Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken (met UITLEG)

DAN 2 STATUE ROCK

Deze openbaring die God aan Daniël heeft gegeven is de grootste profetie in Gods Bijbel. Wij zullen straks wel zien waarom.
Laat mij u eerst de indeling van dit hoofdstuk geven: vers 1-2 vormen de inleiding; de verzen 3-19 bevatten het gebed van Daniël; waarna de verzen 20-27 komen, die de openbaring van de 70 weken inhouden.

De inleidende verzen

Daniël 9:1-2, “In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan (wijzend naar de 70-jarige Babylonische ballingschap – zie Jer. 25:8-14, deze Bijbeltekst staat hieronder vermeld).”
De tijd die hier genoemd wordt, is het 1ste jaar van Darius, de Meder; dat was dus ± 538 voor Christus. Hij werd toen koning gemaakt over het overwonnen gebied van de Chaldeeën onder de toen heersende koning der Meden en Perzen, Kores, die Babylonië in 539 voor Christus had veroverd en daarbij Belsazar, de koning van Babel, had gedood.
Wij zien hier, dat Daniël, die zelf een profeet was, ook de boeken van andere profeten bestudeerde. Dit geeft ons te denken, als wij in deze dagen evangelisten zien die denken dat zij, omdat zij evangelisten zijn, het onderwijs van een leraar niet meer nodig hebben! Er zijn echter heden ten dage gelukkig nog voorgangers, ouderlingen en diakenen in Pinksteren[1], die dieper willen komen en meer kennis willen verkrijgen van het Woord van God en van Zijn eeuwig voornemen. Dan is er studie nodig van het Woord van God. U bent nooit uitgeleerd! Iedere keer ontdek ik in de Bijbel,Gods Woord, weer iets anders! Als u dit Woord wil leren verstaan, moet u er iedere dag mee bezig zijn en geen Bijbelstudie verzuimen. Laat u onderwijzen door de Heilige Geest. Velen snijden het Woord der Waarheid niet recht (zie 2 Tim. 2:15). Dit komt omdat zij, wat Gods Woord betreft, niet “volmaakt toegerust” zijn (zie 2 Tim. 3:16-17).
Gods Woord is alleen van toepassing op de levens van hen, die “in de rechtvaardigheid (Gods)” zijn. Men moet eerst gekomen zijn tot het punt, waarop de Here Jezus Christus zijn/haar persoonlijke Heiland en Verlosser is geworden, wil Zijn Woord voor de mens tot een kompas in het leven strekken… God heeft Zijn Woord niet voor de goddelozen gegeven; maar aan degenen die geloven. Wij, christenen, moeten voortdurend acht geven op en studie maken van Gods Woord “totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart” (2 Petr. 1:19b); met andere woorden: totdat Jezus wederkomt. Pas als wij Hem van aangezicht tot aangezicht zien, is studie op aarde afgelopen. Daar in de hemel hebben wij niet meer te geloven, want dan zien wij het.

  • KLIK HIER als u deze studie (hoofdstuk 9 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Voor Daniël hoofdstuk 1 (+ inleiding): KLIK HIER  
Voor Daniël hoofdstuk 2: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 3: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 4: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 5: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 6: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 7: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 8: KLIK HIER
*************************************************************************************
[1] In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van (en dus de vervulling met) de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. Misschien ten overvloede: De schrijver spreekt in deze studie vooral (ook als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken (met UITLEG)

  1. W. Groenveld zegt:

    Een opmerking n.a.v. koning Kores: Er is een studie over koning Kores van dr. E.W. Bulinger (1839-1913), bewerkt door Bas van der Twist, die wat meer licht geeft op de positie van Kores t.o.v. Israël. Geïnteresserden kunnen deze studie van mij ontvangen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s