Het ‘Onze Vader’ (6): Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde

Inleiding (1 – klik HIER)

  • Onze Vader, (2 – klik HIER)
  • Die in de hemelen zijt! (3 klik HIER)
  • Uw Naam worde geheiligd. (4 – klik HIER)
  • Uw Koninkrijk kome. (5 – klik HIER)
  • Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
  • Geef ons heden ons dagelijks brood.
  • En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
  • En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze;
  • Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Het Onze Vader

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde”

De bidder begon zeer hoog, in de hemel, bij God: “Uw Naam worde geheiligd”.
Daarna daalde hij af en kwam de wereld binnen zijn gezichts- en gebedskring: “Uw Koninkrijk kome”.
Maar nog lager daalt hij met zijn gedachten. Hij is nu op deze aarde toegekomen aan de mens. Het kind van God bidt om GEHOORZAAMHEID.

Tweeërlei wil

Hij weet het wel: nooit zal er een nieuwe wereld komen, als er niet eerst nieuwe mensen komen. De wereld bepaalt de mensen niet. Maar de mensen bepalen de wereld. Slechte mensen maken een slechte wereld en goede mensen een goede wereld. De wereld is en wordt zoals de mensen zijn.
De bron van alle ellende op aarde is: het onwillige, opstandige mensenhart.
Ons hart is de infectie-haard van alle narigheid. Satan heeft alleen op aarde kracht, omdat wij hem plaats en macht geven. We doen graag zijn wil en zijn traag tot Gods wil. Als de mens Gods wil gaat doen, dan komt ook Gods Koninkrijk. De mensen zijn alleen ongelukkig en slecht omdat ze niet gehoorzaam aan God zijn. En de hemel is werkelijk hemel omdat daar gehoorzaamheid heerst.
Zo gauw op aarde algehele en blijde gehoorzaamheid is aan Gods wil – Uw wil geschiede – dan is er een hemel op aarde. En waar ongehoorzaamheid is, daar is een begin van de hel. Ik zeg dat nu wel zo makkelijk en losjes weg. Maar ik zou dat niet kunnen zeggen als ik deze waarheden niet geleerd had na goede, maar moeilijke levenslessen. Het is zo: als een mens God gehoorzaam wordt, dan komt er een stukje van de hemel in zijn hart. Als een mens Gods wil ongehoorzaam wordt, dan knaagt er een stukje van de hel aan zijn ziel. Wat willen we toch slecht luisteren naar, en gehoorzaam zijn aan, de wil van God!
Van zo goed als ieder klein kind zeggen de ouders al heel gauw, dat het “een eigen willetje” heeft; en dat wil dan weer zeggen, dat het voor de ouders een permanente strijd is tussen hun wil en dat “kleine willetje”. Het kind wil maar niet leren zeggen, ten aanzien van de ouders: uw wil geschiede.
We willen als kind al niet, dat vader onze weg bepaalt, op tijd en gedragingen ingrijpt, ons zijn weg en wil voorschrijft. En later wordt dat er niet beter op. Ons hele leven wordt een gevecht tegen onze omgeving, tegen onze levensomstandigheden en, ten uiterste, tegen God Zelf om onze eigen wil te doen en onze eigen weg te gaan.
De bekering van een mens begint hiermee, dat hij eindelijk eens en voor het eerst leert bidden: “niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”.
Nu is God echter – God. Hij alleen weet wat moet en mag en kan. Wat de rails zijn voor de trein, dat is de wil van God voor alle wereldgebeuren en ieders mensenleven.
Wanneer het kleine kind eigen wil doet en eigen weg gaat, dan duurt het maar heel kort of u hoort aan het geschreeuw al, dat het ongeluk is gekomen: het heeft zich gebrand, of gestoten, of is gevallen of is verdwaald. Vaders wil betekende geluk. Eigen wil betekende ONgeluk.
Zo nu is het ook ten aanzien van het volwassen kind met zijn dwaze en taaie eigenwil en de hemelse Vader met Zijn wil.

Gehoorzaamheid

Nu kan je met geweld, van boven af en van buiten uit Gods scepter, een mens tot onderwerping brengen. De Bijbel spreekt dan over “geveinsdelijk onderworpen zijn”.[1] Ik kan een kind dwingen. Maar een gedwongen kind is iets anders dan een gehoorzaam kind. Dwang en gehoorzaamheid liggen niet in één vlak. Het gedwongen kind is ook nooit het gelukkige kind. Het gelukkige kind, is het gehoorzame kind.
Wij denken wel, dat het anders is en dat gehoorzaamheid en zich ongelukkig-voelen evenzeer bij elkander horen als eigen-zin-en-wil doen èn gelukkig-zijn. Maar dat is een waan; een duivels bedrog. Wie gehoorzaam is, die is gelukkig. Daarom leerde Jezus ons bidden: Uw wil geschiede en noemde toen in één adem de hemel. Slaafsheid is gedwongen, overweldigt, de wil van een ander doen. Gehoorzaamheid is vrijwilligheid, vrij en blij, de wil van de ander aanvaarden als de eigen wil en die dan doen.
Wie daarom bidt: Uw wil geschiede, die kroont God tot Koning van zijn hart en aanvaardt de wil van God voor zijn leven, zoals een klein kind in het donkere, grote bos de hand legt in vaders sterke en vaste hand en zich leiden laat.
Zo wordt het Koninkrijk Gods van binnen uit geboren in de overgave van het hart en in de gehoorzaamheid aan Gods wil.

Het kruis

Dit gebed is wel zeer reëel en concreet. Het dringt door tot ons binnenste en stelt dan de onafwijsbare vraag: “hoe is uw wil”? Onderworpen of gewillig? Tegen God in, of geheel met Hem mee? Geeft die wil van God u wrevel, of is Hij uw verwachting?
Deze derde bede[2] staat dichter bij ons en is ook concreter dan de eerste twee.[3]
Wie maar even nadenkt, weet heel goed, wat deze bede voor hem betekent. Ze dringt tot een beslissing: tot overgave of opstand. Nu wordt het voor ons: buigen of breken. Wie dit bidt heeft honger om van zijn onwil en tegenstrevigheid verlost te worden en één te worden met de wil van God in de hemel.
Ik zei in het begin: Het “Onze Vader” kruisigt ons, het brengt de doodssteek toe aan het oude ik en al zijn begeerlijkheden en trotsheden. Hier hebt u nu het kruispunt. Hier legt de bidder schuldbewust het oude zeer van zijn onwil en opstand open voor God en zegt: “Vader, genees me, zet het mes er maar in als het moet; maar neem toch van mij weg die wortel van voortdurend verzet en geef me een gehoorzame geest”.
Gehoorzaamheid is vrijwilligheid. Zuchtend gehoorzamen, mopperend gehoorzamen is toch nog in wezen ongehoorzaamheid. Wie gesleept moet worden tot gehoorzaamheid is toch nog weer een slaaf en geen vrij kind. Het gaat hier om het blij aanvaarden en zonder mokken of mopperen, zonder wantrouwen of tegenzin volbrengen van wat God vraagt, met een liefde, een verwachting, en een toegewijdheid als gevonden wordt bij de engelen in de hemel. Onderschat dit niet.
Weet dit – niemand heeft deze bede van Jezus tot de zijne gemaakt, of hij heeft iets van de dood gesmaakt. Wel heel uit de verte en op een heel ander plan, maar toch moet er iets van de angst en benauwdheid van Gethsémané[4] door de ziel van een mens gaan eer hij eerlijk en oprecht zijn grote Meester leert nabidden: Uw wil geschiede”.
Gods zonen en dochters leren in lijden en uit lijden gehoorzaamheid.
Wat heeft een mens het vaak benauwd gehad en wat moest hij eerst komen tot volstrekte uitputting eer het van zijn lippen en uit zijn hart kwam: “niet mijn wil, maar Uw wil

De twee vragen

Ten slotte keer ik deze bede weer om in een dubbele vraag: Kunt u bidden, wilt u bidden: Uw wil geschiede?
Ik hoop, dat de punt van deze vraag diep in uw hart doordringt.
Bidt u deze woorden “in geest en in waarheid”?[5] Mag het kruis door uw leven gaan?
Bent u bereid uw leven te verliezen om het op Gods wijze en naar Gods wil weer terug te vinden?
Mag God het over u te zeggen krijgen? Helemaal en voorgoed? Vertrouwt u het wel helemaal, dat in engelen-gehoorzaamheid uw hemel ligt?
Mag Gods wil uw wet zijn? In alles en over alles?
In uw werk? In uw vrije tijd? In uw gezin? Mag Hij het te zeggen hebben? Over uw lichaam? Over uw denken? Over uw geld? Over uw kracht?
Mag het altijd en in alle dingen zijn: “niet mijn wil, Vader, maar Uw wil geschiede?
Wie er over praat, dat dit een christelijke nederigheid en slaafsheid meebrengt, die lage slaven-zielen kweekt, die heeft nog niets begrepen van de slavernij van het eigen hart en de kleine tirannieke zin van de eigen wil – èn van de heerlijke vrijheid, die ligt in de gehoorzaamheid der kinderen Gods.
Heer, leer ons bidden, bewust en eerlijk: Uw wil geschiede”. En leer ons dan ook, als die wil van U op ons afkomt, hem te volbrengen, zo snel en zo goed en zo blij als de engelen dat doen in de hemel.

Ds. J.H. Sillevis Smitt (1897-1975)[6]

   • NOOT A. Klein: Wordt vervolgd. Aan het eind (van 10 delen) komt er een PDF voor degenen die het artikel willen downloaden of printen.

********************************************************************

[1] Zie o.a. 2 Samuel 22:45, Psalm 18:45 en 81:16 (Statenvertaling).
[2] “Uw wil geschiede…”.
[3] “Uw Naam worde geheiligd” en “Uw Koninkrijk kome”.
[4] Zie Mattheüs 26:36-46
[5] Zie Johannes 4:23-24
[6] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over wijlen Ds. J.H. Sillevis Smitt. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bidden/Gebed, Nuttige studie als 'basiskennis', Woord en Geest en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Het ‘Onze Vader’ (6): Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde

 1. Henk Herbold zegt:

  Bij het lezen van deze studie word ik geconfronteerd met een ‘volmaakt’ gebed. Er is namelijk één gebed dat boven alle andere gebeden gaat: Het Onze Vader. Het is het gebed dat de Heer Jezus zelf aan zijn leerlingen heeft voorgezegd, toen ze Hem vroegen: “Heer, leer ons bidden.” Het Onze Vader is daarom het volmaakte gebed: het bevat namelijk alles wat we voor het aangezicht van God kunnen uitspreken of vragen, zonder zelfzucht of bijbedoelingen.

  Deze studie van dit gebed is een diep geestelijke, zeker de moeite waard om te bestuderen. Het zal u geestelijk doen groeien en diep zegenen, zoals het ook mij deed.
  Van harte aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s