Crises van de eindtijd (4b) – volgens de profeet Joël: De Spade Regen-OPWEKKING (vervolg)

Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël

KLIK HIER voor deel 1: Voorwoord + Joël – Het boek en de schrijver
KLIK HIER voor deel 2a: De (geloofs)afval van de laatste dagen
KLIK HIER voor deel 2b: De (geloofs)afval van de laatste dagen  –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 2c: De (geloofs)afval van de laatste dagen  –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 3a: De benauwdheid van Jakob
KLIK HIER voor deel 3b: De benauwdheid van Jakob  –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 4a: De Spade Regen-OPWEKKING

Goddelijke gerichten

De Spade Regen-OPWEKKING (vervolg)

De geestelijke dorheid en de (geloofs)afval zullen zich met name onder de Israëlvolkeren[1] manifesteren. Het is in overeenstemming met wat wij thans kunnen waarnemen. Maar na de tijd van (geestelijke) dorheid en afval zal een wonderbare tijd van herstel aanbreken voor de Gemeente des Heren. In Joël 2:25 lezen wij dat de schade, aangericht door de – door God de vrije hand gegeven – demonische machten (zoals vermeld in Joël 1:4 en verder[2]), zal worden hersteld en tenietgedaan: “Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan (NBG: de kaalvreter = van het Hebreeuwse woord “chaçiyl”, dat verwoester betekent) en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd.” (Joël 2:25, HSV). Wat echter niet wil zeggen dat alle afvallige en oppervlakkige christenen zich zullen bekeren en weer “vurig in de Heer” zullen zijn. Neen, in het algemeen gesproken zullen “laatsten” de plaatsen van deze “eersten” innemen (zie Matth. 19:30, 20:16, Mark. 10:31 en Luk. 13:30)! In Zijn grote liefde spreekt God in dit verband nog van “vergoeden”, alsof deze jammer (= toestand van diepe ellende) onverdiend zou zijn! Vergelijk deze tekst (van Joël 2:25) verder met Maleachi 3:11 (HSV): “Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de HEERE van de legermachten.”
In Joël 2:27 voegt God er dan nog aan toe, dat Hij Zich zal openbaren in het midden van Israël, en de gehele wereld zal het weten: “Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!” Ontegenzeglijk zal dit betekenen, dat Christus Zich zal openbaren in de Gemeente/Kerk in de Israëllanden. “Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid!” (Kol. 1:27b, SV). Er zal sprake zijn van grote (geestelijke) kracht, en wonderlijke dingen zullen er geschieden. De gaven van de Heilige Geest zullen volop werkzaam zijn.[3] En nogmaals zegt de Here hier, dat Zijn volk – dat zijn allen die de Here toebehoren in zowel de Israëllanden als in alle overige plaatsen op de aarde – niet beschaamd zal worden: “Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden (Joël 2:26, HSV). De herhaling geeft niet alleen aan, dat het hier iets betreft dat vaststaat, maar bovendien dat het om iets heel belangrijks gaat. Ongetwijfeld, zo geloven wij, zal dit “niet beschaamd worden” van de Bruidsgemeente te maken hebben met haar bewaring in de zware tijden die zullen volgen (zie Openbaring 3:10[4]), met
1. haar huwelijk met Jezus, de Bruidegom[5], en
2. met haar wegname[6] daarna, ter bewaring in “de woestijn”:
“En de vrouw
[7] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar).” (Openb. 12:6, HSV)
“En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de satan, die dan geïncarneerd en dus werkzaam is in een mens, die dan de antichrist is).” (Openb. 12:14, HSV)

Nog even gaan wij terug naar Joël 2:23, waar sprake is van “in de  1ste maand”: “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late (SV: spade) regen in de eerste maand.” (HSV)
Dit is de 1ste maand van het zgn. Burgerlijk Jaar en die staat gelijk aan de 7de maand van het Kerkelijk Jaar in het oude Israël. In die 1ste maand van het Burgerlijk Jaar werd op de 1ste dag het Feest der Bazuinen gehouden. De vervulling hiervan kwamen wij in Joël 2 reeds tegen, in de verzen 1 en 15 (HSV):
“1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!”
“15 Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen
(SV: roept een verbodsdag uit).”
Het is de tijd van de bekeringsprediking (zie noot schrijver[8]). In dezelfde maand (van de 15de t/m de 22ste dag) vindt het Loofhuttenfeest plaats (zie Lev. 23:34), dat een heenwijzing vormt naar de grote Spade Regen-opwekking,[9] waarover dit 23ste vers van Joël 2 handelt!

Dan breekt het moment aan, dat de opwekking zich naar alle delen van de aarde zal uitbreiden. Over deze wereldwijde opwekking lezen wij in Joël 2 vers 28-32:
Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen (SV: jongelingen) zullen visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn (SV: bij de overgeblevenen),  die de HEERE roepen zal.” (HSV)
De in verband met het Pinkstergebeuren veelvuldig aangehaalde woorden van Joël 2:28-29 gewagen (= maken melding) van een zegen voor de gehele wereld. “Pinksteren” is inderdaad het talenwonder (zie Hand. 2:1-12), dat alle scheidsmuren van ras, taal en natie doorbreekt! Gods Geest wordt uitgegoten zonder onderscheid over “alle vlees”. Daarmee wordt bedoeld: over mensen van alle natiën, tongen en rassen (let wel: niet over alle mensen zonder meer, alsof er geen goddelozen zullen overblijven). Machtige opwekkingen zullen er over heel de wereld uitbreken. Aangestoken in de Israëllanden – na de wonderbaarlijke verlossing uit de hand van “de macht van het noorden”[10] – zal het opwekkingsvuur zich uitbreiden over het gehele rond der aarde. Wonderlijk en met onstuitbare kracht zal Gods Geest werkzaam zijn. Ook de kloven tussen jong en oud en tussen de verschillende maatschappelijke standen zullen worden overbrugd door de werkingen van Gods Geest en er zal een wonderbare en ware eenheid zijn in die heerlijke (wereldwijde) “Pinkstergemeente”[11] die dan gevormd wordt. Eén lichaam zal het zijn en één Geest werkzaam in allen (zie Ef. 4:4[12]). Rijk zal de openbaring van de Heilige Geest zijn. De gave van profetie en alle andere gaven zullen op grote schaal werkzaam zijn in de Gemeente.[13] Dromen en gezichten (= visioenen) zullen de tekenen zijn die aangeven dat de Geest van God rijkelijk inwoning gemaakt heeft in de leden van de Bruidsgemeente en dat voor deze Gemeente de diepten van verborgen en toekomstige dingen ontsloten zijn. Hoewel terecht betrokken, door de apostel Petrus, op de Vroege Regen-uitstorting[14] (zie Handelingen 2:16-18[15]) – in welke dagen de genoemde manifestaties van Gods Geest ook reeds gekend werden – is de uiteindelijke en volledige vervulling van deze profetie toch de opwekking van de Spade (of: Late) Regen, de tijd waarin de Bruid des Heren – na een eeuwenlange “winterslaap” (de spade of late regens komen in de natuur na de winter) – tot ontwaken komt en zich opmaakt om haar Bruidegom te ontmoeten. Hoe schoon wordt dit gebeuren beschreven in Hooglied 2:10-17 (HSV ):[16]
Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom! Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, Mijn vriendin, en kom, Mijn allermooiste! Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien. Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies, tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn Liefste, en wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van Bether.”

Als deze grote opwekking als een machtig vuur om zich heen grijpt, mogen wij weten dat de komst van Jezus nabij is. Daarom ook de verschrikkelijke dingen die op Zijn (onzichtbare) komst als Bruidegom volgen en die voorafgaan aan Zijn (zichtbare) komst[17] in heerlijkheid en kracht voor het oog van de gehele wereld (zie Openb. 1:7). De hierboven vermelde verzen 30-31 (van Joël 2) leren ons, dat daar nog andere tekenen zullen zijn, die zullen aankondigen dat de “grote en vreselijke Dag des Heren” (SV)[18] in aantocht is.
Vergelijking met Joël 1:15 en 2:1-2[19] voert tot het inzicht, dat het hier (in Joël 2:31) om een wezenlijk andere episode gaat. De toevoegingen “grote” en “vreselijke” geven aan, dat we hier aan Christus’ komst ten oordeel moeten denken. De beschreven gebeurtenissen wijzen in het bijzonder heen naar het beslissende, afsluitende en meest verschrikkelijke stadium van de eindtijd: de Grote Verdrukking. De zwarte tijd die uitloopt op de wederkomst van Christus met grote kracht en heerlijkheid. Mattheüs 24:21 en Openbaring 3:10 spreken in verband met deze tijd van een ongekend zware verzoeking voor de wereld.
“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.” (Matth. 24:21, HSV)
“Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor (SV: uit – na een korte tijd meegemaakt te hebben, zie Openb. 12:13) het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking, zie Matth. 24:21), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openb. 3:10, HSV)
Het einde ervan zal een ongekende manifestatie van Goddelijke oordeelskracht brengen. Op aarde zullen volgens Joël 2:30 de tekenen van bloed, vuur en rookpilaren te zien zijn. Er zullen oorlogen zijn op vele plaatsen, waaronder de tevoren beschreven “oorlog van Gog”[20] en de later volgende, eveneens wereldwijde “oorlog van de antichrist” (zie Openbaring 9:13-21, het 6de bazuin-oordeel[21]):
En de zesde engel blies op de bazuin, en ik (Johannes) HOORDE uit de 4 horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: MAAK DE 4 ENGELEN LOS die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het VUUR, de ROOK en de ZWAVEL die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, BEKEERDEN ZICH NIET van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook BEKEERDEN zij ZICH NIET van hun moorden, hun tovenarij (SV: hun venijngevingen), hun ontucht (SV: hoererij) en het plegen van diefstal.(Openb. 9:13-21, HSV)
Bij rookpilaren moeten wij vermoedelijk niet alleen denken aan “optrekkende kruitdampen”, maar vooral aan kolommen met giftige “fall-out” (= neerslag van radioactieve stofdeeltjes) als gevolg van aanvallen met atoomwapens. De tekenen aan de hemel zullen volgens Joël 2:31 bestaan uit een zon die wordt verduisterd en een maan die bloedrood gekleurd wordt (vergelijk Mattheüs 24:29, Openbaring 8:12+16:10[22] en andere Bijbelpassages). Deze natuurverschijnselen kunnen het gevolg zijn van een kernwapenoorlog; grote wolken van radioactief afval, voorkomende in de gehele dampkring rondom de aarde, die het licht deels wegnemen en deels filteren. Er kunnen ook of mede natuurlijke oorzaken zijn (denk bijvoorbeeld aan roetwolken als gevolg van vulkaanuitbarstingen). Maar er zullen zeker ook bóvennatuurlijke krachten in het spel zijn, die deze verschijnselen veroorzaken. Het zijn immers verschijnselen die verband houden met de dan op komst zijnde (en, voor alle dan nog levenden, zichtbare) openbaring van de Here Jezus Christus:
“En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen ZIEN, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” (Matth. 24:30, HSV)
Met name geldt dit voor de bloedrode maan:
“De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.” (zie Hand. 2:20, HSV)
“En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.” (Openb. 6:12, HSV)
Dit is meer dan zomaar een verschijnsel. Dit wijst als “teken van de Zoon des mensen” (zie Matth. 24:30) op het bloed van Jezus, dat verzoening maar ook scheiding[23] brengt. Op het fundament van de verzoening door Jezus Christus staat de bloedgewassen schare (= een, door Zijn bloed rein gemaakte, grote menigte), die op de dag van Jezus’ wederkomst in glorie geopenbaard zal worden als de ware overwinnaars[24] uit de geslachten der aarde. De maan is een subliem symbool van de 2de Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid.[25]

Temidden van deze schrikbarende tekenen en het gedruis van een zeer woelige volkerenzee, in  benauwdheid der tijden, zal de OPWEKKING nochtans doorzetten en zich grotelijks uitbreiden (dat wil zeggen: in de tijd vóór de Grote Verdrukking). In die opwekkingsdagen zal de mensheid de laatste kans krijgen om zich te bekeren. Joël 2:32 zegt dat er voor “ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen” behoud, bewaring, zal zijn. Er zal ontkoming zijn op de berg Sion en te Jeruzalem, dat wil zeggen: in de Bruidsgemeente des Heren.[26] Deze Bruidsgemeente zal aanvankelijk bestaan uit “de overgeblevenen, die de Here zal roepen”, het “heilig overblijfsel” dat lang veracht zal zijn geweest, maar dat door de Here tot een grootse en machtige taak geroepen wordt. De bekeerlingen van de Spade Regen-opwekking zullen aan deze gereinigde en gelouterde Gemeente toegevoegd worden (“…en dat, bij de overgeblevenen …” – zie Joël 2:32, SV). Dit zijn de “laatsten” die de “eersten” zullen zijn (zie Matth. 19:30, 20:16, Mark. 10:31 en Luk. 13:30), waarover de Here Jezus sprak in Zijn gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft (zie Matth. 22:1-14,) en in Zijn gelijkenis van het Grote Avondmaal[27] (zie Luk. 14:16-24). Het zijn de laatst genodigden die de plaatsen zullen innemen van de “dwaze maagden-gelovigen”.[28]

H. Siliakus
(21.10.1948 – 10.11.1995)

 • NOOT A. Klein
  Wordt vervolgd. Aan het eind (van 6 [sub]delen) komt er een PDF voor degenen die het artikel willen downloaden of printen.

***********************************************************************
Extra NOOT van A. Klein:

Het plan van God met Zijn (Bruids)gemeente en “Israël” is wel heel bijzonder:

 • Eerst zijn er de 12 zonen van Jakob (Jakob die later, door God, Israël wordt genoemd).
 • Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jakob/Israël). Deze 12 stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda” en “huis van Israël”).
 • Het “huis van Israël” verspreid zich – na hun ballingschap – over de aarde, voornamelijk in de landen van Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, Australië etc. (veel landen met “rood, wit en blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel). Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieuwe thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de “Gemeente van Christus”). Na een aantal generaties verdwijnt bij de meeste van hen het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn.
 • De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Joden (uit het “huis van Juda”, veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen. De “Bruid van Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”.
 • Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (het is de vrouw uit Openb. 12:1-6, 13-17) net zoals bij ons, in het gewone leven, het geval is. Deze Vrouw baart (d.i. brengt – in geestelijke zin – voort) de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5).
 • Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam – zie Openb. 14:4). Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstammelingen uit de 12 stammen van Israël (zie Openb. 7:3-8). En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten (het zijn de heilanden of verlossers uit Obadja 1:21, SV/HSV), totdat de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (zie Openb. 12:4-5).

Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen!
Deze 144.000 zijn ook degenen die, na de grote verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openb. 19:14-15) om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openb. 12:5 en 19:15), tijdens het slagveld van Armageddon (zie Openb. 16:16, 19:14-15  en Judas 1:14-15, waar wij lezen: Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen).

Kort samengevat:
We kunnen dus stellen dat de geboorte van de “mannelijke zoon” een geestelijke aangelegenheid is. God zal uit de Gemeente (de Bruidsgemeente van “wijze maagden” wel te verstaan) een soort keurkorps van zonen doen voortkomen, als vrucht van het werk van de Heilige Geest in haar. Misschien dat er voor sommigen van u nog (veel) onduidelijkheden zijn, maar we mogen toch aannemen dat het werk van Gods Geest in Zijn Gemeente in staat zal zijn om deze vrucht voort te brengen. Daar komt nog bij dat de Gemeente toch niet voor niets Zijn Bruid wordt genoemd en deze Bruid kan, na haar huwelijk en “gemeenschap” (met Jezus als Bruidegom), nu eenmaal vrucht dragen en voortbrengen. Want… zoals de Gemeente in geestelijke zin Bruid is (en met Bruid worden meerdere personen – zowel mannelijk alsook vrouwelijk – bedoeld, vandaar het woord Bruidsgemeente), zo is er ook in geestelijke zin vrucht (en in dit geval: meerdere “vruchten”, namelijk: de 144.000 mannelijke zonen).

Tot zover de ‘Extra NOOT van A. Klein’
***********************************************************************

[1] De Israëlvolkeren = Hier wordt m.i. ‘het huis van Israël’ bedoeld (namelijk de 10 verloren gewaande stammen, en dus ook de landen waar zij, voornamelijk, wonen). Zie ook nog noot 12.
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (Rom. 11:25).
–> Zie eventueel ook nog het artikel ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein. (noot AK)
[2] “Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen;…” (Joël 1:4-6a, HSV)
[3] Zie eventueel de studie De Gever en Zijn Gavenvan CJH Theys en/of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[4] “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openb. 3:10, HSV)
[5] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?van A. Klein. (noot AK)
[7] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?van A. Klein. (noot AK)
[8] Overgenomen uit deel 3(b):
Hoofdstuk 2 van het boek Joël begint dan ook met het bevel van God: “Blaas de bazuin in Sion” (Joël 2:1a). … De bazuin blazen, betekent hier: wakker maken door bekerings- en boeteprediking. … Het is de voorbereiding voor de profetische Grote Verzoendag, de reiniging en rechtvaardigmaking van de Gemeente (zie mijn eerdere opmerkingen hierover), en het profetische Loofhuttenfeest, de Spade Regen-opwekking (zie verder over dit onderwerp: “Hoogtijden en Feesten van Israël in profetisch licht” van C.J.H. Theys, hoofdstuk VI). (noot HS)
–>
Info over genoemde studie: info@eindtijdbode.nl
[9]
De “Spade Regen”, ook wel “Late Regen” genaamd = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
–> Zie eventueel de studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus.
–> Zie eventueel ook nog de studie: De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/Kerkvan E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel het artikel De Russische opmars – De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39) van CJH Theys. (noot AK)
[11] “Pinkstergemeente” = Gemeenten waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring uitgedragen/ervaren worden: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest.
Als wij vandaag de dag over “Pinksteren” spreken, dan bedoelen wij er het wonder mee, dat op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest gebeurde en dat door Petrus werd verklaard, te beginnen met de woorden: “Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël(Hand. 2:16). En dit wonder was de doop met de Heilige Geest (d.i. Gods HEILIGE Geest), Die uitgestort werd. (noot AK)
[12] “Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping” (Ef. 4:4, SV)
[13] Zie noot 3.
[14] De Vroege Regen-uitstorting = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de (1ste, Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie Handelingen, hoofdstuk 2.
[15] “Maar dit is (het) wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” (Hand. 2:16-18, HSV)
[16] Zie eventueel de studie Beschouwingen over het boek Hooglied van H. Siliakus. (noot AK)
[17] Zie eventueel het artikel De Wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[18] Zie eventueel de studie De Dag van JaHWeH (de Dag des Heren) en/of De 7 donderslagen van Openbaring 10:3en/of God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden van E. van den Worm. (noot AK)
[19] “Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige.”
“Blaas de bazuin in Sion, sla alarm
(SV: roept luide) op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! 2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie.” (Joël 1:15 en 2:1-2, HSV)
[20] Zie noot 10.
[21] Voor uitleg over deze verzen, zie de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 9, met de titel: De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij (het begin van de grote verdrukking)van CJH Theys. (noot AK)
[22] “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Matth. 24:29, HSV)
“De 4de engel blies op de bazuin, en het 3de deel van de zon werd getroffen, en het 3de deel van de maan en het 3de deel van de sterren, zodat het 3de deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een 3de deel niet licht werd, en de nacht evenmin.” (Openb. 8:12, HSV)
“En de 5de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.” (Openb. 16:10, HSV)
[23] Zie eventueel de studie Drie grote toekomstige scheidingenvan H. Siliakus. (noot AK)
[24] Zie eventueel de studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[25] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)(HSV). Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[26] Voordat u aan de zgn. “vervangingsleer” denkt, lees dan s.v.p. vooral Hebreeën 11, dat gaat over de vele geloofshelden van, vooral, het oude Testament. En dan staat er in Hebreeën 11:39-40, “En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.” Hiermee wordt door ons dus niet de zgn. “vervangingsleer” bedoeld. Terwijl ik wel kan zeggen dat wij geloven in een spoedige, grote geestelijke taak voor GEHEEL Israël (in totaal dus 12 stammen x 12.000=144.000), o.a. volgens Openbaring 7:1-8 en 14:1-5.
Zie ook nog de “extra NOOT van A. Klein”, onderaan dit 4de deel. (noot AK)
[27] Zie eventueel de studie: Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft”, van E. van den Worm. (noot AK)
[28] Zie eventueel de studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)van A. Klein/E. van den Worm. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Israël/huis van Israël, Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Crises van de eindtijd (4b) – volgens de profeet Joël: De Spade Regen-OPWEKKING (vervolg)

 1. Henk Herbold zegt:

  Vandaag leven we in een tijd van geestelijke dorheid en afval van het geloof. Dit geldt met name voor Europa en in het algemeen voor de relatief meer rijkere landen in de wereld. Maar in deze studie lezen we dat God nog eenmaal de natiën Zijn kracht zal tonen. In deze studie wordt ons met name herstel beloofd. God zal namelijk de schade die de duivel heeft aangericht, herstellen. “Ik zal u de jaren vergoeden…” (Joël 2:25).
  Dit is wel het bewijs van Gods grote liefde, die maar niet ophoudt om te waarschuwen en te zegenen. Hij laat ook Zijn gemeente niet aan haar lot over, maar openbaart opnieuw Zijn kracht in haar midden.
  Daarom zal straks, als het plan van God ten einde is en duidelijk zal worden wie deel zal hebben aan Gods nieuwe wereld, niemand te verontschuldigen zijn die er toch buiten zal vallen. God is geduldig en genadig, maar uiteindelijk ook rechtvaardig.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s