Het ‘Onze Vader’ (5): Uw Koninkrijk kome

Inleiding (1 – klik HIER)

  • Onze Vader, (2 – klik HIER)
  • Die in de hemelen zijt! (3 – klik HIER)
  • Uw Naam worde geheiligd. (4 – klik HIER)
  • Uw Koninkrijk kome.
  • Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
  • Geef ons heden ons dagelijks brood.
  • En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
  • En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze;
  • Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Het Onze Vader

“Uw Koninkrijk kome”

De bidder daalt in zijn gedachten iets af. Van God Zelf komt hij nu tot de wereld van God, die door Hem is geschapen, door Hem moet worden geregeerd. Van de schepping ziet hij op de Schepper en op de noodzaak dat die schepping weer tot haar Schepper in de goede verhouding komt.
Die ziel zegt in het gebed nu dit: “Vader, we leven in een wereld, die door U is gemaakt. Ze kan alleen leven als zij onder U blijft. Gij zijt haar Koning. Ze moet onder Uw scepter leven. Maar een ander heeft zich van haar meester gemaakt en die heeft nu over haar te zeggen, tot haar diepe ellende. Laat dat anders mogen worden. Laat het alles op deze aarde en onder Uw mensen zo mogen worden, dat het loopt naar Uw wil, dat alles zich voegt naar Uw wil, dat alles doordrongen en geregeerd wordt door Uw Geest”.
Ik heb reeds eerder gezegd: Wij bidden uit de gebrokenheid van deze wereld. Ze is er diep ongelukkig aan toe. Ze kan niet zonder God en toch wil ze het buiten Hem zoeken. Ze kan alleen leven onder God en toch is ze in al haar bewegingen in opstand tegen Hem.
Een schip zonder kapitein? Een leger zonder leiding? Leven is niet mogelijk zonder regering, zonder wetten, zonder Koningswetten. God nu is krachtens Zijn recht Koning over alle dingen.
Maar een ander heeft zich tot koning van deze wereld geproclameerd. De Bijbel noemt hem “de overste van deze wereld”.[1] Deze overste heeft een groot gevolg. Daarom zijn er op deze wereld vele “heren”, die ieder voor zich een deel van het leven overweldigen en tiranniseren. Hebben ze hun deel gekregen, dan betwisten ze dat elkander weer. Door deze overste en zijn gevolg is het op aarde een chaos geworden. En zo beleven we een wereldleven vol ellende en zonde.
Wat er op één dag, in één nacht op aarde geleden en gezondigd wordt is nameloos. Het is een wereld van ziekenhuizen, gevangenissen, geweldpleging, liegen, stelen, moorden, zuchten, sterven.
De tijd is gelukkig voorbij, dat men in even dwaas als schadelijk optimisme zichzelf bedroog met de gedachte, dat men het toch al zo heerlijk ver gebracht had en dat men het nog wel veel verder zou brengen. Zo heet heeft de duivel de hel op aarde gestookt, dat deze schadelijke hoogmoedswaanzin in zijn eigen vuur is vergaan. We hebben de laatste jaren zoveel dreiging en explosies beleefd, dat vele handen zich biddend tot God hebben geheven met de bede: “O Vader, neem Gij toch de teugels van het wereldgebeuren vast in Uw wijze handen; schep Gij orde in de chaos; geef ons een andere en betere wereld; schep Gij een orde van zaken, waardoor waarheid en liefde bloeien kunnen en vrede komt waar nu misdaad en moord de volken ten gronde richten”.

Vele heren

Er zijn vele “heren” en koningen op deze wereld, die ieder op hun wijze de wereld tot wanhoop en tot een aanklacht voor God maken.
Daar is de heer van het geld. Wat een macht, wat een rijk heeft hij; wat reikt zijn scepter ver en wat buigen er velen voor hem!
Daar is de heer van de lust. Wat een meedogenloos tiran is hij en wat een menigte slaven en slavinnen heeft hij gemaakt!
Daar is de heer van het bijgeloof, de heer van de dwaling, de heer van de eigenzinnige godsdienst. Wat een benauwdheid en angst heeft hij gelegd over allen, die hem aanhangen en plaats hebben gegeven!
Daar is de heer van de drank, van de opium, de heer van bedwelming en verdoving. Wat zijn zijn onderdanen zwak en dwaas!
Daar zijn de heren van fatsoen, van publieke opinie, van eerzucht , van machtsverlangen.
Daar zijn de heren van sleur en valse schaamte, van het getal en van luiheid. Ik kan maar aan het opnoemen blijven. Het gevolg van “de overste dezer wereld” is groot. Hun naam is legio. Maar allen hebben ze één ding gemeen: hun regering is tirannie; hun onderdanen worden tot slaven; hun doel is de dood.

De enige Heer

In een sfeer waarin zulke heren de toon aangeven en zeggenschap hebben kan die mens niet goed meer leven, die iets heeft gezien van de hemel en die iets heeft leren kennen van het gezegend Koningschap Gods. Wie de kracht en zegen van Gods Koningschap heeft ervaren, die heeft heimwee in het hart gekregen naar de doorbraak van dat Koningschap. Bij die vloeit als vanzelf de bede uit het hart die Jezus vóór zei: “O Vader, laat Uw Koninkrijk komen; verdrijf de boze; onttroon die schadelijke overste; verjaag zijn gevolg; leg Uw scepter overwinnend op al wat is en leeft”. En dan ziet de bidder het voor zich: Een nieuwe samenleving, waarin alleen de liefde en heiligheid van Jezus Christus gelding hebben en waarin waarheid en goedheid opgaan als de zon. Het is er mee als met een orkest. Denk u eens in, dat er geen dirigent is, maar dat ieder zijn instrument bespeelt op eigen manier en met een eigen wijs. Wat een “hels” kabaal zou het geven; wat zouden al die goede instrumenten tegen elkaar inkrijsen; een chaos van vechtende klanken. Maar zie, daar komt de leider, de dirigent. Hij heft de handen even op. Nadrukkelijk tikt het stokje – zijn kleine scepter – even tegen de lessenaar. Aller oog richt zich op hem. Weer bewegen zich even de armen en – daar stroomt de muziek, een vloed van tonen, machtig en heerlijk de zaal door.
Zo is het nu ook als de mensen met alle in hen levende krachten komen onder Gods scepter. Dan komt in plaats van de chaos à de kosmos; in plaats van ontbinding à verbinding; in plaats van strijd à vrede; in plaats van nood à heerlijkheid.

Dromen dromen

Wie maar iets van Gods Koningschap in eigen leven heeft ervaren en daardoor weet hoe de chaos van binnen tot harmonie kon komen, die gaat over het Koningschap Gods dromen en gezichten zien. Voor die openen zich ongelimiteerde vergezichten. Die krijgt visie op een nieuwe aarde. Die ziet God op Zijn troon en engelen en mensen onder en vóór Hem. Die ziet de kinderen Gods spelend voor Zijn aangezicht. Die ziet niet slechts onder die scepter van God de mogelijkheid van een nieuwe wereld, maar die ziet in de LEVENDE, uit de dood verrezen, Heiland het onderpand en zegel van een gereinigde en bevrijde wereld vol geluk en bloei.
Jesaja was zulk een dromer: “De wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitebok neerliggen… de koe en de berin zullen tezamen weiden; het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongske zal ze drijven… men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid…” [2]
En laten we dan maar niet vergeten, dat Gods “dromers” echte-, de ENIGE werkelijkheidsmensen zijn.
Nu vraag ik u: Ziet u dat Rijk Gods? Gelooft u erin? Hebt u er heimwee naar? Weet u, wiens rijk u op aarde ziet? U ziet het van dien heer die u dient.
Dient u de boze, dan hebt u alleen maar oog voor zijn rijk. Dient u God, dan gaan u de ogen open voor Zijn Rijk. Dient u God, dan gaan u de ogen open voor Zijn wereld. U ziet alleen het Koninkrijk van God, als u het Koningschap van God aanvaardt.
Waarin gelooft u? Gelooft u in de macht van het geld, geweld, leugen, haat en dood? Dat is: Gelooft u in de heren, die het gevolg zijn van die overste? Of gelooft u in de macht en overwinning[3] van waarheid, liefde, recht, leven? Dat is: Gelooft u in het Rijk van de grote Heer en in de steeds doorbrekende komst van dat Rijk? Hebt u er heimwee naar? Diep, heerlijk verlangen, dat u bidden doet: “Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Koninkrijk kome”.
Leeft in u de brandende zekerheid, als een fakkel van overwinning: God is bezig door te breken in victorie?
Weet dit: Het bidden om Gods Koninkrijk brengt mede, dat u zelf van de troon komt, die u met veel zorg en inspanning voor u zelf hebt opgericht; het brengt mede, dat u de dure kroon, die u zelf gekocht hebt afneemt en neerlegt voor Gods troon; het brengt mede, dat u van alle macht afstand doet, die u zo lief was geworden, om Hem alleen alle macht te geven in volstrekte overgave.
Maar als dat zo is, dan komen weer de twee vragen op mijn ziel af, die ik me reeds eerder gesteld heb. Kan ik dit wel bidden? Wil ik het wel bidden?
Meen ik het wel als ik bid: “Uw Koninkrijk kome” en niet het mijne. Wil ik het wel, honger en dorst ik ernaar, dat niets en niemand op deze wereld meer iets heeft in te brengen, dan Hij en Hij alleen.
Heer leer ons bidden: Uw Koninkrijk kome”. “Vader, regeer ons alzo door Uw Geest en Woord, dat we ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen”.

Ds. J.H. Sillevis Smitt (1897-1975)[4]

  • NOOT A. Klein: Wordt vervolgd. Aan het eind (van 10 delen) komt er een PDF voor degenen die het artikel willen downloaden of printen.

********************************************************************

[1] Zie o.a. Johannes 12:31, 14:30, 16:11.
[2] Zie Jesaja 11:6-9 en 65:25.
[3] Zie eventueel onze gratis studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[4] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over wijlen Ds. J.H. Sillevis Smitt. (noot AK)

********************************************************************

.

NOOT A. Klein
Over uiterlijk 2 weken hoop ik het vervolg van Daniël, hoofdstuk 7, te kunnen plaatsen.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bidden/Gebed, Nuttige studie als 'basiskennis', Woord en Geest en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s