De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…

het beest - de antichrist - 666

Kenmerken van de antichrist

We leven in een tijd dat de strijd tussen het Koninkrijk van God en het koninkrijk van satan sterker oplaait dan ooit tevoren. Ik geloof dat dit komt doordat de wederkomst van Christus snel nadert – en daarmee ook de uiteindelijke vernietiging van satans koninkrijk.
We zullen één van de belangrijkste uitwerkingen van satans koninkrijk onderzoeken: satans verzet tegen God en tegen de Gemeente van Jezus Christus. Het onderwerp dat we bespreken noem ik ‘de geest van de antichrist’. We zullen allereerst 1 Johannes 2:18-23 lezen, waar hierover uitgebreid geschreven wordt:
“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.” (HSV)
De werking van de geest van de antichrist zal groeien naarmate het einde der tijden nadert. Wat betekent eigenlijk de term antichrist? Ze bestaat uit twee delen: ‘anti’ en ‘christ’. Het woord ‘Christ’ komt van het Griekse woord ‘Christos’, wat exact overeenkomt met het Hebreeuwse woord ‘Mashiach’, waar ons woord Messias van is afgeleid.
Als we dus spreken over ‘antichrist’, dan betekent dat ‘anti­ Messias’. ‘Anti’ is een Grieks voorzetsel met twee betekenissen, die in dit geval beide van toepassing zijn. Ten eerste betekent het ‘tegen’. De eerste activiteit van de antichrist is dus dat hij gericht is ‘tegen de Messias’. De tweede betekenis is: ‘in de plaats van’. Zijn uiteindelijke doel is een valse messias in de plaats te stellen van de echte Messias. De totale operatie verloopt dus in twee fasen: tegenwerking tegen de echte Messias, en een valse messias naar voren schuiven.
Maar besef wel dat de tegenwerking van de ware Messias niet satans uiteindelijke doel is. Zijn doel is de ware Messias te vervangen door een valse messias. In 1 Johannes 4:2-3 lezen we:
“Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.” (HSV)
Als we deze passage leggen naast het gedeelte uit 1 Johannes 2, dan zien we drie verschijningsvormen van de antichrist.

 • Ten eerste zijn er vele antichristen. In de loop van de geschiedenis zijn vele antichristen opgestaan om van zich te doen horen.
 • Ten tweede is er de antichristéén specifieke persoon. Dat is de laatste manifestatie, het laatste voortbrengsel van de geest van de antichrist, die tot nu toe nog niet geopenbaard is in de menselijke geschiedenis. Ik geloof dat hij wel zijn schaduw al werpt op het wereldtoneel, maar die persoon hebben we vooralsnog nog niet gezien. Toch maakt de Bijbel duidelijk dat er aan het eind van deze tijd een laatste, zeer slechte, zeer machtige heerser zal zijn, die het menselijk ras korte tijd zal domineren. Dat is de antichrist.
 • De derde vorm is de geest van de antichrist. De geest van de antichrist is de geest die werkt door iedere antichrist. Johannes noemt bepaalde belangrijke kenmerken van de geest van de antichrist. In 1 Johannes 2:19 lazen we over de antichrist: “Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.” (HSV)

Dus de antichrist begint op de een of andere manier in samen­werking met het volk van God, maar hoort daar niet werkelijk thuis, en dat zal in de loop der tijd zichtbaar worden. Dat is één van de kenmerken van de antichrist. Het tweede kenmerk is de ontkenning dat Jezus de Messias is, zoals we lezen in 1 Johannes 2:22: “Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?…”
En dan vervolgt Johannes met het derde kenmerk: “…Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.” (HSV)
De antichrist ontkent niet het bestaan van God op zich. Sterker nog, hij beweert zelfs de vertegenwoordiger van God te zijn. Wat hij wel ontkent, is de relatie tussen de Vader en de Zoon binnen de Godheid.

Eén specifiek voorbeeld

Laten we nu kijken naar een historisch – zij het controversieel – voorbeeld van de geest van de antichrist. Het is niet mijn bedoeling mensen te kwetsen of andere godsdiensten aan te vallen, maar ik wil wel graag presenteren wat ik zie als waarheid…
 Eén van de belangrijke manifestaties van de geest van de antichrist is de islam, de godsdienst van Mohammed. In het licht van de gebeurtenissen sinds 11 september 2001 in Amerika, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het voor christenen belangrijk is om goed geïnformeerd te zijn over de islam. Mohammed verscheen op het toneel in de 7e eeuw op het Arabische schiereiland en beweerde een profeet te zijn. Hij beweerde van een aartsengel de openbaring te hebben ontvangen over de godsdienst die later de islam werd. Bovendien stelde hij dat de islam de ware vervulling van het Oude en Nieuwe Testament is.
Hij beweerde dat de christenen en de Evangeliën de waarheid hadden vertroebeld, maar dat hij gekomen was om dit te herstellen. Dit is de fundamentele claim van Mohammed. In eerste instantie geloofde hij dat de Joden hem zouden volgen, omdat hij zich keerde tegen afgoderij en tegen de claims van het christendom. Maar toen zij hem niet volgden, keerde hij zich tegen hen – en werd een vervolger van de Joden.
Het is een tragedie, dat zoveel christenen in het Westen de islam zo verkeerd hebben begrepen en hebben onderschat.
In veel moslimlanden hebben christenen en joden door de eeuwen heen de titel ‘dimmy’ gekregen, wat ‘tweederangs mensen’ betekent. Hoewel de islam niet schuldig is aan zoiets vreselijks als de Holocaust, heeft deze religie wel een lange geschiedenis van 13 eeuwen van onderdrukking en minachting van christendom en judaïsme. De islam draagt de meeste van de kenmerken van de geest van de antichrist. De religie ontstond vanuit een band met het Oude en het Nieuwe Testament.
Ze beweerde zelfs de volle uitwerking te zijn van die openbaring van God. Maar ze ontkent bepaalde fundamentele grondbeginselen van het christelijk geloof, zoals de verzoeningsdood van Jezus aan het kruis. Mohammed leerde dat Jezus niet stierf, maar dat er een engel kwam om Hem, vlak voor zijn overlijden, in de geest weg te voeren. Omdat er geen dood is, is er geen verzoening. En omdat er geen verzoening is, is er geen vergeving. Er is dan ook geen enkele moslim die op enig moment de zekerheid heeft van het feit dat zijn zonden vergeven zijn.
Ten tweede ontkent de islam absoluut dat Jezus de Zoon van God is. U kunt met moslims over Jezus spreken als profeet, en ze zullen met volle aandacht luisteren. De koran erkent Jezus zelfs als profeet – zelfs als een redder, ja, zelfs als een Messias. Maar als je zegt dat Hij de Zoon van God is, dan roep je daarmee de meest intense, bittere weerstand op. Op de beroemde moskee in Jeruzalem, de Rotskoepel, gebouwd op de plaats waar ooit de tempel van Salomo stond – staat rondom een Arabische inscriptie die tweemaal zegt: “God heeft geen zoon (nodig)”.

De persoon

Nu zullen we kijken naar de laatste manifestatie van de geest van de antichrist: de persoon de antichrist(ofwel: de persoon die –spoedig– als de antichrist geopenbaard wordt, vanwege de totale in-bezit-name door satan – noot AK). Ik geloof dat de openbaring van deze persoon nog in de toekomst ligt. Laten we een aantal belangrijke Bijbelgedeelten bestuderen, zodat je niet onwetend bent over satans plannen.
In 2 Thessalonicenzen 2 behandelt Paulus de verschijning, de openbaring, en de manifestatie van de antichrist. Ook heeft hij het over onze voorbereiding op de wederkomst van de Heer. Deze twee  zijn  nauw  met  elkaar verweven,  omdat de laatste satanische daad voor de wederkomst  van de Heer zal zijn de openbaring van  de antichrist. Paulus zegt daarover dat de Heer de antichrist zal vernietigen met de heerlijkheid van Zijn komst. In 2 Thessalonicenzen 2:1-2 lezen we:
En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn…” (HSV)
Het woord ‘komst’ dat hier wordt gebruikt is het Griekse woord ‘parousia’, dat vaker wordt gebruikt voor de tweede komst van Jezus. Paulus vermaande zijn lezers dat zij niet snel aan het wankelen (twijfelen) gebracht moesten worden, door een manifestatie van de geest, door een brief of een woord… omdat hij wist dat veel christenen bereid zouden zijn specifieke voorspellingen te geloven over het moment van Jezus’ terugkomst.
In de loop van mijn bediening heb ik vele van dit soort voorspellingen gehoord en iedere keer weer sta ik verbaasd hoe  massa’s christenen zich erop blindstaren.
We lezen verder in 2 Thessalonicenzen 2:3:
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is…” (HSV)
De term ‘afval’ is in het Grieks ‘apostacia’ en betekent ‘afvalligheid’: een bewuste, opzettelijke afwijzing van de geopenbaarde waarheid. Dit vers noemt twee namen of titels van de antichrist. Ten eerste is hij ‘de mens der wetteloosheid’. Hij is de ultieme belichaming van de menselijke opstand tegen God en verwerper van Gods wetten. Verder wordt hij ‘de zoon des verderfs’ genoemd, degene die op weg is naar een verloren eeuwigheid. Judas Iskariot is de enige andere persoon in het Nieuwe Testament die ‘zoon des verderfs’ wordt genoemd. Hij was een valse apostel.
We zien dus dat er drie verschillende namen zijn voor hetzelfde wezen:

 1. de antichrist,
 2. de mens  der wetteloosheid,
 3. de zoon des verderfs.

In  Openbaring  13:1 vinden we nog een belangrijke naam. We lezen hier een gedeelte van het visioen van Johannes:
“En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openb. 13:1-4, HSV)
Hier zien we de vierde titel: ‘het beest’ – een persoon die zal opstaan en aan wie satan (de draak) zijn macht zal geven. Waarom zal satan zijn macht aan deze persoon geven? Omdat die persoon hierdoor in staat zal zijn om de heerschappij over het hele menselijk ras te verkrijgen en de hele mensheid te overreden datgene te doen wat satan het liefste wil: hem aanbidden. Dat is zijn doel. Hij heeft hier al vele eeuwen lang geduldig aan gewerkt, en op dit moment is hij vlakbij het bereiken van zijn doel.
Merk op dat één van zijn hoofden ‘ten dode gewond’ was, en is genezen. Hier  zien we een soort onechte opstanding. Ik weet niet of deze persoon zal worden vermoord, maar hij zal schijnbaar dood zijn, en hij zal weer levend worden.

In Openbaring 5:5 lezen we dat Johannes een visioen heeft gezien van een boekrol in de hand van God, en dat er niemand waardig bevonden werd om die rol te openen. Daarom huilde Johannes.
“En één van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht,…” (Openb. 5:5-6a, HSV)
Johannes zocht naar een leeuw… maar de leeuw is een lam! Dat is een bewuste, opzettelijke tegenstelling. De heerser die door God is aangewezen, heeft niet de aard van een wild, gewelddadig beest.Hij heeft het karakter van het Lam. En Hij is uitermate verhoogd boven alle anderen, omdat Hij zijn leven heeft neergelegd. Hij vernederde zichzelf. Hij ging de weg van nederigheid en zachtmoedigheid, doordat Hij zich niet verzette tegen zijn vervolgers en degenen die Hem arresteerden. Ik geloof dat de gemeente in deze dagen ditzelfde karakter moet gaan tonen. En dat zal niet eenvoudig zijn.
We zagen dat de mensen het beest aanbaden  en dat allen overtuigd waren dat verzet tegen het beest hopeloos was en dat oorlog tegen hem geen zin had. Als we de tijd van technologie en wapenindustrie van onze tijd in ogenschouw nemen, is het niet moeilijk te geloven dat de hier beschreven situatie wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn. In Openbaring 13:6-7 zien we de antichrist in actie komen:
“En het (beest) opende zijn mond  om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent (ofwel: woning – namelijk de Geestvervulde christenen, waarin hij woont – noot AK) en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (HSV)
Hij (het beest, de antichrist – AK) is de openlijke uitdager van God. Hij is geen verborgen vijand; hij heft zijn vuist openlijk op tegen het aangezicht van de Almachtige God. En wie denk je, schonk hem toestemming om oorlog te voeren tegen de heiligen – en hen te overwinnen? Ik veronderstel dat het God zelf is. Dat is een ontnuchterende gedachte. Laten we nooit vergeten dat christendom niet bestaat uit gemakkelijke overwinningen. We lezen verder in vers 8 (van Openbaring 13):
“En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.” (HSV)
Wat een dramatische uitspraak! De totale mensheid zal hem aanbidden – behalve degenen die God voor Zichzelf heeft uitgekozen.
Deze studie wil ik besluiten door opnieuw 2 Thessalonicenzen 2:3 te lezen:
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (de dag des Heren) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is…” (HSV)
Ik geloof dat deze afval op dit moment plaatsvindt in de wereld. Door de eeuwen heen zijn er kerkleiders geweest die zich hebben vergist, maar ze hebben nooit openlijk de grote, fundamentele waarheden  van  het christelijk geloof ontkend. In feite waren deze waarheden juist de middelen die zij  gebruikten om hun overheersende macht te vestigen. Maar in de twintigste eeuw (en nog meer in de 21ste eeuw – AK ) zag de Kerk haar leiders de grote basiswaarheden van het christelijk geloof ontkennen: de goddelijkheid van Jezus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn verzoeningsdood, Zijn lichamelijke opstanding en Zijn wederkomst. Voor zover ik weet is dit in geen enkele voorgaande eeuw voorgekomen. Ik geloof dat we nu al geconfronteerd worden met de afval, de bewuste, opzettelijke afwijzing van Gods geopenbaarde waarheid. Onthoud goed dat de Kerk het bolwerk is tegen dwaling. Satan moet daarom wel doordringen in de Kerk, voordat hij kan doorbreken met zijn dwaling. Wees alert en waakzaam, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden…

Derek Prince
Zie https://www.derekprince.nl/
Uit het boek: Vijanden die tegenover ons staan

*************************************

NOOT A. Klein
Over uiterlijk 2 tot 3 weken hoop ik het vervolg van Daniël, hoofdstuk 9, te kunnen plaatsen.

 • In dit 9de hoofdstuk komt ook de laatste jaarweek uitgebreid aan bod; de 7 laatste jaren van onze huidige tijdsbedeling. Eerst 3½ jaar waarin de antichrist tot zijn (of misschien wel: tot haar) volle ontplooiing en wereldmacht zal komen, daarna volgen de 3½ jaar van totale dictatoriale overheersing, waarin alle dan nog levend op aarde zijnde gelovigen – onder andere de zogenoemde ‘dwaze-maagden-christenen’ (die de ‘olie van de Geest’ missen, zie Mattheus 25:8-13) – uitgeroeid zullen worden (onthoofd, volgens Openbaring 20:4).
  Mag u, voor uzelf, raden/bedenken wie, onder andere, de antichrist straks maar wat graag zullen willen helpen om, onder andere, deze ‘dwaze-maagden-christenen’ uit te roeien… Hij/zij is m.i. al aardig bezig om zijn/haar helpers tot zich te vergaren… (en, nee, ik ga geen naam noemen, maar heb al wel jaren lang zo mijn vermoedens).

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…

 1. Henk Herbold zegt:

  God waarschuwt in Zijn grote liefde, door tekenen die te lezen zijn in veel profetieën in de Bijbel en die ons zeggen dat die dag van Jezus wederkomst dichterbij gaat komen. Nu, wat betreft deze profetieën kunnen we zeggen dat, alhoewel we nog niet alles tot in detail weten, we wel zien dat er steeds meer puzzelstukjes langzaam op hun plaats vallen. Het is alsof we in de verte kijken naar de horizon. Je kunt nog niet alles al precies onderscheiden, maar naarmate het dichterbij komt wordt het duidelijker.

  Like

 2. Ineke Romkes zegt:

  Kan de antichrist ook een vrouw zijn?
  Ikzelf denk van niet, tenzij het Maxima is, waar iedereen gek op is.

  Like

  • Beste Ineke Romkes,

   Zelf heb ik het nog nooit van anderen gehoord dat er ook maar aan gedacht wordt dat het ook weleens een vrouw zou kunnen zijn, maar ikzelf houd er al enkele jaren rekening mee dat dat misschien ook zou kunnen. Ik had ook toen al een specifiek iemand in gedachten (gewoon, vanuit mezelf, dus geen openbaring van Boven) en als ik zie hoe deze vrouw nu, politiek gezien, bezig is, dan denk ik: Het zou kunnen. Niet meer en niet minder. Vandaar dat ik ook nog geen naam noem. Dat zou ik ook pas doen op het moment dat ik er heel zeker van ben; door openbaring van Boven of door hele duidelijke signalen waar je, als Bijbelgetrouw christen, niet meer omheen kunt.
   In 2009 heb een schema met eindtijd-fasen gemaakt, zie http://www.eindtijdbode.nl/eindtijdscenario.htm en/of https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/schema-eindtijdscenario/ waarin je in fase 4 kunt lezen dat ik ook daar al een vrouw als eventuele mogelijkheid heb genoemd.
   Ook bij de Bruid (en dit is niet 1 persoon, maar de Bruidsgemeente, de zgn. wijze maagden uit Matth. 25) wordt altijd over een vrouw gesproken terwijl, denk ik, iedereen weet dat zowel mannen als vrouwen tot deze Bruidsgemeente zullen behoren. Het gaat namelijk om hun hartsgesteldheid, om hun liefde voor Jezus als hun Bruidegom.
   En zo zou dat dus ook bij degene kunnen zijn die straks de antichrist wordt: het lijkt of was een christelijk persoon, met (regerings)macht, maar zijn of haar hart staat duidelijk wijd open voor de macht en wil van de boze, satan, die hem of haar daardoor kan en zal gebruiken.

   Hopelijk kunt u iets met dit, vast nog onvolmaakte, antwoord…

   Met vriendelijke groet,
   A. Klein

   Like

 3. Fred zegt:

  Ik dacht juist dat de antichrist zou voortkomen uit een van de 12 apostelen die tijdens de laatste grote oogst van christenen actief zullen zijn? Zoals ook Judas een van de 12 apostelen was.. Alle huidige regeringsleiders vallen dan af.

  Like

 4. jozef zegt:

  Ja hij, de antichrist, komt uit de lijn van Judas Iskariot. Judas was 1 van de discipelen. Zo dicht bij Jezus en toch nog verloren.

  Like

 5. Lees, ter overdenking aangaande de eventuele mogelijkheid van een vrouw als DE antichrist, eens het volgende, niet christelijk getinte artikel (van 26 januari 2016):
  http://joostniemoller.nl/2016/01/de-ondergangswaanzin-van-merkel/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s