Daniël, hoofdstuk 10: Christus kwam tot Daniël om te openbaren (vers voor vers UITLEG)

DAN 2 STATUE ROCK

Daniël 10 vers 1-6, “In het 3de jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie (aan het begin van zijn ballingschap te Babylonië – zie Dan. 1:7) de naam Beltsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd (SV: een gezette grote tijd). Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond, en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren. Op de 24ste dag van de 1ste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.”
Hier kreeg Daniël aan de rivier Tigris een visioen van de Christus vóór Zijn vleeswording in Bethlehems stal. Van Hem kreeg Daniël een openbaring die in “een gezette grote tijd” – dit is: in een nog veraf gelegen tijdsperiode – zou geschieden.

Daniël ontving een openbaring van Christus

Daniël vastte drie weken, dus 21 dagen. Het resultaat was, dat hem “een Man” verscheen. Vergelijken wij de beschrijving die Daniël van Hem gaf met die, welke Johannes gaf van de Zoon des mensen, in Openbaring 1:13 en verder, dan ontdekken wij een woordelijke overeenkomst tussen deze beide beschrijvingen.
Deze “Man”, Die Daniël zag was dan ook Dezelfde, Die door Johannes werd gezien, toen hij als banneling op Patmos vertoefde. Zowel Daniël als Johannes hadden dus een visioen van Christus. Daniël zag de Christus vóórdat Hij werd geïncarneerd[1] (= ‘vlees geworden’ of ‘in het vlees gekomen’), terwijl Johannes Hem zag als de Hogepriester en de komende “Koning der koningen en Here der heren” (zie Openb. 19:16).

Wat Daniël zag
(in hoofdstuk 10:5-6)
Wat Johannes zag
(in Openbaring 1:13-18)
1.   Er was een Man, gekleed in linnen. 1.   Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten.
2.   Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. 2.   Op de borst omgord met een gouden gordel.
3.   Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. 3.   Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.
4.   Zijn ogen als vuurfakkels. 4.   Zijn ogen waren als een vuurvlam.
5.   Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper. 5.   Zijn voeten waren als blinkend koper.
6.   Zijn woorden als het geluid van een menigte. 6.   Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren (“wateren” staat hier voor “volkeren”).

Christus is voor de wereld tot leven òf tot oordeel

Daniël 10 vers 7, “Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen.”
Ofschoon Daniël in een gezelschap was, zagen de mannen die bij hem waren het visioen niet; Daniël alleen zag het. Toch schrokken de anderen, zij voelden de aanwezigheid van de Here. Zó groot was hun schrik, dat zij wegvluchtten om zich te verbergen.
Nu kunt u het beeld uit het Boek Openbaring begrijpen. Als de Christus straks wederkomt in Zijn heerlijkheid, zal deze (heerlijkheid) zo groot zijn dat degenen die nièt in Hem geloofd hebben, of Hem nièt hebben willen gehoorzamen, zullen begeren om levend begraven te worden onder vallend gesteente, liever dan voor Zijn aangezicht te staan (zie Openb. 6:15-17). Zijn wederkomst is een zegen voor hen die Hem – in geloof en gehoorzaamheid – verwachten, maar tegelijkertijd ook een oordeel voor ongelovigen en ongehoorzamen. Hij (Jezus), het Vleesgeworden Woord (zie Joh. 1:1-18), is – als het Woord van God – een “tweesnijdend zwaard” (zie Hebr. 4:12). Het strekt aan de ene kant tot zegen en is aan de andere kant een vloek; het is aan de ene kant een hemel, die voor Gods kinderen opengaat, aan de andere kant is het een gapende muil van de hel!
Ditzelfde vinden wij al in oude dagen, toen de kinderen van Korach opstonden tegen Mozes en Aäron (lees Numeri 16). Ze moesten ALLEN op de plaats van aanbidding komen met hun wierookvat; dáár zou God recht spreken. Toen spleet de aarde en zij, die tegen God gerebelleerd hadden, verdwenen in de gapende muil van de hel (zie Num. 16:28-33). DIT IS HISTORIE! Zou u denken, dat God nù niet dezelfde dingen doet of kan doen? Eénmaal oordeelde Hij door water (lees Genesis 7, dat gaat over de zondvloed); straks zal Hij door vuur oordelen (zie o.a. 2 Petr. 3:3-12 en Openb. 21:8); maar het blijft (Gods) oordeel![2] God is niet veranderd.
Houdt het oog op Hem gericht, vooral in deze laatste dagen, die vol zijn van boosheid. “Zoek dan de dingen die Boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn” (Kol. 3:1b-2). Als u hiermee uw hart en leven vult, wandelt u in de Geest en niet in het vlees. Denk aan het voorbeeld van de ranken in de Wijnstok (zie Joh. 15:1-8+16). Het is niet zó, dat WIJ vruchten voortbrengen en daarom in Hem blijven. Het is andersom: doordat wij IN HEM blijven, komen er vruchten in ons leven. Hij brengt vruchten, door ons heen, voort. Wij zijn ons er soms niet eens van bewust. Als wij zó in Hem blijven, werkt de Geest van God, vooral in deze dagen[3], in ons hart en leven.
Daarom is het zo hoogst belangrijk om de onderlinge samenkomsten niet te verwaarlozen (zie Hebr. 10:25). Direct in het volgende vers 26 spreekt de Hebreeënbriefschrijver over “willens en wetens zondigen”. Het is dus zonde in Gods ogen om de samenkomsten willens en wetens te verzuimen en dit doorgaans te doen. Dan kruisigen wij Hem voor de 2de maal en kunnen wij niet op Zijn barmhartigheid rekenen. Barmhartigheid schenkt Hij aan hen die – ondanks strijd, moeite en zorgen – tot het einde toe weten vol te houden. God is rechtvaardig en moet dus een rechtvaardig oordeel vellen. Het oordeel over de zonde is de dood. Als wij echter doen wat God zegt, kunnen wij altijd op Hem rekenen; dan is uw strijd Zijn strijd, dan zijn uw zorgen Zijn zorgen! Hierin schuilt het geheim van een overwinnend leven.[4]

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Voor Daniël hoofdstuk 1 (+ inleiding): KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 2: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 3: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 4: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 5: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 6: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 7: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 8: KLIK HIER
Voor Daniël hoofdstuk 9: KLIK HIER
*************************************************************************************
.
[1] God, die een geestelijk wezen is, heeft in de vorm van de mens Jezus van Nazareth een menselijke vorm aangenomen en is in hem volledig mens geworden. Behalve in de zonde. Meer hierover, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Incarnatie (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studies God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden en /of De Dag van JaHWeH (of: De Dag des Heren) van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De werkingen van de Geest in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Daniël, hoofdstuk 10: Christus kwam tot Daniël om te openbaren (vers voor vers UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  Geen nieuwsbericht zou de wereld meer kunnen schokken, dan het bericht dat Jezus zou zijn teruggekomen. Voor veel mensen in de wereld is het denkbeeld van Jezus Christus’ wederkomst op aarde echter een fantasie verhaal dat helemaal niets met de realiteit van het leven te maken heeft.
  Toch geloven nog miljoenen christenen in de Bijbel en verwachten daarom nog steeds de wederkomst van Christus. Ze geloven dat op een dag de wereld inderdaad geschokt zal worden door het bericht dat Jezus is teruggekomen. En zoals in deze studie ook te lezen valt, zij die in de zonden leven zullen bevreesd wegvluchten.

  De Bijbel vertelt, hoe enkele ogenblikken na Jezus hemelvaart, twee goddelijke boodschappers aan de apostelen verschenen, die hen verzekerden: “Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien opvaren” (Hand. 1:11).

  Zoals de profeet Daniël Jezus al zag voor Zijn komst hier op aarde en ook de apostel Johannes Jezus zag na Zijn hemelvaart, zo zal Jezus straks opnieuw verschijnen aan ons allemaal. Het is echter van belang dat we ons voorbereiden door heiligmaking, want we kunnen niet voor Hem bestaan als we nog in de zonden leven, dan kunnen we inderdaad niet anders dan wegvluchten.

  In verband hiermee is het zeer de moeite waard, om deze studie te lezen en te herlezen. De uitleg en digitale vertaling is met veel zorg en (vooral) gebed tot stand gekomen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s