – Gods Gemeente vormt een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterdom, een heilig volk – Gods Woning in de Geest vormt, met haar samenstellende delen (d.i. de tot één geheel gevormde christenheid), een levend organisme – Distantieer u! – De Gemeente in onze dagen staat in het teken van de afval (van het ware geloof) – Onze tijd ontwikkelt zich (geestelijk gezien) richting de antichristelijke tijd – Wij zijn verantwoordelijk om het vaandel van het recht-gesneden Evangelie hoog te houden – De wet van wederkerigheid in het Raadsplan van God – De heerlijkheid van de Bruidsgemeente – In Gods Gemeente moet ‘de geest van orde’ heersen – De Gemeente heeft de inwoning van Gods Heilige Geest hiertoe nodig – Kentekenen verbonden aan de (met Gods Geest) vervulde staat – Vervuld zijn (met Gods Geest), maar ook BLIJVEN

Hoofdstuk 4:
De bediening van het geven: Financiële offers om de materiële uitgaven, ten behoeve van de Gemeente, te helpen dragen
Tienden behoren God toe – Aan wie hebben wij onze tienden te geven? – Tien punten om te onthouden en om waar te maken in ons christenleven

Hoofdstuk 5:
Door God geroepen tot leiderschap in de Gemeente
Het is God, Die u roept – Wat de geroepene kenmerkt: Een wonderbare gemeenschap met de Heilige Geest – De geroepene wordt verder gekenmerkt door een bediening overeenkomstig zijn roeping, waarin hij de werken, die Jezus deed, ook doet – Laten vleselijke motieven uw roeping niet bezoedelen – Laat de zorg voor het levensonderhoud uw hart niet vullen – God willen dienen naar Zijn roeping – Geen werk zoeken voort te zetten – Nooit een andere arbeider van God imiteren – Tevreden zijn met de roeping, waartoe Hij u roept – Hem dienen in liefde en trouw – Met bekwaamheid onderrichten – De prijs willen en durven betalen in volhardende trouw – Vijf eigenschappen, die kenmerkend zijn voor (ware) geestelijke leiders

Hoofdstuk 6:
De algemene zendingsopdracht
De algemene zendingsopdracht volgens Markus 16:15 – “Ga heen”! – Heen gaan “in heel de wereld” – “Predik het Evangelie aan ALLE schepselen” – Predik de gezonde leer     – De Here werkt mee – Gods Woord, de hoogste autoriteit in Gods schepping – Gezonden in het midden van de wolven – De algemene zendingsopdracht volgens Jesaja 61:1-3 – Eiken(bomen) van de gerechtigheid – Gods arbeider moet Hem dienen in waarheid – Hem dienen in waarheid èn in genade – Dienen tot verheerlijking van Zijn Naam – Er wacht de arbeider geen eer, maar een kruisproces

Hoofdstuk 7:
Ouderlingen en diakenen
Wat wordt in Gods Woord onder opziener of ouderling verstaan? – De Schriftuurlijke voorwaarden, waaraan opzieners of ouderlingen hebben te voldoen – 1. Een opziener moet “de man van één vrouw” zijn – 2. Een opziener moet (in geestelijke zin) “wakker” zijn – 3. Een opziener moet “matig” zijn – 4. Een opziener moet “eerbaar” zijn – 5. Een opziener moet “gastvrij” zijn – 6. Een opziener moet “bekwaam zijn om (Gods Woord) te onderwijzen” – 7. Een opziener mag “niet genegen zijn tot wijn” – 8. Een opziener mag geen “smijter” zijn – 9. Andere eisen die aan een opziener worden gesteld – 10. Een opziener moet iemand zijn, die “zijn eigen huis goed bestuurt” – 11. Een opziener mag geen “pasbekeerde” zijn – 12. Een opziener moet ook buiten de Gemeente een goed getuigenis hebben – De Schriftuurlijke voorwaarden waaraan een diaken of diakones heeft te voldoen

Hoofdstuk 8:
Ouderlingen en diakenen in de praktijk van de Gemeente
Ouderlingen en diakenen moeten werken met inzicht en eensgezind zijn – Kandidaten voor ouderling of diaken moeten eerst worden beproefd – Gods dienaars moeten, ondanks alles, de tucht in de Gemeente handhaven – Gods dienaars moeten hun plaats in de Gemeente weten – De bedieningen van ouderlingen en diakenen – De bediening van het opvangen van (nieuwe) zielen en van de nazorg van zielen – Het doen van huisbezoeken – Met wie men NIET op huisbezoek moet gaan – Gods dienaars moeten een waarachtige toewijding aan God kennen – Doe uw huisbezoeken zonder aanzien des persoons – Gods dienaars mogen geen huisbezoeken doen uit berekening – U moet in uw gesprekken niet achteromzien, maar uw blik op Jezus gericht houden! – Spreek met de zielen over Christus – God werkt mee, als Hij ziet dat wij zielen geestelijk kunnen opvangen – Het bezoeken van armen – Het bezoeken van zieken – De voordienst – De dienst van het getuigen

Hoofdstuk 9:
De bedienaars van het Woord
Uitdelers van Gods verborgenheden – Getrouwheid bij het uitdelen – Wees werkelijk een uitdeler van Gods verborgenheden – De arbeider moet zèlf eerst Gods verborgenheden kennen – Verborgenheden van God, die wij niet kunnen uitdelen – Hoe wij tot die kennis van Gods verborgenheden moeten komen – Gaven, ambten en bedieningen en de verzoekingen in deze – De gave(n) van hen, die op het podium staan – 1. Evangelisten – 2. Herders – 3. Leraars

Hoofdstuk 10:
De verborgenheid van de ONgerechtigheid – de valse arbeiders
Valse Christussen – Valse Pinksterstromingen – Valse zalvingen – Verleidende geesten – Enkele verleidende geesten, genoemd in de Bijbel – Verleidende geesten in onze dagen – Engelenbediening – Valse apostelen – De Zalvingen en Gaven van de Here – Belevenis vanuit de hemel op basis van hartgrondige bekering – Wat gebeurt er op het Pinkstertoneel in onze dagen? – Bijbelse voorbeelden van misbruik van de zegen des Heren – Blijf het kruispad getrouw – Gods Woord moet in ons heersen – Wees waakzaam en voorzichtig – Dat wij DE Waarachtige kennen 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar. Zie vooral ook het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s