Opeenvolgende profetische gebeurtenissen voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling (deel 11)

Klik op één van de onderstaande delen als u die (ook) wilt lezen:
deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9 en/of deel 10

De gelijkenissen over de wederkomst
nader bekeken

De gelijkenis van ‘de dief in de nacht’

  • “Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken (SV: zijn huis niet zou hebben laten doorgraven). Weest óók u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” (Matth. 24:43-44, HSV – zie/lees ook nog deze gelijkenis in Lukas 12:39-40)

Een duidelijke gelijkenis, voorwaar! Waakzaamheid wordt ons hier op het hart gebonden. Inderdaad, een dief zal zijn nachtelijk bezoek nooit van tevóren aankondigen, reden waarom WAAKZAAMHEID geboden is. Zo weten wij ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal.
Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (d.i. Hem die heilig is als het ware ontheiligen – noot AK). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het ONverwacht komen”; dat is hier het punt van vergelijking en daarvoor worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: Wee de mens, in wiens leven het “niet-waakzaam-zijn” gevonden wordt!
HET IS NU NOG GENADE-TIJD. Nu kunnen de hoorders van deze gelijkenis de oproep tot waakzaamheid nòg ter harte nemen, waardoor verder onheil wordt voorkomen. Het uitstellen van waakzaamheid leidt tot catastrofale gevolgen. Voor degenen die zich niet willen houden aan deze profetische waarschuwing zal de wederkomst van Christus een “oordeelsdag” zijn; want hen wacht alsdan een buiten geworpen worden in de buitenste duisternis”(zie Matth. 8:12 en 22:12-13). Het is ook in verband hiermee, dat allen geroepen worden om “te waken” en daarin niet te verslappen.
Paulus, de apostel des Heren, heeft geschreven: “Want u weet zelf heel goed, dat de dag van de Here (SV: “dag des Heren”) komt als een dief in de nacht” (1 Thess. 5:2).
Het komen van “de Zoon des mensen” is het komen “als een dief in de nacht”; en “de dag des Heren”, is de dag, waarop Hij Zichzelf zal openbaren als Here der heren en Koning der koningen.
Israël, als volk, faalde. Bij Jezus’ 1ste komst was er hoegenaamd géén bereidheid om Hem te ontvangen. “Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Joh. 1:11, HSV). Zij kenden Hem niet als de door God gezonden Messias, Die in hun midden stond. Zódoende kwam Hij voor Israël als een dief in de nacht. Dit is dan ook één van de redenen, waarom Gods oordeel kwam over Zijn volk. Hoe vol van menselijk medeleven en Goddelijke barmhartigheid is Jezus’ weeklacht, wanneer Hij zegt: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar U HEBT NIET GEWILD!” (Matth. 23:37, HSV – zie ook nog de hierop volgende Bijbelteksten).
Net zoals in de dagen van Noach en van Lot, waren ook zij niet bereid. Met deze gelijkenis deed Jezus een beroep op de toehoorders om in Hem te geloven en bereid te zijn; te aanvaarden (aan te nemen), dat in Zijn Persoon het koninkrijk gekomen was en dat het binnengaan (het intreden) nòg mogelijk, was. De oproep behelsde een persoonlijke beslissing, want DE CRISIS STOND VOOR DE DEUR… Niet lang daarna zouden de Romeinse legioenen komen en… Gods oordeel ten uitvoer brengen…
In de spiegel, die het volk Israël vormt, moeten wij, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, onszelf zien.
Israël is het typebeeld van diegenen onder Gods volk van vandaag de dag, die in ONgeloof voortleven; die niet bereid en niet gereed zijn voor de wederkomst van Jezus Christus. Een prediker heeft eens gezegd: “Wij, christenen van de laatste dagen, moeten ons, door het lot aan Israël geschied, laten waarschuwen!
Want de mogelijkheid is immers daar dat die “dag des Heren” – “Christus’ Wederkomst” – ons niet klaar vindt; ons ONbereid en niet gereed vindt om de Here te ontvangen, als Hij straks terugkomt. Want de Here kòmt andermaal! Deze is de boodschap van heel het Nieuwe Testament: MARANATHA – JEZUS KOMT!

KLIK HIER als u deze studie (deel 11) verder wilt lezen.

C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

KLIK HIER als u deel 12 van deze vervolgstudie wilt lezen.

  • Zie eventueel ook nog ons schema met het te verwachten Eindtijdscenario (met studieverwijzingen).

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s