De vrouw in de efa (n.a.v. Zacharia 5:5-11)

                                  

In Zacharia 5 vers 5-11 lezen we over het 7de visioen dat de profeet Zacharia ontving:

  • “En de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij: Sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei: Wat is dat? Hij zei: Dat is een efa[1] die tevoorschijn komt. Hij zei: Dat is het oog (letterlijk: hun oog, of: hun ongerechtigheid) dat over hen waakt in heel het land. En zie, een loden deksel werd opgelicht, en er was een vrouw, die midden in de efa zat. En Hij zei: Dit is vrouwe Goddeloosheid (SV: deze is de goddeloosheid). Hij wierp haar terug midden in de efa en Hij wierp het loden gewicht op de opening ervan. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder (SV: in) hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de Engel Die met mij sprak: Waar brengen zij deze efa heen? Hij zei tegen mij: Naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst (d.i. op haar goddeloos fundament geplaatst, om geoordeeld te worden).” (HSV)

Zacharia zag “een vrouw” die gezeten was in een grote korenmaat, in het Hebreeuws een “efa” genaamd. Hoe zouden we de (geestelijk) betekenis hiervan kunnen verstaan, indien wij geen uitlegger hebben? De grote Uitlegger van verborgenheden is de Heilige Geest. Zacharia wandelde als het ware, geleid door de Heilige Geest, door een tijd die toen nog ver in het verschiet lag. Hij kende Hem als “de Engel Die met mij sprak”, een Oudtestamentische manifestatie van de Heilige Geest. Deze “Engel” schonk de profeet machtige openbaringen. En zo wil de Heilige Geest ook vandaag de dag doen aan ALLEN die ernaar verlangen om VOL te zijn van Hem.
“Wordt vervuld – gebiedende wijs! – met de (Heilige) Geest” staat er in Efeze 5:18b!.
Wanneer wij, net als Zacharia, onze ogen willen OPHEFFEN (en dus afwenden van al het aardse), zal de Geest ons in deze tijd wondere dingen tonen. Want in “de tijd van het einde” wordt de verzegeling (waarover wij in Openbaring 6 en 8 meer kunnen lezen)[2] verbroken:

  • “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis (d.i. het inzicht over deze woorden) zal toenemen.” (Dan. 12:4, HSV)

Zie toe, dat u gelijke tred houdt met de Heilige Geest in deze dagen! Hij is uitgegaan om een Bruid voor Jezus te zoeken[3]. Wie zullen tot die Bruid kunnen behoren anders dan degenen die door de Heilige Geest geleid willen worden? Zij die zich laten leiden door de Heilige Geest, zelfs al brengt Hij hen op plaatsen en in omstandigheden die zij (dat is: hun vlees) niet verkiezen. Hoor wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft in dit 7de (eindtijd)visioen van Zacharia[4]. Het getal 7 heeft met HEILIGHEID en ‘oordeel over de ongerechtigheid’ te maken. Het is het getal van Goddelijke HEILIGHEID.

Het hedendaagse leven op aarde

Door de profeet Zacharia werd dus een grote “efa” gezien, een korenmaat of maatbeker voor droge waren, voor levensmiddelen. Vreemd, raadselachtig. Maar een verklaring volgt onmiddellijk in Zacharia 5 vers 6b: “Dat is het oog (letterlijk: hun oog, of: hun ongerechtigheid) dat over hen waakt in heel het land”. Onder dit “land” dienen we de gehele aarde te verstaan, want dat is de ruimere betekenis van het Hebreeuwse woord “erets” dat hier gebruikt wordt, waarvan ook ons woord “aarde” is afgeleid. De Heilige Geest zegt hier dat zo het leven op aarde zal kunnen worden uitgebeeld in de tijd die Hij bedoelt. Dit zal dan de aanblik – “het oog” – van de wereld zijn. Een teken, een kenmerk wordt ons hier gegeven. En dit leidt naar ONZE tijd! De gehele aarde wordt hier uitgebeeld door een maatbeker voor levensmiddelen.
Alle eeuwen door heeft de meeste bedrijvigheid hier op aarde te maken gehad met de voorziening in het (dagelijks) levensonderhoud en met het leven in het algemeen. Maar in onze dagen kunnen wij wat dit betreft gerust spreken van een “maatvergroting”. Het huidige mensengeslacht heeft een ongekende en ongetemde levenswil en levensdrang. Eén zorg vervult allen vandaag de dag: wij willen leven, wij willen alles uit het leven halen wat erin zit. Verdwenen is de zweem van tevredenheid die vroegere generaties nog bezaten met betrekking tot het leven en de levensomstandigheden. Heden ten dage echter toont de wereld – en vooral de westerse wereld – de aanblik van mensen die onvermoeibaar blijven jagen naar steeds meer rijkdom, weelde, plezier en genot, zonder ooit verzadigd te raken. Onze Here Jezus had dezelfde dingen op het oog toen Hij zei, dat die tijd grote overeenkomsten zou vertonen met “de dagen van Noach” en met “de dagen van Lot”, die in de wereld van Sódom en Gomorra leefde:

  • “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (zie Luk. 17:26-30, HSV)
KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.
 
H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

[1] Een efa = Een korenmaat. Een vat of mand om, normaal gesproken, droge koren in te bewaren of in af te meten, vermoedelijk met een inhoud van zo’n 20 tot45 liter. Hier betekent het volgens sommigen: de maat van de straf van God waarmee Hij de zonden straft, naar de mate of maatstaf van Zijn gerechtigheid.
[2] Zie eventueel op dit weblog de studie Het Boek Openbaring – Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 6 – De zegels worden geopend van CJH Theys.
[3] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm.
[4] Zie eventueel de studie De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia” en/of “De visioenen van Zacharia (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente) van E. van den Worm.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s