Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 7)

Klik hier voor deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en/of deel 6.

De wegrukking van de mannelijke zoon

Wij hebben gezien dat, in de in het vorige hoofdstuk behandelde “tussentijd”, de toestand van de wereld snel zal verslechteren en het leven voor de gelovigen – of zij nu tot de Bruidsgemeente behoren of niet[1] – steeds moeilijker zal worden. De dreiging van de satan en van de satanische machten van het “proto-antichristelijke rijk” (waar de “10 horens” van Openbaring 12:3 van spreken – zijnde een verwijzing naar het zgn. “10-statendom”[2] dat zich dus al vóórdat de antichrist komt in zekere zin zal manifesteren[3]) zal op een gegeven moment zó groot worden, dat God het nodig zal achten de mannelijke zoon-groep[4] (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen uit alle 12 stammen van Israël, zie Openb. 7:4-8 en 14:1-5 – noot AK) “weg te rukken” en in de hemel op te nemen:
“En zij (de Vrouw van het Lam[5]) baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openb. 12:5, SV)
De mannelijke zoon-groep is het enige gedeelte van de Bruidsgemeente dat in de eindtijd, bij aanvang van de grote verdrukking, lichamelijk in de hemel OPGENOMEN wordt![6]
Van deze mannelijke zoon wordt in Openbaring 12:5 nog gezegd, dat hij “de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede”. De Statenvertaling geeft het goed weer met het woord “zou”: dit “hoeden” gebeurt namelijk niet vóór de hemelvaart van de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen), maar nadat hij met Jezus zal zijn teruggekeerd naar de aarde, aan het eind van de grote verdrukking, in de “strijd van Armageddon” (vergelijk dit met wat van Jezus gezegd wordt in Openbaring 19:15):
“En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede;…” (SV). (Lees in dit verband vooral ook nog Openbaring 19:14 en Judas 1:14-15, want “Hij komt terug met Zijn tienduizenden heiligen om, samen met hen, alle goddelozen te straffen” – noot AK).
Er zij nog op gewezen dat de voorstelling van het “hoeden met een ijzeren roede” niet die van een vreedzaam hoeden (zoals van een herder) is, maar van een “tuchtiging” (zoals ook duidelijk blijkt uit Judas 1:14-15 – noot AK). Zodat hier een duidelijke verwijzing naar “Armageddon” uit kan worden afgelezen. Uit het één en ander volgt, dat het “hoeden van de heidenen” slechts een korte tijd zal duren.
In de “roede” hebben wij nog een aanwijzing voor de vereenzelviging van de mannelijke zoon met de 144.000 uitverkorenen uit Israël (uit alle 12 stammen, zie Openb. 7:4-8), want in Jeremia 51:19-23 wordt Israël uitgebeeld als “Gods roede”. Als zodanig zal de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen) dus voornamelijk NA de “tijden der heidenen” (ofwel: NA de grote verdrukking) functioneren – en wel in de slag van Armageddon – want tijdens deze “tijden der heidenen” zullen immers juist de HEIDENvolkeren als “Gods roede” fungeren (zie noot 3).
Na de hemelvaart van de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen) richt zich al de woede van satan en zijn trawanten op de leden van de overige (ofwel: de EIGENLIJKE) Bruidsgemeente. Maar eerst heeft iets plaats, dat deze wereld – voor een korte tijd – pas werkelijk in een “hel” zal veranderen: de nederwerping van satan.

KLIK HIER als u deze studie (deel 7) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

KLIK HIER voor deel 8 van deze vervolgstudie.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

[1] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den Worm. (noot – AK)
[2] Ook de 10 tenen uit Daniël 2:42 verwijzen naar dit zgn. 10-statendom. Met deze 10 tenen – van ijzer en (kleiachtig) leem, zijnde een verdeeld en antichristelijk koninkrijk – wordt het 10-statendom, nu beter bekent als het Verenigd Europa, bedoeld.
Uitleg in het kort: Al die (inmiddels zo’n 27) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen straks in 10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist voort.
Voor een uitgebreide uitleg: zie noot 6 van deel 6 (= hoofdstuk 10 van deze studie). (noot – AK)
[3] Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie:
De 2de bazuin (zie Openb. 8:8-9) brengt het plotseling optreden van een grote wereldmacht (een “berg” in de symboliek van de Schrift). Hier, zouden wij kunnen zeggen, is het ontstaan, de geboorte, van het antichristelijk rijk, dat zich op de meest gruwelijke wijze zal manifesteren ten tijde van de grote verdrukking. Het antichristelijk rijk zal het 7de en laatste rijk zijn van de “tijden der heidenen” (zie Dan. 2). De 7 “koppen” van Openbaring 12:3 (HSV) verwijzen naar deze 7 heidense rijken. In Daniël 2 is slechts van 6 heidense rijken sprake, omdat het 1ste rijk dan al voorbijgegaan is en omdat het 7de rijk hier het Koninkrijk Gods – d.i. het 1000-jarig Vrederijk van Christus – moet zijn (zie Dan. 2:44). Het 1ste heidense wereldrijk, dat bij de 6 rijken van Daniël gevoegd moet worden, is het Assyrische rijk, Daarna kwamen achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Perzische, het Macedonisch-Griekse, het Romeinse en het “verdeelde” rijk (zie Dan. 2:41, HSV). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij nu nog steeds. Het “rijk van de 10 tenen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal het 7de of antichristelijke rijk zijn. Net als het Babylonische rijk, waarmee het ook vele karaktertrekken gemeen zal hebben, wordt het antichristelijke rijk voorgesteld door een “berg”. In Jeremia 51:25 (HSV) wordt het Babylonische rijk genoemd een “berg die te gronde richt,… die heel de aarde te gronde richt” en “een berg die in brand staat”, benamingen die een opvallende gelijkenis vertonen met wat in Openbaring 8:8-9 beschreven wordt en waarmee het antichristelijk – of, zo u wilt, het proto-antichristelijk – rijk wordt bedoeld. Het Babylonisch systeem zal in het antichristelijk rijk het meest boosaardige hoogtepunt bereiken. Reeds het eerste (pre-tribulationale) optreden van het antichristelijke rijk zal grote beroering in de “volkerenzee” teweegbrengen, hetgeen (vanwege oorlog etc.) tot veel bloedvergieten zal leiden (“het derde deel van de zee wordt bloed” lezen wij in Openbaring 8:8) en uiteindelijk tot het ontstaan van een combinatie van aardse machten – de 10 horens van Openbaring 12:3 en de 10 tenen van Daniël 2:42 – waarin de contouren van het definitieve antichristelijke rijk al weer beter zichtbaar zijn (het zgn. 10-statendom – zie noot). God gebruikt in de laatste dagen de antichristelijke macht tot tuchtiging van de (ONbekeerlijke) volkeren/mensheid, zoals Hij daartoe voorheen Assyrië, Babylonië, Perzië, enz., enz. gebruikte (vergelijk Jes. 10:5, 13, 16 en 47:5-7 alsmede 45:1). (noot – AK)
[4] Zie, ter verduidelijking, de uitleg bij hoofdstuk 9 (deel 5) van deze studie: De geboorte van de mannelijke zoon”. (noot – AK)
[5] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm en/of het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?van A. Klein. (noot – AK)
[6] Zie eventueel onze artikelen De Wederkomst van Christus nader bekeken en/of Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? beide van A. Klein. (noot – AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s