Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 14)

Klik hier als u deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10,
deel 11, deel 12 en/of deel 13 wilt lezen.

Eindstrijd en eindoordeel

Over wat NA het 1000-jarig Rijk geschiedt, lezen wij in Openbaring 20:7-10 (HSV):
“En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog (SV: de Gog en de Magog), om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.”
Altijd blijkt weer, dat men moeite heeft met de in vers 8 bedoelde “volken die misleid worden”. Dat het in dit stadium van Gods heilsplan nog zou gaan om afvallige kinderen Gods wordt, voorzover ik weet, (terecht) door geen enkele Schriftonderzoeker aangenomen. Velen menen hier echter een duidelijke aanwijzing te vinden, dat er in de tijd van het 1000-jarig Rijk ook nog goddelozen (of onbekeerden, aan welke benaming men ongetwijfeld de voorkeur zal geven) op aarde zullen zijn (die dan tijdens het 1000-jarig Rijk nog tot bekering zouden kunnen komen,[1] voornamelijk door de zendingsarbeid van de Joden, zeggen dezen dan). Deze “volken die misleid worden” (NA het 1000-jarig Rijk wel te verstaan – noot AK) zullen zich, zo leert men dan, echter “geveinsd” aan Christus hebben onderworpen. De consequentie van deze (verkeerde) theorie is, dat wij het 1000-jarig Vrederijk als een “fiasco” zouden moeten beschouwen.
Het is echter allemaal helemaal niet zo moeilijk. De oplossing verschaft ons Openbaring 20:5 (HSV):
“Maar de overigen van de doden (die niet bij de eerste opstanding waren, en dus niet tot degenen behoren die ‘in Christus’ ontslapen zijn – AK) werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren…”
NA het 1000-jarig Rijk vindt de tweede opstanding plaats, de opstanding van de ONrechtvaardigen, die door Jezus “de opstanding ter verdoemenis” genoemd wordt (zie Joh. 5:29). En het zijn de ontelbare scharen van onrechtvaardigen en goddelozen, die alsdan uit hun graven zullen zijn opgestaan, die door de satan daarna – opnieuw – verleid worden (zie Openbaring 20:8). De satan zal namelijk eveneens na het 1000-jarig Rijk voor een korte tijd losgelaten worden (zie Openbaring 20:3 en 7).

KLIK HIER als u deze studie (deel 14, tevens het laatste deel) verder wilt lezen.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Ter verduidelijking het volgende:
Er zullen dus straks (NA het 1000-jarig Rijk) nòg volken op aarde zijn, die door satan zullen worden verleid. De vraag is gerechtvaardigd: “Vanwaar komen nu plotseling deze volken en wie zijn deze?” Plotseling, opeens, omdat wij weten, dat de vreselijke slachting bij Armageddon (zie Openb. 19), dan een einde heeft gemaakt aan het leven van ALLE goddelozen op aarde. Geen ongelovigen zijn er dan dus meer… de aarde is dan gereinigd door catastrofen en cataclysmen, door bovennatuurlijke gebeurtenissen; ze is dan klaar gemaakt voor de vestiging van het 1000-jarig Rijk en de heerschappij van Christus. En nu wordt ons verteld, dat er alsnòg volken zijn op aarde! Om dit juist te verstaan, dienen wij even terug te gaan. Reeds eerder concludeerden wij terecht, dat er 2 opstandingen zijn, welke in Gods raadsplan gescheiden worden door het eerder genoemde 1000-jarig Rijk. De 1ste opstanding (die van de rechtvaardigen) had plaats vóór de vestiging van dit 1000-jarig Rijk op aarde, en de 2de, en ook de laatste, NA ditzelfde 1000-jarig Rijk. Het is nu helemaal niet moeilijk te verstaan, dat NA dit 1000-jarig Rijk de onrechtvaardigen, de goddelozen, de “verlorenen” (zoals eerder genoemd) zullen opstaan uit hun graven (de 2de opstanding). Het zijn dan ook déze mensen, die straks opstaan “tot verdoemenis”… En het zijn déze uit hun graven opgestane mensen, die door hun oude “vriend”, hun leidsman, opnieuw zullen worden verleid. Waar zij hem, dit is de duivel en satan, voorheen altijd in hun leven gediend hebben, zo zullen zij zich straks, op het eind der tijden, opnieuw scharen onder zijn bevelen. Opnieuw zullen zij door de aartsvijand van God worden opgehitst en de “geliefde stad” omringen. Dòch hun poging wordt in één ogenblik vernietigd. Het vuur van God uit de hemel verslindt allen. (noot AK)

******************************************************************************

NOOT:
Wij hebben het volgende overzicht toegevoegd, zodat u gemakkelijk kunt zien waar deze en alle voorgaande delen (en ‘hoofdstukken’ van deze studie) over gaan:

(deel 1)
Voorwoord
1. Het Bijbelboek Openbaring
2. De datering van de beschreven gebeurtenissen
3. De tafereelsgewijze opbouw
Bijlage 1: De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering
(deel 2)
4. Het begin van de smarten
5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd
Bijlage 2: Het verband tussen de 7 Gemeenten of de ontwikkeling van de scheiding in de Gemeente van de laatste dagen
(deel 3)
6. De Spade Regen-opwekking
7. Het herstel van Israël
Bijlage 3: Het verband tussen het herstel van Israël en de Spade Regen-opwekking
(deel 4)
8. De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
Bijlage 4: De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen
(deel 5)
9. De geboorte van de mannelijke zoon
(deel 6)
10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
(deel 7)
11. De wegrukking van de mannelijke zoon
12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking
(deel 8)
13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
(deel 9)
14. De 1ste fase van de grote verdrukking
(deel 10)
15. De 2de fase van de grote verdrukking
Bijlage 5: De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking
(deel 11)
16. De 3de en laatste fase van de grote verdrukking
Bijlage 6: De verschillende betrekkingen tussen zegels, bazuinen en fiolen/schalen
(deel 12)
17. De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon
Bijlage 7: Spiegeling van de heilsgeschiedenis in de eindtijdgeschiedenis
(deel 13)
18. Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
Bijlage 8: De volwassenwording van de mensheid
(deel 14)
19. Eindstrijd en eindoordeel
20. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Bijlage 9: De profetische samenhang van het boek Openbaring

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s