Crises van de eindtijd (5b) – Goddelijke gerichten… volgens Joël: De strijd van Armageddon (vervolg)

Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël

KLIK HIER voor deel 1: Voorwoord + Joël – Het boek en de schrijver
KLIK HIER voor deel 2a: De (geloofs)afval van de laatste dagen
KLIK HIER voor deel 2b: De (geloofs)afval van de laatste dagen –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 2c: De (geloofs)afval van de laatste dagen –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 3a: De benauwdheid van Jakob
KLIK HIER voor deel 3b: De benauwdheid van Jakob –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 4a: De Spade Regen-OPWEKKING
KLIK HIER voor deel 4b: De Spade Regen-OPWEKKING –> het vervolg
KLIK HIER voor deel 5a: De strijd van Armageddon

Goddelijke gerichten

De strijd van Armageddon (vervolg)

Vlak voordat Jezus (zichtbaar) zal nederdalen op de aarde en voordat de strijd (van Armageddon) aanbreekt, zal er een grote duisternis zijn. De zon en de maan worden zwart, zegt Joël 3:15 (HSV):
“Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel (SV: haar glans) ingetrokken.”
Wij lezen hiervan ook in Joël 2:31 en verder in Mattheüs 24:29, Openbaring 16:10 en Jesaja 13:10 (HSV):
“De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.” (Joël 2:31)
“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Matth. 24:29)
“En de 5de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.” (Openb. 16:10)
“Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.” (Jes. 13:10)
Het is het gebeuren van de “5de fiool”. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe benauwend deze duisternis zal zijn. Even benauwend moet de duisternis zijn geweest tijdens Jezus’ lijden en sterven aan het kruis (zie Mattheüs 27:45-46[1]).
Toen was het de Zoon des mensen Die leed in ondraaglijke verlatenheid van God, opdat zij die in Hem geloven nooit deze verlatenheid zullen kennen. Straks echter zullen de goddeloze massa’s, die Jezus en Zijn zoenoffer verworpen hebben, hetzelfde moeten doormaken, met een algehele vernietiging als enig vooruitzicht…
Ook als eerder in de eindtijd (nog voor de grote verdrukking – AK) de “oorlog van Gog”[2] uitbreekt, zal er zo’n duisternis zijn (zie Joël 2:10 en Openbaring 6:12[3]), maar daarna (tijdens de Spade Regen-opwekking – AK) zal er nog “licht” zijn voor degenen die zich bekeren. Bij het oordeel van de 5de fiool zal deze mogelijkheid er niet meer zijn!

En al zou die mogelijkheid (tot bekering) er nog wel zijn, zo verdorven en verhard zal het dan levende mensengeslacht zijn, dat zij die kans niet meer zullen aangrijpen. Want in die benauwende duisternis zullen zij zich nochtans op gaan maken voor de strijd! De oorlogsvoorbereidingen worden beschreven in Joël 3:9-11 (HSV): “Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! 10 Smeed uw ploegscharen (SV: uw spaden) tot zwaarden en uw snoeimessen (SV: sikkels) tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held. 11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen!”
Spaden worden tot zwaarden geslagen (zie Joël 3:10). Er is dan geen “gewoon” leven meer; alles verandert in strijd tegen God en Zijn Gezalfde. Over het tegenovergestelde lezen we in Jesaja 2:4 en Micha 4:3 (HSV): “…En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.”
Daarvan zal echter pas na Armageddon sprake zijn. Dan zal de vrede van Christus heersen over de gehele aarde. Bij de strijd van Armageddon zullen alle goddeloze volkeren of massa’s, alle “volken van goddelozen”, betrokken zijn, zo maken wij op uit Joël 3:9 en 11. “Roep dit uit onder de heidenvolken (SV: heidenen) (zie Joël 3:9): geen beperking of nadere omschrijving. Het gaat hier over àlle goddeloze mensenmenigten. Zie ook Openbaring 16:13-14 en 16 (HSV):
En ik zag uit de bek (SV: mond[4]) van de draak, uit de bek (SV: mond) van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.
Neutraliteit zal er niet meer zijn. De vijandigheid van Arabieren en Palestijnen jegens Juda (zie Joël 3:4-8[5]) en de oorlog van Gog[6] zijn voorstadia van deze uiteindelijke algehele en rechtstreekse opstand tegen God en Zijn Gezalfde. Wie de tegenstanders van de goddeloze legerscharen zullen zijn en waar ze vandaan komen, vertelt Joël 3:11b ons: “HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen!” Het zijn “de vele duizenden heiligen[7] die met hun Heer van de hemel nederdalen:
“Ook over hen heeft Henoch, de 7de vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.” (Judas 1:14, HSV)
En de 6de engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat DE WEG gereedgemaakt werd VOOR DE KONINGEN uit de richting waar de zon opgaat (SV: die van de opgang der zon komen zullen).(Openb. 16:12, HSV)
“En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openb. 19:14, HSV)
De strijd zal dus ontbranden bij de (zichtbare) wederkomst van Jezus Christus aan het eind van de Grote Verdrukking. Maar de strijd (van Armageddon) zal voor het allergrootste deel door onze Here Jezus Christus Zelf gestreden worden. Zo blijkt uit wat in Joël 3:12 geschreven staat: “…aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom” (SV). In het “dal van Josafat” (zie Joël 3:2) zal de Here Jezus al de goddelozen “richten”, dat wil zeggen: vernietigend verslaan. De wijze waarop Hij dit doet, vernemen wij in Openbaring 19:15 en 21 (HSV): “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
Over dit machtige en glorieuze optreden van Jezus bij Zijn wederkomst lezen wij ook in Jesaja 63:1-6, waar Hij spreekt: “Ik heb de pers alleen getreden;… Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn(vers 3a+6a, HSV). Daar wordt Hij ook beschreven als “met rood aan Zijn gewaad” (Jesaja 63:2a). Aldus schittert de overwinning op Golgotha op wonderlijke wijze door dit gebeuren heen. De antichristelijke machten zijn in beginsel reeds op Golgotha verslagen! Alles wat in de laatste dagen zal geschieden is de uitwerking van Zijn volbracht werk aan het kruis. Zie Kolossenzen 2:15 (HSV): “Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.”
Het kruis is het ware keerpunt in de geschiedenis!

Het beeld van de wijnoogst en van de wijnpersbak wordt ook gebruikt in Joël 3:13 (HSV): “Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot.”
Hiermee wordt aangeduid hoeveel bloed van goddelozen er zal vloeien in die grote Slag van Armageddon, schrikbarend gevolg van het afwijzen van het verzoenend bloed van Jezus. Lees ook Openbaring 14:18-20 en 19:15, waar dezelfde symboliek is gebruikt:
En weer een andere Engel kwam… En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst (SV: snijd af) de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de Engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte (SV: sneed af) de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1.600 stadiën (Openb. 14:18-20, HSV)
En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de ALMACHTIGE God. (Openb. 19:15, HSV)
Grote menigten van goddelozen zullen op die dag “gedorst” worden, zo staat er in Joël 3:14, waar dus naar een ander beeld wordt overgegaan: “Menigten, menigten in het dal van de dorsslede (SV: dorswagens), want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede.” (HSV)
Hier, in Joël 3:14, is de uitdrukking “Dag des Heren” (SV) – de grote oordeelsdag des Heren – in engere zin gebruikt. In ruimere zin wordt er de gehele eindtijd onder verstaan (zie mijn eerdere opmerkingen in deel 2a – HS[8]). Het Hebreeuwse woord dat hier (in de SV) vertaald is door “dorswagens”, charuts, kan ook door “beslissing” vertaald worden. Daarom staat er in de NBV en ook in de Engelse King James Vertaling: “dal der beslissing”. Het is de dag van de beslissende strijd. Zowel “dal van Josafat” (zie Joël 3:2) als “dal van de dorswagens” heeft in het Hebreeuws dus een dubbele betekenis. Het “dal des gerichts” (zie Joël 3:2, NBV/SV) wordt het “dal der beslissing” (zie Joël 3:14, NBV)! Het doek valt voor de tegenstanders van God. Doch voor het zover is, geeft Hij ze voor korte tijd nog de vrije hand (ten tijde van de Grote Verdrukking), opdat ze hun maat van zonde vol zullen maken en het kwaad zich in zijn ware gedaante openbaart. Een zinsnede uit Joël 3:13 mag ons daarom niet ontgaan: “De oogst is rijp geworden” (SV). Dit betekent, dat de mate van de boosheid is vervuld. De tijd is vol. Groot is Gods lankmoedigheid. Hij wacht met Zijn oordeel tot de boosheid tot zijn volheid gekomen is. Vergelijk dit met wat geschreven staat in Genesis 15:16 (HSV): “…de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.”
In datzelfde 13de vers van Joël 3 wordt voorts geroepen: “daalt henen af!” (SV). Met andere woorden, dan is het ogenblik daar, dat Christus met Zijn hemelse legers uit de hemel nederdaalt (zie Openb. 19:14). Zie ook Joël 3 vers 11b: “HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen (SV: nederdalen)!” (HSV)

Als de goddelozen tenslotte ten onder zijn gebracht en de antichrist in “de poel van vuur” (de Gehenna) geworpen is (zie Openbaring 19:20[9]), zal Jeruzalem wederom “een heiligheid” zijn, zegt Joël 3:17 (HSV): “Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom (SV: een heiligheid) zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.” Dat wil zeggen, dat Jeruzalem niet langer meer zal vertreden worden door de heidenen, zoals met name ten tijde van de Grote Verdrukking zal geschieden (zie Openbaring 11:2[10]). “Vreemden” (zie Joël 3:17) zijn heidenen, in de zin van goddelozen. Jeruzalem[11] is hier de Gemeente des Heren. Al eerder zal dit (het niet langer meer vertreden worden door de heidenen) voor de Bruidsgemeente gelden, zie Zacharia 9:8 (HSV): “Ik zal Mij als een wacht rond Mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt…” Zij (de Bruidsgemeente) zal al eerder in de eindtijd haar volle portie hebben gehad en zal de Grote Verdrukking niet mee behoeven te maken, zie Openbaring 3:10 (HSV): Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor (SV: uit) het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Vergelijk verder in dit verband de verzen 1 en 2 van Openbaring 11 met elkaar[12]).
Maar, de “dwaze maagden”[13] zullen nog ten tijde van de Grote Verdrukking aan de heidenen overgeleverd zijn (zie ook Openbaring 12:17[14]). Doch aan dit alles zal een einde komen bij de grote overwinning van Jezus Christus in de strijd van Armageddon en wel zo, dat daarna, in het 1000-jarig Vrederijk[15] van Christus geen enkele “vreemde” of onbekeerde nog zal leven op aarde. Paulus schrijft:
“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.” (1 Kor. 6:9-10, HSV)
“Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven,…” (1 Kor. 15:50, HSV)
Dus geen bekeringen in het 1000-jarig Rijk! Alleen Gods heiligen zullen dan deze aarde bevolken. Dezen zullen geen mensen van vlees en bloed meer zijn, maar wandelen in verheerlijkte, onsterfelijke lichamen, gelijkvormig aan het lichaam van Jezus!

H. Siliakus
(21.10.1948 – 10.11.1995)

 • NOOT A. Klein
  Wordt vervolgd. Aan het eind (van 6 [sub]delen) komt er een PDF voor degenen die het artikel willen downloaden of printen.

***********************************************************************

[1] Matth. 27:45-46 (HSV): “En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”
[2] Zie eventueel het artikel De Russische opmars – De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Joël 2:10 (HSV): “Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht (SV: hun glans) in.”
Openb. 6:12 (HSV): “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.”
[4] In letterlijke zin heeft een beest of draak natuurlijk een bek. Maar hier is de draak beeldspraak voor de satan (zie Openb. 12:1-18) en het beest (uit de [volkeren]zee, zie Openb. 13:1-10) beeldspraak voor de antichrist. En, de satan manifesteert zich ook door goddeloze en/of zondige mensen(monden) heen. Terwijl de antichrist straks een mens geheel en al in bezit zal nemen (d.i. satans vleeswording of incarnatie) en zich door die mens heen zal manifesteren met een mond, weliswaar een zeer goddeloze en antichristelijke mond, waardoor wij ook gerust kunnen spreken van “bek” (denk bijv. aan: “houd je bek”). (noot AK)
[5] Joël 3:4-8 (HSV): “En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon, en alle gebieden van Filistea? (SV: alle grenzen van [voormalig] Palestina!). Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij dat wilt aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. 6 U hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem (SV: de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem) aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. 7 Zie, Ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. 8 Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de Judeeërs (SV: de kinderen van Juda). Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba (SV: Scheba) verkopen, aan een volk ver weg, want de HEERE heeft het gesproken.”
[6] Zie noot 2.
[7] Dus moeten het m.i. wel de 144.000 zijn die met de Here wederkeren aan het eind van de grote verdrukking en NIET degenen die tot de Bruid of (Bruids)Gemeente behoren (want dat zullen er vermoedelijk eerder miljoenen zijn). Reden te meer waarom wij spreken van een WEGname en niet van een OPname. Zie hiervoor eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist? (noot AK)
[8] Overgenomen uit deel 2(a)
Voordat wij verder gaan, moeten wij eerst onderzoeken welke tijd hiermee bedoeld wordt.
Daartoe geven wij nu eerst een opsomming van de Bijbelplaatsen waar over deze toekomstige “Dag des Heren” gesproken wordt, met erachter in het kort vermeld wat erover wordt gezegd.
*Jesaja 2:12 Alle hoogmoedigen worden vernederd.
*Jesaja 13:6 Een dag van verwoesting.
*Jesaja 13:9 Een dag van toorn en verwoesting; de zondaars worden verdelgd.
*Joël 1:15 Een dag van verwoesting.
*Joël 2:1-2 Een dag van duisternis, maar voorafgegaan door een geestelijke ontwaken.
*Joël 2:11 Een dag van strijd en oordeel.
*Joël 2:31 Verduistering van zon en maan voordat deze Dag zijn hoogtepunt bereikt.
*Joël 3:14 Menigten in het “dal der beslissing” (NBG), het dal van de beslissende strijd.
*Obadja 1:15 Een dag van vergelding.
*Zefanja 1:14-15 Een dag van benauwdheid, verwoesting en duisternis.
*Maleachi 4:5 Alle hoogmoedigen en goddelozen worden uitgeroeid (zie ook vers 1).
*Handelingen 2:20 Zie Joël 2:31.
*1 Korinthe 1:8 De gelovigen zullen “onberispelijk” (dat is: volmaakt) zijn bij de openbaring van Jezus Christus op die Dag (zie ook vers 7).
*1 Korinthe 5:5 Dan vindt de opstanding der rechtvaardigen plaats.
*2 Korinthe 1:14 De gelovigen worden verheerlijkt.
*Filippenzen 1:6 Zal de voleindiging brengen van het goede werk in de gelovigen.
*1 Thess. 5:2 De beslissende fase van deze Dag komt voor velen als een dief in de nacht.
*Openbaring 16:14 De “geesten der duivelen” (ofwel: demonen) vergaderen alsdan de goddelozen voor de krijg (= de strijd/oorlog) van Armageddon.
Uit deze teksten – alsook uit vele andere teksten en passages waar het begrip “Dag des Heren” niet genoemd wordt, maar wel over dezelfde oordeelstijd gesproken wordt – kunnen wij nu het volgende opmaken:
De hier bedoelde “Dag des Heren” is de oordeelstijd waarmee de huidige tijdsbedeling van genade zal eindigen en die zal resulteren in de zichtbare wederkomst van Christus, welke een verwoestend einde zal maken aan alle ongerechtigheid en goddeloosheid. Zowel de werken als de bedrijvers ervan zullen geheel worden weggevaagd (zie onder andere nog Romeinen 1:18, 2 Thessalonicenzen 1:6-9 en het boek Openbaring). Wat wel duidelijk zal zijn, maar wat wij toch nog even aanstippen, is, dat de Dag des Heren niet slechts een dag van 24 uren is waarop Jezus zal wederkomen, maar de gehele oordeelstijd van het laatste der dagen, die uit zal lopen op deze wederkomst. Deze oordeelstijd begint met de tijd van het “Beginsel der Smarten” (volgens Mattheus 24:8 – “Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën (SV: beginsel der smarten)) en is dus eigenlijk een andere benaming voor de tijd die wij de “eindtijd” noemen. (noot HS)
[9] Openb. 19:20 (HSV): “En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet,… Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.”
[10] Zie noot 12.
[11] De Bijbel spreekt over 4 Jeruzalems:
1. Het aardse         –    De stad in (voormalig) Palestina;
2. Het hemelse     –    De hemel voor Gods kinderen (zie Gal. 4:26);
3. Het geestelijke –    De Gemeente;
4. Het nieuwe        –    De Bruidsgemeente (zie Openb. 21:2). (noot HS)
[12] Openb. 11:1-2 (HSV): “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf (SV: roede) leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. 2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen (SV: vertreden), 42 maanden lang (= de periode van 3,5 jaar die de grote verdrukking duurt).”
[13] Zie eventueel de studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Openb. 12:17 (SV): “En de draak vergrimde op de vrouw (= de Bruid of Bruidsgemeente), en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad (de “dwaze maagden”), die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.”
[15] Deze studie, genaamd Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de  Here Jezus Christus”, hoop ik hierna (als ‘Crises van de eindtijd’ gereed is) uit te werken en – eerst in delen – op ons weblog te plaatsen. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Crises van de eindtijd (5b) – Goddelijke gerichten… volgens Joël: De strijd van Armageddon (vervolg)

 1. Henk Herbold zegt:

  De wederkomst van Jezus en Zijn machtige overwinning over het rijk van satan, is nog steeds het rechtstreeks gevolg van het offer van Jezus aan het kruis. Alhoewel satan in feite al reeds verslagen is aan het kruis, probeert hij nog steeds zoveel mogelijk mensen mee te nemen in zijn val.
  Mensen die luisteren naar zijn leugens zullen ‘hun hart steeds meer verharden’ zegt o.a. deze studie. Het wil zeggen: “men wordt steeds meer ongevoelig voor de boodschap van God, die ons oproept om tot bekering te komen”. Straks zal er daarom voor hen geen weg terug meer zijn. Wat een waarschuwing voor ons!!!
  In deze tijd is het bestuderen van deze studie daarom belangrijk, nuttig en leerzaam. Wat een voorrecht dat ons dit op deze manier wordt aangeboden. Bijzonder aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s