Boekbespreking 51: De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

Inleidend woord

De profeet Zacharia, optredend ongeveer 560 vóór Christus, dacht abusievelijk dat hij al in de eindtijd leefde en dat de openbaring van het Koninkrijk van God op aarde aanstaande was. Zijn geest leefde – door Gods genadewerking – in deze pre-millennium tijd (de tijd vóór het 1000-jarige Rijk), omdat de Heer hem wilde gebruiken als profeet van Zijn geheimenissen, die in de volheid der tijden (d.i. de eindtijd) door Hem zal worden verwezenlijkt.
Zacharia had deze verborgenheden van God, die betrekking hebben op de door de Heilige Geest te vormen Bruid van Gods Lam – d.i. de volmaakte Gemeente van de eindtijd, die in Openbaring 12:1 door middel van een visioen aan de apostel Johannes was gegeven – via een reeks visioenen van God ontvangen en bekend gemaakt, zowel aan zijn tijdgenoten, als ook neergeschreven, zodat wij ze nu ook kunnen lezen en bestuderen. Zelf heeft Zacharia de diepgeestelijke inhoud van zijn visioenen waarschijnlijk niet begrepen.
Aan ons nu, die in de eindtijd leven, heeft de Geest van God deze visioenen willen openbaren, opdat ze ons tot een leidraad strekken en tot een instructie en bemoediging bij de dingen, die de Almachtige in de eindtijd bewerkt. Daartoe strekkende, dat de Bruid van Gods Lam tot stand komt.

1.  De 8 visioenen van Zacharia, die een perspectief bieden van de ontwikkeling van de Gemeente/Kerk in de eindtijd tot Bruid van Gods Lam

Hoofdstuk 1:
De desolate (d.i. ontredderde) staat van de Gemeente/Kerk in de eindtijd
Zach. 1:1-6        “In de achtstemaand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord van de HERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De HERE is zeer vertoornd geweest tegen uw (voor)vaders. Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de HERE der heerscharen: Keert weder (= terug) tot Mij, spreekt de HERE der heerscharen, zo zal Ik weder tot u keren, zegt de HERE der heerscharen. Weest niet (zo onbekeerlijk) als uw (voor)vaders, tot welke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de HERE der heerscharen: Bekeert u toch van uw boze wegen, en uw boze handelingen; maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar Mij (niet naar wat Ik hun door Mijn profeten liet aanzeggen), spreekt de HERE. Uw (voor)vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans Mijn woorden en Mijn inzettingen, die Ik Mijn knechten, de profeten, geboden had (om aan het volk te verkondigen), hebben zij uw (voor)vaders niet getroffen; zodat zij wederkerende (van hun 70-jarige Babylonische ballingschap) zeiden: Gelijk als de HERE der heerscharen gedacht heeft ons te doen – naar onze (verkeerde, zondige) wegen en naar onze (verkeerde, zondige) handelingen – zo heeft Hij met ons gedaan.”
Na bekering tot God zal Hij Zijn volk genadig zijn. De voorvaders/-ouders van de Joden deden dit niet, zij bekeerden zich niet van hun verkeerde, zondige wegen. De 70-jarige Babylonische gevangenschap was daarvan het gevolg geweest als het oordeel van God over hen.
Zacharia vertelt dan waarom ZIJ zich (en natuurlijk ook WIJ ons) moeten bekeren: Het Godsrijk van de Messias (eerst het 1000-jarig Vrederijk, daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) is aanstaande! Vergelijk Matth. 4:17b.

Over het komende Godsrijk op aarde (het 1ste visioen)

Zach. 1:7-8        “Op de 24ste dag, in de 11de maand (die de maand Schebat is), in het 2de jaar van Darius, geschiedde het woord van de HERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag in de nacht (een visioen),en zie, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden.”
Zacharia zag een Man op een rood paard en deze Man blijkt de “Engel des Heren” te zijn (zie vers 11). De Engel des Heren is niemand anders dan onze Here Jezus Christus Zelf. Hij is een Oudtestamentische manifestatie of theofanie van de Zoon van God.
De Man rijdt op het rode paard en er zijn nog drie andere paarden achter Hem. Deze 4 paarden beelden Gods oordelende kracht uit over de gehele wereld.

  • Rood paard  :  Beeld van oorlogsomstandigheden.
  • Zwart paard :  Beeld van honger en pestilentiën. (Het zwarte paard staat hier in Zach. 1:8 overigens niet vermeld).
  • Wit paard     :  Beeld van oordeel over de zonde door openbaring van Zijn Woord en Geest.
  • Bruin paard :  Bruin is een mengkleur verkregen uit rood en zwart en beeldt de gewelddadige dood uit. (Net als bijvoorbeeld bruine herfstbladeren het teken van de dood zijn). Dood als gevolg van oorlog, honger en pestilentiën.

Vergelijk Openbaring 6:1-8. In Openbaring 6:8 wordt gesproken van een VAAL paard, maar de betekenis is dezelfde als van het bruine paard.
Merkt op, dat de Man is gezeten op een ROOD paard; dat wil zeggen dat God vooral de oorlog toelaat om de mensen in een hoek te drijven tot (echte/oprechte) BEKERING tot Hem.

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Opwekking, Studie van E van den Worm en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s