Is Gods Geest verkort ? (n.a.v. Micha 2:7)

Christus buitengesloten

Waar zijn de gaven van de Heilige Geest vandaag de dag? Waar vinden wij nog waarachtige bedieningen in de kracht van de Heilige Geest? Er is wel veel namaak en vervalsing op dit gebied, waardoor velen vandaag de dag misleid worden, maar wie eerlijk is en niet verblind, zal moeten erkennen, dat waarachtige manifestaties van de Heilige Geest in gaven en bedieningen bijna nergens meer gevonden worden. De vraag mag en moet daarom gesteld worden: Waar is de Heilige Geest? Toegegeven, het zullen er maar weinigen zijn, die met deze vraag worstelen vandaag de dag. Maar dit bewijst temeer hoe noodzakelijk het is om haar te stellen. Immers, wij leven in de tijd, dat Christus buiten de deur van de Gemeente/Kerk staat. Het zijn de dagen van Laodicea, tot welke Gemeente de Heer zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop!” (Openb. 3:20a). Het is helemaal niet verwonderlijk, dat wij bijna niemand horen zeggen: Waar is de Heer dan en waar is Zijn Heilige Geest? Wat we wel horen, en dan nog wel met name in de hedendaagse pinksterkringen: “We zijn (geestelijk) rijk en verrijkt geworden en hebben aan geen ding gebrek”, ofwel: het ontbreekt ons (geestelijk) aan niets! Daarentegen zegt Jezus duidelijk: “U bent (geestelijk) arm en blind en naakt!” (lees de gehele brief aan Laodicea in Openbaring 3:14-22). Maar ze houden zichzelf liever voor de gek vandaag de dag, zelfs zij die het beter zouden moeten weten, omdat zij ooit waarlijk “het goede Woord van God hebben gesmaakt en iets van de krachten der toekomende eeuw hebben mogen proeven” (en tot welke kinderen Gods een wel zeer ernstige waarschuwing gericht wordt in Hebreeën 6).
Ja, daar is reden om ons – met de woorden die wij in Micha 2:7 vinden – af te vragen: “Is dan de Geest des Heren verkort? Zijn dat Zijn werken (ofwel: Als dat Zijn werken zijn)?” Is de Heilige Geest vandaag de dag beperkt in Zijn werkingen? Zijn de werkingen van de Heilige Geest minder geworden en is de manifestatie van Zijn tegenwoordigheid nu minder krachtvol, ja zwakker dan voorheen? Wanneer wij ons dit afvragen, dienen wij echter meteen te bedenken, dat Gods Woord ons ook leert, dat God ONVERANDERLIJK is. Wat dus ook geldt voor God de Heilige Geest. Het kan daarom niet zo zijn, dat de Heilige Geest zwakker geworden is. Maar, kan Hij nog wel werken in onze gemeenten/kerken en in onze levens zoals Hij dat wil?! Hebben wij de Heilige Geest niet grotelijks bedroefd met ons gekonkel en gekronkel? En houden wij vandaag de dag wel ernstig rekening met de mogelijkheid dat wij de Geest hebben uitgeblust?! 

Avondtijd

Wat in Micha 2 beschreven wordt, zien wij vandaag de dag gebeuren. Al eerder werd dit vervuld in de nadagen van het 10-stammenrijk[1], waarvan hier de wegvoering voorzegd wordt. De genadevolle werkingen van de Heilige Geest werden steeds schaarser. Het volk zonk steeds dieper weg in het moeras van zonde en verloedering. De ongerechtigheid werd almaar groter. Vandaag de dag zien wij hetzelfde gebeuren met een wereld die zich van de Ene en waarachtige God afkeert en die daarom haar stervensuur tegemoet gaat. Wij beleven nu ook “nadagen”. We leven in een herfsttij, in een avondtij, ofwel: We leven nu in de tijd die de Bijbel noemt “de laatste dagen” of “de tijd van het einde”. Er staat een “wegvoering” voor de deur naar een nog kouder “noorden” als waar de stammen van Israël eens naartoe gevoerd werden. De GROTE VERDRUKKING komt! De geestelijke en zedelijke neergang van de christelijke volken van het westen (nazaten van de 10 stammen) is een teken aan de wand. En hoe staat het met de christenen die overgebleven zijn, die zich nog naar Christus willen noemen? Daar zijn er nog nauwelijks die jagen naar de heiligmaking, ook “in pinksteren”[2] niet. Merk op, dat in Micha 2:7 het woord gericht wordt tot “Jakobs huis”. God gebruikt de oude naam, Jakob, hetgeen betekent “bedrieger”! Men zegt dat men Christus volgt, maar men liegt! In Gods Woord staat: “Jaag naar de heiligmaking en de eenheid met allen die hetzelfde doen” (zie Hebr. 12:14). Let op, er is hier sprake van “jagen”, dat wil zeggen: met alle energie en kracht die in ons is moeten we ernaar reiken, er ons naar uitstrekken! Maar er wordt ongerechtigheid bedreven in de gemeenten/kerken en schijnheiligheid viert hoogtij. Men komt “tot erger” samen. In plaats dat men samen opwast (d.i. groeit) in de genade en ernaar streeft om gezamenlijk te komen tot “de mate van de grootte der volheid van Christus” (Ef. 4:13b), wordt men “volwassen in het kwade” (zie 1 Kor. 14:20), dus niet beter, maar erger en slechter. En een onrustbarende wereldgelijkvormigheid, zonder – maar ook vaak onder – een dekmantel (men is tegenwoordig erg goed in het camoufleren van dingen), bewijst nog eens temeer, dat men het ijskoud naast zich neerlegt, dat onze Here Jezus ernaar verlangt om straks “een Gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks” te ontmoeten (zie Ef. 5:27). Is het dan verwonderlijk, dat er zo weinig werkingen van de Geest op te merken zijn en dat vele gemeenten/kerken en vele kinderen Gods dor en droog zijn?!

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25).
>>> Zie eventueel de studie Gij, volk van Israël, ontwaak ! van E. van den Worm en/of het artikel ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein.
[2] In pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van H Siliakus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Is Gods Geest verkort ? (n.a.v. Micha 2:7)

 1. Robin zegt:

  Deze studie over Micha 2 doet me erg goed. Er zijn veel valse zalvingen van andere geesten zoals de imitatietongentalen.
  Ik hoop spoedig weer een interessante studie te ontvangen.

  Like

 2. HH zegt:

  “Er is wel veel namaak en vervalsing…, waardoor velen vandaag de dag misleid worden.”
  Ik ben blij met de waarschuwingen in deze studie. Het is van groot belang dat we als gemeente weer gaan zoeken naar de echte verfrissingen van de Heilige Geest. Maar dat kan alleen als er ook verootmoediging komt en belijdenis van zonden. Zonder dat zullen we gemakkelijk een prooi zijn van leugengeesten, die wel degelijk nog actief zijn vandaag. De waarschuwing is dus op z´n plaats.

  Zoals er leugengeesten zijn die zich als een geest van profetie kunnen voordoen, zo bestaan er ook leugengeesten die de kracht van de Heilige Geest imiteren. Wees dus voorzichtig.

  Omdat sommige christenen heftige lichamelijke manifestaties als een bewijs zien van de zalving van de Heilige Geest, gaan zij deze manifestaties bewust of onbewust zelf opwekken. De volgende fase is dat deze misvatting een poort openzet voor demonen die dergelijke lichamelijke manifestaties in deze gelovigen gaan opwekken. Er zijn ook bedieningen of bewegingen die vanuit een geest van toverij tekenen en krachten doen. Een religieuze geest pretendeert echter dat deze van de Heilige Geest komen. Vele van de valse profeten en christussen waar de Bijbel tegen waarschuwt werken vanuit een dergelijke namaakzalving.

  HH

  Like

 3. eindtijdbode zegt:

  Zie eventueel ook nog het recent geplaatste artikel van Zac Poonen, met de titel: Pas op voor valse profeten die arrogant zeggen “Zo spreekt de Here”.
  Bron: Zac Poonen, HET WOORD VOOR DE WEEK, Juni 2012 (1)
  Klik hier om het artikel te lezen: http://www.cfcindia.com/nederlands/artikel.php?type=artikel&name=12_06_01

  A. Klein

  Like

 4. Jessica zegt:

  “Waar zijn de gaven van de Heilige Geest vandaag de dag? Waar vinden wij nog waarachtige bedieningen in de kracht van de Heilige Geest? Er is wel veel namaak en vervalsing op dit gebied, waardoor velen vandaag de dag misleid worden, maar wie eerlijk is en niet verblind, zal moeten erkennen, dat waarachtige manifestaties van de Heilige Geest in gaven en bedieningen bijna nergens meer gevonden worden. De vraag mag en moet daarom gesteld worden: Waar is de Heilige Geest?”

  Ditzelfde vroeg ik mij tijdens het lezen van de Bijbel ook af.
  In een gebed heb ik God gevraagd waar Zijn Heilige Geest werkelijk was? Zijn gaven waarover gesproken wordt in Zijn geschriften? Tussen alle gemeenschappen die er bestaan en alles van God zeggen te hebben…
  Ik vroeg uit het diepste van mijn hart aan God mij te wijzen naar deze plek omdat ik als mens zijnde vandaag de dag, tussen zovele plekken die er zijn, niet kon weten waar Hij nu werkelijk was en Zich manifesteerde met iets wat Hij in Zijn geschriften heeft achtergelaten, zoals de geestelijk gaven.
  Ik vroeg God om mij naar de plek te brengen waar Hij was, waar Hij Zich met Zijn Heilige Geest manifesteerde met de gaven, omdat ik hierover in Zijn Bijbel las maar ze nergens zag, en ik Zijn Geest graag, als het Zijn wil zou zijn, ook zou willen ontvangen om Hem – in Zijn barmhartigheid – te dienen.

  Na dit gebed zag ik in een droom een kerk met daarbij een naam. Een aantal weken daarna ben ik uitgenodigd naar een kerk die tot mijn verbazing dezelfde was die God mij in de droom had laten zien, na dit gebed. Ook de naam, alles! De geestelijke gaven die in Zijn geschriften staan heb ik hier ontmoet. De eerste dag dat ik kwam heeft God tot mij gesproken door middel van de gave van profetie. Erover lezen is iets, maar deze gave zelf ervaren is onbeschrijfelijk…!
  Ik heb gehuild als een kind… omdat God mijn hart doorgrond heeft, Hij tot mij gesproken heeft wat Hij alleen kon weten.
  De geestelijke gaven zijn wonderbaarlijk, en brengen de mens dicht tot God, ze zijn onmisbaar voor ons geestelijke leven.

  Met liefde deel ik dit daarom hier, voor als er iemand is die dezelfde vraag in zijn hart heeft:
  “Waar is de Heilige Geest en de geestelijke gaven waarover God spreekt!?”

  Jessica

  J_Gonzalez@live.nl
  06-24174422

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s