Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 9)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en/of deel 8 ook wilt lezen.

De 1ste fase van de grote verdrukking

De tijd van de grote verdrukking kunnen wij verdelen in 3 fasen of episoden. Deze achtereenvolgende fasen worden genoemd: het “1ste wee”, het “2de wee” en het “3de wee” (zie Openb. 8:13, 9:12 en 11:14 – vergelijk deze verzen met het “wee” in Openbaring 12:12).
Wij kunnen deze 3 fasen ook noemen: de perioden van de 5de, de 6de en de 7de bazuin.

 • Het “1ste wee” is het 5de bazuinoordeel,
 • het “2de wee” is het 6de bazuinoordeel, en
 • het “3de wee” is het 7de bazuinoordeel.

Gedurende de tijd van de grote verdrukking is de Heilige Geest weggenomen uit de wereld (zie het vorige hoofdstuk) en daaruit volgt, dat in die tijd geen mensen meer tot bekering kunnen komen!![1] (Conclusie, mede op basis van Johannes 16:8, want alleen Gods Geest overtuigt de mensen “van zonde” etc.). De “deur van genade” is dan definitief gesloten (zie Luk. 13:23-25 ).

Na zijn val op aarde en zijn aanneming van een mensengedaante zal satan – als de antichrist (via een mens die dan GEHEEL door hem in bezit is genomen) – “de put van de afgrond” mogen openen (“afgrond” is de vertaling van het Griekse woord “abyssus” of “abussos”[2] , de verblijfplaats van de “gebonden” demonen):

 • “En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.” (Openb. 9:1, HSV)

Demonische machten zijn alle eeuwen door al werkzaam op de aarde, maar dit openen, dit “loslaten”, betekent, dat een veel groter aantal demonen hier vrij spel zal krijgen. Niets of niemand zal hen nog verhinderen of in hun macht beperken. Onbeperkt zal hun macht zijn, omdat de Heilige Geest Zich zal hebben teruggetrokken uit de wereld (deze terugtrekking is een feit, wanneer de Bruidsgemeente, in wie de Heilige Geest waarlijk woont en troont, is weggenomen[3] uit deze wereld en gebracht in haar “bewaarplaats” in de woestijn, volgens Openbaring 12:6 en 14 – vergelijk dit met de bewaring van Noach in de ark – zie ook nog noot[4]). De mededeling over het openen van de “afgrond” of de “put van de afgrond” maakt een kleine uitweiding noodzakelijk.

Verspreid over heel de Schrift komen wij een aantal gegevens tegen, die het ons mogelijk maken om datgene wat er gebeurde na de val van Lucifer min of meer te reconstrueren. Toen Lucifer, “een gezalfde, overdekkende cherub” (zie Ezech. 28:14, SV), satan werd, heeft hij vele engelen in zijn val meegesleept. Noot: dit is NIET de val of nederwerping van satan op aarde, zoals bedoeld in Openbaring 9:1 en 12:9.
Deze zgn. “gevallen engelen” zijn door God onmiddellijk na hun zondigen gevangen gezet in een “bewaarplaats”, in het Grieks genaamd “tartarus”[5] (een gedeelte van de “zophos”, een Grieks woord dat “duisternis of “onderwereld” betekent; in de “zophos” verblijven ook de zielen van de ONrechtvaardige doden), waar zij zullen blijven “tot het oordeel”, na het 1000-jarig Rijk (zie 2 Petr. 2:4 en Judas 1:6).

KLIK HIER als u deze studie (deel 9) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

(wordt vervolgd)


[1] Al is er dan nog wel de speciale bediening van de 2 getuigen Gods, vermeld in Openbaring 11. Bijbelleraar CJH Theys vermeld hierover in zijn studie over het Bijbelboek Openbaring: “Déze 2 getuigen geven door wat God heeft gesproken en wat Jezus Christus over God heeft gezegd, en blijven hier het overblijfsel van het Jodendom oproepen tot BEKERING, vóórdat straks het laatste gericht zal worden aangekondigd.” (noot – AK)
[2] Uit de Studiebijbel:
Het zelfstandig naamwoord abussos betekent ‘diepte, afgrond, onderwereld’.Oorspronkelijk was abussos een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis ‘bodemloos, diep’. … In het NT wordt met abussos de ‘onderwereld’ bedoeld: de verblijfplaats van doden (Rom. 10:7),… en van demonen (Luk. 8:31), de plaats waar de duivel opgesloten wordt (Openb. 20:3), waar het beest (de antichrist) uit opkomt (Openb. 11:7, 17:8), en waar de ‘engel des afgronds’ heerst (Openb. 9:11). (noot – AK)
[3] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot – AK)
[4] Overgenomen uit hoofdstuk 13 van deze studie:
1260 dagen, 3½ “tijd”, ofwel 3½ jaar blijft de Bruidsgemeente in de “woestijn”, de plaats haar door God bereid (veilig als Noach in de ark), waar zij door God bewaard en onderhouden wordt (zie Openb. 12:6 en 14); er staat in die betreffende Bijbelverzen geschreven: “opdat men haar daar zou voeden” en “waar zij gevoed wordt”, hetgeen ongetwijfeld duidt op zulk een wonderbare en heilige bemoeienis van God, dat in verband hiermee zeker gesproken kan worden van “het grote Heilig Avondmaal van de 3½ jaar” (zie de hierover eerder gemaakte opmerkingen). Als de Bruid gedurende 3½ jaar in de “woestijn” bewaard wordt, wil dat zeggen dat zij gedurende heel de tijd van de grote verdrukking daar vertoeft, want de grote verdrukking en het regime van de antichrist duren eveneens 3½ jaar (zie Openb. 11:2 en 13:5). Geen 7 jaar, zoals in brede kring abusievelijk geleerd wordt, als gevolg van een verkeerde uitleg van de “70 weken-profetie” van Daniël 9. (noot – AK)
[5] Op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf, wordt het verschil tussen deze woorden – die qua inhoud en/of vertaling ietwat op elkaar lijken – m.i. duidelijk uiteengezet. De titel van het artikel is: De verwarring tussen Dodenrijk en Hel”.
Kort gedeelte hieruit: De ware hel, waar de eeuwige straf plaatsvindt, werd in het Oude Testament niet geopenbaard. Ze bestond toen niet, en ook heden ten dage niet! De hel is de gehenna en de “poel van vuur” (zie Openb. 19:20; 20:10,14,15; 21:8). Ze zal pas bestaan wanneer de verdoemden, na hun ‘uiteindelijke proces’ (voor de “grote witte Troon” – zie Openb. 20:11-15) naar die poel zullen verwezen worden. Wat sinds de zondeval wél bestaat is de sjeool, en het Griekse (Nieuwtestamentische) equivalent hades – namelijk het dodenrijk, waar de doden verblijven in afwachting van hun opstanding, “ten leven” of “ten oordeel” (zie Joh. 5:29). (noot – AK)
Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 9)

 1. Hollevoet, Gilbert zegt:

  Dienen wij ons nauwlettend blind te staren op de vele feesten – welke ceremonieel plaats hadden in het oude Israel en moeten wij echt stil staan bij het houden van de sabbat en nalaten om het vlees van onreine dieren te gebruiken als voedsel. Moeten wij stipt op alles letten wat in de Thora geschreven staat en deze wetten volgen.
  Werd dit alles niet aan het kruis genageld om ons met Christus ALLEEN te verzoenen. Zijn wij niet rein gewassen door Zijn bloed, om met Hem via de genade, redding uit Hem in geloof te ontvangen.
  Waarom blijven sommige groeperingen van Christenen hun grote verwachtingen nog koesteren in het houden van de Thora. Is Mijn genade niet genoeg… zegt de Here tegen Paulus…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s