Crises van de eindtijd (5a) – Goddelijke gerichten… volgens Joël: De strijd van Armageddon

Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël

KLIK HIER voor deel 1: Voorwoord + Joël – Het boek en de schrijver
KLIK HIER voor deel 2a: De (geloofs)afval van de laatste dagen
KLIK HIER voor deel 2b: De (geloofs)afval van de laatste dagen –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 2c: De (geloofs)afval van de laatste dagen –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 3a: De benauwdheid van Jakob
KLIK HIER voor deel 3b: De benauwdheid van Jakob –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 4a: De Spade Regen-OPWEKKING
KLIK HIER voor deel 4b: De Spade Regen-OPWEKKING –> het vervolg

Goddelijke gerichten

De strijd van Armageddon

Het boek Joël stapt van de Spade Regen[1] direct over naar de strijd van Armageddon, de laatste grote crisis van de eindtijd. In deze strijd zal door onze Here Jezus voorgoed afgerekend worden met alle goddeloosheid (en goddelozen). In het boek Joël wordt niet of slechts terloops gesproken over de Bruiloft van het Lam[2], de wegname[3] van de Bruidsgemeente en de Grote Verdrukking. De vraag rijst natuurlijk wat hiervan de reden is. Allereerst moeten we er dan op wijzen, dat het in het boek Joël hoofdzakelijk gaat over de strafvoltrekking over de Gemeente en over Israël in de eindtijd en het erop volgende herstel. De algemene toestand van de wereld in die dagen komt niet of nauwelijks ter sprake, dan alleen in deze zin, dat alle geestelijke en zichtbare wereldmachten zich alsdan openbaren als vijanden van de Gemeente/Kerk en van Israël (om te tuchtigen). Deze vijanden worden uiteindelijk vernietigd in de Slag van Armageddon. Vandaar dat over Armageddon nog gesproken wordt, zijnde bovendien het Goddelijk ingrijpen, dat het overgaan van het herstel in een volmaaktheidstoestand mogelijk maakt, de toestand van het 1000-jarig Vrederijk.[4] Een tweede verklaring voor het ontbreken van alle tussenliggende gebeurtenissen tussen de Spade Regen en Armageddon is hierin gelegen dat deze twee eindtijdgebeurtenissen hier afgeschilderd worden als de twee uitersten van Gods handelen met de wereld. De Spade Regen openbaart Gods volkomen liefde en genade, Armageddon in tegenstelling hiermee Gods gerechtigheid en Gods oordeel. Volheid van REDDING versus volheid van OORDEEL. Deze gebeurtenissen horen bij elkaar zoals de bergen Gerizim en Ebal, de berg van de zegening en de berg van de vloek (zie Deut. 27:12-13). Als wij na Joël 2:32 meteen doorgaan met Joël 3:1-2 te lezen zal dit ons geheel duidelijk worden:
“Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn (SV: bij de overgeblevenen), die de HEERE roepen zal.” (Joël 2:32, HSV)
“Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.” (Joël 3:1-2, HSV)
Overigens, en dit is onze derde opmerking, vinden wij nergens in Gods Bijbel alle eindtijdgebeurtenissen tezamen genoemd en in volgorde behandeld. De Bijbel is geen lesboek, maar een Gids ten leven. En uit Spreuken 25:2 blijkt, dat God ook met een bedoeling bepaalde dingen in Zijn Woord “versluierd” heeft: “Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden.” (HSV)

Wij zullen nu overgaan tot de behandeling van Joël 3:1-17, de passage die gewijd is aan de strijd van Armageddon, met uitzondering van de verzen 4-8, een “intermezzo” dat wij eerder behandelden (in deel 3b van deze studie).
“Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem (SV: als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden), 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen (SV: vergaderen) en hen doen afdalen (SV: afvoeren) naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren (NBV: in het gericht treden), vanwege Mijn volk en Mijn eigendom (SV: Mijn erfdeel) Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken. 4 En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon, en alle gebieden van Filistea? (SV: alle grenzen van [voormalig] Palestina!). Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij dat wilt aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. 6 U hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem (SV: de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem) aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. 7 Zie, Ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. 8 Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de Judeeërs (SV: de kinderen van Juda). Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba (SV: Scheba) verkopen, aan een volk ver weg, want de HEERE heeft het gesproken. 9 Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! 10 Smeed uw ploegscharen (SV: uw spaden) tot zwaarden en uw snoeimessen (SV: sikkels) tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held. 11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen! 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! 13 Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. 14 Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. 15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel (SV: haar glans) ingetrokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een Toevlucht voor Zijn volk en een Vesting voor de Israëlieten. 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.” (Joël 3:1-17, HSV)
De verzen 1-3 geven ons een korte inleiding, in de verzen 9-17 vinden wij de beschrijving van de strijd. In de inleiding worden ons enige achtergronden getoond, die uiteindelijk zullen leiden tot het uitbreken van deze strijd. Het zal de beslissende fase zijn van de eeuwenlange worsteling van de machten van het kwaad tegen God. Vers 1 geeft een tijdsbepaling: “in die dagen”. Het zal dus de tijd zijn na ‘de Benauwdheid van Jakob’ en ‘de Spade Regen-opwekking’, welke eerder in deze studie beschreven werden (zie resp. deel 3 en 4). Het aanknopingspunt is “het wenden van de gevangenis van Juda en Jeruzalem”, hetgeen eveneens in de laatste dagen zal plaatshebben. Hiermee wordt onder meer bedoeld de terugkeer van de Judeeërs naar hun land. Een mijlpaal in deze terugkeer is ongetwijfeld de stichting van de Joodse staat “Israël” in 1948. Over deze terugkeer lezen wij ook in Ezechiël 38:8 (SV): “Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.”
Wij wijzen erop, dat hier alleen over Juda wordt gesproken. De wederkeer van geheel Israël (alle 12 stammen) zal eerst in het 1000-jarig Vrederijk zijn beslag krijgen. Maar “het wenden van de gevangenis”, wat de meest letterlijke vertaling is (van Joel 3:1 – zie Young’s Literal Translation) omvat toch meer. Wij zullen er ook toe moeten rekenen de bekering van de Joden na ‘de Benauwdheid van Jakob’ en ten tijde van de Spade Regen, het ophouden van de “verharding” (zie Rom. 11:25-26[5]). Gelet hierop menen wij onder Jeruzalem hier dan weer de Gemeente te moeten verstaan.[6] Ook de Gemeente zal in die tijd van opwekking uit een “knechtschap” bevrijd worden, het knechtschap van zonde en binnengeslopen dwalingen.

In diezelfde tijd, maar als de hiervoor vermelde gebeurtenissen dus al plaatsgevonden hebben, zal God, zo lezen wij in Joël 3:2 alle heidenen (= volkeren van goddelozen) “vergaderen”, dat wil zeggen: onder één hoofd tezamen brengen. Hiermee wordt aangegeven in welke richting de gebeurtenissen in de wereld zich daarna zullen gaan ontwikkelen. Er komt door de Spade Regen[7] geen christianisering van de wereld. Neen, de haat tegen Christus en de (ware) christenen zal nog groter worden en de vervolgingen zullen toenemen en verhevigen. De duivel/satan zal zijn doel, dat is de vernietiging van de Gemeente, niet hebben bereikt. Daarom zal hij in de wereld daarna nog driester (= brutaler) op gaan treden. Dat hoofd, waaronder zij vergaderd worden, is niemand anders dan de antichrist. Zie Openbaring 16:13-14 (HSV): En ik zag uit de bek (SV: mond)[8] van de draak, uit de bek (SV: mond) van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.
En God zal de goddeloze volkeren “afvoeren” (zie Joël 3:2 – wat wijst op destructie!) en hen overgeven aan een zodanig verwerpelijk denken, dat zij de definitieve en beslissende strijd met God zullen willen aanbinden. Wij kunnen dit vergelijken met de “haken” die God eerder in de eindtijd in de “kaken” van Gog[9] zal leggen (zie Ezechiël 38:4[10]). Het zal het meest verbeten en door haat verstokte mensengeslacht zijn, dat dan leeft. De verschrikkingen van de Grote Verdrukking zullen de goddeloosheid alleen maar nog groter maken.

Deze strijd, die in de profetie-uitleg “de Slag van Armageddon” wordt genoemd, zal geleverd worden in het geestelijk “dal van Josafat” (zie Joël 3:2), dat is het dal van het gericht (de naam Josafat betekent “de Here richt”). Wellicht is in de aanduiding “dal van Josafat” bovendien een verwijzing gelegen naar het dal waar de Judese koning Josafat omstreeks 895 voor Christus de Moabieten versloeg (zie 2 Koningen 3). Ook naar dit dal werden toen de tegenstanders als het ware gelokt (zie 2 Kon. 3:21-24). Een bijzonderheid is nog, dat de Moabieten in bijvoorbeeld Jesaja 25:10[11] gebruikt worden als exponent (= als kenmerkende vertegenwoordiger) voor al die goddeloze legerscharen die in Armageddon tegen Christus zullen strijden. Het gericht dat over de goddeloze en antichristelijke massa’s zal worden voltrokken en waarmee de huidige tijdsbedeling zal worden afgesloten, heeft als “voorspel”, zo zagen wij reeds, “het wenden van de gevangenis van Juda en Jeruzalem”. De lijn die van hieruit loopt, komen wij dan ook weer tegen in de redenen die in Joël 3:2-3 voor dit gericht genoemd worden:
1. Het is een vergelding voor het verstrooien van Israël onder de heidenen. Dit betekent dat met deze strijd dus een einde komt aan de “tijden der heidenen”. Ofschoon Israël in de Nieuwe Bedeling tot machtige en grote volkeren zou uitgroeien, zullen tot en met de antichristelijke tijd toch niet-Israëlitische en niet-Christelijke machten en confederaties het aangezicht van en de verhoudingen in de wereld blijven bepalen.
2. Het is een vergelding voor het verdelen van Mijn land”, (voormalig) Palestina.[12] Dit ziet dus voornamelijk op de arabisering van het Midden-Oosten. De terugkeer van de Joden moeten wij zien als het begin van deze vergelding (zie Joël 3:4-8).
3. Het is een vergelding voor de vervolging van Gods volk (zie Joël 3:3a) de onderdrukking en vervolging van de christenen (Gods volk in geestelijke zin, waartoe natuurlijk ook de Messiasbelijdende Joden behoren – AK). Vergelijk Openbaring 6:10.[13]
4. Het is een vergelding voor de bedreven ongerechtigheid in het algemeen (zie Joël 3:3b). Hierbij worden de zedeloosheid en de bandeloosheid van vooral de laatste dagen aan de kaak gesteld. Opmerkelijk is dat met name laakbaar gedrag ten opzichte van de jeugd verweten wordt. Het is voor God een gruwel, dat de opgroeiende generaties, de jonge mensen, worden prijsgegeven! Hoe voeden wij onze jeugd op?

Het teken dat het uur voor de strijd (van Armageddon) is aangebroken, wordt in de hemel gegeven, God de Vader bepaalt “de dag en het uur” van Jezus’ (zichtbare) wederkomst[14], zo lezen wij in Mattheüs 24:36 (HSV): “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.”
In die tijd zal onze Heer vanuit het hemels Sion “brullen als een leeuw” die tot de aanval overgaat, vermeldt Joël 3:16a. Hij is “de Leeuw Die uit de stam van Juda” is (zie Openb. 5:5). Ditzelfde “brullen als een leeuw”, ten teken dat onze Here Jezus Christus deze aarde gaat heroveren op satan, komen wij tegen in Openbaring 10:3 (HSV):
“En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen[15], hun stemmen horen.”
Dit geschiedt even voordat de 7de bazuinde láátste bazuin! – zal weerklinken. Zie ook Jeremia 25:30 (HSV):
“…De HEERE zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte, vanuit Zijn heilige woning Zijn stem laten klinken. Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats,… tegen alle bewoners van de aarde.”
Over het brullen van God als Hij ingrijpt in de oorlog van Gog,[16] eerder in de eindtijd, leest u in Hosea 11:10 en Jesaja 31:4 (HSV):
“Zij zullen achter de HEERE aan gaan, Hij zal brullen als een leeuw. Ja, Híj zal brullen, en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee.” (Hos. 11:10)
“Want zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: Zoals een leeuw of een jonge leeuw gromt (SV: brult) boven zijn prooi – al wordt tegen hem een menigte herders samengeroepen, hij ontstelt niet door hun stemgeluid en hij krimpt niet ineen voor hun menigte – zo zal de HEERE van de legermachten neerdalen om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel.” (Jes. 31:4)
Maar om terug te komen op “Armageddon”, in het eerder genoemde vers van Joël 3:16b staat ook dat Gods volk veilig zal zijn en dat God de kinderen Israëls zal sterken. De Bruidsgemeente wordt bewaard in de “woestijn” (zie Openbaring 12:6+14), als Gods oordelen over de aarde gaan ten tijde van de Grote Verdrukking, en als het enige overgebleven volk Gods zal zij daarna letterlijk de “toevlucht” tot Hem nemen:
“En de vrouw[17] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar).” (Openb. 12:6, HSV)
“En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de satan, die dan geïncarneerd en dus werkzaam is in een mens, die dan de antichrist is).” (Openb. 12:14, HSV)
Zij (de Bruidsgemeente) zullen de Here Jezus tegemoet “vliegen” in de lucht (zie 1 Thess. 4:17[18]), wanneer Hij (lijfelijk en voor een ieder zichtbaar – AK) wederkeert naar deze aarde voor de grote strijd (van Armageddon, aan het eind van de grote verdrukking – AK). Waar wij (in de Statenvertaling) “kinderen Israëls” lezen, staat in de grondtekst letterlijk “zonen Israëls” en het is daarom zeer aannemelijk dat met deze zonen de zgn. “mannelijke zoon”-groep wordt bedoeld, het ware Israël (alle 12 stammen – AK), dat alsdan aan de zijde van Jezus zal strijden en dat in Zijn kracht!

 • NOOT A. Klein: Deze 144.000 – “de mannelijke zoon”-groep (zie mijn extra NOOT onderaan deel 4b) – zijn degenen die, na of beter: aan het eind van de grote verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openb. 19:14-15) om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openb. 12:5 en 19:15), tijdens het slagveld van Armageddon (zie Openb. 16:16, 19:14-15  en Judas 1:14-15, waar wij lezen: Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen).

H. Siliakus
(21.10.1948 – 10.11.1995)

 • NOOT A. Klein
  Wordt vervolgd. Aan het eind (van 6 [sub]delen) komt er een PDF voor degenen die het artikel willen downloaden of printen.

***********************************************************************

[1] De “Spade Regen”, ook wel “Late Regen” genaamd = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
–> Zie eventueel de studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus (noot AK)
[2] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?van A. Klein. (noot AK)
[4] Deze studie, genaamd Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de  Here Jezus Christus”, hoop ik hierna (als ‘Crises van de eindtijd’ gereed is) uit te werken en – eerst in delen – op ons weblog te plaatsen. (noot AK)
[5] Rom. 11:25-26 (HSV): “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
En zo zal heel Israël
(= al de 12 stammen) zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob (later – door God – Israël genaamd en dus de stamvader van deze 12 stammen).”
[6] Voordat u aan de zgn. “vervangingsleer” denkt, lees dan s.v.p. vooral Hebreeën 11, dat gaat over de vele geloofshelden van, vooral, het oude Testament. En dan staat er in Hebreeën 11:39-40, “En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.” Hiermee wordt door ons dus niet de zgn. “vervangingsleer” bedoeld. Terwijl ik wel kan zeggen dat wij geloven in een spoedige, grote geestelijke taak voor GEHEEL Israël (in totaal dus 12 stammen x 12.000=144.000), o.a. volgens Openbaring 7:1-8 en 14:1-5.
Zie ook nog de “extra NOOT van A. Klein”, onderaan deel 4b. (noot AK)
[7] Zie noot 1.
[8] In letterlijke zin heeft een beest of draak natuurlijk een bek. Maar hier is de draak beeldspraak voor de satan (zie Openb. 12:1-18) en het beest (uit de [volkeren]zee, zie Openb. 13:1-10) beeldspraak voor de antichrist. En, de satan manifesteert zich ook door goddeloze en/of zondige mensen(monden) heen. Terwijl de antichrist straks een mens geheel en al in bezit zal nemen (d.i. satans vleeswording of incarnatie) en zich door die mens heen zal manifesteren met een mond, weliswaar een zeer goddeloze en antichristelijke mond, waardoor wij ook gerust kunnen spreken van “bek” (denk bijv. aan: “houd je bek”). (noot AK)
[9] Zie eventueel het artikel De Russische opmars – De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39) van CJH Theys. (noot AK)
[10] Ezech. 38:4 (HSV): “Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.”
[11] Jes. 25:10b (HSV): “…Maar Moab zal onder Hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de (SV: tot) mest.”
[12]. De 12 stammen van Israël hebben sinds Jozua in Kanaän gewoond (zie o.a. Deut. 32:48-52, Joz. 1:1-6, 3:10 en 14:1). Het beloofde land Kanaän ofwel Palestina. Het huidige land Israël (waar voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Gen.15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt.
–> Zie eventueel ook nog de link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat)
In Jozua 13:1-6 staat: “Jozua nu was oud en op dagen gekomen, en de HEERE zei tegen hem: U bent zelf oud geworden en op dagen gekomen, en er is nog zeer veel land overgebleven om dat in bezit te nemen. Dit is het land dat overgebleven is: alle gebieden van de Filistijnen en heel het land van de Gesuriet; vanaf de Sichor, die tegenover Egypte ligt, tot aan het gebied van Ekron in het noorden, dat tot het gebied van de Kanaänieten wordt gerekend. De vijf stadsvorsten van de Filistijnen, die van Gaza en die van Asdod, die van Askelon, die van Gath en die van Ekron, en de Avvieten; vanaf het zuiden heel het land van de Kanaänieten, en Meara, dat van de Sidoniërs is, tot aan Afek, tot aan het gebied van de Amorieten; bovendien het land van de Giblieten, en de hele Libanon, waar de zon opkomt, vanaf Baäl-Gad, onder aan de berg Hermon, tot aan Lebo-Hamath; allen die in het Bergland wonen vanaf de Libanon tot aan Misrefoth-Maïm, al de Sidoniërs. Ík zal hen van voor de ogen van de Israëlieten verdrijven. Alleen, maak dat het land aan Israël als erfelijk bezit toevalt, zoals Ik u geboden heb.
–> Zie eventueel ook nog de studie Gij, volk van Israël, ontwaak! (Een profetische Bijbelstudie met betrekking tot het politieke herstel  en de complete terugkeer van  het gehele Israël naar Kanaän) van E. van den Worm.  (noot AK)
[13] Openb. 6:10 (HSV): “En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?”
[14] Zie eventueel het artikel De Wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[15] Zie eventueel de studie De 7 donderslagen van Openbaring 10:3 van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Zie noot 9.
[17] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?van A. Klein. (noot AK)
[18] 1 Thess. 4:17 (HSV): “Daarna zullen wij, de levenden die (op aarde, door God bewaard) overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met (= het tegemoet gaan van) de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Crises van de eindtijd (5a) – Goddelijke gerichten… volgens Joël: De strijd van Armageddon

 1. Henk Herbold zegt:

  Jezus heeft in onze plaats het oordeel van God over de zonde opgevangen. Dit geweldige feit zal echter ook beantwoord moeten worden door ons, doordat we Gods genade-aanbod aannemen en accepteren dat Jezus in onze plaats stierf.
  De consequentie is wel dat God het niet zal accepteren als we achteloos met het offer van Jezus, voor onze zonden, omgaan. Het gevolg is dan dat God ons alsnog zal oordelen.
  In feite is dit de oorzaak waarom er straks sprake van vergeldingen zullen zijn, zoals vermeld in deze studie. In deze studie wordt daar zelfs uitgebreid op ingegaan. Natuurlijk is dat niet altijd aangenaam om te lezen, maar toch is het nodig dat we er kennis van nemen. Want op die manier kunnen we wellicht nog anderen waarschuwen om zich tijdig te bekeren.
  Overigens, de zorgvuldige verwerking van de studie, de digitalisering en ook alle gedetailleerde noten, zijn het lezen en bestuderen meer dan waard.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s