Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 13)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10,
deel 11 en/of deel 12 wilt lezen.

Het 1000-jarig Vrederijk van Christus

Aan het 1000-jarig Vrederijk van Christus worden in het boek Openbaring slechts enkele verzen gewijd, maar wij zouden dit Vrederijk nooit “1000-jarig” hebben kunnen noemen, als niet juist dit boek Openbaring deze tijdsduur zou hebben vermeld (zie Openb. 20:2, 3 en 4). Zoals al in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, zal de satan gedurende de 1000 jaar van Christus’ Rijk op aarde gebonden zijn en geen enkele goddeloze zal dan meer op aarde gevonden worden[1]:

 • “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.” (1 Korinthe 6:9-10, HSV)

Géén zonden zullen er derhalve (d.i. om eerdergenoemde redenen) in deze tijd bedreven worden. De heiligen zullen “verheerlijkte” (d.i. niet uit vlees en bloed bestaande, ONstoffelijke) lichamen hebben, die niet kunnen verderven of sterven (zie 1 Korinthe 15:42, 44, 50, 52-55). Zij zullen niet meer huwen (zie Mattheüs 22:30), zodat er in deze tijd dus ook geen mensen meer bij zullen komen door geboorte. De toestand die dan op aarde zal worden gekend, zal derhalve geheel verschillend zijn van en volstrekt anders zijn dan de toestand op aarde NU. Hiermee wordt bij vele beschouwingen over het komende Vrederijk van Christus helaas onvoldoende rekening gehouden.

Verkeerde opvattingen over het 1000-jarig Rijk vinden vaak hun oorsprong in een onjuiste uitleg van Openbaring 20:4 en 6, waar wij lezen over het “heersen als koningen met Christus” van de heiligen. Van dit “heersen” moeten wij allereerst zeggen, dat het beslist niet alleen voorbehouden is aan de martelaren van de grote verdrukking, maar dat het ten deel valt aan ALLE heiligen die uit de dood opgewekt worden (zie Openbaring 20:6). Alleen van de Bruidsgemeente[2] (de “levend overgeblevenen” volgens 1 Thessalonicenzen. 4:15 en 17) en van de mannelijke-zoon-groep (de 144.000)[3] wordt hier niet gezegd, dat zij als koningen heersen zullen. Maar, wat wij al eerder naar voren brachten (zie noot HS[4]), de Bruidsgemeente zal ook “koningin” zijn en met Christus op één troon zitten (zie Openbaring 3:21). En de mannelijke-zoon-groep is een volk van “koningszonen”.[5] Al zijn er aanwijzingen in de Schrift, dat er ook in het Vrederijk van Christus verschillen in rang en positie zullen zijn (zie het artikel “‘Heersen’ in het 1000-jarig Rijk” van rev. C.J.H. Theys in het blad ‘de Tempelbode’ van november 1980[6]), toch kunnen wij gerust aannemen dat ALLE mensen die dan op aarde zullen leven (en ongetwijfeld ook onbeperkt toegang tot de hemel zullen hebben; denk aan de “Jakobs-ladder”), zullen deelnemen aan dit “heersen”. Zoals staat geschreven in Openbaring 5:10 (HSV): En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over (SV: heersen op) de aarde”. De 24 ouderlingen, die hier spreken, vertegenwoordigen de Gemeente van alle tijden! Wij zullen dit “heersen” dan ook vóór alles moeten opvatten als “heerschappij hebben over de aarde” (vergelijk Openbaring 11:15), een opdracht die God reeds bij de schepping aan de mens meegaf (zie Genesis 1:28), maar die hij door de zonde nooit eerder zó zal hebben kunnen uitvoeren als God dat heeft bedoeld. De gevolgen van het slechte (milieu)beheer van de mens, zijn nu al merkbaar, om maar iets te noemen. De wanorde op zedelijk gebied is echter nog veel groter en is een veel ernstiger zaak. De vraag over wie de heiligen dan zullen heersen als er geen goddelozen (en/of ongelovigen) meer zijn, is hiermee beantwoord. Zij heersen over de aarde. Bij “heersen” moeten wij hier echter niet denken aan een “heersers-klasse” en een “klasse van overheersten”, maar aan “macht hebben over een domein” (te weten, over het aardrijk). De heerschappij van de goddelozen (en van satan) is dan voorbij en de heerschappij van “de heiligen van de Allerhoogste” is daarvoor in de plaats gekomen (zie Daniël 7:18, HSV). In die glorievolle tijd, wanneer het knechten[7] en vertrappen van mensen niet meer zal voorkomen, zullen het allemaal “koningen” en (tegelijk) “priesters” zijn, die de aarde bewonen (zie Openbaring 20:6). Een volk van “koningen met Christus”, van “heersers met God”, Israël (in het 1000-jarig Rijk is Israël niet de naam van één bepaald land of volk, maar van het de gehele aarde omvattende Vrederijk van Christus en van allen die tot dat Rijk behoren; het is eigenlijk de naam van de “staatsvorm”: “Isra-El” = regeren met God). Voorwaar, ware gerechtigheid (zonder onderdrukking) en ware vrede zullen hier op aarde pas gevonden worden wanneer Hij Zijn Rijk gevestigd zal hebben Die zowel “Koning der Gerechtigheid” als “Vredevorst” genaamd wordt!
Nog één opmerking: Zij die ten aanzien van het 1000-jarig Rijk willen vasthouden aan een heersen van de heiligen over de goddelozen (en/of: God-lozen = ongelovigen), zullen dit ook moeten doen ten aanzien van de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die daarna komt (zie Openbaring 22:5). Bij al het Schriftmateriaal dat reeds werd aangevoerd over het ingaan in het Koninkrijk en over de vernietiging van alle goddelozen tijdens de slag van Armageddon, moet deze overweging toch afdoende overtuigen van de onhoudbaarheid van die, in het geding zijnde, stelling! Bovendien vinden wij nergens in de Schrift grond voor een leer van “een tweede kans”!

KLIK HIER als u deze studie (deel 13) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

(wordt vervolgd)


[1] Voor meer hierover kunnen wij u de studie “Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”, van E. van den Worm, aanbevelen. Over een paar maanden hopen we – in delen – met deze studie op ons weblog te beginnen. Op aanvraag is deze nu nog onbewerkte versie, echter alvast te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
[2] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm.
[3] Voor meer over deze “mannelijke zoon”, zie – op dit weblog – deel 5 (hoofdstuk 9) van deze studie, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoon(datum 28-10-2011) en/of deel 7 (hoofdstuk 11), met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon (datum 4-2-2012) van H. Siliakus.
[4] Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie:
De heerlijkheid die hier beschreven wordt – waarbij de Bruid voorgesteld wordt als een “stad”, net als in Openbaring 3:12, 21:2 en 22:14, het nieuwe Jeruzalem (let op de tegenstelling met Babylon, de “valse bruid”) – wordt haar niet pas geschonken na het 1000-jarige Rijk, maar reeds bij haar huwelijk. Als zij na het 1000-jarige Rijk in deze heerlijkheid gezien wordt (zie Openb. 21:1-2), wil dat nog niet zeggen, dat zij diezelfde heerlijkheid niet al in een eerder stadium kan hebben bezeten! Bedenk, bij het huwelijk met Jezus wordt de Bruid niet alleen echtgenote, doch tevens “koningin”.
Haar bruidskleed is het witte/reine “lijnwaad” (of: linnen kleed) van volmaakte heiligheid, van “aanvaardbaarheid” – dat is: van rechtvaardigheid/gerechtigheid – voor Jezus (zie Openb. 19:8), maar… daarnaast ontvangt de Bruid als gevolg van haar huwelijk ook het koninklijk kleed van Goddelijke heerlijkheid. (noot H. Siliakus)
[5] Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13).
>>> Zie ook nog de studievermelding bij noot 3.
[6] Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
[7] Knechten = Tot knecht, tot slaaf of willoos ondergeschikte maken.

******************************************************************************

NOOT:
Wij hebben het volgende overzicht toegevoegd, zodat u gemakkelijk kunt zien waar de voorgaande delen (en ‘hoofdstukken’ van deze studie) over gaan:

(deel 1)
Voorwoord
1. Het Bijbelboek Openbaring
2. De datering van de beschreven gebeurtenissen
3. De tafereelsgewijze opbouw
Bijlage 1: De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering
(deel 2)
4. Het begin van de smarten
5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd
Bijlage 2: Het verband tussen de 7 Gemeenten of de ontwikkeling van de scheiding in de Gemeente van de laatste dagen
(deel 3)
6. De Spade Regen-opwekking
7. Het herstel van Israël
Bijlage 3: Het verband tussen het herstel van Israël en de Spade Regen-opwekking
(deel 4)
8. De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
Bijlage 4: De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen
(deel 5)
9. De geboorte van de mannelijke zoon
(deel 6)
10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
(deel 7)
11. De wegrukking van de mannelijke zoon
12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking
(deel 8)
13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
(deel 9)
14. De 1ste fase van de grote verdrukking
(deel 10)
15. De 2de fase van de grote verdrukking
Bijlage 5: De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking
(deel 11)
16. De 3de en laatste fase van de grote verdrukking
Bijlage 6: De verschillende betrekkingen tussen zegels, bazuinen en fiolen/schalen
(deel 12)
17. De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon
Bijlage 7: Spiegeling van de heilsgeschiedenis in de eindtijdgeschiedenis

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 13)

 1. HH zegt:

  Iedereen die enig inzicht heeft in het boek Openbaring weet dat het in Gods plan is, dat er een tijdsperiode van 1000 jaar zal komen waarin vrede en welvaart zal zijn voor de gehele schepping. Degene die de genade ontvangen om daaraan deel te nemen, zullen in die tijd leven onder de rechtvaardige heerschappij van Christus. Onder Zijn bestuur zal de gehele wereld dan Gods overvloedige zegeningen kunnen ontvangen.

  De Bijbelleraar, broeder Siliakus, geeft ons in deze studie op meesterlijke wijze meer inzicht in deze wonderlijke periode. Door deze studie worden verkeerde inzichten duidelijk en Bijbels weerlegt en ons worden tevens brede vergezichten van het plan van God getoond. Het is daarom zeker de moeite waard om het te lezen en vooral biddend te overdenken, want de tijd is nabij.

  Het is beslist een geweldige zegen dat deze studie nu gedigitaliseerd is, zodat het voor veel mensen mogelijk is geworden om er kennis van te nemen.

  Like

 2. Een broeder in de Heer (via mail) zegt:

  Beste Annelies,

  God zegene je!
  Dankjewel voor De Eindtijdbode van 16 augustus j.l.
  Het is wederom voor mij kostbare voeding.
  In je post stond dat men twee stukken over het 1000-jarig Rijk bij je kan bestellen. Dat zou ik heel graag bij deze willen doen. Het gaat om deze twee parels:
  Wat de schrift leert over het 1000-jarig Rijk van de Here Jezus Christus (E. van den Worm)
  Heersen in het 1000-jarig Rijk (CJH Theys)

  Ik kijk er naar uit!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s