Daniël, hoofdstuk 8: Daniëls visioen van de ram en de geitenbok (vers voor vers UITLEG)

DAN 2 STATUE ROCK

Gods profetieën worden alle met ‘tittel en jota’[1] gerealiseerd

Daniël 8 vers 1-2, “In het 3de jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij een visioen, te weten aan mij, Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen – het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt – ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulaikanaal was.”
In deze verzen noemt Daniël de TIJD en de PLAATS van het visioen, dat hem door God gegeven werd. De tijd was “het 3de jaar van de regering van koning Belsazar”, dus 2 jaar na zijn (eerdere) droom van God ontvangen te hebben (zie Dan. 7:1). Op dat ogenblik stond Babylonië voor zijn grote val. Hoofdstuk 8 is te beschouwen als een verlengstuk of een meer gedetailleerde openbaring van hetgeen wij vinden in hoofdstuk 7. Ook Daniël wijst ons in deze richting: “In het derde jaar… verscheen mij een visioen, na het visioen dat mij eerst verschenen was.” Hijzelf haakte dit visioen aan bij de droom, die hij ontvangen had.
De plaats waar Daniël dit visioen kreeg was de citadel[2] Susan, gelegen in Elam (in Perzië – het huidige Iran). In het visioen: bevond Daniël zich aan de rivier U’lai.
Laat mij u eerst de gedeelten noemen, waaruit dit hoofdstuk bestaat. De verzen 3-12 geven een beschrijving van het visioen. Dit gedeelte kan men onderverdelen in de verzen 3-8, het gedeelte dat handelt over de ram en over het gevecht tussen de ram en de bok, en de verzen 9-12 die handelen over “de kleine hoorn”. De verzen 13-14 behelzen een extra-visioen, die over “de rechtvaardiging of reiniging van het heiligdom” gaat. Dan volgen de uitleg en nadere toelichting van beide visioenen (visioen en extra-visioen).
Deze uitleg geschiedt in het visioen door de engelachtige boodschapper Gabriël (zie de verzen 15-26). Vers 27 is de conclusie, die hierop neerkomt, dat Daniël zó ontzet was over dit visioen, dat hij enige dagen zwak en krank was. Daniël was zeer ontsteld, toen God hem in een visioen de verschrikkingen toonde, die op het einde van deze tijdsbedeling nog komen moeten. Wij maken spoedig de werkelijkheid mee! Als deze dingen in een visioen al zo angstaanjagend waren, hoeveel te meer zal dit straks in de realiteit wel niet het geval zijn! In de dagen waarin wij thans leven, zien wij al dingen gebeuren, die voorzegd zijn; zien wij de profetieën met betrekking tot de laatste dagen zich ontwikkelen en ontplooien. Zou God dan, wat Hij voorzegd heeft aangaande die verschrikkelijke tijd – die al voor de deur staat – niet evenzo in vervulling doen gaan? Dat zou anders inconsequent zijn. U moet erop rekenen, dat het net zo gebeuren zal, zoals Hij voorzegd heeft.
Laat mij een voorbeeld nemen: Duizenden jaren geleden voorzegde de Heilige Geest, dat de generatie van onze dagen geconfronteerd zou worden met wat de Bijbel noemt “valselijk genaamde wetenschap” (1 Tim. 6:20, SV). Wat is de “Christian Science”[3] anders dan zulk een wetenschap; vals en vòl van bedrog. Het is noch Christelijk, noch een wetenschap. Het is je reinste afgodendienst, het dienen van de vorst der duisternis, onder het mom van wetenschap!
Nog een ander feit: Met hoeveel onchristelijke dingen hebben wij in deze dagen te maken; met hoeveel afvalligheid van de Christus der Schriften. U hebt wel gehoord van het “Leger des Heils”. Het predikt God en zegt te geloven in Jezus Christus en in de Bijbel als het Woord van God, maar zij loochenstraffen[4] hun getuigenis door “te dopen onder de vlag”[5] en “geen Avondmaal te gebruiken.” Ze zeggen het leger DES HEILS te zijn, maar de meest fundamentele dingen, als het vlees en bloed van Christus, worden door hen niet aangeraakt! Is het een wonder, dat zij hun werk voornamelijk zoeken op het sociale, dit is: typisch menselijke vlak?
Allerwegen (= overal) en in alle geledingen wordt er in de Kerk van God compromis met de wereld gevonden. Zoals eertijds, vóór de zondvloed, de zonen Gods huwden met de dochters der mensen (zie Gen. 6:1-4), zo ziet u thans het onverkwikkelijk “huwelijk” (in de zin van: gemeenschap) tussen Kerk en wereld. God vraagt, dat Zijn kinderen een heilig volk, een afgezonderd priesterdom, zouden zijn, maar zie… hoe ze leven! Gods Woord zegt: “Laten wij onszelf reinigen[6] van alle bezoedeling (SV: besmetting) van vlees en geest” (2 Kor. 7:1) en men doet alsof dit Woord niet bestaat. Zie daarom hoe krachteloos het Lichaam van Christus is geworden door al deze dingen.
Bloedloze predikingen worden geduld! “God-is-dood-predikers” worden op de kansel toegelaten! De Kerk accepteert deze “moderne theologie” om zich aan te passen aan een moderne wereld! Maar als u hiermee begint, kunt u nooit spreken over zonde en bekering; want het moderne leven, dat diep geïnfiltreerd is door de zonde en de immoraliteit, wil geen zonde- en bekeringspredikingen horen. Maar bij God is er geen verandering of omkering; Hij blijft eeuwig Dezelfde en Zijn Woord geldt voor alle tijden; het blijft actueel! Ook heeft het ons de meest actuele dingen voorzegd. Indien het volk van God eens méér naar het Woord zou leven, hoeveel meer kracht en heerlijkheid zou er dan wel niet onder hen te vinden zijn!

  • KLIK HIER als u deze studie (hoofdstuk 8 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bewerkt door A. Klein

*************************************************************************************
[1] Zie Mattheüs 5:18. (noot AK)
[2] Citadel = Een citadel is een (vaak stervormige) versterking die een vestingstad domineert en zelfstandig verdedigbaar is. Een citadel kan twee verschillende functies hebben: het kan bedoeld zijn om de inwoners van de stad onder bedwang te houden (men spreekt dan wel van een dwangburcht of dwangkasteel) of het kan tot doel hebben weerstand te kunnen blijven bieden als de stad zelf gevallen is (ook als toevluchtsoord). Zie eventueel https://nl.wikipedia.org/wiki/Citadel_(bouwwerk) (noot AK)
[3] Zie eventueel https://nl.wikipedia.org/wiki/Christian_Science en/of http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christian-Science.pdf (noot AK)
[4] Taalkundig moet dit logenstraffen zijn, waarvan de letterlijke betekenis is: De onwaarheid of onjuistheid van iets aantonen. Maar hier, in deze studie, wordt m.i. door de schrijver bedoeld: Verloochenen (vandaar ook de, in dit verband, veel voorkomende verschrijving). (noot AK)
[5] Over de vlag van het Leger des Heils: ‘Een leger heeft soldaten en die strijden onder een vlag. Soldaten van het Leger des Heils strijden onder de hemelse vlag. In die vlag staan de woorden ‘Bloed’ en ‘Vuur’ centraal. De kleuren hebben ook elk hun eigen betekenis’.
Zie eventueel (Engelstalig): http://homepage.ntlworld.com/b.j.smith/sa/aboutarmy/flag.htm (noot AK)
[6] Zie eventueel op onze website de studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
*************************************************************************************

.

NOOT A. Klein
Degenen die misschien liever niet willen wachten op het vervolg van deze vernieuwde, digitale versie van Daniël, kunnen wij verwijzen naar de oorspronkelijke, complete (gescande) studie.
Ik spreek de hoop uit dat de inhoud van deze (nog onbewerkte) studie voor velen tot geestelijke zegen mag worden.

  1. Daniël, deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 3) KLIK HIER
  2. Daniël, deel 2 (hoofdstuk 4 t/m 8) KLIK HIER
  3. Daniël, deel 3 (hoofdstuk 9 t/m 12) KLIK HIER

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s