Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 8)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en/of deel 7 ook wilt lezen.

De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente

De Bruidsgemeente wordt de belofte gegeven dat zij bewaard zal worden uit “het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal” (zie Openb. 3:10), waarmee de GROTE VERDRUKKING bedoeld word. De bevestiging van deze belofte van BEWARING vinden wij in Openbaring 12, de verzen 6 en 14:

  • “En de vrouw[1] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar).” (Openb. 12:6, HSV)
  • “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats (door God voor haar gereedgemaakt– zie vers 6 hierboven), waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (d.i. dezelfde 3½ jaar als in vers 6), buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist).” (Openb. 12:14, HSV)

Nadat de satan op de aarde zal zijn geworpen – en zich zichtbaar als de antichrist manifesteert – richt zijn woede zich geheel op de Bruidsgemeente (die, na de opname van de “mannelijke zoon” die uit haar midden voortkwam, op aarde is achtergebleven – zie hoofdstuk 11 van deze studie en ook nog Openbaring 12:5 en 13). Een grote vervolging begint dan, maar bij deze geloofsvervolging vallen geen slachtoffers; dat wil zeggen, niet onder de gelovigen van de Bruidsgemeente. Want, zo lezen wij in Openbaring 12:14-16, de Bruid wordt dan door de Heilige Geest “weggenomen[2], zoals destijds Filippus: “En toen… nam de Geest van de Here Filippus weg;…” (zie Hand. 8:39).
Over deze gebeurtenis lezen wij ook in Mattheüs 24:40-41 en in Lukas 17:34-36, waar de beschrijving ons helpt voorstellen welk een consternatie deze wegname in de wereld zal veroorzaken en waar ook op het “wereldwijde” van deze gebeurtenis wordt gezinspeeld, want… op de ene helft van de aardbol zal het nacht zijn, op de andere helft dag.
De “vleugels van een grote arend”[3] (zie Openb. 12:14) duiden op “wonderbare kracht” en dat kan niets anders zijn dan de kracht van de Heilige Geest (mede in verband met wat over de wegname van Filippus gezegd wordt in Handelingen 8:39-40)! De gelovigen van de Bruidsgemeente worden daarom wel “ARENDheiligen” genoemd, een naam die ook ontleend wordt aan wat er in Mattheüs 24:28 en Lukas 17:37 geschreven staat (de “arenden”[4] zijn het beeld van de leden van de Bruidsgemeente):

  • “Want waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.” (Matth. 24:28, SV)
  • “En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden.(Luk. 17:37, SV)

Let overigens ook op de aansluiting van deze laatste Bijbeltekst bij de eerder aangehaalde, hieraan voorafgaande Bijbelverzen! Er wordt hier iets gezegd over de plaats “waarheen” zij, die worden weggenomen (of: aangenomen), worden gevoerd. Het “dode lichaam” (zie Matth. 24:28) ziet op de voorstelling van en in het Heilig Avondmaal, dat ook na de wegneming nog door de Bruidsgemeente gevierd zal worden (maar dan met een volmaakte beleving van de gemeenschap van het Lichaam van Christus), omdat ook dàn Jezus nog niet definitief op aarde teruggekomen is (vergelijk 1 Kor. 11:26).
Na de Bruiloft van het Lam[5] – zijnde de 1ste, ONzichtbare wederkomst van Jezus[6] – zullen de Bruidegom, Jezus, en de Bruid/Bruidsgemeente nog korte tijd van elkaar gescheiden zijn (namelijk tot aan de 2de en definitieve, ZICHTBARE wederkomst van Jezus[7]).
Wij komen straks nog enige keren terug op dit Avondmaalsgebeuren, dat ongetwijfeld als het vervolg en voortduren van het “Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”[8] moet worden gezien. De exodus of uittocht van Israël uit Egypte is een andere voorafschaduwing van de wegname van de Bruidsgemeente aan het begin van de grote verdrukking. Ook bij de wegname van Israël is sprake van de kracht van de arendsvleugelen: “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.” (Exod. 19:4, HSV)

KLIK HIER als u deze studie (deel 8) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

(wordt vervolgd)


[1] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?van A. Klein.
[2] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein.
[3] Zie eventueel het artikel Arendsvleugelen (over de kracht van God), van CJH Theys.
[4] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 Kor. 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want:
In Jes. 40:31 lezen we: Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” vergaderd zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Luk. 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God.
[5] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm.
[6] Zie eventueel het artikel De Wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein.
[7] Zie noot 6.
[8] Zie eventueel de studie: Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft”, van E. van den Worm.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s