Boekbespreking 50: Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Wat God bereid heeft en toebereidt voor degenen, die Hem liefhebben met betrekking tot dit aardse leven

1 Kor. 2:6-10        “Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.”

Bestemd voor de eeuwige, heilige woonstede Gods in de Geest

Ef. 2:19-22           “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de Hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in Wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”
Wij lezen hier, dat God ons deel wil geven aan het Goddelijk Israël (alle begenadigden uit de gehele mensheid). Er is een Goddelijk Israël en een natuurlijk Israël. Een Goddelijk Israël bestaat uit mensen, die Hij heeft kunnen redden uit de nazaten van Jakob, het natuurlijke Israël, èn uit de wereld der heidenen, die Hij heeft kunnen verlossen uit de zondemacht en kunnen vormen tot Zijn kinderen. Deze deelgave aan het Goddelijke Israël, dat een eeuwige woonstede Gods in de Geest zal vormen, is een eeuwig voornemen van God, dat de Schrift ook wel het nieuwe Jeruzalem noemt, of ook wel de berg Sion. Hij wil ons maken tot een eeuwig heiligdom van Hem, een huis, waarin Hij in al Zijn heerlijkheid eeuwig wonen kan en – door Zijn herschapen mensenkinderen heen – in alle eeuwigheid in al Zijn Goddelijke macht en heerlijkheid werken, scheppen en heersen kan.
Wij dienen een onzichtbare God, een eeuwige, wonderlijke God. Wij noemen Hem Vader en Zijn Naam is JHWH (lees: JaHWèH).
Exod. 3:13-15       “Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is Zijn Naam? wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Voorts zei God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.”
Ik ben, Die Ik ben” is Zijn eeuwige Naam. De Hebreeuwse Naam van onze almachtige God is JHWH, lees JaHWèH, deze Naam geeft in wezen hetzelfde weer; namelijk: “Ik besta eeuwig”.
Hij is onzichtbaar, alom tegenwoordig, heerlijk, liefdevol voor ons, groot en almachtig. Hij openbaart Zich door Jezus Christus, Zijn eeuwige Zoon èn door ons, als Hij ons tot Zijn woonstede heeft kunnen maken, nadat wij in overgave en bekering tot Hem zijn gekomen. Niemand kan tot God komen dan door Jezus Christus, Zijn eeuwige Zoon en ENIGE Middelaar tussen God en mensen, want Jezus stierf voor u en mij op Golgotha in het kruispunt der tijden en betaalde zo aldaar de zondeschuld voor alle mensen.

  • Joh. 3:14-18      “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”
  • Joh. 3:36           “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”
  • Joh. 14:6           “Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader (tot JaHWèH) dan door Mij.”
  • 1 Tim. 2:5         “Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus.”

De zaligmakende genade van de Here Jezus Christus is verschenen voor alle mensen.
Tit. 2:11               “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,”
Onze God wil, gedreven door Zijn liefde, de hele, in zonde gevallen mensheid deel geven aan deze reddende genade van Hem om hen te bewaren voor een zeker eeuwig verderf, als zij in de zonde zouden blijven. Maar om deel te krijgen aan dit Goddelijke heil moet de mens PERSOONLIJK hier deel aan willen nemen. 

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s